MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 57      LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE   Marti, 9 februarie 1999

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

           Decizia nr. 134 din 20 octombrie 1998 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 105/1997 pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plângerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           4. - Ordonantã de urgentã privind unele mãsuri de protectie pentru personalul al cãrui contract individual de muncã va fi desfãcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizareaRegiei Nationale a Pãdurilor

           58. - Hotãrâre privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele mãsuri de protectie pentru persoanele ale cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective efectuate în procesul de restructurare, închidere operationalã a activitãtii, privatizare sau lichidare, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1997, modificatã si completatã prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 52/1998

           67. - Hotãrâre privind aprobarea reducerii, cu caracter temporar, a taxelor vamale de import pentru unele produse agricole si agroalimentare

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

           1. - Ordin

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

Decizia nr. 134
din 20 octombrie 1998
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 105/1997 pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plângerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor

Lucian Mihai - presedinte
Costica Bulai - judecator
Constantin Doldur - judecator
Kozsokár Gábor - judecator
Ioan Muraru - judecator
Nicolae Popa - judecator
Lucian Stangu - judecator
Florin Bucur Vasilescu - judecator
Romul Petru Vonica - judecator
Paula C. Pantea - procuror
Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

            Pe rol, solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 105/1997, invocata de Societatea Comerciala "silicom" - S.R.L. din Arad in Dosarul nr. 838/1998 al Judecatoriei Arad.
            Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 13 octombrie 1998, in prezenta reprezentantului Ministerului Public, a autoarei exceptiei si in lipsa celorlalte parti legal citate, si au fost consemnate in incheierea de la acea data, cand Curtea, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea pentru data de 20 octombrie 1998.

CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
            Judecatoria Arad, prin Incheierea din 9 martie 1998, a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a Legii nr. 105/1997, ridicata de Societatea Comerciala "silicom" - S.R.L. din Arad.
            Prin exceptia de neconstitutionalitate invocata se sustine ca dispozitiile Legii nr. 105/1997, in totalitatea lor, contravin prevederilor art. 16 si 21, precum si art. 41, 53 si 138 din Constitutie. Motivarea acesteia este formulata intr-o cerere separata, depusa la instanta de judecata, prin care se arata ca in lege se foloseste termenul "cale de atac administrativa" in loc de "cale administrativ-jurisdictionala", iar Curtea Constitutionala nu a examinat, chiar si in situatia procedurilor administrativ-jurisdictionale, posibilitatea ca acestea sa fie date spre rezolvare in sarcina aceluiasi organ care a stabilit obligatia. Procedandu-se astfel, organele de constatare au o situatie privilegiata fata de ceilalti justitiabili, incalcandu-se principiul constitutional al egalitatii in drepturi. Se sustine totodata ca si termenele stabilite de Legea nr. 105/1997 sunt neconstitutionale, deoarece impiedica cetatenii de a se adresa instantelor cu rapiditate si fara cheltuieli suplimentare.
            Exprimandu-si opinia, instanta de judecata apreciaza exceptia ca neintemeiata, deoarece dispozitiile Legii nr. 105/1997 nu contravin prevederilor art. 21 din Constitutie privind liberul acces la justitie. Astfel cum a statuat Curtea Constitutionala prin Decizia Plenului nr. 1 din 8 februarie 1994, procedurile administrativ-jurisdictionale sunt legitime. Cat priveste sustinerea ca in lege se vorbeste despre o alta notiune, si anume despre "cai de atac administrative", instanta o apreciaza ca netemeinica, deoarece este vorba despre o procedura administrativa prealabila, iar instituirea procedurii in fata instantelor judecatoresti competente este reglementata separat prin art. 9 din Legea nr. 105/1997.
            Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, s-au solicitat puncte de vedere presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
            In punctul de vedere al Guvernului se apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, intrucat Legea nr. 105/1997 a prevazut o cale administrativa de solutionare a plangerilor, care nu are nici o legatura cu impiedicarea accesului la justitie. Prin art. 9 se prevede ca impotriva deciziei Ministerului Finantelor se poate face actiune la instanta judecatoreasca.
            Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.
CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, sustinerile autoarei exceptiei, dispozitiile legale atacate, raportate la prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
            In temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, Curtea este competenta sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate invocata.
            In esenta, autorul exceptiei se refera la caile de atac si termenele prevazute de Legea nr. 105/1997 in vederea rezolvarii obiectiunilor, contestatiilor si plangerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor.
            Prin aceasta lege este reglementata o procedura administrativa pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si plangerilor privind sumele constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor, prin care cei nemultumiti solicita diminuarea sau anularea impozitelor, taxelor, contributiilor la fondurile speciale, a majorarilor de intarziere sau a penalitatilor si amenzilor ori a altor sume. Competenta de solutionare apartine organului care a intocmit actul de impunere sau de control, precum si, dupa caz, organelor ierarhic superioare.
            Aceasta procedura nu incalca principiul egalitatii in drepturi prevazut la art. 16 alin. (1) din Constitutie, deoarece, pe de o parte, numai aceste organe, sub imperiul respectarii prevederilor legale, pot face o corecta verificare pentru inlaturarea posibilelor erori, iar pe de alta parte, principiul constitutional are in vedere numai cetatenii, nu si persoanele juridice. In acest sens s-a pronuntat Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 102 din 31 octombrie 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 287 din 11 decembrie 1995.
            Potrivit dispozitiilor art. 21 alin. (2) din Constitutie, nici o lege nu poate ingradi exercitarea accesului liber la justitie. Acest principiu nu este incalcat, deoarece art. 9 alin. 1 din Legea nr. 105/1997 prevede ca "impotriva deciziei Ministerului Finantelor se poate face actiune, in termen de 15 zile de la comunicarea deciziei, la instanta judecatoreasca prevazuta in legea speciala de instituire a impozitelor si taxelor locale contestate".
            Modul in care este denumita procedura de constatare - cale de atac administrativa, iar nu cale administrativ-jurisdictionala - nu are nici o relevanta asupra continutului real al institutiei respective, iar faptul ca prin lege s-au instituit mai multe modalitati consecutive de realizare a procedurii administrative pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si plangerilor impotriva actelor intocmite de organele Ministerului Finantelor, iar nu una singura, este o optiune a organului legislativ si nu o problema de constitutionalitate.
            Prin instituirea procedurilor si termenelor in modalitatea reglementata in Legea nr. 105/1997 nu este ingradit liberul acces la justitie al cetatenilor. Asupra acestor aspecte Curtea Constitutionala s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 36 din 17 februarie 1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 146 din 10 aprilie 1998, ocazie cu care s-a stabilit ca instituirea unei proceduri administrativ-jurisdictionale nu este contrara principiului accesului liber la justitie, atata timp cat decizia organului administrativ poate fi atacata la instanta judecatoreasca.
            Prevederile art. 53 si 138 din Constitutie nu sunt incalcate prin dispozitia legala atacata. Aceste texte constitutionale reglementeaza obligatia ca sistemul legal de impuneri sa asigure asezarea justa a sarcinilor fiscale si, respectiv, faptul ca impozitele, taxele si orice alte venituri ale bugetului de stat se stabilesc prin lege. Or, legea nr. 105/1997, asa cum s-a mai aratat, nu are in vedere stabilirea taxelor, impozitelor sau a altor contributii catre stat, ci procedura de solutionare a obiectiunilor, contestatiilor si plangerilor privind impozitele, taxele si alte venituri bugetare.
            Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata,
CURTEA
In numele legii
Decide:
            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 105/1997 pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor, exceptie invocata de Societatea Comerciala "silicom" - S.R.L. din Arad in Dosarul nr. 838/1998 al Judecatoriei Arad.
            Definitiva.
            Pronuntata in sedinta publica din data de 20 octombrie 1998.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
Lucian Mihai

Magistrat-asistent,
Mihai Paul Cotta

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
privind unele mãsuri de protectie pentru personalul al cãrui contract individual de muncã va fi desfãcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Nationale a Pãdurilor

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

            Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:

            Art. 1. - (1) Prevederile prezentei ordonante de urgentã se aplicã personalului ce urmeazã a fi disponibilizat prin concedieri colective rezultate din procesul de reorganizare a Regiei Nationale a Pãdurilor, asa cum sunt definite la art. 2 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele mãsuri de protectie pentru persoanele ale cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective efectuate în procesul de restructurare, închidere operativã a activitãtii, privatizare sau lichidare, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1997, cu modificãrile ulterioare.
            (2) Aprobarea disponibilizãrilor colective se face în baza hotãrârii Guvernului de reorganizare a Regiei Nationale a Pãdurilor, prin ordin al ministrului de resort.
            (3) Pentru persoanele disponibilizate în conditiile alin. (1), desfacerea contractului individual de muncã este dispusã în temeiul art. 180 alin. (1) lit. a) sau b) din Codul muncii în termen de 60 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României a ordinului ministrului de aprobare a disponibilizãrilor colective.
            Art. 2. - (1) Persoanele cu o vechime minimã de un an în Regia Nationalã a Pãdurilor, ale cãror contracte individuale de muncã sunt desfãcute ca urmare a a concedierilor colective, beneficiazã, lunar, pe o duratã determinatã, de o platã compensatorie neimpozabilã, egalã cu salariul mediu net pe ramurã, dar nu mai putin decât salariul mediu net pe economie din luna în care are loc desfacerea contractului individual de muncã, dupã cum urmeazã:
            a) 12 luni, din care primele 6 luni din bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Nationale a Pãdurilor si urmãtoarele 6 luni din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj pentru salariatii cu o vechime în muncã mai micã de 5 ani;
            b) 15 luni, din care primele 6 luni din bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Nationale a Pãdurilor si urmãtoarele 9 luni din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj pentru salariatii cu o vechime în muncã cuprinsã între 5 si 15 ani;
            c) 20 de luni, din care primele 8 luni din bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Nationale a Pãdurilor si urmãtoarele 12 luni din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj pentru salariatii cu o vechime în muncã mai mare de 15 ani.
            (2) Sumele de bani aferente plãtilor compensatorii se pot achita, dupã caz:
            a) într-o singurã transã, dacã beneficiarul se angajeazã sã utilizeze suma de bani pentru dezvoltarea sau asocierea în vederea dezvoltãrii unei societãti comerciale, desfãsurarea unei activitãti comerciale pe cont propriu, achizitionarea sau asocierea în vederea achizitionãrii de inventar agricol sau cumpãrarea de actiuni;
            b) în douã transe, dacã beneficiarul se angajeazã sã utilizeze suma de bani în scopul înfiintãrii sau asocierii în vederea înfiintãrii unei societãti comerciale sau asociatii familiale, dupã cum urmeazã:
            - în prima transã se vor asigura sumele pentru constituirea capitalului social minim necesar si a altor cheltuieli privind înfiintarea acestora;
            - dupã prezentarea actelor prin care se dovedeste înfiintarea asociatiei familiale sau societãtii comerciale se va achita a doua transã reprezentând diferenta cuvenitã drept platã compensatorie.
            (3) În situatia în care beneficiarul care a primit suma de bani în conditiile alin. (2) nu poate face dovada utilizãrii acesteia în scopurile mentionate, în termen de 90 de zile de la data încasãrii este obligat la restituirea comisionului perceput de Casa de Economii si Consemnatiuni în conditiile legii.
            (4) Dreptul la plata compensatorie se naste la data desfacerii contractului individual de muncã si se acordã fiecãrei persoane o singurã datã.
            (5) Dreptul la plata compensatorie înceteazã la data reîncadrãrii în muncã în cadrul Regiei Nationale a Pãdurilor sau în cadrul unei unitãti rezultate din reorganizarea acesteia, iar sumele primite în conditiile alin. (2) se restituie în limita plãtilor aferente perioadei ulterioare încadrãrii în muncã.
            (6) Posturile desfiintate în cadrul programului de reorganizare si pentru care personalul a beneficiat de prevederile prezentei ordonante de urgentã nu pot fi reînfiintate timp de 12 luni.
            Art. 3. - Persoanele ale cãror contracte individuale de muncã sunt desfãcute ca urmare a concedierilor colective primesc, în conditiile legii, si drepturile stabilite de Legea nr. 1/1991 privind protectia socialã a somerilor si reintegrarea lor profesionalã, republicatã, cu modificãrile ulterioare.
            Art. 4. - Nu beneficiazã de plata compensatorie stabilitã conform art. 2 alin. (1) persoanele aflate în situatiile prevãzute la art. 7 alin. (2) lit. a)-e) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 9/1997, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1997, cu modificãrile ulterioare.
            Art. 5. - Sumele aferente plãtilor compensatorii nu constituie sursã de venituri în sensul prevederilor art. 6 alin. (1 ) lit. b) din Legea nr. 1/1991, republicatã, cu modificãrile ulterioare.
            Art. 6. - Persoanele prevãzute la art. 1 si 2 beneficiazã si de mãsurile active de protectie a persoanelor cãrora li s-a desfãcut contractul individual de muncã ca urmare a concedierilor colective prevãzute la cap. II din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 9/1997, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1997, cu modificãrile ulterioare.
            Art. 7. - Persoanele disponibilizate de la Regia Nationalã a Pãdurilor beneficiazã si de urmãtoarele facilitãti:
            a) scutirea pe o perioadã de 2 ani de la plata impozitului pe profit pentru cei care au înfiintat societãti comerciale si de la plata impozitului pe venit pentru cei care sunt autorizati sã desfãsoarã activitãti economice pe baza liberei initiative ca persoane fizice independente sau ca asociatii familiale;
            b) credite, în conditiile prevãzute de Legea nr. 1/1991, republicatã, cu modificãrile ulterioare.
            Art. 8. - Sumele de bani aferente plãtilor compensatorii se suportã din bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Nationale a Pãdurilor, precum si din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, constituit în baza Legii nr. 1/1991, republicatã, cu modificãrile ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 24 din aceeasi lege, în limita sumelor alocate cu aceste destinatii prin legea bugetului asigurãrilor sociale de stat.
            Art. 9. - (1) Sumele de bani aferente plãtilor compensatorii, suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Nationale a Pãdurilor si din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, se transferã, lunar, în conturi curente personale purtãtoare de dobândã, deschise pe numele beneficiarilor la Casa de Economii si Consemnatiuni de cãtre Regia Nationalã a Pãdurilor si, respectiv, de cãtre directiile generale de muncã si protectie socialã judetene si a municipiului Bucuresti.
            (2) La expirarea perioadei corespunzãtoare plãtilor compensatorii din bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Nationale a Pãdurilor, sumele de bani aferente plãtilor compensatorii se suportã din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj.
            (3) Regia Nationalã a Pãdurilor si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale vor încheia cu Casa de Economii si Consemnatiuni conventii pentru stabilirea modalitãtilor de derulare a plãtilor compensatorii prevãzute de prezenta ordonantã de urgentã.
            (4) Pentru deschiderea de conturi curente personale si pentru operatiunile efectuate în acestea nu se percepe comision beneficiarilor de plãti compensatorii.
            (5) Pentru sumele de bani aferente plãtilor compensatorii, virate în conturile curente personale, si pentru regularizãrile ulterioare Regia Nationalã a Pãdurilor si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale vor plãti Casei de Economii si Consemnatiuni un comision de pânã la 2%, stabilit prin conventie.
            (6) Conturile curente personale purtãtoare de dobândã vor avea un sold minim lunar de 10.000 lei.
            Art. 10. - Regia Nationalã a Pãdurilor si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale vor vira Casei de Economii si Consemnatiuni, o datã cu sumele ce reprezintã plãti compensatorii, un comision de pânã la 2%. Comisionul va fi suportat din bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Nationale a Pãdurilor si, respectiv, din Fondul pentru plata ajutorului de somaj.
            Art. 11. - În termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului vor elabora si vor supune aprobãrii Guvernului normele de aplicare a prezentei ordonante de urgentã.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
p. Ministrul apelor,
pãdurilor si protectiei mediului,
Anton Vlad,
secretar de stat
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 4 februarie 1999.
Nr. 4.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele mãsuri de protectie pentru persoanele ale cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective efectuate în procesul de restructurare, închidere operationalã a activitãtii, privatizare sau lichidare, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1997, modificatã si completatã prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 52/1998

            În temeiul art. 27 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 9/1997, cu modificãrile ulterioare,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã Normele pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele mãsuri de protectie pentru persoanele ale cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective efectuate în procesul de restructurare, închidere operationalã a activitãtii, privatizare sau lichidare, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1997, modificatã si completatã prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 52/1998, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, Agentia Nationalã pentru Ocupare si Formare Profesionalã, Ministerul Finantelor, Fondul Proprietãtii de Stat, ministerele de resort, Comisia Nationalã pentru Statisticã, Comisia Nationalã a Valorilor Mobiliare, Departamentul pentru Administratie Publicã Localã si consiliile locale vor lua mãsurile necesare în vederea aplicãrii normelor mentionate la art. 1.
            Art. 3. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 203/1997 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele mãsuri de protectie pentru persoanele ale cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 21 mai 1997.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
p. Presedintele Consiliului de administratie
al Fondului Proprietãtii de Stat,
Victor Erös,
vicepresedinte

Bucuresti, 3 februarie 1999.
Nr. 58.

ANEXÃ

NORME
pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 9/1997
cu privire la unele mãsuri de protectie pentru persoanele ale cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective efectuate în procesul de restructurare, închidere operationalã a activitãtii, privatizare sau lichidare, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1997, modificatã si completatã prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 52/1998

            Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanta de urgentã a Guvemului nr. 9/1997 (aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1997, modificatã si completatã prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 52/1998), denumitã în continuare ordonantã, beneficiazã de mãsurile de protectie prevãzute în acest act normativ salariatii societãtilor comerciale sau ai regiilor autonome care se aflã în urmãtoarele situatii:
            - înregistreazã pierderi evidentiate în formularele de raportare "situatia patrimoniului" si "contul de profit si pierderi", elaborate de Ministerul Finantelor si întocmite pe baza balantei de verificare din luna anterioarã aprobãrii programelor de restructurare, închiderii operationale a activitãtii, privatizãrii, lichidãrii;
            - înregistreazã arierate (plãti restante) evidentiate în formularul de raportare "plãti restante", elaborat de Ministerul Finantelor si întocmit pe baza balantei de verificare din luna anterioarã aprobãrii programelor de restructurare, închiderii operationale a activitãtii, privatizãrii, lichidãrii.
            Art. 2. - Documentele prevãzute la art. 1, certificate de cenzori si avizate de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor însoti programul de restructurare, hotãrârea de închidere operationalã a activitãtii, contractul de vânzare-cumpãrare sau hotãrârea de lichidare.
            Art. 3. - Numãrul persoanelor disponibilizate potrivit prevederilor art. 2 lit. a) din ordonantã se calculeazã în functie de numãrul efectiv de salariati existent, dupã caz, la data:
            a) întocmirii programului de restructurare;
            b) emiterii hotãrârii adunãrii generale a actionarilor sau, dupã caz, a actului normativ de închidere operationalã a activitãtii;
            c) încheierii contractului de vânzare-cumpãrare;
            d) emiterii hotãrârii adunãrii generale a actionarilor de aprobare a dizolvãrii si lichidãrii sau, dupã caz, la data rãmânerii definitive a hotãrârii pronuntate de tribunal privind aprobarea reorganizãrii judiciare si a falimentului.
            Art. 4. - (1) Prin închidere operationalã partialã sau totalã a activitãtii se întelege încetarea partialã sau totalã a activitãtii unui agent economic, în conditiile prevãzute de Legea nr. 31/1990 privind societãtile comerciale, republicatã, cu modificãrile ulterioare, în vederea:
            a) privatizãrii, în conditiile prevãzute de Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãtilor comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998;
            b) reorganizãrii prin divizare, dizolvãrii si lichidãrii voluntare anticipate, în conditiile prevãzute de Legea nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile ulterioare;
            c) reorganizãrii judiciare sau falimentului, în conditiile prevãzute de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii judiciare si a falimentului, modificatã si completatã prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 58/1997.
            (2) Prevederile alin. (1) se aplicã si în cazul încetãrii activitãtii sau închiderii unor unitãti sau subunitãti fãrã personalitate juridicã, prevãzutã de alte acte normative, urmatã de concedieri colective realizate în conditiile si cu procedura stabilite de ordonantã.
            Art. 5. - În carnetul de muncã al persoanei cãreia i s-a desfãcut contractul individual de muncã si care beneficiazã de plata compensatorie societatea comercialã sau regia autonomã, dupã caz, va face si mentiunea "beneficiar de drepturi, conform Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 9/1997, modificatã si completatã prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 52/1998".
            Art. 6. - În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) din ordonantã, în termen de 3 zile de la data aprobãrii programelor de restructurare, societãtile comerciale si regiile autonome sunt obligate sã comunice, în scris, organizatiilor sindicale sau reprezentantilor salariatilor mãsurile de disponibilizare a personalului, precum si informatii privind numãrul de salariati ce urmeazã a fi disponibilizati, motivele care determinã aceste mãsuri, precum si perioada în care se vor efectua concedierile colective.
            Art. 7. - În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din ordonantã, pentru situatia în care sindicatele sau, dupã caz, reprezentantii salariatilor nu sunt de acord cu rãspunsul primit la obiectiunile formulate, se pot adresa, în termen de 3 zile de la data primirii rãspunsului, organelor prevãzute la art. 3 din ordonantã. Decizia acestor organe se comunicã, în scris, în termen de 5 zile si este definitivã.
            Art. 8. - (1) Listele cuprinzând salariatii cãrora li s-a desfãcut contractul individual de muncã, prevãzute la art. 8 din ordonantã, se vor întocmi potrivit anexelor nr. 1a) si 1 b) la norme si se vor transmite agentiilor pentru ocupare si formare profesionalã judetene, respectiv a municipiului Bucuresti..
        (2) Listele vor fi însotite, dupã caz, de:
            a) adresa întocmitã potrivit anexei nr. 2 la norme, în cazul societãtilor comerciale care se restructureazã;
            b) adresa întocmitã potrivit anexei nr. 3 la norme, în cazul societãtilor comerciale care se dizolvã si se lichideazã;
            c) adresa întocmitã potrivit anexei nr. 4 la norme, în cazul societãtilor comerciale supuse procedurii reorganizãrii judiciare si a falimentului;
            d) adresa întocmitã potrivit anexei nr. 5 la norme, în cazul societãtilor comerciale care se privatizeazã;
            e) adresa întocmitã potrivit anexei nr. 6 la norme, în cazul regiilor autonome, societãtilor nationale, companiilor nationale si al societãtilor comerciale care functioneazã sub autoritatea ministerelor;
            f) adresa întocmitã potrivit anexei nr. 7 la norme, în cazul regiilor autonome si al societãtilor comerciale care functioneazã sub autoritatea localã;
            g) adresa întocmitã potrivit anexei nr. 8 la norme, în cazul societãtilor comerciale care disponibilizeazã personal ca urmare a închiderii operationale a activitãtii.
            Art. 9. - Responsabilitatea întocmirii listelor conform anexelor nr. 1 a) si 1 b), cu respectarea prevederilor art. 7 din ordonantã, revine în exclusivitate conducerii unitãtii care disponibilizeazã personal.
            Art. 10. - (1) În sensul prevederilor art. 9 din ordonantã, constituie servicii de preconcediere colectivã urmãtoarele activitãti:
            a) consilierea privind prevederile legale referitoare la protectia socialã a somerilor si reintegrarea lor profesionalã;
            b) plasarea pe locurile de muncã vacante existente pe plan local si instruirea în modalitãti de cãutare a unui loc de muncã;
            c) reorientarea profesionalã în cadrul sau în afara societãtilor comerciale sau regiilor autonome, inclusiv prin cursuri de instruire de scurtã duratã (1-3 sãptãmâni);
            d) sondarea opiniei salariatilor si informarea acestora cu privire la mãsurile active de combatere a somajului.
            (2) Serviciile de preconcediere colectivã sunt efectuate de agentiile pentru ocupare si formare profesionalã judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si de grupurile de interventie rapidã constituite în cadrul acestora.
            Art. 11. - (1) Grupul de interventie rapidã se va constitui, la nivel central, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionalã, din specialisti în probleme de fortã de muncã si somaj, iar la nivel local, prin decizie a directorului executiv al agentiei pentru ocupare si formare profesionalã judeteanã, respectiv a municipiului Bucuresti.
            (2) La nivel central si local, grupul de interventie rapidã poate utiliza în activitatea sa servicii de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 16 din ordonantã.
            (3) Grupul de interventie rapidã la nivel central are urmãtoarele atributii:
            a) coordoneazã activitatea grupurilor de interventie rapidã la nivel local si informeazã Consiliul de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionalã despre activitatea desfãsuratã;
            b) elaboreazã metodologii si proceduri de lucru destinate întocmirii programelor de mãsuri active, în colaborare cu grupurile de interventie rapidã organizate la nivel local.
            c) dezvoltã programe de formare a specialistilor grupurilor de interventie rapidã la nivel local.
            Art. 12. - Grupurile de interventie rapidã la nivel local au urmãtoarele atributii:
            a) asigurã serviciile de preeoncediere colectivã;
            b) elaboreazã programe de mãsuri active de protectie a persoanelor cãrora li s-a desfãcut contractul individual de muncã ca urmare a concedierilor colective, în colaborare cu conducerile societãtilor comerciale sau ale regiilor autonome aflate în procesul de restructurare, închidere operationalã a activitãtii, privatizare sau lichidare, cu organizatiile sindicale si patronale si cu alte organizatii si institutii care pot contribui la realizarea mãsurilor active;
            c) înainteazã programele de mãsuri active pentru combaterea somajului la consiliul consultativ al agentiei pentru ocupare si formare profesionalã judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si identificã împreunã cu acesta posibilele resurse locale necesare acestora;
            d) în perioada de aplicare a programului de mãsuri active de combatere a somajului pot propune grupului de interventie rapidã, la nivel central, modificarea programelor în functie de evolutia situatiei reale pe plan local, cu încadrarea în suma totalã alocatã si cu respectarea indicatorilor din programul initial aprobat.
            Art. 13. - (1) Selectarea furnizorilor de servicii pentru mãsurile active mentionate la art. 10 din ordonantã se va face de cãtre agentiile pentru ocupare si formare profesionalã judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, prin licitatii organizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
            (2) Consiliul de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionalã va coordona serviciile si mãsurile active pentru care vor fi organizate licitatii, în conditiile prevãzute la alin. (1).
            (3) Mãsurile active pentru combaterea somajului includ:
            a) activitãti pregãtitoare pentru recrutarea si instruirea de personal în vederea realizãrii mãsurilor active;
            b) activitãti de furnizare a serviciilor si a asistentei specifice pentru beneficiarii mãsurilor active;
            c) activitãti de evaluare a mãsurilor active.
            Art. 14. - (1) Plãtile compensatorii acordate în conditiile ordonantei se stabilesc ca sumã neimpozabilã al cãrei cuantum lunar este egal cu câstigul salarial mediu net realizat pe diviziunile sau grupele de diviziuni corespunzãtoare Clasificãrii activitãtilor din economia nationalã (CAEN), dar nu mai mic decât câstigul salarial mediu net pe economie, comunicat de Comisia Nationalã pentru Statisticã la data stabilirii dreptului.
            (2) Comisia Nationalã pentru Statisticã va comunica, în scris, Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionalã, pânã la data de 25 a lunii pentru luna anterioarã, nivelul câstigului salarial mediu net realizat pe diviziunile sau grupele de diviziuni corespunzãtoare CAEN, precum si câstigul salarial mediu net lunar pe economie.
            Art. 15. - (1) Agentiile pentru ocupare si formare profesionalã judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor calcula sumele aferente plãtilor compensatorii la data desfacerii contractului individual de muncã si le vor vira lunar sucursalelor Casei de Economii si Consemnatiuni.
            (2) Regularizarea sumelor aferente plãtilor compensatorii cuvenite se va face în termen de cel mult 15 zile de la data comunicãrii de cãtre Comisia Nationalã pentru Statisticã a câstigului salarial mediu net pe economie, respectiv pe diviziuni si subdiviziuni CAEN pentru luna în care s-a stabilit dreptul la plata compensatorie.
            (3) În situatiile în care beneficiarii plãtilor compensatorii solicitã încasarea întregii sume într-o singurã transã, eliberarea sumelor de bani din contul curent special se va face de cãtre Casa de Economii si Consemnatiuni numai dupã efectuarea regularizãrilor prevãzute la alin. (2).
            Art. 16. - Acordarea drepturilor cuvenite potrivit art. 20 alin. (2) din ordonantã se face luându-se în calcul rata somajului din luna în care s-a nãscut dreptul la plata compensatorie.
            Art. 17. - (1) În situatia în care hotãrârea adunãrii generale a actionarilor de dizolvare si lichidare sau de închidere operationalã a activitãtii este anulatã printr-o sentintã judecãtoreascã definitivã, dreptul la plata compensatorie înceteazã la data rãmânerii definitive a hotãrârii judecãtoresti.
            (2) În situatia în care plãtile compensatorii au fost achitate în conditiile art. 21 alin. (2) din ordonantã, sumele primite se restituie într-o singurã transã, în limita plãtilor aferente perioadei ulterioare rãmânerii definitive a hotãrârii judecãtoresti.
            Art. 18. - Sumele de bani aferente plãtilor compensatorii pot fi acordate într-o singurã transã pentru dezvoltarea unei societãti comerciale la care titularul detine sub 5% din totalul drepturilor de vot în adunarea generalã a actionarilor sau pentru dezvoltarea unei societãti comerciale la care titularul devine asociat.
            Art. 19. - (1) Sumele reprezentând prima transã prevãzutã la art. 21 alin. (2) lit. b) din ordonantã se pot acorda, dupã caz, astfel:
            a) echivalentul a patru salarii medii care au stat la baza stabilirii dreptului în vederea constituirii capitalului social minim si acoperirii cheltuielilor necesare înfiintãrii societãtilor comerciale pentru care legea prevede un capital social minim;
            b) echivalentul a douã salarii medii care au stat la baza stabilirii dreptului în vederea înfiintãrii unei societãti comerciale pentru care legea nu prevede capital social minim sau pentru înfiintarea unei asociatii familiale.
            (2) Sumele reprezentând a doua transã vor fi utilizate pentru majorarea capitalului social sau pentru dezvoltarea activitãtii.
            Art. 20. - Plata se va face de cãtre Casa de Economii si Consemnatiuni direct beneficiarului sau prin virament în contul persoanei juridice indicate de titular, dupã caz:
            a) direct beneficiarului, în cazul desfãsurãrii unei activitãti comerciale pe cont propriu si, respectiv, în cazul achitãrii primei transe pentru înfiintarea sau asocierea în vederea înfiintãrii unei societãti comerciale ori asociatii familiale;
            b) prin virament, în cazul majorãrii capitalului social, dezvoltãrii sau asocierii în vederea dezvoltãrii unei societãti comerciale, achizitionãrii sau asocierii în vederea achizitionãrii de inventar agricol ori pentru cumpãrarea de actiuni.
            Art. 21. - În vederea aplicãrii prevederilor art. 21 alin. (2) din ordonantã, persoanele fizice vor depune la agentiile pentru ocupare si formare profesionalã judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, un angajament scris întocmit în conformitate cu dispozitiile anexei nr. 9 la prezentele norme.
            Art. 22. - În termen de 90 de zile de la data efectuãrii plãtii beneficiarul va prezenta agentiilor pentru ocupare si formare profesionalã judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupã caz, urmãtoarele documente justificative:
            a) copie de pe certificatul de înmatriculare, de pe statutul societãtii comerciale înfiintate si codul fiscal;
            b) autorizatie pentru desfãsurarea de activitãti pe cont propriu pe bazã de liberã initiativã;
            c) copie de pe autorizatia de functionare a asociatiei familiale;
            d) acte prin care se dovedeste achizitionarea de inventar agricol, cumpãrarea de actiuni;
            e) în cazul dezvoltãrii unei societãti comerciale, se vor prezenta acte doveditoare privind achizitionarea de bunuri mobile sau imobile ori majorarea capitalului social.
            Art. 23. - (1) Agentiile pentru ocupare si formare profesionarã judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor vira lunar Casei de Economii si Consemnatiuni sumele de bani reprezentând plãti compensatorii.
            (2) Primul virament se va efectua în termen de cel mult 25 de zile de la data depunerii de cãtre societãtile comerciale sau de cãtre regiile autonome a documentelor prevãzute la art. 8 din prezentele norme.
            (3) Casa de Economii si Consemnatiuni va efectua plata cãtre beneficiarii de plãti compensatorii în termen de cel mult 7 zile lucrãtoare de la data intrãrii în cont a sumelor virate.
            Art. 24. - Pentru deschiderea de conturi curente personale speciale si pentru operatiunile efectuate în acestea, comisionul nu se percepe de la beneficiarii de plãti compensatorii.
            Art. 25. - În aplicarea prevederilor art. 21 alin. (4) din ordonantã vor fi respectate urmãtoarele:
            a) persoana beneficiarã de plãti compensatorii va prezenta cu ocazia semnãrii angajamentului un contract de administrare discretionarã a portofoliului de actiuni încheiat cu o societate de valori mobiliare, precum si numãrul de cont indicat de aceasta în care Casa de Economii si Consemnatiuni va vira suma de bani;
            b) contractul va contine, în mod obligatoriu clauze referitoare la:
            - durata minimã de un an, care curge de la data la care beneficiarul plãtilor compensatorii devine initial proprietar de actiuni, corespunzãtor întregii valori a plãtilor compensatorii;
            - obligativitatea societãtii de valori mobiliare de a cumpãra actiuni în numele si pe seama persoanei beneficiare de plãti compensatorii în termen de 3 zile lucrãtoare de la data intrãrii banilor în contul indicat de aceasta;
            - obligativitatea beneficiarului plãtilor compensatorii ca pe perioada de un an sã nu solicite societãtii de valori mobiliare sume de bani aflate în contul sãu de numerar si lichidarea contului de actiuni;
            - obligativitatea societãtii de valori mobiliare ca pe aceeasi duratã sã nu efectueze plãti si sã nu lichideze contul de actiuni, la solicitarea beneficiarului;
            c) dovada utilizãrii sumei reprezentând plata compensatorie în scopul cumpãrãrii de actiuni se va face cu extrasul de cont sau, dupã caz, cu situatia detaliatã a contului de actiuni, eliberate de societatea de valori mobiliare;
            d) în cazul în care o autoritate cu drept de control solicitã, oficial, societãtii de valori mobiliare informatii despre situatia detaliatã a contului de numerar sau despre situatia contului de actiuni, respectiva societate de valori mobiliare are obligatia sã furnizeze aceste informatii.
            Art. 26. - Pentru persoanele disponibilizate în baza unor programe de restructurare, privatizare si lichidare, aprobate anterior datei de 22 decembrie 1998, data publicãrii în Monitorul Oficial al României a Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 52/1998, la care desfacerea contractului individual de muncã se face dupã data mentionatã, dar în termenul de 60 de zile prevãzut de ordonantã, se aplicã prevederile Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 52/1998.
            Art. 27. - Anexele nr. 1-9 fac parte integrantã din prezentele norme.

ANEXA Nr. 1a)
la norme

FONDUL PROPRIETÃTII DE STAT/MINISTERUL DE RESORT/CONSILIUL LOCAL
Unitatea cu personalitate juridicã ...........................
Adresa ................................................................
Telefonul ............................................................
Codul fiscal .................. ......................................
Numãrul efectiv de salariati ...................................
Numãrul de salariati disponibilizati .........................

LISTA
cuprinzând persoanele care beneficiazã de plãti compensatorii
ca urmare a programului de restructurare/închiderii operationale a activitãtii/privatizãrii/lichidãrii, aprobat prin .................... din data de*) ..............., conform Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 9/1997 (aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1997, modificatã si completatã prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 52/1998), denumitã în continuare ordonantã

Câstigul salarial mediu net lunar, pe diviziune sau grupã de diviziunile/economie, cunoscut la data stabilirii dreptului

Nr.
crt.
Numele
si
prenumele
Codul 
numeric 
personal
sau data 
si locul nasterii
Domiciliul
stabil**)
Data 
desfacerii
contractului 
individual
de muncã
Vechimea în muncã
Plata compensatorie***)
Numãrul
de salarii conform vechimii
în muncã
Suma lunarã
Primul virament
Numãrul
contului personal****)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
                   

NOTÃ:
Prezentul tabel a fost întocmit cu respectarea prevederilor art. 2, 3 si 7 din ordonantã.
 

Conducãtorul unitãtii,
..................................
(semnãtura si stampila)
Reprezentantii salariatilor, 
............................................

*) Data prezentatã la art. 3 din ordonantã.
**) Se va trece adresa completã a domiciliului stabil (localitatea, strada, numãrul, judetul).
'**) Se va completa de cãtre agentia pentru ocupare si formare profesionalã judeteanã, respectiv a municipiului Bucuresti.
****) Se va completa de cãtre Casa de Economii si Consemnatiuni.

ANEXA Nr. 1b)
la norme

FONDUL PROPRIETÃTII DE STAT/MINISTERUL DE RESORT/CONSILIUL LOCAL
Unitatea cu personalitate juridicã ...........................
Adresa ................................................................
Telefonul ............................................................
Codul fiscal .................. ......................................
Numãrul efectiv de salariati ...................................
Numãrul de salariati disponibilizati .........................

LISTA
cuprinzând persoanele disponobilizate ca urmare a programului de restructurare/închiderii operationale a activitãtii/privatizãrii/lichidãrii, care se încadreazã în prevederile art. 19 alin (4) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 9/1997 (aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1997, modificatã si completatã prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 52/1998), denumitã în continuare ordonantã

Nr.
crt.
Numele si prenumele
Codul numeric personal sau data si locul nasterii
Domiciliul stabil
Date desfacerii contractului individual de muncã
Motivatia, conform prevederilor art. 7 alin. (2) lit. a)-e) din ordonantã
0
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 

NOTÃ:
Prezentul tabel a fost întocmit cu respectarea prevederilor art. 2, 3 si 7 din ordonantã.
 

Conducãtorul unitãtii,
..................................
(semnãtura si stampila)
Reprezentantii salariatilor, 
............................................

ANEXA Nr. 2
la norme

ANTETUL SOCIETÃTII COMERCIALE

AGENTIA PENTRU OCUPARE SI FORMARE PROFESIONALÃ
A JUDETULUI ..................../MUNICIPIULUI BUCURESTI

            Prin prezenta vã comunicãm cã pentru Societatea Comercialã .............................. a fost aprobat programul de restructurare conform Hotãrârii*) Comitetului de directie al Fondului Proprietãtii de Stat/Comitetului de directie al Sucursalei ........................................... din  data de ............./Hotãrârii*) adunãrii generale a actionarilor din data de ........................ la  care reprezentantul Fondului Proprietãtii de Stat a avut mandatul special nr. ................... din data  de .......................... .
            Societatea comercialã:
            - se încadreazã în prevederile art. 1 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 9/1997 (aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1997, modificatã si completatã prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 52/1998), denumitã în continuare ordonantã;
            - are o structurã a actionariatului în care statul (Fondul Proprietãtii de Stat) detine .................% din totalul drepturilor de vot în adunarea generalã a actionarilor la data aprobãrii programului de restructurare;
            - se aflã în urmãtoarea situatie**)
...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
            Numãrul efectiv de salariati la data aprobãrii întocmirii programului de restructurare este de ......
            Numãrul total de personal disponibilizat în conformitate cu prevederile art. 2 din ordonantã
este de ......................... .

Conducãtorul unitãtii,
.............................................
(semnãtura si stampila)
 
*) Se anexeazã în copie.
**) Se specificã situatia în care se încadreazã potrivit prevederilor art. 1 din normele de aplicare a ordonantei.

ANEXA Nr. 3
la norme

ANTETUL SOCIETÃTII COMERCIALE

AGENTIA PENTRU OCUPARE SI FORMARE PROFESIONALÃ
A JUDETULUI ..................../MUNICIPIULUI BUCURESTI

            Prin prezenta vã comunicãm cã pentru Societatea Comercialã .............................. a fost aprobatã dizolvarea si lichidarea conform Hotãrârii *) adunãrii generale a actionarilor, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. ................... din data de ........................ .
            Societatea comercialã:
            - se încadreazã în prevederile art. 1 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 9/1997 (aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1997, modificatã si completatã prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 52/1998), denumitã în continuare ordonantã;
            - are o structurã a actionariatului în care statul (Fondul Proprietãtii de Stat) detine ...........% din totalul drepturilor de vot în adunarea generalã a actionarilor la data aprobãrii programului de restructurare;
            - se aflã în urmãtoarea situatie**)
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
            Numãrul efectiv de salariati la data aprobãrii întocmirii programului de restructurare este de ........
            Numãrul total de personal disponibilizat în conformitate cu prevederile art. 2 din ordonantã
este de ......................... .

Conducãtorul unitãtii,
.............................................
(semnãtura si stampila)
 


*) Se anexeazã în copie.
**) Se specificã situatia în care se încadreazã potrivit prevederilor art. 1 din normele de aplicare a ordonantei.

ANEXA Nr. 4
la norme

ANTETUL SOCIETÃTII COMERCIALE

AGENTIA PENTRU OCUPARE SI FORMARE PROFESIONALÃ
A JUDETULUI ..................../MUNICIPIULUI BUCURESTI

            Prin prezenta vã comunicãm cã pentru Societatea Comercialã .............................. a fost pronuntatã Hotãrârea*) Tribunalului  ...................... nr. ...................... din  data de ......... rãmasã definitivã la data de .........................................., pentru aprobarea planului de reorganizare (sau, dupã caz, de lichidare judiciarã), potrivit Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii judiciare si a falimentului, modificatã si completatã prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 58/1997.
            Societatea comercialã:
            - se încadreazã în prevederile art. 1 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 9/1997  (aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1997, modificatã si completatã prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 52/1998), denumitã în continuare ordonantã;
            - are o structurã a actionariatului în care statul (Fondul Proprietãtii de Stat) detine ..............% din totalul drepturilor de vot în adunarea generalã a actionarilor la data aprobãrii programului de restructurare;
            - se aflã în urmãtoarea situatie**)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
            Numãrul efectiv de salariati la data aprobãrii întocmirii programului de restructurare este de ........
            Numãrul total de personal disponibilizat în conformitate cu prevederile art. 2 din ordonantã este de ......................... .

Conducãtorul unitãtii,
.............................................
(semnãtura si stampila)
 


*) Se anexeazã în copie.
**) Se specificã situatia în care se încadreazã potrivit prevederilor art. 1 din normele de aplicare a ordonantei.

ANEXA Nr. 5
la norme

ANTETUL SOCIETÃTII COMERCIALE

AGENTIA PENTRU OCUPARE SI FORMARE PROFESIONALÃ
A JUDETULUI ..................../MUNICIPIULUI BUCURESTI

            Prin prezenta vã comunicãm cã pentru Societatea Comercialã .............................. s-a încheiat contractul de vânzare-cumpãrare *) nr. ............................. din  data de .......................... .
            Societatea comercialã:
            - se încadreazã în prevederile art. 1 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 9/1997 (aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1997, modificatã si completatã prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 52/1998), denumitã în continuare ordonantã;
            - are o structurã a actionariatului în care statul (Fondul Proprietãtii de Stat) detine ...............% din totalul drepturilor de vot în adunarea generalã a actionarilor la data aprobãrii programului de restructurare;
            - se aflã în urmãtoarea situatie**)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
            Numãrul efectiv de salariati la data aprobãrii întocmirii programului de restructurare este de ........
            Numãrul total de personal disponibilizat în conformitate cu prevederile art. 2 din ordonantã
este de ......................... .

Conducãtorul unitãtii,
.............................................
(semnãtura si stampila)
 


*) Se anexeazã în copie.
**) Se specificã situatia în care se încadreazã potrivit prevederilor art. 1 din normele de aplicare a ordonantei.

ANEXA Nr. 6
la norme

ANTETUL REGIEI AUTONOME/SOCIETÃTII COMERCIALE

AGENTIA PENTRU OCUPARE SI FORMARE PROFESIONALÃ
A JUDETULUI ..................../MUNICIPIULUI BUCURESTI

            Prin prezenta vã comunicãm cã pentru Regia Autonomã/Societatea Comercialã/Societatea Nationalã/Compania Nationalã a fost aprobat programul de restructurare, conform Hotãrârii Guvernului*) nr. ..................... din data de ............................ si Ordinul ministrului *) nr. ................................. din data de ........................................... .
            Regia autonomã (societatea comercialã, societatea nationalã, compania nationalã):
            - se încadreazã în prevederile art. 1 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 9/1997  (aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1997, modificatã si completatã prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 52/1998), denumitã în continuare ordonantã;
            - se aflã în urmãtoarea situatie**)
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
            Numãrul efectiv de salariati la data aprobãrii întocmirii programului de restructurare este de ........
            Numãrul total de personal disponibilizat în conformitate cu prevederile art. 2 din ordonantã este de ......................... .

Conducãtorul unitãtii,
.............................................
(semnãtura si stampila)


*) Se anexeazã în copie.
**) Se specificã situatia în care se încadreazã potrivit prevederilor art. 1 din normele de aplicare a ordonantei.

ANEXA Nr. 7
la norme

ANTETUL SOCIETÃTII COMERCIALE/REGIEI AUTONOME

AGENTIA PENTRU OCUPARE SI FORMARE PROFESIONALÃ
A JUDETULUI ..................../MUNICIPIULUI BUCURESTI

            Prin prezenta vã comunicãm cã pentru Societatea Comercialã/Regia Autonomã a fost aprobat programul de restructurare, conform Hotãrârii Consiliului judetean sau local ..................................
           Societatea comercialã/regia autonomã:
           - se încadreazã în prevederile art. 1 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 9/1997 (aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1997, modificatã si completatã prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 52/1998), denumitã în continuare ordonantã;
            - are o structurã a actionariatului în care statul (Fondul Proprietãtii de Stat) detine ...................% din totalul drepturilor de vot în adunarea generalã a actionarilor la data aprobãrii programului de restructurare;
            - se aflã în urmãtoarea situatie**)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
            Numãrul efectiv de salariati la data aprobãrii întocmirii programului de restructurare este de ........
            Numãrul total de personal disponibilizat în conformitate cu prevederile art. 2 din ordonantã
este de ......................... .

Conducãtorul unitãtii,
.............................................
(semnãtura si stampila)*) Se anexeazã în copie.
**) Se specificã situatia în care se încadreazã potrivit prevederilor art. 1 din normele de aplicare a ordonantei.

ANEXA Nr. 8
la norme
 VIZATFondul Proprietãtii de StatANTETUL SOCIETÃTII COMERCIALE/REGIEI AUTONOME

AGENTIA PENTRU OCUPARE SI FORMARE PROFESIONALÃ
A JUDETULUI ..................../MUNICIPIULUI BUCURESTI

            Prin prezenta vã comunicãm cã pentru  Societatea Comercialã ...................................... a fost aprobatã închiderea operationalã (partialã sau totalã) a activitãtii conform Hotãrârii*)  adunãrii generale a actionarilor nr. .......... din data de ..............., publicatã în Monitorul Oficial al României nr. ............. din ........................ .
           Societatea comercialã/regia autonomã:
           - se încadreazã în prevederile art. 1 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 9/1997 (aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1997, modificatã si completatã prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 52/1998), denumitã în continuare ordonantã;
            - se aflã în urmãtoarea situatie**)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
            Numãrul efectiv de salariati la data aprobãrii întocmirii programului de restructurare este de ........
            Numãrul total de personal disponibilizat în conformitate cu prevederile art. 2 din ordonantã
este de ......................... .

Conducãtorul unitãtii,
.............................................
(semnãtura si stampila)*) Se anexeazã în copie.
**) Se specificã situatia in care se încadreazã potrivit prevederilor art. 1 din normele de aplicare a ordonantei.

ANEXA Nr. 9
la norme

Dat în fata noastrã

  AGENTIA PENTRU OCUPARE SI FORMARE PROFESIONALÃ
A JUDETULUI ..................../MUNICIPIULUI BUCURESTI

ANGAJAMENT

            Subsemnatul ............................, domiciliat în localitatea ........................ str. ..................... nr. .........., bl........... , et. ....... , sectorul/judetul ................ , posesor al buletinului de identitate seria nr . ..., cod numeric personal .......................... eliberat de .................... la data de ................ , titular al contului curent personal special, deschis la unitatea Casei de Economii si Consemnatiuni .................. cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaratii, mã angajez ca suma de ..................................... lei sã o utilizez în baza prevederilor art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 9/1997 (aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1997, modificatã si completatã prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 52/1998), denumitã în continuare ordonantã, în scopul*): .......................................
            Mã oblig ca în termen de 90 de zile de la data la care Casa de economii si Consemnatiuni îmi va elibera suma de bani solicitatã, sã prezint agentiei pentru ocupare si formare profesionalã judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si unitãtii ............. copii de pe actele doveditoare**) din care sã rezulte utilizarea sumei în scopul de mai sus.

Semnãtura
.................................
Data .......................


*) Se va trece una dintre situatiile:
1. înfiintarea sau asocierea în vederea înfiintãrii unei societãti comerciale;
2. înfiintarea sau asocierea în vederea înfiintãrii unei asociatii familiale;
3. desfãsurarea unei activitãti comerciale pe cont propriu;
4. achizitionarea sau asocierea în vederea achizitionãrii de inventar agricol;
5. cumpãrarea de actiuni;
6. dezvoltarea sau asocierea în vederea dezvoltãrii unei societãti comerciale.
**) Conform art. 22 din normele de aplicare a prevederilor ordonantei.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea reducerii, cu caracter temporar, a taxelor vamale de import
pentru unele produse agricole si agroalimentare

            În temeiul prevederilor art. 70 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1 . - Se aprobã reducerea, cu caracter temporar, pentru anul 1999, a taxelor vamale de import pentru produsele agricole si agroalimentare prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Anexa (publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 bis din 29 decembrie 1998) la Hotãrârea Guvernului nr. 35/1998 privind aprobarea taxelor vamale de import, reduse sau exceptate, cu caracter temporar, pentru anul 1999, pentru importul unor produse agricole si agroalimentare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 29 decembrie 1998, se modificã în mod corespunzãtor prevederilor prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
p. Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Stefan Pete,
secretar de stat

Bucuresti, 4 februarie 1999.
Nr. 67.

ANEXÃ


Pozitia tarifarã
Denumirea mãrfii
Taxa 
vamalã 
de bazã
Taxa vamalã 
aplicabilã 
în anul 1999

0210 90 29 --- Altele
139
40
2304 00 00 Turte si alte reziduuri solide, chiar mãcinate
sau aglomerate sub formã de pelete, rezultate
din extractia uleiului de soia
37,5
5
2305 00 00 Turte si alte reziduuri solide, chiar mãcinate
sau aglomerate sub formã de pelete, rezultate
din extractia uleiului de arahide
37,5
10
3824 60 11 --- Care contin D-manitol într-o proportie mai micã 
sau egalã de 2% din greutate, calculatã în D-glucitol
85
30
3824 60 19 --- Altele
85
30
3824 60 91 --- Care contin D-manitol într-o proportie mai micã 
sau egalã de 2% din greutate, calculatã la continutul 
de D-glucitol
85
30
3824 60 99 --- Altele
85
30

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NATIONALÃ A ROMÂNIEI

ORDIN Nr. 1
din 21 ianuarie 1999

            Având în vedere prevederile art. 3 lit. o), ale art. 8, 9 si 38 din Legea bancarã nr. 58/1998,
            în temeiul prevederilor art. 26 si 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Nationale a României si ale art. 86 din Legea bancarã nr. 58/1998,

           Banca Nationalã a României emite prezentul ordin.

            Art. 1. - Obiectul de activitate autorizat al bãncilor, persoane juridice române, si al sucursalelor bãncilor, persoane juridice strãine, care au fost autorizate sã functioneze pe teritoriul României pânã la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, este prevãzut în anexã*).
            Art. 2. - Bãncile, persoane juridice române, si sucursalele bãncilor, persoane juridice strãine, mentionate la art. 1, vor lua mãsurile necesare pentru înregistrarea în registrul comertului a obiectului lor de activitate, conform prezentului ordin.
            Dovada înregistrãrii mentiunilor corespunzãtoare va fi prezentatã Bãncii Nationale a României în termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin.
            Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sanctioneazã conform prevederilor art. 69 din Legea bancarã nr. 58/1998.
            Prezentul ordin intrã în vigoare la data publicãrii lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR ISÃRESCU

 
*) Anexa se va comunica fiecãrei bãnci, persoanã juridicã românã, si fiecãrei sucursale a unei bãnci, persoanã juridicã strãinã.