MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

PARTEA I
Anul XI  - Nr. 52    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Vineri, 5 februarie 1999

SUMAR

HOTÃRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

           3. - Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii Camerei Deputatilor nr. 45/1998 privind bugetul Camerei Deputatilor pe anul 1999 si proiectia acestuia pentru anul 2000

DECRETE

           49. - Decret privind conferirea ordinului "meritul militar" unui ofiter din Serviciul de Informatii Externe

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

           Decizia nr. 185 din 17 decembrie 1998 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77 alin. (3) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi

           Decizia nr. 186 din 17 decembrie 1998 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind mãsuri pentru întãrirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 12/1995

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           42. - Hotãrâre pentru modificarea alineatului (2) al articolului 1 din Hotãrârea Guvernului nr. 240/1997 privind stabilirea preturilor, tarifelor si adaosurilor comerciale maximale la unele produse si servicii reglementate potrivit Legii concurentei nr. 21/1996, a impozitului pe titei si gaze din productia internã si a modului de reglementare a cheltuielilor necesare realizãrii, dezvoltãrii si modernizãrii productiei la produsele respective

           46. - Hotãrâre privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statului Israel, pentru cooperare în domeniul agriculturii, semnat la Ierusalim la 3 august 1998

           Acord între Guvernul României si Guvernul Statului Israel pentru cooperare în domeniul agriculturii

           50. - Hotãrâre privind marcarea buteliilor de sticlã refolosibile, utilizate pentru ambalarea substantelor si produselor periculoase

           52. - Hotãrâre pentru declararea utilitãtii publice a lucrãrii de interes national "CET Mintia - Amenajarea spatiilor de depozitare a zgurii din centralã, supraînãltarea depozitului Valea Bejan între cotele 240 si 265 mdM si extinderea depozitului mal drept Râul Mures"

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           66. - Ordin al ministrului finantelor pentru modificarea Normelor metodologice nr. 48.211/1994 privind perceperea, încasarea, virarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric si al artelor plastice, cu modificãrile ulterioare

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

           1. - Circularã referitoare la ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime obligatorii în luna ianuarie 1999

           Comunicat al fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

           Comunicat al fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

HOTÃRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTATILOR

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Camerei Deputatilor nr. 45/1998 privind bugetul Camerei Deputatilorpe anul 1999 si proiectia acestuia pentru anul 2000

            În temeiul art. 61 alin. (1) si al art. 64 din Constitutia României, precum si al art. 206 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

           Camera Deputatilor adoptã prezenta hotãrâre.

           Art. I. - Hotãrârea Camerei Deputatilor nr. 45 din 22 decembrie 1998 privind bugetul Camerei Deputatilor pe anul 1999 si proiectia acestuia pentru anul 2000, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 24 decembrie 1998, se modificã dupã cum urmeazã:
           1. Articolul 1 alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 1. - (1) Bugetul Camerei Deputatilor pe anul 1999, finantat de la bugetul de stat, se stabileste la suma de 337.714.841 mii lei, astfel:
            a) cheltuieli pentru activitatea proprie a Camerei Deputatilor, în sumã de 334.241.537 mii lei, din care:
            - cheltuieli curente, în sumã de 307.115.284 mii lei;
            - cheltuieli de capital, în sumã de 27.126.253 mii lei;
            b) cheltuieli pentru functionarea Institutului Român pentru Drepturile Omului, în sumã de 3.473.304 mii lei, din care:
            - cheltuieli curente, în sumã de 3.393.304 mii lei;
            - cheltuieli de capital, în sumã de 80.000 mii lei."
           2. Articolul 2 alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 2. - (1) Structura <<Cheltuielilor curente>> necesare functionãrii Camerei Deputatilor, Secretariatului general si întretinerii si administrãrii Palatului Parlamentului este urmãtoarea:
            a) cheltuieli de personal, în sumã de 260.055.154 mii lei;
            b) cheltuieli materiale si servicii, în sumã de 45.960.130 mii lei;
            c) transferuri (cotizatii la organisme internationale), în sumã de 1.100.000 mii lei."
           3. Alineatul (5) al articolului 2 se abrogã.
           4. Articolul 3 alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 3. - (1) Cheltuielile de capital destinate executiei lucrãrilor la obiectivele de investitii «Palatul Parlamentului» si <<Palatul Parlamentului - parcaj subteran>> se stabilesc la suma de 22.000.000 mii lei, iar cele pentru «Alte cheltuieli de investitii», la suma de 5.126.253 mii lei."
            5. Anexele nr. 1 si 2 se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la prezenta hotãrâre, care fac parte integrantã din aceasta.
            Art. II. - Hotãrârea Camerei Deputatilor nr. 45/1998 privind bugetul Camerei Deputatilor pe anul 1999 si proiectia acestuia pentru anul 2000, cu modificãrile aduse prin prezenta hotãrâre, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

           Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 2 februarie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p.. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ADRIAN NÃSTASE

Bucuresti, 2 februarie 1999.
Nr. 3.

            Anexa nr. 1: Bugetul pe anul 1999 - Detalierea pe articole de cheltuieli -
            Anexa nr. 2: Lista cuprinzând obiectivele de investitii pe anul 1999 prevãzute în bugetele institutiilor publice finantate din venituri proprii si din alocatii de la bugetul de stat

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea ordinului "Meritul Militar" unui ofiter din Serviciul de Informatii Externe

            În temeiul art. 94 lit. a) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 107 alin. 6 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
            având în vedere propunerea Serviciului de Informatii Externe,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se conferã ordinul "meritul militar" clasa a II-a, pentru 20 de ani vechime în activitate si rezultate meritorii, ofiterului prevãzut în anexa*) la prezentul decret.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnãm
acest decret.
p. PRIM-MINISTRU,
VICTOR BABIUC

Bucuresti, 27 ianuarie 1999.
Nr. 49. 


*) Anexa se publicã ulterior.

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALA

Decizia nr. 185
din 17 decembrie 1998
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77 alin. (3) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi

Lucian Mihai - presedinte
Costica Bulai - judecator
Constantin Doldur - judecator
Kozsokár Gábor - judecator
Ioan Muraru - judecator
Nicolae Popa - judecator
Lucian Stangu - judecator
Romul Petru Vonica - judecator
Paula C. Pantea - procuror
Doina Suliman - magistrat-asistent

            Pe rol, solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77 alin. (3) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, ridicata de Presecan Ioan, Gorenco Elisabeta si Societatea Comerciala "univers t" - S.A. din Cluj-Napoca in Dosarul nr. 3.734/1997 al Curtii de Apel Cluj - Sectia comerciala si de contencios administrativ.
            Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 15 decembrie 1998 si au fost consemnate in incheierea din aceeasi data, cand, avand nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a amanat pronuntarea la data de 17 decembrie 1998.

Curtea,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
            Prin Incheierea din 31 martie 1998, pronuntata in Dosarul nr. 3.734/1997, Curtea de Apel Cluj - Sectia comerciala si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77 alin. (3) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, ridicata de reclamantii Presecan Ioan, Gorenco Elisabeta si Societatea Comerciala "univers t" - S.A. din Cluj-Napoca, intr-o actiune in contencios administrativ, care are ca obiect anularea Deciziei nr. 574 din 5 noiembrie 1994, pronuntata de parata Curtea de Conturi a Romaniei.
            In motivarea exceptiei se sustine ca dispozitiile atacate contravin prevederilor art. 138 alin. (1) din Constitutie, prin incalcarea principiului aplicarii cu prioritate a legii specifice in materie, deoarece "obligatia de plata a taxelor si a impozitelor datorate statului, precum si stabilirea abaterilor de la obligatiile fiscale nu pot fi stabilite decat conform legilor speciale in materie...".
            Exprimandu-si opinia, instanta de judecata "apreciaza drept nefondata exceptia de neconstitutionalitate", intrucat textul atacat "este o norma de procedura a constatarii incalcarii legilor fiscale si a dispunerii virarii datoriilor catre stat, intemeiata pe norme legale de fond, de stabilire a obligatiilor persoanelor fizice si juridice...", astfel ca organul suprem de control financiar, Curtea de Conturi, "are dreptul si obligatia sa verifice formarea, administrarea si intrebuintarea resurselor financiare ale statului si ale sectorului public si sa controleze persoanele juridice care nu-si indeplinesc obligatiile financiare catre stat, unitati administrativ-teritoriale si institutii publice".
            In temeiul art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, s-au solicitat punctele de vedere ale presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
            In punctul sau de vedere, Guvernul, considerand ca dispozitiile art. 77 alin. (3) din Legea nr. 94/1992 "constituie norme procedurale care se intemeiaza pe normele de drept material cuprinse in Legea nr. 27/1994 si Legea nr. 69/1993, in baza carora s-au stabilit obligatiile financiare catre stat", apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate invocata este neintemeiata.
            Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.
Curtea,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, intampinarea Curtii de Conturi, sustinerile partilor, concluziile procurorului, dispozitiile atacate, raportate la prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
            In temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, Curtea Constitutionala este competenta sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizata.
            Curtea de Conturi, in exercitarea atributiilor sale legale, efectueaza controlul asupra modului de formare, administrare si intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public, precum si asupra persoanelor juridice care nu isi indeplinesc obligatiile financiare catre stat, unitati administrativ-teritoriale si institutii publice.
            Potrivit art. 77 alin. (3) din Legea nr. 94/1992, "in cazul in care abaterea cu caracter financiar consta in neindeplinirea de catre o persoana juridica din cele prevazute de art. 18 si art. 19 a obligatiilor financiare catre stat, unitatile administrativ-teritoriale sau institutiile publice, colegiul jurisdictional dispune si virarea sumelor datorate de aceasta, inclusiv a dobanzilor si majorarilor de intarziere datorate".
            Art. 77 alin. (3) din Legea nr. 94/1992 cuprinde norme de procedura a constatarii incalcarii legii fiscale si de executare a titlului de creanta al statului, intocmit de organele de specialitate sau de persoanele imputernicite potrivit legii, prin dispozitia de virare a sumelor datorate de persoanele raspunzatoare pentru abateri si prejudicii aduse statului, constatate cu ocazia controlului, precum si a dobanzilor si majorarilor de intarziere.
            Deoarece aceste dispozitii reglementeaza o procedura jurisdictionala care are ca baza prevederile constitutionale ale art. 139 alin. (2), art. 45 din Legea nr. 94/1992, precum si normele de drept material cuprinse in Legea nr. 69/1993 si Legea nr. 27/1994, ele nu infrang art. 138 alin. (1) din Constitutie, potrivit caruia "impozitele, taxele si orice alte venituri ale bugetului de stat si ale bugetului asigurarilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege".
            Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si al art. 1-3, art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA
In numele legii
DECIDE:
            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77 alin. (3) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, ridicata de Presecan Ioan, Gorenco Elisabeta si Societatea Comerciala "univers t" - S.A. din Cluj-Napoca in Dosarul nr. 3.734/1997 al Curtii de Apel Cluj - Sectia comerciala si de contencios administrativ.
            Definitiva.
            Pronuntata in sedinta publica din data de 17 decembrie 1998.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,
Doina Suliman

CURTEA CONSTITUTIONALA

Decizia nr. 186
din 17 decembrie 1998
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind mãsuri pentru întãrirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 12/1995

Lucian Mihai - presedinte
Costica Bulai - judecator
Constantin Doldur - judecator
Kozsokár Gábor - judecator
Ioan Muraru - judecator
Nicolae Popa - judecator
Lucian Stangu - judecator
Romul Petru Vonica - judecator
Paula C. Pantea - procuror
Doina Suliman - magistrat-asistent

            Pe rol, solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobata si modificata prin Legea nr. 12/1995, ridicata de Societatea Comerciala "frigorex romania" - S.R.L. - Timis in Dosarul nr. 6.576/1998 al Judecatoriei Timisoara.
            Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 15 decembrie 1998 si au fost consemnate in incheierea din aceeasi data, cand, avand nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a amanat pronuntarea pentru data de 17 decembrie 1998.

Curtea,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
            Prin Incheierea din 24 iunie 1998, pronuntata in Dosarul nr. 6.576/1998, Judecatoria Timisoara a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 12/1995, ridicata de Societatea Comerciala "frigorex romania" - S.R.L. - Timis.
            In motivarea exceptiei se arata ca dispozitiile art. IV pct. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 12/1995, incalca normele prevazute la art. 1 si 3 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor. Potrivit art. 1 din aceasta lege, contraventia este definita ca fapta care prezinta un grad de pericol social mai mic decat infractiunea, de unde rezulta ca amenda contraventionala nu poate depasi, in mod normal, maximul general al amenzii penale, care, conform dispozitiilor art. 53 pct. 1 lit. c) din Codul penal, este de 50.000.000 lei. Or, dispozitiile art. IV pct. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 12/1995, prevad limite ale amenzii cu mult mai mari decat limitele generale ale amenzii penale.
            Totodata este infrant, in opinia autoarei exceptiei, si art. 3 din Legea nr. 32/1968, care impune instituirea, prin norma speciala, a unui minim si a unui maxim al amenzii contraventionale. Or, aceleasi dispozitii din art. IV pct. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 stabilesc, cu titlu de amenda contraventionala, cote procentuale progresive, ceea ce poate conduce la amenzi nelimitate.
            Autoarea exceptiei de neconstitutionalitate sustine, de asemenea, ca dispozitiile legale criticate contravin dispozitiilor cuprinse in art. 72 alin. (3) lit. f) din Constitutie, care prevad ca numai prin lege organica se reglementeaza infractiunile, pedepsele si regimul executarii acestora. In acest sens se face referire la jurisprudenta Curtii Internationale a Drepturilor Omului de la Strasbourg, care a extins garantiile prevazute la art. 6 al Conventiei europene a drepturilor omului la toate categoriile de "pedepse", deci si la sanctiunile contraventionale cu care sunt asimilate, desprinzandu-se concluzia ca si regimul lor trebuie sa fie reglementat prin lege organica. Se sustine, in consecinta, ca, in speta, prin Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 nu se putea modifica regimul juridic al contraventiilor. Aceasta ordonanta a violat doua norme cu valoare de principiu: legalitatea pedepsei si limitarea pedepsei. De asemenea a fost nesocotit si un principiu fundamental de drept european, principiul proportionalitatii. In fine, se mai arata in motivarea exceptiei ca legiuitorul ordinar nu poate introduce in sistemul de drept raspunderea penala a persoanei juridice, pe calea raspunderii contraventionale, in dispretul Constitutiei si al statului de drept.
Intrucat instanta in fata careia a fost invocata exceptia a omis sa isi exprime opinia asupra acesteia, s-a solicitat completarea in acest sens a incheierii. Cu toate acestea, instanta de judecata nu a comunicat opinia sa nici dupa interventiile Curtii Constitutionale.
            Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, au fost solicitate punctele de vedere ale presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
            Nici una dintre autoritatile mentionate nu a comunicat punctul sau de vedere.
Curtea,
examinand incheierea de sesizare, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale atacate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
            In temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, Curtea Constitutionala este competenta sa solutioneze exceptia cu care a fost sesizata.
            Exceptia de neconstitutionalitate are ca obiect dispozitiile art. IV pct. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 12/1995, care prevad:
            "In cazul constatarii nerespectarii termenelor mentionate la pct. 3, 5 si 6, precum si a celor mentionate in autorizatia Bancii Nationale a Romaniei eliberata conform pct. 4, privind repatrierea incasarilor in valuta, se vor aplica urmatoarele amenzi contraventionale reprezentand:
            - 10%, in lei, asupra sumelor in valuta nerepatriate, pentru intarzieri de pana la 30 de zile calendaristice;
            - 15%, in lei, asupra sumelor in valuta nerepatriate, pentru intarzieri intre 30 si 60 de zile calendaristice;
            - 20%, in lei, asupra sumelor in valuta nerepatriate, pentru fiecare luna calendaristica ce depaseste primele 60 de zile de intarziere.
            In toate situatiile se mentine obligatia repatrierii sumelor in valuta in termen de 30 de zile calendaristice de la data constatarii contraventiei.
            In cazul depasirii termenului de la alineatul precedent, penalitatile stabilite la art. 7 din Legea nr. 76/1992, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonanta, se majoreaza cu 50%".
            Acest text a mai fost supus controlului de constitutionalitate, si anume prin Deciziile nr. 157 si 161 din 10 noiembrie 1998, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 3 din 11 ianuarie 1999 cand Curtea Constitutionala, cu majoritate de voturi, a statuat ca prevederile art. IV pct. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 12/1995, sunt constitutionale.
            Astfel, in ceea ce priveste critica potrivit careia textul atacat infrange normele de principiu ale art. 1 si 3 din Legea nr. 32/1968, s-a retinut ca "modificarea prin art. IV pct. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 a sistemului de amenzi din sume fixe in sume procentuale" nu are "nici o interdictie constitutionala care sa limiteze libertatea de optiune a legiuitorului". Contraventiile prevazute de dispozitiile criticate, facand parte din sfera contraventiilor reglementate prin lege, au un temei legal diferit de cel al contraventiilor reglementate, potrivit art. 3 din Legea nr. 32/1968, prin hotarari ale Guvernului sau prin acte normative ale autoritatilor publice locale.
            In legatura cu incalcarea prevederilor constitutionale ale art. 72 alin. (3) lit. f) s-a retinut ca textul legal atacat stabileste contraventii privind incalcarea obligatiei de repatriere a sumelor in valuta, in cadrul masurilor de consolidare a regimului valutar si de intarire a disciplinei financiare, iar "aceasta este o problema de ordin financiar din sfera regimului valutar, care nu intra in domeniul de reglementare al legii organice". Pe de alta parte, "nici dispozitiile art. 6 din Conventia europeana a drepturilor omului, nici jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului nu permit concluzia ca regimul juridic al sanctiunilor contraventionale se confunda in totalitate cu cel al sanctiunilor penale".
            Cat priveste sustinerea ca dispozitiile criticate nesocotesc "un principiu fundamental de drept european, principiul proportionalitatii", Curtea retine ca principiul constitutional al proportionalitatii enuntat de art. 49 din legea fundamentala nu este aplicabil in cauza, deoarece aceste prevederi se refera la exercitiul unor drepturi si al unor libertati fundamentale, care poate fi restrans numai prin lege si numai daca se impune in anumite cazuri, expres si limitativ enumerate. Or, nici unul dintre aceste drepturi si libertati fundamentale nu a fost evocat in sustinerea exceptiei.
            Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 din Legea nr. 47/1992, republicata, cu majoritate de voturi,
CURTEA
In numele legii
DECIDE:
            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobata si modificata prin Legea nr. 12/1995, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Frigorex Romania" - S.R.L. - Timis in Dosarul nr. 6.576/1998 al Judecatoriei Timisoara.
            Definitiva.
            Pronuntata in sedinta publica din data de 17 decembrie 1998.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,
Doina Suliman

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea alineatului (2) al articolului 1 din Hotãrârea Guvernului nr. 240/1997 privind stabilirea preturilor, tarifelor si adaosurilor comerciale maximale la unele produse si servicii reglementate potrivit Legii concurentei nr. 21/1996, a impozitului pe titei si gaze din productia internã si a modului de reglementare a cheltuielilor necesare realizãrii, dezvoltãrii si modernizãrii productiei la produsele respective

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Articol unic. - Alineatul (2) al articolului 1 din Hotãrârea Guvernului nr. 240/1997 privind stabilirea preturilor, tarifelor si adaosurilor comerciale maximale la unele produse si servicii reglementate potrivit Legii concurentei nr. 21/1996, a impozitului pe titei si gaze din productia internã si a modului de reglementare a cheltuielilor necesare realizãrii, dezvoltãrii si modernizãrii productiei la produsele respective, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 30 mai 1997, cu modificãrile ulterioare, se modificã în sensul cã supravegherea si controlul preturilor pentru produsele subventionate se vor efectua pânã la data de 31 decembrie 1999 inclusiv.

p. PRIM-MINISTRU,
VICTOR BABIUC

Contrasemneazã:
p. Ministrul industriei si comertului,
Nicolae Stãiculescu,
secretar de stat
p. Ministrul finantelor,
Bujor Bogdan Teodoriu,
secretar de stat
Oficiul Concurentei,
Dan Ionescu,
secretar de stat

Bucuresti, 29 ianuarie 1999.
Nr. 42.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statului Israel pentru cooperare în domeniul agriculturii, semnat la Ierusalim la 3 august 1998

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Statului Israel pentru cooperare în domeniul agriculturii, semnat la lerusalim la 3 august 1998.
            Art. 2. - Cheltuielile efectuate de partea românã pentru aplicarea acordului vor fi acoperite din bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.

p. PRIM-MINISTRU,
VICTOR BABIUC

Contrasemneazã:
Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Ioan Avram Muresan
p. Ministrul afacerilor externe,
Rãzvan Mihai Ungureanu,
secretar de stat
p. Ministrul finantelor,
Bujor Bogdan Teodoriu,
secretar de stat

Bucuresti, 29 ianuarie 1999.
Nr. 46.

ACORD
între Guvernul României si Guvernul Statului Israel pentru cooperare în domeniul agriculturii

            Guvernul României si Guvernului Statului Israel, denumite în continuare pãrti contractante,
            constiente de necesitatea dezvoltãrii si diversificãrii cooperãrii dintre cele douã tãri în domenii de interes reciproc,
            convinse de importanta lãrgirii cooperãrii bilaterale în domeniul agriculturii, productiei agricole si cercetãrii,
            au convenit urmãtoarele:

ARTICOLUL 1

            Pãrtile contractante sunt de acord sã încurajeze cooperarea în diferite domenii ale agriculturii si cercetãrii agricole de interes reciproc.
            Cooperarea tehnicã si stiintificã din agriculturã va fi realizatã prin programe de cercetare în domeniul protectiei solului, controlului poluãrii surselor de apã, cresterii potentialului de productie al culturilor de cereale, culturii pomilor fructiferi, viticulturii si culturilor de serã.
            Pãrtile contractante vor încuraja elaborarea, în comun, de studii si proiecte privind implementarea tehnologiilor moderne.
            Cooperarea se va realiza prin schimb de specialisti, programe comune de cercetare, studii si proiecte, precum si prin schimbul de material genetic animal si vegetal cu valoare biologicã ridicatã.
            Pãrtile contractante vor încuraja schimbul de documentatii specifice si pregãtirea specialistilor agricoli în unitãti de profil din fiecare tarã.
            Activitãtile propuse prin prezentul acord vor fi implementate pe bazã de reciprocitate, în echivalent valoric sau cu finantarea asiguratã de cãtre organisme internationale (F.A.O., P.N.U.D., O.N.U.D.I.).
            Cele douã pãrti vor lua mãsuri pentru identificarea surselor financiare din fonduri si de la organizatii internationale, în vederea promovãrii de proiecte agricole comune în cele douã tãri.

ARTICOLUL 2

            Pãrtile contractante vor încuraja investitiile comune privind îmbunãtãtirile funciare, producerea si folosirea sistemelor de irigare prin picãturã, cultivarea terenului prin utilizarea de tehnologii moderne, cooperarea în domeniul cresterii animalelor, în special a vacilor de lapte.

ARTICOLUL 3

            Pãrtile contractante convin sã coopereze în organizarea si specializarea unitãtilor agricole mici si mijlocii, prin reabilitare, restructurare si management si, de asemenea, prin pregãtirea practicã a specialistilor din societãti române si israeliene.
            Domeniile specifice de pregãtire practicã si conditiile concrete pentru realizarea acestei activitãti vor fi convenite de comun acord de cãtre cele douã pãrti contractante.

ARTICOLUL 4

            În vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentului acord, pãrtile contractante vor sprijini crearea unui grup mixt de lucru pe domenii specifice de activitate, format din câte trei reprezentanti pentru fiecare parte.
            Grupul mixt de lucru se va reuni o datã la 2 sau 3 ani, dupã cum este necesar, la Bucuresti si la Ierusalim, în vederea examinãrii stadiului în care se aflã obiectivele stipulate în acord si definirii aspectelor financiare ale cooperãrii.
            Costurile necesare pentru organizarea grupului mixt de lucru vor fi suportate pe bazã de reciprocitate, cheltuielile de transport international fiind suportate de cãtre partea trimitãtoare, iar cheltuielile privind cazarea, masa si transportul intern, de cãtre partea gazdã.

ARTICOLUL 5

            Acordul face obiectul aprobãrii sau ratificãrii, în conformitate cu cerintele legale interne ale pãrtilor contractante.
            Fiecare parte contractantã va notifica celeilalte pãrti îndeplinirea procedurilor legale pentru intrarea în vigoare a acordului.
            Data intrãrii în vigoare a acordului va fi data ultimei notificãri.

ARTICOLUL 6

            Prezentul acord va avea o valabilitate de 5 ani si va fi prelungit în mod automat pentru perioade suplimentare de 5 ani fiecare, dacã nici una dintre pãrti nu îl denuntã prin notificare scrisã celeilalte pãrti, prin canale diplomatice, cu sase luni înainte de expirarea perioadei respective.
            Încetarea valabilitãtii prezentului acord nu va afecta realizarea programelor, proiectelor si contractelor care au fost definitivate pe durata valabilitãtii acestuia si care sunt în curs de executare, cu exceptia cazului în care pãrtile convin altfel.
            Semnat la Ierusalim la data 3 august 1998, care corespunde cu 11th AV 5758, în douã exemplare originale, în limbile românã, ebraicã si englezã, toate textele fiind egal autentice.
            În caz de divergente în interpretare, textul în limba englezã va prevala.
 
Pentru Guvernul României,
RADU VASILE,
PRIM-MINISTRU
Pentru Guvernul Statului Israel,
BENJAMIN NETANYAHU,
PRIM-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind marcarea buteliilor de sticlã refolosibile, utilizate pentru ambalarea substantelorsi produselor periculoase

            În temeiul prevederilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 11/1994, republicatã, cu modificãrile ulterioare,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - (1) Produsele periculoase inflamabile, oxidante, toxice, corosive sau amestecuri ale acestora, pentru care normativele specifice admit ambalarea în butelii de sticlã obisnuite, pot fi astfel ambalate numai dacã respectivele butelii sunt marcate prin fabricatie cu un semn distinctiv, care reprezintã simbolul international recomandat de Organizatia Natiunilor Unite pentru produse nocive, conform anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            (2) Semnul distinctiv prevãzut la alin. (1) face parte integrantã din corpul de sticlã al buteliei, realizându-se o datã cu aceasta în procesul de fabricatie, si nu trebuie sã fie deteriorat sau acoperit cu nici un material, astfel încât sã poatã fi usor de depistat si de recunoscut de consumatori si de utilizatorii ambalajului.
            Art. 2. - (1) Se interzice ambalarea, manipularea, transportul, depozitarea si vânzarea produselor alimentare, a siropurilor medicale, a medicamentelor lichide în butelii de sticlã pe care existã marcat semnul distinctiv, conform anexei.
            (2) Se interzice ambalarea, manipularea, transportul, depozitarea si vânzarea produselor alimentare, a siropurilor medicale, a medicamentelor lichide în butelii de sticlã, care, prin formã si executie, sunt special destinate altor produse decât celor alimentare, fiind înregistrate si recunoscute ca atare.
            Art. 3. - Marcarea prin fabricatie a semnului distinctiv pentru produse nocive pe ambalajul de sticlã nu absolvã agentii economici de respectarea actelor normative referitoare la ambalarea, inscriptionarea, marcarea si etichetarea produselor, precum si a reglementãrilor obligatorii privind ambalajele.
            Art. 4. - Constituie contraventie si se sanctioneazã cu amendã de la 700.000 lei la 1.000.000 lei nerespectarea prevederilor art. 1 si 2.
            Art. 5. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de cãtre inspectorii Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, precum si de cãtre specialistii altor organe ale administratiei publice, potrivit competentelor.
            Art. 6. - Dispozitiile prezentei hotãrâri se completeazã cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificãrile ulterioare.
            Art. 7. - Prezenta hotãrâre intrã în vigoare dupã 180 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

p. PRIM-MINISTRU,
VlCTOR BABIUC

Contrasemneazã:
Oficiul pentru Protectia Consumatorilor,
Eliade Mihãilescu,
secretar de stat
Ministrul sãnãtãtii,
Hajdú Gábor
Ministrul apelor, pãdurilor si protectiei mediului,
Romicã Tomescu
Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Ioan Avram Muresan
p. Ministrul industriei si comertului,
Nicolae Stãiculescu,
secretar de stat

Bucuresti, 29 ianuarie 1999.
Nr. 50.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru declararea utilitãtii publice a lucrãrii de interes national "CET Mintia - Amenajarea spatiilor de depozitare a zgurii din centralã, supraînãltarea depozitului Valea Bejan între cotele 240 si 265 mdM si extinderea depozitului mal drept Râul Mures"

            În temeiul art. 7 alin. 1 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauzã de utilitate publicã,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se declarã de utilitate publicã lucrarea de interes national "CET Mintia - Amenajarea spatiilor de depozitare a zgurii din centralã, supraînãltarea depozitului Valea Bejan între cotele 240 si 265 mdM si extinderea depozitului mal drept Râul Mures".
            Art. 2. - Expropriatorul este statul român, prin Compania Nationalã de Electricitate - S.A., aflatã sub autoritatea Ministerului Industriei si Comertului.
            Art. 3. - Prezentul act de declarare a utilitãtii publice va fi adus la cunostintã publicã prin afisare la sediile consiliilor locale ale comunelor Brãnisca si Soimus, judetul Hunedoara.

p. PRIM-MINISTRU,
VICTOR BABlUC

Contrasemneazã:
p. Ministrul lucrãrilor publice
si amenajãrii teritoriului,
László Borbély
p. Ministrul industriei si comertului,
Nicolae Stãiculescu,
secretar de stat

Bucuresti, 29 ianuarie 1999.
Nr. 52.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINlSTERUL FINANTELOR

ORDIN
pentru modificarea Normelor metodologice nr. 48.211/1994 privind perceperea, încasarea,
virarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric si al artelor plastice, cu modificãrile ulterioare

            Ministrul finantelor
            în temeiul art. 5 din Legea nr. 35/1994 privind timbrul Iiterar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric si al artelor plastice si în baza dispozitiilor art. 12 din Hotãrârea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificãrile si completãrile ulterioare,
            emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Anexa nr. 9 la Normele metodologice nr. 48.211/1994 privind perceperea, încasarea, virarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric si al artelor plastice, cu modificãrile ulterioare, se înlocuieste cu anexa la prezentul ordin.
            Art. 2. - Anexa prevãzutã la art. 1 va fi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 26 ianuarie 1999.
Nr. 56.

ANEXÃ

LISTA
cuprinzând organizatiile de creatori care au fãcut dovada înfiintãrii, organizãrii si functionãrii conform prevederilor legale în vigoare

1. Uniunea Scriitorilor din România
cont virament 45.10.62.62 Banca Comercialã Românã - S.A., Sucursala municipiului Bucuresti
2. Asociatia Scriitorilor Profesionisti din România
cont virament nr. 45.10.80.12.108 Banca Comercialã Românã - S.A., Filiala sectorului 1 Bucuresti
3. Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România
cont virament nr. 4072996510074 Banca Românã pentru Dezvoltare - S.A., Filiala "victoria" Bucuresti
4. Uniunea Criticilor, Redactorilor si Realizatorilor Muzicali din România
cont virament nr. 4072996061338 Banca Românã pentru Dezvoltare - S.A., Sucursala municipiului Bucuresti, Filiala "unirea"
5. Uniunea Cineastilor din România
cont virament nr. 45.10.0.23.2 Banca Comercialã Românã - S.A., Sucursala municipiului Bucuresti 55100
6. Uniunea Autorilor si Realizatorilor de Film
cont virament nr. 40.10.11.50.12 Credit Bank, judetul Ilfov
7. Asociatia "Societatea Creatorilor de Film"
cont virament nr. 40.00.53.00.07.27.000.2 Banca Româneascã - S.A., Bd Unirii nr. 35, Bucuresti, cod postal 70401
8. Uniunea Teatralã din România
cont virament nr. 40.10.11.5013 Credit Bank, Agentia sectorului 2 Bucuresti
9. Uniunea Artistilor Plastici din România
cont virament nr. 45.36.74.5092 Banca Comercialã Românã - S.A., Filiala sectorului 1 Bucuresti
10. Conventia Autorilor, Producãtorilor si Realizatorilor Creatiilor Artistice si altor Creatii Intelectuale din România cont virament nr. 46.39.08.52.60.221 Banca "daciafelix" - S.A., Sucursala municipiului Bucuresti
11. Societatea Scriitorilor Români
cont virament nr. 4109085260239 Banca "dacia felix" - S.A., Sucursala municipiului Bucuresti
12. Uniunea Interpretilor, Coregrafilor si Criticilor Muzicali din România
cont virament nr. 45.10.7.472 Banca Comercialã Românã - S.A., Filiala sectorului 1 Bucuresti
13. Societatea Scriitorilor "Costache Negri" Galati
cont virament nr. 4072996062209 Banca Românã pentru Dezvoltare - S.A., Filiala Galati
14. SCIRO - Societatea Cineastilor Independenti din România
cont virament nr. 4510101220 Banca Comercialã Românã - S.A., Filiala sectorului 1 Bucuresti
15. Asociatia Românã a Creatorilor Culturali si Artistilor
cont virament nr. 45.10.60.11.26 Banca Comercialã Românã - S.A., Filiala sectorului 1 Bucuresti
16. Uniunea de Creatie Interpretativã a Muzicienilor din România
cont virament nr. 45.10.100.109.351.000.02, pentru lei
cont virament nr. 46.10.100.109.351.300.07, pentru dolari S.U.A., Banca Românã de Comert Exterior - S.A., Filiala Lipscani
17. Societatea Teatralã Românã (S.T.R.)
cont virament nr. 64.312.04.17, pentru lei, Banca Comercialã Românã - S.A., Sucursala municipiului Bucuresti
18. Asociatia Artistilor Plastici Amatori
cont virament nr. 45.11.09.537 C.E.C., Filiala sectorului 5 Bucuresti
19. Asociatia de Creatie "gheizer film"
cont virament nr. 45108042201 Banca Comercialã Românã - S.A., Sucursala Plevna.

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NATIONALÃ A ROMÂNIEI

CIRCULARÃ
referitoare la ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime obligatorii în luna ianuarie 1999

            În baza art. 8 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Nationale a României,
            în aplicarea prevederilor Regulamentului Bãncii Nationale a României nr. 4/1998 privind regimul rezervelor minime obligatorii,

           Banca Nationalã a României h o t ã r ã s t e :

            Ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime obligatorii, aferente lunii ianuarie 1999 - perioadã de aplicare - sunt:
            - 10,55% pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei;
            - 3,55% pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari S.U.A.

GUVERNATORUL BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR ISÃRESCU

Bucuresti, 27 ianuarie 1999.
Nr. 1.

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR
ÎN SISTEMUL BANCAR

COMUNICAT

            În temeiul art. 5 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 88/1997, plafonul de garantare de cãtre fond a depozitelor constituite de deponenti, persoane fizice, la bãncile care intrã sub incidenta prevederilor legale mentionate mai sus se modificã de la 31.211.000 lei pe deponent la 35.362.000 lei pe deponent, ca urmare a indexãrii cu indicele preturilor de consum, înregistrat la data de 31 decembrie 1998.
            Noul plafon de garantare este valabil pentru semestrul I 1999.
            Categoriile de depozite ale deponentilor, persoane fizice, care sunt garantate de fond, precum si conditiile si modalitãtile de acordare a compensatiei la nivelul plafonului de garantare mentionat mai sus sunt cele reglementate în Ordonanta Guvernului nr. 39/1996, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 30 august 1996, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 88/1997, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 30 mai 1997.

Presedintele Consiliului de administratie,
Mihai Bogza

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR
ÎN SISTEMUL BANCAR

COMUNICAT

            Consiliul de administratie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar aduce la cunostintã lista bãncilor ai cãror deponenti, persoane fizice, beneficiazã de garantarea rambursãrii depozitelor constituite la acestea în conditiile si în limitele prevãzute de Ordonanta Guvernului nr. 39/1996, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 30 august 1996, aprobatã  si modificatã prin Legea nr. 88/1997, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 30 mai  1997:


Nr.
crt.
Denumirea bãncilor

I. Bãnci - persoane juridice române:
1. Banca Comercialã Românã - S.A.
2. Banca Românã de Comert Exterior (Bancorex) - S.A.
3. Banca Agricolã - S.A.
4. Banca Românã pentru Dezvoltare - S.A.
5. Banca pentru Mica Industrie si Liberã Initiativã - MINDBANK - S.A.
6. Bankcoop - Banca Generalã de Credit si Promovare - S.A.
7. Banca Comercialã "ion tiriac" - S.A.
8. Banc Post - S.A.
9. Banca de Export-Import a României - EXIMBANK - S.A.
10. Banca Româneascã - S.A.
11. Banca de Credit Industrial si Comercial - S.A.
12. Banca Transilvania - S.A.
13. Banca de Credit si Dezvoltare - ROMEXTERRA - S.A.
14. Banca Internationalã a Religiilor - S.A.
15. Banca Turco-Românã - S.A.
16. Banca Bucuresti - S.A.
17. Banca Columna - S.A.
18. Banca de Credit PATER - S.A.
19. ABN AMRO Bank (România) - S.A.
20. Banca Comercialã "robank" - S.A.
21. Banca Comercialã "albina" - S.A.
22. Citibank România - S.A.
23. Banca Comercialã West Bank - S.A.
24. International Commercial Black Sea Bank (România) - S.A.
25. Banca Comercialã "astra" - S.A.
26. Banca Comercialã "unirea" - S.A.
27. Banca Românã pentru Relansare Economicã - LIBRA BANK - S.A.
28. Banca Daewoo (România) - S.A.
29. Raiffeisenbank (România) - S.A.
30. DEMIRBANK (România) - S.A.
31. Bank-Austria Creditanstalt Romania - S.A.
32. Romanian International Bank - S.A.
33. BNP - Dresdner Bank (România) - S.A.
II. Sucursale ale bãncilor strãine:
34. Frankfurt Bukarest Bank A.G., Frankfurt am Main (Germania) - Sucursala Bucuresti
35. Société Générale, Paris (Franta) - Sucursala Bucuresti
36. MISR Romanian Bank, Cairo/Giza (Egipt) - Sucursala Bucuresti
37. Banque Franco-Roumaine, Paris (Franta) - Sucursala Bucuresti
38. Chase Manhattan Bank, New York (S.U.A.) - Sucursala Bucuresti
39. ING Bank NV, Amsterdam (Olanda) - Sucursala Bucuresti
40. Banca Nationalã a Greciei, Atena (Grecia) - Sucursala Bucuresti
41. Banca Italo-Romena SpA, Roma (Italia) - Sucursala Bucuresti
42. United Garanti Bank International N.V., Amsterdam (Olanda) - Sucursala Bucuresti


            Prezenta listã a bãncilor ai cãror deponenti, persoane fizice, beneficiazã de garantarea depozitelor constituite la acestea înlocuieste lista publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 8 iunie 1998.

Presedintele Consiliului de administratie,
Mihai Bogza