MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI
 
P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 58       LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 10 februarie 1999
 
SUMAR
 
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE
 
            2.541/1998. - Ordin al ministrului finantelor pentru aprobarea modelelor unor formulare tipizate
 
ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI
 
            2. - Ordin privind depãsirea problemei aferente modului de stocare, reprezentare si utilizare a datei calendaristice corespunzãtoare perioadei anului 2000 în cadrul sistemelor informatice ale bãncilor, persoane juridice române, si ale sucursalelor bãncilor, persoane juridice strãine
 
            2. - Norme privind autorizarea bãncilor
 
            3. - Norme privind modificãrile în situatia bãncilor
 
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE
 
MINISTERUL FINANTELOR
 
ORDIN
pentru aprobarea modelelor unor formulare tipizate
 
            Ministrul finantelor,
            în baza prevederilor:
            - Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicatã, modificatã si completatã prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 62/1998;
            - Hotãrârii Guvernului nr. 506/1994 pentru aprobarea Normelor privind metodologia de calcul si formularistica corespunzãtoare referitoare la asezarea si urmãrirea impozitelor si taxelor locale;
            - art. 12 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificãrile ulterioare,
            emite urmãtorul ordin:
 
            Art. 1. - Se aprobã modelele urmãtoarelor formulare tipizate, cuprinse în anexele nr. 1-7 la prezentul ordin, care înlocuiesc modelele formularelor cu aceleasi coduri din anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului finantelor nr. 1.801/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 20 noiembrie 1995:
            1.1. Declaratie pentru stabilirea impozitului pe clãdiri, a impozitului pe teren si a taxei pentru folosirea terenului proprietate de stat, în cazul contribuabililor persoane juridice - cod 14.13.01.06 (anexa nr. 1);
            1.2. Declaratie pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport detinute de persoanele fizice si Proces-verbal de stabilire a taxei asupra mijloacelor de transport - cod 14.13.05.05/a (anexa nr. 2);
            1.3. Declaratie pentru stabilirea impozitului pe clãdiri si a impozitului pe teren - cod 14.13.01.04/a (anexa nr. 3);
            1.4. Proces-verbal-Înstiintare de platã a impozitului pe clãdiri si pe terenuri, conform Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicatã, cu modificãrile ulterioare, si Hotãrârii Consiliului Local ............. nr. ............. -  cod 14.13.02.04 (anexa nr. 4);
            1.5. Dispozitie de impunere-Înstiintare de platã privind venitul din activitãti independente - cod 14.13.02.07 (anexa nr. 5);
            1.6. Certificat fiscal - cod 14.13.21.99 (anexa nr. 6);
            1.7. Declaratie privind sediile subunitãtilor, conform art. 3 din Legea nr. 87/1994 - cod 14.13.01.99/b (anexa nr. 7).
            Art. 2. - Directia generalã legislatie impozite directe, Directia generalã proceduri fiscale si sistem informational pentru veniturile statului, Directia economicã, social-administrativ, Directia generalã organizare, resurse umane si financiar, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
            Art. 3. - Anexele nr. 1 -7 fac parte integrantã din prezentul ordin.
            Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
 
Bucuresti, 15 decembrie 1998.
Nr. 2.541.
 
 
ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI
 
BANCA NATIONALÃ A ROMÂNIEI
 
ORDIN
privind depãsirea problemei aferente modului de stocare, reprezentare si utilizare a datei calendaristice corespunzãtoare perioadei anului 2000 în cadrul sistemelor informatice ale bãncilor, persoane juridice române, si ale sucursalelor bãncilor, persoane juridice strãine
 
            Având în vedere prevederile art. 93 din Legea bancarã nr. 58/1998 si ale art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Nationale a României si datoritã necesitãtii depãsirii problemei mentionate la nivelul sistemului bancar românesc,
            Banca Nationalã a României emite urmãtorul ordin:
 
            Art. 1. - Începând cu data de 15 septembrie 1999 sistemele informatice ale bãncilor vor trebui sã posede capacitatea de a trece în anul 2000 si de a-l parcurge fãrã a fi afectate disponibilitatea si functionalitatea sistemelor sau integritatea datelor procesate de cãtre acestea, afectãri care ar putea prejudicia terte pãrti sau sistemul bancar. Fiecare bancã va prezenta o declaratie pe propria rãspundere care sã ateste luarea tuturor mãsurilor pentru depãsirea problemei mentionate si sã garanteze cã sistemele informatice asigurã elementele de disponibilitate, functionalitate si integritate precizate. Declaratia se va depune la Banca Nationalã a României pânã pe data de 1 octombrie 1999.
            Art. 2. - Banca Nationalã a României va urmãri respectarea etapelor necesare depãsirii problemei mentionate, stabilite de fiecare bancã, precum si respectarea datei de depunere a declaratiei prevãzute la art. 1.
            Art. 3. - În cazul nerespectãrii prevederilor prezentului ordin, se vor putea aplica sanctiunile prevãzute la art. 69 din Legea nr. 58/1998.
 
GUVERNATORUL BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR ISÃRESCU
 
Bucuresti, 1 februarie 1999.
Nr. 2.
 
BANCA NATIONALÃ A ROMÂNIEI
 
NORME
privind autorizarea bãncilor
 
            Prezentele norme reglementeazã conditiile si procedura de autorizare de cãtre Banca Nationalã a României a bãncilor, persoane juridice române, si a sucursalelor din România ale bãncilor strãine.
            În temeiul prevederilor art. 26 alin. (2) lit. a) si ale art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Nationale a României, precum si ale art. 11, 25 alin. 3, art. 38 alin. 1 si art. 51 din Legea bancarã nr. 58/1998,
 
            Banca Nationalã a României emite prezentele norme.
 
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
 
            Art. 1. - Termenii si expresiile utilizate în prezentele norme au semnificatia prevãzutã la art. 3 din Legea bancarã nr. 58/1998.
            De asemenea, termenii de mai jos au urmãtoarele semnificatii:
            a) act constitutiv - contractul si statutul ori înscrisul unic purtând aceastã denumire, pe baza cãruia se constituie banca;
            b) bilant contabil - bilantul, contul de profit si pierderi, anexele si raportul de gestiune.
 
CAPITOLUL II
Autorizarea bãncilor
 
Sectiunea I
Dispozitii comune
 
            Art. 2. - Bãncile, persoane juridice române, si sucursalele bãncilor strãine pot functiona pe teritoriul României, numai pe baza autorizatiei emise de Banca Nationalã a României.
            Filialele unor persoane juridice române sau strãine, care se constituie ca bãnci pe teritoriul României, sunt bãnci persoane juridice române si au regimul juridic al acestora.
            Art. 3. - Procesul de autorizare a bãncilor de cãtre Banca Nationalã a României cuprinde douã etape:
            a) aprobarea constituirii bãncii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societãtile comerciale, republicatã*), si ale Legii nr. 58/1998;
            b) autorizarea functionãrii bãncii.
            Art. 4. - În termen de cel mult 4 luni de la primirea unei cereri de autorizare, Banca Nationalã a României va aproba constituirea unei bãnci sau va respinge cererea si va comunica în scris solicitantului hotãrârea luatã, împreunã cu motivele care au stat la baza acesteia, în cazul respingerii cererii.
            Aprobarea constituirii bãncii nu garanteazã obtinerea autorizatiei de functionare, aceasta indicând doar permisiunea datã fondatorilor de a proceda la constituirea bãncii conform modalitãtilor prevãzute în documentatia prezentatã si dispozitiilor legale.
            Art. 5. - În termen de douã luni de la comunicarea aprobãrii de constituire, în vederea obtinerii autorizatiei de functionare, vor fi prezentate Bãncii Nationale a României documentele care atestã constituirea legalã a bãncii, conform sectiunilor II si III din prezentul capitol. În cazul bãncilor care se constituie pe calea subscriptiei publice, termenul de prezentare a acestor documente este de 8 luni.
            Banca Nationalã a României decide cu privire la autorizarea functionãrii unei bãnci în termen de cel mult 4 luni de la data primirii documentelor prevãzute la alin. 1.
            Aparitia unor modificãri fatã de proiectul initial va determina o nouã evaluare din partea Bãncii Nationale a României, putând atrage revocarea hotãrârii de aprobare a constituirii, în cazul în care aceste modificãri sunt contrare prevederilor legale sau prezentelor norme.
            Art. 6. - În fiecare etapã a procesului de autorizare este necesar ca dosarul prezentat în sustinerea cererii de autorizare sã cuprindã toate documentele si informatiile prevãzute în sectiunile II si III din prezentul capitol si ca instrumentarea acestora sã se fi putut încheia cu cel putin 10 zile lucrãtoare înainte de data sedintei Consiliului de administratie al Bãncii Nationale a României, pe a cãrei ordine de zi urmeazã a fi înscris.
            În aplicarea prevederilor alin. 1 toate actele înregistrate la Banca Nationalã a României începând cu ziua care precedã intervalul de 30 de zile anterior datei încheierii termenelor în care Banca Nationalã a României trebuie sã se pronunte, conform art. 4 alin. 1 si art. 5 alin. 2 din prezentele norme, vor fi restituite titularilor cererilor, fãrã a fi luate în considerare la analizarea acestora.
            Art. 7. - Banca nou-constituitã va putea desfãsura activitãti bancare începând cu data eliberãrii autorizatiei de functionare de cãtre Banca Nationalã a României.
            În termen de 5 zile de la data efectuãrii primei operatiuni bancare banca va notifica acest lucru Bãncii Nationale a României. Notificarea va cuprinde mentionarea operatiunilor cu care banca si-a început activitatea si va fi însotitã de reglementãrile interne privind desfãsurarea respectivelor operatiuni.
            Pe mãsura extinderii activitãtii cu efectuarea altor operatiuni bancare, în limita obiectului de activitate autorizat, banca va transmite Bãncii Nationale a României reglementãrile interne corespunzãtoare.
            Art. 8. - Prevederile prezentei sectiuni se aplicã în mod corespunzãtor si în cazul sucursalelor bãncilor strãine.
 
Sectiunea II
Bãncile, persoane juridice române
 
            Art. 9. - În conformitate cu Legea nr. 58/1998, bãncile, persoane juridice române, se constituie sub forma juridicã de societate comercialã pe actiuni, în baza aprobãrii Bãncii Nationale a României.
            Societãtile comerciale pe actiuni se pot constitui prin subscrierea integralã si simultanã a capitalului social de cãtre semnatarii actului constitutiv sau prin subscriptie publicã.
            Capitalul social al bãncii trebuie sã fie subscris cel putin la nivelul capitalului minim stabilit de Banca Nationalã a României si fiecare actionar va vãrsa integral si în formã bãneascã valoarea actiunilor subscrise pânã la momentul constituirii.
            Art. 10. - Denumirea unei bãnci trebuie astfel stabilitã încât sã nu fie de naturã sã producã confuzie cu denumirea altei bãnci autorizate sã functioneze pe teritoriul României.
            Denumirea bãncii trebuie sã fie în limba românã, cu exceptia cazului în care banca este o filialã a unei persoane juridice strãine.
            Art. 11. - Spatiul destinat sã constituie sediul social al unei bãnci nu poate fi amplasat la subsolurile clãdirilor sau la etajele ansamblurilor de locuinte si trebuie sã corespundã, ca suprafatã, conditii de securitate si dotãri, activitãtilor propuse pentru a fi desfãsurate.
            Art. 12. - Obiectul de activitate al unei bãnci va fi stabilit cu respectarea dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 58/1998.
            În obiectul de activitate nu vor fi incluse activitãtile pe care, potrivit dispozitiilor prevãzute la alin. 1, bãncile nu le pot efectua în mod direct si nici activitãtile care nu sunt definitorii pentru scopul în care o bancã se constituie si functioneazã.
            Art. 13. - Persoanele juridice care au calitatea de fondator sau actionar semnificativ trebuie sã fie în functiune de cel putin 3 ani.
            În cazul constituirii bãncii pe calea subscriptiei publice, fondatorii au obligatia de a participa la capitalul social al bãncii, per total, cu cel putin 30 %.
            Art. 14. - Regiile autonome si societãtile comerciale cu capital de stat, la care statul detine o participatie de cel putin 10 %, pot participa la capitalul social al unei bãnci, persoanã juridicã românã, numai în cazul îndeplinirii cumulative a urmãtoarelor conditii:
            - regia autonomã sau societatea comercialã sã nu fi beneficiat în ultimii 3 ani de subventii de la bugetul de stat si sã nu se fi prevãzut pentru anul în curs ca ea sã beneficieze de acestea. În acest scop, se va prezenta o confirmare din partea Ministerului Finantelor, din care sã rezulte cã regia autonomã sau societatea comercialã îndeplineste aceastã conditie;
            - participatia la capitalul social al bãncii sã fie de cel mult 2 % din acesta;
            - ponderea totalã a participatiilor regiilor autonome si ale societãtilor comerciale cu capital de stat, la care statul detine o participatie de cel putin 10 %, sã nu depãseascã 10 % din capitalul social al bãncii respective.
            Art. 15. - Fondurile deschise de investitii si fondurile cu capital de risc sau orice alte organisme de  plasament colectiv în valori mobiliare, fãrã personalitate juridicã, constituite ca societate civilã, nu pot participa ca fondator sau actionar semnificativ la capitalul social al unei bãnci.
            Art. 16. - Regiile autonome si societãtile comerciale cu capital de stat, la care statul detine o participatie de cel putin 10 %, precum si fondurile deschise de investitii si fondurile cu capital de risc sau orice alte organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, fãrã personalitate juridicã, constituite ca societate civilã, care la data intrãrii în vigoare a prezentelor norme detin o participatie ce depãseste nivelurile prevãzute mai sus, nu vor putea achizitiona alte actiuni.
            Art. 17. - Conducãtorii bãncii trebuie sã îndeplineascã conditiile de onorabilitate, pregãtire si experientã profesionalã prevãzute la art. 25 din Legea nr. 58/1998.
            Pentru îndeplinirea conditiilor de experientã profesionalã, o persoanã trebuie sã satisfacã, în mod alternativ sau cumulativ, urmãtoarele cerinte:
            a) sã fi ocupat un post de conducere (cel putin de sef de serviciu) într-o bancã, în Banca Nationalã a României, Ministerul Finantelor, Comisia Nationalã a Valorilor Mobiliare sau în institutii echivalente din strãinãtate, într-unul dintre domeniile specifice activitãtii acestora;
            b) sã fi condus o societate care îsi desfãsoarã activitatea pe piata de capital, o societate de leasing financiar sau o societate de asigurare-reasigurare;
            c) sã fi lucrat într-o institutie financiar-bancarã internationalã cel putin la nivel de consilier (expert) într-un domeniu specific activitãtii institutiei în cauzã.
            Nu vor putea fi numite conducãtori ai unei bãnci persoanele care sunt supuse vreunei interdictii de a conduce o institutie financiar-bancarã sau care se aflã în una dintre situatiile prevãzute la art. 27 alin. 2 lit. b) si c) din Legea nr. 58/1998 ori într-o altã situatie de incompatibilitate prevãzutã de legislatia în vigoare.
            Art. 18. - Persoanele desemnate în calitate de administrator sau cenzor trebuie sã îndeplineascã conditiile prevãzute la art. 27 si, respectiv, art. 28 din Legea nr. 58/1998 si sã nu se afle în vreo situatie de incompatibilitate prevãzutã de legislatia în vigoare.
            Pentru îndeplinirea conditiilor de experientã profesionalã o persoanã desemnatã în calitatea de cenzor trebuie sã satisfacã, în mod alternativ sau cumulativ, urmãtoarele cerinte:
            a) sã fi lucrat într-o bancã, în Banca Nationalã a României, Ministerul Finantelor, Comisia Nationalã a Valorilor Mobiliare sau în institutii echivalente din strãinãtate, într-unul dintre domeniile specifice activitãtii acestora;
            b) sã fi lucrat într-o societate care îsi desfãsoarã activitatea pe piata de capital, o societate de leasing financiar sau o societate de asigurare-reasigurare, într-unul dintre domeniile specifice activitãtii acestora;
            c) sã fi lucrat într-o institutie financiar-bancarã internationalã, într-un domeniu specific activitãtii institutiei în cauzã;
            d) sã fi avut calitatea de cenzor sau, dupã caz, de cenzor extern independent la o bancã, la Banca Nationalã a României, la o societate care îsi desfãsoarã activitatea pe piata de capital, o societate de leasing financiar sau o societate de asigurare-reasigurare;
            e) sã fie cadru universitar în specialitatea finante, bãnci, contabilitate sau doctor în economie.
            Art. 19. - Formalitãtile prevãzute la art. 5, 9, 17, 35 si 39 din Legea nr. 31/1990, republicatã, vor fi îndeplinite numai dupã obtinerea de la Banca Nationalã a României a aprobãrii de constituire a bãncii.
            Art. 20. - În vederea obtinerii aprobãrii de constituire, solicitantii trebuie sã prezinte Bãncii Nationale a României urmãtoarea documentatie:
            a) cererea de autorizare (anexa nr. 1 );
            b) procurã autenticã, semnatã de toti membrii fondatori, prin care acestia desemneazã una sau mai multe persoane pentru a-i reprezenta în relatia cu Banca Nationalã a României pe parcursul instrumentãrii dosarului de autorizare (nume, adresã, telefon, fax);
            c) proiectul actului constitutiv;
            d) repartitia actiunilor si a drepturilor de vot pentru fondatori;
            e) informatiile precizate în chestionarul (anexa nr. 2) completat de cãtre fondatori.
            În plus, pentru fondatorii persoane juridice se vor prezenta:
            - extras din registrul comertului din tara de origine, care sã ateste data înmatriculãrii, reprezentantii statutari, obiectul de activitate si capitalul social;
            - ultimele trei bilanturi contabile, înregistrate la autoritatea fiscalã (pentru persoanele juridice române), respectiv verificate de auditori independenti (pentru persoanele juridice strãine), si cele mai recente situatii financiar-contabile ale fondatorului, precum si ale societãtii a cãrei filialã este (unde este cazul).
            Pentru fondatorii persoane fizice se vor mai prezenta:
            - curriculum vitae;
            - certificatul de cazier judiciar, în original sau în copie legalizatã, cu aplicarea corespunzãtoare a prevederilor lit. g) din prezentul articol, referitoare la certificatul de cazier judiciar;
            - declaratie de venit, întocmitã în conformitate cu legislatia din tara de origine, vizatã de autoritatea fiscalã. În cazul în care legislatia din tara de origine nu prevede o astfel de declaratie, se va completa anexa nr. 3;
            f) studiul de fezabilitate, însusit de conducãtorii propusi ai bãncii, care va cuprinde:
            - tipul, denumirea si descrierea principalelor produse si servicii prevãzute a fi oferite de cãtre bancã;
            - clientela cãreia i se adreseazã banca si modalitãtile de atragere a acesteia;
            - studiul segmentului de piatã în care banca intentioneazã sã îsi desfãsoare activitatea;
            - natura resurselor financiare utilizate;
            - proiectul structurii organizatorice a bãncii si atributiile fiecãrui compartiment, cu precizarea numãrului si repartitiei personalului pe functii;
            - estimãri ale bilantului si ale contului de profit si pierderi pentru urmãtorii 3 ani, întocmite potrivit normelor metodologice în materie emise de Banca Nationalã a României;
            - estimarea costurilor de constituire;
            g) comunicare privind identitatea conducãtorilor bãncii, pentru care urmeazã sã se transmitã:
            - chestionarul (anexa nr. 4) completat de aceste persoane, din care sã rezulte onorabilitatea, calificarea si experienta profesionalã, care sã fie compatibile cu functia pentru care au fost desemnate;
            - certificatul de cazier judiciar, în original sau în copie legalizatã.
            Pentru persoanele care nu si-au stabilit resedinta în România se va prezenta câte un certificat de cazier judiciar sau documentele echivalente, eliberate de autoritãtile competente din tara de origine si din tara în care si-au stabilit resedinta în prezent, dacã aceasta este alta decât tara de origine.
            Pentru persoanele care si-au stabilit resedinta în România de mai putin de 5 ani, certificatul de cazier judiciar, eliberat de autoritãtile române, va fi completat cu documentele echivalente eliberate de autoritãtile competente din tara de origine si din tara în care si-au stabilit resedinta anterior, dacã aceasta este alta decât tara de origine.
            Pentru persoanele care si-au stabilit resedinta în România de mai mult de 5 ani se va prezenta certificatul de cazier judiciar eliberat de autoritãtile române;
            - declaratia din care sã rezulte cã, pe perioada îndeplinirii functiei pentru care au fost numite, vor exercita exclusiv aceastã functie si vor avea resedinta în România (localitatea în care banca îsi are sediul), conform anexei nr. 5;
            h) informare cu privire la identitatea membrilor consiliului de administratie.
            Pentru fiecare dintre acestia vor fi depuse un curriculum vitae, în care se vor preciza, în mod distinct, adresele la care persoana a avut stabilitã resedinta în ultimii 5 ani, si un certificat de cazier judiciar, în original sau în copie legalizatã, cu aplicarea corespunzãtoare a prevederilor lit. g) din prezentul articol, referitoare la certificatul de cazier judiciar;
            i) identitatea cenzorilor.
            Pentru cenzorii persoane fizice se vor prezenta:
            - curriculum vitae (se vor preciza, în mod distinct, adresele la care persoana a avut stabilitã resedinta în ultimii 5 ani);
            - certificatul de cazier judiciar, în original sau în copie legalizatã, cu aplicarea corespunzãtoare a prevederilor lit. g) din prezentul articol, referitoare la certificatut de cazier judiciar;
            - dovada calitãtii de expert contabil sau contabil autorizat cu studii superioare, în conditiile legii române (copia legalizatã de pe carnetul de expert contabil sau contabil autorizat cu studii superioare, copia de pe Monitorul Oficial al României care atestã înscrierea în Tabloul corpului expertilor contabili si contabililor autorizati din România);
            - declaratie (anexa nr. 6A).
            Pentru cenzorii persoane juridice se vor prezenta:
            - copie legalizatã de pe certificatul de înmatriculare în registrul comertului;
            - dovada calitãtii de societate de expertizã contabilã, autorizatã sã desfãsoare aceastã activitate pe teritoriul României (copia de pe Monitorul Oficial al României care atestã înscrierea în Tabloul corpului expertilor contabili si contabililor autorizati din România);
            - declaratie (anexa nr. 6B) a societãtii de expertizã contabilã si (anexa nr. 6A) a persoanei fizice desemnate de aceasta sã o reprezinte în calitate de cenzor;
            j) în cazul constituirii unei filiale a unei bãnci strãine, declaratia autoritãtii de supraveghere bancarã din tara de origine privind viabilitatea bãncii strãine respective;
            k) denumirea bãncii sau denumirea sucursalei bãncii strãine autorizate sã functioneze pe teritoriul României, la care se va deschide contul de colectare a capitalului social. Contul de capital va fi blocat pânã la înmatricularea bãncii în registrul comertului;
            l) orice alte informatii pe care fondatorii le considerã de naturã sã sustinã viabilitatea proiectului prezentat.
            Art. 21. - În cazul constituirii bãncii prin subscriptie publicã, documentatia prevãzutã la art. 20 lit. h) si i) din prezentele norme nu va fi prezentatã în aceastã etapã.
            Art. 22. - În vederea obtinerii autorizatiei de functionare, în termenul prevãzut la art. 5 alin. 1 vor fi prezentate Bãncii Nationale a României documentele care atestã constituirea legalã a bãncii.
            Vor fi prezentate urmãtoarele documente:
            a) copie legalizatã de pe actul constitutiv încheiat în formã autenticã sau un exemplar original al acestuia;
            b) scrisoare din partea depozitarului fondurilor destinate sã constituie capitalul social, care sã confirme suma vãrsatã de fiecare actionar într-un cont special deschis pentru colectarea capitalului social, care a fost blocat pânã în momentul înmatriculãrii bãncii;
            c) dovada detinerii cu titlu legal a spatiului aferent sediului social, care se va materializa într-un act de proprietate încheiat în formã autenticã, transcris în registrul de transcriptiuni imobiliare de pe lângã judecãtoria unde se aflã imobilul, sau o copie legalizatã de pe acesta, într-un contract de închiriere sau subînchiriere, în original sau în copie legalizatã, înregistrat la autoritatea fiscalã (în cazul contractului de subînchiriere, se va prezenta si consimtãmântul scris al proprietarului, concretizat într-o declaratie încheiatã în formã autenticã, precum si contractul de închiriere, în original sau în copie legalizatã, înregistrat la autoritatea fiscalã) etc.;
            d) informare cu privire la repartitia capitalului social;
            e) identitatea auditorului independent; pentru acesta se vor transmite:
            - dovada calitãtii de societate de expertizã contabilã, autorizatã sã desfãsoare aceastã activitate pe teritoriul României (copie de pe Monitorul Oficial al României care atestã înscrierea acesteia în Tabloul corpului expertilor contabili si contabililor autorizati din România);
            - o scurtã prezentare a activitãtii societãtii, din care sã rezulte experienta în domeniul financiar-bancar a acesteia;
            - curriculum vitae si certificatul de cazier judiciar pentru conducãtorul (conducãtorii) societãtii;
            - chestionar (anexa nr. 7);
            f) copie certificatã de pe cererea de înmatriculare si copie legalizatã de pe certificatul eliberat de oficiul registrului comertului, din care rezultã înmatricularea bãncii;
            g) comunicare privind existenta reglementãrilor proprii referitoare la desfãsurarea activitãtii.
            Art. 23. - În cazul în care banca s-a constituit pe calea subscriptiei publice, se vor transmite si documentele prevãzute la art. 20 lit. e) din prezentele norme pentru actionarii semnificativi, precum si cele de la lit. h) si i) ale aceluiasi articol.
 
Sectiunea III
Sucursale bãncilor strãine
 
            Art. 24. - În conformitate cu Legea nr. 58/1998, bãncile strãine pot înfiinta sucursale pe teritoriul României, în baza aprobãrii Bãncii Nationale a României, cu respectarea formalitãtilor prevãzute de legislatia românã în vigoare.
            La înfiintare, sucursalele trebuie sã dispunã de un capital de dotare la nivelul prevãzut pentru capitalul social minim al bãncilor.
            Art. 25. - Prevederile art. 11, referitoare la spatiul destinat sediului social al bãncilor, si cele ale art. 17, referitoare la conducãtori, din prezentele norme sunt aplicabile în mod corespunzãtor si în cazul sucursalelor bãncilor strãine.
            Art. 26. - La stabilirea obiectului de activitate al sucursalei unei bãnci strãine se vor avea în vedere prevederile art. 12 din prezentele norme, precum si faptul cã activitãtile ce urmeazã a fi desfãsurate nu pot excede obiectului de activitate al bãncii strãine respective.
            Art. 27. - Persoanele care, potrivit art. 60 din Legea nr. 58/1998, urmeazã sã verifice si sã semneze bilantul contabil al sucursalei trebuie sã fie în numãr de cel putin 3 si sã îndeplineascã conditiile prevãzute pentru cenzorii bãncii la art. 18 din prezentele norme.
            Art. 28. - În vederea obtinerii aprobãrii de înfiintare, banca strãinã solicitantã trebuie sã prezinte Bãncii Nationale a României urmãtoarea documentatie:
            a) cererea de autorizare (anexa nr. 8);
            b) copie legalizatã de pe actul constitutiv încheiat în formã autenticã, din care rezultã denumirea, forma juridicã, sediul social si modul de functionare a bãncii strãine;
            c) extras din registrul comertului din tara de origine, care atestã înmatricularea bãncii si identitatea reprezentantilor acesteia;
            d) descrierea bãncii strãine, care va include:
            - clasificarea sa în tara de origine, în functie de mãrimea activelor;
            - descrierea structurii organizatorice;
            - descrierea actionarilor semnificativi;
            - descrierea activitãtii;
            e) ultimele trei rapoarte anuale ale bãncii, certificate de auditori independenti;
            f) descrierea sistemului de reglementare bancarã din tara de origine, care va include:
            - prezentarea autoritãtii de supraveghere bancarã din tara de origine;
            - modul în care societatea bancarã strãinã, inclusiv sucursala pe care o va deschide în România, este supravegheatã de autoritatea de supraveghere bancarã din tara de origine;
            g) declaratia autoritãtii de supraveghere din tara de origine privind:
            - acordul sãu referitor la deschiderea unei sucursale în România de cãtre banca în cauzã;
            - viabilitatea societãtii bancare respective;
            h) hotãrârea organului statutar al bãncii strãine, referitoare la deschiderea unei sucursale pe teritoriul României, din care sã rezulte cel putin:
            - adresa sediului sucursalei;
            - operatiunile pe care sucursala urmeazã sã le desfãsoare pe teritoriul României;
            - suma ce va fi pusã la dispozitie sucursalei drept capital de dotare, în conformitate cu art. 40 ultimul alineat din Legea nr. 58/1998;
            - identitatea conducãtorilor (cel putin 2), împuterniciti sã angajeze banca legal în România si competentele acestora. Pentru aceste persoane se va prezenta documentatia prevãzutã la art. 20 lit. g) din prezentele norme;
            i) studiul de fezabilitate prevãzut la art. 20 lit. f) din prezentele norme;
            j) comunicare privind identitatea persoanelor (cel putin 3) care, potrivit art. 60 din Legea nr. 58/1998, urmeazã sã verifice si sã semneze bilantul contabil al sucursalei, pentru care se va prezenta documentatia prevãzutã la art. 20 lit. i) din prezentele norme;
            k) denumirea bãncii sau denumirea sucursalei bãncii strãine autorizate sã functioneze pe teritoriul României, la care se deschide contul unde va fi transferatã suma reprezentând capitalul de dotare al sucursalei;
            l) orice alte informatii pe care banca strãinã le considerã de naturã sã sustinã viabilitatea proiectului prezentat.
            Art. 29. - În vederea obtinerii autorizatiei de functionare, în termenul prevãzut la art. 5 alin. 1 din prezentele norme vor fi prezentate Bãncii Natioriale a României documentele care atestã îndeplinirea tuturor formalitãtilor pentru înfiintarea sucursalei.
            Documentatia ce trebuie prezentatã va cuprinde:
            a) scrisoare din partea depozitarului fondurilor destinate sã constituie capitalul de dotare al sucursalei, care sã confirme depunerea acestuia de cãtre banca strãinã într-un cont rãmas blocat pânã la înmatricularea sucursalei bãncii în registrul comertului;
            b) dovada care atestã detinerea cu titlu legal a spatiului aferent sediului sucursalei. Se va prezenta documentatia prevãzutã la art. 22 lit. c) din prezentele norme;
            c) copie certificatã de pe cererea de înmatriculare si copie legalizatã de pe certificatul eliberat de oficiul registrului comertului, din care rezultã înmatricularea sucursalei.
 
CAPITOLUL III
Respingerea cererii
 
            Art. 30. - În orice etapã a procesului de autorizare Banca Nationalã a României va putea respinge o cerere de autorizare în conditiile prevãzute la art. 14 din Legea nr. 58/1998.
            Art. 31. - Neacordarea autorizatiei de functionare atrage în mod automat revocarea aprobãrii constituirii.
            De asemenea, aprobarea constituirii va fi revocatã în cazul nerespectãrii termenelor prevãzute la art. 5 alin. 1 din prezentele norme pentru depunerea documentatiei în vederea obtinerii autorizatiei de functionare.
            O nouã cerere de autorizare poate fi adresatã Bãncii Nationale a României numai dupã trecerea unui termen de 6 luni de la comunicarea respingerii cererii de autorizare si numai dacã au fost remediate deficientele care au constituit motivele de respingere a proiectului initial.
            Art. 32. - Hotãrârea de respingere a acordãrii autorizatiei de functionare a unei bãnci va fi comunicatã pãrtilor interesate, împreunã cu motivele care au stat la baza acesteia.
 
CAPITOLUL IV
Dispozitii tranzitorii si finale
 
            Art. 33. - Directia generalã autorizare, reglementare si supraveghere prudentialã a societãtilor bancare din cadrul Bãncii Nationale a României va confirma în termen de 3 zile primirea cererii de autorizare.
            Art. 34. - Persoanele care intentioneazã sã solicite sau care au solicitat aprobarea constituirii unei bãnci vor pãstra confidentialitatea proiectului atâta timp cât Banca Nationalã a României nu s-a pronuntat asupra acesteia.
            Art. 35. - În cazul în care documentatia prezentatã este incompletã sau insuficientã, Banca Nationalã a României poate solicita orice informatie si documente suplimentare.
            Art. 36. - Documentatia va fi prezentatã Bãncii Nationale a României în limba românã. Pentru documentele redactate într-o limbã strãinã se va prezenta si traducerea legalizatã a acestora.
            Documentele întocmite sau legalizate de o autoritate strãinã vor fi supralegalizate în conditiile prevãzute de legislatia românã cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat.
            Art. 37. - Cererile de autorizate, nesolutionate la data intrãrii în vigoare a prezentelor norme, care nu sunt conforme cu prevederile Legii nr. 58/1998, pot fi retrase si prezentate din nou de titularii lor, în conformitate cu prevederile acestei legi si ale prezentelor norme.
            Dacã cererea de autorizare nu este retrasã, deficientele existente în proiectul prezentat (atât în cazul în care nu sunt îndeplinite conditiile de fond, cât si în cazul în care documentele sunt incomplete sau incorect întocmite) trebuie sã fie înlãturate pânã la data încheierii termenelor în care Banca Nationalã a României trebuie sã se pronunte conform art. 4 alin. 1 si art. 5 alin. 2 din prezentele norme, cu respectarea corespunzãtoare a prevederilor art. 6 alin. 2 din prezentele norme.
            În caz contrar, devin incidente prevederile art. 14 din Legea nr. 58/1998.
            În situatiile prevãzute la alin. 2, documentatia ce va fi depusã la Banca Nationalã a României în sustinerea unei cereri de autorizare, dupã intrarea în vigoare a prezentelor norme, trebuie sã fie întocmitã în conformitate cu prevederile acestor norme.
            Art. 38. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantã din prezentele norme.
            Art. 39. - Prezentele norme intrã în vigoare la data publicãrii lor în Monitorul Oficial al României, Partea I. Începând cu aceeasi datã se abrogã Normele Bãncii Nationale a României nr. 6/1995 privind autorizarea societãtilor bancare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 27 iunie 1995.
 
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR ISÃRESCU,
GUVERNATOR
 
Bucuresti, 22 ianuarie 1999.
Nr. 2.
*) Legea nr. 31/1990 privind societãtile comerciale a fost republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 29 ianuarie 1998.

 
ANEXA Nr. 1
 
BANCA NATIONALÃ A ROMÂNIEI
 
Domnule Guvernator,
 
            Subsemnatul/subsemnatii .................................................................................
(numele si prenumele)
împuternicit/împuterniciti conform procurii/procurilor anexate, solicit/solicitãm autorizarea bãncii1)
.................................................................................................. ,
            În sustinerea cererii mele/noastre anexez/anexãm urmãtoarea documentatie:
            - procurã autenticã, semnatã de toti membrii fondatori, prin care subsemnatul/subsemnatii este/sunt desemnat/desemnati sã îi reprezinte/reprezentãm în relatia cu Banca Nationalã a României pe parcursul instrumentãrii dosarului de autorizare;
            - proiectul actului constitutiv;
            - repartitia actiunilor si a drepturilor de vot pentru fondatori;
            - chestionarele (anexa nr. 2) pentru fiecare fondator;
            - dovada înregistrãrii în registrul comertului, bilanturile contabile si cele mai recente situatii financiar-contabile pentru fiecare fondator persoanã juridicã, precum si pentru societatea a cãrei filialã este;
            - curriculum vitae, certificat de cazier judiciar si declaratie de venit (anexa nr. 3) pentru fiecare fondator persoanã fizicã;
            - studiul de fezabilitate;
            - comunicare privind identitatea conducãtorilor bãncii;
            - chestionarul (anexa nr. 4) si declaratia (anexa nr. 5), completate de fiecare conducãtor;
            - curriculum vitae, copie legalizatã de pe actul care atestã licenta în profesie, certificat de cazier judiciar pentru fiecare conducãtor, document care sã ateste cã persoana în cauzã nu este supusã vreunei interdictii de a conduce o institutie financiar-bancarã;
            - comunicare privind identitatea membrilor consiliului de administratie si ai comitetului de directie2);
            - curriculum vitae si certificate de cazier judiciar pentru fiecare membru al consiliului de administratie2);
            - comunicare privind identitatea cenzorilor2);
            - curriculum vitae, certificat de cazier judiciar, dovada calitãtii de expert contabil sau contabil autorizat cu studii superioare si declaratie (anexa nr. 6A) pentru fiecare cenzor persoanã fizicã2);
            - copie legalizatã de pe certificatul de înmatriculare în registrul comertului, dovada calitãtii de societate de expertizã contabilã, autorizatã sã desfãsoare aceastã activitate pe teritoriul României; pentru fiecare cenzor persoanã juridicã2);
            - declaratie (anexa nr. 6B) completatã de fiecare cenzor persoanã juridicã si declaratie (anexa nr. 6A) completatã de cãtre persoana fizicã desemnatã de acesta sã îl reprezinte în calitate de cenzor2);
            - declaratia autoritãtii de supraveghere bancarã din tara de origine3);
            - comunicare privind denumirea bãncii sau a sucursalei bãncii strãine, autorizatã sã functioneze pe teritoriul României, la care se va deschide contul de colectare a capitalului social.
            Adresa noastrã de contact este ............................................................................................................................
.............................................................................................................................
  
             Telefon ...........................                                        Fax .......................
 
              Data                                                              Semnãtura
     .........................                                               ..............................
 
Domnului guvernator al Bãncii Nationale a României
  

1) Denumirea bãncii a cãrei autorizatie se solicitã.
2) În cazul constituirii simultane a bãncii.
3) În cazul în care banca a cãrei autorizare se solicitã este o filialã a unei bãnci strãine.
 
ANEXA Nr. 2
Confidential
 
CHESTIONAR
pentru participantii la capitalul social al bãncii*)
 
            1 . Denumirea bãncii pentru care se comunicã informatiile
..............................................................................................................................................
            2. Identitatea participantului la capitalul social al bãncii:
                    2.1. pentru persoanele juridice se vor preciza denumirea, forma juridicã, adresa sediului social
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
                    2.2. pentru persoanele fizice se vor preciza numele si prenumele, data si locul nasterii,
cetãtenia si adresa actualã. Pentru cetãtenii strãini se va preciza, dacã este cazul, si data de la care si-au stabilit resedinta în România.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
            3. Adresele la care persoana fizicã mentionatã la pct. 2.2 a avut stabilitã resedinta în ultimii 5 ani:
...........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
            4. Persoana fizicã mentionatã la pct. 2.2 este desemnatã drept unul dintre conducãtorii bãncii?
.................................................................................................................................................
            5. Suma si procentul participatiei la capitalul social al bãncii:
a) ce urmeazã a fi detinute de cãtre participant:
................... lei; 
.............. (valutã) ................. echivalent lei;
............. %.
b) detinute în prezent: 
................... lei; 
................ (valutã) .................... echivalent lei; 
.............. %.
            6. Participantul face parte dintr-un grup de persoane care actioneazã împreunã ? În caz afirmativ, se va transmite o descriere a grupului si o situatie din care sã rezulte procentele de participare în cadrul grupului. În plus, pentru participantul persoanã juridicã mentionat la pct. 2.1 se va transmite si o listã cuprinzând actionarii sãi semnificativi, cu procentul participatiei fiecãruia.
................................................................................................................................
............................................................................................................................
................................................................................................................................
            7. Precizati identitatea conducãtorilor participantului persoanã juridicã mentionat la pct. 2.1 (se vor indica numele, prenumele si functia acestora, adresa si numãrul de telefon). Dacã participantul este o bancã autorizatã de Banca Nationalã a României, aceste informatii nu mai sunt necesare.
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
            8. Participantul sau grupul de persoane mentionat la pct. 6 detine participatii semnificative (orice participatie care reprezintã cel putin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot) la entitãti nebancare ? În caz afirmativ, comunicati lista cuprinzând aceste participatii.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
            9. Participantul sau grupul de persoane mentionat la pct. 6 detine participatii semnificative la capitalul social al altor bãnci ? În caz afirmativ, comunicati lista cuprinzând aceste participatii.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
            10. Participantul si societãtile comerciale la care acesta detine participatii semnificative desfãsoarã activitãti financiare ? În caz afirmativ, indicati autoritãtile de supraveghere în cauzã.
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
            11. Între banca mentionatã la pct. 1 si participant existã legãturi de afaceri ? În caz afirmativ, dati detalii. Descrieti cum vor evolua aceste legãturi dupã obtinerea participatiei la capitalul social.
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
            12. Precizati care sunt bãncile cu care participantul întretine relatii de afaceri (se vor indica denumirea bãncilor, sediul acestora si vechimea relatiilor).
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
            13. Precizati care este sursa fondurilor utilizate pentru obtinerea participatiei la capitalul social al bãncii mentionate la pct. 1.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
            14. Sursa fondurilor utilizate pentru obtinerea participatiei este un credit extern ? Dacã da, dati detalii (se vor indica cel putin: identitatea creditorului - denumirea/numele si prenumele, sediul/domiciliul, suma creditului, rata dobânzii, termenul de rambursare).
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
            15. Precizati care sunt obiectivele urmãrite prin obtinerea participatiei la capitalul social al bãncii. Care sunt orientãrile pe care le are în vedere participantul în legãturã cu natura si volumul activitãtii bãncii în urmãtorii ani?
.................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
            16. Participantul sau persoanele din grupul mentionat la pct. 6 au fãcut în ultimii 10 ani sau fac în prezent obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare ? Aceste proceduri s-au încheiat cu vreo sanctiune sau interdictie ? Dacã da, dati detalii, indiferent dacã între timp a intervenit o reabilitare.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
            17. Comunicati orice alte informatii utile care pot permite o apreciere cât mai completã si corectã a situatiei participantului la capitalul social al bãncii.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
            Subsemnatul declar pe propria rãspundere, sub sanctiunea legii, cã sursa fondurilor utilizate pentru obtinerea participatiei la capitalul social al bãncii nu este un credit intern si cã toate informatiile cuprinse în acest formular si în anexe sunt complete si conforme cu realitatea si mã angajez sã comunic de îndatã Bãncii Nationale a României orice schimbare care va modifica informatiile furnizate. Totodatã mã angajez sã transmit în fiecare an bãncii mentionate la pct. 1 informatiile pe care aceasta, la rândul ei, trebuie sã le transmitã autoritãtilor potrivit dispozitiilor legale în vigoare.
 
       Data                                Numãrul anexelor                                Numele si prenumele
  .......................                    ..............................                     ...........................................
 
Semnãtura si stampila (dacã este
cazul)
Pentru persoanele juridice vor
semna reprezentantii lor legali/sta-
tutari
  ..............................
            NOTÃ:
            Banca Nationalã a României va pãstra confidentialitatea informatiilor cuprinse în rãspunsurile
la acest chestionar, cu exceptia cazurilor prevãzute de lege.


*) Acest chestionar se completeazã de cãtre fondatorii si actionarii semnificativi ai bãncii.
   Chestionarul va fi completat prin dactilografiere, la toate întrebãrile; dacã spatiul este insuficient, rãspunsurile pot fi date pe o foaie separatã.
   Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.
 
ANEXA Nr. 3
Confidential
 
DECLARATIE*)
 
            Subsemnatul ....................................................................................... în calitate
                                                                      (numele si prenumele)
de fondator/actionar semnificativ la............................................................. , declar
                                                                            (denumirea bãncii)
pe propria rãspundere urmãtoarele:
            I. Detin participatii (actiuni, pãrti sociale) la societãtile comerciale (altele decât cele declarate la pct. 8 si 9 din chestionarul prezentat în anexa nr. 2). Se vor indica cel putin: denumirea si sediul societãtii comerciale, suma si procentul participatiei.
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
            II. În ultimii 5 ani am încasat dividende de la societãtile comerciale la care detin participatii (se va indica valoarea dividendelor încasate de la fiecare societate comercialã precizatã la pct. I din prezenta declaratie si pct. 8 si 9 din chestionarul prezentat în anexa nr. 2).
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
            III. Alte activitãti cu scop lucrativ pe care le desfãsor (se va preciza natura activitãtilor si profitul net anual obtinut din fiecare dintre acestea):
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
            IV. Detin în strãinãtate depozite în valutã în sumã de:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
            V. Detin depozite la bãnci comerciale, participatii la fonduri deschise de investitii sau la alte organisme de plasament colectiv în valori mobiliare din România, în sumã de:
            - în lei:....................................................
            - în valutã:..............................................
            VI. Alte creante cu o valoare mai mare de 10.000.000 lei pe care le detin (inclusiv obligatiuni, titluri de stat etc.) în România si în strãinãtate:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
 
                            Data                                                                                    Semnãtura
                    ...........................                                                                ..................................
 
            NOTÃ:
            Banca Nationalã a României va pãstra confidentialitatea informatiilor cuprinse în aceastã declaratie, cu exceptia cazurilor prevãzute de lege. 
*) Se completeazã personal de cãtre fondatorii si actionarii semnificativi ai bãncii, persoane fizice.
 
ANEXA Nr. 4
Confidential
 
CHESTIONAR
pentru conducãtorii potentiali ai bãncii*)
 
            1. Denumirea si adresa sediului social al bãncii/sucursalei bãncii strãine
...........................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
            2. Identitatea candidatului (numele si prenumele, data nasterii, cetãtenia si adresa)
            Pentru cetãtenii strãini se va preciza, dacã este cazul, si data de la care acestia si-au stabilit resedinta în România.
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
            3. Adresele la care candidatul a avut stabilitã resedinta în ultimii 5 ani
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
            4. Curriculum vitae
            Se vor trece pe o foaie separatã cel putin urmãtoarele informatii:
            - educatia (institutia de învãtãmânt, natura cursurilor si anul absolvirii);
            - experienta profesionalã (denumirea si adresa institutiei, natura si durata activitãtilor desfãsurate si a responsabilitãtilor exercitate).
            În plus, se va prezenta o copie legalizatã de pe actul care atestã licentierea în profesie.
.............................................................................................................................................
            5. Identitatea referentilor (numele a 3 persoane)
            Se vor indica: ocupatia, adresa si numãrul de telefon ale acestora. În anexã se vor prezenta scrisorile de referintã ale persoanelor nominalizate.
            Se recomandã ca printre referenti sã se afle persoane în subordinea cãrora ati activat o perioadã mai mare de 3 ani.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
......................................................................................................................................
            6. Functia pe care o veti exercita în cadrul bãncii/sucursalei. Se va prezenta si o descriere a atributiilor si responsabilitãtilor aferente acesteia.
.........................................................................................................................................
            7. În exercitarea atributiilor dumneavoastrã veti urma instructiunile unei alte persoane fizice sau juridice din afara bãncii ? Dacã da, faceti orice precizãri utile.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
            8. Ati fost în cursul ultimilor 10 ani sau sunteti actionar semnnificativ (care detine cel putin 5 % din capital sau din drepturile de vot), asociat într-o societate în nume colectiv sau asociat comanditar într-o societate în comanditã ? În aceastã eventualitate, precizati denumirea si activitatea societãtii comerciale si nivelul participatiei dumneavoastrã.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
            9. Ati exercitat în ultiimii 10 ani sau exercitati responsabilitati în conducerea si administrarea unor entitãti (societãti comerciale, institutii, organizatii etc.), altele decât cele precizate la pct. 1 si 4 ? Dacã da, precizati denumirea si activitatea acestora, natura si durata functiei.
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
            10. Precizati care dintre entitãtile la care ati exercitat sau exercitati responsabilitãti ori la care ati fost sau sunteti actionar semnificativ, asociat sau asociat comanditar întretine sau ar putea sã întretinã în viitor, dupã stiinta dumneavoastrã, relatii de afaceri semnificative cu banca/sucursala mentionatã la pct. 1.
.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
            11. În ultimii 10 ani autoritãtile competente au refuzat sau au retras o autorizatie în domeniul bancar ori financiar (în România sau în strãinãtate) dumneavoastrã personal sau vreuneia dintre entitãtile la care ati exercitat sau exercitati responsabilitãti ori la care sunteti sau ati fost actionar semnificativ, asociat sau asociat comanditat ? Dacã da, dati detalii.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
            12. În ultimii 10 ani entitãtile la care ati exercitat sau exercitati responsabilitati sau la care ati fost sau sunteti actionar semnificativ, asociat sau asociat comanditat s-au aflat în conflict cu vreo autoritate (în România sau în strãinãtate) însãrcinatã cu supravegherea sistemului financiar-bancar ? În caz afirmativ, faceti orice precizãri utile.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
            13. În ultimii 10 ani ati fãcut obiectul, în România sau în strãinãtate, vreunei anchete sau proceduri profesionale, disciplinare, administrative sau judiciare, care s-a încheiat cu o sanctiune ? Dacã da, dati detalii, indiferent dacã între timp ati fost reabilitat. Se vor indica: autoritatea care a dispus sanctionarea, fapta sanctionatã, sanctiunea si data aplicãrii sanctiunii.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
            14. Ati fost sanctionat disciplinar la vreuna dintre entitãtile al cãror angajat ati fost ? Dacã da, dati detalii.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
            15. Obligatiile dumneavoastrã financiare se aflã într-o relatie sãnãtoasã cu veniturile dumneavoastrã ?
..............................................................................................................................
            16. Ati avut, dumneavoastrã sau entitãtile la care ati exercitat sau exercitati responsabilitãti ori la care sunteti sau ati fost actionar semnificativ, asociat sau asociat comanditat dificultãti financiare majore care sã fi condus la proceduri judiciare sau extrajudiciare ? Dacã da, faceti orice precizare utilã.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
            17. Aveti sau intentionati sã obtineti o participatie la capitalul bãncii mentionate la pct. l ?
........................................................................................................................................
            18. Vã aflati sau intentionati sã intrati în relatii financiare cu banca mentionatã la pct. l ? Dacã da, dati detalii.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
            19. Comunicati orice informatii suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru aprecierea calificãrii, experientei profesionale si a onorabilitãtii dumneavoastrã.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
            Subsemnatul declar pe propria rãspundere, sub sanctiunea legii cã toate rãspunsurile sunt complete si conforme cu realitatea si cã nu existã alte fapte relevante asupra cãrora Banca Nationalã a României ar trebui încunostintatã.
Totodatã mã angajez sã comunic Bãncii Nationale a României orice schimbare care va modifica informatiile furnizate.
 
        Data                                    Numãrul anexelor                                Semnãtura candidatului
   .........................                    ...............................                       ........................................
 
            NOTÃ:
            Banca Nationalã a României va pãstra confidentialitatea informatiilor cuprinse în rãspunsurile
la acest chestionar, cu exceptia cazurilor prevãzute de lege. 

*) Chestionarul va fi completat, prin dactilografiere, la toate întrebãrile; dacã spatiul este insuficient, rãspunsurile pot fi date pe o foaie separatã.
    Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.
 
ANEXA Nr. 5
 
DECLARATIE*)
 
            Subsemnatul ..........................................................................................................,
                                                                                         (numele si prenumele)
numit în calitate de conducãtor al1) ..................................................., în functia declaratã la pct. 6 din chestionar (anexa nr. 4), declar cã pe perioada îndeplinirii functiei respective voi exercita exclusiv aceastã functie si voi avea resedinta în2) ..........................................................,
 
                            Data                                                                Semnãtura
                    ............................                                 .................................................. 

*) Se va completa de cãtre persoanele desemnate în calitate de conducãtori ai bãncii/sucursalei bãncii strãine.
1) Se va completa, dupã caz, cu denumirea bãncii sau a sucursalei bãncii strãine.
2) Se va completa, dupã caz, cu localitatea în care banca sau sucursala bãncii strãine îsi are sediul.
 
ANEXA Nr. 6A
 
DECLARATIE*)
 
            Subsemnatul ...................................................... expert contabil/contabil autorizat cu
                                                             (numele si prenumele)
studii superioare, numit1) ............................... la ...........................................,
                                                                                               (denumirea bãncii/sucursalei bãncii strãine)
declar pe propria rãspundere cã nu mã aflu în vreuna dintre situatiile prevãzute la art. 156 alin. (2) lit. a)-c) din Legea nr. 31/1990 privind societãtile comerciale, republicatã, ori în altã situatie de incompatibilitate profesionalã, prevãzutã de legislatia în vigoare.
 
        Data                                                                 Semnãtura
    ...........................                                        .................................. 

*) Se va completa de cãtre persoanele fizice.
1) Se va completa cu:
a) în cazul bãncilor:
- cenzor;
- cenzor supleant;
- reprezentant al societãtii comerciale ......................................................................................................
                                                                                              (denumirea societãtii de expertizã contabilã)
pentru îndeplinirea atributiilor ce revin acestei societãti, rezultate din calitatea de cenzor/cenzor supleant;
b) în cazul sucursalelor bãncilor strãine:
- în conformitate cu art. 60 din Legea nr. 58/1998;
- reprezentant al societãtii comerciale ......................................................................................................
                                                                                          (denumirea societãtii de expertizã contabilã)
pentru îndeplinirea atributiilor ce revin acestei societãti, conform art. 60 din Legea nr. 58/1998.
 
ANEXA Nr. 6B
 
DECLARATIE*)
 
            Subsemnatul ......................................... reprezentant
                                            (numele si prenumele)
statutar al ...................................................................................................,
                                                            (denumirea societãtii de expertizã contabilã)
studii superioare, numit1) ....................................... la ...............................................,
                                                                                                                       (denumirea bãncii)
declar cã societatea mentionatã nu se aflã în situatia prevãzutã la art. 156 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societãtile comerciale, republicatã, ori în altã situatie de incompatibilitate profesionalã, prevãzutã de legislatia în vigoare.
 
                            Data                                                                           Semnãtura
                    ...........................                                                       .................................. 

*) Se va completa de cãtre societãtile de expertizã contabilã.
1) Se va completa cu:
a) în cazul bãncilor:
- cenzor;
- cenzor supleant;
b) în cazul sucursalelor bãncilor strãine:
- în conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 58/1998.
 
ANEXA Nr. 7
 
CHESTIONAR
pentru auditorul independent*)
 
            1. Identitatea societãtii de expertizã contabilã. Se vor indica: denumirea, forma juridicã, adresa sediului social.
....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
            2. Identitatea principalilor conducãtori ai societãtii de expertizã contabilã (se vor indica: numele; prenumele si functiile acestora, adresa si numãrul de telefon):
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
            3. Societatea mentionatã la pct. 1 a fãcut în ultimii 10 ani sau face în prezent obiectul unor anchete ori proceduri administrative sau judiciare ? Aceste proceduri s-au încheiat cu vreo sanctiune sau interdictie ? Dacã da, dati detalii.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
            4. În ultimii 10 ani vreuna dintre entitãtile la care societatea mentionatã la pct. 1 a executat lucrãri de audit s-a aflat în conflict cu vreo autoritate însãrcinatã cu supravegherea sistemului financiar-bancar sau i s-a refuzat/retras o autorizatie în domeniul bancar sau financiar ? Dacã da, dati detalii.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
            5. În ultimii 10 ani vreuna dintre entitãtile la care societatea mentionatã la pct. 1 a executat lucrãri de audit a fãcut obiectul unei proceduri de lichidare/faliment ? În caz afirmativ, faceti orice precizãri utile.
.................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
            6. În ultimii 10 ani societatea mentionatã la pct. 1 sau actionarii/asociatii sãi au fãcut obiectul, în România sau în strãinãtate, vreunei anchete sau proceduri profesionale, disciplinare, administrative ori judiciare, care s-a încheiat cu vreo sanctiune ? Dacã da, dati detalii, indiferent dacã între timp a intervenit o reabilitare. Se vor indica: autoritatea care a dispus sanctionarea, fapta sanctionatã, sanctiunea si data aplicãrii sanctiunii.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
            7. Comunicati orice informatii suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru activitatea societãtii mentionate la pct. 1.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
            Subsemnatul declar pe propria rãspundere, sub sanctiunea legii, cã toate rãspunsurile sunt complete si conforme cu realitatea si cã nu existã alte fapte relevante asupra cãrora Banca Nationalã a României ar trebui încunostintatã.
            Totodatã în numele societãtii pe care o reprezint mã angajez sã comunic Bãncii Nationale a României orice schimbare care va modifica informatiile furnizate.
 
                            Data                                                                        Numele si prenumele
                    ..............................                                                          ....................................
 
Semnãtura si stampila
(chestionarul va fi semnat
de reprezentantul legal/statutar
al societãtii)
....................................................
 
            NOTÃ:
            Banca Nationalã a României va pãstra confidentialitatea informatiilor cuprinse în rãspunsurile
la acest chestionar, cu exceptia cazurilor prevãzute de lege. 

*) Chestionarul va fi completat, prin dactilografiere, la toate întrebãrile; dacã spatiul este insuficient, rãspunsurile pot fi date pe o foaie separatã.
     Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.
 
ANEXA Nr. 8
 
BANCA NATIONALÃ A ROMÂNIEI
 
Domnule Guvernator,
 
            Subsemnatul/subsemnatii .................................. , în calitate de reprezentant/reprezentanti
                                                                            (numele si prenumele)
statutar/statutari al/ai1) ........................................., solicit/solicitãm autorizarea sucursalei din2) ...................................................................... a acestei bãnci.
            În sustinerea cererii mele/noastre anexez/anexãm urmãtoarea documentatie:
            - copia legalizatã de pe actul constitutiv încheiat în formã autenticã, din care rezultã denumirea, forma juridicã, sediul social si modul de functionare a bãncii strãine;
            - extrasul eliberat de registrul comertului, care atestã înmatricularea bãncii si identitatea reprezentantilor acesteia;
            - descrierea bãncii strãine;
            - ultimele trei rapoarte anuale ale bãncii, certificate de auditori independenti;
            - descrierea sistemului de reglementare bancarã;
            - declaratia autoritãtii de supraveghere;
            - hotãrârea organului statutar al bãncii strãine referitoare la deschiderea sucursalei din România;
            - chestionarul (anexa nr. 4) si declaratia (anexa nr. 5), completate de fiecare persoanã desemnatã în calitate de conducãtor al sucursalei;
            - curriculum vitae, copie legalizatã de pe actul care atestã licenta în profesie, certificatul de cazier judiciar pentru fiecare conducãtor si documentul care sã ateste cã persoana în cauzã nu este supusã vreunei interdictii de a conduce o institutie financiar-bancarã;
            - studiul de fezabilitate;
            - comunicarea privind identitatea persoanelor care, potrivit art. 60 din Legea nr. 58/1998, urmeazã sã verifice si sã semneze bilantul sucursalei;
            - curriculum vitae, certificatul de cazier judiciar, dovada calitãtii de expert contabil sau de contabil autorizat cu studii superioare si declaratia (anexa nr. 6A) pentru fiecare persoanã fizicã numitã în conformitate cu art. 60 din Legea nr. 58/19983);
            - copie legalizatã de pe certificatul de înmatriculare în registrul comertului, dovada calitãtii de societate de expertizã contabilã, autorizatã sã desfãsoare aceastã activitate pe teritoriul României, pentru fiecare persoanã juridicã numitã în conformitate cu art. 60 din Legea nr. 58/19984);
            - declaratia (anexa nr. 6B) completatã de cãtre societatea de expertizã contabilã si declaratia (anexa nr. 6A) completatã de persoana fizicã desemnatã de aceasta sã o reprezinte în exercitarea atributiilor prevãzute la art. 60 din Legea nr. 58/19985);
            - denumirea bãncii sau denumirea sucursalei bãncii strãine autorizate sã functioneze pe teritoriul României, la care se deschide contul unde va fi transferatã suma reprezentând capitalul de dotare al sucursalei;
            - procurã autenticã prin care împuternicesc/împuternicim pe domnul/doamna .............................................
                                                                                                                                                                                                        (numele si prenumele)
sã reprezinte banca în relatia cu Banca Nationalã a României pe parcursul instrumentãrii dosarului de autorizare3).
Adresa noastrã de contact este ..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
 
          Telefon .......................                                                                Fax ........................
 
          Data                                                                                Semnãtura si stampila
   ............................                                                               .....................................
 
Domnului guvernator al Bãncii Nationale a României
  

1) Denumirea si localitatea în care îsi are sediul banca strãinã solicitantã.
2) Localitatea din România în care urmsazã sã îsi aibã sediul sucursala a cãrei autorizare se solicitã.
3) În cazul în care au fost numite persoane fizice.
4) În cazul în care a fost numitã o societate de expertizã contabilã.
5) Se va prezenta numai în cazul în care relatia cu Banca Nationalã a României va fi asiguratã prin intermediul altei/altor persoane decât reprezentantii statutari ai bãncii strãine.
 
BANCA NATIONALÃ A ROMÂNIEI
 
NORME
privind modificãrile în situatia bãncilor
 
            Prezentele norme se aplicã bãncilor persoane juridice române si sucursalelor bãncilor strãine, autorizate sã functioneze pe teritoriul României, si reglementeazã conditiile în care pot fi operate modificãri în situatia acestora, în scopul asigurãrii supravegherii prudentiale.
            În temeiul prevederilor art. 26 alin. (2) lit. a) si ale art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Nationale a României, precum si ale art. 25 alin. 3, art. 38, 42, art. 45 lit. h), art. 46, 51, 66 si 86 din Legea bancarã nr. 58/1998,
 
            Banca Nationalã a României emite prezentele norme.
 
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
 
            Art. 1. - Termenii si expresiile utilizate în prezentele norme au semnificatia prevãzutã la art. 3 din Legea bancarã nr. 58/1998.
            De asemenea, termenii de mai jos au urmãtoarele semnificatii:
            a) aprobare prealabilã a Bãncii Nationale a României, denumitã în continuare aprobare prealabilã, este aprobarea care se solicitã Bãncii Nationale a României si de obtinerea cãreia este conditionatã punerea în aplicare a hotãrârii organelor statutare ale bãncii în cazurile prevãzute la art. 2 lit a), b), c) ,d), g) si h) din prezentele norme sau exercitarea functiei de cãtre conducãtorii bãncii ori a dreptului de vot de cãtre actionarii semnificativi;
            b) act constitutiv - contractul si/sau statutul bãncii ori înscrisul unic purtând aceastã denumire, pe baza cãruia banca s-a constituit;
            c) sedii secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitãti fãrã personalitate juridicã ale bãncii;
            d) hotãrârea organului statutar - hotãrârea adunãrii generale a actionarilor sau, dupã caz, a consiliului de administratie, în cazul bãncilor persoane juridice române, respectiv hotãrârea organelor de conducere ale bãncii strãine sau a conducerii sucursalei din România a acesteia, luatã în limitele mandatului acordat, în cazul sucursalelor bãncilor strãine.
 
CAPITOLUL II
Modificãri supuse aprobãrii prealabile
 
            Art. 2. - Sunt supuse aprobãrii prealabile modificãrile în situatia bãncilor referitoare la:
            a) denumirea;
            b) sediul social;
            c) obiectul de activitate;
            d) nivelul capitalului social;
            e) actionarii semnificativi;
            f) conducãtorii bãncii, în sensul desemnãrii unor noi persoane;
            g) deschiderea de cãtre bãncile persoane juridice române de reprezentante si sucursale în strãinãtate, precum si extinderea retelei de sucursale si alte sedii secundare pe teritoriul României, în situatia prevãzutã la art. 36 din prezentele norme;
            h) auditorul independent.
            În cazul sucursalelor bãncilor strãine sunt supuse aprobãrii prealabile modificãrile prevãzute la alin. 1 lit. b), c) si f), precum si cele privind extinderea retelei teritoriale, conform ultimului alineat al art. 37 din prezentele norme.
            Art. 3. - Bãncile vor proceda la înregistrarea în registrul comertului a mentiunilor corespunzãtoare modificãrilor care, potrivit prevederilor legale în vigoare, sunt supuse acestei formalitãti numai dupã obtinerea aprobãrii prealabile a Bãncii Nationale a României. O copie de pe documentul care atestã înscrierea mentiunilor respective va fi transmisã Bãncii Nationale a României în termen de 5 zile de la efectuarea înregistrãrii.
 
Sectiunea I
Denumirea si sediul social
 
            Art. 4. - În cazul stabilirii unei noi denumiri a bãncii, se vor respecta conditiile prevãzute în normele privind autorizarea bãncilor, emise de Banca Nationalã a României.
            Cererea de aprobare a modificãrii denumirii, semnatã de unul dintre conducãtori, va fi însotitã si de hotãrârea organului statutar privind respectiva modificare.
            Art. 5. - În situatia schimbãrii sediului social al bãncii, persoanã juridicã românã, sau a sediului sucursalei bãncii strãine, spatiul destinat sã constituie noul sediu nu poate fi amplasat la subsolurile clãdirilor sau la etajele ansamblurilor de locuinte si trebuie sã corespundã ca suprafatã, conditii de securitate si dotãri activitãtilor propuse a fi desfãsurate.
            Art. 6. - Cererea de aprobare a schimbãrii sediului social al bãncii sau a sediului sucursalei, semnatã de unul dintre conducãtori, va fi însotitã de hotãrârea organului statutar privind respectiva modificare si de dovada detinerii cu titlu legal a spatiului aferent sediului social/sediului, care se va materializa într-un act de proprietate încheiat în formã autenticã, transcris în registrul de transcriptiuni imobiliare de pe lângã judecãtoria unde se aflã imobilul sau o copie legalizatã de pe acesta, într-un contract de închiriere sau de subînchiriere, în original sau în copie legalizatã, înregistrat la autoritatea fiscalã (în cazul contractului de subînchiriere se va prezenta si consimtãmântul scris al proprietarului, concretizat într-o declaratie încheiatã în formã autenticã, precum si contractul de închiriere în original sau în copie legalizatã, înregistrat la autoritatea fiscalã) etc.
            În cererea de aprobare se va preciza clar adresa spatiului destinat sã constituie sediul social al bãncii, respectiv sediul sucursalei, si se vor indica numerele de telefon/fax.
            Orice schimbare privind denumirea strãzii sau numerele de telefon/fax se va notifica Bãncii Nationale a României în termen de 5 zile de la datã la care a intervenit schimbarea respectivã.
 
Sectiunea II
Obiectul de activitate
 
            Art. 7. - Bãncile persoane juridice române si sucursalele bãncilor strãine pot desfãsura activitãtile prevãzute la art. 8 din Legea nr. 58/1998 în conditiile arãtate la articolul respectiv, asa cum acestea, au fost prevãzute în autorizatia eliberatã de cãtre Banca Nationalã a României.
            În cazul sucursalelor bãncilor strãine, activitãtile desfãsurate nu pot excede obiectului de activitate al bãncii strãine respective.
            Orice modificare a obiectului de activitate, în sensul completãrii, reformulãrii sau restrângerii acestuia, este supusã aprobãrii prealabile.
            În obiectul de activitate autorizat al unei bãnci persoanã juridicã românã sau al sucursalei unei bãnci strãine nu vor fi incluse activitãtile pe care, potrivit prevederilor art. 8 din Legea nr. 58/1998, bãncile nu le pot efectua în mod direct si nici activitãtile care nu sunt definitorii pentru scopul în care o bancã se constituie si functioneazã.
            Art. 8. - Cererea de aprobare, semnatã de unul dintre conducãtorii bãncii, va fi însotitã de hotãrârea organului statutar privind modificarea obiectului de activitate.
            În cazul operatiunilor pentru care, potrivit unor legi speciale, este necesarã si aprobarea prealabilã (aviz) din partea altor autoritãti, va fi prezentatã si aceastã aprobare (aviz).
 
Sectiunea III
Capitalul social
 
            Art. 9. - Majorarea capitalului social, inclusiv cea realizatã pentru atingerea limitei minime a capitalului social, prevãzutã în reglementãrile Bãncii Nationale a Rornâniei, precum si reducerea acestuia sunt supuse aprobãrii prealabile.
            Art. 10. - În cazul majorãrii capitalului social, cererea de aprobare semnatã de unul dintre conducãtorii bãncii va fi însotitã de hotãrârea organului statutar, din care sã rezulte:
            - suma cu care urmeazã sã se majoreze capitalul social;
            - nivelul capitalului social preconizat a se realiza în urma actiunii de majorare;
            - modalitatea în care se va realiza majorarea solicitatã.
            Art. 11. - Pentru majorarea capitalului social prin utilizarea surselor prevãzute la art. 41 din Legea nr. 58/1998 se va completa si macheta prevãzutã în anexa la prezentele norme.
            Art. 12. - În caz de reducere a capitalului social, hotãrârea organului statutar va trebui sã respecte minimul de capital social, sã arate motivele pentru care se face reducerea si modalitatea de realizare a acesteia.
 
Sectiunea IV
Actionari semnificativi
 
            Art. 13. - Persoana care intentioneazã sã achizitioneze o participatie de cel putin 5 % din capitalul social al unei bãnci sau sã îsi majoreze o asemenea participatie, astfel încât aceasta sã atingã sau sã depãseascã niveluri reprezentând multipli de 5 % din capitalul social al bãncii, trebuie sã obtinã o aprobare prealabilã.
            Cererea de aprobare va fi semnatã de unul dintre conducãtorii bãncii si de persoana mentionatã la alin. 1.
            Persoana care solicitã o aprobare prealabilã potrivit alin. 1 trebuie sã dispunã de o situatie patrimonialã care sã îi permitã onorarea obligatiilor sale financiare.
            Fondurile destinate vãrsãmintelor la capitalul social al bãncii, efectuate de cãtre actionarii semnificativi, nu trebuie sã provinã dintr-un credit intern.
            Art. 14. - Bãncile vor organiza o evidentã care sã le permitã identificarea actionarilor semnificativi. În acest scop vor solicita actionarilor lor, indiferent de cota de participare, informatiile necesare în vederea calificãrii acestora în categoria "actionari semnificativi", în sensul prevederilor art. 3 din Legea nr. 58/1998.
            Art. 15. - Bãncile vor comunica de îndatã Bãncii Nationale a României identitatea persoanelor care se încadreazã în prevederile art. 13 din prezentele norme si vor întreprinde demersurile necesare pentru transmiterea la Banca Nationalã a României a cererii si documentatiei necesare în vederea solicitãrii aprobãrii prealabile.
            Bãncile nu vor permite persoanelor care se încadreazã în prevederile art. 13 din prezentele norme sã îsi exercite dreptul de vot corespunzãtor actiunilor detinute peste participatia aprobatã de Banca Nationalã a României, sub sanctiunea nulitãtii hotãrârii respective, dacã fãrã votul aferent acestor actiuni nu s-ar fi obtinut majoritatea cerutã.
            Art. 16. - Documentatia aferentã cererilor de aprobare este cea prevãzutã pentru fondatori în Normele privind autorizarea bãncilor, emise de Banca Nationalã a României.
            În acest caz vor fi avute în vedere criteriile si conditiile prevãzute în normele privind autorizarea bãncilor.
            Art. 17. - Anual, în termen de 6 luni de la încheierea exercitiului financiar-contabil precedent, bãncile vor transmite Bãncii Nationale a României informatii financiare în legãturã cu actionarii semnificativi (bilant contabil pentru persoanele juridice si declaratie de venit, în forma prezentatã în Normele privind autorizarea bãncilor, emise de Banca Nationalã a României, pentru persoanele fizice). Aceastã obligatie nu priveste actionarii semnificativi care sunt bãnci, persoane juridice române.
            Trimestrial, în termen de 15 zile de la încheierea trimestrului, bãncile vor comunica Bãncii Nationale a României o situatie a actionarilor semnificativi (identitatea, domiciliul si cetãtenia, în cazul persoanelor fizice, nationalitatea si sediul, în cazul persoanelor juridice, suma, numãrul de actiuni detinute si procentul participatiei la capitalul social).
 
Sectiunea V
Conducãtorii bãncii
 
            Art. 18. - Conducãtorii bãncii trebuie sã îndeplineascã conditiile de onorabilitate, pregãtire si experientã profesionalã prevãzute la art. 25 din Legea nr. 58/1998.
            Nu vor putea fi numite conducãtori ai unei bãnci persoanele care sunt supuse vreunei interdictii de a conduce o institutie financiar-bancarã sau care se aflã în una dintre situatiile prevãzute la art. 27 alin. 2 lit. b) si c) din Legea nr. 58/1998 ori într-o altã situatie de incompatibilitate prevãzutã de legislatia în vigoare.
            În aprecierea calificãrii profesionale a conducãtorilor vor fi avute în vedere conditiile stabilite prin Normele privind autorizarea bãncilor, emise de Banca Nationalã a României.
            Art. 19. - Documentatia aferentã cererii de aprobare semnate de unul dintre conducãtorii bãncii este prevãzutã în Normele privind autorizãrea bãncilor, emise de Banca Nationalã a României; ea va fi însotitã si de hotãrârea organului statutar.
            Art. 20. - Schimbarea unui conducãtor de pe o functie de conducere (presedinte/vicepresedinte) pe o altã functie de conducere nu este supusã aprobãrii prealabile.
            În cazul eliberãrii din functie a unui conducãtor, banca va comunica Bãncii Nationale a României si motivele care au stat la baza deciziei respective.
            Art. 21. - În situatia în care, din diferite motive, nu mai sunt îndeplinite cerintele legale privind numãrul conducãtorilor bãncii sau cetãtenia acestora, prevãzute la art. 3 lit. h) si, respectiv, la art. 25 alin. 1 din Legea nr. 58/1998 si, în conformitate cu dispozitiile legale si/sau statutare, aceste cerinte nu pot fi îndeplinite altfel, banca va convoca de îndatã adunarea generalã a actionarilor, care va proceda la numirea altor persoane în calitate de conducãtori.
            Completarea numãrului de conducãtori, cu respectarea conditiei privind cetãtenia acestora, se va realiza în termen de cel mult 3 luni de la data aparitiei situatiei prevãzute la alin. 1.
            Dispozitiile alin. 1 si 2 se aplicã în mod corespunzãtor si în cazul sucursalelor bãncilor strãine.
 
Sectiunea VI
Deschiderea de cãtre bãncile persoane juridice române de reprezentante si sucursale sau de alte sedii secundare în strãinãtate
 
            Art. 22. - În cazul deschiderii în strãinãtate a unei reprezentante, sucursale sau a unui alt sediu secundar, cererea de aprobare semnatã de unul dintre conducãtorii bãncii va fi însotitã de:
            a) hotãrârea organului statutar, din care sã rezulte:
                    - operatiunile care urmeazã a fi desfãsurate de sediul secundar (care nu pot excede obiectului de activitate al bãncii, asa cum a fost autorizat de Banca Nationalã a României);
                    - capitalul de dotare al sediului secundar (dacã este cazul);
                    - identitatea conducãtorilor sediului secundar;
                    - adresa sediului secundar;
            b) studiul de fezabilitate din care sã rezulte si rentabilitatea deschiderii respectivului sediu secundar;
            c) curriculum vitae si certificatul de cazier judiciar ale conducãtorilor desemnati ai sediului secundar.
            Art. 23. - La acordarea aprobãrii prealabile, în aplicarea dispozitiilor prezentei sectiuni, se vor avea în vedere si reglementãrile valutare privind autorizarea transferului de capital.
 
Sectiunea VII
Auditorul independent
 
            Art. 24. - Fiecare bancã persoanã juridicã românã va avea un auditor independent, numit în conformitate cu prevederile art. 61 din Legea nr. 58/1998 si aprobat de Banca Nationalã a României.
            Art. 25. - În cazul schimbãrii auditorului independent, cererea de aprobare semnatã de unul dintre conducãtorii bãncii va fi însotitã de documentatia prevãzutã în Normele privind autorizarea bãncilor, emise de Banca Nationalã a României.
 
CAPITOLUL III
Notificãri
 
            Art. 26. - Bãncile persoane juridice române vor notifica Bãncii Nationale a României, în termen de 5 zile de la data înregistrãrii mentiunilor corespunzãtoare în registrul comertului, modificãrile privind:
            a) componenta consiliului de administratie, alta decât cea supusã aprobãrii prealabile potrivit art. 2 din prezentele norme, inclusiv schimbarea unui conducãtor de pe o functie de conducere (presedinte/vicepresedinte) pe o altã functie de conducere;
            b) cenzorii si cenzorii supleanti;
            c) actul constitutiv, altul decât cel supus aprobãrii prealabile;
            d) reteaua de sucursale si alte sedii secundare pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile cap. IV din prezentele norme.
            Modificãrile operate în reglementãrile proprii ale bãncii, referitoare la desfãsurarea activitãtii, se vor notifica Bãncii Nationale a României în termen de 10 zile de la realizarea acestora.
            Art. 27. - În cazurile prevãzute la art. 26 lit. a)-c) din prezentele norme, notificarea va fi însotitã de hotãrârea organului statutar referitoare la modificarea respectivã si de copia de pe documentul care atestã înscrierea mentiunilor corespunzãtoare în registrul comertului.
            Art. 28. - Pentru persoanele nominalizate în calitate de administrator sau de cenzor se vor avea în vedere criteriile si conditiile prevãzute a fi îndepliriite potrivit Normelor privind autorizarea bãncilor, emise de Banca Nationalã a României.
            Pentru aceste persoane notificarea va fi însotitã si de datele si informatiile precizate în Normele privind autorizarea bãncilor. În cazul schimbãrii unui conducãtor de pe o functie de conducere presedinte/vicepresedinte) pe o altã functie de conducere, se va prezenta chestionarul cuprins în anexa nr. 4 la Normele privind autorizarea bãncilor, actualizat.
            Art. 29. - Sucursalele bãncilor strãine vor notifica Bãncii Nationale a României, în termen de 10 zile de la realizarea lor, modificãrile privind:
            a) schimbarea unui conducãtor de pe o functie de conducere (director/director adjunct) pe o altã functie de conducere; în acest caz va fi prezentat chestionarul cuprins în anexa nr. 4 la Normele privind autorizarea bãncilor, emise de Banca Nationalã a României, actualizat;
            b) persoanele care, potrivit art. 60 din. Legea nr. 58/1998, urmeazã sã verifice si sã semneze bilantul sucursalei; pentru aceste persoane va fi prezentatã documentatia prevãzutã în Normele privind autorizarea bãncilor, emise de Banca Nationalã a României, din care sã rezulte îndeplinirea conditiilor prevãzute în aceste norme;
            c) capitalul de dotare (în caz de majorare, se va preciza sursa utilizatã pentru aceasta);
            d) reteaua de sedii secundare de pe teritoriul României, potrivit cap. IV din prezentele norme.
            Notificarea va fi însotitã si de hotãrârea organului statutar referitoare la respectivele modificãri.
            Art. 30. - Bãncile strãine care au fost autorizate sã functioneze pe teritoriul României printr-o sucursalã vor notifica Bãncii Nationale a României, în termen de 30 de zile de la realizarea lor, modificãrile privind:
            a) denumirea si sediul social ale bãncii strãine;
            b) orice situatie a bãncii strãine rezultatã din actiuni de fuziune sau dizolvare (în aceste situatii, se vor prezenta si documentele necesare din partea autoritãtii de supraveghere din tara de origine).
            Anual, bãncile strãine vor transmite Bãncii Nationale a României informatii privind situatia lor financiarã (raport anual).
 
CAPITOLUL IV
Reteaua teritorialã
 
            Art. 31. - Deschiderea de sedii secundare pe teritoriul României de cãtre bãncile persoane juridice române si desfiintarea acestora vor fi notificate Bãncii Nationale a României, împreunã cu hotãrârea organului statutar referitoare la aceasta, în termen de 5 zile de la data înregistrãrii în registrul comertului a mentiunilor corespunzãtoare.
            Art. 32. - Persoanele desemnate sã asigure conducerea unui sediu secundar al unei bãnci trebuie sã aibã onorabilitatea corespunzãtoare, studii superioare si vechime de cel putin un an în domeniul financiar-bancar.
            Nu vor putea fi desemnate în aceastã calitate persoanele care sunt supuse vreunei interdictii de a conduce o institutie financiar-bancarã, persoanele cãrora li s-a retras aprobarea de cãtre Banca Nationalã a României, potrivit art. 69 din Legea nr. 58/1998, sau care au fost înlocuite, potrivit art. 70 din aceeasi lege, ca urmare a unei mãsuri de remediere luate de o bancã.
            Art. 33. - În cazul deschiderii unui sediu secundar, se vor comunica Bãncii Nationale a României:
            a) statutul sediului secundar (sucursalã, agentie etc.);
            b) adresa completã si numãrul de telefon si/sau de fax ale sediului secundar;
            c) identitatea persoanei desemnate sã asigure conducerea sediului secundar, însotitã de curriculum vitae si de certificatul de cazier judiciar;
            d) copie de pe certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comertului, în cazul deschiderii unei sucursale, respectiv de pe cererea de înscriere a mentiunilor, în cazul deschiderii altor sedii secundare cãrora nu li s-a conferit statut de sucursalã.
            Orice modificare a elementelor mentionate la alin. 1 va fi notificatã Bãncii Nationale a României în termen de 5 zile de la data producerii acesteia.
            Art. 34. - Sucursalele Bãncii Nationale a României vor deschide conturi pentru sediile secundare ale bãncilor numai pe baza comunicãrii privind deschiderea sediului secundar respectiv, primitã din partea Directiei generale autorizare, reglementare si supraveghere prudentialã a societãtilor bancare.
            Art. 35. - Bãncile vor lua mãsurile prudentiale care se impun pentru limitarea riscurilor implicate de extinderea retelei de sucursale si de alte sedii secundare.
            Art. 36. - În situatiile în care Banca Nationalã a României va constata o evolutie necorespunzãtoare a indicatorilor de prudentã bancarã ai unei bãnci, va putea interzice acesteia extinderea liberã a retelei de sucursale si de alte sedii secundare, orice deschidere de sedii secundare noi urmând a fi supusã aprobãrii prealabile.
            Art. 37. - Bãncile cu sediul în strãinãtate pot deschide sucursale pe teritoriul României în conditiile stabilite prin Normele privind autorizarea bãncilor, emise de Banca Nationalã a României.
            Deschiderea de cãtre bãncile strãine a unor sedii secundare în subordinea sucursalei lor din România se va notifica Bãncii Nationale a României, cu aplicarea corespunzãtoare a prevederilor art. 31, 32 si 33 din prezentele norme.
            În cazul deschiderii sediului secundar, pe baza hotãrârii conducerii sucursalei din România a bãncii strãine, se va prezenta si acordul bãncii strãine.
            Prevederile art. 35 si 36 din prezentele norme sunt aplicabile si în cazul extinderii retelei teritoriale a sucursalelor bãncilor strãine.
 
CAPITOLUL V
Dispozitii tranzitorii si finale
 
            Art. 38. - Cererile de aprobare si notificãrile privind modificãrile în situatia bãncii, mentionate în prezentele norme, precum si docunientatia aferentã, împreunã cu hotãrârea organelor statutare în problema respectivã, se vor transmite Bãncii Nationale a României - Directia generalã autorizare, reglementare si supraveghere prudentialã a societãtilor bancare.
            Documentatia trebuie sã fie prezentatã în limba românã. Pentru documentele redactate într-o limbã strãinã va fi prezentatã si traducerea legalizatã a acestora.
            Documentele întocmite sau legalizate de o autoritate strãinã vor fi supralegalizate în conditiile prevãzute de legislatia românã cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat.
            Art. 39. - În cazul cererilor de aprobare privind deschiderea de cãtre o bancã persoanã juridicã românã a unor reprezentante, sucursale sau a altor sedii secundare în strãinãtate, documentatia necesarã pentru autorizarea transferului de capital, prevãzutã de reglementãrile valutare, se va transmite Bãncii Nationale a României - Directia generalã operatiuni monetare, valutare si de credit.
            Art. 40. - În scopul aplicãrii corespunzãtoare a prezentelor norme, Banca Nationalã a României poate solicita bãncilor orice alte documente si informatii, dacã cele prezentate sunt incomplete sau insuficiente.
            Art. 41. - Hotãrârea Bãncii Nationale a României cu privire la aprobarea sau respingerea unei cereri înaintate potrivit prezentelor norme va fi comunicatã în scris solicitantului, împreunã cu motivele care au stat la baza acesteia, în cazul respingerii cererii.
            Art. 42. - Cererile de aprobare înaintate Bãncii Nationale a României conform Normelor Bãncii Nationale a României nr. 2/1992 privind modificarea situatiei societãtilor bancare, nesolutionate pânã la data intrãrii în vigoare a prezentelor norme, se supun prevederilor prezentelor norme.
            În acest sens, cererile care nu sunt conforme dispozitiilor Legii nr. 58/1998 si prevederilor prezentelor norme pot fi completate sau modificate în maximum 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentelor norme.
            Art. 43. - Bãncile persoane juridice române si sucursalele bãncilor strãine, ale cãror organizare, administrare si operatiuni nu sunt conforme cu prevederile Legii nr. 58/1998 sau ale prezentelor norme, trebuie sã se conformeze acestor prevederi în termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentelor norme.
            În acest sens, în termenul mentionat la alin. 1 bãncile persoane juridice române si sucursalele bãncilor strãine vor proceda, dupã caz, la alegerea sau schimbarea persoanelor desemnate în calitate de conducãtor, administrator, cenzor, auditor independent, a celor numite potrivit art. 60 din Legea nr. 58/1998 si a celor care asigurã conducerea sediilor secundare, la organizarea comitetelor prevãzute de lege si a sistemului de control intern, la modificarea actului constitutiv si a reglementãrilor interne, la asigurarea conformitãtii operatiunilor desfãsurate cu prevederile legale si regulamentare mentionate la alin. 1.
            Art. 44. - Nerespectarea prezentelor norme atrage aplicarea sanctiunilor prevãzute la art. 69 din Legea nr. 58/1998 si/sau a mãsurilor prevãzute la art. 70 din aceeasi lege.
            În cazul actionarilor semnificativi care nu au solicitat sau au solicitat si nu au obtinut aprobarea prealabilã pentru actiunile pe care le detin, se vor aplica prevederile art. 73 din Legea nr. 58/1998, termenul de 3 luni începând sã curgã de la data comunicãrii hotãrârii Bãncii Nationale a României de respingere a cererii de aprobare a participatiei actionarului semnificativ, iar în cazul în care nu s-a solicitat o asemenea aprobare, de la data comunicãrii actului prin care Banca Nationalã a României, dispune actionarului semnificativ vânzarea actiunilor detinute peste participatia aprobatã de Banca Nationalã a României.
            În cazul în care se constatã cã sursa fondurilor utilizate pentru efectuarea vãrsãmintelor de cãtre actionarii semnificativi este un credit intern, vor fi aplicate în mod corespunzãtor prevederile art. 73 alin. 2 din Legea nr. 58/1998.
            Art. 45. - Prezentele norme intrã în vigoare la data publicãrii lor în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            Începând cu aceeasi datã se abrogã Normele Bãncii Nationale a României nr. 2/1992 privind modificarea situatiei societãtilor bancare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 7 aprilie 1992, Normele Bãncii Nationale a României nr. 7/1993 privind deschiderea de unitãti teritoriale de cãtre societãtile bancare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 28 decembrie 1993, si Precizãrile Bãncii Nationale a României nr. III/7.028/1996 privind reflectarea în contabilitate, de cãtre societãtile bancare, a principalelor operatiuni decurgând din aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 40/1996 privind modificarea si completarea reglementãrilor referitoare la majorarea capitalului social al societãtilor bancare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 bis din 8 septembrie 1997.
 
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR ISÃRESCU,
GUVERNATOR
 
Bucuresti, 22 ianuarie 1999.
Nr. 3.
 
ANEXÃ
 
Se va completa în cazul cererilor de majorare a capitalului social prin utilizarea surselor prevãzute
la art. 41 din Legea nr. 58/1998.
 
            Informatii cu privire la nivelul actual al capitalului social
 

Nivelul actual al capitalului social: 
- capitalul social subscris 
- capitalul social vãrsat
Suma (mii lei)

Valoarea nominalã a unei actiuni
(lei)

Numãrul de actiuni
(nr.)

Documentul care atestã efectuarea formalitãtilor legale 
de evidentiere a capitalului social actual la oficiul regis- 
trului comertului
(tipul documentului,
numãrul si data
înregistrãrii)

 
            Informatii cu privire la sursele utilizate pentru majorarea capitalului social
 

Sursa
Nr.
rd.
Suma
evidentiatã
în contabilitate
(mii lei)
Suma  care urmeazã a fi
utilizatã pentru majorarea
capitalului social
(mii lei)

a) În cazul majorãrii capitalului social prin utilizarea primelor de emisiune sau de aport si a altor 
     prime legate de capital, integral încasate, rãmase dupã plata si acoperirea cheltuielilor neamor- 
     tizate, efectuate cu astfel de operatiuni 
Prime legate de capital (simbol cont 511 ) 
total, din care:
1    

Prime de emisiune sau de aport (simbol 
cont 5111)
2    

Prime de fuziune, de sciziune, de conversie 
(simbol cont 5112)
3    

Alte prime (simbol cont 5119 - cu 
indicarea categoriilor de prime)
4    

b) În cazul majorãrii capitalului social prin utilizarea dividendelor din profitul net cuvenit actionarilor 
     dupã plata impozitului pe dividende potrivit legii, existente în sold potrivit ultimului bilant conta- 
     bil (aceastã sursã poate fi folositã pentru majorarea capitalului social numai în conditiile în care 
     se utilizeazã în totalitate dividendele repartizate din rezultatul net înregistrat anual) 
Dividende de platã (simbol cont 354) 
total, din care:
5    

Dividende dupã plata impozitului pe 
dividende
6    

c) În cazul majorãrii capitalului social prin utilizarea rezervelor constituite pe seama primelor de 
     emisiune sau de aport si a altor prime legate de capital, integral încasate, rãmase dupã plata si 
     acoperirea cheltuielilor neamortizate cu astfel de operatiuni 
Alte rezerve (simbol cont 519) 
total, din care:
7    

Rezerve constituite pe seama primelor de 
emisiune sau de aport si a altor prime 
legate de capital
8    

d) În cazul majorãrii capitalului social prin utilizarea rezervelor din influentele de curs valutar, afe- 
     rente aprecierii disponibilitãtilor în valutã reprezentând capital social în valutã, existente în sold 
     potrivit ultimului bilant contabil  
Alte rezerve (simbol cont 519) 
total, din care:
9    

Rezerve din influente de curs valutar 
conform Hotãrârii Guvernului nr. 252/1996, 
total, din care:
10    

Rezerve din influente de curs valutar aferente 
aprecierii disponibilitãtilor în valutã repre- 
zentând capital social vãrsat în valutã
11    

e) În cazul majorãrii capitalului social prin utilizarea rezervelor constituite din profitul net, existente 
     în sold potrivit ultimului bilant contabil 
Rezerve legale (simbol cont 512) 
total, din care:
12    

Rezerve legale din profitul net 
(simbol cont 5122)
13    

Rezerve statutare (simbol cont 513)
14
   

Alte rezerve (simbol cont 519) 
total, din care:
15    

Rezerve din profitul net
16
   

f) În cazul majorãrii capitalului social prin utilizarea rezervelor provenite din diferente favorabile din 
     reevaluarea patrimoniului (bãncile vor determina diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniu- 
     lui numai pe baza unor acte normative emise în acest scop) 
Alte rezerve (simbol cont 519) 
total, din care:
17    

Rezerve din diferente favorabile din 
reevaluarea patrimoniului
18    

 
            Informatii cu privire la nivelul capitalului social rezultat în urma majorãrii prin utilizarea surselor mentionate la lit. a)-f)
 

Valoarea majorãrii capitalului social prin utilizarea surselor 
mentionate la lit. a)-f)
Suma (mii lei)

Numãrul actunilor aferente sumei cu care se majoreazã capitalul 
social prin utilizarea surselor mentionate la lit. a)-f), distribuite 
tuturor actionarilor existenti
(nr.)

Valoarea capitalului social rezultatã în urma actiunii de majorare
Suma (mii lei)

Numãrul total al actiunilor rezultate în urma actiunii de majorare 
a capitalului social
(nr.)

 
 
            Presedinte,                                                Conducãtorul compartimentului
     .............................                                                        financiar-contabil,
                                                                       .........................................................