MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XI - Nr. 631    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE   Vineri, 24 decembrie

SUMAR

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            1.011. - Hotãrâre pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Comisia Europeanã privind înfiintarea Oficiului de Plãti si Contractare PHARE (O.P.C.P.), semnat la Bucuresti la 16 iulie 1998, si a Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Comisia Europeanã privind înfiintarea Fondului National, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998.

            1.041. - Hotãrâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 1999 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Turism I.N.C.D.T. Bucuresti, aflat în coordonarea Autoritãtii Nationale pentru Turism.

            1.042. - Hotãrâre privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli, rectificate, ale Companiei Nationale "posta românã" - S.A., Societãtii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., Regiei Autonome "inspectoratul general al comunicatiilor" si Institutului National de Cercetare - Dezvoltare în Informaticã - ICI Bucuresti, aflate în coordonarea si/sau sub autoritatea Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informaticã.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

            623. - Ordin al ministrului sãnãtãtii pentru aprobarea componentei trusei sanitare auto si a continutului minim obligatoriu al acesteia.

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

            34. - Circularã pentru modificarea Regulamentului nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Comisia Europeanã privind înfiintarea Oficiului de Plãti si Contractare Phare (O.P.C.P.), semnat la Bucuresti la 16 iulie 1998, si a Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Comisia Europeanã privind înfiintarea Fondului National, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998

            In temeiul art. 107 din Constitutia României si al art. 5 din Legea nr. 4/1991 privind incheierea si ratificarea tratatelor,
            Guvernul României h o t a r a s t e :
            Art. 1. - Se aproba Memorandumul de intelegere dintre Guvernul României si Comisia Europeana privind infiintarea Oficiului de Plati si Contractare PHARE (O.P.C.P.), semnat la Bucuresti la 16 iulie 1998, prevazut in anexa nr. I la prezenta hotarare.
            Art. 2. - Se aproba Memorandumul de intelegere dintre Guvernul României si Comisia Europeana privind infiintarea Fondului National, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998, prevazut in anexa nr. II la prezenta hotarare.
            Art. 3. - Primul-ministru numeste prin decizie Coordonatorul national al asistentei PHARE si Responsabilul national cu autorizarea finantarii PHARE.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministru delegat pe langa primul-ministru
pentru integrare europeana,
Alexandru Herlea
p. Ministrul afacerilor externe,
Ion Pascu,
secretar de stat

Bucuresti, 9 decembrie 1999.
Nr. 1.011.

ANEXA Nr. I

MEMORANDUM DE INTELEGERE
între Guvernul României si Comisia Europeanã
privind înfiintarea Oficiului de Plãti si Contractare PHARE (O.P.C.P.)

Articolul 1
Prezentare generalã

            Infiintarea Oficiului de Plati si Contractare PHARE (O.P.C.P.) trebuie inteleasa in contextul urmatoarelor necesitati si cerinte:
            - sporirea volumului si complexitatii Programului PHARE pentru România si cresterea concomitenta a numarului programelor si proiectelor aflate in stadiu de implementare; schimbarea rolului Programului PHARE, care devine instrument de sprijinire a strategiei de preaderare a României; necesitatea functionarii unor proceduri financiare si a unor structuri manageriale viabile, in conformitate cu reglementarile Uniunii Europene;
            - dimensiunea Programului PHARE in România, care face ineficienta, din punct de vedere al costurilor, o structura bazata pe functionarea unui numar mare de unitati de administrare a Programului (Programme Management Unit - PMU); necesitatea limitarii numarului de unitati de administrare a Programului, care gestioneaza programe sectoriale individuale, in acest fel evitandu-se atat complexitatea efectuarii transferului si monitorizarii fondurilor, cat si divergenta metodelor de contabilizare si raportare financiara catre Comisie;
            - necesitatea infiintarii unui sistem de management financiar PHARE compatibil cu reglementarile si cu procedurile bugetare ale Uniunii Europene, asigurandu-se astfel un control financiar eficient;
            - avantajul unui management financiar viabil si al eficientei unei singure unitati, in subordinea Ministerului Finantelor, dotata in mod corespunzator cu personalul necesar pentru a asigura administrarea financiara, evidenta contabila si efectuarea platilor PHARE in numele Guvernului României; functia acestei unitati, de punct unic de referinta, responsabil pentru aspectele mai sus mentionate.

Articolul 2
Infiintarea Oficiului de Plãti si Contractare PHARE (O.P.C.P.)

            1. O.P.C.P. se va constitui si va functiona in subordinea Ministerului Finantelor din România. Gestionarea fondurilor PHARE de catre O.P.C.P. se realizeaza conform prevederilor prezentului memorandum de intelegere si ale reglementarilor Uniunii Europene privind utilizarea fondurilor PHARE, convenite in Acordul-cadru incheiat intre România si Comisie la 12 martie 1991.
            2. O.P.C.P. va raspunde si va raporta direct responsabilului cu autorizarea Programului (RAP) (Programme Authorising Officer - PAO), numit de Guvernul României.
            3. O.P.C.P. va detine intreaga responsabilitate privind toate aspectele procedurale si administrative ale problemelor bugetare, licitatiilor, administrarii contractelor, efectuarii platilor, tinerii evidentei contabile si raportarii financiare, in legatura cu achizitiile de servicii, bunuri si lucrari, in cadrul Programului PHARE in România. O.P.C.P. trebuie sa asigure respectarea regulilor, reglementarilor si procedurilor PHARE privind achizitiile de servicii, bunuri si lucrari, precum si functionarea unui sistem de raportare corespunzator.
            4. Autoritatile insarcinate cu implementarea fiecarui program (Autoritatile de implementare) vor detine intreaga responsabilitate privind aspectele tehnice ale implementarii Programului. Responsabilitatile Autoritatilor de implementare sunt precizate in anexa nr. 1 la prezentul memorandum de intelegere.
            5. La solicitarea Autoritatilor de implementare, O.P.C.P. va acorda acestora consultanta privind procedurile de implementare a Programelor PHARE (structura Programelor de lucru, a Planurilor strategice, procedurile de achizitii si contractare etc.); cu toate acestea, responsabilitatea privind aspectele tehnice ale implementarii revine in intregime Autoritatilor de implementare. O.P.C.P. urmeaza sa isi dezvolte capacitatea de expertiza si documentatia necesara in acest scop.
            6. O.P.C.P. va avea urmatoarele sarcini:
            Licitatii: primirea de la Autoritatile de implementare, in formate standard, a termenilor de referinta, a cererilor de oferta si a fiselor rezumative privind licitatia; furnizarea informatiilor catre ofertanti, conform procedurilor PHARE, si solicitarea publicarii de catre Comisia Europeana a licitatiilor pe Internet (in pagina web PHARE), conform prevederilor art. 118, cu modificarile ulterioare, al Reglementarii financiare; verificarea actualizarii corespunzatoare a Rapoartelor trimestriale privind implementarea programelor, elaborate de Autoritatile de implementare; verificarea procedurala a listelor scurte si a documentatiei licitatiei, pregatite de Autoritatile de implementare care primesc, de asemenea, toate scrisorile continand expresii de interes; verificarea si solicitarea de modificari, daca este necesar, pentru asigurarea conformitatii cu reglementarile PHARE; asigurarea pregatirii corespunzatoare a dosarelor de licitatie; transmiterea dosarelor de licitatie catre ofertanti; verificarea componentei comisiilor de evaluare; participarea la sesiunile de evaluare ca observator sau presedinte al comisiei de evaluare (in functie de optiunea O.P.C.P.), pentru a asigura respectarea procedurilor; furnizarea consultantei si a sprijinului administrativ necesar pentru efectuarea evaluarilor; asigurarea pregatirii corespunzatoare a raportului de evaluare, care trebuie intocmit de comisia de evaluare respectiva.
            Contractare: supervizarea evaluarii si atribuirii contractelor, in vederea asigurarii respectarii procedurilor administrative PHARE (dar nu implicarea propriu-zisa - cu exceptia acordarii de consultanta in probleme procedurale - in evaluarea tehnica sau financiara, in selectare, care raman in responsabilitatea Autoritatii de implementare); negocierea contractelor, acolo unde este cazul (Autoritatea de implementare trebuie sa furnizeze asistenta tehnica necesara), elaborarea proiectelor de contract, pregatirea si semnarea contractelor, in baza solicitarii si a recomandarilor tehnice primite din partea Autoritatii de implementare; asigurarea conformitatii cu cerintele PHARE administrative si juridice (in cazul neconformitatii, directorul O.P.C.P. trebuie sa informeze in scris Autoritatea de implementare respectiva); RAP detine responsabilitatea semnarii contractului (andosat de Comisia Europeana); inregistrarea contractului incheiat, prin atribuirea codului de legatura cu numarul Programului si al Proiectului.
            Administrare: verificarea, din punct de vedere administrativ, a Planurilor strategice, a Programelor de lucru si a Rapoartelor de monitorizare si evaluare, inaintate de Autoritatea de implementare responsabila de respectivele proiecte finantate din fonduri PHARE, inainte de andosarea documentelor mentionate de Comisia Europeana, conform procedurilor Manualului SID in vigoare. Autoritatea de implementare este responsabila pentru pregatirea documentelor mentionate, care trebuie semnate de RAP (sau de directorul O.P.C.P.). O.P.C.P. trebuie sa inainteze Comisiei Europene un Program de lucru pentru fiecare Program, indiferent de numarul Autoritatilor de implementare implicate in administrarea tehnica a Programului.
            Contabilitate: operationalizarea si asigurarea functionarii in continuare a sistemului contabil necesar; utilizarea unor registre contabile separate pentru fiecare program sectorial si inregistrarea contabila adecvata a tuturor platilor la nivel de program, proiect, contract etc; operarea conturilor financiare, in conditiile efectuarii tuturor verificarilor standard si a reconcilierilor bancare necesare; inregistrarea tuturor tranzactiilor in sistemul de raportare furnizat de Comisia Europeana, in conformitate cu prevederile Manualului SID.
            Plati: efectuarea corecta si la timp a platilor, in conformitate cu procedurile Manualului SID in vigoare; primirea solicitarilor de plata de la contractori si verificarea conformitatii acestor cereri; solicitarea autorizarii de plata ("citit si aprobat") din partea Autoritatii de implementare sau, dupa caz, returnarea la contractor a cererii de plata, pentru modificari.
            Raportare: elaborarea Rapoartelor lunare privind situatia financiara a fiecarui program; distribuirea acestor rapoarte catre Autoritatile de implementare, Departamentul pentru Integrare Europeana, Delegatia Comisiei Europene in România si Comisia Europeana; furnizarea periodica de informatii la zi privind planificarea licitatiilor, a evaluarii ofertelor si a atribuirii contractelor, in conformitate cu prevederile Manualului SID.
Cont PHARE: operarea unui cont bancar separat pentru fiecare program gestionat de O.P.C.P., conform intelegerii dintre Guvernul României si Comisia Europeana; mentinerea, monitorizarea si intreprinderea masurilor necesare pentru realimentarea conturilor bancare, pe baza Programelor de lucru elaborate de fiecare Autoritate de implementare si a platilor efectuate de Autoritatea de implementare, raportarea lunara a situatiei contului bancar, pregatirea cererilor, catre Comisia Europeana, de efectuare a platilor in avans.
            Instruire: organizarea si desfasurarea, in functie de necesitati, a unor sesiuni de instruire privind procedurile PHARE de efectuare a platilor si achizitiilor, in beneficiul acelor agentii/fundatii care vor continua sa functioneze in mod autonom.
Consultanta privind procedurile: acordarea de consultanta, la solicitarea Autoritatilor de implementare, in probleme privind procedurile de achizitii si financiare PHARE.
            Audit: intreprinderea de masuri necesare pentru asigurarea auditarii conturilor de catre autoritatile nationale; cooperarea cu Comisia Europeana si cu autoritatile nationale si sprijinirea acestora in indeplinirea cerintelor de audit.

Articolul 3
Personalul O.P.C.P.

            O.P.C.P. va fi constituit din minimum 15 angajati: directorul O.P.C.P., 8 experti (responsabili pentru licitatii, contractari, plati, contabilitate, administrarea contractelor si raportari financiare), un contabil-sef, un specialist in tehnica de calcul, un administrator/casier, un asistent, o secretara si un sofer. Guvernul României trebuie sa suporte toate cheltuielile legate de personal.
            Personalul va fi angajat prin concurs, conform legii romane. Asistenta tehnica furnizata prin Programul PHARE va oferi sprijin pentru infiintarea structurilor si operationalizarea procedurilor necesare. Partile implicate trebuie sa asigure, din stadiul initial, continuitatea prezentei unei asistente tehnice adecvate, conform art. 4.

Articolul 4
Sediul O.P.C.P., facilitati si costuri de operare

            1. Ministerul Finantelor trebuie sa puna la dispozitie un spatiu adecvat pentru sediul O.P.C.P.; acest spatiu va include spatiul pentru birourile personalului O.P.C.P., arhiva, incapere pentru intalniri, spatiu pentru auditori, consultanti, instructori, precum si facilitati de comunicare.
            2. Cheltuielile pentru consultanta si instruire in vederea functionarii eficiente a O.P.C.P., precum si cele aferente facilitatilor necesare administrarii curente a O.P.C.P., incluzand echipamentul de calcul, de fotocopiere si de telecomunicatii, programele pentru calculator si toate costurile curente de operare, vor fi suportate din Programul PHARE pentru România, pe o perioada initiala de 3 ani. In acest scop un buget de maximum 0,5 milioane ECU a fost alocat, in cadrul Programului Operational de Tara PHARE 1997, pentru primii 2 ani de functionare a O.P.C.P.
            3. Incepand cu al patrulea an de functionare aceste costuri de operare ale O.P.C.P. vor fi preluate treptat pentru a fi suportate de catre autoritatile romane, in baza unei propuneri care urmeaza sa fie aprobata anual de catre Comisia Europeana, astfel:
            - 33% in al patrulea an de functionare a O.P.C.P. (67% se suporta din fonduri PHARE);
            - 67% in al cincilea an de functionare a O.P.C.P. (33% se suporta din fonduri PHARE);
            - 100% in al saselea an de functionare a O.P.C.P.

Articolul 5
Responsabilul cu autorizarea Programului (RAP)

            1. Guvernul României va numi responsabilul cu autorizarea Programului (RAP), la care se face referire in art. 2, si care este responsabil cu activitatile desfasurate de O.P.C.P. RAP va raporta Coordonatorului national al asistentei, conform regulilor PHARE.
            2. RAP poate delega unele dintre responsabilitatile sale, inclusiv dreptul de semnatura pe toate documentele, si sarcinile prevazute la alin. 6 al art. 2 cel mult altor 2 oficiali (directorul O.P.C.P. sau orice alt semnatar delegat) ale caror semnaturi ii devin - ca urmare a delegarii - opozabile. Responsabilitatile astfel delegate vor fi enumerate in mod clar intr-un document separat si vor fi comunicate Comisiei Europene. RAP poate sa revoce oricand delegarea dreptului de semnatura.

Articolul 6
Conturile bancare ale O.P.C.P.

            1. O.P.C.P. va deschide un cont bancar distinct pentru fiecare program, conform intelegerii dintre Guvernul României si Comisia Europeana si conform prevederilor alin. 6 al art. 2. Pentru fiecare program va fi deschis un singur cont bancar.
            2. Conturile bancare specificate la alin. 1 vor fi deschise la una dintre cele trei banci deja selectate in acest scop si agreate de Comisia Europeana si de Guvernul României. Comisia Europeana isi rezerva dreptul de a reanaliza periodic serviciile oferite de banca selectata.
            3. Conturile bancare vor fi denominate in ECU. Sumele reprezentand dobanda bonificata de banca se comunica periodic Comisiei Europene si pot fi reinvestite in activitatile din cadrul memorandumului de finantare respectiv, numai cu aprobarea Comisiei Europene si in conformitate cu prevederile Manualului SID in vigoare.
            4. Conturile bancare vor fi operate in sistemul dublei semnaturi, necesitand cel putin semnatura RAP.
            5. O.P.C.P. va comunica Comisiei Europene toate informatiile relevante referitoare la conturile bancare, confirmate de banca (denumirea si sediul bancii, numerele de cont, numele titularilor de cont si ratele dobanzii).

Articolul 7
Transferul fondurilor

            1. O.P.C.P. va tine evidenta tuturor platilor in avans, primite in scopul implementarii fiecarui program si proiect finantat din fonduri PHARE.
            2. Comisia Europeana trebuie sa efectueze platile in avans in baza cererii primite de la RAP sau de la delegatul acestuia, dar numai dupa aprobarea de catre Comisia Europeana a documentelor de planificare prevazute in Manualul SID, semnate in prealabil de catre persoanele competente din cadrul Autoritatii de implementare si verificate, din punct de vedere al conformitatii bugetare si administrative, de catre RAP.

Articolul 8
Plãti

            Sumele primite in contul bancar ca plati in avans vor fi utilizate pentru efectuarea platilor pe baza facturilor - confirmate de catre Autoritatile de implementare - aferente contractelor semnate de O.P.C.P. si finantate din fonduri PHARE.

Articolul 9
Procedurile de atribuire a contractelor

            O.P.C.P. trebuie sa execute procedurile in vigoare de atribuire a contractelor, prevazute in Manualul SID.

Articolul 10
Contabilitatea

            1. O.P.C.P. va opera un sistem contabil care sa asigure reflectarea tuturor operatiunilor contractuale si a celorlalte operatiuni financiare ce decurg din implementarea programelor si proiectelor finantate din fonduri PHARE in România.
            2. Acest sistem va trebui sa respecte cerintele cu privire la managementul financiar, prevazute in Manualul SID, precum si cerintele SID de raportare furnizate de Comisia Europeana.

Articolul 11
Audit

            1. Conturile si operatiunile efectuate de O.P.C.P. pot fi verificate periodic de catre un auditor independent, contractat de Comisia Europeana, fara a aduce prejudiciu responsabilitatilor Comisiei Europene si ale Curtii Europene de Conturi, conform prevederilor din Conditiile generale privind memorandumurile de finantare, anexa la Acordul-cadru incheiat intre România si Comisia Europeana la 12 martie 1991.
            2. Inregistrarile scrise, referitoare la toate operatiunile de gestionare financiara, licitatii si contractare, trebuie arhivate pentru o perioada de 5 ani, calculata de la data inchiderii Programului.

Articolul 12
Arbitraj

            In aplicarea prevederilor art. 2, 6, 7, 8 si 10, orice posibila disputa privind regulile de utilizare a fondurilor PHARE trebuie rezolvata de catre partile contractante pe cale amiabila si in conformitate cu prevederile Acordului-cadru semnat la 12 martie 1991.

Articolul 13
Dispozitii finale

            1. Prezentul memorandum de intelegere va fi in vigoare pe o durata de 6 ani, calculata din momentul semnarii de catre ambele parti contractante. Aceasta durata va putea fi extinsa cu acordul partilor, pe baza unui schimb de scrisori.
            2. Prezentul memorandum de intelegere urmeaza sa fie analizat la incheierea fiecarui an de operare si, ca urmare a acestor analizari, poate fi modificat prin schimb de scrisori, fara a aduce astfel prejudiciu responsabilitatilor Comisiei Europene, care isi rezerva dreptul de a revizui prevederile privind implementarea, dupa caz, conform prevederilor Manualului SID. De asemenea, prezentul memorandum de intelegere poate fi modificat prin schimb de scrisori, in cazul introducerii unor noi structuri de implementare a Programelor PHARE, caz in care unele responsabilitati ale O.P.C.P., prevazute in prezentul memorandum de intelegere, vor fi transferate Fondului National.
            3. Aspectele tehnice si responsabilitatile Autoritatilor de implementare (conform prevederilor art. 2) sunt precizate in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul memorandum de intelegere.
            4. Modalitatile financiare de sprijin PHARE acordat O.P.C.P. (pentru personal, facilitati si costuri de operare, prevazute la art. 3 si 4) sunt precizate in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul memorandum de intelegere.
            5. Prezentul memorandum de intelegere intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti.
            Semnat la Bucuresti la 16 iulie 1998.
 
Pentru Guvernul României, 
Daniel Dãianu,
ministrul finantelor 
Alexandru Herlea, 
ministru delegat pe lângã primul-ministru 
pentru integrare europeanã 
Pentru Comisia Europeanã, 
Andrew Rasbash, 
însãrcinat cu afaceri 

ANEXA nr. 1

Responsabilitãtile Autoritãtilor de implementare

            Conform prevederilor alin. 4 al art. 2 din Memorandumul de intelegere privind infiintarea O.P.C.P. in subordinea Ministerului Finantelor din România, prezenta anexa, ca parte integranta a memorandumului de intelegere, descrie responsabilitatile autoritatii care beneficiaza de asistenta tehnica (Autoritatea de implementare).
            1. Implementarea proiectelor este responsabilitatea Autoritatii de implementare. Autoritatea de implementare este responsabila in fata Guvernului României si a Comisiei Europene pentru implementarea corespunzatoare si la timp a proiectelor.
            2. Responsabilitatile Autoritatilor de implementare includ:
            a) identificarea, programarea si detalierea programelor si proiectelor, pe baza prioritatilor convenite, asigurandu-se conformitatea si incadrarea lor in strategia de aderare si in programele sectoriale;
            b) implementarea din punct de vedere tehnic a proiectelor mai sus mentionate, incluzand sustinerea acestora prin politicile sectoriale, monitorizarea si executia;
            c) managementul procedural si administrativ:
            - pregatirea Planurilor strategice, a Programelor de lucru, a bugetelor si a Rapoartelor de monitorizare si evaluare referitoare la programele cu finantare Phare;
            - furnizarea trimestriala a informatiilor de actualizare privind stadiul implementarii programelor, precum si a informatiilor actualizate periodic privind planificarea licitatiilor si a evaluarii ofertelor;
            - definirea continutului proiectelor si a bazei in care se incheie contractele de implementare a acestora, incluzand pregatirea termenilor de referinta si a listelor scurte; indeplinirea functiei de secretariat pentru primirea, deschiderea si evaluarea ofertelor; evaluarea ofertelor, selectarea contractorului si negocierea contractului;
            - planificarea activitatilor proprii, raportarea periodica catre autoritatea responsabila si asigurarea schimbului de informatii cu Comisia Europeana, referitoare la aspectele tehnice;
            - inaintarea catre O.P.C.P. a cererilor de pregatire si incheiere a contractelor (pe baza unui dosar complet incluzand raportul de evaluare, oferta tehnica si financiara, precum si o nota explicativa) si aprobarea facturilor remise de contractori in vederea efectuarii platilor de catre O.P.C.P.;
            - administrarea proiectelor si a contractelor aferente acestora, asigurarea functionarii unui sistem informational pentru monitorizarea derularii acestora si intreprinderea masurilor necesare pentru a asigura indeplinirea de catre contractor a sarcinilor ce ii revin conform termenilor de referinta; furnizarea catre O.P.C.P. si Comisia Europeana a Rapoartelor trimestriale si anuale privind executarea proiectelor.
            3. Nici un fel de costuri ale Autoritatilor de implementare nu poate fi finantat din fonduri Phare.

ANEXA nr. 2

Modalitãti de sprijin Phare acordat O.P.C.P.

            Conform prevederilor art. 12 din Memorandumul de intelegere privind infiintarea O.P.C.P. in subordinea Ministerului Finantelor din România, prezenta anexa, ca parte integranta a memorandumului de intelegere, descrie modalitatile financiare de sustinere a O.P.C.P. din fonduri PHARE (personal, facilitati si costuri de operare).

Articolul 1
Responsabilitãtile Ministerului Finantelor din România

            Ministerul Finantelor din România este responsabil pentru:
            - publicarea anuntului, selectarea si angajarea pe baza de concurs a personalului O.P.C.P., in structura prevazuta pentru acesta;
            - aprobarea fiselor posturilor, a atributiilor angajatilor, a nivelului de remunerare si a celorlalte conditii privind activitatea personalului;
            - plata salariilor angajatilor.

Articolul 2
Sediul O.P.C.P., facilitãti si costuri de operare

            1. Conform prevederilor alin. 2 si 3 ale art. 4 din memorandumul de intelegere, Ministerul Finantelor va pune la dispozitie pentru intregul personal al O.P.C.P., pe toata durata de aplicare a memorandumului de intelegere, un spatiu adecvat pentru birouri, inclusiv un spatiu pentru arhive, si o incapere separata pentru intalniri si instruire.
            2. Conform prevederilor alin. 2 al art. 4 din memorandumul de intelegere si in scopul asigurarii functionarii efective si eficiente a O.P.C.P., sprijinul PHARE acordat acestuia va include achizitionarea de echipamente de birotica si documentatie, instruirea personalului si stabilirea legaturilor informationale.
            3. Conform prevederilor alin. 2 al art. 4 din memorandumul de intelegere, costurile de functionare a O.P.C.P. vor fi suportate din alocarea PHARE pentru România, dupa cum urmeaza:
            - costurile cu comunicatiile, inclusiv conectarea si plata abonamentului la furnizorul de Internet;
            - dotarea cu materiale a birourilor (rechizite);
            - transportul extern cu avionul;
            - transportul intern;
            - cheltuielile cu intretinerea vehiculului.
            Costurile mai sus mentionate vor fi suportate integral din fonduri PHARE, pentru o perioada initiala de 3 ani. Conform prevederilor art. 4 din memorandumul de intelegere, suma totala pentru primii 2 ani a fost fixata, in varianta initiala a Programului Operational de Tara PHARE 1997, la 0,5 milioane ECU. Pentru toti anii urmatori Ministerul Finantelor va inainta Comisiei Europene spre aprobare o propunere anuala de finantare. Dupa expirarea acestei perioade initiale costurile curente ale O.P.C.P. vor fi preluate treptat de autoritatile romane, conform prevederilor alin. 3 al art. 4 din memorandumul de intelegere.

Anexa Nr. II

MEMORANDUM DE INTELEGERE
între Guvernul României si Comisia Europeanã privind înfiintarea Fondului National

            Intrucat strategia intarita de preaderare este menita sa permita tuturor statelor candidate din Europa Centrala si de Est ca in cele din urma sa devina state membre si, in acest scop, sa se alinieze cat mai repede posibil la acquisul comunitar inainte de aderare,
intrucat Parteneriatul de aderare este o componenta-cheie a strategiei intarite de preaderare, care va mobiliza intr-un cadru unic toate formele de asistenta acordata tarilor candidate,
intrucat este importanta imbunatatirea sistemelor de management existente, in scopul atingerii obiectivelor stabilite in Parteneriatul de aderare,
            Uniunea Europeanã, reprezentata de Comisia Europeana, denumita in continuare Comisia, pe de o parte, si
            Guvernul României, actionand in numele României, denumit in continuare Beneficiar, pe de alta parte,
            au convenit urmatoarele:

Articolul 1
Definitii

            - Sistem de Implementare Descentralizat - SID (Decentralised Implementation System - DIS)
            Sistem de implementare a Programului PHARE, in cadrul caruia o parte a managementului si responsabilitatilor se transfera tarii partenere, in timp ce Comisiei ii revine responsabilitatea finala, conform tratatelor Comunitatii Europene.
            - Oficiul de Plati si Contractare PHARE - O.P.C.P. (Central Finance and Contracts Unit - CFCU)
            Organism de implementare a SID, din cadrul administratiei nationale, responsabil cu organizarea si desfasurarea licitatiilor, a contractarilor si cu efectuarea platilor in cadrul proiectelor de dezvoltare institutionala si - daca se prevede explicit - a altor proiecte. Pentru aceste proiecte implementarea tehnica este realizata de un responsabil de program - RP (Senior Programme Officer - SPO).
            - Agentie de implementare - AI (Implementing Agency - IA)
            Organism de implementare a SID, din cadrul administratiei nationale, responsabil cu organizarea si desfasurarea licitatiilor, a contractarilor si cu efectuarea platilor, precum si cu implementarea tehnica, in cazul proiectelor de sprijinire a investitiilor si - daca se prevede explicit - a altor proiecte.
            - Comitet Comun de Monitorizare - CCM (Joint Monitoring Committee - JMC)
            Comitet format din Responsabilul national cu autorizarea finantarii - RNAF (National Authorising Officer - NAO), Coordonatorul national al asistentei (National Aid Coordinator - NAC) si din reprezentanti ai Comisiei, care are sarcina reexaminarii programelor PHARE.
            - Coordonatorul national al asistentei - CNA (National Aid Coordinator - NAC)
Oficial din cadrul administratiei nationale, responsabil cu activitatea de programare in cadrul Beneficiarului. CNA asigura o legatura stransa intre procesul general de aderare si utilizarea asistentei financiare nerambursabile acordate de Uniunea Europeana, fiind, de asemenea, responsabil cu monitorizarea si cu evaluarea programelor PHARE.
            - Responsabilul national cu autorizarea finantarii - RNAF (National Authorising Officer - NAO)
            Oficial din cadrul administratiei nationale, care conduce Fondul National - FN (National Fund - NF). RNAF are intreaga responsabilitate a managementului financiar al fondurilor PHARE.
            - Fondul National - FN (National Fund - NF)
            Entitate cu rol de trezorerie centrala din cadrul Ministerului Finantelor, prin intermediul careia fondurile Uniunii Europene sunt transferate catre Beneficiar.
            - Perseus
            Sistemul curent de raportare financiara al Comisiei Europene.
            - Responsabilul cu autorizarea Programului - RAP (Programme Authorising Officer - PAO)
            Oficial din cadrul administratiei nationale, care conduce o AI sau O.P.C.P. RAP este responsabil pentru functionarea AI/O.P.C.P. si pentru managementul financiar judicios al proiectelor care se implementeaza.
            - Responsabilul de program - RP (Senior Programme Officer - SPO)
            Oficial din cadrul administratiei nationale (minister de resort/agentie guvernamentala), responsabil cu implementarea tehnica a proiectelor pentru care O.P.C.P. are responsabilitatea implementarii administrative si financiare.

Articolul 2
Fondul National si Responsabilul national cu autorizarea finantãrii

            1. Beneficiarul are obligatia de a infiinta Fondul National, ca entitate cu rol de trezorerie centrala, in subordinea unui Responsabil national cu autorizarea finantarii, denumit in continuare RNAF, din cadrul Ministerului Finantelor, in scopul gestionarii asistentei financiare alocate Beneficiarului de catre Uniunea Europeana, conform Sistemului de implementare descentralizat, denumit in continuare SID.
            2. Responsabil national cu autorizarea finantarii trebuie sa fie un oficial cu rang de ministru sau de secretar de stat, numit de Beneficiar. Responsabilul national cu autorizarea finantarii nu poate detine in acelasi timp si functia de coordonator national al asistentei. Responsabilul national cu autorizarea finantarii poate delega responsabilitatile sale cel mult altor 2 oficiali, dar el va ramane raspunzator in final pentru toate responsabilitatile cu care este investit conform prevederilor prezentului memorandum de intelegere si ale altor acorduri incheiate in baza acestuia.

Articolul 3
Responsabilitãtile Responsabilului national cu autorizarea finantãrii (RNAF)

            1. Responsabilul national cu autorizarea finantarii (RNAF) detine intreaga responsabilitate a gestionarii financiare a fondurilor PHARE. El trebuie sa asigure respectarea tuturor regulilor, reglementarilor si procedurilor PHARE referitoare la achizitii, raportare si management financiar, precum si functionarea adecvata a unui sistem de raportare si informare pentru fiecare proiect. RNAF detine intreaga raspundere pentru fondurile PHARE ale unui program, pana la inchiderea acestuia.
            2. Autoritatea nationala de control financiar trebuie sa desfasoare un control financiar adecvat. Responsabilul national cu autorizarea finantarii trebuie sa asigure functionarea unui sistem de raportare financiara pentru toate fondurile PHARE. El va fi raspunzator in fata Comisiei pentru utilizarea fondurilor. In indeplinirea acestor responsabilitati Responsabilul national cu autorizarea finantarii este raspunzator pentru urmatoarele sarcini:
            iiii(i) solicitarea si gestionarea fondurilor de la Comisie;
            iii(ii) numirea responsabililor cu autorizarea Programului (RAP) in cadrul fiecarei Agentii de implementare (AI) si, acolo unde este cazul, al Oficiului de Plati si Contractare PHARE (O.P.C.P.), prin consultare cu Coordonatorul national al asistentei;
            ii(iii) incheierea acordurilor de finantare pe care le va semna cu fiecare Agentie de implementare si, acolo unde este cazul, cu O.P.C.P., selectate si andosate de Comisie;
            ii(iv) asigurarea fluxului de finantare din resurse nationale si din alte resurse de cofinantare, dupa cum este stabilit prin memorandumurile de finantare privind Programele PHARE;
            iii(v) asigurarea tinerii la zi a unui sistem de raportare financiara (Perseus) pentru fondurile PHARE si a respectarii intru totul, de catre Agentiile de implementare si, acolo unde este cazul, de catre O.P.C.P., a procedurilor de raportare;
            i(vi) transferarea fondurilor catre Agentiile de implementare si, acolo unde este cazul, catre O.P.C.P., in conformitate cu mecanismul stabilit prin acordul de finantare;
            i(vii) participarea, alaturi de Comisie si de Coordonatorul national al asistentei, la un Comitet comun de monitorizare;
            (viii) recuperarea fondurilor neutilizate de la AI/O.P.C.P. la incheierea Programului.
            3. Aspectele tehnice si administrative ale implementarii unui program, inclusiv licitatiile si contractarea, vor fi integral in responsabilitatea Agentiei de implementare, a O.P.C.P. sau a ministerului de resort/agentiei implicate.
            4. Neindeplinirea oricareia dintre responsabilitatile stabilite prin prezentul memorandum de intelegere va conduce la rambursarea fondurilor PHARE catre Comisie.

Articolul 4
Solicitarea de fonduri de la Comisie

            1. Un avans, reprezentand un procent din bugetul total prevazut in memorandumul de finantare care va fi gestionat in mod descentralizat, va fi transferat de Comisie catre Fondul National dupa semnarea memorandumului de finantare, cu conditia ca prevederile art. 13 (Conturi bancare) sa fi fost indeplinite. Avansul nu poate depasi 20% din bugetul total al Programului.
            2. Valoarea avansului si a realimentarilor ulterioare, precum si momentele la care se face transferul acestora vor fi specificate in memorandumul de finantare. In cazul in care totalul fondurilor aflate la dispozitia Fondului National, a O.P.C.P. si a Agentiilor de implementare depaseste 10% din totalul bugetului in vigoare al Programului, care va fi gestionat in mod descentralizat, cererile de realimentare nu pot fi admise decat cu autorizare prealabila din partea Comisiei.
            3. Cererea de acordare a unui avans sau a unei realimentari, care trebuie certificata si aprobata de Responsabilul national cu autorizarea finantarii, se inainteaza Comisiei pentru aprobare si pentru efectuarea transferului. Cererea de realimentare trebuie sa fie insotita de:
            v(i) o declaratie de cheltuieli, care indica suma cumulata contractata si platita, detaliata pe subprograme, proiecte si subproiecte (acolo unde este cazul), reflectand legatura dintre bugetul indicativ (prevazut prin memorandumul de finantare) si cheltuielile si platile efectiv realizate conform raportarii financiare prezentate de AI/O.P.C.P. De asemenea, trebuie anexat un tabel care sa reflecte legatura dintre AI/O.P.C.P. si proiectul pe care aceasta/acesta il gestioneaza/coordoneaza;
            ii(ii) o raportare financiara corespunzatoare (Perseus), indicand contractele incheiate si platile efectuate;
            i(iii) reconcilierea bancara pentru conturile bancare deschise de FN si AI/O.P.C.P. De asemenea, trebuie comunicata dobanda acumulata in aceste conturi bancare;
            (iv) rapoarte de activitate, conform prevederilor art. 9;
            (v) o declaratie scrisa a RNAF, specificand ca informatiile din cererea de realimentare sunt corecte si ca implementarea asistentei PHARE progreseaza satisfacator si in conformitate cu obiectivele stabilite prin memorandumul de finantare.
            4. Imediat dupa incheierea perioadei de plati precizate in memorandumul de finantare RNAF trebuie sa emita o declaratie finala, insotita de documentatia justificativa, care sa indice suma totala contractata si platita. De asemenea, trebuie anexata reconcilierea bancara finala, indicand soldurile existente in conturile bancare ale FN, AI/O.P.C.P.
            5. Comisia isi rezerva dreptul de a solicita informatii suplimentare pentru justificarea transferurilor de fonduri.
            6. In mod exceptional Responsabilul national cu autorizarea finantarii poate solicita un avans/realimentare mai mare de 20%, numai daca previziunea fluxului de numerar, elaborata in baza listei cuprinzand contractele Agentiilor de implementare, demonstreaza ca necesarul fluxului de numerar pentru perioada urmatoare depaseste 20%.
            7. Memorandumul de finantare va cuprinde prevederi si conditii precise privind efectuarea transferurilor de fonduri.
            8. Fondul National trebuie sa tina evidenta tuturor platilor in avans si a realimentarilor primite in scopul implementarii fiecarui program, subprogram, proiect si, daca este cazul, subproiect cu finantare PHARE.

Articolul 5
Realocarea fondurilor

            1. RNAF poate solicita o realocare de fonduri de la un subprogram la altul, in cadrul aceluiasi memorandum de finantare (ajustare de program), ca urmare a recomandarii facute de Comitetul comun de monitorizare. Realocarea devine efectiva numai in urma andosarii ei de catre Comisie, pe baza unei justificari detaliate.
            In cazul in care suma de realocat reprezinta mai putin de 15% din valoarea memorandumului de finantare si nu se impune o modificare a obiectivelor stabilite prin memorandumul de finantare respectiv, aceasta andosare este de competenta delegatiei Comisiei. Urmatoarea declaratie de cheltuieli [art. 4&3 (i)] trebuie sa contina aceste realocari si sa includa, anexat, o copie de pe andosare de catre delegatia Comisiei.
            2. Daca suma de realocat reprezinta mai putin de 15%, dar realocarea impune o modificare a obiectivelor fata de cele stabilite prin memorandumul de finantare respectiv, daca realocarea propusa depaseste 15% sau daca se elimina proiecte existente ori se includ proiecte noi implicand o modificare a obiectivelor stabilite prin memorandumul de finantare respectiv, cererea de realocare trebuie inaintata Comisiei pentru aprobare si realocarea va face obiectul unei noi decizii a Comisiei.
            3. Dupa caz, RNAF poate solicita o realocare de fonduri de la un subproiect la altul, in cadrul aceluiasi proiect, ca urmare a recomandarii facute de Subcomitetul de monitorizare. Aceasta realocare devine efectiva numai in urma andosarii ei de catre delegatia Comisiei, pe baza unei justificari detaliate. Daca realocarea impune o modificare a obiectivelor fata de cele stabilite prin memorandumul de finantare respectiv sau daca se elimina subproiecte existente ori se includ subproiecte noi implicand o modificare a obiectivelor stabilite prin memorandumul de finantare respectiv, cererea de realocare trebuie inaintata Comisiei pentru aprobare. Urmatoarea declaratie de cheltuieli [art. 4&3 (i)] trebuie sa contina aceste realocari si sa includa, anexat, o copie de pe andosare de catre delegatia Comisiei.

Articolul 6
Transferul fondurilor cãtre Agentiile de Implementare

            1. Transferul fondurilor catre Agentiile de implementare si, acolo unde este cazul, catre O.P.C.P. trebuie efectuat pe baza estimarii fluxurilor de numerar.
2. AI trebuie sa inainteze catre Fondul National cereri de transfer in concordanta cu necesitatile sale, conform prevederilor acordului de finantare respectiv. Prevederile acordului de finantare vor inlocui, daca este cazul, Memorandumul de intelegere privind infiintarea O.P.C.P., semnat cu Comisia.
            3. Pe baza cererii si a documentatiei justificative, RNAF trebuie sa verifice nivelul platilor efectuate de AI din transa precedenta si, daca cererea este justificata, RNAF trebuie sa aprobe transferul urmatoarei transe de fonduri. AI trebuie sa efectueze plati numai in baza contractelor semnate.
            4. Fondul National si RNAF sunt deplin raspunzatori in fata Comisiei pentru efectuarea corespunzatoare si pe baza de informatii corecte a transferurilor de fonduri.
            5. Acordul de finantare care se incheie intre Fondul National si AI/O.P.C.P. si care se andoseaza de catre Comisie trebuie sa cuprinda prevederi detaliate referitoare la efectuarea transferurilor.
            6. Fondul National trebuie sa tina evidenta tuturor transferurilor efectuate in scopul implementarii fiecarui program, subprogram, proiect si, daca este cazul, subproiect, cu finantare PHARE.

Articolul 7
Plãti

            In cazul in care actioneaza ca agent de plata pentru un proiect, Fondul National trebuie sa efectueze platile catre contractori in baza cererilor inaintate de Autoritatile de implementare (O.P.C.P./AI), in conformitate cu Manualul SID si cu alte instructiuni emise de Comisie. Fondul National are obligatia de a raporta catre O.P.C.P./AI platile efectuate, pentru ca acestea sa inregistreze fara intarziere informatiile necesare in sistemul Perseus.

Articolul 8
Controlul financiar

            1. Autoritatea nationala de control financiar competenta va efectua un control financiar corespunzator al implementarii acordurilor de finantare semnate cu fiecare AI si, acolo unde este cazul, cu O.P.C.P. Un plan anual de audit si un rezumat al rezultatelor auditurilor efectuate trebuie transmise Comisiei. Rapoartele de audit trebuie sa fie la dispozitia Comisiei.
            2. Conturile si operatiunile tuturor structurilor de implementare relevante pot fi controlate periodic de catre un auditor independent, contractat de Comisie, fara a aduce prejudiciu responsabilitatilor Comisiei si ale Curtii Europene de Conturi, conform prevederilor din Conditiile generale privind memorandumurile de finantare, anexa la Acordul-cadru incheiat intre România si Comisie la 12 martie 1991.

Articolul 9
Raportare

            1. RNAF are obligatia de a asigura ca in cadrul FN (dupa caz, AI si O.P.C.P.) sa functioneze un sistem viabil de raportare financiara si tehnica (Perseus, incluzand, printre altele, date referitoare la precalificari si licitatii) pentru toate fondurile PHARE, inclusiv pentru fondurile transferate catre Agentiile de implementare si, acolo unde este cazul, catre O.P.C.P.
            2. In plus, Fondul National are obligatia, conform art. 4&3 (iv), de a elabora rapoarte privind situatia financiara a programelor, planificarea licitatiilor viitoare, evaluarile in cadrul licitatiilor organizate si atribuirea contractelor, modul de implementare a proiectelor, dificultatile intampinate (daca este cazul), perspectivele de viitor, precum si orice alte informatii necesare solicitate de Comisie. De asemenea, Fondul National trebuie sa elaboreze rapoarte trimestriale referitoare la problematica mai sus mentionata, in cazul in care Comisia solicita aceasta in completarea raportarii prevazute la art. 4.

Articolul 10
Personal

            Beneficiarul trebuie sa furnizeze, pe cheltuiala proprie, resursele umane necesare pentru executarea corecta si la timp a sarcinilor incredintate Fondului National.

Articolul 11
Sediu, utilitãti

            Beneficiarul trebuie sa furnizeze, din resurse proprii, sediul necesar, mobilierul de birou si celelalte utilitati pentru Fondul National din cadrul Ministerului Finantelor.

Articolul 12
Costuri operationale ale Fondului National

            Costurile operationale ale Fondului National trebuie suportate de catre Beneficiar.

Articolul 13
Conturi bancare

            1. Pentru fiecare memorandum de finantare Fondul National trebuie sa deschida un cont bancar la Banca Nationala a României sau un cont bancar garantat de Guvern. Acest cont bancar trebuie sa aiba subconturi din care fiecare AI/O.P.C.P. este abilitata/abilitat sa efectueze plati. In cazul in care acest sistem nu poate fi implementat, pot fi convenite aranjamente specifice intre serviciile Comisiei si Fondul National. Contul trebuie sa fie, in principiu, purtator de dobanda.
            2. Valoarea dobanzii acumulate in conturile bancare trebuie comunicata Comisiei cu ocazia transmiterii fiecarei cereri de realimentare, precum si la incheierea Programului. In baza unei propuneri primite de la RNAF, Comisia poate decide reinvestirea dobanzii in Program.
            3. Contul bancar trebuie operat in sistemul dublei semnaturi, fiind necesare semnatura RNAF si a unui responsabil cu contabilitatea Programului.
            4. Fondul National trebuie sa comunice Comisiei toate informatiile relevante, referitoare la conturile Fondului National, precum si la toate celelalte conturi ale Agentiilor de implementare si ale altor entitati catre care sunt transferate fonduri PHARE. Informatiile relevante includ, printre altele, denumirea si sediul bancii, numarul contului, numele titularului/titularilor de cont, rata dobanzii, precum si orice alta informatie pe care Comisia o considera necesara.

Articolul 14
Achizitii

            1. Achizitiile trebuie efectuate conform Manualului SID, asigurand accesul liber, concurenta loiala si transparenta, conform prevederilor cuprinse in titlul IX al Reglementarii financiare, aplicabila bugetului general al Comunitatii Europene, si in reglementarile PHARE.
            2. De la caz la caz, Comisia poate aproba derogarea de la regulile PHARE standard, daca derogarea este prevazuta in Reglementarea financiara si in Reglementarea PHARE si daca este specificata in memorandumul de finantare.
            3. Fondul National trebuie sa asigure respectarea regulilor si a procedurilor de achizitii corespunzatoare.

Articolul 15
Monitorizare si evaluare

            1. Beneficiarul trebuie sa infiinteze un Comitet comun de monitorizare (CCM). Acesta trebuie sa fie compus din Coordonatorul national al asistentei, RNAF si un reprezentant al Comisiei. CCM se va reuni cel putin o data pe an si va analiza toate programele cu finantare PHARE. CCM va evalua, pe baza rapoartelor de monitorizare, evolutia programelor in ceea ce priveste atingerea obiectivelor operationale ale aderarii, stabilite prin memorandumul de finantare. Daca este necesar, CCM recomanda schimbarea prioritatilor si/sau realocarea fondurilor PHARE, pentru a asigura indeplinirea obiectivelor si sarcinilor stabilite.
            2. In vederea monitorizarii programelor, CCM va numi un subcomitet de monitorizare. Acesta va fi format din Coordonatorul national al asistentei, RNAF, Responsabilul cu autorizarea Programului din cadrul fiecarei Agentii de implementare si un reprezentant al Comisiei. Pe baza rapoartelor intocmite pentru Responsabilul cu autorizarea Programului si pentru Comisie, precum si pe baza oricaror alte evaluari relevante, subcomitetul va analiza in detaliu evolutia inregistrata de fiecare program si de componentele si contractele sale, in conformitate cu Manualul SID, urmarind, printre altele, relevanta si calitatea proiectarii, eficienta, eficacitatea si impactul dorit. Subcomitetul va analiza, printre altele, rezultatele efective, comparativ cu cele planificate, rata implementarii si contractarii, fluxul financiar, structurile de gestionare a programelor si proiectelor; va inainta recomandari de ameliorare si va lua masurile corective necesare in cazul in care, fara un motiv intemeiat, Agentia de implementare nu intreprinde actiunile impuse de aceste recomandari. Subcomitetul va raporta CCM si, inaintea intrunirii anuale a acestuia, va inainta un raport general detaliat cu privire la toate programele.
            3. Independent de rapoartele de monitorizare elaborate la cererea CCM, Comisia si RNAF pot solicita, impreuna sau separat, un raport de evaluare independent, in orice stadiu al ciclului programului. Evaluarea va masura, de asemenea, impactul si modul corespunzator de indeplinire a obiectivelor. Pentru acest exercitiu va fi utilizata Metodologia de evaluare a Comisiei, care ofera cadrul de abordare a tuturor problemelor-cheie ale procesului de evaluare, cum sunt: relevanta, proiectarea, eficienta, eficacitatea, utilitatea si sustenabilitatea.

Articolul 16
Contabilitate si auditare

            1. Fondul National trebuie sa opereze un sistem contabil in partida dubla sau un sistem contabil analitic care sa reflecte toate operatiunile privind derularea contractelor, precum si celelalte operatiuni financiare referitoare la toate programele cu finantare PHARE din România.
            2. Conturile si operatiunile tuturor structurilor de implementare relevante, inclusiv ale Fondului National, pot fi verificate periodic de catre un auditor independent, contractat de Comisie, fara a aduce prejudiciu responsabilitatilor Comisiei si ale Curtii Europene de Conturi, conform prevederilor din Conditiile generale privind memorandumurile de finantare, anexa la Acordul-cadru incheiat intre România si Comisie la 12 martie 1991.
            3. Inregistrarile scrise, referitoare la toate operatiunile de gestionare financiara, licitatii si contractare, trebuie arhivate pentru o perioada de 5 ani, calculata de la data inchiderii Programului.

Articolul 17
Solutionarea neîntelegerilor

            1. Orice neclaritate referitoare la executarea sau la interpretarea prezentului memorandum de intelegere trebuie sa fie subiect al consultarilor dintre Beneficiar si Comisie, conducand, daca este necesar, la un amendament la acesta.
            2. In cazul neindeplinirii unei obligatii prevazute in prezentul memorandum de intelegere sau in instructiunile referitoare la acesta, precum si in cazul neluarii, in timp util, a masurilor corective corespunzatoare, Comisia poate suspenda finantarea programelor implementate prin sistemul introdus de prezentul memorandum de intelegere, in urma consultarilor cu Beneficiarul, si poate solicita rambursarea fondurilor PHARE.
            3. In cazul in care consultarile nu conduc la solutionarea neintelegerilor pe cale amiabila, partile pot recurge la arbitraj, conform prevederilor cuprinse in anexa B la Conditiile generale privind memorandumurile de finantare, anexa la Acordul-cadru incheiat intre România si Comisie la 12 martie 1991.

Articolul 18
Dispozitii finale

            Prezentul memorandum de intelegere poate fi modificat numai cu acordul scris al partilor.
            Prezentul memorandum de intelegere intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti.
            Semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998.
 
Pentru Guvernul României, 

p. Ministrul finantelor, 
Constantin Ene 
Ministru delegat pe langa primul-ministru 
pentru integrare europeana, 
Alexandru Herlea, 

Pentru Comunitatea Europeanã, 

Membru al Comisiei Europene, 
Hans van den Broek

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 1999 al Institutului National
de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucuresti, aflat în coordonarea
Autoritãtii Nationale pentru Turism

            In temeiul art. 60 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999, cu modificarile si completarile ulterioare,
            Guvernul României h o t a r a s t e :
            Art. 1. - (1) Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 1999 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Turism - I.N.C.D.T. Bucuresti, aflat in coordonarea Autoritatii Nationale pentru Turism, prevazut in anexa*) care face parte integranta din prezenta hotarare.
            (2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Turism - I.N.C.D.T. Bucuresti se aproba de Autoritatea Nationala pentru Turism.
            Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor inscrise in bugetul de venituri si cheltuieli al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Turism - I.N.C.D.T. Bucuresti reprezinta limite maxime si nu pot fi depasite decat in cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Autoritatii Nationale pentru Turism, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor.
            (2) In cazul in care in executie se inregistreaza depasiri sau nerealizari ale veniturilor aprobate, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Turism - I.N.C.D.T. Bucuresti poate efectua cheltuieli in functie de realizarea veniturilor, cu incadrarea in indicatorii de eficienta aprobati.
            Art. 3. - Cheltuielile cu salariile brute, corespunzatoare numarului de personal prevazut sa se utilizeze suplimentar in anul 1999 fata de cel realizat in trimestrul IV 1998, precum si cele aferente cresterii productivitatii muncii in anul 1999 fata de anul 1998, stabilite in conditiile prevederilor art. 29 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999, se vor efectua, dupa caz, corespunzator cu perioadele in care personalul respectiv este angajat si proportional cu gradul de realizare a cresterii productivitatii muncii.
            Art. 4. - Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie, daca nu a fost savarsita in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerata infractiune, si se sanctioneaza cu amenda de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.
            Art. 5. - Contraventia se constata si amenda se aplica de organele de control financiar ale statului, imputernicite conform legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prezentei hotarari.
            Art. 6. - Contraventiei prevazute la art. 4 ii sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR
ALEXANDRU ATHANASIU
Contrasemneazã:
Presedintele Autoritatii Nationale pentru Turism,
Sorin Frunzaverde
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu

Bucuresti, 17 decembrie 1999.
Nr. 1.041.*) Anexa se publica ulterior.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli, rectificate, ale Companiei Nationale
"posta românã" - S.A., Societãtii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., Regiei Autonome "inspectoratul general al comunicatiilor" si Institutului National de Cercetare - Dezvoltare in Informaticã - ICI Bucuresti, aflate în coordonarea si/sau sub autoritatea Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informaticã

            In temeiul prevederilor art. 46 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 140/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999,
            Guvernul României h o t a r a s t e :
            Art. 1. - Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli, rectificate, pe anul 1999 ale Companiei Nationale "posta romana" - S.A., Societatii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., Regiei Autonome "Inspectorarul General al Comunicatiilor si Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti, aflate in coordonarea si/sau sub autoritatea Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica, prevazute in anexele nr. 1-4*).
*) Anexele se publica ulterior.
            Art. 2. - Cheltuielile totale aferente veniturilor inscrise in bugetele de venituri si cheltuieli aprobate, prevazute la art. 1, reprezinta limite maxime si nu pot fi depasite decat in cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor.
            In cazul in care in executie se inregistreaza depasiri sau nerealizari ale veniturilor totale aprobate, agentii economici pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
            Art. 3. - Cheltuielile cu salariile brute, corespunzatoare numarului de personal prevazut sa se utilizeze suplimentar in anul 1999 fata de cel realizat in trimestrul IV 1998, precum si cele aferente cresterii productivitatii muncii in anul 1999 fata de anul 1998, stabilite in conditiile prevederilor art. 29 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999, se vor efectua, dupa caz, corespunzator cu perioadele in care personalul respectiv este angajat si proportional cu gradul de realizare a cresterii productivitatii muncii.
            Art. 4. - Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie, daca nu a fost savarsita in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerata infractiune, si se sanctioneaza cu amenda de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.
            Contraventia se constata si amenda se aplica de organele de control financiar ale statului, imputernicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prezentei hotarari.
            Contraventiei prevazute la alin. 1 i se aplica prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare.
            Art. 5. - Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta hotarare.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR
ALEXANDRU ATHANASIU
Contrasemneazã:
Presedintele Agentiei Nationale
pentru Comunicatii si Informatica,
Sergiu Stelian Iliescu
p. Ministrul finantelor,
Mihai Aristotel Ungureanu,
secretar de stat
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu

Bucuresti, 17 decembrie 1999.
Nr. 1.042.
 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SÃNÃTÃTII

ORDIN
pentru aprobarea componentei trusei sanitare auto
si a continutului minim obligatoriu al acesteia

            Ministrul sãnãtãtii,
            în temeiul prevederilor art. 171 si 172 din Legea nr. 3/1978 privind asigurarea sanatatii populatiei si ale art. 2 pct. 1 din Hotararea Guvernului nr. 244/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,
            având în vedere Nota Directiei de dotare tehnico-materiala si licitatii nr. GH/6.322/14 septembrie 1999,
            emite urmatorul ordin:
            Art. 1. - Se aproba componenta trusei sanitare auto prevazuta in anexa nr. 1 si continutul minim obligatoriu al trusei sanitare auto prevazut in anexa nr. 2.
            Art. 2. - Fabricarea si punerea pe piata a trusei sanitare auto se autorizeaza de Ministerul Sanatatii pentru fiecare furnizor in parte.
            Art. 3. - Trusele sanitare auto autorizate de Ministerul Sanatatii si vandute pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin pot fi utilizate pana la expirarea duratei de utilizare a componentelor din continutul acestora, iar autorizatiile emise de Ministerul Sanatatii pana la aceasta data sunt valabile pana la expirarea perioadei de autorizare.
            Art. 4. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin orice dispozitie contrara se abroga.
            Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

p. Ministrul sãnãtãtii,
Irinel Popescu,
secretar de stat

Bucuresti, 14 septembrie 1999.
Nr. 623.

ANEXA Nr. 1

COMPONENTA
trusei sanitare auto

            1.1. Trusa sanitara auto se compune dintr-o cutie, in care sunt depozitate produse tehnico-medicale, instrumentar, materiale sanitare, medicamente si materiale diverse.
            Anexa nr. 2 prevede continutul minim obligatoriu al trusei sanitare auto, necesara in vederea acordarii primului ajutor in cazurile de accidente auto. Optional, trusa sanitara auto mai poate contine si alte dispozitive medicale, cum ar fi: folia termoizolanta, dispozitiv care asigura o solutie moderna de conservare a energiei corpului omenesc aflat in situatii grave.
            1.2. Cutia trusei sanitare auto trebuie sa fie rigida, realizata din material plastic rezistent la soc. Aceasta va fi conceputa astfel incat:
            a) sa asigure o etanseitate corespunzatoare pentru protejarea continutului fata de praf, umezeala, carburanti si uleiuri, printr-un sistem de inchidere ferm;
            b) sa fie dimensionata si compartimentata corespunzator, in vederea depozitarii si asigurarii integritatii componentelor din continutul trusei sanitare auto, prevazut in anexa nr. 2;
            c) sa fie marcata cu denumirea produsului si a furnizorului sau, dupa caz, a producatorului;
            d) sa nu prezinte colturi si muchii ascutite, care pot produce vatamari corporale; marginile trebuie sa fie rotunjite si/sau netezite;
            e) vopseaua, scrisul si simbolurile trebuie sa fie rezistente la frecare si sa aiba o fiabilitate rezonabila;
            f) trebuie sa fie rezistenta si functionabila in conditii de variatii de temperatura;
            g) continutul acesteia nu trebuie sa fie dislocat la o inclinare de 30 de grade.
            2. Materialele sanitare si instrumentarul, prevazute in anexa nr. 2, vor fi autorizate de Ministerul Sanatatii, iar medicamentele prevazute in anexa nr. 2 vor fi autorizate de Agentia Nationala a Medicamentului.
            Calitatea materialelor sanitare, a instrumentarului si a medicamentelor va fi verificata si certificata in conformitate cu procedurile de evaluare a conformitatii, in vigoare.
            3. Trusele sanitare auto vor fi folosite astfel:
            a) o trusa sanitara auto pentru mijloacele de transport auto in comun cu mai putin de 15 locuri sau cu 15 locuri;
            b) doua truse sanitare auto pentru mijloacele de transport auto in comun cu mai mult de 15 locuri;
            c) o trusa sanitara auto pentru alte autovehicule decat cele prevazute la lit. a) si b), care prin constructie depasesc viteza de 6 km/h, cu exceptia scaunelor cu rotile, motocicletelor, bicicletelor, tractoarelor si a masinilor folosite in agricultura si silvicultura.
            4. In mijloacele de transport in comun trusele sanitare auto trebuie amplasate in locuri usor accesibile.

ANEXA Nr. 2

Continutul minim obligatoriu al trusei sanitare auto

Nr. 
crt. 
Denumirea produsului 
Dimensiuni 
Cantitatea 


 

1. Instrumentar 
1.1. Foarfece cu ambele varfuri boante, cu lama taietoare pentru material textil tip postav gros de minimum 2 mm 14-20 cm o bucata 
1.2. Ansamblu pentru respiratie gura la gura    o bucata
1.3. Pipa Guedel pentru adult, marimea 10 100 mm o bucata 
1.4. Pipa Guedel pentru copil, marimea 4 40 mm  o bucata
2. Materiale sanitare 
2.1. Leucoplast minimum 
2,5 m x 2,5 cm
o rola
2.2. Plasture (pansament rapid)  minimum 
40 cm x 5 cm
o bucata 
2.3. Compresa tifon sterilizata minimum 
10 cm x 8 cm 
minimum 
5 pachete 
minimum 
10 bucati/pachet
2.4. Fasa tifon minimum 
5 cm x 4 m 
minimum 
5 bucati
2.5. Bandaj triunghiular din panza, nedeformabil, surfilat sau tivit 2 laturi de 
minimum 80 cm
o bucata 
2.6. Vata medicinala hidrofila, sterilizata 50 cm 20 g 
2.7. Garou - tub sau banda de cauciuc   o bucata 
2.8. Manusi de unica folosinta    doua perechi 
3. Medicamente 
3.1. Solutie dezinfectanta cu alcool sanitar, in recipient de plastic de 30 cm3, cu etanseitate perfecta    o bucata 
3.2. Pansament cu rivanol  minimum 
6 cm x 2 cm 
minimum 
5 bucati
4. Materiale diverse     
4.1. Ace de siguranta minimum 4 cm minimum 6 bucati
4.2. Brosura de instructiuni de prim ajutor conform normelor Comisiei Europene de Resuscitare    o bucata 
4.3. Lista cu continutul trusei     

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NATIONALÃ A ROMÂNIEI

CIRCULARÃ
pentru modificarea Regulamentului nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare

            In temeiul art. 11 si 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a României,
            Banca Nationala a României emite prezenta circulara.
            Art. I. - Normele privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României - N.R.V.2 la Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997, modificat prin circularele nr. 7/1998, 25/1998, 22/1999 si 26/1999, publicate in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 29 mai 1998, nr. 514 din 30 decembrie 1998, nr. 449 din 15 septembrie 1999 si, respectiv, nr. 487 din 8 octombrie 1999, se modifica dupa cum urmeaza:
            1. Litera e) a punctului 2 se abroga.
            2. Titlul capitolului III va avea urmatorul cuprins:
            "III. Autorizarea persoanelor juridice care pot efectua schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice"
            3. Punctul 8 va avea urmatorul cuprins:
            "8. In cazul incetarii definitive a activitatii de schimb valutar, persoanele juridice autorizate vor transmite sucursalei/agentiei Bancii Nationale a României in raza careia isi are sediul social originalul autorizatiei de functionare, in cel mult 5 zile calendaristice de la data incetarii activitatii; in situatia incetarii definitive a activitatii unui punct de schimb valutar, persoana juridica autorizata va notifica Bancii Nationale a României, in termen de 5 zile calendaristice de la data incetarii activitatii."
            4. Dupa punctul 8 se introduce punctul 81 cu urmatorul cuprins:
            "81. Bancile, casele de schimb valutar si societatile comerciale care detin in administrare unitati hoteliere pot cumpara valuta si prin intermediul aparatelor automate de schimb valutar, numai cu autorizarea prealabila a Bancii Nationale a României. In situatia in care se solicita autorizarea operatiunilor de cumparare de valuta prin intermediul aparatelor automate de schimb valutar, se va depune o cerere insotita de documentatia tehnica a aparatului respectiv."
            5. Punctul 13 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
            "13. Bancile si casele de schimb valutar vor solicita in scris Bancii Nationale a României - Directia politici financiar-bancare luarea in evidenta - prin atribuirea unui cod statistic - a punctelor de schimb valutar, inclusiv a aparatelor automate de schimb valutar ce urmeaza a fi infiintate/instalate atat in sediile proprii, cat si in afara acestora, transmitand totodata in doua exemplare, lunar, in prima decada, sucursalei/agentiei Bancii Nationale a României din judetul in care isi au sediul social lista completa cuprinzand sediile/amplasamentele unde se efectueaza operatiuni de schimb valutar pentru persoane fizice. Sucursala/agentia va transmite un exemplar al listei Directiei politici financiar-bancare."
            6. La punctul 31 se introduce alineatul 2 cu urmatorul cuprins:
            "Buletinele de schimb valutar emise de aparatele automate de schimb valutar vor fi intocmite intr-un singur exemplar, fiind obligatorie completarea lor cu toate datele prevazute in formularul prezentat in anexa nr. 1, cu exceptia datelor prevazute la rubricile 1 si 2."
            7. La punctul 36 se introduce alineatul 2 cu urmatorul cuprins:
            "Raportarea operatiunilor de cumparare de valuta prin intermediul aparatelor automate de schimb valutar se va face distinct la nr. crt. «5. Alte instrumente de plata» din anexa nr. 2."
            8. Punctul 38 va avea urmatorul cuprins:
            "38. In situatia incalcarii prezentelor norme de catre persoanele juridice autorizate de Banca Nationala a României sa efectueze operatiuni de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice, se pot aplica sanctiunile prevazute la art. 60 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a României."
            Art. II. - In tot cuprinsul normelor se inlocuieste denumirea "Directia generala operatiuni monetare valutare si de credit" cu denumirea "Directia politici financiar-bancare", cu exceptia textului de la pct. 36 unde se inlocuieste cu denumirea "directia statistica".
            Art. III. - Dupa data intrarii in vigoare a prezentei circulare autorizatiile emise caselor de schimb valutar si societatilor comerciale care detin in administrare unitati hoteliere nu se reinnoiesc, ramanand valabile autorizatiile emise anterior si care erau in vigoare la aceasta data.

p. Presedintele Consiliului de Administratie
al Bãncii Nationale a României,
EMIL IOTA GHIZARI