MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 75    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 23 februarie 1999

SUMAR

DECIZII

           5. - Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 21-23 februarie 1999

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           94. - Hotãrâre pentru aprobarea Acordului de cooperare si schimb de informatii în domeniul securitãtii nucleare dintre Comisia Nationalã pentru Controlul Activitãtilor Nucleare din România si Societatea pentru Securitatea Instalatiilor si Reactorilor din Germania, semnat la Berlin la 10 noiembrie 1998

           Acord de cooperare si schimb de informatii în domeniul securitãtii nucleare între Comisia Nationalã pentru Controlul Activitãtilor Nucleare din România si Societatea pentru Securitatea Instalatiilor si Reactorilor din Germania

           98. - Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 1.038/1996 privind organizarea si functionarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           12. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea licentei de concesiune a activitãtilor miniere de explorare în perimetrul Racsa, negociatã si încheiatã între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Societatea Comercialã "explorer" - S.A. Baia Mare

           13. - Ordin al presedintelui Agentei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea licentei de concesiune a activitãtilor miniere de explorare în perimetrul Iardastita Micã - Toplet, negociatã si încheiatã între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Societatea Comercialã "iago imex" - S.R.L.

           15. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea licentei de concesiune a activitãtilor miniere de explorare în perimetrul Bixad, negociatã si încheiatã între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Societatea Comercialã "explorer" - S.A. Baia Mare

HOTÃRÂRI

           99/24. - Hotãrâre a Consiliului Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România pentru aprobarea Declaratiei de principiu si a Normelor nationale de audit si de servicii conexe

DECIZII

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENATUL

DECIZIE
privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 21-23 februarie 1999

            În conformitate cu art. 26 din Regulamentul Senatului,

           Presedintele Senatului d e c i d e :

           Articol unic. - Pe perioada absentei din tarã a presedintelui Senatului, 21-23 februarie 1999, conducerea Senatului va fi asiguratã de domnul senator Cristian Dumitrescu, vicepresedinte al Senatului.

PRESEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

Bucuresti, 20 februarie 1999.
Nr. 5.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Acordului de cooperare si schimb de informatii în domeniul securitãtii nucleare dintre Comisia Nationalã pentru Controlul Activitãtilor Nucleare din România si Societatea pentru Securitatea Instalatiilor si Reactorilor din Germania, semnat la Berlin la 10 noiembrie 1998

            În temeiul art. 5 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor si al art. 35 lit. a) din Legea nr. 111/1996 privind desfãsurarea în sigurantã a activitãtilor nucleare, republicatã,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Articol unic. - Se aprobã Acordul de cooperare si schimb de informatii în domeniul securitãtii nucleare dintre Comisia Nationalã pentru Controlul Activitãtilor Nucleare din România si Societatea pentru Securitatea Instalatiilor si Reactorilor din Germania, semnat la Berlin la 10 noiembrie 1998.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Presedintele Comisiei Nationale
pentru Controlul Activitãtilor Nucleare,
Dan Cutoiu
Ministrul afacerilor externe,
Andrei Plesu

Bucuresti, 18 februarie 1999.
Nr. 94.

ACORD
de cooperare si schimb de informatii în domeniul securitãtii nucleare între Comisia Nationalã pentru Controlul Activitãtilor Nucleare din România si Societatea pentru Securitatea Instalatiilor si Reactorilor din Germania

            Comisia Nationalã pentru Controlul Activitãtilor Nucleare, denumitã în cele ce urmeazã C.N.C.A.N., si Societatea pentru Securitatea Instalatiilor si Reactorilor, denumitã în cele ce urmeazã GRS,
            considerând cã:
            - Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Federale Germane au încheiat Acordul de cooperare în domeniul cercetãrii stiintifice si dezvoltãrii tehnologice, semnat la 29 iunie 1973;
            - Comitetul de Stat pentru Energie Nuclearã al Republicii Socialiste România si Ministerul Federal pentru Cercetare si Tehnologie al Republicii Federale Germania au încheiat Acordul de cooperare pentru folosirea pasnicã a energiei nucleare, semnat la 29 iunie 1973,
            ambele acorduri fiind denumite în continuare acorduri principale;
            - C.N.C.A.N. este autoritatea de reglementare în probleme nucleare în România si este responsabilã pentru stabilirea si aplicarea reglementãrilor legate de securitatea radiologicã si nuclearã si de autorizarea instalatiilor nucleare si a personalului;
            - GRS are o experientã îndelungatã în cercetãri de securitate a reactorilor, desfãsoarã o largã activitate de analize, legatã de securitatea instalatiilor nucleare, si furnizeazã servicii de cercetare si dezvoltare în domeniul securitãtii nucleare, precum si servicii de consultantã pentru probleme legate de autorizarea si supravegherea instalatiilor pentru autoritãti din Germania si din strãinãtate;
            - C.N.C.A.N. si GRS au un interes reciproc în cooperarea si în schimbul de experientã si informatii în domeniul securitãtii nucleare,
            au convenit cele ce urmeazã:

ARTICOLUL I
Obiective

            C.N.C.A.N. si GRS, denumite în continuare pãrti, care se supun legilor si reglementãrilor în vigoare în România si, respectiv, în Germania, vor coopera si vor efectua schimb de experientã în domeniul securitãtii nucleare, în baza acordurilor principale.
            Obiectivul prezentului acord este de a preciza cadrul de efectuare a unui schimb si a unei cooperãri echilibrate si echitabile între pãrti.

ARTICOLUL II
Forme de cooperare

            Potrivit prezentului acord, cooperarea poate include:
            - schimb de documente;
            - schimb de personal;
            - furnizare de coduri de calcul;
            - alte activitãti specifice de cooperare.
            Documentele schimbate în cadrul acestui acord vor fi, pe cât posibil, întocmite în limba englezã. Schimbul de personal, furnizarea de coduri de calcul si alte activitãti specifice de cooperare se vor desfãsura potrivit acordurilor specifice convenite între pãrti.

ARTICOLUL III
Costuri si cheltuieli

            Toate costurile rezultate din aplicarea acestui acord vor fi asumate de cãtre pãrti, cu exceptia cazului în care pãrtile convin altfel. Capacitatea pãrtilor de a-si îndeplini obligatiile este legatã de disponibilitãtile fondurilor necesare. Deoarece GRS este o organizatie nonprofit de expertizare stiintificã si tehnicã, care lucreazã pe baze contractuale, angajamentul sãu în cooperarea convenitã potrivit acestui acord depinde de mãsura în care eforturile si costurile vor fi subventionate de un minister federal din Germania, de un tert sau compensate de C.N.C.A.N.

ARTICOLUL IV
Administrare

            Fiecare parte va desemna un reprezentant care sã coordoneze si sã stabileascã detaliile aplicãrii acestui acord. Numele si adresele acestora sunt prezentate în anexã.
            Pentru o anumitã problemã, acesti reprezentanti pot delega responsabilitãtile lor personalului corespunzãtor. Corespondenta dintre pãrti va fi efectuatã în limba englezã, sub semnãtura autorizatã a acestor reprezentanti.
            Fiecare parte va informa imediat, în scris, cealaltã parte, atunci când un reprezentant desemnat a fost înlocuit.

ARTICOLUL V
Organizatiile participante

            În anumite activitãti din cadrul acordului, pãrtile pot implica organizatii care desfãsoarã sau sponsorizeazã cercetarea în domeniul securitãtii nucleare din România, din Germania sau din alte tãri. Aceste organizatii, care pot cuprinde unitãti nucleare sau institutii ce desfãsoarã activitãti de cercetare, se vor conforma cerintelor prezentului acord, în special referitor la prevederile legate de utilizarea si difuzarea informatiilor.
            C.N.C.A.N. si GRS se vor asigura cã cealaltã parte este informatã despre institutiile pe care le vor autoriza sã participe la cooperare în cadrul acestui acord.

ARTICOLUL VI
Transmiterea informatiilor

            Fiecare parte poate utiliza pentru propriile activitãti de cercetare, de securitate nuclearã si de reglementare orice informatie care a fost primitã în cadrul acestui acord si o poate transmite liber, fãrã obtinerea unei alte permisiuni din partea celeilalte pãrti, cu exceptia cazului în care a fost mentionat caracterul confidential al informatiei.
            Fiecare parte poate sã identifice clar, prin stampilã specialã sau prin mentionare în scris, pe prima paginã a oricãrei informatii, cã informatia respectivã are caracter confidential si poate impune restrictii la utilizarea si la transmiterea ei.
            Fiecare parte va respecta confidentialitatea oricãrei informatii care este identificatã ca fiind confidentialã si va restrânge utilizarea si transmiterea informatiei la functionarii si consultantii proprii sau la autoritãtile guvernamentale, la contractorii si la alti reprezentanti interni care coopereazã cu pãrtile în activitãti de cercetare, de securitate nuclearã si de reglementare, cu exceptia cazului în care informatiei îi sunt impuse restrictii mai mari sau mai mici, caz în care restrictiile respective vor fi respectate.

ARTICOLUL VII
Renuntarea la pretentii

            Pãrtile, fãcând uz de orice informatie transmisã în cadrul acestui acord, îsi vor asuma toate riscurile pentru folosirea sau aplicarea acesteia. Partea care transmite informatia nu garanteazã cã aceasta este precisã sau potrivitã oricãrui scop particular si nici nu va fi rãspunzãtoare pentru riscurile sau consecintele oricãrei folosiri sau aplicatii în care o astfel de informatie poate fi utilizatã. Fiecare parte care utilizeazã orice informatie care îi este furnizatã în cadrul acestui acord îsi asumã toate riscurile ce decurg din utilizarea ei si nu va face rãspunzãtoare cealaltã parte pentru daunele astfel rezultate.
            Totusi partea care transmite va face toate eforturile posibile pentru a furniza informatii care vor întruni cerintele activitãtilor de cooperare din cadrul acestui acord.

ARTICOLUL VIII
Amendamente

            Prevederile acestui acord vor putea fi schimbate sau amendate, în scris, de cãtre pãrti, sub semnãtura reprezentantilor autorizati ai acestora. Schimbãrile si amendamentele aduse la acest acord vor intra în vigoare în conditiile prevederilor art. IX.

ARTICOLUL IX
Intrarea în vigoare si durata de valabilitate a acordului

            Acest acord va intra în vigoare la data primirii ultimei notificãri scrise, prin care pãrtile confirmã îndeplinirea procedurilor interne pentru intrarea sa în vigoare.
            Acest acord va rãmâne în vigoare pe o perioadã de 5 ani si va fi prelungit tacit pentru perioade aditionale de câte un an. Denuntarea acestui acord se poate face în orice moment de cãtre oricare dintre pãrti, prin notificare scrisã sau prin întelegere convenitã între pãrti. Denuntarea va produce efect dupã 3 luni de la data primirii notificãrii de denuntare de cãtre cealaltã parte.
            Semnat la 10 noiembrie 1998 la Berlin, Germania, în douã exemplare originale, fiecare în limba românã si în limba englezã, ambele texte fiind egal autentice. În caz de divergente de interpretare va prevala textul în limba englezã.
 
Pentru
Comisia Nationalã pentru Controlul Activitãtilor Nucleare 
(C.N.C.A.N.),
Dan Cutoiu,
presedinte
Pentru
Societatea pentru Securitatea Instalatiilor si Reactorilor 
(GRS) mbH,
Adolf Birkhofer,
director stiintific, 
Walter Leder,
director comercial

ANEXÃ

           Numele si adresa reprezentantilor conform prevederilor art. IV din acord

            Reprezentantul C.N.C.A.N. va fi:

            Dl Lucian Biro,
            director general, Directia generalã centrale nuclearo-electrice si ciclul combustibil
            Telefon: 0040-1-410-2441
            Fax: 0040-1-411-1436
            Comisia Nationalã pentru Controlul Activitãtilor Nucleare
            Bd Libertãtii nr. 12
            Bucuresti 5
            România

            Reprezentantul GRS va fi:

            Dl Edmund Kersting,
            seful Departamentului relatii internationale
            Telefon: 0049-221-2068 652
            Fax: 0049-221-2068 858
            E-mail: kee@grs.de
            Societatea pentru Securitatea Instalatiilor si Reactorilor (GRS) mbH
            Schwertnergasse 1
            50676 Köln
            Germania

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 1.038/1996 privind organizarea si functionarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie

            În temeiul art. 3 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 101/1998 privind reglementarea plãtii unor tarife pentru serviciile prestate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si oficiile judetene de cadastru, geodezie si cartografie,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Art. I. - Hotãrârea Guvernului nr. 1.038/1996 privind organizarea si functionarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 12 noiembrie 1996, se modificã dupã cum urmeazã:
            1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 1. - (1) Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie se organizeazã ca institutie publicã cu personalitate juridicã în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul Bucuresti, finantatã din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat, conform art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 101/1998 privind reglementarea plãtii unor tarife pentru serviciile prestate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si oficiile judetene de cadastru, geodezie si cartografie."
            2. Alineatul (1) al articolului 2 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 2. - (1) Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie este condus de un presedinte, ajutat de un vicepresedinte, ambii numiti prin decizie a primului-ministru. Presedintele Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie este ordonator principal de credite bugetare. Salarizarea presedintelui si a vicepresedintelui se face conform anexei nr. III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupã functii de demnitate publicã."
            3. Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 4. - Numãrul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie este de 100, exclusiv presedintele si vicepresedintele."
            4. Alineatul (1) al articolului 5 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 5. - (1) Numãrul de posturi pentru Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si unitãtile subordonate acestuia este cel aprobat a se finanta anual potrivit legii bugetului de stat. Unitãtile din subordinea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie sunt prevãzute în anexa nr. 2."
            5. Articolul 6 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 6. - Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Cadastru este institutie publicã cu personalitate juridicã, aflatã în subordinea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, având urmãtoarele atributii principale:
            a) modernizarea si întretinerea retelei geodezice de referintã a României;
            b) realizarea, modernizarea si întretinerea hãrtii oficiale a teritoriului national;
            e) organizarea, întretinerea si administrarea fondului national de date geodezice, cartografice si cadastrale;
            d) elaborarea de tehnologii si norme pentru domeniile de specialitate."
            6. Articolul 7 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 7. - (1) Statul de functii pentru aparatul propriu al Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie se aprobã potrivit legii.
            (2) Statele de functii ale unitãtilor subordonate Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie se aprobã prin ordin al presedintelui acestuia."
            7. Articolul 8 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 8. - Fondurile necesare pentru desfãsurarea activitãtii Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si a unitãtilor subordonate se stabilesc anual prin bugetul de stat."
            8. Articolul 9 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 9. - Salarizarea personalului din aparatul propriu al Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si a personalului din unitãtile subordonate se va face potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998, astfel cum a fost înlocuitã cu anexa nr. 1 la Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 28/1998 pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998, si anexei nr. VIII/1 la Legea nr. 154/1998."
            9. Articolul 12 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 12. - Pentru activitãtile specifice, Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si unitãtile subordonate acestuia au în dotare un parc auto, stabilit potrivit anexei nr. 3."
            10. Articolul 14 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 14. - Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si unitãtile subordonate acestuia pot accepta sponsorizãri, donatii si contributii, în conditiile legii."
            11. Articolul 15 va avea urmãtorul cuprins:
            "art. 15. - anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre."
            12. Anexa nr. 1 se modificã si se înlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta hotãrâre.
            13. Anexa nr. 2 se modificã si se înlocuieste cu anexa nr. 2 la prezenta hotãrâre.
            14. Anexa nr. 3 se modificã si se înlocuieste cu anexa nr. 3 la prezenta hotãrâre.
            15. Anexa nr. 4 se abrogã.
           Art. II. - Hotãrârea Guvernului nr. 1.038/1996 privind organizarea si functionarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, cu modificãrile aduse prin prezenta hotãrâre, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Ioan Avram Muresan
Presedintele Oficiului National
de Cadastru, Geodezie si Cartografie,
Cornel Nicolae Petre Popescu

Bucuresti, 18 februarie 1999.
Nr. 98

ANEXA Nr. 2

UNITÃTILE
care functioneazã în subordinea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie


Denumirea unitãtii
Sursa de finantare

I. Unitãti bugetare
Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie,
Cartografie si Cadastru
Numãrul maxim de posturi - 300

II. Alte unitãti
Oficiile de cadastru, geodezie si cartografie
judetene si cel al municipiului Bucuresti
Numãrul maxim de posturi - 1.230

          NOTA:
          Sediile oficiilor judetene sunt în
          municipiile-resedintã de judet.

 

Bugetul de stat
 
 

Venituri extrabugetare si alocatii
de la bugetul de stat
 


ANEXA Nr. 3

NUMÃRUL DE AUTOTURISME SI CONSUMUL LUNAR DE CARBURANTI
pentru activitãti specifice care urmeazã a se desfãsura în cadrul Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si al unitãtilor subordonate acestuia

1. La Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie 5 autoturisme pentru
   parcul auto comun
2. La grupul de implementare a Proiectului cadastrului general si publicitãtii imobiliare, finantat conform Acordului de împrumut dintre România si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitãtii mobiliare, în sumã de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 21/1998, aprobatã prin Legea nr. 132/1998 2 autoturisme
3. La oficile judetene de cadastru, geodezie si cartografie si la Oficiul de cadastru, geodezie si cartografie al municipiului Bucuresti 1 autoturism pentru
   parcul auto comun si
   2 autoutilitare
4. La Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Cadastru 2 autoturisme pentru
   parcul auto comun si
   8 autoutilitare
5. Consumul lunar de carburanti:
- Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie
- Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Cadastru
- oficiile de cadastru, geodezie si cartografie judetene
- Oficiul de cadastru, geodezie si cartografie al municipiului Bucuresti
- litri/lunã/vehicul -
300
300
300
250

            NOTA:
            Nu se considerã depãsire a consumului de carburanti normat pe autoturism consumul care, la nivelul anului, se încadreazã în limita combustibilului normat în raport cu numãrul de autoturisme aprobat fiecãrei unitãti.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

AGENTIA NATIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind aprobarea licentei de concesiune a activitãtilor miniere de explorare în perimetrul Racsa, negociatã si încheiatã între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Societatea Comercialã "explorer" - S.A. Baia Mare

            Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
            având în vedere:
            · Legea minelor nr. 61/1998;
            · Hotãrârea Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998;
            · solicitãrile persoanelor juridice, adresate Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;
            în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 221/1995 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
            emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobã licenta de concesiune a activitãtilor miniere de explorare în perimetrul Racsa, negociatã si încheiatã între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Societatea Comercialã "explorer" - S.A. Baia Mare.
            Art. 2. - Licenta de concesionare a activitãtilor miniere de explorare, aprobatã potrivit art. 1 , intrã în vigoare la data publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi transmisã semnatarilor licentei.

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãs

Bucuresti, 10 februarie 1999.
Nr. 12.

AGENTIA NATIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind aprobarea licentei de concesiune a activitãtilor miniere de explorare în perimetrul Iardastita Micã - Toplet, negociatã si încheiatã între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Societatea Comercialã "iago imex" - S.R.L.

            Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
            având în vedere:
            · Legea minelor nr. 61/1998;
            · Hotãrârea Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998;
            · solicitãrile persoanelor juridice, adresate Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;
            în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 221/1995 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
            emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobã licenta de concesiune a activitãtilor miniere de explorare în perimetrul Iardastita Micã - Toplet, negociatã si încheiatã între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Societatea Comercialã "iago imex" S.R.L.
            Art. 2. - Licenta de concesionare a activitãtilor miniere de explorare, aprobatã potrivit art. 1, intrã în vigoare la data publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi transmisã semnatarilor licentei.

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãs

Bucuresti, 11 februarie 1999.
Nr. 13.

AGENTIA NATIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind aprobarea licentei de concesiune a activitãtilor miniere de explorare în perimetrul Bixad, negociatã si încheiatã între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Societatea Comercialã "explorer" - S.A. Baia Mare

            Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
            având în vedere:
            · Legea minelor nr. 61/1998;
            - Hotãrârea Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998;
            · solicitãrile persoanelor juridice, adresate Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;
            în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 221/1995 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
            emite urmãtorul ordin:

             Art. 1. - Se aprobã licenta de concesiune a activitãtilor miniere de explorare în perimetrul Bixad, negociatã si încheiatã între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Societatea Comercialã "explorer" - S.A. Baia Mare.
            Art. 2. - Licenta de concesionare a activitãtilor miniere de explorare, aprobatã potrivit art. 1, intrã în vigoare la data publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi transmisã semnatarilor licentei.

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãs

Bucuresti, 16 februarie 1999.
Nr. 15.

HOTÃRÂRI

CORPUL EXPERTILOR CONTABILI
SI CONTABILILOR AUTORIZATI
DIN ROMÂNIA
CONSILIUL SUPERIOR

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Declaratiei de principiu si a Normelor nationale de audit si de servicii conexe

            Având în vedere:
            - art. 19, 26 si 31 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, aprobatã prin Legea nr. 42/1995, modificatã prin Ordonanta Guvernului nr. 50/1997 si prin Ordonanta Guvernului nr. 89/1998;
            - pct. 18 si 162 din Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 27 noiembrie 1995;
            - art. 1 din Hotãrârea nr. 34/1998 a Conferintei nationale a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România,

           Consiliul Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România adoptã urmãtoarea hotãrâre:

            Art. 1. - Se aprobã Declaratia de principiu si Normele nationale de audit si de servicii conexe, prezentate în anexã*).
            Art. 2. - Se dispune publicarea Normelor nationale de audit si de servicii conexe în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Secretariatului general al Corpului.

Presedinte,
Marin Toma

Bucuresti, 27 ianuarie 1999.
Nr. 99/24.


*) Anexa se publicã ulterior.