MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XI - Nr. 641    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE   Miercuri, 29 decembrie 1999

SUMAR

DECRETE

           440. - Decret privind acordarea unor gratieri individuale

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           691. - Ordin al presedintelui Oficiului National de Cadastru Geodezie gi Cartografie privind aprobarea Regulamentului pentru verificarea lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si  cartografiei, realizate de persoanele fizice si juridice autorizate

           1.574. - Ordin al ministrului finantelor pentru actualizarea cuantumurilor indemnizatiilor de delegare si de detasare prevazute in anexa la Hotarârea Guvemului nr. 543/1995 privind drepturile banesti ale salaratiilor institutiilor publice si ai regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta  localitate, precum si in cazul deplasarii in cadrul localitatii, in interesul serviciului, republicata

           1.619. - Ordin al ministrului finantelor privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate in luna ianuarie 2000

           2.033. - Ordin al ministrului culturii privind exportul temporar de bunuri mobile care fac parte din patrimoniul cultural national

ACTE ALE BANCII NATIONALE A ROMÂNIEI

           473. - Ordin privind sanctionarea Casei de schimb valutar "Miravia Exchange Office" - S.R.L.

           Comunicat al Consiliului de administratie al Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar

           Lista cuprinzând agentii economici avizati sa distribuie aparate de marcat electronice fiscale

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea unor gratieri individuale

            În temeiul art. 94 lit. d) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã:
            Art. 1. - Se gratiazã amenda penalã aplicatã condamnatului Popescu Eugeniu.
            Art. 2. - Se gratiazã pedeapsa aplicatã urmãtorilor condamnati:
            - Ardelean Valentin
            - Balaj Neculai
            - Bercaru Liviu
            - Bisoc Eugen
            - Bugnar Nicolae
            - Burete Ioana
            - Dragomir Petre
            - Gheorghe Dumitru
            - Huzum Ion
            - Mocanu Mariana
            - Petcu Iulian Cezar
            - Petras Cornel
            - Petras Costan
            - Radu Ioana
            - Rãscol Constantin
            - Siriac Constantin Remus.
            Art. 3. - Se gratiazã restul rãmas neexecutat din pedeapsa aplicatã urmãtorilor condamnati:
            - Aivãnoaie Ionut
            - Bolba Aurel
            - Borbely Eva Maria
            - Drãgan Vasile Cristinel
            - Drãgulãnescu Adrian
            - Gruia Monica Maria
            - Holoffschievici Orlando-Laurian
            - Ichim Valeriu
            - Junghietu Bogdan
            - Molnar Miticã
            - Pandele Ion
            - Paraschiv Marian
            - Stan Ion.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Bucuresti, 28 decembrie 1999.
Nr. 440.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

OFICIUL NATIONAL DE CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE

ORDIN
privind aprobarea Regulamentului pentru verificarea lucrãrilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, realizate de persoanele fizice si juridice autorizate

            Presedintele Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie,
            în temeiul art. 5 lit. a) si c) din Legea cadastrului si a publicitãtii imobiliare nr. 7/1996 si al art. 2 alin. (6) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.038/1996 privind organizarea si functionarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, cu modificãrile ulterioare,
        emite prezentul ordin.

        Art. 1. - Se aprobã Regulamentul pentru verificarea lucrãrilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, realizate de persoanele fizice si juridice autorizate, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
            Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicãrii lui.

Presedintele Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie,
Gabriel Popescu

Bucuresti, 10 noiembrie 1999.
Nr. 691.

ANEXÃ

Regulament
pentru verificarea lucrãrilor de specialitate din domeniile cadastrului,
geodeziei si cartografiei, realizate de persoanele fizice si juridice autorizate

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

            Art. 1. - (1) Verificarea lucrãrilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei reprezintã o componentã a sistemului calitãtii în conditiile îndeplinirii cerintelor tehnice prevãzute în normativele si în regulamentele elaborate sau avizate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie (O.N.C.G.C.) si se efectueazã de cãtre persoane
fizice sau juridice autorizate.
            (2) Prezentul regulament stabileste obiectivele, continutul si modul de exercitare a verificãrii lucrãrilor în conformitate cu prevederile Legii cadastrului si a publicitãtii imobiliare nr. 7/1996 si completeazã prevederile Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sã realizeze si sã verifice lucrãri de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul presedintelui O.N.C.G.C. nr. 451 din 15 ianuarie 1999, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 3 februarie 1999, ale Regulamentului privind avizarea lucrãrilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie si teledetectie, aprobat prin Ordinul presedintelui O.N.C.G.C. nr. 347 din 30 septembrie 1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 29 octombrie 1998, si ale Regulamentului privind receptia lucrãrilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie si teledetectie, aprobat prin Ordinul presedintelui O.N.C.G.C. nr. 450 din 15 ianuarie 1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 3 februarie 1999, si ale Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul presedintelui O.N.C.G.C. nr. 452 din 2 februarie 1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 25 februarie 1999. Regulamentele si normele tehnice au fost publicate în suplimentele nr. 1/1999 si nr. 2/1999 ale Revistei de Cadastru, Geodezie si Cartografie a Uniunii Geodezilor din România.
           Art. 2. - Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice si juridice din tarã si din strãinãtate care desfãsoarã activitãti în domeniu pe teritoriul României.
            Art. 3. - (1) Prezentul regulament se referã la verificarea calitãtii lucrãrilor care urmeazã a fi receptionate de O.N.C.G.C. si de oficiile de cadastru, geodezie si cartografie judetene, respectiv al municipiului Bucuresti (O.J.C.G.C.), în vederea integrãrii datelor rezultate din acestea în bazele de date cadastrale (B.D.C.) si în Fondul national de geodezie si cartografie (F.N.G.C.).
            (2) Sunt supuse verificãrii urmãtoarele categorii de lucrãri:
            a) realizarea, completarea sau modernizarea retelelor geodezice de referintã, planimetrice sau altimetrice;
            b) realizarea sau actualizarea planurilor si a hãrtilor analogice si/sau digitale;
            c) realizarea produselor ortofotogrammetrice;
            d) efectuarea de aerofotografieri ce au ca scop realizarea planurilor si a hãrtilor;
            e) achizitia de imagini prin satelit, analogice si/sau digitale;
            f) introducerea si întretinerea cadastrului general, inclusiv comasãrile, parcelãrile, detasãrile si rectificãrile de hotar;
            g) realizarea planurilor de amplasament si de delimitare a bunurilor imobile pentru care se solicitã avizul de executie (suprafatã de peste 1 ha în intravilan si de peste 10 ha în extravilan);
            h) realizarea sau actualizarea planurilor topografice necesare în vederea proiectãrii si executiei obiectivelor de investitii, pentru suprafetele mai mari de 1 ha în intravilan si 10 ha în extravilan;
            i) datele si documentele prevãzute în avizele de executie, rezultate în cadrul realizãrii lucrãrilor cadastrelor de specialitate, care se încadreazã în categoriile de lucrãri prevãzute la lit. a)-h).
            Art. 4. - (1) Activitatea de verificare poate fi asiguratã numai de cãtre persoane fizice autorizate de O.N.C.G.C. pentru categoria D, conform prevederilor cap. II al Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sã realizeze si sã verifice lucrãri de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul României, care îsi
pot desfãsura activitatea în una dintre urmãtoarele forme:
            a) angajati ai persoanelor juridice autorizate care au ca obiect principal de activitate realizarea lucrãrilor din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei;
            b) persoane fizice autorizate de O.N.C.G.C., care desfãsoarã activitãti, conform prevederilor Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfãsurarea unor activitãti economice pe baza liberei initiative si ale Hotãrârii Guvernului nr. 201/1990 pentru aprobarea normelor de aplicare a Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfãsurarea unor
activitãti pe baza liberei initiative;
            c) angajat al beneficiarului sau al investitorului, cu contract de muncã sau cu conventie civilã.
            (2) Pentru a putea fi angajate ca verificatori persoanele fizice mentionate la alineatul precedent trebuie sã nu facã parte din personalul angajat al executantului si sã nu fi participat, sub nici o formã, la realizarea efectivã a lucrãrii verificate.
            (3) Executantii lucrãrilor de specialitate prevãzute la art. 3 vor încheia contracte distincte pentru verificare cu persoanele fizice sau juridice din categoriile mentionate la alin. (1). Sumele cuvenite pentru realizarea operatiunilor de verificare pe teren si în birou, precum si pentru întocmirea dosarului de verificare se stabilesc, prin negociere directã, între verificator si executant, în functie de tipul si de complexitatea lucrãrilor, în conditiile prevãzute de lege.

CAPITOLUL II
Verificarea lucrãrilor de specialitate

            Art. 5. - (1) Verificarea lucrãrilor de specialitate se face pentru a se asigura îndeplinirea cerintelor tehnice stabilite prin normele, regulamentele si instructiunile elaborate sau avizate de O.N.C.G.C., diferentiat în functie decategoria de lucrãri si de importanta acestora, conform avizului de executie obtinut.
            (2) În dosarul lucrãrii cel care a eliberat avizul de executie va preciza cerintele de calitate, conditiile si preciziile impuse pentru categoriile de lucrãri respective.
            (3) Executantul este rãspunzãtor pentru supunerea spre verificare a lucrãrii în întregime, potrivit legii.
            Art. 6. - (1) Verificatorul are obligatia ca, în cadrul verificãrilor pe care le efectueazã, sã urmãreascã:
            1. modul de întocmire, continutul si specificatiile proiectului tehnic;
            2. modul în care s-au respectat prevederile specificate în avizul de executie;
            3. încadrarea în specificatiile tehnice, în normele, metodologiile, reglementãrile, instructiunile si în standardele elaborate sau avizate de O.N.C.G.C.;
            4. modul în care s-au utilizat, s-au recuperat si s-au integrat datele si documentele existente anterior executiei lucrãrilor;
            5. modul de amplasare, materializare, marcare, conservare si semnalizare a punctelor noi, cu verificarea prin sondaj a cel putin 10% din numãrul acestora;
            6. modalitãtile de efectuare a operatiunilor de teren si de birou si de realizare a datelor si documentelor grafice si textuale, precum si corectitudinea, completitudinea, exactitatea si acuratetea acestora;
            7. modul de întocmire a pieselor componente ale dosarului lucrãrii;
            8. modul de îndeplinire a prevederilor contractuale la terminarea lucrãrilor sau a etapelor de lucrãri, potrivit conditiilor tehnice prevãzute în norme, regulamente, instructiuni, precum si în caietele de sarcini.
            (2) Responsabilitatea privind conceptia, metodele si solutiile adoptate de executant si acceptate de beneficiar revine executantului.
            (3) Verificatorul solicitã, dacã este cazul, remedierea si completarea lucrãrii si numai dupã realizarea acestora executantul o va supune unei noi verificãri.
            Art. 7. - Verificatorul autorizat va întocmi si va tine la zi un registru de evidentã a lucrãrilor verificate, conform anexei nr. 6 la Regulamentul privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sã realizeze si sã verifice lucrãri de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul României.
            Art. 8. - Pe baza activitãtilor prevãzute la art. 6 verificatorul autorizat elaboreazã dosarul de verificare, care va cuprinde:
            - analiza generalã a lucrãrii;
            - lucrãri verificate pe teren;
            - lucrãri verificate în birou;
            - concluzii si, dacã este cazul, mãsuri si termene de remediere a erorilor, greselilor sau lipsurilor;
            - documente grafice si textuale care sã certifice modul în care s-a efectuat verificarea si sã justifice calitatea lucrãrilor verificate.
            Art. 9. - Verificatorul autorizat are urmãtoarele obligatii:
            - sã întocmeascã dosarul de verificare, cu respectarea reglementãrilor si prevederilor legale;
            - sã prezinte executantului dosarul de verificare cu minimum 10 zile înainte de data stabilitã de O.N.C.G.C. sau, dupã caz, de O.J.C.G.C. pentru receptionarea lucrãrii;
            - sã nu extragã, sã nu transmitã sau sã faciliteze accesul la datele si la documentele componente ale lucrãrii si ale dosarului de verificare, pentru a fi folosite în alte scopuri;
            - sã întocmeascã si sã tinã la zi un registru de evidentã a lucrãrilor verificate.

CAPITOLUL III
Dispozitii finale

            Art. 10. - (1) Dosarul de verificare va fi respins la receptia lucrãrii, dacã nu corespunde prevederilor prezentului regulament.
            (2) Verificatorul autorizat poate fi sanctionat conform prevederilor cap. V din Regulamentul privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sã realizeze si sã verifice lucrãri de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul României, cu urmãtoarele precizãri:
            a) suspendarea sau anularea autorizãrii se va face numai prin decizia comisiei de autorizare din cadrul O.N.C.G.C.;
            b) decizia de suspendare sau de anulare va avea la bazã:
            - raportul de constatare întocmit de Directia generalã autorizare, avizare si control (D.G.A.A.C.);
            - referatele a 3 verificatori autorizati, desemnati astfel:
            - un verificator numit de O.N.C.G.C.;
            - un verificator numit de o asociatie profesionalã recunoscutã de O.N.C.G.C.;
            - un verificator ales de cãtre cel propus pentru sanctionare.
            Art. 11. - (1) În cazul în care abaterile pentru care s-a suspendat ori s-a anulat certificatul de autorizare constituie si contraventii sau infractiuni, în afara sanctiunilor mentionate se vor aplica si sanctiunile prevãzute de lege.
            (2) Persoanele cãrora li s-au anulat certificatele de autorizare, ca urmare a abaterilor specificate în art. 39 lit. a) si/sau b) din Regulamentul de autorizare a persoanelor fizice si juridice care pot sã realizeze si sã verifice lucrãri de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul României, se pot prezenta la comisia de autorizare pentru obtinerea unui nou certificat de autorizare în conditiile art. 40 din regulamentul mentionat, fãrã a mai putea solicita autorizare pentru categoria de lucrãri D.
            (3) Contestatiile la decizia de suspendare sau de anulare se vor rezolva conform prevederilor art. 42 pct. 3 si 4 din Regulamentul de autorizare a persoanelor fizice si juridice care pot sã realizeze si sã verifice lucrãri de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul României.

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN
pentru actualizarea cuantumurilor indemnizatiilor de delegare si de detasare, prevãzute în anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile bãnesti ale salariatilor institutiilor publice si ai regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegãrii si detasãrii în altã localitate, precum si în cazul deplasãrii în cadrul localitãtii, în interesul serviciului, republicatã

            Ministrul finantelor,
            în temeiul prevederilor art. 12 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificãrile ulterioare, având în vedere prevederile art. 3 din Hotãrârea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile bãnesti ale salariatilor institutiilor publice si ai regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada
delegãrii si detasãrii în altã localitate, precum si în cazul deplasãrii în cadrul localitãtii, în interesul serviciului, republicatã,
            emite urmãtorul ordin:
            Art. 1. - Cuantumul indemnizatiilor de delegare si de detasare, prevãzute la pct. 8 si, respectiv, 11 din anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 543/1995, republicatã, se modificã dupã cum urmeazã:
            a) indemnizatia zilnicã de delegare sau de detasare, prevãzutã la pct. 8, se majoreazã la 41.700 lei;
            b) indemnizatia de delegare sau de detasare, prevãzutã la pct. 11, se majoreazã la 555.000 lei lunar.
            Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            Art. 3. - Pe data publicãrii prezentului ordin se abrogã Ordinul ministrului finantelor nr. 505/1999 privind aprobarea Instructiunilor nr. 301.635/1999 pentru actualizarea cuantumurilor indemnizatiilor de delegare si de detasare, potrivit prevederilor art. 3 din Hotãrârea Guvernului nr. 543/1995 privind  drepturile bãnesti ale salariatilor institutiilor publice si ai regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegãrii si detasãrii în altã localitate, precum si în cazul deplasãrii în cadrul localitãtii, în interesul serviciului, republicatã, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 26 mai 1999.

p. Ministrul finantelor,
Mihai Aristotel Ungureanu,
secretar de stat

Bucuresti, 20 decembrie 1999.
Nr. 1.574.

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN
privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna ianuarie 2000

            Ministrul finantelor,
            în baza Hotãrârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificãrile ulterioare,
            având în vedere prevederile Legii nr. 81/1999 privind datoria publicã, ale Conventiei nr. 16.813/19/1998, încheiatã între Ministerul Finantelor si Banca Nationalã a României, si ale Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat derulate de cãtre Banca Nationalã a României în calitatea sa de agent al statului,
            emite urmãtorul ordin:
            Art. 1. - Ministerul Finantelor anuntã programul emisiunilor de titluri de stat numite certificate de trezorerie cu discont, lansate în luna ianuarie 2000, destinate finantãrii si refinantãrii deficitului bugetului de stat, care vor avea urmãtoarele caracteristici:
 
Seria
Data licitatiei
Data emisiunii
Data scadentei
Numãrul de zile
Valoarea emisiunii
 - lei -
A1 06.04.2000 4 ianuarie 2000 5 ianuarie 2000 6 aprilie 2000 92 32.140.000.000
A 2 06.04.2000 4 ianuarie 2000 6 ianuarie 2000 6 aprilie 2000 91 918.560.000.000
A3 06.04.2000 4 ianuarie 2000 7 ianuarie 2000  6 aprilie 2000  90  11.650.000.000 
A4 06.04.2000 4 ianuarie 2000 10 ianuarie 2000 6 aprilie 2000 87 12.540.000.000
A5 06.04.2000 4 ianuarie 2000 11 ianuarie 2000 6 aprilie 2000 86 12.550.000.000
A6 06.04.2000 4 ianuarie 2000 12 ianuarie 2000 6 aprilie 2000 85 15.450.000.000
A7 13.04.2000 11 ianuarie 2000 13 ianuarie 2000 13 aprilie 2000 91 608.810.000.000
A8 13.07.2000 11 ianuarie 2000 13 ianuarie 2000 13 iulie 2000  182 400.000.000.000 
A9 20.04.2000 18 ianuarie 2000 20 ianuarie 2000 20 aprilie 2000 91 1.032.150.000.000
A10 27.04.2000 25 ianuarie 2000 27 ianuarie 2000 27 aprilie 2000 91  1.294.080.000.000

            Valorile împrumutate pot fi majorate sau micsorate pânã la anularea emisiunii, în functie de necesitãtile de finantare a contului general al trezoreriei statului, comunicate de Ministerul Finantelor în preziua licitatiei.
            Art. 2. - Metoda de vânzare este licitatia, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele mentionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dupã metoda cu pret multiplu.
            Oferta de cumpãrare va cuprinde valoarea nominalã, costul total, rata discontului, pretul si randamentul.
            Pretul si randamentul se vor calcula utilizându-se urmãtoarele formule:

P = 1 - (d x r) /360

si

y = r/P

            în care:
            P = pretul titlului de stat cu discont, exprimat cu sase zecimale;
            d = numãrul de zile pânã la scadentã;
            r = rata discontului;
            y = randamentul (rata dobânzii).
            Ministerul Finantelor îsi rezervã dreptul de a respinge, partial sau în totalitate, ofertele pe care nu le considerã a fi la un nivel acceptabil al randamentului (ratei dobânzii).
            Art. 3. - Bãncile pot depune oferte competitive atât în cont propriu, cât si în contul clientilor lor, persoane juridice.
            Fiecare bancã poate sã depunã maximum 5 oferte competitive. Fiecare ofertã competitivã va fi de minimum 100.000.000 lei, cu multipli de 10.000.000 lei.
            Certificatele de trezorerie cu discont mai sus mentionate nu se adreseazã persoanelor juridice nerezidente în România.
            Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.
            Art. 4. - Valoarea nominalã individualã a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.
            Art. 5. - Ofertele de cumpãrare se depun la Banca Nationalã a României în ziua licitatiei, pânã la ora 12,00.
            Art. 6. - Rezultatul licitatiei va fi stabilit în aceeasi zi, la sediul Bãncii Nationale a României, de cãtre Comisia de licitatie constituitã în acest scop si va fi dat publicitãtii.
            Art. 7. - Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpãrãtorului, deschis la Banca Nationalã a României, cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cu discont cumpãrate.
            Rãscumpãrarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinãtorului cu suma reprezentând valoarea nominalã totalã a certificatelor de trezorerie cu discont.
            Art. 8. - Prezenta emisiune nu beneficiazã de facilitãti fiscale.
            Art. 9. - Directia generalã a datoriei publice va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 27 decembrie 1999.
Nr. 1.619.

MINISTERUL CULTURII

ORDIN
privind exportul temporar de bunuri mobile care fac parte din patrimoniul
cultural national

            Ministrul culturii,
            în temeiul prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 134/1998 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, cu modificãrile ulterioare, în aplicarea dispozitiilor art. 5 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 27/1992 privind unele mãsuri pentru protectia patrimoniului cultural national, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 11/1994,
            emite urmãtorul ordin:
            Art. 1. - Exportul temporar de bunuri mobile care fac parte din patrimoniul cultural national, denumite în continuare bunuri, se realizeazã de muzee sau de alte institutii publice specializate, de interes national sau local, în baza certificatului de export temporar obtinut în conformitate cu prevederile prezentului ordin.
            Art. 2. - Eliberarea certificatului de export temporar se face de Ministerul Culturii - Directia muzee si colectii în baza acordului de export temporar al Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor si aprobat de ministrul culturii.
            Art. 3. - (1) În vederea obtinerii avizului de export persoanele interesate vor solicita, în prealabil, eliberarea avizului de principiu cu privire la oportunitatea eliberãrii certificatului de export temporar.
            (2) Pentru obtinerea avizului de principiu persoanele interesate vor depune cu cel putin 3 luni înainte de data estimatã pentru scoaterea din tarã a bunurilor mobile care fac parte din patrimoniul cultural national, la Directia muzee si colectii un dosar care va cuprinde urmãtoarele documente:
            a) adresa de sustinere din partea solicitantului;
            b) invitatia organizatorului extern;
            c) proiectul tematic al expozitiei;
            d) lista cuprinzând bunurile propuse a fi exportate temporar.
            (3) În termen de 30 de zile de la data înregistrãrii dosarului Comisia Nationalã a Muzeelor si Colectiilor va comunica solicitantului aprobarea sau respingerea acordãrii avizului de export.
            Art. 4. - (1) Cu cel putin 30 de zile înainte de data estimatã pentru scoaterea din tarã a bunurilor mobile care fac parte din patrimoniul cultural national persoanele interesate vor depune, în completarea dosarului existent, laDirectia muzee si colectii urmãtoarele documente:
            a) contractul de împrumut încheiat în formã autenticã în limba românã si într-o limbã de circulatie internationalã, conform proiectului de contract ce va fi pus la dispozitie de Directia muzee si colectii;
            b) contractul de asigurare având ca obiect bunurile propuse pentru exportul temporar. Contractul va fi de tipul "perete la perete" si va fi încheiat cu o societate de asigurare din tarã sau din strãinãtate, în limba românã. În cazul în care contractul a fost încheiat într-o limbã strãinã se va prezenta o traducere legalizatã;
            c) fisele de evidentã a bunurilor;
            d) fisele de conservare a bunurilor, semnate de conservator si de restaurator;
            e) fotografii ale bunurilor: fatã, lateral, spate, detalii semnificative;
            f) declaratia din partea solicitantului cã bunurile propuse pentru export temporar nu sunt litigioase;
            g) mandatul comisarului expozitiei, cu mentionarea expresã a obligatiilor acestuia.
            (2) Documentele mentionate la alin. (1) lit. a) si b) vor avea viza Oficiului juridic-contencios din cadrul Ministerului Culturii.
            Art. 5. - (1) Dosarul va fi întocmit în 4 exemplare, cu urmãtoarele destinatii:
            - 1 exemplar pentru solicitant;
            - 1 exemplar pentru organele vamale;
            - 1 exemplar însoteste expozitia;
            - 1 exemplar pentru Directia muzee si colectii.
            (2) În situatia exportului temporar de bunuri mobile care fac parte din patrimoniul cultural national, care contin metale si pietre pretioase, se va întocmi un dosar pentru Banca Nationalã a României.
            Art. 6. - Directia muzee si colectii va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
            Art. 7. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul culturii,
Ion Caramitru

Bucuresti, 15 iulie 1999.
Nr. 2.033.

ACTE ALE BANCII NATIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NATIONALÃ A ROMÂNIEI

ORDIN
privind sanctionarea Casei de schimb valutar "miravia exchange office" - S.R.L.

            Guvernatorul Bãncii Nationale a României,
            având în vedere nerespectarea prevederilor Regulamentului Bãncii Nationale a României nr. 3 din 23 decembrie 1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997, cu
modificãrile ulterioare, în temeiul prevederilor art. 10 si 60 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Nationale a României, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 1 iunie 1998,
            emite urmãtorul ordin:
            Art. 1. - Pentru nerespectarea prevederilor cap. II pct. 2 lit. c) si d3), pct. 3.2 lit. b), cap. IV pct. 24, cap. VI pct. 30 si 34, precum si ale cap. VIII pct. 43 din Normele privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României - N.R.V.2 la Regulamentul Bãncii Nationale a României nr. 3/1997, precum si ale cap. II art. 9 alin. (2) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Nationale a României, se sanctioneazã cu retragerea autorizatiei acordate de Banca Nationalã a României Casa de schimb valutar "miravia exchange office" - S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Sãlãjeni nr. 8, sectorul 1.
            Art. 2. - Contestatia la sanctiunea aplicatã poate fi formulatã si înaintatã Consiliului de administratie al Bãncii Nationale a României în termen de 15 zile de la data comunicãrii acesteia.

GUVERNATORUL BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR ISÃRESCU

Bucuresti, 10 noiembrie 1999.
Nr. 473.

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR

COMUNICAT
privind lista cuprinzând bãncile ai cãror deponenti, persoane fizice, beneficiazã de garantarea rambursãrii depozitelor constituite la acestea

            Consiliul de administratie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar aduce la cunostintã lista cuprinzând bãncile ai cãror deponenti, persoane fizice, beneficiazã de garantarea rambursãrii depozitelor constituite la acestea, în conditiile si în limitele prevãzute de Ordonanta Guvernului nr. 39/1996, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 30 august 1996, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 88/1997, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 30 mai 1997, modificatã si completatã prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 110/1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 30 iunie 1999:
 
Nr. 
crt.
Denumirea bãncii 
I. Bãnci - persoane juridice române:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29
30.
31.
32.
33.
Banca Comercialã Românã - S.A.
Banca Agricolã - S.A.
Banca Românã pentru Dezvoltare - S.A. 
Banca pentru Mica Industrie si Liberã Initiativã - MINDBANK - S.A. 
Bankcoop - Banca Generalã de Credit si Promovare - S.A. 
Banca Comercialã "ion tiriac" - S.A. 
Banc Post - S.A. 
Banca de Export-Import a României (Eximbank) - S.A. 
Banca Româneascã - S.A.
Banca de Credit Industrial si Comercial - S.A. 
Banca Transilvania - S.A. 
Banca de Credit si Dezvoltare "romexterra" - S.A. 
Banca Internationalã a Religiilor - S.A. 
Banca Turco-Românã - S.A. 
ALPHA BANK ROMÂNIA - S.A. 
Banca "columna" - S.A. 
Banca de Credit PATER - S.A. 
ABN AMRO Bank (România) - S.A. 
Banca Comercialã "robank" - S.A. 
Citibank România - S.A. 
Banca Comercialã West Bank - S.A. 
International Commercial Black Sea Bank (România) - S.A. 
Banca Românã de Scont - S.A. 
Banca Comercialã "unirea" - S.A. 
Banca Românã pentru Relansare Economicã - LIBRA BANK - S.A. 
Banca Daewoo (România) - S.A. 
Raiffeisenbank (România) - S.A. 
DEMIRBANK (România) - S.A. 
Bank-Austria Creditanstalt România - S.A. 
ROMANIAN INTERNATIONAL BANK - S.A. 
BNP - Dresdner Bank (România) - S.A. 
Banca Comercialã "carpatica" - S.A. 
Banca "dacia felix" - S.A.
II. Sucursale ale bãncilor strãine: 
34. Frankfurt Bukarest Bank AG, Frankfurt am Main - sucursala Bucuresti 
35. MISR Romanian Bank, Cairo/Giza - sucursala Bucuresti 
36. Banque Franco-Roumaine, Paris - sucursala Bucuresti 
37. ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti 
38. National Bank of Greece - S.A. - sucursala Bucuresti 
39. Banca Italo-Romena SpA, Roma - sucursala Bucuresti 
40. United Garanti Bank International N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti 

            Prezenta listã cuprinzând bãncile ai cãror deponenti, persoane fizice, beneficiazã de garantarea depozitelor constituite la acestea înlocuieste lista publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 5 februarie 1999.

Presedintele Consiliului de administratie
al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar,
Mihai Bogza

COMISIA DE AVIZARE A DISTRIBUTIEI
SI UTILIZÃRII APARATELOR DE MARCAT ELECTRONICE FISCALE

LISTA
cuprinzând agentii economici avizati sã distribuie aparate de marcat electronice fiscale
(societãti comerciale)

1. MIAMI INDUSTRIES BUCURESTI - S.R.L.
- adresa: Bucuresti, sos. Stefan cel Mare nr. 54, bl. 37, parter, sectorul 2, cod fiscal R6844335, telefon/fax/telex: 2.12.33.32/2.12.33.54, aviz de distributie si utilizare nr. 0013/9 decembrie 1999, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip BMC, model 3000, tipul hârtiei: autocopiativã; retea de distributie si service: 2 agenti economici si, respectiv, un agent economic.
2. COLOSSEUM M.P. - S.R.L.
- adresa: Bucuresti, str. Fãinari nr. 21, sectorul 2, cod fiscal R11060296, telefon/fax: 2.11.98.67, aviz de distributie si utilizare nr. 0014/21 decembrie 1999, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip OK CASH, model EURO - RO, tipul hârtiei: termicã; retea de distributie si service: 3 agenti economici si, respectiv, un agent economic.
3. DECIMA INVESTMENT INTERNATIONAL - S.R.L.
- adresa: Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 4, bl. B3, tronson 3, et. 7, camera 7.4B, sectorul 4, cod fiscal R6679858, telefon: 3.27.75.91, fax: 3.27.75.98, avize de distributie si utilizare nr. 0015/13 decembrie 1999 si nr. 0016/13 decembrie 1999, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip OPTIMUS - IC, modele: MG 2000 si MG 2100, tipul hârtiei: termicã si, respectiv, autocopiativã; retea de distributie si service: 9 agenti economici si, respectiv, 9 agenti economici.

NOTÃ:
Prezenta listã este publicatã în temeiul pct. 5.2 lit. k) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 28/1999, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 477/1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 28 iunie 1999.