MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XI - Nr. 651  LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE   Joi, 30 decembrie 1999

SUMAR

 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

            999. - Ordin al ministrului apelor, pãdurilor si protectiei mediului pentru aprobarea Regulamantului privind gestionarea fondurilor de vânãtoare atribuite unitãtilor de învãtãmânt si cercetare stiintificã cu profil cinegetic din România si a rezervatiilor de genofond si pentru aprobarea contractelor-cadru de gestionare specifice fiecãrei categorii de fonduri de vânãtoare

 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APELOR, PÃDURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea fondurilor de vânãtoare atribuite unitãtilor de învãtãmânt si cercetare stiintificã cu profil cinegetic din România si a rezervatiilor de genofond si pentru aprobarea contractelor-cadru de gestionare specifice fiecãrei categorii de fonduri de vânãtoare

            Ministrul apelor, pãdurilor si protectiei mediului,
            având în vedere prevederile art. 12 si 50 din Legea fondului cinegetic si protectiei vanatului nr. 103/1996, cu modificarile ulterioare,
in temeiul art. 9 din Hotararea Guvernului nr. 104/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului,
            emite urmatorul ordin:
            Art. 1. - (1) Se aproba Regulamentul privind gestionarea fondurilor de vanatoare atribuite unitatilor de invatamant si cercetare stiintifica cu profil cinegetic din România si a rezervatiilor de genofond, prevazut in anexa nr. 1.
            (2) Se aproba contractele-cadru de gestionare specifice fiecarei categorii de fonduri de vanatoare prevazute in anexele nr. 2-5.
            (3) Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezentul ordin.
            Art. 2. - (1) Dupa modelul contractului-cadru de gestionare specific fiecarei categorii de fonduri de vanatoare in parte, intre oficiile cinegetice teritoriale si gestionarii prevazuti de lege, carora li se atribuie fonduri de vanatoare din oricare categorie, se vor incheia contracte de gestionare pentru fiecare fond de vanatoare atribuit.
            (2) Obligatiile si drepturile fiecareia dintre partile prevazute in contract nu pot fi modificate, dupa incheierea contractului de gestionare, decat prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului.
            Art. 3. - (1) Regulamentul privind gestionarea fondurilor de vanatoare atribuite unitatilor de invatamant si cercetare stiintifica cu profil cinegetic din România si a rezervatiilor de genofond se va aplica numai dupa incheierea contractelor de gestionare pentru fiecare din aceste categorii de fonduri de vanatoare.
            (2) Regulamentul prevazut la alin. (1) completeaza contractul-cadru de gestionare specific fiecarei categorii de fonduri de vanatoare.
            Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apelor, pãdurilor si protectiei mediului,
Romicã Tomescu

Bucuresti, 8 noiembrie 1999.
Nr. 999.

ANEXA Nr. 1

MINISTERUL APELOR, PÃDURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

REGULAMENT
privind gestionarea fondurilor de vânãtoare atribuite unitãtilor de învãtãmânt si cercetare stiintificã cu profil cinegetic din România si a rezervatiilor de genofon

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

            Art. 1. - (1) In scopul instruirii viitorilor specialisti in domeniul cinegetic, unitatile de invatamant silvic care au ca obiect de studiu si vanatul si vanatoarea vor primi in gestiune cel putin un fond de vanatoare.
            (2) Practicarea vanatorii pe aceste fonduri de vanatoare este permisa numai ca act de instruire a viitorilor specialisti, iar cu aprobarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, si pentru obtinerea resurselor financiare necesare in vederea procurarii dotarilor impuse de procesul de instruire.
            Art. 2. - (1) Unitatile de cercetare care au la aceasta data colective de cercetare in domeniul cinegetic vor primi in gestiune fonduri de vanatoare destinate cu prioritate efectuarii cercetarilor specifice in vederea dezvoltarii bazei de date referitoare la biologia, ecologia si etologia speciilor de vanat care prezinta interes in conservarea ecosistemelor sau importanta economica si sociala.
            (2) Practicarea vanatorii pe aceste fonduri de vanatoare este permisa in scopuri stiintifice, iar cu aprobarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, si pentru obtinerea resurselor financiare necesare in vederea efectuarii cercetarilor.
            Art. 3. - (1) Pentru conservarea genofondului valoros al unor specii de vanat sunt constituite rezervatii de genofond.
            (2) Scopul constituirii acestora este de a asigura pastrarea fondului genetic valoros al anumitor specii de vanat si extinderea ariei de raspandire a lor.
            (3) Exercitarea vanatorii pe aceste fonduri de vanatoare are ca scop reglarea raporturilor intra si interspecifice si se exercita numai cu aprobarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, in prezenta unui imputernicit al acestuia.

CAPITOLUL II
Dispozitii comune pentru cele trei categorii de fonduri de vânãtoare

            Art. 4. - (1) Gestionarea fondurilor de vanatoare cuprinse in cele trei categorii se atribuie pe baza de contracte de gestionare in care se vor prevedea obligatiile si indatoririle fiecarui gestionar in raporturile cu autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura si cu terti.
            (2) Gestionar, in sensul prevederilor alin. (1), pentru aceste fonduri de vanatoare se considera:
            a) institutia de invatamant care are ca obiect de studiu si vanatul si vanatoarea;
            b) institutul de cercetare care are constituite colective de cercetare in domeniul cinegetic;
            c) organizatia neguvernamentala de profil sau institutia de stat de profil care indeplineste conditiile impuse pentru gestionarea rezervatiilor de genofond.
            (3) Gestionarea fondurilor de vanatoare atribuite se face prin:
            a) conducatorul catedrei care are ca obiect de studiu vanatul si vanatoarea, pentru fondurile de vanatoare atribuite unitatilor de invatamant;
            b) conducatorii colectivelor de cercetare stiintifica, pentru fondurile de vanatoare destinate cercetarii;
            c) directorii subunitatilor teritoriale ale organizatiilor neguvernamentale sau institutiilor de stat carora le-au fost atribuite fonduri de vanatoare constituite ca rezervatii de genofond.

CAPITOLUL III
Gestionarea fondurilor de vânãtoare atribuite institutiilor de învãtãmânt

            1. Organizarea si amenajarea fondurilor de vânãtoare
            Art. 5. - (1) Modul de organizare si de amenajare a fondurilor de vanatoare destinate instruirii viitorilor specialisti este determinat de scopul care se urmareste in gospodarirea lor, respectiv instruirea viitorilor specialisti si modul cum trebuie organizata gestionarea unui fond de vanatoare.
            (2) De regula, fiecare fond de vanatoare destinat acestor scopuri va fi impartit in mai multe subunitati de productie, iar fiecare dintre acestea va fi organizata in functie de specificul speciilor principale de vanat care o populeaza.
            (3) Amenajarile, constructiile si instalatiile vanatoresti, realizate pe fiecare subunitate de productie, vor fi specifice gospodaririi ecosistemului respectiv.
            Art. 6. - (1) Constructiile si instalatiile proiectate se vor executa sub indrumarea personalului de specialitate de la catedra, cu materiale puse la dispozitie de unitatea silvica teritoriala si de institutiile de invatamant respective, cu contributia practica a viitorilor specialisti.
            (2) Constructiile, de regula, trebuie sa fie demontabile, pentru ca viitorii specialisti sa aiba posibilitatea de a alege locul si modul de montaj. De asemenea, este necesar ca aceste constructii sa corespunda cat mai bine scopului pentru care au fost realizate, un numar minim ramanand fix pentru a asigura administrarea minimului de hrana complementara necesara vanatului care populeaza fondul de vanatoare.
            2. Organizarea actiunilor avand ca scop stabilirea cantitativa si calitativa a efectivelor de vanat existente pe fondurile de vanatoare
            Art. 7. - (1) Evaluarea efectivelor de vanat pe aceste fonduri de vanatoare se va face prin participarea viitorilor specialisti, pe baza reglementarilor aprobate de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.
            (2) Centralizarea si prelucrarea datelor se vor face prin grija personalului de specialitate de la catedra, cu concursul direct al viitorilor specialisti.
            Art. 8. - (1) Organizarea actiunilor in teren si programul de desfasurare a acestora se stabilesc de catre personalul de specialitate de la catedra de vanatoare, iar punerea lui in aplicare va fi asigurata cu sprijinul direct al viitorilor specialisti.
            (2) Informatiile culese din teren se vor inscrie in documentele tip, specifice, aprobate prin reglementarile tehnice in vigoare.
            (3) In afara metodelor de culegere a datelor prevazute in reglementari, fiecare institutie de invatamant poate experimenta, in paralel, si alte metode. In cazul obtinerii unor rezultate mai bune, acestea se vor comunica autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, pentru extinderea lor si pe celelalte fonduri de vanatoare.
            3. Asigurarea hranei necesare vanatului si administrarea acestuia
            Art. 9. - (1) In fiecare dintre fondurile de vanatoare gestionate se vor realiza ogoare de hrana pentru vanat.
            (2) Culturile care se vor infiinta pe ogoare vor fi din plantele cel mai frecvent cautate de vanat, specifice zonei.
            Art. 10. - (1) Recoltarea frunzelor, a fanului, a semintelor si fructelor de padure, precum si a culturilor realizate in ogoarele de hrana se va face in perioadele optime, cu implicarea viitorilor specialisti.
            (2) Depozitarea (prin uscare sau insilozare) in vederea conservarii lor se va face in conformitate cu tehnologia specifica, in vederea deprinderii de catre viitorii specialisti a metodelor si mijloacelor celor mai eficiente de conservare.
            (3) Administrarea hranei in perioadele grele de iarna, in conformitate cu ratiile specifice fiecarei specii de vanat, se asigura de catre personalul de specialitate al catedrei de vanatoare si prin antrenarea viitorilor specialisti.
           4. Paza si ocrotirea vânatului
            Art. 11. - Paza, ocrotirea si ingrijirea vanatului existent pe fondul de vanatoare gestionat se asigura de cel putin una dintre persoanele angajate la catedra de vanatoare, care va avea numai atributii in acest scop.
            Art. 12. - In actiunile de paza si ocrotirea vanatului, de prevenire si combatere a cazurilor de braconaj, prin organizarea de patrule in zonele critice sau de depistare si combatere a epizootiilor, vor fi antrenati si viitorii specialisti.
           5. Exercitarea vânãtorii
            Art. 13. - (1) Exercitarea vanatorii pe aceste fonduri de vanatoare se face in scopul instruirii viitorilor specialisti in cunoasterea metodelor si a mijloacelor legale de practicare a vanatorii, in functie de speciile de vanat extras, a normelor de protectia muncii, precum si a principiilor de etica vanatoreasca.
            (2) Exercitarea vanatorii se face pe baza autorizatiei de vanatoare emise de conducatorul catedrei, in perioadele legale de vanatoare, iar pentru speciile interzise de lege la care s-au aprobat cote de extras sau in alte perioade ale anului, pe baza autorizatiei de vanatoare emise, numai dupa obtinerea aprobarii autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
            (3) In situatii deosebite si numai in scopul obtinerii unor resurse financiare necesare pentru organizarea activitatii si pentru asigurarea unor dotari corespunzatoare, pe fondul de vanatoare respectiv, cu aprobarea autoritatii publice centrale in domeniul silviculturii, pot fi organizate si actiuni de vanatoare cu cetateni straini sau cu vanatori romani.

CAPITOLUL IV
Gestionarea fondurilor de vânãtoare atribuite institutelor de cercetare stiintificã

            1. Organizarea si amenajarea fondurilor de vânãtoare
            Art. 14. - (1) Organizarea fondurilor de vanatoare destinate efectuarii unor cercetari privind biologia, etologia si comportamentul vanatului se face potrivit regulilor generale de organizare si amenajare a oricarui fond de vanatoare, la care se adauga particularitatile ce rezulta din tema de cercetare sau din obiectul studiului.
            (2) Particularitatile de organizare si amenajare prevazute la alineatul precedent pot fi puse in aplicare numai dupa aprobarea lor de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.
            Art. 15. - Amplasarea oricaror constructii si instalatii vanatoresti, a ogoarelor de hrana, instalarea culturilor destinate hranei vanatului si administrarea hranei complementare sunt subordonate scopului cercetarilor si duratei de desfasurare a acestora.
            Art. 16. - Paza, ocrotirea si ingrijirea vanatului existent pe fondurile de vanatoare se asigura de catre personalul de specialitate angajat, in conditiile legii.
            Art. 17. - Evaluarea efectivelor de vanat existente pe aceste fonduri de vanatoare sau orice alta activitate care are ca scop cunoasterea cantitativa si calitativa a acestor efective se asigura sub coordonarea personalului angajat cu atributii de cercetare in acest domeniu.
           2. Exercitarea vânãtorii
            Art. 18. - (1) Exercitarea vanatorii pe aceste fonduri de vanatoare este determinata in mod prioritar de scopul care se urmareste, prin experimentarile care se fac in cadrul temelor de cercetare propuse sa fie instalate pe aceste fonduri de vanatoare.
            (2) Organizarea oricarei actiuni de vanatoare se face numai la solicitarea scrisa a conducatorului temei de cercetare, cu aprobarea conducatorului institutului si cu participarea specialistilor care colaboreaza la culegerea datelor necesare in vederea efectuarii cercetarilor.
            (3) La exercitarea vanatorilor, dar numai cu aprobarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, daca efectuarea cercetarilor nu impune un alt mod de lucru, pot fi invitati si cetateni straini sau vanatori romani.
            (4) Veniturile realizate prin aceste actiuni vor fi inregistrate si contabilizate separat, urmand sa fie folosite la finantarea temelor de cercetare si la asigurarea intretinerii la un nivel corespunzator cerintelor a acestor fonduri de vanatoare.
            Art. 19. - (1) Exercitarea vanatorii se face numai pe baza autorizatiei de vanatoare emise de conducatorul institutului, la solicitarea conducatorului colectivului de cercetare.
            (2) In perioadele in care vanatoarea este interzisa asemenea actiuni se pot organiza numai dupa obtinerea prealabila a aprobarii din partea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
            Art. 20. - (1) In cazurile in care, in anumite perioade, aceste fonduri de vanatoare nu sunt cuprinse in planurile de cercetare, acestea vor fi tratate, in perioadele respective, ca rezervatii de genofond si vor ramane in gospodarirea institutului, dar vor urma regimul strict al rezervatiilor.
           3. Organizarea pazei, ocrotirii si îngrijirii vânatului
            Art. 21. - (1) Asigurarea pazei, ocrotirii si ingrijirii vanatului pe aceste fonduri se organizeaza in conditiile prevazute in contractul de gestionare.
            Art. 22. - Institutele de cercetare care au in gestiune fonduri de vanatoare sunt obligate ca atat prin masurile luate pentru amenajarea acestora, cat si prin modul de gospodarire a speciilor de vanat sa creeze modele de gestionare care sa constituie exemple pentru toti gestionarii de fonduri de vanatoare in conditii geografice similare.
           4. Dispozitii finale
            Art. 23. - In cazul in care un fond de vanatoare destinat cercetarii stiintifice nu este cuprins in planul tematic de cercetare in domeniul cinegetic timp de 2 ani consecutivi, dreptul de gestiune a acestuia inceteaza, fondul de vanatoare respectiv urmand sa fie trecut ca rezervatie de genofond sau scos la licitatie.
            Art. 24. - Nerespectarea clauzelor inscrise in contractul de gestionare sau folosirea fondului de vanatoare in alte scopuri decat cele prevazute in acest regulament conduce la anularea dreptului de gestiune, in conditiile art. 23.

CAPITOLUL V
Gestionarea rezervatiilor de genofond

            1. Organizarea si amenajarea fondurilor de vânãtoare constituite
            Art. 25. - (1) Organizarea si amenajarea acestor fonduri de vanatoare au ca scop prioritar conservarea genofondului valoros al unor specii de vanat, in vederea extinderii ariei lor de raspandire, sau conservarea fondului genetic valoros al unor anumite specii de vanat, in scopul popularii lor si pe alte fonduri de vanatoare, in vederea imbunatatirii lui si evitarii consangvinitatii.
            (2) realizarea oricaror obiective de interes cinegetic se poate face numai pe baza unui studiu intocmit de gestionar si aprobat de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.
            (3) Celelalte specii de vanat care nu fac obiectul rezervatiei se pot recolta in conditiile legii.
            Art. 26. - (1) Pe aceste fonduri de vanatoare se pot face amenajari si constructii vanatoresti pentru practicarea turismului cinegetic autorizat.
            (2) Constructiile sau amenajarile necesare in vederea realizarii scopului turistic se vor amplasa pe trasee si in locuri care sa nu deranjeze vanatul, dar care sa asigure posibilitatea ca grupurile de turisti sa poata observa, fotografia si filma, in conditiile legale stabilite, speciile de vanat in mediul lor natural.
           2. Asigurarea pazei, ocrotirii si îngrijirii vânatului
            Art. 27. - (1) Paza, ocrotirea si ingrijirea vanatului pe rezervatiile de genofond se asigura, in functie de obiectivul urmarit, de minimum 3 persoane de specialitate, angajate cu contract de munca.
            (2) In functie de complexitatea muncii, in cadrul acestor rezervatii de genofond personalul prevazut la alin. (1) poate primi si alte atributii de serviciu pe linie de vanatoare, cu conditia ca el sa le desfasoare numai pe teritoriul rezervatiei.
            Art. 28. - In cazul in care in perimetrul rezervatiei sunt sau se vor realiza si alte obiective cinegetice, avand ca scop cresterea, in conditii de captivitate sau semilibertate, a unor specii de vanat, dispozitiile referitoare la paza, ocrotirea si ingrijirea vanatului se vor completa cu dispozitiile tehnice si sanitar-veterinare necesare pentru asemenea activitati.
            Art. 29. - (1) Hranirea vanatului principal care populeaza rezervatiile de genofond se va asigura, in tot cursul anului, pe baza unor ratii de hrana aprobate prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului.
            (2) Hranirea celorlalte specii de vanat se face numai in conditiile stabilite prin contractul de gestionare.
           3. Organizarea si practicarea vânãtorii
            Art. 30. - (1) Orice actiune care are ca scop capturarea sau uciderea unor specii de vanat care populeaza aceste rezervatii se poate face numai cu respectarea urmatoarelor conditii:
            a) daca exemplarele extrase sunt bolnave, accidentate sau prezinta defecte vizibile in conformatia corpului sau a trofeelor ori daca prin prezenta lor influenteaza negativ fondul genetic valoros existent;
            b) daca sunt capturate in vederea repopularii pentru imbunatatirea fondului genetic al populatiilor aceleiasi specii de pe alte fonduri de vanatoare;
            c) daca se extrag acele exemplare intrate in declin fiziologic, dar au trofee valoroase, insa numai in scopul dotarii colectiilor unor muzee nationale de vanatoare sau in scopul realizarii unei colectii de trofee specifice rezervatiei.
            (2) Eliberarea autorizatiilor de vanatoare pentru toate situatiile prevazute la alin. (1) se face numai cu aprobarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, iar capturarea si extragerea vanatului, numai in prezenta unui reprezentant al oficiului cinegetic teritorial.
            (3) Extragerea vanatului, in situatiile prevazute la alin. (1) lit. a) si c) si in conditiile alin. (2), se poate face de personalul angajat al gestionarului rezervatiilor sau de vanatori.
            (4) In toate cazurile trofeele de la vanatul extras raman in colectia rezervatiei si nu pot fi instrainate decat pe baza unei autorizatii eliberate de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.
            (5) Tarifele de impuscare care se platesc de vanatori pentru exercitarea vanatorii in situatiile prevazute la acest articol se stabilesc de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
            Art. 31. - (1) Exercitarea vanatorii pentru restul speciilor de vanat care populeaza rezervatiile de genofond se face in baza cotelor de extras anuale, aprobate de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, urmarindu-se pastrarea echilibrului ecologic.

CAPITOLUL VI
Dispozitii finale

            Art. 32. - Schimbarea profilului de activitate al oricarei institutii careia i s-a atribuit gestiunea unuia dintre cele 3 categorii de fonduri de vanatoare conduce la pierderea dreptului de a gestiona asemenea fonduri de vanatoare.
            Art. 33. - Fiecare dintre gestionarii carora li s-a atribuit gestiunea unor fonduri de vanatoare care fac obiectul prezentului regulament este obligat sa prezinte de doua ori pe an la Directia de vanatoare si salmonicultura din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului un raport amanuntit in legatura cu gestiunea acestora.

ANEXA Nr. 2 

MINISTERUL APELOR, PÃDURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI 

Oficiul cinegetic teritorial 
..............................................

Aprobat 
Directia de vânãtoare 
si salmoniculturã 
Nr. ....../........... 
Director, 
................................
CONTRACT Nr. ......
de gestionare a fondului de vânãtoare
denumit ..................................., încheiat astazi ......

CAPITOLUL I
Pãrtile contractante

            Art. 1. - Directia de vanatoare si salmonicultura din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, reprezentata prin ....................... de la oficiul cinegetic teritorial ......................., si prin .........................., economist in cadrul Directiei de vanatoare si salmonicultura, denumita in continuare administrator, avand contul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului nr. ......, deschis la ..................................; si
            Art. 2*) - .................................., cu sediul in .........................., reprezentata prin ..................., director, si ..........................., contabil-sef, denumita in continuare gestionar, avand contul nr. ......, deschis la ...... .
            In temeiul Legii fondului cinegetic si protectiei vanatului nr. 103/1996, se incheie prezentul contract de gestionare a fondului de vanatoare.

CAPITOLUL II
Obiectul contractului

            Art. 3. - (1) Administratorul atribuie, in conditiile stabilite prin acest contract, gestiunea fondului de vanatoare nr. ................., denumit ........................................., situat in judetul ................., avand limitele marcate si mentionate in schita fisei fondului de vanatoare, anexata, care face parte integranta din contract, gestionarului, care se obliga sa respecte toate clauzele inscrise in acesta.
            (2) Dreptul de a gestiona acest fond de vanatoare apartine exclusiv gestionarului si nu poate fi inchiriat, cedat sau instrainat.
            (3) Contractul asigura gestionarului dreptul de a valorifica in fiecare an cotele de extras aprobate la principalele specii de vanat si de a folosi pentru vanatoare, in conditiile legii, terenurile ce sunt arondate fondului de vanatoare.
            Art. 4. - Suprafetele cuprinse in interiorul fondului de vanatoare, structura acestora pe destinatii, folosinte si proprietari, precum si efectivele de vanat evaluate in primavara anului ........, instalatiile, amenajarile si constructiile vanatoresti sunt cele pe care gestionarul le primeste in folosinta, o data cu atribuirea fondului de vanatoare, de la ................................... .
            Art. 5. - Din cadrul suprafetei productive cinegetic, se stabileste si se declara o zona de protectie pentru vanat, in care vanatoarea este strict interzisa in tot timpul anului, in suprafata de ...................... ha (reprezinta circa 10% din cea totala), ale carei limite sunt marcate pe schita fondului de vanatoare, anexata.

CAPITOLUL III
Obligatiile si responsabilitãtile pãrtilor

            Art. 6. - Administratorul
            (1) Sa asigure predarea de la vechiul gestionar noului gestionar, pe baza de protocol, dupa verificarea pe teren, a fondului de vanatoare, cu constructiile si instalatiile existente, pana la data de ..................................
            (2) Sa asigure, in conformitate cu prevederile art. 16 alin. (4) din Legea nr. 103/1996, in padurile proprietate de stat, prin Directia silvica .........................., cu titlu de folosinta gratuita pe durata derularii contractului, terenuri libere de vegetatie forestiera, in suprafata de ................... ha, pentru a fi folosite la producerea si depozitarea hranei vanatului. In cazul in care directia silvica nu poate asigura in fiecare an suprafata mentionata, administratorul dispune reducerea cuantumului tarifului ce trebuie platit directiei silvice cu o suma echivalenta, determinata procentual potrivit Legii nr. 103/1996.
            (3) Sa comunice gestionarului, in timp util, reglementarile emise in baza atributiilor stabilite prin lege, referitoare la organizarea si practicarea vanatorii, la modificarea perioadelor de vanatoare, sau alte instructiuni. 

            *) Organizatia de vanatoare sau Regia Nationala a Padurilor ori, in cazul in care sunt imputernicite, directiile silvice pentru fondurile acestora. 

            (4) Sa comunice gestionarului datele la care trebuie sa organizeze actiunile de evaluare a vanatului, sa verifice prin sondaje modul cum acesta le efectueaza si sa dispuna refacerea lucrarilor, atunci cand constata nerespectarea reglementarilor in vigoare.
            (5) Pe baza datelor din evaluare, sa stabileasca si sa comunice gestionarului, anual, cotele de extras aprobate pentru fiecare specie de vanat.
            (6) Sa transmita gestionarului orice informatii utile de care dispune si, indeosebi, pe cele care se refera la aparitia unor epizootii, agenti sau factori daunatori vanatului.
            (7) Sa analizeze si, in masura posibilitatilor, sa asigure, la solicitarea gestionarului, asistenta tehnica de specialitate pentru optimizarea modului de gospodarire a fondului de vanatoare.
            (8) Sa solicite de la gestionar reactualizarea periodica a situatiei proprietatii funciare din cuprinsul fondului de vanatoare, in vederea achitarii de catre acesta a tarifului de folosinta.
            (9) Sa coordoneze, direct sau la solicitarea gestionarilor, actiunile necesare in vederea ameliorarii fondului genetic al populatiilor de vanat, refacerii potentialului de vanatoare afectat de calamitati naturale, prevenirii si combaterii braconajului.
            (10) Sa isi exercite cu buna-credinta drepturile si indatoririle care ii revin, potrivit legii, in calitate de administrator.
            Art. 7. - Gestionarul
            (1) Sa asigure, prin personal de specialitate, preluarea pe baza de protocol a fondului de vanatoare, a efectivelor de vanat, a constructiilor si instalatiilor vanatoresti, inscrise in fisa fondului de vanatoare anexata, destinate hranirii, ocrotirii si valorificarii vanatului, si sa asigure intretinerea acestora in bune conditii.
            (2) Sa identifice pe teren limitele fondului de vanatoare si ale zonei de protectie si sa le comunice tuturor membrilor sai.
            (3) Sa preia, daca este cazul, de la vechiul gestionar, prin cumparare la valoarea reala, bunurile patrimoniale existente pe fondul de vanatoare.
            (4) Sa respecte toate reglementarile legale emise de administrator referitoare la gospodarirea fondului de vanatoare si a vanatului (inclusiv a zonei de refugiu pentru vanat), la organizarea si practicarea vanatorii, la restrangerea sau extinderea sezoanelor de vanatoare si la cotele anuale de extras aprobate.
            (5) Sa asigure paza vanatului, cu personal de specialitate, in numar de ................. persoane, angajat pana la data de ........................, pe care sa il doteze in mod corespunzator, in scopul prevenirii si combaterii cazurilor de braconaj.
            (6) Sa foloseasca, numai in scopul pentru care au fost destinate, suprafetele din fondul forestier puse in mod gratuit la dispozitie pentru asigurarea hranei vanatului, sa intretina in stare de functionare toate instalatiile vanatoresti preluate sau construite si sa suporte consecintele folosirii lor in alte scopuri.
            (7) Sa asigure anual, pe baza de documente, urmatoarele cantitati minime de hrana complementara, prin administrarea careia sa previna producerea unor pierderi la principalele specii de vanat astfel:
            a) furaje fibroase (fan, lucerna, frunzare): cate 75 kg pentru fiecare exemplar de cerb comun sau cerb lopatar, cate 25 kg pentru caprior si cate 1,5 kg pentru iepure;
            b) furaje concentrate (cereale, seminte si fructe, furaje combinate etc.): pentru fiecare exemplar de cerb comun si cerb lopatar cate 25 kg, pentru urs si mistret cate 60 kg si pentru fazan si potarniche cate 6 kg;
            c) suculente, in aceleasi cantitati ca la furajele fibroase prevazute la lit. a).
            (8) Cantitatile prevazute la alin. (7) nu cuprind necesarul de hrana ce se poate administra in teren, in scopul abaterii vanatului de la frecventarea culturilor agricole, pentru prevenirea pagubelor.
            (9) In scopul administrarii hranei complementare, la locurile frecventate de vanat in perioada de iarna, in afara de constructiile si instalatiile vanatoresti existente la data preluarii, se vor mai construi si altele, astfel ca pana la data de .... sa fie completat necesarul stabilit in functie de efectivele optime, corespunzator numarului mentionat in fisa fondului de vanatoare (anexa la contract), inscris in prima coloana din tabelul nr. 6. Pana la aceeasi data se vor completa pe schita fondului de vanatoare toate instalatiile vanatoresti, care se vor numerota pe schita si pe teren (cu vopsea de ulei), in scopul intretinerii si verificarii lor in mod corespunzator. Amplasarea lor se va face in locurile solicitate de gestionar, pe baza unui studiu, dupa avizarea lor de catre administrator, cu acordul proprietarului de teren.
            (10) Sa asigure si sa organizeze evaluarea efectivelor de vanat ori de cate ori este necesar in decursul anului, conform reglementarilor emise de administrator.
            (11) Sa practice vanatoarea sau orice activitate care are ca scop capturarea sau uciderea vanatului, in limitele cotelor de extras aprobate, numai in conformitate cu legea si cu normele emise in acest scop. Sa asigure prin masurile luate realizarea si mentinerea efectivelor la nivelul optim, iar la speciile purtatoare de trofeu, prin extragerile selective efectuate, sa ridice calitatea trofeelor.
            (12) Pe baza unor studii intocmite de gestionar si avizate de administrator, in scopul ridicarii potentialului cinegetic si al ameliorarii fondului genetic al vanatului existent, se angajeaza sa faca populari pe acest fond de vanatoare cu cel putin ................ capriori, .............. cerbi comuni, ............ cerbi lopatari si .... capre negre. Costurile aferente procurarii materialului necesar la tarifele stabilite de administrator urmeaza sa fie suportate din fondul de protectie a vanatului.
            (13) Sa nu dauneze prin organizarea si practicarea vanatorii sau prin modul de gospodarire a fondului de vanatoare folosinta de baza a terenului si sa suporte, in conditiile legii, toate pagubele produse fata de terti.
            (14) Sa ia masuri pentru prevenirea producerii de catre vanat a unor pagube la culturile agricole, silvice sau animalelor domestice si sa suporte pagubele, in cazul nerespectarii prevederilor legale, inclusiv pagubele produse de speciile de vanat declarate prin anexa nr. 2 la Legea nr. 103/1996 strict protejate, pentru cazurile in care s-au aprobat cote de extras.
            (15) Sa faca demersurile legale necesare pentru sanctionarea de catre organele in drept a cazurilor de braconaj descoperite, informand periodic administratorul despre modul de solutionare a lor, precum si despre aparitia oricarui factor daunator potentialului cinegetic (epizootii, calamitati naturale etc.).
            (16) Sa actioneze, ori de cate ori este nevoie si cu toate mijloacele de care dispune, la solicitarea administratorului, pentru prevenirea si combaterea actelor de braconaj sau pentru prevenirea diminuarii efectelor unor factori negativi care actioneaza asupra vanatului.
            (17) Sa completeze, sa transmita la termenele fixate si sa tina la zi evidentele statistice prevazute in reglementarile legale in vigoare, ca de exemplu: fisa fondului de vanatoare sau alte informatii in legatura cu acest fond de vanatoare solicitate de administrator.
            (18) Sa se prezinte, prin personal specializat si imputernicit, ori de cate ori este solicitat, la data si in locul stabilite de administrator, pentru a participa la controlul modului de gospodarire a fondului de vanatoare, si sa aplice, in termenele mentionate in procesul-verbal de control, toate masurile stabilite de administrator potrivit legii si prezentului contract.
            (19) Sa isi exercite cu buna-credinta toate obligatiile si drepturile prevazute de prezentul contract.
            (20) Sa retina, in vederea anularii, permisele de vanatoare ale persoanelor care au savarsit pe acest fond de vanatoare fapte contraventionale sau infractionale prevazute de Legea nr. 103/1996.

CAPITOLUL IV
Termene contractuale

            Art. 8. - Prezentul contract se incheie pe o perioada de 10 ani, respectiv de la ................ la ............................ .

CAPITOLUL V
Modalitãti de platã a sumelor datorate pentru folosirea fondului de vânãtoare

            Art. 9. - (1) Tariful anual ce trebuie platit de catre gestionar pentru folosirea acestui fond de vanatoare, in suma de ...................... lei, rezultat din ..................., are urmatoarea componenta, determinata proportional, in functie de valoarea tarifelor de incepere a licitatiei pentru fiecare alegere de teren:
            a) ....................... lei, pentru practicarea vanatorii in padurile statului, cuprinse in fondul de vanatoare;
            b) ....................... lei, pentru practicarea vanatorii in alte paduri si pe alte categorii de terenuri decat padurile statului, existente in fondul de vanatoare.
            (2) Achitarea acestui tarif de catre gestionar se va face dupa cum urmeaza:
            - 75% din suma prevazuta la lit. b) si 25% din suma prevazuta la lit. a) - in fondul de protectia vanatului constituit la Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, in contul nr. ....., deschis la ......................;
            - 25% din suma prevazuta la lit. b) - detinatorilor sau proprietarilor acestor terenuri, in cazul suprafetelor mai mari de 100 ha, sau la bugetele primariilor, in cazul proprietatilor mai mici de 100 ha;
            - 75% din suma prevazuta la lit. a) - Regiei Nationale a Padurilor.
            (3) Tariful prevazut la alin. (1) se indexeaza anual cu rata inflatiei.
            (4) In cazul in care natura proprietatii asupra terenurilor pe care s-a constituit fondul de vanatoare se schimba, gestionarul este obligat sa recalculeze sumele datorate fiecaruia dintre cei prevazuti la alin. (2).
            (5) Plata tarifelor prevazute la alin. (1) se va face in doua transe egale, pana la data de 31 martie si, respectiv, 30 septembrie a fiecarui an.
            Art. 10. - Neplata in termenele prevazute a sumelor datorate fiecarei parti genereaza penalizari de 0,12% lei/zi de intarziere din suma neachitata.

CAPITOLUL VI
Alte clauze

            Art. 11. - Prezentul contract se completeaza cu prevederile Legii nr. 103/1996 si cu cele ale reglementarilor emise de catre administrator in scopul aplicarii legii sau al ocrotirii faunei salbatice.
            Art. 12. - Oprirea totala sau partiala a vanatorii pe acest fond de vanatoare, stabilita de administrator, cu respectarea legii, nu il exonereaza pe gestionar de nici una dintre obligatiile ce ii revin in executia acestui contract.
            Art. 13. - (1) In executia acestui contract administratorul este obligat sa controleze, cel putin de doua ori pe an, modul in care gestionarul isi indeplineste obligatiile contractuale.
            Daca numarul de membri vanatori in baza carora s-a contractat fondul de vanatoare se reduce sub cota prevazuta de regulamentul de licitatii, contractul se anuleaza de drept.
            (2) Rezultatele controlului se vor consemna intr-un document semnat de ambele parti.
            (3) Documentul prevazut la alin. 2 face parte integranta din contract.
            (4) Declararea, potrivit legii, a unor parti din acest fond de vanatoare ca arii strict protejate sau rezervatii naturale va produce efecte in momentul declararii.
            (5) Pentru partile din fondul de vanatoare prevazute la alin. (4) gestionarul nu mai datoreaza plata tarifelor de atribuire aferente, determinate proportional cu suprafata ce intra sub incidenta    alin. (4).

CAPITOLUL VII
Incetarea raporturilor contractuale

            Art. 14. - Prezentul contract isi inceteaza aplicabilitatea, de plin drept, la expirarea termenului prevazut la art. 8.
            Art. 15. - Incetarea raporturilor contractuale inainte de termenul prevazut in contract poate fi solicitata oricand de catre gestionar sau poate sa fie stabilita de catre administrator.
            Art. 16. - (1) Raporturile contractuale, la solicitarea gestionarului, inceteaza numai din momentul in care fondul de vanatoare a fost atribuit altei persoane juridice, dar nu mai tarziu de 90 de zile de la instiintarea de catre gestionar a administratorului despre intentia sa.
            (2) In acest caz, incetarea raporturilor contractuale nu exonereaza gestionarul de raspunderea fata de administrator si de terti pentru perioada in care a fost parte in contract.
            Art. 17. - Rezilierea contractului de catre administrator este de plin drept numai in urmatoarele conditii:
            - gestionarul este in imposibilitate de plata a tarifului prevazut in contract pentru o perioada mai mare de 60 de zile decat termenul prevazut;
            - constata ca gestionarul nu si-a indeplinit, cu vinovatie, oricare dintre obligatiile contractuale in termenele prevazute;
            - incalcarea grava, in mod repetat, de catre persoanele autorizate de gestionar sa practice vanatoarea pe acest fond de vanatoare a regulilor de organizare si practicare a vanatorii sau atunci cand se constata ca gestionarul este in imposibilitatea de a stapani faptele culpabile;
            - neindeplinirea obligatiei prevazute la art. 20;
            - scaderea cu peste 20% a efectivelor de vanat evaluate la speciile principale, in conditiile in care aceasta nu este justificata de declansarea, dovedita cu acte oficiale, a unor epizootii sau a altor factori daunatori faunei salbatice, daca raspunderea declansarii acestora nu cade in sarcina gestionarului, sau de eventuale migrari spre fondurile invecinate, dovedite cu acte oficiale.
            Art. 18. - La incetarea, sub orice forma, a raporturilor contractuale gestionarul este obligat sa predea administratorului, in stare de functionare, toate constructiile si instalatiile vanatoresti primite sau executate, in conformitate cu prevederile art. 6 si 7 din contract, sau sa suporte cheltuielile readucerii acestora in stare de functionare.

CAPITOLUL VIII
Daune

            Art. 19. - Eventualele daune produse de catre gestionar prin actiunile pe care le intreprinde pe acest fond de vanatoare sau de catre vanatul existent unor terte persoane se suporta de catre acesta, potrivit legii.
            Art. 20. - Cheltuielile generate de reducerea potentialului cinegetic productiv al acestui fond de vanatoare la nivelul la care a fost preluat de catre gestionar sunt suportate de catre acesta, la rezilierea sau la incetarea contractului, numai in masura in care se dovedeste ca a incalcat, cu vinovatie, clauzele contractuale.

CAPITOLUL IX
Litigii

            Art. 21. - (1) Prezentul contract, fiind un act administrativ, nu este supus reglementarilor civile referitoare la contractele economice.
            (2) Eventualele litigii intre gestionar si administrator vor fi supuse, in prealabil, hotararii ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului.
            (3) In masura in care partile nu se inteleg, eventualele litigii se solutioneaza de instanta competenta de la sediul administratorului.
            Prezentul contract a fost incheiat astazi ..................., in ............... exemplare. 

Imputerniciti din partea administratorului: 
Oficiul cinegetic teritorial 
(numele si prenumele, actul de împuternicire) 
Economist,
Jurist,
Din partea gestionarului: 
Conducatorul unitãtii,

Contabil-sef (director economic),
Jurist,

ANEXÃ
la contractul de gestionare a fondului de vânãtoare 
MINISTERUL APELOR, PÃDURILOR 
SI PROTECTIEI MEDIULUI 
OFICIUL CINEGETIC TERITORIAL 
............
DIRECTIA SILVICà
........................... 
Asociatia de vânãtoare 
.........................................
FISA FONDULUI DE VÂNÃTOARE
Nr. .......
Denumire ........................................
Gestionat de .......................................
Pe baza contractului de gestionare nr. ......... din ..........................

            1. Descrierea detaliatã a limitelor:
            a) la Est:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
            b) la Vest:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
            c) la Nord:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
            d) la Sud:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
            2. Suprafata fondului de vânãtoare (col. 8), rezultatã din însumarea suprafetelor productive cinegetic, pe moduri de folosintã(col. 2 - col. 5), a luciului de apã (col. 1) si neproductive cinegetic (col. 7), în ha: 

U.M.
Productivã cinegetic pentru:
Neproductivã cinegetic
TOTAL GENERAL

col. 
1+6+7

vânatul 
de baltã
restul speciilor de vânat
Luciu 
de apã (cursuri de apã, canale, bãlti, lacuri etc.)
Pãdure
Arabil, fânete, vii,
livezi, etc
Pãduri (izlazuri)
Gol de munte
Total 
col. 2+3+4+5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
ha                
%              
100
            3. Fondul de vãnãtoare a fost constituit din urmãtoarele fonduri vechi 
Fondul nr.
Denumirea
Suprafata [ha] 
Gestionat de
       
       
       
       
            4. Structura suprafetei cinegetic productive 
Numãrul 
de identificare*)
pe naturã (structurã) 
de suprafatã
Modul 
de folosintã**)
(inclusiv 
luciul de apã)
Proprietãti
(de peste 100 ha) 
de stat, comunale, asociatii particulare sau particulari neasociati
Denumirea proprietarului, 
a unitãtii de stat, a comunei, a asociatiei de particulari sau a comunei de care apartin proprietãtile neasociate
Suprafata în ha
1
2
3
4
5
         
         
         
            TOTAL SUPRAFATA CINEGETIC PRODUCTIVÃ:

            *) Pentru identificare, fiecare suprafata se va numerota cu cifre romane in tabel si pe harta.
            **) Se mentioneaza separat, pe proprietari, suprafetele ocupate de: padure, arabil, faneata, vie, livada, pasune (izlaz), gol de munte pasunat, gol de munte acoperit cu jnepeni, luciu de apa (curgatoare, canale, statatoare).

            5. Structura suprafetei neproductive cinegetic 

Numãrul de identificare
Modul de folosintã
Denumirea fiecãrei localitãti, a instalatiilor, incintelor împrejmuite, poligoanelor si aeroporturilor
Suprafata în ha
       
       
       
       
            TOTAL SUPRAFATA NEPRODUCTIVA CINEGETIC:

            *) Pentru identificare, fiecare suprafata mentionata se va numerota cu cifre arabe in tabel si pe harta.
            **) Se mentioneaza separat suprafetele ocupate de: localitati (oras, comuna, sat), instalatii (industriale, militare, agricole), incinte imprejmuite fara vanat, poligoane, aeroporturi, cai ferate, drumuri (nationale, judetene, comunale).
            6. Constructii si instalatii vânãtoresti, în bucãti 

Specificarea
Necesarul în functie  de eficienta optimã 
2000 
2001 
2002
2003 
2004 
2005
2006 
2007
2008 
2009
Case de vanatoare                      
Cabane de vanatoare                      
Colibe de vanatoare                      
Bordeie de panda                      
Depozite de hrana                      
Hranitori Cervide                      
Iepuri                      
Fazani                      
Observatoare                      
Hochstanduri                      
Scaldatori                      
Sararii                      
Adapatori                      
Bai de nisip                      
Poteci de vanatoare (km)                      
            7. Hrana pentru vânat, pe sezoane de vânãtoare 
Specificatie
SEZON DE VÂNÃTOARE
2000
-
2001
2001
-
2002
2002

2003
2003
-
2004 
2004
-
2005 
2005
-
2006 
2006
-
2007
2007
-
2008 
2008
-
2009 
2009
-
2010
Furaje (lucerna, trifoi, fan)  Depozitat                    
Consumat                    
Alte furaje  Depozitat                    
Consumat                    
Frunzare Depozitat                    
Consumat                    
Seminte si fructe  Depozitat                    
Consumat                    
Suculente  Depozitat                    
Consumat                    
Concentrate  Depozitat                    
Consumat                    
            8. Culturi speciale pentru vânat 
Sezon 
de vânãtoare 
Total suprafete (în ha) cultivate cu: 
Din care, pe linii parcelare:
Lucernã 
Trifoi
 
 
 
 
2000-2001              
2001-2002              
2002-2003              
2003-2004              
2004-2005              
2005-2006              
2006-2007              
2007-2008              
2008-2009              
2009-2010              
            9. Vânat gãsit mort si cauze 
Data: 
zi, luna, an
Locul 
Specia 
si 
numãrul 
de exemplare
Cauza mortii: 
accidentat de rãpitoare sau bolnav
       
       
       
       
       
       
       
       
       
            10. Populari sau repopulari cu specii de vânat 
Data efectuãrii 
(zi, lunã, an)
Locul 
(din fondul de vânãtoare)
Specii
De unde provin exemplarele (fondul de vânãtoare nr........, denumit........., judetul)
Observatii asupra reusitei fãcute 
la data de ...........
Denumirea
Sexul
Vârsta
Bucãti
               
               
               
               
               
               
               
               
            11. Trofee extrase de pe fondul de vânãtoare 
Specia 
Fisa 
de evaluare nr. ...... 
Punctajul C.I.C. 
Data vânãrii (zi, lunã, an)
Cine 
l-a vanat 
Locul (adresa) unde se gãseste 
Alte mentiuni
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            12. Braconajul. Numãrul exemplarelor braconate anual la speciile: 
 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005
2006 
2007 
2008
2009
Cerb comun
Cerb lopatar
Caprior
Muflon
Capra neagra
Mistret
Iepure comun
Lapin
Urs
Ras
Lup
Pisica salbatica
Cocos de munte
Cocos de mesteacan
Ierunca
Fazan
Dropie
Potarniche
Vulpe
Viezure
Jder de copac
Jder de piatra
Dihor
Nevastuica
Nurca
Caine enot
Sacal
Bizam
                   
            13. Efectivele de primãvarã (pe ani), cotele de extras aprobate si recoltele pe sezoane de vânãtoare, la speciile (în bucãti): 
Specia 
Specificãri 
2000
-
2001
2001 
-
2002 
2002 
-
2003
2003
-
2004
2004
-
2005
2005 
-
2006 
2006
-
2007
2007 
-
2008
2008 
-
2009
2009
-
2010
Cerb comun  Efectiv                     
Cota de extras                     
Recolta                     
Cerb lopatar Efectiv                     
Cota de extras                     
Recolta                     
Caprior  Efectiv                     
Cota de extras                     
Recolta                     
Muflon Efectiv                     
Cota de extras                     
Recolta                     
Capra neagra Efectiv                     
Cota de extras                     
Recolta                     
Mistret  Efectiv                     
Cota de extras                     
Recolta                     
Marmota  Efectiv                     
Cota de extras                     
Recolta                     
Iepure comun Efectiv                     
Cota de extras                     
Recolta                     
Lapin  Efectiv                     
Cota de extras                     
Recolta                     
Urs  Efectiv                     
Cota de extras                     
Recolta                     
Ras Efectiv                     
Cota de extras                     
Recolta                     
Lup Efectiv                     
Cota de extras                     
Recolta                     
Pisica salbatica Efectiv                     
Cota de extras                     
Recolta                     
Cocos de munte Efectiv                     
Cota de extras                     
Recolta                     
Cocos de mesteacan  Efectiv                     
Cota de extras                     
Recolta                     
Ierunca Efectiv                     
Cota de extras                     
Recolta                     
Fazan  Efectiv                     
Cota de extras                     
Recolta                     
Dropie Efectiv                     
Cota de extras                     
Recolta                     
Potarniche Efectiv                     
Cota de extras                     
Recolta                     
Vulpe Efectiv                     
Cota de extras                     
Recolta                     
Viezure Efectiv                     
Cota de extras                     
Recolta                     
Vidra  Efectiv                     
Cota de extras                     
Recolta                     
Jder de copac  Efectiv                     
Cota de extras                     
Recolta                     
Dihor Efectiv                     
Cota de extras                     
Recolta                     
Nevastuica Efectiv                     
Cota de extras                     
Recolta                     
Nurca Efectiv                     
Cota de extras                     
Recolta                     
Caine enot  Efectiv                     
Cota de extras                     
Recolta                     
Sacal Efectiv                     
Cota de extras                     
Recolta                     
Bizam Efectiv                     
Cota de extras                     
Recolta                     
            14. Alte specii dãunãtoare recoltate (fãrã cote) 
Specia 
Specificãri 
2000
-
2001
2001 
-
2002 
2002 
-
2003
2003
-
2004
2004
-
2005
2005 
-
2006 
2006
-
2007
2007 
-
2008
2008 
-
2009
2009
-
2010
Specia Specificãri                    
Ciori  Recolta                     
Grive Recolta                     
Cotofene Recolta                     
Gaite Recolta                     
Caini hoinari Recolta                     
Pisici hoinare Recolta                     
            15. Schita fondului de vânãtoare*)

            Se va anexa schita fondului de vanatoare la scara 1:50.000, reprodusa dupa harta cuprinsa in Studiul general al ocolului, marcandu-se in mod obligatoriu diversele categorii de folosinta a suprafetelor, apele statatoare si curgatoare, canalele descoperite, precum si caile de acces. Pentru identificarea suprafetelor lor se vor numerota:
            - cu cifre romane (aceleasi cu cele din tabelul nr. 4) suprafetele productive cinegetic; si
            - cu cifre arabe (tabelul nr. 5) suprafetele neproductive cinegetic.

            Legenda:
            - Limita fondului: linie groasa - negru inchis
            - Limita ocolului: linie - verde inchis
            - Drumuri: linie subtire - neagra
            - Cai ferate: linie dubla subtire neagra
            - Padurile: cu verde
            - Apele: cu albastru
            - Golul de munte: cu maro
            - Suprafetele productive cinegetic (in afara de luciul de apa), mentionate in tabelul nr. 4    col. 2, se numeroteaza cu cifre romane si se coloreaza cu galben deschis (in afara de ape).
            - Suprafetele neproductive cinegetic, mentionate in tabelul nr. 5 col. 2, se numeroteaza (cu cifre arabe) si se coloreaza cu gri.
            - Zona de refugiu, circa 10% din suprafata fondului de vanatoare, se delimiteaza cu rosu.

            *) Schita se va intocmi pe hartie de calc, cu rotring.
            Intocmit de ............................
            Avizat de ..............................
            Data intocmirii .....................
            NOTA:
            Fisa fondului de vanatoare este comuna pentru anexele nr. 3, 4 si 5.
 ANEXA Nr. 3 

MINISTERUL APELOR, PÃDURILOR 
SI PROTECTIEI MEDIULUI 

OFICIUL CINEGETIC TERITORIAL .................................

Aprobat
Directia de vânãtoare si salmoniculturã 
Nr. ................../.................................. 
Director, 
....................................
CONTRACT Nr. .............................
de gestionare a fondului de vânãtoare în scopul instruirii viitorilor specialisti
încheiat astazi ..........................

CAPITOLUL I
Pãrtile contractante

            Art. 1. - Directia de vanatoare si salmonicultura din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, reprezentata prin ............................................................. de la Oficiul cinegetic teritorial ................................................................ si prin ...................................................................., economist in cadrul Directiei de vanatoare si salmonicultura, denumita in continuare administrator, avand contul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului nr. ...................., deschis la .................................................; si
            Art. 2. - .........................................., cu sediul in ..............................................., reprezentata prin ..............................................., denumita in continuare gestionar, avand contul nr. ..............., deschis la ................................................................
            In temeiul Legii fondului cinegetic si protectiei vanatului nr. 103/1996 se incheie prezentul contract de gestionare a fondului de vanatoare.

CAPITOLUL II
Obiectul contractului

            Art. 3. - (1) Administratorul atribuie, in conditiile stabilite prin acest contract, gestiunea fondului de vanatoare nr. ............, denumit ....................................., situat in judetul ........................, avand limitele marcate si mentionate in schita fisei fondului de vanatoare, anexata, care face parte integranta din contract, gestionarului, care se obliga sa il gestioneze in conditiile prezentului contract si ale regulamentului de gestiune specific, in scopul instruirii viitorilor specialisti in domeniul cinegetic, care urmeaza cursurile acestei unitati.
            (2) Dreptul de a gestiona acest fond de vanatoare apartine exclusiv gestionarului si se exercita prin catedra (disciplina) de ...................................................... din cadrul unitatii.
            (3) Contractul asigura gestionarului dreptul de a valorifica in fiecare an cotele de extras aprobate la principalele specii de vanat, in conditiile inscrise in regulament.
            Art. 4. - Suprafetele cuprinse in interiorul fondului de vanatoare, structura acestora pe destinatii, folosinte si pe proprietari, precum si efectivele de vanat evaluate in primavara anului ............, instalatiile, amenajarile si constructiile vanatoresti sunt cele pe care gestionarul le primeste in folosinta, o data cu atribuirea fondului de vanatoare, de la ...................................................
            Art. 5. - Din cadrul suprafetei productive cinegetic se stabileste si se declara o zona de protectie pentru vanat, in care vanatoarea este strict interzisa in tot timpul anului, in suprafata de ............ ha (reprezinta circa 10% din suprafata totala), ale carei limite sunt marcate pe schita fondului de vanatoare anexata.

CAPITOLUL III
Obligatiile si responsabilitãtile pãrtilor

            Art. 6. - Administratorul
            (1) Sa asigure predarea de la vechiul gestionar noului gestionar, pe baza de protocol, dupa verificarea pe teren, a fondului de vanatoare, cu constructiile si instalatiile existente, pana la data de ....................................
            (2) Sa asigure, in conformitate cu prevederile art. 16 alin. (4) din Legea nr. 103/1996, in padurile proprietate de stat, prin Directia silvica .............................., cu titlu de folosinta gratuita pe durata derularii contractului, terenuri libere de vegetatie forestiera, in suprafata de ............ ha, pentru a fi folosite la producerea si la depozitarea hranei vanatului. In cazul in care directia silvica nu poate asigura in fiecare an suprafata mentionata, administratorul poate dispune reducerea cuantumului tarifului ce trebuie platit directiei silvice cu o suma echivalenta, determinata proportional potrivit Legii nr. 103/1996.
            (3) Sa comunice gestionarului, in timp util, reglementarile emise in baza atributiilor stabilite prin lege, referitoare la organizarea si la practicarea vanatorii, la modificarea perioadelor de vanatoare, sau alte instructiuni.
            (4) Sa comunice gestionarului datele la care trebuie sa organizeze actiunile de evaluare a vanatului, sa verifice prin sondaje modul cum acesta le efectueaza si sa dispuna refacerea lucrarilor, atunci cand constata nerespectarea reglementarilor in vigoare.
            (5) Pe baza datelor din evaluare, sa stabileasca si sa comunice gestionarului, anual, cotele de extras aprobate pentru fiecare specie de vanat.
            (6) Sa-i transmita gestionarului orice informatii utile de care dispune, indeosebi pe cele care se refera la aparitia unor epizootii, agenti sau factori daunatori vanatului.
            (7) Sa analizeze si, in masura posibilitatilor, sa asigure, la solicitarea gestionarului, asistenta tehnica de specialitate pentru optimizarea modului de gospodarire a fondului de vanatoare.
            (8) Sa solicite de la gestionar reactualizarea periodica a situatiei proprietatii funciare din cuprinsul fondului de vanatoare, in vederea achitarii de catre acesta a tarifului de folosinta.
            (9) Sa coordoneze, direct sau la solicitarea gestionarilor, actiunile necesare in vederea ameliorarii fondului genetic al populatiilor de vanat, refacerii potentialului de vanatoare afectat de calamitati naturale, prevenirii si combaterii braconajului.
            (10) Sa isi exercite, cu buna-credinta, drepturile si indatoririle care ii revin, potrivit legii, in calitate de administrator.
            Art. 7. - Gestionarul
            (1) Sa asigure, prin personal de specialitate, preluarea, pe baza de protocol, a fondului de vanatoare, a efectivelor de vanat, a constructiilor si instalatiilor vanatoresti, inscrise in fisa fondului de vanatoare anexata, destinate hranirii, ocrotirii si valorificarii vanatului, si sa asigure intretinerea acestora in bune conditii.
            (2) Sa identifice pe teren limitele fondului de vanatoare si ale zonei de protectie si sa le comunice celor interesati.
            (3) Sa preia, daca este cazul, de la vechiul gestionar, prin cumparare la valoarea reala, bunurile patrimoniale existente pe fondul de vanatoare.
            (4) Sa respecte toate reglementarile legale emise de administrator referitoare la gospodarirea fondului de vanatoare si a vanatului (inclusiv a zonei de refugiu pentru vanat), la organizarea si practicarea vanatorii, la restrangerea sau extinderea sezoanelor de vanatoare si la cotele anuale de extras aprobate.
            (5) Sa asigure paza vanatului, cu personal de specialitate, in numar de ......... persoane, angajat pana la data de ............, pe care sa il doteze in mod corespunzator in scopul prevenirii si combaterii cazurilor de braconaj.
            (6) Sa foloseasca, numai in scopul pentru care au fost destinate, suprafetele din fondul forestier puse in mod gratuit la dispozitie pentru asigurarea hranei vanatului si sa intretina in stare de functionare toate instalatiile vanatoresti preluate sau construite.
            (7) Sa asigure anual, pe baza de documente, urmatoarele cantitati minime de hrana complementara, prin administrarea careia sa previna producerea unor pierderi la principalele specii de vanat, astfel:
            a) furaje fibroase (fan, lucerna, frunzare): cate 75 kg pentru fiecare exemplar de cerb comun sau de cerb lopatar, cate 25 kg pentru caprior si 1,5 kg pentru iepure;
            b) furaje concentrate (cereale, seminte si fructe, furaje combinate etc.): pentru fiecare exemplar de cerb comun si cerb lopatar cate 25 kg, pentru urs si mistret cate 60 kg si pentru fazan si potarniche cate 6 kg;
            c) suculente, in aceleasi cantitati ca la furajele fibroase prevazute la lit. a).
            (8) Cantitatile prevazute la alin. (7) nu cuprind necesarul de hrana ce se poate administra in teren in scopul abaterii vanatului de la frecventarea culturilor agricole, pentru prevenirea pagubelor.
            (9) In scopul administrarii hranei complementare, la locurile frecventate de vanat in perioada de iarna, in afara de constructiile si de instalatiile vanatoresti existente la data preluarii, se vor mai construi si altele, astfel ca pana la data de ............ sa fie completat necesarul stabilit in functie de efectivele optime, corespunzator numarului mentionat in fisa fondului de vanatoare (anexa la contract), inscris in prima coloana din tabelul nr. 6. Pana la aceeasi data se vor completa, pe schita fondului de vanatoare, toate instalatiile vanatoresti, care se vor numerota pe schita si pe teren (cu vopsea de ulei), in scopul intretinerii si verificarii lor corespunzatoare. Amplasarea se va face in locurile solicitate de gestionar, pe baza unui studiu, dupa avizarea lor de catre administrator, cu acordul proprietarului de teren.
            (10) Sa asigure si sa organizeze evaluarea efectivelor de vanat ori de cate ori este necesar in decursul anului, conform reglementarilor emise de administrator.
            (11) Sa practice vanatoarea sau orice activitate care are ca scop capturarea sau uciderea vanatului, in limitele cotelor de extras aprobate, numai in conformitate cu legea si cu regulamentul de gestiune specific. Sa asigure, prin masurile luate, realizarea si mentinerea efectivelor la nivelul optim, iar la speciile purtatoare de trofeu, prin extragerile selective efectuate, sa ridice calitatea trofeelor.
            (12) Pe baza unor studii intocmite de gestionar si avizate de administrator, in scopul ridicarii potentialului cinegetic si ameliorarii fondului genetic al vanatului existent, se angajeaza sa faca populari pe acest fond de vanatoare cu cel putin ........ capriori, ......... cerbi comuni, ......... cerbi lopatari si ............ capre negre. Costurile aferente procurarii materialului necesar la tarifele stabilite de administrator urmeaza sa fie suportate din fondul de protectie a vanatului.
            (13) Sa nu dauneze prin organizarea si practicarea vanatorii sau prin modul de gospodarire a fondului de vanatoare folosintei de baza a terenului si sa suporte, in conditiile legii, toate pagubele produse fata de terti.
            (14) Sa ia masuri pentru prevenirea producerii de catre vanat a unor pagube la culturile agricole, silvice sau animalelor domestice si sa suporte pagubele, in cazul nerespectarii prevederilor legale, inclusiv pagubele produse de speciile de vanat declarate prin anexa nr. 2 la Legea nr. 103/1996 strict protejate, pentru cazurile in care s-au aprobat cote de extras.
            (15) Sa faca demersurile legale necesare pentru sanctionarea de catre organele in drept a cazurilor de braconaj descoperite, informand periodic administratorul despre modul de solutionare a lor, precum si despre aparitia oricarui factor daunator potentialului cinegetic (epizootii, calamitati naturale etc.).
            (16) Sa actioneze, ori de cate ori este nevoie si cu toate mijloacele de care dispune, la solicitarea administratorului, pentru prevenirea si combaterea actelor de braconaj sau pentru prevenirea diminuarii efectelor unor factori negativi care actioneaza asupra vanatului.
            (17) Sa completeze, sa transmita la termenele fixate si sa tina la zi evidentele statistice prevazute in reglementarile legale in vigoare, ca de exemplu: fisa fondului de vanatoare sau alte informatii in legatura cu acest fond de vanatoare, solicitate de administrator.
            (18) Sa se prezinte, prin personal specializat si imputernicit, ori de cate ori este solicitat, la data si in locul stabilite de administrator, pentru a participa la controlul modului de gospodarire a fondului de vanatoare si sa aplice, in termenele mentionate in procesul-verbal de control, toate masurile stabilite de administrator potrivit legii si prezentului contract.
            (19) Sa isi exercite cu buna-credinta toate obligatiile si drepturile prevazute de prezentul contract.
            (20) Sa retina, in vederea anularii, permisele de vanatoare ale persoanelor care au savarsit pe acest fond de vanatoare fapte contraventionale sau infractionale prevazute de Legea nr. 103/1996.
            (21) Sa gestioneze fondul de vanatoare cu prioritate in scopul instruirii practice a viitorilor specialisti.
            (22) Sa nu exercite nici o actiune de vanatoare, cu exceptia celor necesare procesului de instruire, decat dupa obtinerea aprobarii administratorului.
            (23) Sa experimenteze pe acest fond de vanatoare orice metode de evaluare, ocrotire si ingrijire a vanatului si sa puna la dispozitie administratorului rezultatele acestora.

CAPITOLUL IV
Termene contractuale

            Art. 8. - Prezentul contract se incheie pe o perioada de 10 ani, respectiv de la ................... la ............................. .

CAPITOLUL V
Modalitãti de platã a sumelor datorate pentru folosirea fondului de vânãtoare

            Art. 9. - (1) Tariful anual ce trebuie platit de catre gestionar pentru folosirea acestui fond de vanatoare, in suma de ............ lei, rezultat din ............, are urmatoarea componenta, determinata proportional in functie de tarifele unitare de atribuire stabilite:
            a) ............... lei, pentru practicarea vanatorii in padurile statului, cuprinse in fondul de vanatoare;
            b) ................ lei, pentru practicarea vanatorii in alte paduri si pe alte categorii de terenuri decat padurile statului, existente in fondul de vanatoare.
            (2) Achitarea acestui tarif de catre gestionar se va face dupa cum urmeaza:
            - 75% din suma prevazuta la lit. b) si 25% din suma prevazuta la lit. a) - in fondul de protectia vanatului constituit la Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, in contul
nr. ............, deschis la ............;
            - 25% din suma prevazuta la lit. b) - detinatorilor sau proprietarilor acestor terenuri, in cazul suprafetelor mai mari de 100 ha, sau la bugetele primariilor, in cazul proprietatilor mai mici de 100 ha;
            - 75% din suma prevazuta la lit. a) - Regiei Nationale a Padurilor.
            (3) Tariful prevazut la alin. (1) se indexeaza anual cu rata inflatiei, obligatia comunicarii tarifului revenind administratorului.
            (4) In cazul in care natura proprietatii asupra terenurilor pe care s-a constituit fondul de vanatoare se schimba, gestionarul este obligat sa recalculeze sumele datorate fiecaruia dintre cei prevazuti la alin. (2).
            (5) Plata tarifelor prevazute la alin. (1) se va face in doua transe egale, pana la data de 31 martie si, respectiv, 30 septembrie, a fiecarui an.
            (6) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) - (5), pe baza unui referat al conducerii gestionarului, aprobat de administrator, in anumite perioade gestionarul poate fi scutit de plata tarifelor datorate administratorului si poate solicita suportarea din fondul de protectie a vanatului a platii tarifelor de atribuire datorate catre terti.
            Art. 10. - Neplata in termenele prevazute a sumelor datorate fiecarei parti genereaza penalizari de 0,12% lei/zi de intarziere din suma neachitata.

CAPITOLUL VI
Alte clauze

            Art. 11. - (1) Prezentul contract se completeaza cu prevederile Legii nr. 103/1996 si cu cele ale reglementarilor emise de catre administrator in scopul aplicarii legii sau al ocrotirii faunei salbatice.
            (2) Regulamentul privind gestionarea fondurilor de vanatoare destinate instruirii viitorilor specialisti face parte integranta din prezentul contract.
            Art. 12. - Oprirea totala sau partiala a vanatorii pe acest fond de vanatoare, stabilita de administrator, cu respectarea legii, nu il exonereaza pe gestionar de nici una dintre obligatiile ce ii revin in executia acestui contract.
            Art. 13. - (1) In executia acestui contract administratorul este obligat sa controleze cel putin de doua ori pe an modul in care gestionarul isi indeplineste obligatiile contractuale.
            (2) Rezultatele controlului se vor consemna intr-un document semnat de ambele parti.
            (3) Documentul prevazut la alin. (2) face parte integranta din contract.
            (4) Declararea, potrivit legii, a unor parti din acest fond de vanatoare ca arie strict protejata sau rezervatie naturala va produce efecte in momentul declararii.
            (5) Pentru partile din fondul de vanatoare prevazute la alin. (4) gestionarul nu mai datoreaza plata tarifelor de atribuire aferente.

CAPITOLUL VII
Incetarea raporturilor contractuale

            Art. 14. - Prezentul contract isi inceteaza aplicabilitatea, de plin drept, la expirarea termenului prevazut la art. 8.
            Art. 15. - Incetarea raporturilor contractuale inainte de termenul prevazut in contract poate fi solicitata oricand de catre gestionar sau poate sa fie stabilita de catre administrator.
            Art. 16. - (1) Raporturile contractuale, la solicitarea gestionarului, inceteaza numai din momentul in care fondul de vanatoare a fost atribuit altei persoane juridice, dar nu mai tarziu de 90 de zile de la instiintarea de catre gestionar a administratorului despre intentia sa.
            (2) In acest caz incetarea raporturilor contractuale nu exonereaza gestionarul de raspunderea fata de administrator si de terti pentru perioada in care a fost parte in contract.
            Art. 17. - Rezilierea contractului de catre administrator este de plin drept numai in urmatoarele conditii:
            - se face dovada ca fondul de vanatoare a fost folosit in mod repetat in alt scop decat cel pentru care a fost atribuit;
            - profilul de activitate al unitatii s-a schimbat.
            Art. 18. - La incetarea, sub orice forma, a raporturilor contractuale gestionarul este obligat sa predea administratorului, in stare de functionare, toate constructiile si instalatiile vanatoresti primite sau executate, in conformitate cu prevederile art. 6 si 7 din contract, sau sa suporte cheltuielile aferente readucerii acestora in stare de functionare.

CAPITOLUL VIII
Daune

            Art. 19. - Eventualele daune produse de catre gestionar prin actiunile pe care le intreprinde pe acest fond de vanatoare sau de catre vanatul existent unor terte persoane se suporta de catre acesta, potrivit legii.

CAPITOLUL IX
Litigii

            Art. 20. - (1) Prezentul contract, fiind un act administrativ, nu este supus reglementarilor civile referitoare la contractele economice.
            (2) Eventualele litigii intre gestionar si administrator vor fi supuse, in prealabil, hotararii ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului.
            (3) In masura in care partile nu se inteleg, eventualele litigii se solutioneaza de instanta competenta de la sediul administratorului.
            Prezentul contract a fost incheiat astazi ..........................................., in ........... exemplare. 

Imputerniciti din partea administratorului: 
Oficiul cinegetic teritorial 
(numele si prenumele, actul de împuternicire) 
Economist,
Jurist,
Din partea gestionarului: 
Conducãtorul unitãtii,

Contabil-sef (director economic),
Jurist,

ANEXA Nr. 4
  
MINISTERUL APELOR, PÃDURILOR 
SI PROTECTIEI MEDIULUI 

OFICIUL CINEGETIC TERITORIAL .................................

Aprobat
Directia de vânãtoare si salmoniculturã 
Nr. ................../.................................. 
Director, 
....................................
CONTRACT Nr. .............................
de gestionare a fondului de vânãtoare
atribuit în scopul dezvoltãrii cercetãrii stiintifice în domeniul cinegetic
încheiat astãzi ..............................

CAPITOLUL I
Pãrtile contractante

            Art. 1. - Directia de vanatoare si salmonicultura din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, reprezentata prin .............................................................. de la oficiul cinegetic teritorial ....................................., si prin ..............................................., economist in cadrul Directiei de vanatoare si salmonicultura denumita in continuare administrator, avand contul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului nr. ..........., deschis la ........................................; si
            Art. 2. - ................................................, cu sediul in ........................................., reprezentata prin ...................................... director, si ................................................., contabil-sef, denumita in continuare gestionar, avand contul nr. ..........................., deschis la ............................................... .
            In temeiul Legii fondului cinegetic si protectiei vanatului nr. 103/1996, se incheie prezentul contract de gestionare a fondului de vanatoare.

CAPITOLUL II
Obiectul contractului

            Art. 3. - (1) Administratorul atribuie, in conditiile stabilite prin acest contract, gestiunea fondului de vanatoare nr. ...................., denumit ................................., situat in judetul ......................, avand limitele marcate si mentionate in schita fisei fondului de vanatoare anexata, care face parte integranta din contract, gestionarului, care se obliga sa il gestioneze in conditiile prezentului contract si ale regulamentului specific, in scopul dezvoltarii cercetarii stiintifice in domeniul cinegetic.
            (2) Dreptul de a gestiona acest fond de vanatoare apartine exclusiv gestionarului si se exercita numai prin conducatorul colectivului de cercetare stiintifica.
            (3) Contractul asigura gestionarului dreptul de a valorifica in fiecare an, in scopul dezvoltarii cercetarii stiintifice, acele exemplare de vanat pentru care a obtinut aprobarea administratorului.
            Art. 4. - Suprafetele cuprinse in interiorul fondului de vanatoare, structura acestora pe destinatii, folosinte si proprietari, precum si efectivele de vanat evaluate in primavara anului....., instalatiile, amenajarile si constructiile vanatoresti sunt cele pe care gestionarul le primeste in folosinta, o data cu atribuirea fondului de vanatoare, de la ........................ .
            Art. 5. - Din cadrul suprafetei productive cinegetic se stabileste si se declara o zona de protectie pentru vanat, in care vanatoarea este strict interzisa in tot timpul anului, in suprafata de..... ha (reprezinta circa 10% din cea totala), ale carei limite sunt marcate pe schita fondului de vanatoare, anexata.

CAPITOLUL III
Obligatiile si responsabilitãtile pãrtilor

            Art. 6. - Administratorul
            (1) Sa asigure predarea de la vechiul gestionar noului gestionar, pe baza de protocol, dupa verificarea pe teren, a fondului de vanatoare, cu constructiile si instalatiile existente, pana la data de .............................................. .
            (2) Sa asigure, in conformitate cu prevederile art. 16 alin. (4) din Legea nr. 103/1996, in padurile proprietate de stat, prin I.C.A.S.*)....., cu titlu de folosinta gratuita pe durata derularii contractului, terenuri libere de vegetatie forestiera, in suprafata de..... ha, pentru a fi folosite la producerea si depozitarea hranei vanatului. In cazul in care I.C.A.S. nu poate asigura in fiecare an suprafata mentionata, se dispune reducerea cuantumului tarifului ce trebuie platit directiei silvice cu o suma echivalenta.
            (3) Sa comunice gestionarului, in timp util, reglementarile emise in baza atributiilor stabilite prin lege, referitoare la organizarea si practicarea vanatorii, la modificarea perioadelor de vanatoare, sau alte instructiuni.
            (4) Sa comunice gestionarului datele la care trebuie sa organizeze actiunile de evaluare a vanatului, sa verifice prin sondaje modul cum acesta le efectueaza si sa dispuna refacerea lucrarilor, atunci cand constata nerespectarea reglementarilor in vigoare.
            (5) Pe baza datelor din evaluare, sa stabileasca si sa comunice gestionarului, anual, cotele de extras aprobate pentru fiecare specie de vanat.
            (6) Sa transmita gestionarului orice informatii utile de care dispune, indeosebi pe cele care se refera la aparitia unor epizootii, agenti sau factori daunatori vanatului.
            (7) Sa analizeze si, in masura posibilitatilor, sa asigure, la solicitarea gestionarului, asistenta tehnica de specialitate pentru optimizarea modului de gospodarire a fondului de vanatoare. 

           *) Institutul de Cercetãri si Amenajãri Silvice.
            (8) Sa solicite de la gestionar reactualizarea periodica a situatiei proprietatii funciare din cuprinsul fondului de vanatoare, in vederea achitarii de catre acesta a tarifului de folosinta.
            (9) Sa coordoneze, direct sau la solicitarea gestionarilor, actiunile necesare in vederea ameliorarii fondului genetic al populatiilor de vanat, refacerii potentialului de vanatoare afectat de calamitati naturale, prevenirii si combaterii braconajului.
            (10) Sa isi exercite cu buna-credinta drepturile si indatoririle care ii revin, potrivit legii, in calitate de administrator.
            Art. 7. - Gestionarul
            (1) Sa asigure, prin personal de specialitate, preluarea pe baza de protocol a fondului de vanatoare, a efectivelor de vanat, a constructiilor si instalatiilor vanatoresti, inscrise in fisa fondului de vanatoare anexata, in vederea hranirii, ocrotirii si valorificarii vanatului, si sa asigure intretinerea acestora in bune conditii.
            (2) Sa identifice pe teren limitele fondului de vanatoare si ale zonei de protectie si sa le comunice celor interesati.
            (3) Sa preia, daca este cazul, de la vechiul gestionar, prin cumparare la valoarea reala, bunurile patrimoniale existente pe fondul de vanatoare.
            (4) Sa respecte toate reglementarile legale emise de administrator referitoare la gospodarirea fondului de vanatoare si a vanatului (inclusiv a zonei de refugiu pentru vanat), la organizarea si practicarea vanatorii, la restrangerea sau extinderea sezoanelor de vanatoare si la cotele anuale de extras aprobate.
            (5) Sa asigure paza vanatului, cu personal de specialitate, in numar de .............. persoane, angajat pana la data de ......................., pe care sa il doteze in mod corespunzator, in scopul prevenirii si combaterii cazurilor de braconaj.
            (6) Sa foloseasca, numai in scopul pentru care au fost destinate, suprafetele din fondul forestier puse in mod gratuit la dispozitie pentru asigurarea hranei vanatului si sa intretina in stare de functionare toate instalatiile vanatoresti preluate sau construite.
            (7) Sa asigure anual, pe baza de documente, urmatoarele cantitati minime de hrana complementara, prin administrarea careia sa previna producerea unor pierderi la principalele specii de vanat, astfel:
            a) furaje fibroase (fan, lucerna, frunzare): cate 75 kg pentru fiecare exemplar de cerb comun sau cerb lopatar, cate 25 kg pentru caprior si 1,5 kg pentru iepure;
            b) furaje concentrate (cereale, seminte si fructe, furaje combinate etc.): pentru fiecare exemplar de cerb comun si cerb lopatar cate 25 kg, pentru urs si mistret cate 60 kg si pentru fazan si potarniche cate 6 kg;
            c) suculente, in aceleasi cantitati cu furajele fibroase prevazute la lit. a).
            (8) Cantitatile prevazute la alin. (7) nu cuprind necesarul de hrana ce se poate administra in teren, in scopul abaterii vanatului de la frecventarea culturilor agricole, pentru prevenirea pagubelor.
            (9) In scopul administrarii hranei complementare, la locurile frecventate de vanat in perioada de iarna, in afara de constructiile si instalatiile vanatoresti existente la data preluarii, se vor mai construi si altele, astfel ca pana la data de ......................... sa fie completat necesarul stabilit in functie de efectivele optime, corespunzator numarului mentionat in fisa fondului de vanatoare (anexa la contract), inscris in prima coloana din tabelul nr. 6. Pana la aceeasi data se vor completa pe schita fondului de vanatoare toate instalatiile vanatoresti, care se vor numerota pe schita si pe teren (cu vopsea de ulei), in scopul intretinerii si verificarii lor corespunzatoare. Amplasarea se va face in locurile solicitate de gestionar, pe baza unui studiu, dupa avizarea lor de catre administrator, cu acordul proprietarului de teren.
            (10) Sa asigure si sa organizeze evaluarea efectivelor de vanat ori de cate ori este necesar in decursul anului, conform reglementarilor emise de administrator.
            (11) Sa practice vanatoarea sau orice activitate care are ca scop capturarea sau uciderea vanatului, in limitele cotelor de extras aprobate, numai in conformitate cu legea si cu reglementarile emise in acest scop. Sa asigure prin masurile luate realizarea si mentinerea efectivelor la nivelul optim, iar la speciile purtatoare de trofeu, prin extragerile selective efectuate, sa ridice calitatea trofeelor.
            (12) Pe baza unor studii intocmite de gestionar si avizate de administrator, in scopul ridicarii potentialului cinegetic si al ameliorarii fondului genetic al vanatului existent se angajeaza sa faca populari pe acest fond de vanatoare cu cel putin ............. capriori, .............. cerbi comuni, ................. cerbi lopatari si .............. capre negre. Costurile aferente procurarii materialului necesar la tarifele stabilite de administrator urmeaza sa fie suportate din fondul de protectie a vanatului.
            (13) Sa nu dauneze prin organizarea si practicarea vanatorii sau prin modul de gospodarire a fondului de vanatoare folosintei de baza a terenului si sa suporte, in conditiile legii, toate pagubele produse fata de terti.
            (14) Sa ia masuri pentru prevenirea producerii de catre vanat a unor pagube la culturile agricole, silvice sau animalelor domestice si sa suporte pagubele, in cazul nerespectarii prevederilor legale, inclusiv pagubele produse de speciile de vanat declarate prin anexa nr. 2 la Legea nr. 103/1996 strict protejate, pentru cazurile in care s-au aprobat cote de extras.
            (15) Sa faca demersurile legale necesare pentru sanctionarea de catre organele in drept a cazurilor de braconaj descoperite, informand periodic administratorul despre modul de solutionare a lor, precum si despre aparitia oricarui factor daunator potentialului cinegetic (epizootii, calamitati naturale etc.).
            (16) Sa actioneze, ori de cate ori este nevoie si cu toate mijloacele de care dispune, la solicitarea administratorului, pentru prevenirea si combaterea actelor de braconaj sau pentru prevenirea diminuarii efectelor unor factori negativi care actioneaza asupra vanatului.
            (17) Sa completeze, sa transmita la termenele fixate si sa tina la zi evidentele statistice prevazute in reglementarile legale in vigoare, ca de exemplu: fisa fondului de vanatoare sau alte informatii in legatura cu acest fond de vanatoare, solicitate de administrator.
            (18) Sa se prezinte, prin personal specializat si imputernicit, ori de cate ori este solicitat, la data si in locul stabilite de administrator, pentru a participa la controlul modului de gospodarire a fondului de vanatoare, si sa aplice, in termenele mentionate in procesul-verbal de control, toate masurile stabilite de administrator potrivit legii si prezentului contract.
            (19) Sa isi exercite cu buna-credinta toate obligatiile si drepturile prevazute de prezentul contract.
            (20) Sa retina, in vederea anularii, permisele de vanatoare ale persoanelor care au savarsit pe acest fond de vanatoare fapte contraventionale sau infractionale prevazute de Legea nr. 103/1996.
            (21) Sa gestioneze cu prioritate fondul de vanatoare in scopul dezvoltarii cercetarii stiintifice in domeniul cinegetic.
            (22) Sa puna la dispozitie administratorului, in scopul extinderii rezultatelor pozitive, toate rezultatele cercetarilor intreprinse.
            (23) Sa experimenteze, la solicitarea administratorului, metode si mijloace de organizare a productiei cinegetice.
            (24) Sa organizeze fondul de vanatoare ca model de gospodarire pentru urmatoarele specii de vanat: ..............
            (25) In cazul in care intr-o anumita perioada fondul de vanatoare nu este folosit in scopul dezvoltarii cercetarilor, fondul de vanatoare va fi tratat ca rezervatie de genofond.

CAPITOLUL IV
Termene contractuale

            Art. 8. - Prezentul contract se incheie pe o perioada de 10 ani, respectiv de la...... la ......

CAPITOLUL V
Modalitãti de platã a sumelor datorate pentru folosirea fondului de vânãtoare

            Art. 9. - (1) Tariful anual ce trebuie platit de catre gestionar pentru folosirea acestui fond de vanatoare, in suma de ..................... lei, rezultat din ..................., are urmatoarea componenta, determinata in raport cu tarifele unitare de atribuire:
            a) ....................... lei, pentru practicarea vanatorii in padurile statului, cuprinse in fondul de vanatoare;
            b) ....................... lei, pentru practicarea vanatorii in alte paduri si pe alte categorii de terenuri decat padurile statului, existente in fondul de vanatoare.
            (2) Achitarea acestui tarif de catre gestionar se va face dupa cum urmeaza:
            - 75% din suma prevazuta la lit. b) si 25% din suma prevazuta la lit. a) - in fondul de protectie a vanatului constituit la Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, in contul nr. ........., deschis la ........................................;
            - 25% din suma prevazuta la lit. b) - detinatorilor sau proprietarilor acestor terenuri, in cazul suprafetelor mai mari de 100 ha, sau la bugetele primariilor, in cazul proprietatilor mai mici de 100 ha;
            - 75% din suma prevazuta la lit. a) - Regiei Nationale a Padurilor.
            (3) Tariful prevazut la alin. (1) se indexeaza anual cu rata inflatiei.
            (4) In cazul in care natura proprietatii asupra terenurilor pe care s-a constituit fondul de vanatoare se schimba, gestionarul este obligat sa recalculeze sumele datorate fiecaruia dintre detinatorii prevazuti la alin. (2).
            (5) Plata tarifelor prevazute la alin. (1) se va face in doua transe egale, pana la data de 31 martie si, respectiv, 30 septembrie a fiecarui an.
            (6) Prin exceptie de la prevederile alin. (1)-(5), pe baza unui referat al conducerii gestionarului, aprobat de administrator, in anumite perioade gestionarul poate fi scutit de plata tarifelor datorate administratorului si poate solicita suportarea din fondul de protectie a vanatului plata tarifelor de atribuire datorate catre terti.
            Art. 10. - Neplata in termenele prevazute a sumelor datorate fiecarei parti genereaza penalizari de 0,12% lei/zi de intarziere din suma neachitata.

CAPITOLUL VI
Alte clauze

            Art. 11. - (1) Prezentul contract se completeaza cu prevederile Legii nr. 103/1996 si cu cele ale reglementarilor emise de catre administrator in scopul aplicarii legii sau al ocrotirii faunei salbatice.
            (2) Regulamentul privind gestionarea fondurilor de vanatoare atribuite unitatilor de cercetare stiintifica in domeniul cinegetic face parte integranta din prezentul contract.
            Art. 12. - Oprirea totala sau partiala a vanatorii pe acest fond de vanatoare, stabilita de administrator, cu respectarea legii, nu il exonereaza pe gestionar de nici una dintre obligatiile ce ii revin in executia acestui contract.
            Art. 13. - (1) In executia acestui contract administratorul este obligat sa controleze, cel putin de doua ori pe an, modul in care gestionarul isi indeplineste obligatiile contractuale.
            (2) Rezultatele controlului se vor consemna intr-un document semnat de ambele parti.
            (3) Documentul prevazut la alin. (2) face parte integranta din contract.
            (4) Declararea, potrivit legii, a unor parti din acest fond de vanatoare ca arie strict protejata sau rezervatie naturala va produce efecte in momentul declararii.
            (5) Pentru partile din fondul de vanatoare prevazute la alin. (4) gestionarul nu mai datoreaza plata tarifelor de atribuire aferente.

CAPITOLUL VII
Incetarea raporturilor contractuale

            Art. 14. - Prezentul contract isi inceteaza aplicabilitatea, de plin drept, la expirarea termenului prevazut.
            Art. 15. - Incetarea raporturilor contractuale inainte de termenul prevazut in contract poate fi solicitata oricand de catre gestionar sau poate sa fie stabilita de catre administrator.
            Art. 16. - (1) Raporturile contractuale, la solicitarea gestionarului, inceteaza numai din momentul in care fondul de vanatoare a fost atribuit altei persoane juridice, dar nu mai tarziu de 90 de zile de la instiintarea de catre gestionar a administratorului despre intentia sa.
            (2) In acest caz incetarea raporturilor contractuale nu exonereaza gestionarul de raspunderea fata de administrator si de terti pentru perioada in care a fost parte in contract.
            Art. 17. - Rezilierea contractului de catre administrator este de plin drept numai in urmatoarele conditii:
            - se face dovada ca fondul de vanatoare a fost folosit in mod repetat in alt scop decat cel pentru care a fost atribuit;
            - profilul de activitate al unitatii s-a schimbat;
            - gestionarul este in imposibilitate de plata a tarifului prevazut in contract pentru o perioada mai mare de 60 de zile decat termenul prevazut;
            - gestionarul nu si-a indeplinit, cu vinovatie, oricare dintre obligatiile contractuale in termenele prevazute;
            - doi ani consecutivi fondul de vanatoare nu face obiectul nici unei teme de cercetare;
            - incalcarea grava, in mod repetat, de catre persoanele autorizate de gestionar sa practice vanatoarea pe acest fond de vanatoare, a regulilor de organizare si practicare a vanatorii sau atunci cand se constata ca gestionarul este in imposibilitatea de a stapani faptele culpabile;
            - neindeplinirea obligatiei prevazute la art. 20;
            - scaderea cu peste 20% a efectivelor de vanat evaluate la speciile principale, in conditiile in care aceasta nu este justificata de declansarea, dovedita cu acte oficiale, a unor epizootii sau a altor factori daunatori faunei salbatice, daca raspunderea declansarii acestora nu cade in sarcina gestionarului, sau de eventuale migrari spre fondurile invecinate, dovedite cu acte oficiale.
            Art. 18. - La incetarea, sub orice forma, a raporturilor contractuale gestionarul este obligat sa predea administratorului, in stare de functionare, toate constructiile si instalatiile vanatoresti primite sau executate, in conformitate cu prevederile art. 6 si 7 din contract, sau sa suporte cheltuielile aferente readucerii acestora in stare de functionare.

CAPITOLUL VIII
Daune

            Art. 19. - Eventualele daune produse de catre gestionar prin actiunile pe care le intreprinde pe acest fond de vanatoare sau de catre vanatul existent unor terte persoane se suporta de catre acesta, potrivit legii.

CAPITOLUL IX
Litigii

            Art. 20. - (1) Prezentul contract, fiind un act administrativ, nu este supus reglementarilor civile referitoare la contractele economice.
            (2) Eventualele litigii intre gestionar si administrator vor fi supuse, in prealabil, hotararii ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului.
            (3) In masura in care partile nu se inteleg, eventualele litigii se solutioneaza de instanta competenta de la sediul administratorului.

            Prezentul contract a fost incheiat astazi ....................................., in ..................... exemplare. 

Imputerniciti din partea administratorului: 
Oficiul cinegetic teritorial 
(numele si prenumele, actul de imputernicire) 
Economist,
Jurist,
Din partea gestionarului: 
Conducatorul unitatii,

Contabil-sef (director economic),
Jurist,

ANEXA Nr. 5 
MINISTERUL APELOR, PÃDURILOR 
SI PROTECTIEI MEDIULUI 

OFICIUL CINEGETIC TERITORIAL .................................

Aprobat
Directia de vânãtoare si salmoniculturã 
Nr. ................../.................................. 
Director, 
....................................
CONTRACT Nr. .............................
de gestionare a fondului de vânãtoare constituit ca rezervatie de genofond
încheiat astazi ..........................

CAPITOLUL I
Pãrtile contractante

            Art. 1. - Directia de vanatoare si salmonicultura din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, reprezentata prin ........................................................... de la Oficiul cinegetic teritorial ............................................. si prin ........................................., economist in cadrul Directiei de vanatoare si salmonicultura, denumita in continuare administrator, avand contul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului nr. ..................., deschis la ........................................; si
            Art. 2. - ............................................., cu sediul in .............................................., reprezentata prin ......................................, director, si ................................., contabil-sef, denumita in continuare gestionar, avand contul nr. ................, deschis la ............................................................................. .
            In temeiul Legii fondului cinegetic si protectiei vanatului nr. 103/1996 se incheie prezentul contract de gestionare a fondului de vanatoare.

CAPITOLUL II
Obiectul contractului

            Art. 3. - (1) Administratorul atribuie, in conditiile stabilite prin acest contract si prin regulamentul de gestiune specific, gestiunea fondului de vanatoare nr. ............, denumit ........................, situat in judetul ......................., avand limitele marcate si mentionate in schita fisei fondului de vanatoare, anexata, care face parte integranta din contract, gestionarului, care se obliga sa respecte toate clauzele inscrise in acesta si in regulament.
            (2) Dreptul de a gestiona acest fond de vanatoare apartine exclusiv gestionarului si nu poate fi inchiriat, cedat sau instrainat.
            (3) Contractul asigura gestionarului dreptul de a valorifica in fiecare an potentialul cinegetic si cel de turism cinegetic, aprobat de catre administrator.
            Art. 4. - Suprafetele cuprinse in interiorul fondului de vanatoare, structura acestora pe destinatii, folosinte si pe proprietari, precum si efectivele de vanat evaluate in primavara anului .........., instalatiile, amenajarile si constructiile vanatoresti sunt cele pe care gestionarul le primeste in folosinta o data cu atribuirea fondului de vanatoare.
            Art. 5. - Din cadrul suprafetei productive cinegetic se stabileste si se declara o zona de protectie pentru vanat, in care vanatoarea este strict interzisa in tot timpul anului, in suprafata de .......... ha, ale carei limite sunt marcate pe schita fondului de vanatoare, anexata.

CAPITOLUL III
Obligatiile si responsabilitãtile pãrtilor

            Art. 6. - Administratorul
            (1) Sa asigure predarea de la vechiul gestionar noului gestionar, pe baza de protocol, dupa verificarea pe teren a fondului de vanatoare, cu constructiile si instalatiile existente, pana la data de .................... .
            (2) Sa asigure, in conformitate cu prevederile art. 16 alin. (4) din Legea nr. 103/1996, in padurile proprietate de stat, prin Directia silvica ..............................., cu titlu de folosinta gratuita pe durata derularii contractului, terenuri libere de vegetatie forestiera, in suprafata de .......... ha, pentru a fi folosite la producerea si la depozitarea hranei vanatului. In cazul in care directia silvica nu poate asigura in fiecare an suprafata mentionata, se dispune reducerea cuantumului tarifului ce trebuie platit directiei silvice cu o suma echivalenta, determinata proportional potrivit Legii nr. 103/1996.
            (3) Sa comunice gestionarului, in timp util, reglementarile emise in baza atributiilor stabilite prin lege, referitoare la organizarea si la practicarea vanatorii, la modificarea perioadelor de vanatoare, sau alte instructiuni.
            (4) Sa comunice gestionarului datele la care trebuie sa organizeze actiunile de evaluare a vanatului, sa verifice prin sondaje modul cum acesta le efectueaza si sa dispuna refacerea lucrarilor, atunci cand constata nerespectarea reglementarilor in vigoare.
            (5) Pe baza datelor din evaluare, sa stabileasca si sa comunice gestionarului, anual, cotele de extras aprobate pentru fiecare specie de vanat.
            (6) Sa-i transmita gestionarului orice informatii utile de care dispune si, indeosebi, pe cele care se refera la aparitia unor epizootii, agenti sau factori daunatori vanatului.
            (7) Sa analizeze si, in masura posibilitatilor, sa asigure, la solicitarea gestionarului, asistenta tehnica de specialitate pentru optimizarea modului de gospodarire a fondului de vanatoare.
            (8) Sa solicite de la gestionar reactualizarea periodica a situatiei proprietatii funciare din cuprinsul fondului de vanatoare, in vederea achitarii de catre acesta a tarifului de folosinta.
            (9) Sa coordoneze, direct sau la solicitarea gestionarilor, actiunile necesare in vederea ameliorarii fondului genetic al populatiilor de vanat, refacerii potentialului de vanatoare afectat de calamitati naturale, precum si prevenirii si combaterii braconajului.
            (10) Sa isi exercite, cu buna-credinta, drepturile si indatoririle care ii revin, potrivit legii, in calitate de administrator.
            Art. 7. - Gestionarul
            (1) Sa asigure, prin personal de specialitate, preluarea, pe baza de protocol, a fondului de vanatoare, a efectivelor de vanat, a constructiilor si instalatiilor vanatoresti, inscrise in fisa fondului de vanatoare anexata, destinate hranirii, ocrotirii si valorificarii vanatului, si sa asigure intretinerea acestora in bune conditii.
            (2) Sa identifice pe teren limitele fondului de vanatoare si ale zonei de protectie.
            (3) Sa preia, daca este cazul, de la vechiul gestionar, prin cumparare la valoarea reala, bunurile patrimoniale existente pe fondul de vanatoare.
            (4) Sa respecte toate reglementarile legale emise de administrator referitoare la gospodarirea fondului de vanatoare si a vanatului (inclusiv a zonei de refugiu pentru vanat), la organizarea si practicarea vanatorii, la restrangerea sau extinderea sezoanelor de vanatoare si la modul de organizare a vanatorii.
            (5) Sa asigure paza vanatului cu personal de specialitate, in numar de .......... persoane, angajat pana la data de .........., pe care sa il doteze in mod corespunzator in scopul prevenirii si combaterii cazurilor de braconaj.
            (6) Sa foloseasca, numai in scopul pentru care au fost destinate, suprafetele din fondul forestier puse in mod gratuit la dispozitie pentru asigurarea hranei vanatului si sa intretina in stare de functionare toate instalatiile vanatoresti preluate sau construite.
            (7) Sa asigure anual, pe baza de documente, urmatoarele cantitati minime de hrana complementara pentru speciile de vanat care nu constituie obiectul rezervatiei, prin administrarea careia sa previna producerea unor pierderi la principalele specii de vanat, astfel:
            a) furaje fibroase (fan, lucerna, frunzare): cate 75 kg pentru fiecare exemplar de cerb comun sau de cerb lopatar, cate 25 kg pentru caprior si 1,5 kg pentru iepure;
            b) furaje concentrate (cereale, seminte si fructe, furaje combinate etc.): pentru fiecare exemplar de cerb comun si de cerb lopatar cate 25 kg, pentru urs si mistret cate 60 kg si pentru fazan si potarniche cate 6 kg;
            c) suculente, in aceleasi cantitati ca la furajele fibroase prevazute la lit. a).
            (8) Cantitatile prevazute la alin. (7) nu cuprind necesarul de hrana ce se poate administra in teren in scopul abaterii vanatului de la frecventarea culturilor agricole, pentru prevenirea pagubelor si, respectiv, pentru speciile de vanat care constituie obiectul rezervatiei si nici ratiile de hrana zilnica necesara vanatului din semicaptivitate.
            (9) In scopul administrarii hranei complementare, la locurile frecventate de vanat in perioada de iarna, in afara de constructiile si de instalatiile vanatoresti existente la data preluarii, se vor mai construi si altele, astfel ca pana la data de .......... sa fie completat necesarul stabilit in functie de efectivele optime, corespunzator numarului mentionat in fisa fondului de vanatoare (anexa la contract) inscris in prima coloana din tabelul 6. Pana la aceeasi data se vor completa pe schita fondului de vanatoare toate instalatiile vanatoresti, care se vor numerota pe schita si pe teren (cu vopsea de ulei), in scopul intretinerii si verificarii lor corespunzatoare. Amplasarea lor se va face in locurile solicitate de gestionar, pe baza unui studiu, dupa avizarea lor de catre administrator, cu acordul proprietarului de teren. Acelasi regim il au constructiile si instalatiile realizate pentru turismul cinegetic.
            (10) Sa asigure si sa organizeze evaluarea efectivelor de vanat ori de cate ori este necesar in decursul anului, conform reglementarilor emise de administrator.
            (11) Sa practice vanatoarea sau orice activitate care are ca scop capturarea sau uciderea vanatului, in limitele si in conditiile regulamentului specific. Sa asigure, prin masurile luate, realizarea si mentinerea efectivelor la nivelul optim, iar la speciile purtatoare de trofeu, prin extragerile selective efectuate, sa ridice calitatea trofeelor.
            (12) Pe baza unor studii intocmite de gestionar si avizate de administrator, in scopul ridicarii potentialului cinegetic si ameliorarii fondului genetic al vanatului existent, se angajeaza sa faca populari pe acest fond de vanatoare cu minimum ........... capriori, .......... cerbi comuni, .......... cerbi lopatari si .......... capre negre. Costurile aferente procurarii materialului necesar la tarifele stabilite de administrator urmeaza sa fie suportate din fondul de protectie a vanatului.
            (13) Sa nu dauneze, prin organizarea si practicarea vanatorii si a turismului cinegetic sau prin modul de gospodarire a fondului de vanatoare, folosintei de baza a terenului si sa suporte, in conditiile legii, toate pagubele produse fata de terti.
            (14) Sa ia masuri pentru prevenirea producerii de catre vanat a unor pagube la culturile agricole, silvice sau animalelor domestice si sa suporte pagubele, in cazul nerespectarii prevederilor legale, inclusiv pagubele produse de speciile de vanat, declarate prin anexa nr. 2 la Legea fondului cinegetic si protectiei vanatului nr. 103/1996 strict protejate, pentru cazurile in care s-a aprobat extragerea unor exemplare din acestea.
            (15) Sa faca demersurile legale necesare pentru sanctionarea de catre organele in drept a cazurilor de braconaj descoperite, informand periodic administratorul despre modul de solutionare a lor, precum si despre aparitia oricarui factor daunator potentialului cinegetic (epizootii, calamitati naturale etc.).
            (16) Sa actioneze ori de cate ori este nevoie si cu toate mijloacele de care dispune, la solicitarea administratorului, pentru prevenirea si combaterea actelor de braconaj sau pentru prevenirea diminuarii efectelor unor factori negativi care actioneaza asupra vanatului.
            (17) Sa completeze, sa transmita la termenele fixate si sa tina la zi evidentele statistice prevazute in reglementarile legale in vigoare, ca de exemplu: fisa fondului de vanatoare sau alte informatii in legatura cu acest fond de vanatoare, solicitate de administrator.
            (18) Sa se prezinte, prin personal specializat si imputernicit, ori de cate ori este solicitat, la data si in locul stabilite de administrator, pentru a participa la controlul modului de gospodarire a fondului de vanatoare si sa aplice, in termenele mentionate in procesul-verbal de control, toate masurile stabilite de administrator potrivit legii si prezentului contract.
            (19) Sa isi exercite cu buna-credinta toate obligatiile si drepturile prevazute de prezentul contract.
            (20) Sa retina, in vederea anularii, permisele de vanatoare ale persoanelor care au savarsit pe acest fond de vanatoare fapte contraventionale sau infractionale prevazute de Legea nr. 103/1996.
            (21) Obligatiile prevazute la art. 7 alin. (1)-(20) se completeaza cu cele din regulamentul de gestionare specific al acestei categorii de fonduri de vanatoare.

CAPITOLUL IV
Termene contractuale

            Art. 8. - Prezentul contract se incheie pe o perioada de 10 ani, respectiv de la ................... la ..................... .

CAPITOLUL V
Modalitãti de platã a sumelor datorate pentru folosirea fondului de vânãtoare

            Art. 9. - (1) Tariful anual ce trebuie platit de catre gestionar pentru folosirea acestui fond de vanatoare, in suma de .......... lei, rezultat din ........................., are urmatoarea componenta, determinata in functie de tarifele unitare pentru fiecare categorie de teren:
            a) ........................ lei, pentru practicarea vanatorii in padurile statului, cuprinse in fondul de vanatoare;
            b) ........................ lei, pentru practicarea vanatorii in alte paduri si pe alte categorii de terenuri decat padurile statului, existente in fondul de vanatoare.
            (2) Achitarea acestui tarif de catre gestionar se va face dupa cum urmeaza:
            - 75% din suma prevazuta la lit. b) si 25% din suma prevazuta la lit. a) - in fondul pentru protectia vanatului constituit la Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, in contul nr. ................, deschis la ..................................................;
            - 25% din suma prevazuta la lit. b) - detinatorilor sau proprietarilor acestor terenuri, in cazul suprafetelor mai mari de 100 ha, sau la bugetele primariilor, in cazul proprietatilor mai mici de 100 ha;
            - 75% din suma prevazuta la lit a) - Regiei Nationale a Padurilor.
            (3) Tariful prevazut la alin. (1) se indexeaza anual cu rata inflatiei. Obligatia comunicarii noului tarif revine administratorului.
            (4) In cazul in care natura proprietatii asupra terenurilor pe care s-a constituit fondul de vanatoare se schimba, gestionarul este obligat sa recalculeze sumele datorate fiecaruia dintre cei prevazuti la alin. (2).
            (5) Plata tarifelor prevazute la alin. (1) se va face in doua transe egale, pana la data de 31 martie si, respectiv, 30 septembrie a fiecarui an.
            Art. 10. - Neplata in termenele prevazute a sumelor datorate fiecarei parti genereaza penalizari de 0,12% lei/zi de intarziere din suma neachitata.

CAPITOLUL VI
Alte clauze

            Art. 11. - (1) Prezentul contract se completeaza cu prevederile Legii nr. 103/1996 si cu cele ale reglementarilor emise de catre administrator in scopul aplicarii legii sau al ocrotirii faunei salbatice.
            (2) Regulamentul privind gestionarea rezervatiilor de genofond face parte integranta din prezentul contract.
            Art. 12. - Oprirea totala sau partiala a vanatorii pe acest fond de vanatoare, stabilita de administrator, cu respectarea legii, nu il exonereaza pe gestionar de nici una dintre obligatiile ce ii revin in executia acestui contract.
            Art. 13. - (1) In executia acestui contract administratorul este obligat sa controleze cel putin de doua ori pe an modul in care gestionarul isi indeplineste obligatiile contractuale.
Daca numarul de membri vanatori in baza carora s-a contractat fondul de vanatoare se reduce sub cota prevazuta de regulamentul de licitatii, contractul se anuleaza de drept.
            (2) Rezultatele controlului se vor consemna intr-un document semnat de ambele parti.
            (3) Documentul prevazut la alin. (2) face parte integranta din contract.
            (4) Declararea, potrivit legii, a unor parti din acest fond de vanatoare ca strict protejate sau rezervatii naturale va produce efecte in momentul declararii.
            (5) Pentru partile din fondul de vanatoare prevazute la alin. 4, gestionarul nu mai datoreaza plata tarifelor de atribuire aferente.

CAPITOLUL VII
Incetarea raporturilor contractuale

            Art. 14. - Prezentul contract isi inceteaza aplicabilitatea, de plin drept, la expirarea termenului prevazut la art. 8.
            Art. 15. - Incetarea raporturilor contractuale inainte de termenul prevazut in contract poate fi solicitata oricand de catre gestionar sau poate sa fie stabilita de catre administrator.
            Art. 16. - (1) Raporturile contractuale, la solicitarea gestionarului, inceteaza numai din momentul in care fondul de vanatoare a fost atribuit altei persoane juridice, dar nu mai tarziu de 90 de zile de la instiintarea de catre gestionar a administratorului despre intentia sa.
            (2) In acest caz, incetarea raporturilor contractuale nu exonereaza gestionarul de raspunderea fata de administrator si de terti pentru perioada in care a fost parte in contract.
            Art. 17. - Rezilierea contractului de catre administrator este de plin drept numai in urmatoarele conditii:
            - gestionarul este in imposibilitate de plata a tarifului prevazut in contract pentru o perioada mai mare de 60 de zile decat termenul prevazut;
            - constata ca gestionarul nu si-a indeplinit, cu vinovatie, oricare din obligatiile contractuale in termenele prevazute;
            - incalcarea grava, in mod repetat, a regulilor de organizare si practicare a vanatorii de catre persoanele autorizate de gestionar sa practice vanatoarea pe acest fond de vanatoare sau cand se constata ca gestionarul este in imposibilitatea de a stapani faptele culpabile;
            - scaderea cu peste 20% a efectivelor de vanat evaluate la speciile principale, in conditiile in care aceasta nu este justificata de declansarea, dovedita cu acte oficiale, a unor epizootii sau a altor factori daunatori faunei salbatice, daca raspunderea declansarii acestora nu cade in sarcina gestionarului, sau de eventuale migrari spre fondurile invecinate, dovedite cu acte oficiale.
            Art. 18. - La incetarea, sub orice forma, a raporturilor contractuale gestionarul este obligat sa predea administratorului, in stare de functionare, toate constructiile si instalatiile vanatoresti primite sau executate, in conformitate cu prevederile art. 6 si 7 din contract, sau sa suporte cheltuielile aferente readucerii acestora in stare de functionare.

CAPITOLUL VIII
Daune

            Art. 19. - Eventualele daune produse de catre gestionar prin actiunile pe care le intreprinde pe acest fond de vanatoare sau de catre vanatul existent unor terte persoane se suporta de catre acesta, potrivit legii.
            Art. 20. - Cheltuielile generate de readucerea potentialului cinegetic productiv al acestui fond de vanatoare la nivelul la care a fost preluat de catre gestionar sunt suportate de catre acesta, la rezilierea sau la incetarea contractului, numai in masura in care se dovedeste ca a incalcat cu vinovatie clauzele contractuale.

CAPITOLUL IX
Litigii

            Art. 21. - (1) Prezentul contract, fiind un act administrativ, nu este supus reglementarilor civile referitoare la contractele economice.
            (2) Eventualele litigii intre gestionar si administrator vor fi supuse, in prealabil, hotararii ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului.
            (3) In masura in care partile nu se inteleg, eventualele litigii se solutioneaza de instanta competenta de la sediul administratorului.
            Prezentul contract a fost incheiat astazi ....................................., in ..................... exemplare. 

Imputerniciti din partea administratorului: 
Oficiul cinegetic teritorial 
(numele si prenumele, actul de împuternicire) 
Economist,
Jurist,
Din partea gestionarului: 
Conducãtorul unitãtii,

Contabil-sef (director economic),
Jurist,