MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 11    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Luni, 18 ianuarie 1999

SUMAR

LEGI SI DECRETE

           15. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Uzbekistan privind serviciile aeriene, semnat la Bucuresti la 6 iunie 1996

           Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Uzbekistan privind serviciile aeriene

           15. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Uzbekistan privind serviciile aeriene, semnat la Bucuresti la 6 iunie 1996

           338/1998. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a celui de-al cincilea Protocol, anexã la Acordul general privind comertul cu servicii, adoptat la Geneva la 27 februarie 1998

           18. - Lege pentru ratificarea celui de-al cincilea Protocol, anexã la Acordul general privind comertul cu servicii, adoptat la Geneva la 27 februarie 1998

           Al cincilea Protocol, anexã la Acordul general privind comertul cu servicii

           18. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea celui de-al cincilea Protocol, anexã la Acordul general privind comertul cu servicii, adoptat la Geneva la 27 februarie 1998

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           157 bis/1998. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind lista perimetrelor petroliere de explorare, dezvoltare si exploatare, oferite pentru concesiune prin concurs de ofertã publicã

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Uzbekistan privind serviciile aeriene, semnat la Bucuresti la 6 iunie 1996

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se ratificã Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Uzbekistan privind serviciile aeriene, semnat la Bucuresti la 6 iunie 1996.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 5 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
CRISTIAN DUMITRESCU

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 7 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin, (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
PAULA IVÃNESCU

Bucuresti, 11 ianuarie 1999.
Nr. 15.

ACORD
între Guvernul României si Guvernul Republicii Uzbekistan privind serviciile aeriene

            Guvernul României si Guvernul Repubiicii Uzbekistan, denumite în continuare pãrti contractante,
            fiind pãrti la Conventia privind aviatia civilã internationalã, deschisã spre semnare la Chicago la 7 decembrie 1944, dorind sã încheie un acord suplimentar la conventia mentionatã, în scopul înfiintãrii si exploatãrii de servicii aeriene regulate între si dincolo de teritoriile lor respective,
            au convenit cele ce urmeazã:

ARTICOLUL 1
Definitii

            1. În sensul prezentului acord, în afarã de cazul în care din context rezultã altfel, expresiile:
            a) conventie înseamnã Conventia privind aviatia civilã internationalã, deschisã spre semnare la Chicago la 7 decembrie 1944, inclusiv orice anexã adoptatã în baza prevederilor art. 90 al acestei conventii, precum si orice amendament la anexe sau la conventie, în baza prevederilor art. 90 si 94 ale acesteia, în mãsura în care aceste anexe si amendamente au fost adoptate de ambele pãrti contractante;
            b) autoritate aeronauticã înseamnã, în cazul României, Ministerul Transporturilor, iar în cazul Republicii Uzbekistan, Compania aerianã nationalã a Republicii Uzbekistan "liniile aeriene uzbece", sau, în ambele cazuri, orice altã persoanã sau organ autorizat sã îndeplineascã functiile exercitate în prezent de autoritãtile mentionate;
            c) companie aerianã desemnatã înseamnã orice companie aerianã care a fost desemnatã si autorizatã în conformitate cu art. 3 al prezentului acord;
            d) teritoriul pãrtii contractante si cetãteni ai pãrtii contractante înseamnã, dupã caz, teritoriul si cetãtenii României si, respectiv, ai Republicii Uzbekistan; termenul teritoriu referitor la România si la Republica Uzbekistan are semnificatia care i-a fost atribuitã în art. 2 din conventie;
            e) serviciu aerian, serviciu aerian international, companie aerianã si escalã necomercialã au întelesurile care le-au fost atribuite în art. 96 din conventie;
            f) capacitate, în ceea ce priveste o aeronavã, înseamnã încãrcãtura comercialã a acelei aeronave, disponibilã pe o rutã sau pe o portiune de rutã;
            g) capacitate, în ceea ce priveste un serviciu convenit, înseamnã capacitatea aeronavei utilizate pentru un astfel de serviciu, înmultitã cu frecventa curselor efectuate de aceastã aeronavã într-o perioadã datã si pe o rutã sau pe o portiune de rutã;
            h) transport de trafic înseamnã transportul de pasageri, marfã si postã, în mod separat sau combinat;
            i) tarif înseamnã preturile care urmeazã sã fie plãtite pentru transportul international de pasageri, bagaje si marfã, precum si conditiile în baza cãrora se aplicã aceste preturi, inclusiv preturile si conditiile pentru serviciile de agentie sau alte servicii auxiliare, cu exceptia remuneratiei si a conditiilor pentru transportul postei;
            j) rute specificate înseamnã rutele specificate în anexa la prezentul acord, pe care vor fi exploatate servicii aeriene internationale regulate de cãtre companiile aeriene desemnate, ale pãrtilor contractante;
            k) servicii convenite înseamnã serviciile înfiintate sau care urmeazã sã fie înfiintate pe rutele specificate în anexa la prezentul acord; si
            l) prezentul acord include, de asemenea, anexa la acesta si orice amendament convenit în conformitate cu art. 19 din prezentul acord.
            2. Titlurile fiecãrui articol din prezentul acord au caracter de referintã si facilitare si sub nici o formã nu vor încerca sã defineascã, sã limiteze sau sã descrie scopul ori intentia prezentului acord.

ARTICOLUL 2
Acordarea drepturilor de trafic

            1. Fiecare parte contractantã acordã celeilalte pãrti contractante drepturile mentionate în prezentul acord, în scopul înfiintãrii si exploatãrii serviciilor aeriene internationale regulate pe rutele specificate în anexa la prezentul acord.
            2. Sub rezerva prevederilor prezentului acord, compania aerianã desemnatã de fiecare parte contractantã se va bucura, în timpul exploatãrii serviciilor convenite pe rutele specificate, de urmãtoarele drepturi:
            a) de a survola, fãrã aterizare, teritoriul celeilalte pãrti contractante;
            b) de a face escale necomerciale pe teritoriul celeilalte pãrti contractante; si
            c) de a îmbarca si a debarca, pe teritoriul celeilalte pãrti contractante, în punctele specificate în anexã, pasageri, marfã si postã în trafic international, în mod separat sau combinat.
            3. Nici o prevedere a paragrafului 2 din acest articol nu va putea fi interpretatã în sensul de a conferi companiei aeriene desemnate de o parte contractantã dreptul de a îmbarca, pe teritoriul celeilalte pãrti contractante, pasageri, marfã si postã, transportate contra platã sau în baza unui contract de închiriere si destinate unui alt punct de pe teritoriul celeilalte pãrti contractante (cabotaj).

ARTICOLUL 3
Desemnarea companiilor aeriene

            1. Fiecare parte contractantã are dreptul sã desemneze una sau mai multe companii aeriene în scopul exploatãrii serviciilor convenite pe rutele specificate. Aceastã desemnare va face obiectul unei notificãri scrise între autoritãtile aeronautice ale pãrtilor contractante.
            2. La primirea acestei desemnãri, autoritatea aeronauticã a celeilalte pãrti contractante va acorda, fãrã întârziere, sub rezerva prevederilor paragrafelor 3 si 4 ale acestui articol, companiei aeriene astfel desemnate autorizatia de exploatare corespunzãtoare.
            3. Autoritatea aeronauticã a unei pãrti contractante poate cere companiei aeriene desemnate de cealaltã parte contractantã sã îi facã dovada cã este în mãsurã sã îndeplineascã conditiile prevãzute în baza legilor si a reglementãrilor aplicate de aceastã autoritate cu privire la exploatarea serviciilor aeriene internationale, în conformitate cu prevederile conventiei.
            4. Fiecare parte contractantã are dreptul de a refuza sã acorde autorizatia de exploatare la care s-a fãcut referire în paragraful 2 din acest articol sau sã impunã acele conditii pe care le considerã necesare pentru exercitarea de cãtre compania aerianã desemnatã de cealaltã parte contractantã a drepturilor specificate în art. 2 din prezentul acord, în cazul în care nu i se face dovada cã partea preponderentã a proprietãtii si controlul efectiv al acelei companii aeriene apartin pãrtii contractante care desemneazã compania aerianã sau cetãtenilor sãi.
            5. Compania aerianã desemnatã si autorizatã în conformitate cu prevederile paragrafelor 1 si 2 ale acestui articol poate începe oricând exploatarea serviciilor convenite, cu conditia reglementãrii capacitãtii, în conformitate cu art. 5 din prezentul acord, a aprobãrii orarului, în conformitate cu prevederile art. 7 din prezentul acord, si cu conditia ca tarifele stabilite în conformitate cu prevederile art. 8 din prezentul acord sã fie în vigoare.
            6. Fiecare parte contractantã are dreptul sã înlocuiascã, printr-o notificare scrisã între autoritãtile aeronautice ale pãrtilor contractante, compania aerianã pe care a desemnat-o cu o altã companie aerianã. Compania aerianã nou-desemnatã va avea aceleasi drepturi si va fi supusã acelorasi obligatii ca si compania aerianã pe care o înlocuieste.

ARTICOLUL 4
Revocarea sau suspendarea autorizatiei de exploatare

            1. Fiecare parte contractantã are dreptul de a revoca o autorizatie de exploatare sau de a suspenda temporar exercitarea drepturilor specificate în art. 2 din prezentul acord de cãtre o companie aerianã desemnatã de cãtre cealaltã parte contractantã sau de a pretinde acele conditii pe care le considerã necesare pentru exercitarea acestor drepturi, în cazul în care:
            a) nu i se face dovada cã partea preponderentã a proprietãtii si controlul efectiv al acelei companii aeriene apartin pãrtii contractante care desemneazã compania aerianã sau cetãtenilor acelei pãrti contractante; sau
            b) compania aerianã nu reuseste sã se conformeze legilor si reglementãrilor pãrtii contractante care acordã acele drepturi; sau
            c) compania aerianã nu reuseste sã se conformeze prevederilor prezentului acord.
            2. În afarã de cazul în care revocarea imediatã, suspendarea sau impunerea conditiilor mentionate în paragraful 1 din acest articol este esentialã pentru a se evita noi abateri de la legi si reglementãri, acest drept va fi exercitat de fiecare parte contractantã numai dupã consultãri cu cealaltã parte contractantã, în conformitate cu art. 16 din prezentul acord.

ARTICOLUL 5
Principiile care reglementeazã exploatarea serviciilor convenite

            1. Companiile aeriene desemnate de pãrtile contractante se vor bucura de posibilitãti egale si echitabile pentru exploatarea serviciilor convenite pe rutele specificate.
            2. În exploatarea serviciilor convenite companiile aeriene desemnate de fiecare parte contractantã vor tine seama de interesele companiilor aeriene desemnate de cealaltã parte contractantã, pentru a nu se afecta în mod nejustificat serviciile pe care acestea din urmã le asigurã pe întreaga rutã sau pe o parte a acestei rute.
            3. Pe orice rutã specificatã, capacitatea asiguratã de cãtre companiile aeriene desemnate de o parte contractantã, împreunã cu capacitatea asiguratã de cãtre companiile aeriene desemnate de cealaltã parte contractantã, vor fi corelate cu cerintele publicului în ceea ce priveste transportul aerian pe acea rutã.
            4. Serviciile convenite efectuate de companiile aeriene desemnate de fiecare parte contractantã vor avea ca obiect primordial asigurarea, la un coeficient de încãrcãturã rezonabil, a unei capacitãti adecvate pentru a rãspunde cereritor curente si rational previzibile pentru transportul de trafic spre si dinspre teritoriul celeilalte pãrti contractante.
            5. Dreptul companiilor aeriene desemnate de a transporta trafic între punctele de pe rutele specificate, situate pe teritoriul celeilalte pãrti contractante, si punctele situate în tãri terte va fi exercitat în conformitate cu principiile generale, potrivit cãrora capacitatea trebuie sã fie adaptatã:
            a) cerintelor de trafic spre si dinspre teritoriul pãrtii contractante care a desemnat compania aerianã;
            b) cerintelor de trafic din cadrul regiunii traversate de serviciile convenite, dupã ce s-a tinut seama de serviciile aeriene locale si regionale; precum si
            c) cerintelor exploatãrii liniei aeriene directe.
            6. Capacitatea care urmeazã sã fie asiguratã pe rutele specificate va fi convenitã între companiile aeriene desemnate ale ambelor pãrti contractante si aprobatã de autoritãtile aeronautice ale pãrtilor contractante. Orice crestere a capacitãtii va face, de asemenea, obiectul unei întelegeri între companiile aeriene desemnate si va fi supusã aprobãrii autoritãtilor aeronautice ale pãrtilor contractante. Pânã la obtinerea acestei aprobãri, capacitatea deja existentã va rãmâne în vigoare.

ARTICOLUL 6
Furnizarea datelor statistice

            Autoritatea aeronauticã a fiecãrei pãrti contractante va determina propriile companii aeriene desemnate sã furnizeze autoritãtii aeronautice a celeilalte pãrti contractante, la cererea acesteia, date periodice sau alte situatii statistice care pot fi cerute în mod rezonabil în scopul examinãrii capacitãtii asigurate pe serviciile convenite de cãtre companiile aeriene desemnate de ambele pãrti contractante.

ARTICOLUL 7
Aprobarea orarelor

            1. Orarele de zbor, incluzând frecventa zborurilor, zilele de operare, tipul serviciilor si tipul aeronavelor ce vor fi folosite, vor fi convenite între companiile aeriene desemnate de pãrtile contractante. Aceste probleme astfel convenite vor fi supuse aprobãrii autoritãtilor aeronautice ale pãrtilor contractante cu 60 (saizeci) de zile înainte de începerea exploatãrii serviciilor convenite. Aceeasi procedurã va fi aplicatã în cazul schimbãrilor ulterioare, iar perioada de 60 (saizeci) de zile poate fi modificatã cu acordul autoritãtilor aeronautice respective.
            2. În cazul în care companiile aeriene desemnate nu vor reusi sã convinã asupra orarelor, acestea vor fi stabilite de cãtre autoritãtile aeronautice ale pãrtilor contractante. Aceeasi procedurã este aplicabilã si în cazul în care companiile aeriene desemnate nu convin asupra schimbãrii ulterioare a orarului în vigoare. În acest din urmã caz, orarele existente vor rãmâne în vigoare 6 (sase) luni, perioadã în care autoritãtile aeronautice vor depune eforturi pentru stabilirea noilor orare.

ARTICOLUL 8
Tarife

            1. Tarifele care urmeazã sã fie aplicate de cãtre compania aerianã desemnatã de una din pãrtile contractante pentru transportul cãtre sau dinspre teritoriul celeilalte pãrti contractante vor fi stabilite la cuantumuri rezonabile, tinându-se seama de toti factorii relevanti, incluzând interesele utilizatorilor, costul exptoatãrii, caracteristicile serviciului, nivelul comisioanelor, un profit rezonabil, tarifele aplicate de alte companii aeriene, precum si de alte considerente de ordin comercial de pe piatã.
            2. Tarifele la care s-a fãcut referire în paragraful 1 al acestui articol vor fi convenite, dacã este posibil, între companiile aeriene desemnate ale pãrtilor contractante si la un astfel de acord se va ajunge, unde este posibil, prin folosirea procedurilor organismelor sau ale organizatiilor internationale corespunzãtoare.
            3. Tarifele astfel convenite vor fi supuse aprobãrii autoritãtilor aeronautice ale pãrtilor contractante cu cel putin 60 (saizeci) de zile înainte de data propusã pentru intrarea lor în vigoare. În cazuri speciale, aceastã perioadã poate fi redusã, sub rezerva acordului respectivelor autoritãti.
            4. Aprobarea tarifelor poate fi datã în mod expres. Dacã nici una dintre autoritãtile aeronautice nu si-a exprimat dezacordul în termen de 30 (treizeci) de zile de la data la care tarifele au fost supuse spre aprobare, în conformitate cu paragraful 3 al acestui articol, aceste tarife vor fi considerate aprobate. În cazul reducerii perioadei stabilite pentru supunerea spre aprobare a tarifelor, în conformitate cu paragraful 3 al acestui articol, autoritãtile aeronautice pot conveni ca perioada în care poate fi notificat dezacordul sã fie mai micã de 30 (treizeci) de zile.
            5. Dacã un tarif nu poate fi convenit în conformitate cu paragraful 2 al acestui articol sau dacã în perioada aplicabilã, în conformitate cu paragraful 4 al acestui articol, autoritatea aeronauticã a unei pãrti contractante notificã autoritãtii aeronautice a celeilalte pãrti contractante dezacordul ei asupra unui tarif convenit în conformitate cu paragraful 2 al acestui articol, autoritãtile aeronautice ale pãrtilor contractante vor încerca sã stabileascã tariful de comun acord.
            6. Dacã autoritãtile aeronautice ale pãrtilor contractante nu pot conveni asupra oricãrui tarif supus aprobãrii lor în baza paragrafului 3 al acestui articol sau asupra stabilirii oricãrui tarif în baza paragrafului 5 al acestui articol, diferendul va fi solutionat în conformitate cu prevederile art. 17 din prezentul acord.
            7. Un tarif stabilit în conformitate cu prevederile acestui articol va rãmâne în vigoare pânã în momentul aprobãrii unui nou tarif. Valabilitatea tarifului respectiv poate fi prelungitã peste data expirãrii sale initiale, cu aprobarea autoritãtilor aeronautice ale pãrtilor contractante. Totusi, valabilitatea unui tarif nu poate fi prelungitã în virtutea acestui paragraf pentru o perioadã mai mare de 12 (douãsprezece) luni de la data la care acesta ar fi expirat.

ARTICOLUL 9
Scutirea de taxe vamale si alte taxe

            1. Aeronavele folosite pe serviciile aeriene internationale de cãtre companiile aeriene desemnate de pãrtile contractante, precum si echipamentul lor obisnuit, rezervele de carburanti si lubrifianti, piesele de schimb si proviziile de bord, inclusiv alimentele, bãuturile, produsele din tutun, precum si alte produse destinate vânzãrii cãtre pasageri pe timpul zborului, aflate la bordul acestor aeronave, vor fi scutite, la intrarea pe teritoriul celeilalte pãrti contractante, de toate taxele vamale, taxele de inspectie si de orice alte taxe similare nationale sau locale, cu conditia ca aceste echipamente, rezerve si provizii sã rãmânã la bordul aeronavelor pânã în momentul reexportãrii lor.
            2. Vor fi, de asemenea, scutite de aceleasi taxe, cu exceptia sumelor corespunzãtoare serviciului prestat:
            a) carburantii si lubrifiantii destinati alimentãrii aeronavelor companiilor aeriene desemnate, utilizate pe serviciile aeriene internatioriale, încãrcati pe teritoriul celeilalte pãrti contractante, chiar si atunci când acesti carburanti si lubrifianti sunt utilizati pe o portiune din zborul efectuat deasupra teritoriului unde au fost încãrcati;
            b) piesele de schimb si echipamentele obisnuite de bord, introduse pe teritoriul celeilalte pãrti contractante pentru întretinerea sau repararea aeronavelor utilizate pe serviciile aeriene internationale de cãtre companiile aeriene desemnate;
            c) proviziile de bord încãrcate pe teritoriul celeilalte pãrti contractante, în limitele fixate de autoritãtile competente ale respectivei pãrti contractante si destinate consumãrii lor la bordul aeronavelor utilizate pe serviciile aerierie internationale de cãtre companiile aeriene desemnate;
            d) marfa si bagajele în tranzit direct, transportate de aeronavele utilizate pe serviciile aeriene internationale de cãtre companiile aeriene desemnate;
            e) obiectele si materialele introduse pe teritoriul unei pãrti contractante pentru a fi folosite în birourile agentiilor companiilor aeriene desemnate de cealaltã parte contractantã în scopuri de reclamã si publicitate, cu conditia ca aceste obiecte si materiale sã poarte înscris numele companiei aeriene respective si sã fie distribuite în mod gratuit.
            Materialele la care s-a fãcut referire în subparagrafele a), b) si c) ale acestui paragraf pot fi pãstrate, la cerere, sub supraveghere si control vamal.
            3. Echipamentul obisnuit de bord, materialele si rezervele aflate la bordul aeronavelor companiilor aeriene desemnate de fiecare parte contractantã pot fi descãrcate pe teritoriul celeilalte pãrti contractante numai cu consimtãmântul autoritãtilor vamale ale acestei pãrti contractante. În acest caz, ele vor putea fi puse sub supravegherea autoritãtilor mentionate pânã în momentul în care vor fi reexportate sau vor primi o altã destinatie, în conformitate cu reglementãrile vamale.
            4. Fiecare parte contractantã acordã companiilor aeriene desemnate de cealaltã parte contractantã aceleasi privilegii de care se bucurã propriile companii aeriene desemnate pe teritoriul celeilalte pãrti contractante cu privire la taxa pe valoarea adãugatã sau la orice impozit indirect similar, structurat ca un impozit general, în conformitate cu legislatia nationalã a pãrtilor contractante.

ARTICOLUL 10
Activitãti comerciale

            1. Fiecare parte contractantã acordã, pe bazã de reciprocitate, companiilor aeriene desemnate de cealaltã parte contractantã dreptul de a înfiinta si de a mentine pe teritoriul sãu agentii, împreunã cu personalul comercial, tehnic, operational si administrativ necesar, propriu sau indigen, pentru necesitãtile legate de efectuarea serviciilor convenite pe rutele specificate. Înfiintarea unor astfel de agentii si angajarea personalului mentionat mai sus vor fi supuse legilor si altor reglementãri ale pãrtii contractante care acordã acest drept.
            2. Companiile aeriene desemnate de fiecare parte contractantã au dreptul sã emitã propriile documente de transport pentru serviciile lor aeriene internationale, sã facã reclamã si sã promoveze vânzãrile acestor documente pe teritoriul celeilalte pãrti contractante. Vânzãrile pot fi efectuate fie direct prin propriile agentii, fie prin agenti de vânzãri si/sau de turism, în conformitate cu legile si cu alte reglementãri în vigoare ale acestei celeilalte pãrti contractante.
            3. Vânzarea documentelor de transport, la care se face referire în paragraful 2, pe teritoriul celeilalte pãrti contractante poate fi fãcutã în moneda localã sau în orice valutã liber convertibilã.

ARTICOLUL 11
Transferul veniturilor

            1. Fiecare parte contractantã acordã companiilor aeriene desemnate de cealaltã parte contractantã dreptul de transfer liber si fãrã întârziere al excedentului dintre încasãri si cheltuieli, realizat pe teritoriul sau în legãturã cu transportul pasagerilor, bagajelor, mãrfii si al postei de cãtre companiile aeriene desemnate de aceastã cealaltã parte contractantã.
Acest transfer se va efectua în valutã liber convertibitã la rata oficialã de schimb din ziua în care se face transferul.
            2. În cazul în care între cele douã pãrii contractante existã un acord special de plãti, transferul se va face în conformitate cu prevederile acelui acord.
            3. Profitul realizat ca rezultat al exploatãrii aeronavelor angajate în trafic international si bunurile mobile care sunt utilizate în legãturã cu exploatarea aeronavelor se impoziteazã numai în statul în care se aflã sediul conducerii efective a companiilor aeriene desemnate.
            4. În cazul în care între cele douã pãrti contractante existã o conventie pentru evitarea dublei impuneri, se vor aplica prevederile acelei conventii.

ARTICOLUL 12
Tarife aeroportuare si alte tarife similare

            Orice tarife impuse pentru utilizarea aeroporturilor si a instalatiilor de navigatie aerianã de pe teritoriul României si, respectiv, de pe teritoriul Republicii Uzbekistan vor fi percepute în conformitate cu nivelul oficial al tarifelor, stabilit prin legile sau prin celelalte reglementãri în vigoare în aceste state, care se aplicã tuturor aeronavelor care efectueazã servicii aeriene internationale similare.

ARTICOLUL 13
Recunoasterea certificatelor si a licentelor

            1. Certificatele de navigabilitate, brevetele de aptitudine si licentele, eliberate sau validate de o parte contractantã si care sunt încã în vigoare, vor fi recunoscute ca fiind valabile de cãtre cealaltã parte contractantã, în scopul exploatãrii rutelor si a serviciilor prevãzute în prezentul acord, cu conditia ca cerintele în baza cãrora au fost emise sau validate aceste certificate sau licente sã fie egale cu sau mai mari decât normele minime care ar putea fi stabilite în conformitate cu prevederile conventiei.
            2. Totusi, fiecare parte contractantã îsi rezervã dreptul de a refuza sã recunoascã, în scopul efectuãrii zborurilor deasupra propriului sãu teritoriu, brevetele de aptitudine si licentele, acordate propriilor sãi cetãteni de cãtre cealaltã parte contractantã sau de cãtre orice alt stat.

ARTICOLUL 14
Aplicarea legilor si a reglementãrilor

            1. Legile si reglementãrile unei pãrti contractante referitoare la intrarea în, sederea pe sau iesirea de pe teritoriul sãu a aeronavelor folosite în navigatia aerianã internationalã sau cele referitoare la exploatarea si navigatia acestor aeronave pe perioada în care se aflã în limitele teritoriului sãu se vor aplica aeronavelor companiilor aeriene desemnate de cealaltã parte contractantã si vor fi respectate de aceste aeronave la intrarea în, iesirea din sau în perioada în care se aflã în limitele teritoriului primei pãrti contractante.
            2. Legile si reglementãrile unei pãrti contractante, referitoare la intrarea în, sederea pe, tranzitul prin sau iesirea de pe teritoriul sãu a pasagerilor, echipajelor, bagajelor, mãrfii sau a postei, transportate de aeronave, inclusiv reglementãrile referitoare la intrare, iesire, imigrare, emigrare, pasapoarte, vamã, valutã si carantinã, vor fi respectate de cãtre companiile aeriene desemnate de cealaltã parte contractantã la intrarea în, iesirea din sau în perioada în care se aflã în limitele teritoriului primei pãrti contractante.
            3. Fiecare parte contractantã va permite pe teritoriul sãu companiilor aeriene desemnate de cãtre cealaltã parte contractantã sã ia mãsuri pentru a se asigura cã sunt transportati numai pasagerii care se aflã în posesia documentelor de cãlãtorie necesare pentru intrarea în sau tranzitul prin teritoriul celeilalte pãrti contractante. În cazul în care un pasager transportat de cãtre o companie aerianã desemnatã a celeilalte pãrti contractante nu îndeplineste cerintele legale în vigoare pentru intrarea pe teritoriul celeilalte pãrti contractante, compania aerianã desemnatã respectivã este obligatã sã îl transporte înapoi, la punctul de îmbarcare, pe cheltuiala acestei companii aeriene.
            4. Fiecare parte contractantã va accepta pentru examinare o persoanã care a fost returnatã de la punctul sãu de debarcare, dupã ce aceasta a fost gãsitã ca fiind indezirabilã, dacã anterior acea persoanã a stat pe teritoriul sãu înainte de îmbarcare, altfel decât în tranzit direct. O parte contractantã nu va returna o persoanã în tara unde initial aceasta a fost gãsitã ca fiind indezirabilã.

ARTICOLUL 15
Conformarea cu acordurile sau conventiile multilaterale

            Dacã un acord sau o rconventie multilateralã generalã privind transporturile aeriene intrã în vigoare pentru ambele pãrti contractante, prezentul acord va fi amendat prin negocieri între pãrtile contractante, astfel încât sã se conformeze prevederilor acelui acord sau acelei conventii.

ARTICOLUL 16
Consultãri

            1. Autoritãtile aeronautice ale pãrtilor contractantese vor consulta periodic, într-un spirit de strânsã cooperare, pentru a se asigura cã prevederile prezentului acord se aplicã si se respectã în mod satisfãcãtor.
            2. Orice parte contractantã poate cere oricând consultãri cu cealaltã parte contractantã cu privire la interpretarea, aplicarea sau amendarea prezentului acord. Aceste consultãri care pot avea loc între autoritãtile aeronautice ale pãrtilor contractante, prin negocieri directe sau prin corespondentã, vor începe într-o perioadã de 60 (saizeci) de zile de la data primirii cererii de cãtre cealaltã parte contractantã, în afarã de cazul în care ambele pãrti contractante convin sã prelungeascã aceastã perioadã.

ARTICOLUL 17
Solutionarea diferendelor

            Orice diferend referitor la interpretarea sau la aplicarea prezentului acord va fi solutionat prin negocieri directe între autoritãtile aeronautice ale pãrtilor contractante. În cazul în care autoritãtile aeronautice nu reusesc sã ajungã la o întelegere, pãrtile contractante vor rezolva diferendul pe cale diplomaticã.

ARTICOLUL 18
Securitatea aviatiei

            1. În conformitate cu drepturile si obligatiile ce le revin potrivit dreptului international, pãrtile contractante reafirmã cã obligatia lor reciprocã de a proteja securitatea aviatiei civile împotriva actelor de interventie ilicitã face parte integrantã din prezentul acord. Fãrã a limita generalitatea drepturilor si a obligatiilor ce le revin potrivit dreptului international, pãrtile contractante actioneazã în special conform prevederilor Conventiei cu privire la infractiunile si anumite alte acte comise la bordul aeronavelor, semnatã la Tokyo la 14 septembrie 1963, ale Conventiei pentru reprimarea capturãrii ilicite a aeronavelor, semnatã la Haga la 16 decembrie 1970, ale Conventiei pentru reprimarea actelor ilicite îndreptate împotriva securitãtii aviatiei civile, semnatã la Montreal la 23 septembrie 1971, precum si prevederilor oricãrei alte conventii privind securitatea aviatiei, la care pãrtile contractante vor deveni membre.
            2. Pãrtile contractante îsi vor acorda reciproc, la cerere, toatã asistenta necesarã pentru prevenirea actelor de capturare ilicitã a aeronavelor civile si a altor acte ilicite îndreptate împotriva securitãtii acestor aeronave, a pasagarilor si echipajelor lor, a aeroporturilor si instalatiilor de navigatie aerianã, precum si împotriva oricãrei alte amenintãri pentru securitatea aviatiei civile.
            3. În raporturile lor reciproce, pãrtile contractante vor actiona în conformitate cu prevederile referitoare la securitatea aviatiei, care au fost stabilite de Organizatia Aviatiei Civile Internationale si desemnate ca anexe la Conventia privind aviatia civilã internationalã, în mãsura în care aceste prevederi se aplicã pãrtilor contractante; ele vor cere operatorilor de aeronave înmatriculate de ele sau operatorilor care îsi au sediul principal sau resedinta permanentã pe teritoriul lor, precum si operatorilor de aeroporturi situate pe teritoriul lor sã actioneze în conformitate cu aceste dispozitii referitoare la securitatea aviatiei.
            4. Fiecare parte contractantã este de acord cã acesti operatori de aeronave trebuie sã respecte prevederile privind securitatea aviatiei, la care s-a fãcut referire în paragraful 3 al acestui articol, pretinse de cealaltã parte contractantã la intrarea în, iesirea din sau în perioada în care se aflã în limitele teritoriului acestei celeilalte pãrti contractante. Fiecare parte contractantã va asigura cã pe teritoriul sãu se aplicã în mod efectiv mãsuri adecvate pentru protectia aeronavelor si pentru controlul pasagerilor, echipajelor, bagajelor de mânã, bagajelor de calã, mãrfurilor si al proviziilor de bord, înainte de si în timpul îmbarcãrii sau al încãrcãrii. Fiecare parte contractantã va examina, de asemenea, în spirit favorabil, orice cerere pentru mãsuri speciale rezonabile de securitate, care îi este adresatã de cãtre cealaltã parte contractantã pentru a face fatã unei amenintãri deosebite.
            5. Atunci când este comis un incident sau existã o amenintare de comitere a unui act de capturare ilicitã de aeronave civile sau se comit alte acte ilicite îndreptate împotriva securitãtii acestor aeronave, a pasagerilor si echipajelor lor, a aeroporturilor sau instalatiilor de navigatie aerianã, pãrtile contractante se vor ajuta reciproc prin facilitarea comunicatiilor si prin alte mãsuri corespunzãtoare, cu scopul de a pune capãt, rapid si în conditii de securitate, incidentului sau amenintãrii cu un act ilicit.
            6. Fiecare parte contractantã va lua mãsurile pe care le considerã aplicabile, cu scopul de a asigura cã o aeronavã supusã unui act de capturare ilicitã sau altui act de interventie ilicitã care a aterizat pe teritoriul statului respectiv este retinutã la sol, în afarã de cazul în care decolarea sa este impusã de obligatia primordialã de a proteja vietile omenesti. Aceste mãsuri vor fi luate, în mãsura posibilului, pe bazã de consultãri reciproce.
            7. În cazul în care o parte contractantã se confruntã cu probleme în ceea ce priveste aplicarea prevederilor acestui articol, referitoare la securitatea aviatiei, autoritatea aeronauticã a oricãrei pãrti contractante poate sã cearã consultãri imediate cu autoritatea aeronauticã a celeilalte pãrti contractante.

ARTICOLUL 19
Amendarea

            1. Prezentul acord va putea fi modificat cu acordul comun al pãrtilor contractante. În acest scop, fiecare parte contractantã va examina cu atentie orice propunere prezentatã de cealaltã parte contractantã. Orice modificare convenitã va intra în vigoare atunci când pãrtile contractante îsi vor notifica reciproc, pe canale diplomatice, îndeplinirea formalitãtilor cerute de legislatia lor privind intrarea în vigoare a acordurilor internationale.
            2. Anexa la prezentul acord poate fi modificatã prin negocieri directe între autoritãtile aeronautice ale pãrtilor contractante si va fi confirmatã printr-un schimb de scrisori.
            3. Negocierile privind modificarea prezentului acord sau a anexei vor începe în termen de 60 (saizeci) de zile de la data primirii cererii, în afarã de cazul în care ambele pãrti convin asupra prelungirii acestei perioade.

ARTICOLUL 20
Înregistrarea

            Prezentul acord si toate amendamentele la acesta vor înregistrate la Organizatia Aviatiei Civile Internationale.

ARTICOLUL 21
Intrarea în vigoare

            Prezentul acord va intra în vigoare la data când pãrtile contractante îsi vor notifica reciproc, pe canale diplomatice, îndeplinirea formalitãtilor cerute de legislatia lor privind intrarea în vigoare a acordurilor internationale.

ARTICOLUL 22
Încetarea valabilitãtii

            1. Prezentul acord este încheiat pentru o perioadã de timp nelimitatã.
            2. Orice parte contractantã poate notifica în scris, oricând, pe canale diplomatice, celeilalte pãrti contractante decizia sa de a denunta prezentul acord. O astfel de notificare scrisã va fi comunicatã simultan Organizatiei Aviatiei Civile Internationale. În acest caz, prezentul acord îsi va înceta valabilitatea la 12 (douãsprezece) luni dupã data primirii notificãrii scrise de cãtre cealaltã parte contractantã, în afarã de cazul în care aceastã notificare este retrasã, prin întelegere între pãrtile contractante, înainte de expirarea acestei perioade. În absenta confirmãrii de primire de la cealaltã parte contractantã, notificarea va fi consideratã ca fiind primitã la 14 (paisprezece) zile de la data primirii acesteia de cãtre Organizatia Aviatiei Civile Internationale.
            Drept care, subsemnatii plenipotentiari, fiind autorizati în mod corespunzãtor pentru aceasta de cãtre guvernele lor respective, au semnat prezentul acord.
            Semnat la Bucuresti la 6 iunie 1996, în câte douã exemplare, în limbile românã, uzbecã si englezã, toate textele fiind în mod egal autentice. În caz de divergente de interpretare, textul în limba englezã va prevala.

Pentru Guvernul României,
Aurel Novac
Pentru Guvernul Republicii Uzbekistan,
Ruslam Iunusov

ANEXÃ

Sectiunea A

            1. Rutele pe care vor fi exploatate servicii aeriene internationale regulate, în ambele sensuri, de cãtre companiile aeriene desemnate ale României:
 
            Puncte în România: 
            Puncte intermediare: 
            Puncte în Republica Uzbekistan: 
            Puncte mai departe:
orice punct 
vor fi convenite ulterior 
Taskent 
Beijing si alte puncte.

            2. Rutele pe care vor fi exploatate servicii aeriene internationale regulate, în ambele sensuri, de cãtre companiile aeriene desemnate ale Republicii Uzbekistan:
 
            Puncte în Republica Uzbekistan: 
            Puncte intermediare: 
            Puncte în România: 
            Puncte mai departe:
Taskent si alte puncte 
vor fi convenite ulterior 
Bucuresti 
vor fi convenite ulterior.

Sectiunea B

            1. Orice punct sau mai multe puncte de pe rutele specificate vor putea sã nu fie deservite - fie în cadrul tuturor zborurilor, fie cu ocazia unora dintre ele -, în functie de interesul companiilor aeriene desemnate de pãrtile contractante.
            2. Autoritãtile aeronautice ale pãrtilor contractante pot conveni asupra altor puncte situate în terte state în care fiecare companie aerianã desemnatã va putea îmbarca sau debarca pasageri, marfã si postã cu destinatia spre, respectiv cu provenienta din teritoriul României sau din teritoriul Republicii Uzbekistan.
            3. Punctele intermediare si mai departe pe rutele specificate la pct. 1 si 2, sectiunea A, care urmeazã sã fie deservite de companiile aeriene desemnate ale fiecãrei pãrti contractante, cu drepturi de trafic de libertatea a cincea, vor fi convenite între companiile aeriene desemnate ale fiecãrei pãrti contractante si aprobate de cãtre autoritãtile aeronautice respective.
            4. Zborurile suplimentare vor fi efectuate de cãtre fiecare companie aerianã desemnatã pe baza unei cereri prealabile supuse aprobãrii autoritãtii aeronautice respective a fiecãrei pãrti contractante.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Uzbekistan privind serviciile aeriene, semnat la Bucuresti la 6 iunie 1996

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Uzbekistan privind serviciile aeriene, semnat la Bucuresti la 6 iunie 1996, si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 7 ianuarie 1999.
Nr. 15.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a celui de-al cincilea Protocol, anexã la Acordul general privind comertul cu servicii, adoptat la Geneva la 27 februarie 1998

            În temeiul art. 91 alin. (1) si al art. 99 din Constitutia României, precum si al art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului cel de-al cincilea Protocol, anexã la Acordul general privind comertul cu servicii, adoptat la Geneva la 27 februarie 1998, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 9 octombrie 1998.
Nr. 338.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru ratificarea celui de-al cincilea Protocol, anexã la Acordul general privind comertul cu servicii, adoptat la Geneva la 27 februarie 1998

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

            Art. 1. - Se ratificã cel de-al cincilea Protocol, anexã la Acordul general privind comertul cu servicii, adoptat la Geneva la 27 februarie 1998, si Lista de angajamente specifice a României privind serviciile financiare, anexatã la prezentul protocol.
            Art. 2. - Lista de angajamente specifice a României privind serviciile financiare, mentionatã la art. 1, va înlocui, pe data intrãrii în vigoare a celui de-al cincilea Protocol, anexã la Acordul general privind comertul cu servicii, sectiunile relative la servicii financiare ale Listei de angajarnente specifice a României, anexatã la acest acord, ratificat prin Legea nr. 133/1994.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 23 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ULM SPINEANU

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 14 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
PAULA IVÃNESCU

Bucuresti, 13 ianuarie 1999.
Nr. 18.

AL CINCILEA PROTOCOL,
anexã la Acordul general privind comertul cu servicii*)

            Membrii Organizatiei Mondiale a Comertului (denumitã în continuare O.M.C.), ale cãror liste de angajamente specifice si liste de exceptii de la obligatiile enuntate la art. II din Acordul general privind comertul cu servicii, referitoare la serviciile financiare, sunt anexate la prezentul protocol (denumiti în continuare membri implicati);
            procedând la negocieri, conform dispozitiilor celei de-a doua Decizii privind serviciile financiare, adoptatã de Consiliul pentru comertul cu servicii la 21 iulie 1995 (S/L/9),
            convin urmãtoarele dispozitii:

            1. O listã de angajamente specifice si o listã de exceptii de la obligatiile enuntate la art. II privind serviciile financiare, anexate la prezentul protocol pentru un membru, vor înlocui, la intrarea în vigoare a prezentului protocol, pentru acest membru, sectiunile relative la serviciile financiare ale listei de angajamente specifice si ale listei de exceptii de la obligatiile enuntate la art. II ale acestui membru.
            2. Prezentul protocol va fi deschis spre acceptare, prin semnãturã sau altfel, de cãtre membrii implicati, pânã la 29 ianuarie 1999.
            3. Prezentul protocol va intra în vigoare în a 30-a zi care va urma datei acceptãrii sale de cãtre toti membrii implicati. Dacã acesta nu este acceptat pânã la data de 31 ianuarie 1999, membrii care l-au acceptat înainte de aceastã datã vor putea, în cele 30 de zile care vor urma, sã adopte o decizie privind intrarea lui în vigoare.
            4. Prezentul protocol va fi depus la directorul general al O.M.C. Directorul general al O.M.C. va remite în cel mai scurt timp fiecãrui membru al O.M.C. o copie certificatã de pe prezentul protocol si de pe notificãrile de acceptare a acestui protocol, conform paragrafului 3.
            5. Prezentul protocol va fi înregistrat conform dispozitiilor art. 102 din Carta Natiunilor Unite.
            Adoptat la Geneva la 27 februarie 1998, într-un singur exemplar, în limbile francezã, englezã si spaniolã, cele trei texte fiind egal autentice, cu exceptia dispozitiilor contrare privind listele anexate la prezentul protocol.


*) Traducere.

ANEXÃ
la protocol

ROMÂNIA - LISTA DE ANGAJAMENTE SPECIFICE PRIVIND SERVICIILE FINANCIARE

Modul de furnizare:
(1) Livrarea
peste granitã a serviciilor
(2) Consumul
în strãinãtate
(3) Prezenta comercialã
(4) Prezenta persoanelor
fizice
Sectorul
sau subsectorul
Limitãri privind accesul
la piatã
Limitãri privind tratamentul
national
Angajamente
aditionale
7. Servicii financiare  
Informatii aditionale pentru transparentã si clarificare:  
Normele prudentiale, normale se aplicã institutiilor financiare (de asigurãri, reasigurãri, bancare si de valori mobiliare), în vederea protejãrii investitorilor, deponentilor si pentru asigurarea stabilitãtii sistemului financiar.  
Constituirea si activitatea societãtilor de asigurare si reasigurare sunt supuse autorizãrii Oficiului de Supraveghere a Activitãtii de Asigurare si Reasigurare.   
Înfiintarea si activitatea bãncilor sunt supuse autorizãrii Bãncii Nationale a României. Nu existã restrictii privind stabilirea de bãnci strãine în România, în afarã de respectarea mãsurilor prudentiale fixate de Banca Nationalã a României.  
Stabilirea si activitatea entitãtilor care opereazã pe piata valorilor mobiliare (persoane fizice sau juridice, dupã caz) sunt supuse autorizãrii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare din România (C.N.V.M.).   
Dupã stabilirea unei prezente comerciale, institutiile financiare trebuie sã efectueze tranzactiile lor cu rezidentii numai în moneda nationalã a României.
A. Servicii de asigurare si  
reasigurare
a) Servicii de asigurare de viatã (8121) (1) Neconsolidat. (1) Neconsolidat.  
(2) Neconsolidat. (2) Neconsolidat.  
(3) Constituirea societãtilor 
comerciale cu participare 
strãinã este permisã numai 
prin asocierea cu persoane 
juridice si fizice române.
Reprezentantii societãtilor 
comerciale strãine si ai aso- 
ciatiilor asigurãtorilor strãini 
pot încheia contracte de asi- 
gurare cu persoane juridice 
sau fizice strãine.
(3) Nu sunt restrictii.  
(4) Neconsolidat, cu exceptia 
celor indicate în sectiunea 
privind mãsurile orizontale.
(4) Nu sunt restrictii, în afara celor indicate în sectiunea privind mãsurile orizontale.  
b) Servicii de asigurare altele decât cele de viatã (8129) (1) Neconsolidat. (1) Neconsolidat.  
(2) Neconsolidat. (2) Neconsolidat.  
(3) Constituirea societãtilor  
comerciale si a agentiilor de  
intermediere, cu participare  
strãinã, este permisã numai  
prin asociere cu persoane  
juridice si fizice române.  
Reprezentantii societãtilor  
comerciale strãine si ai aso-  
ciatiilor asigurãtorilor strãini  
pot încheia contracte de asi-  
gurare numai cu persoane  
juridice sau fizice strãine si  
pentru bunurile lor.
(3) Nu sunt restrictii.  
(4) Neconsolidat, cu exceptia  
celor indicate în sectiunea  
privind mãsurile orizontale.
(4) Nu sunt restrictii, în afara  
celor indicate în sectiunea  
privind mãsurile orizontale.
 
c) Serviciile de reasigurare si  
retrocesiune (81299)
(1) Nu sunt restrictii, cu  
exceptia faptului cã reasigurarea pe  
piata internationalã este per-  
misã numai dacã riscul reasi-  
gurat nu poate fi plasat pe  
piata internã.
(1) Nu sunt restrictii.  
(2) Nu sunt restrictii, cu excep-  
tia faptului cã cedarea reasi-  
gurãrii pe piata internationalã  
poate fi fãcutã numai dacã  
riscul reasigurat nu poate fi  
plasat pe piata internã.
(2) Nu sunt restrictii.  
(3) Constituirea societãtilor  
comerciale cu participare  
strãinã este permisã numai  
prin asociere cu persoane  
juridice si fizice române.
(3) Nu sunt restrictii.  
(4) Neconsolidat, cu exceptia  
celor indicate în sectiunea  
privind mãsurile orizontale.
(4) Nu sunt restrictii, în afara  
celor indicate în sectiunea  
privind mãsurile orizontale.
 
d) Servicii auxiliare de asigurare 
inclusiv brokeraj si servicii de 
agenturare) (8140)
(1) Neconsolidat. (1) Neconsolidat.  
(2) Neconsolidat. (2) Neconsolidat.  
(3) Constituirea de societãti  
comerciale si de agentii de  
intermediere, cu participare  
strãinã, este permisã numai  
în asociere cu persoane juri-  
dice si fizice române.  
Agentiile de intermediere nu  
pot încheia contracte de asi-  
gurare pentru societãti strã-  
ine de asigurare cu  
persoane juridice sau fizice  
române sau pentru bunurile  
lor. Reprezentantele socie-  
tãtilor strãine de asigurare si  
ale asociatiilor asigurãtorilor  
strãini au dreptul sã încheie  
numai urmãtoarele tipuri de  
contracte de asigurare:
(3) Nu sunt restrictii.  
a) contracte de asigurare si re-  
asigurare cu persoane juri-  
dice si fizice strãine sau  
pentru bunurile lor;
   
b) contracte de reasigurare cu  
societãti de asigurare si  
societãti de asigurare-reasi-  
gurare române.
   
(4) Neconsolidat, cu exceptia  
celor indicate în sectiunea  
privind mãsurile orizontale.
(4) Nu sunt restrictii, în afara  
celor indicate în sectiunea  
privind mãsurile orizontale.
 
B. Servicii bancare si alte servicii  
financiare (exclusiv asigurãri)
B. Servicii bancare si alte servicii financiare (exclusiv asigurãri)  (1) Nu sunt restrictii. (1) Nu sunt restrictii.  
(2) Deschiderea de conturi si  
utilizarea resurselor valutare  
în afara tãrii de cãtre per-  
soane fizice si juridice  
române se fac numai cu  
permisiunea prealabilã a  
Bãncii Nationale a României.
   
(3) Nu sunt restrictii. (3) Nu sunt restrictii.  
(4) Neconsolidat, cu exceptia  
celor indicate în sectiunea  
privind mãsurile orizontale.
(4) Nu sunt restrictii, în afara celor indicate în sectiunea privind mãsurile orizontale.  
b) Împrumuturi de toate tipurile (8113) (1) Nu sunt restrictii. (1) Nu sunt restrictii.  
(2) Nu sunt restrictii. (2) Nu sunt restrictii.  
(3) Nu sunt restrictii. (3) Nu sunt restrictii.  
(4) Neconsolidat, cu exceptia  
celor indicate în sectiunea  
privind mãsurile orizontale.
(4) Nu sunt restrictii, în afara  
celor indicate în sectiunea  
privind mãsurile orizontale.
 
d) Toate serviciile de plãti si  
transferuri monetare (81339**)
(1) Permise numai printr-o bancã  
rezidentã.
(1) Nu sunt restrictii.  
(2) Deschiderea de conturi si  
utilizarea resurselor valutare  
în afara tãrii de cãtre per-  
soane fizice si juridice  
române se fac numai cu  
permisiunea prealabilã a  
Bãncii Nationale a României.
(2) Nu sunt restrictii.  
(3) Nu sunt restrictii. (3) Nu sunt restrictii.  
(4) Neconsolidat, cu exceptia  
celor indicate în sectiunea  
privind mãsurile orizontale.
(4) Nu sunt restrictii, în afara  
celor indicate în sectiunea  
privind mãsurile orizontale.
 
e) Garantii si angajamente  
(81199**)
(1) Nu sunt restrictii. (1) Nu sunt restrictii.  
(2) Nu sunt restrictii. (2) Nu sunt restrictii.  
(3) Nu sunt restrictii. (3) Nu sunt restrictii.  
(4) Neconsolidat, cu exceptia  
celor indicate în sectiunea  
privind mãsurile orizontale.
(4) Nu sunt restrictii, în afara  
celor indicate în sectiunea  
privind mãsurile orizontale.
 
f) Operatiuni pe cont propriu  
sau pe contul clientilor, într-o  
bursã, pe o piatã fãrã cotatii  
sau altfel, privind:
- valori mobiliare negociabile  
(81321 *).
(1) Neconsolidat. (1) Neconsolidat.  
2) Deschiderea de conturi si  
utilizarea resurselor valutare  
în afara tãrii de cãtre per-  
soane fizice si juridice  
române se fac numai cu  
permisiunea prealabilã a  
Bãncii Nationale a României.
(2) Nu sunt restrictii.  
(3) Societatea de valori mobiliare  
(de intermediere de valori  
mobiliare) trebuie sã fie enti-  
tate juridicã românã, consti-  
tuitã sub formã de societate  
pe actiuni, conform legii  
române, si având ca obiectiv  
exclusiv intermedierea de  
valori mobiliare.
(3) Nu sunt restrictii, cu urmã- 
toarele exceptii: 
- tranzactiile cu valori mobili- 
are pe piata organizatã a 
valorilor mobiliare, efec- 
tuate de o persoanã fizicã 
sau juridicã, care nu 
este rezidentã în România, 
sunt impozitate cu pânã 
la 1,5% din valoarea totalã 
a fiecãrui contract de 
cumpãrare;  
- repatrierea capitalului inves- 
tit si a profiturilor trebuie 
fãcutã în aceeasi valutã în 
care s-a fãcut investitia initialã.
 
(4) Neconsolidat, cu exceptia  
celor indicate în sectiunea  
privind mãsurile orizontale.
(4) Nu sunt restrictii, în afara  
celor indicate în sectiunea  
privind mãsurile orizontale.
 
g) Participarea la emisiuni de 
orice tip de valori mobiliare, 
inclusiv garantarea sau pla- 
sarea, ca agent (fie public, 
fie privat) si prestarea servi- 
ciilor legate de aceste emisi- 
uni (81322 + 81329)
(1) Neconsolidat. (1) Neconsolidat.  
(2) Neconsolidat. (2) Neconsolidat.  
(3) Societatea de valori mobiliare 
trebuie sã fie o entitate 
juridicã românã, constituitã 
sub formã de societate pe 
actiuni, conform legii române, 
si având ca obiectiv exclusiv 
intermedierea de valori mobi- 
liare: Orice ofertã publicã de 
valori mobiliare necesitã, 
înainte de publicarea, pros- 
pectului, autorizarea Comisiei 
Nationale a Valorilor Mobiliare 
din România.
(3) Nu sunt restrictii, cu ex- 
ceptia faptului cã repatrie- 
rea capitalului investit si 
a profiturilor trebuie fãcutã 
în aceeasi valutã în care 
s-a fãcut investitia initialã.
 
(4) Neconsolidat, cu exceptia  
celor indicate în sectiunea  
privind mãsurile orizontale.
(4) Nu sunt restrictii, în afara  
celor indicate în sectiunea  
privind mãsurile orizontale.
 
h) Brokeraj monetar (81339**) (1) Nu sunt restrictii. (1) Nu sunt restrictii.  
(2) Nu sunt restrictii. (2) Nu sunt restrictii.  
(3) Nu sunt restrictii. (3) Nu sunt restrictii.  
(4) Neconsolidat, cu exceptia  
celor indicate în sectiunea  
privind mãsurile orizontale.
(4) Nu sunt restrictii, în afara  
celor indicate în sectiunea  
privind mãsurile orizontale.
 
i) Gestiunea activelor, de exemplu: 
gestiunea de trezorerie sau 
de portofoliu, toate formele 
de gestiune a investitiilor 
colective, gestiunea fondurilor 
de pensii, servicii de depozi- 
tare custodiale si servicii 
fiduciare:
- gestiunea de portofoliu 
(81323*); 
- servicii privind fondurile 
închise de investitii (81191*); 
- servicii privind fondurile des- 
chise de investitii (81193*); 
- servicii de custodie pentru 
valorile mobiliare (81319*).
(1) Neconsolidat. 
(2) Neconsolidat. 
(3) Nu sunt restrictii, cu urmã- 
toarele exceptii: 
- societãtile comerciaie furni- 
zoare ale serviciilor listate (cu 
exceptia PC 81193*) trebuie 
sã se constituie ca societãti 
pe actiuni, conform legii române;  
- fondurile deschise de investitii 
trebuie constituite conform legii 
civile române. 
(4) Neconsolidat, cu exceptia  
celor indicate în sectiunea  
privind mãsurile orizontale.
(1) Neconsolidat. 
(2) Neconsolidat. 
(3) Nu sunt restrictii, cu exceptia 
faptului cã repatrierea capi- 
talului investit si a profi- 
turilor trebuie fãcutã în ace- 
easi valutã în care s-a fãcut 
investitia initialã. 

(4) Nu sunt restrictii, în afara  
celor indicate în sectiunea  
privind mãsurile orizontale.

 
j) Servicii de decontare si 
compensare aferente activelor 
financiare, inclusiv valori mobi- 
liare, produse derivate si alte 
instrumente negociabile.  
Se aplicã la:
- servicii de decontare si com- 
pensare pentru valori mobili- 
are, (81319**). 
(1) Nu sunt restrictii. 
(2) Nu sunt restrictii. 
(3) Nu sunt restrictii. 
(4) Neconsolidat, cu exceptia  
celor indicate în sectiunea  
privind mãsurile orizontale.
(1) Nu sunt restrictii. 
(2) Nu sunt restrictii. 
(3) Nu sunt restrictii. 
(4) Nu sunt restrictii, în afara  
celor indicate în sectiunea  
privind mãsurile orizontale. 
 
k) Servicii de consultantã si alte 
servicii auxiliare (8133)
(1) Nu sunt restrictii. 
(2) Nu sunt restrictii. 
(3) Nu sunt restrictii. 
(4) Neconsolidat, cu exceptia  
celor indicate în sectiunea  
privind mãsurile orizontale.
(1) Nu sunt restrictii. 
(2) Nu sunt restrictii. 
(3) Nu sunt restrictii. 
(4) Nu sunt restrictii, în afara  
celor indicate în sectiunea  
privind mãsurile orizontale.
 
l) Furnizarea si transferul de 
informatii financiare de prelu- 
crãri ale datetor financiare 
si de soft corespunzãtor de 
cãtre furnizorii altor servicii 
financiare:  
Se aplicã numai la:
- serviciile privind valorile 
mobiliare (8131 *).
(1) Nu sunt restrictii. 
(2) Nu sunt restrictii. 
(3) Nu sunt restrictii. 
(4) Neconsolidat, cu exceptia  
celor indicate în sectiunea  
privind mãsurile orizontale.
(1) Nu sunt restrictii. 
(2) Nu sunt restrictii. 
(3) Nu sunt restrictii. 
(4) Nu sunt restrictii, în afara  
celor indicate în sectiunea  
privind mãsurile orizontale.
 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea celui de-al cincilea Protocol-anexã la Acordul general privind comertul cu servicii, adoptat la Geneva la 27 februarie 1998

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru ratificarea celui de-al cincilea Protocol-anexã la Acordul general privind comertul cu servicii, adoptat la Geneva la 27 februarie 1998, si se dispune, publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 11 ianuarie 1999.
Nr. 18.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

AGENTIA NATIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind lista perimetrelor petroliere de explorare, dezvoltare si exploatare, oferite pentru concesiune prin concurs de ofertã publicã

            Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
            având în vedere:
            · Legea petrolului nr. 134/1995;
            · Hotãrârea Guvernului nr. 1.265/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995;
            · solicitãrile persoanelor juridice adresate Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
            în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 221/1995 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, cu modificãrile ulterioare,
            emite urmãtorul ordin:
            Art. 1. - Se oferã pentru concesiune urmãtoarele perimetre de explorare, dezvoltare si exploatare petrolierã:
           1. Perimetrul E III-1 Brodina
            Coordonate Stereo - 70
 

Nr.
crt.
x
y
1.
718.549
568.308
2.
690.434
580.217
3.
686.300
532.600
4.
689.900
532.000
5.
689.100
526.400
6.
697.000
525.200
7.
696.800
521.900
8.
702.400
521.000
9.
701.500
514.200
10.
711.500
521.800
11.
712.350
522.900
12.
714.400
534.850
13.
715.500
544.150
14.
716.750
546.850
15.
715.850
553.450
16.
715.911
558.352

           2. Perimetrul E III-2 Suceava
            Coordonate Stereo - 70
 

Nr.
crt.
x
y
1.
718.549
568.308
2.
690.434
580.217
3.
683.000
586.000
4.
656.000
607.500
5.
660.843
613.435
6.
642.656
627.343
7.
625.774
641.639
8.
639.354
665.959
9.
743.455
589.902

           3. Perimetrul E III-3 Cuejdiu
            Coordonate Stereo - 70
 

Nr.
crt.
x
y
1.
638.000
602.000
2.
633.800
604.200
3.
633.700
609.100
4.
629.500
609.700
5.
621.000
610.500
6.
621.000
613.300
7.
609.600
613.300
8.
609.600
618.300
9.
605.000
618.300
10.
605.000
580.000
11.
638.000
580.000

           4. Perimetrul E III-4 Bacãu
            Coordonate Stereo - 70
 

Nr.
crt.
x
y
1.
576.500
650.000
2.
558.000
650.000
3.
558.000
655.500
4.
544.500
655.500
5.
544.500
661.000
6.
525.400
661.000
7.
525.400
656.500
8.
515.500
656.500
9.
514.996
637.502
10.
549.984
637.508
11.
549.997
632.491
12.
565.006
632.505
13.
565.013
629.992
14.
577.490
630.001

           5. Perimetrul E III-5 Focsani
            Coordonate Stereo - 70
 

Nr.
crt.
x
y
1.
515.500
656.500
2.
482.000
680.000
3.
453.000
680.000
4.
415.000
640.000
5.
451.000
640.000
6.
451.000
659.000
7.
477.000
659.000
8.
477.000
649.600
9.
515.500
649.600

           6. Perimetrul E III-6 Zegujani
            Coordonate Stereo - 70
 

Nr.
crt.
x
y
1.
407.000
358.000
2.
351.100
358.000
3.
351.750
338.800
4.
351.000
316.500
5.
364.750
323.250
6.
385.000
323.250
7.
407.000
339.000

           7. Perimetrul E III-7 Craiova-Sud
            Coordonate Stereo - 70
 

Nr.
crt.
x
y
1.
320.000
302.360
2.
320.000
392.000
3.
293.750
392.000
4.
293.750
428.000
5.
264.000
425.000
6.
251.000
465.500

           8. Perimetrul E III-8 Satu Mare
            Coordonate Stereo - 70
 

Nr.
crt.
x
y
1.
724.150
361.800
2.
690.700
361.800
3.
690.700
358.000
4.
683.500
358.000
5.
683.500
354.000
6.
677.750
354.000
7.
677.750
350.500
8.
672.500
350.500
9.
672.500
347.700
10.
644.000
347.700
11.
644.000
312.000
12.
689.000
312.000
13.
689.000
291.500
14.
697.585
299.764
15.
696.760
307.509
16.
700.822
326.254
17.
707.119
334.672
18.
711.114
334.435
19.
720.207
346.978
20.
724.788
358.046

           9. Perimetrul E III-9 Midia-Vest
            Coordonate geografice
 

Nr.
crt.
N
E
1.
44      0     12.0
29     16      4.0
2.
44     21     29.0
29     16    48.0
3.
44     21     17.0
29     50      0.0
4.
44      0       9.0
29     50      0.0

           10. Perimetrul E III-10 Pelican-Nord
            Coordonate geografice
 

Nr.
crt.
N
E
1.
45     10     13.0
29     42    13.0
2.
45       9       0.0
29     48    30.0
3.
45       1     30.0
30       4      0.0
4.
44     52     55.0
30     7      6.0
5.
44     52     55.0
29     38      0.0

           11 . Perimetrul E III-11 Valea Jiului - CBM
            Coordonate Gauss-Kruger (variantã Valea Jiului)
 

Nr.
crt.
x
y
1.
40.100
91.100
2.
38.300
87.600
3.
37.950
87.250
4.
37.750
87.650
5.
37.500
87.750
6.
36.900
87.450
7.
36.750
87.550
8.
35.500
86.550
9.
36.000
85.200
10.
34.900
84.750
11.
34.550
84.650
12.
34.450
84.400
13.
34.150
84.500
14.
33.200
82.200
15.
33.700
81.700
16.
31.400
81.700
17.
31.150
80.450
18.
31.650
80.150
19.
31.450
79.600
20.
30.750
79.400
21.
30.550
79.150
22.
30.500
78.550
23.
30.000
78.440
24.
29.100
78.440
25.
28.800
77.900
26.
28.000
76.900
27.
28.000
76.000
28.
27.700
76.000
29.
27.000
74.000
30.
27.500
73.650
31.
28.000
73650
32.
28.000
73.000
33.
27.600
72.050
34.
28.000
71.700
35.
28.000
70.200
36.
26.550
67.300
37.
26.200
67.300
38.
26.600
69.400
39.
25.550
70.000
40.
24.400
68.000
41.
24.400
66.500
42.
25.850
66.100
43.
25.850
65.850
44.
25.000
64.300
45.
23.300
65.000
46.
22.500
62.800
47.
24.080
62.280
48.
21.220
55.480
49.
19.780
56.720
50.
20.480
59.810
51.
21.220
59.700
52.
21.475
60.445
53.
22.150
61.460
54.
22.220
61.740
55.
22.080
61.740
56.
22.080
62.970
57.
23.200
65.350
58.
24.400
70.000
59.
25.900
74.200
60.
26.700
76.000
61.
30.000
83.550
62.
30.000
85.700
63.
32.000
86.000
64.
32.900
86.000
65.
32.900
85.700
66.
32.400
84.800
67.
32.000
84.250
68.
31.700
84.250
69.
31.250
85.100
70.
32.000
85.450
71.
32.500
89.800
72.
33.750
90.000
73.
33.850
89.650
74.
33.000
89.000
75.
33.000
88.000
76.
33.350
87.450
77.
33.800
87.000
78.
34.050
87.000
79.
34.600
88.150
80.
34.700
89.000
81.
36.000
89.250
82.
36.900
89.700
83.
37.450
90.350
84.
38.000
90.000
85.
38.400
90.400
86.
38.400
90.700
87.
38.680
90.700
88.
38.680
91.800

             Art. 2. - Procedura de licitatie, lista datelor disponibile în vederea elaborãrii ofertelor si termenele de depunere a acestora vor fi fãcute cunoscute companiilor interesate, începând cu data de 1 februarie 1999, în baza unor solicitãri adresate Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.
            Art. 3. - Prezentul ordin intrã în vigoare la data publicãrii lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãs

Bucuresti, 23 decembrie 1998.
Nr. 157 bis.