MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XI - Nr. 621    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE   Luni, 20 decembrie 1999

SUMAR

HOTARÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            1018. - Hotãrâre privind amendarea anexei nr. 4, pct. 3 - Fondul IID - la Acordul de împrumut dintre România si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 4 august 1997, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 37/1997, aprobata prin Legea nr. 186/1997

            1019. - Hotãrâre pentru aprobarea unui amendament la Acordul de împrumut dintre România si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare a utilitatilor municipale, în valoare de 28 milioane dolari S.U.A., semnat la Londra la 9 aprilie 1995

            1020. - Hotãrâre privind aprobarea unor licente de concesiune a activitatilor de exploatare, încheiate între Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Nationala a Apelor Minerale - S.A

            1021. - Hotãrâre privind aprobarea unor licente de concesiune a activitatilor de exploatare, încheiate între Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, Societatea Comerciala "comcm" - S.A. Constanta si Societatea Comerciala "constructii complexe" - S.A. Navodari

            1022. - Hotãrâre privind aprobarea licentelor de concesiune a activitatilor de exploatare, încheiate între Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Comerciala "transgex" - S.A. Cluj Napoca

            1023. - Hotãrâre privind aprobarea unor licente de concesiune a activitatilor de exploatare, încheiate între Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Comerciala "hidrotehnica" - S.A.

            1037. - Hotãrâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului de Stat pentru Culte pe anul 1999 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului

            1038. - Hotãrâre privind garantarea de catre Ministerul Finantelor a unui credit extern pentru Ministerul Justitiei

            1039. - Hotãrâre pentru aprobarea amendamentelor convenite intre România, reprezentata de Ministerul Finantelor, si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare la Scrisoarea de acord dintre România, reprezentata de Ministerul Finantelor, si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnata la Bucuresti la 28 iunie 1999, privind acordarea unui avans în valoare de 500.000 dolari S.U.A. din viitorul împrumut pentru Proiectul de închidere a minelor si de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A.

            1040. - Hotãrâre privind transmiterea unei parti din imobilul, proprietate publica a statului, din administrarea Institutului de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol în administrarea Institutului de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Cadastru

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

            193. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea tarifelor percepute pentru emiterea actelor de confirmare a resurselor geologice si a rezervelor de petrol

            213. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru anularea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 167/1999 privind aprobarea unei licente de concesionare pentru explorarea perimetrului "remus opreanu", situat in judetul Constanta, incheiata intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Comerciala "lafarge-romcim" - S.A.

            215. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind concursul public de oferte nr. 6/1999 pentru concesionarea unor activitati miniere de exploatare

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind amendarea anexei nr. 4, pct. 3 - Fondul IID - la Acordul de împrumut dintre Rom ânia si Banca Europeanã pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 4 august 1997, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 37/1997, aprobatã prin Legea nr. 186/1997

            În temeiul prevederilor art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 3711997 pentru ratificarea Acordului de împrumut Programul de dezvoltare a utilitãtilor municipale, etapa II-a, dintre România si Banca Europeanã pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 4 august 1997, aprobatã prin Legea nr. 186/1997, si tinând seama de acordul Bãncii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare din data de 18 mai 1999,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - (1) Se aprobã amendamentele convenite cu Banca Europeanã pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut - Programul de dezvoltare a utilitãtilor municipale, etapa a II-a, semnat la Bucuresti la 4 august 1997, stabilite prin Acordul-amendament nr. 1 din data de 18 mai 1999.
            (2) Textul continut în acordul de împrumut (anexa nr. 4 "Termenii si conditiile acordurilor subsidiare de împrumut, garantie si proiect", punctul 3 "Programul de îmbunãtãtire a performanetelor financiare si operationale"), intitulat Fondul IID, va fi eliminat în întregime si va fi înlocuit cu urmãtorul text:
            "Fondul IID. Pentru fiecare an fiscal, începând cu anul fiscal dupã anul semnãrii ASIGP: (i) autoritatea localã din fiecare oras inclus în Proiect va contribui la Fondul IID sub forma unor valori ale alocatiilor de la bugetul local, care vor fi cel putin echivalente cu toate sumele din impozitul pe profit primite de autoritatea localã de la regia autonomã din acel oras inclus în Proiect plus partea din profiturile nete ale acelei regii autonome, primitã de acea autoritate localã; si (ii) fiecare regie autonomã va contribui la Fondul IID, respectiv cel putin (A) cu o sumã echivalentã cu amortizarea si veniturile provenite din vânzarea mijloacelor fixe si (B) cu veniturile rãmase. Plãtile din Fondul IID se vor face pe baza conturilor auditate, aferente activitãtii de alimentare cu apã si apã rezidualã, ale regiei autonome pentru anul fiscal anterior si se vor realiza: (i) de cãtre autoritatea localã, în termen de 5 zile dupã ce regia autonomã a transferat impozitul pe profit si profitul net, cuvenite autoritãtii locale; si (ii) de cãtre regia autonomã în termen de douã luni dupã ce conturile au fost auditate, dar, în orice caz, nu mai târziu de 30 iunie în fiecare an. Suma primei plãti va fi calculatã pe bazã pro rata, luându-se în considerare numãrul de luni rãmase dupã semnarea ASIGP în anul fiscal în care este semnat ASIGP.
            Dobânda bonificatã la sumele depozitate în Fondul IID se va capitaliza lunar si câstigurile rezultate din dobânda astfel capitalizatã se vor capitaliza pentru scopurile initiale ale Fondului IID.
            Pentru obiectivele acestui paragraf veniturile rãmase vor fi definite ca profitul net al regiei autonome dupã deducerea impozitului, a cotei de participare a salariatilor la profit si a vãrsãmintelor din profit la bugetul local."
            Art. 2. - Pentru scopurile Proiectului se aprobã, dacã este cazul, ca din sumele si în limita împrumutului B.E.R.D. beneficiarii finali ai creditului extern sã efectueze operatiuni valutare în cazul contractelor adjudecate de persoane fizice si juridice rezidente.
            Art. 3. - Pentru nevirarea în termen a vãrsãmintelor în Fondul IID Banca de implementare va calcula si va percepe penalitãti pentru suma neviratã în termen, calculate pentru fiecare zi de întârziere, egale cu cele prevãzute pentru neplata obligatiilor cãtre bugetul de stat, conform legislatiei în vigoare, aplicate asupra valorii obligatiilor de platã neachitate în termen. Penalitãtile astfel calculate de Banca de implementare se vor vãrsa în Fondul IID si se vor utiliza cu aceeasi destinatie.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
p. Ministrul afacerilor externe,
Ion Pascu,
secretar de stat
Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica

Bucuresti, 9 decembrie 1999.
Nr. 1.018.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea unui amendament la Acordul de împrumut dintre România si Banca Europeanã pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare a utllitãtilor municipale, în valoare de 28 milioane dolari S.U.A., semnat la Londra la 9 aprilie 1995

            În temeiul prevederilor art. 7 din Ordonania Guvernului nr. 15/1995 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Europeanã pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare a utilitãtilor municipale, în valoare de 28 milioane dolari S.U.A., semnat la Londra la 9 aprilie 1995, aprobatã prin Legea nr. 121/1995, si tinând seama de acordul Bãncii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Articol unic. - (1) Se aprobã amendamentul convenit la data de 24 septembrie 1999 cu Banca Europeanã pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut privind Proiectul de dezvoltare a utilitãtilor municipale, semnat la Londra la 9 aprilie 1995.
            (2) Data specificatã la sectiunea 2.02 lit. e) a art. II din acordul de împrumut se modificã si devine 31 august 2000.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
p. Ministrul afacerilor externe,
Ion Pascu,
secretar de stat

Bucuresti, 9 decembrie 1999.
Nr. 1.019.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unor licente de concesiune a activitãtilor de exploatare, încheiate între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Societatea Nationalã a Apelor Minerale - S.A.

            În temeiul prevederilor art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Se aprobã licentele de concesiune a activitãtilor de exploatare, încheiate între Agentia Na~ionalã pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Nationalã a Apelor Minerale - S.A., în calitate de concesionar, pentru perimetrele Lipova, Zizin, Buzias 11, Sâncrãieni, Certeze, Biborteni, Stânceni, Sacosu Mare, Borsa Vinisorului, Tosorog, Jigodin, Malnas-Bãi si Vata de Jos, prevãzute în anexele nr. 1 -13*j care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Licentele de concesiune a activitãtilor de exploatare prevãzute la art. 1 intrã în vigoare la data publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãs
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 9 decembrie 1999.
Nr. 1.020.*) Anexele nr. 1-13 se comunicã institutiilor interesate.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unor licente de concesiune a activitãtilor de exploatare, încheiate între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale, Societatea Comercialã "comcm" - S.A. Constanta si Societatea Comercialã "constructii complexe" - S.A. Nãvodari

            În temeiul prevederilor art. 11 din Legea minelor nr. 6111998,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Se aprobã licenta de concesiune a activitãtilor de exploatare, încheiatã între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercialã "comcm" - S.A. Constanta, judetul Constanta, în calitate de concesionar, în perimetrul Sibioara-Cotul lui Cergãu, prevãzutã în anexa nr. 1.
            Art. 2. - Se aprobã licenta de concesiune a activitãtilor de exploatare, încheiatã între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercialã "constructii complexe" - S.A. Nãvodari, judetul Constanta, în calitate de concesionar, în perimetrul Sibioara-Nãvodari III, prevãzutã în anexa nr. 2.
            Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 4. - Licentele de concesiune a activitãtilor de exploatare prevãzute la anexele 1 si 2 intrã în vigoare la data publicãrii prezentei hotãrâri in Monitorul Oficial al României.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Presedintele Agentiei Nationale
pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãs
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 9 decembrie 1999.
Nr. 1.021.*) Anexele nr. 1 si 2 se comunicã institutiilor interesate.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRARE
privind aprobarea licentelor de concesiune a activitãtilor de exploatare, încheiate între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Societatea Comercialã "transgex" - S.A. Cluj-Napoca

            În temeiul prevederilor art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Se aprobã liceniele de concesiune a activitãtilor de exploatare, încheiate între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercialã "transgex" - S.A. Cluj-Napoca, în calitate de concesionar, pentru perimetrele Oradea, Bors, Sãcueni si Marghita, judetul Bihor, prevãzute în anexele nr. 1-4*) care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Licentele de concesiune a activitãtilor de exploatare prevãzute la art. 1 intrã în vigoare la data publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Presedintele Agentiei Nationale
pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãs
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 9 decembrie 1999.
Nr. 1.022.*) Anexele nr. 1-4 se comunicã institutiilor interesate.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unor licente de concesiune a activitãtilor de exploatare, încheiate între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Societatea Comercialã "hidrotehnica" - S.A.

.
            În temeiul prevederilor art. 11 din Legea minelor nr. 61/1995,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Se aprobã licentele de concesiune a activitãtilor de exploatare, încheiate între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercialã "hidrotehnica" - S.A., în calitate de concesionar, în perimetrele Izvoare Mãcin Vii si Bididia Tulcea, judetul Tulcea, prevãzute în anexele nr. 1 si 2*) care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Licentele de concesiune a activitãtilor de exploatare prevãzute la art. 1 intrã în vigoare la data publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Presedintele Agentiei Nationale
pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãs
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 9 decembrie 1999.
Nr. 1.023.*) Anexele nr. 1 si 2 se comunicã institutiilor interesate.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind suplimentarea bugetului Secretariatului de Stat pentru Culte pe anul 1999 din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului

            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Se aprobã alocarea de la bugetul de stat a sumei de 8.500 milioane lei pentru completarea fondurilor proprii necesare în vederea continuãrii lucrãrilor de constructie a unor lãcasuri de cult si pentru întretinerea si functionarea unor unitãti de cult cu venituri mici, potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Cu suma prevãzutã la art. 1 se suplimenteazã buctetul Secretariatului de Stat pentru Culte pe anul 1999 din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului.
            Art. 3. - Se autorizeazã Ministerul Finantelor sã introducã modificãrile corespunzãtoare în bugetul de stat pe anul 1999.
            Art. 4. - Secretariatul de Stat pentru Culte si celelalte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei prevãzute la art. 1.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR
ALEXANDRU ATHANASIU
Contrasemneazã:
Secretariatul de Stat pentru Culte
Nicolae I. Brânzea,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 16 decembrie 1999.
Nr. 1.037.

REPARTIZAREA
sumelor din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului pe anul 1999


 
Nr.
crt.
Unitatea de cult
Suma
(milioane lei)
1. Arhiepiscopia Iasi 2.500
2. Episcopia Dunãrii de Jos 1.000
3. Episcopia Husilor 1.250
4. Arhiepiscopia Clujului, Vadului si Feleacului 1.950
5. Biserica Pâhnesti, comuna Arsura, judetul Vaslui - Episcopia Husilor 250
6. Biserica Filipestii de Pãdure, judetul Prahova 50
7. Biserica Romano-Catolicã "sfintii apostoli petru si pavel" Bucuresti 200
8. Biserica Romano-Catolicã "inimi neprihãnite" Caracal, judetul Olt 200
9. Biserica Romano-Catolicã "vizita sfintei fecioare maria" Cãlãrasi, judetul Cãlãrasi  200
10. Biserica Romano-Catolicã "nasterea sfântului loan botezãtorul" Cernavodã,  judetul Constanta 200
11. Biserica Romano-Catolicã "sfântul luca" Pucioasa, judetul Dâmbovita 200
12. Biserica "nasterea domnului" Baia Mare, judetul Maramures 500
  TOTAL: 8500

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind garantarea de cãtre Ministerul Finantelor a unui credit extern pentru Ministerul Justitiei

            În temeiul prevederilor art. 37 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 81/1999,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Ministerul Finantelor garanteazã în numele statului român pentru Ministerul Justitiei un credit extern în valoare de 20.000.000 dolari S.U.A., inclusiv dobânzile, comisioanele si alte costuri aferente acestuia, pentru achizitionarea echipamentului medical de înaltã performantã, necesar în vederea dotãrii unitãtilor sanitare din subordinea sa, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Achizitionarea echipamentului prevãzut la art. 1 se va efectua în conformitate cu prevederile legale privind achizitiile publice.
            Art. 3. - Rambursarea creditului extern, plata dobânzilor, a comisioanelor si a altor costuri aferente acestuia se vor asigura de la bugetul de stat, în limita sumelor aprobate anual cu aceastã destinatie, prin bugetul Ministerului Justitiei, în conditiile legii.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR
ALEXANDRU ATHANASIU
Contrasemneazã:
p. Ministru de stat,
ministrul justitiei,
Flavius Baias,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 16 decembrie 1999.
Nr. 1.038.

ANEXA

- dolari S.U.A.-
Disciplina
Tipul aparatului
Spitalul "profesor doctor constantin angelescu"
Dispensare
Policlinica Centralã a Ministerului Justitiei
Total
1
2
3
4
5
6
Imagistica Raze X 250.000   100.000 350.000
  Computer tomograf 1.600.000     1.600.000
  R.M.N. 2.000.000     2.000.000
  Ecograf abdominal, obstetricã-ginecologie 100.000 36.000 60.000 1.636.000
  Ecocardiograf 120.000   80.000  
Interne EKG 9000 10.000 9000 428.000
  Defibrilator 3000 3000 3000 129.000
  Sistem Holter 35.000   35.000 70.000
  Sistem pentru testarea rezistentei la efort 40.000     40.000
  Spirometrie 7000 7000 7000 301.000
  Fibroendoscopie digestivã 100.000     100.000
  Trusã de ace pentru punctie biopsie 40.000     40.000
  Colangioportografie transendoscopicã 50.000     50.000
  Concentrator oxigen 25.000      25.000
  Sistem stres test 35.000     35.000
Neurologie EEG 25.000   15.000 40.000
  BERA (Brainstem Evocatory Responses) 45.000     45.000
  Electromiograf 15.000     15.000
Dermatologie Electrochirurgie dermatologicã 30.000     30.000
  Scleroterapie 15.000     15.000
  Pletismograf 45.000     45.000
  Aparat liposuctiune 12.000     12.000
  Instrumentar chirurgie dermatologicã 35.000     35.000
  Microscop cu contrast de fazã si imunofluorescentã 60.000   40.000 100.000
  Masã de operatie dermatologicã 10.000     10.000
  Laser pentru dermatologie 55.000     55.000
  Lampã Wood 1000 1000 1000 43.000
  Lampã scialiticã 1500   1500 3000
  Dermojet 500 500 500 21.500
Laborator Biochimie 200.000 3500 175.000 518.500
  Hematologie 170.000 25.000 80.000 1.275.000
  Coagulare 48.000 5000 48.000 301.000
  Electroforezã 150.000   12.000 162.000
  ELISA 20.000   15.000 35.000
  Flow-citometrie 300.000     300.000
  Imunochimie proteine speciale 100.000     100.000
  Imunologie markeri tumorali, virusologie 50.000     50.000
  Electroliti 35.000     25.000
  Imunohistochimie 120.000     120.000
  Agregometrie 40.000     40.000
  Centrifugi 25.000     109.000
  Cititor strip urinã 5000     133.000
  Analizor urinã si citologie 120.000     120.000
  Masã flux laminar 12.000      12.000
  Termostat 4000     172.000
  Incubator 4000     172.000
  Sterilizator  3500     3500
  Congelator -35°C 8000     8000
  Microscop laborator 45.000     310.000
Toxicologie Spectrofotometru cu absorbtie atomicã 125.000     125.000
  HPLC 100.000     100.000
  Balantã analiticã 25.000     25.000
  Spectrofotometru UV-VIS 60.000     60.000
 
 Disciplina
Tipul aparatului
Spitalul "profesor doctor constantin angelescu"
Dispensare
Policlinica Centralã a Ministerului Justitiei
Total
Ofta lmologie Oftalmoscop 25.000   25.000 50.000
  Instrumentar pentru chirurgie oftalmoscopicã 60.000     60.000
  Microscop operator oftalmologic 85.000     85.000
  Microscop endotelial 35.000     35.000
  Laser pentru 50.000     50.000
  - fotocoagulare retinianã        
  - trabeculoplastie selectivã        
  - chirurgie vitroretinianã        
  Sistem facoemulsificare ultrasonicã 15.000     15.000
  Topograf corneean 10.000     10.000
  Masã de operatii oftalmologice 10.000     10.000
  Tonometru 3000      3000
ORL Microscop chirurgical ORL 80.000     80.000
   Laser chirurgical ORL 45.000     45.000
  Lampã frontalã cu fibrã opticã si sursã de luminã 2000 2000 2000 86.000
  Set frezã otologicã 2000     2000
  Nasofaringotaringofibroscop 24.000     42.000
  Audiometru 15.000     22.000
  Sistem otoemisii acustice 25.000     25.000
  Laringofon 8000     8000
  Laringoscop 15.000     30.000
  Combinã ORL 22.000     22.000
  Masã operatorie ORL 10.000     10.000
  Videolaringostroboscop 30.000     30.000
  Scaun operator ORL 75.000     75.000
  Rinomanometru acustic 6000     6000
  Instrumentar ORL  40.000     40.000
Stomatologie Lampã fotopolimerizare compozit 3000 1500 1500 66.000
  Linie de lucru pentru laborator compoglass 5000     5000
  Aqua cleaner 5000     5000
  Aparat de turnare centrifugalã 3500     3500
  Cuptor preîncãlzire 2500     2500
  Soclator 3500     3500
  Sablator cu aspiratie 5000     5000
  Cuptor fotopolimerizare 1000 1000 1000 43.000
  Trusã implantologie 100.000     100.000
  Osteotom chirurgical 7000     7000
  Unit stomatologie 50.000 20.000 50.000 920.000
Chirurgie generalã Unit anestezie 35.000     35.000
  Ambulantã complet echipatã 75.000 75.000 75.000 3.225.000
  Instrumentar 80.000 5000 20.000 305.000
  Trusã electrochirurgie 28.000     25.000
  Aspirator chirurgical 12.000     12.000
  Sterilizator 23.000     23.000
  Lampã scialiticã 1500     1.500
  Trusã chirurgie laparoscopicã 150.000     150.000
  Masã operatorie 15.000     15.000
  Depãrtãtoare autostatice 500     500
  Monitorizare 120.000     120.000
Chirurgie toracicã Fibrobronhoscopie 150.000     150.000
  Trusã chirurgie toracicã videoasistatã 65.000     65.000
  Trusã mediastinoscopie 35.000     35.000
  Aspirator pleural 9000     9000
  Crioterapie endobronsicã 25.000     25.000
Neurochirurgie Trusã instrumentar microneurochirurgie vascularã 90.000     90.000
   Trusã rahianestezie 2000     2000
  Sistem electrochirurgie 20.000     20.000
  Motor electric pneumatic cu rãcire 2000     2000
  Neuroendoscopie 50.000     50.000
  Microscop operator 65.000     65.000
 
 Disciplina
Tipul aparatului
Spitalul "profesor doctor constantin angelescu"
Dispensare
Policlinica Centralã a Ministerului Justitiei
Total
Obstetricã-ginecologie Laser chirurgie colposcopicã ginecologie 25.000        
  Set chirurgie laparoscopicã si histerescopie 65.000      
  Colposcopie 15.000      
  Masã ginecologicã 10.000   10.000 20.000
  Aspirator chirurgical 12.000   7000 19.000
Ortopedie-traumatologie Motor universal cu accesorii pentru 50.000     50.000
   - alezaj centromedular         
  - frezã cotil        
  - osteosintezã        
  Set osteosintezã  15.000     15.000
  Laser terapeutic biostimulare 25.000     25.000
  Aparaturã pentru tractiune osoasã 10.000     10.000
  Fixator extern 2000     2000
  Dermatom electric 3000     3000
  Aparat Tourniquet 5000     5000
  Set instrumentar proteze 65.000     65.000
  Aspirator chirurgical 12.000     12.000
Urologie Nefroscopie percutanã 30.000     30.000
  Investigatii urodinamice 8000     8000
  Masã urologicã 10.000     10.000
  Set uretro-cistoscopie 40.000     40.000
  Trusã rezectie transuretralã 15.000     15.000
  Chirurgie laparoscopicã 90.000     90.000
  Ureteroscopie, cistoscopie 35.000     35.000
  Instrumentar chirurgie urologicã 80.000     80.000
ATI Monitorizare 120.000     120.000
   Gaze în sânge 25.000     25.000
  Coagulare sânge integral 9000     9000
Urgente Hematologie 28.000     28.000
  Biochimie  90.000     90.000
  Coagulare 5000     5000
  Electroliti 6000     6000
  Gaze în sânge 25.000     25.000
  EKG 18.000      18.000
  Defibrilator 3500     3500
Anatomie patologicã Criomicrotom 20.000     20.000
  Microscopie opticã 60.000 6000 6000 312.000
  Microscopie electronicã 189.000      189.000
   Masã necropsie 10.000     10.000
  Aer conditionat cu evacuarea noxelor 20.000     20.000
  Trusã necropsie 10.000      10.000
  Aparat automat pentru colorarea lamelor de histologie si imunochimie 60.000     60.000
  Congelatoare 20.000     20.000
  Cuptor cu microunde 1500     1500
  Analizor automat citologie 120.000     120.000
Software interconectare laborator-clinici 80.000     80.000
TOTAL GENERAL DOLARI S.U.A.:       20.000.000
 
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea amendamentelor convenite între România, reprezentatã de Ministerul Finantelor, si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare la Scrisoarea de acord dintre România, reprezentatã de Ministerul Finantelor, si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnatã la Bucuresti la 28 iunie 1999, privind acordarea unui avans în valoare de 500.000 dolari S.U.A. din viitorul împrumut pentru Proiectul de închidere a minelor si de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A.

            În temeiul prevederilor art. 8 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 103/1999 pentru ratificarea Scrisorii de acord dintre România, reprezentatã de Ministerul Finantelor, si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnatã la Bucuresti la 28 iunie 1999, privind acordarea unui avans în valoare de 500.000 dolari S.U.A. din viitorul împrumut pentru Proiectul de închidere a minelor si de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A.,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Articol unic. - Se aprobã amendamentele convenite între România, reprezentatã de Ministerul Finantelor, si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare la Scrisoarea de acord dintre România, reprezentatã de Ministerul Finantelor, si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnatã la Bucuresti la 28 iunie 1999, privind acordarea unui avans în valoare de 500.000 dolari S.U.A. din viitorul împrumut pentru Proiectul de închidere a minelor si de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., dupã cum urmeazã:
            - În cadrul anexei nr. I "termenii si conditiile avansului", paragraful 2 se modificã astfel:
            "2. Cheltuielile care vor fi finantate din avans sunt:
Categoria
Suma avansului
(dolari S.U.A.)
Procentul de chettuieli  care vor fi finantate
1. Bunuri necesare pentru pregãtirea Proiectului 100.000 100% din cheltuielile externe, 100% din cheltuielile locale (costurile ex-factory) si 85% din cheltuielile locale pentru alte articole procurate de la intern
2. Servicii de consultantã si pregãtire 300.000 100%
3. Costuri operationale 100.000 100% (cu exceptia bunurilor produse la aditionale intern - 85%)
TOTAL: 500.000"

            - în cadrul anexei nr. 1 "termenii si conditiile avansului", paragraful 2 litera c) se reformuleazã astfel:
            "c) termenul costuri operationale aditionale înseamnã costuri cu combustibilul si cu asigurarea mijloacelor de transport; costuri cu echipamente, materiale si furnituri de birou; costuri cu comunicatiile (postã, telefon, telefax si Internet); costuri cu deplasãrile (cheltuieli de cazare si de diurnã) pentru scopurile Proiectului (în tarã si în strãinãtate); cheltuieli determinate de costurile cu materialele (inclusiv piese de schimb si consumabile) si de prestãrile de servicii cu caracter functional, de întretinerea si reparatiile birourilor UMP si UIP, echipamentelor de birou si a vehiculelor, cheltuieli cu cãrti si publicatii; salarii pentru personalul UMP si UIP; cheltuieli cu remunerarea consultantilor angajati de UMP sau UIP (inclusiv serviciile de consultantã necesare pentru stabilirea sistemului de management financiar); costuri de audit si alte costuri autorizate de Guvern pentru Proiect, inclusiv costurile cu curieratul si publicitatea."
            - în cadrul anexei nr. I "termenii si conditiile avansului", paragraful 3 se reformuleazã astfel:
            "3. Primitorul: a) va îndeplini activitãtile cu diligenta si eficienta necesare; b) va asigura în mod prompt fonduri pentru finantarea cheltuielilor locale pentru scopurile Proiectului, cheltuieli care nu sunt finantate din avans, cum ar fi plata taxelor si impozitelor locale directe si indirecte, a comisioanelor si spezelor bancare, precum si a oricãror alte cheltuieli necesare în vederea functionãrii UMP si UIP; c) va asigura facilitãti, servicii si alte resurse necesare pentru scopurile Proiectului; si d) va furniza B.I.R.D. toate informatiile asupra activitãtilor si asupra folosirii sumelor avansului, astfel cum B.I.R.D. va solicita în mod rezonabil si, din timp în timp, va schimba opinii cu reprezentantii B.I.R.D. asupra progresului si rezultatelor activitãtii."
            - În cadrul anexei nr. 1 "termenil si conditiile avansului", paragraful 8 se reformuleazã astfel:
            "8. Pentru scopurile paragrafuiui 6 din anexa nr. IV la aceastã scrisoare de acord este mentionatã data de 10 februarie 2000.
            Dupã data meniionatã nu se va mai efectua nici o tragere din avans si orice sumã din avans rãmasã netrasã va fi anulatã, exceptând cazul în care B.I.R.D. va stabili o datã ulterioarã pentru scopurile paragrafului 6."

PRIM-MINISTRU INTERIMAR
ALEXANDRU ATHANASIU
Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu

Bucuresti, 16 decembrie 1999.
Nr. 1.039.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unei pãrti din imobilul, proprietate publicã a statului, din administrarea Institutului de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol în administrarea Institutului de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Cadastru

            În temeiul prevederilor art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art.1. - (1) Se aprobã transmiterea unei pãrti din imobilul, proprietate publicã a statului, împreunã cu obiectele de inventar si mijloacele fixe aferente, identificate potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea Institutului de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol în administrarea Institutului de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Cadastru.
            (2) Bransamentele, racordurile, instalatiile, amenajãrile si dotãrile functionale ale pãrtii din imobilul care se transmite potrivit alin. (1) se utilizeazã în comun de cãtre Institutul de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol si Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Cadastru.
            Art. 2. - (1) Predarea-preluarea pãrtii din imobilul care se transmite potrivit art. 1 alin. (1) se face pe bazã de protocol încheiat între Institutul de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol si Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Cadastru, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, pe baza datelor evidentiate în ultimul bilant contabil.
            (2) În scopul încheierii protocolului prevãzut la alin. (1), prin ordin comun al ministrului agriculturii si alimentatiei si al presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, în termen de 5 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se numeste o comisie mixtã de inventariere si predare-preluare.
            (3) În cadrul protocolului se va integra si fondul de date si documente grafice si textuale de specialitate, preluat conform Protocolului nr. 12.597/IG 28111 august 1997, completat cu aditionalul nr. 1/IG 372/9 august 1999, la protocolul mentionat.
            Art. 3. - Patrimoniul Institutului de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Cadastru si al Institutului de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol se modificã în mod corespunzãtor, potrivit prevederilor art. 1.
            Art. 4. - Fondurile necesare în vederea consolidãrii, amenajãrii si asigurãrii dotãrilor functionale în spatiile prevãzute în anexa la prezenta hotãrâre vor fi asigurate de Ministerul Finantelor prin alocatii de la bugetul de stat.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR
ALEXANDRU ATHANASIU
Contrasemneazã:
Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Ioan Avram Muresan
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Presedintele Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie,
Gabriel Popescu

Bucuresti, 16 decembrie 1999.
Nr. 1.040.

DATELE DE IDENTIFICARE
a pãrtii din imobilul, proprietate publicã a statului, care se transmite din administrarea Institutului de Cadastru
si Organizarea Teritoriului Agricol în administrarea Institutului de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Cadastru


 
Locul unde este situat imobilul
Persoana juridicã de la care se transmite partea din imobil
Persoana juridicã la care se transmite partea din imobil
Caracterisiticile tehnice ale pãrtii din imobil
Municipiul
Bucuresti,
Bd Expozitiei
nr. 1A
sectorul 1
Institutul de Cadastru si Fotogrammetrie, Organizarea
Teritoriului Agricol
Institutul de Geodezie,
Cartografie si Cadastru 
I. Corp B - Fond geodezic
- parter, suprafata desfãsuratã = 535 m2
      II. Corpul C - Aerofotografiere Suprafata desfãsuratã totalã = 672 m2 din care:
- etaj 2, suprafata desfãsuratã = 336 m2 - etaj 3, suprafata desfãsuratã = 336 m2
       III. Obiectele de inventar si mijloacele fixe aferente, împreunã cu accesoriile functionale ale acestora: 3 teodolite THEO 010, 2 teodolite 010 A, 3 tahimetre THEO 020 A sau 020 B, 2 nivele NI 002, 2 nivele NI 007

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

AGENTIA NATIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind aprobarea tarifelor percepute pentru emiterea actelor de confirmare a resurselor geologice si a rezervelor de petrol

            Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, având în vedere:
            - prevederile art. 2 lit. e) din Hotãrârea Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;
            - Legea petrolului nr. 134/1995;
            - Hotãrârea Guvernului nr. 1.265/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995;
            - nota de fundamentare privind propunerile de tarife pentru actele de confirmare a resurselor geologice si a rezervelor de petrol;
            - Avizul Oficiului Concurentei nr. 2.929 din 12 noiembrie 1999,
            în temeiul art. 4 din Hotãrârea Guvemului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
            emite urmãtorul ordin:
            Art. 1. - Se aprobã tarifele percepute pentru emiterea actelor de confirmare a resurselor geologice si a rezervelor de petrol, emise în baza Legii petrolului nr. 134/1995, prevãzute în anexa nr. 1.
            Art. 2. - Solicitarea emiterii actelor de confirmare a resurselor geologice si a rezervelor de petrol, emise în baza Legii petrolului nr. 134/1995, se face printr-o scrisoare-comandã conform modelului prezentat în anexa nr. 2.
            Art. 3. - Eliberarea actelor de confirmare a resurselor geologice si a rezervelor de petrol, emise în baza Legii petrolului nr. 134/1995, se va face numai dupã ce solicitantul face dovada achitãrii tarifului. Încadrarea în gradul de complexitate al categoriei de zãcãmânt si, respectiv, în tarif se face de cãtre Directia generalã evaluare si concesionare resurse minerale, iar emiterea facturii se face de cãtre Direct generalã analize tehnico-economice, buget si finante, pe baza anexei nr. 2.
            Art. 4. - Tarifele prevãzute în anexele nr. 1 si 2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 72 din 16 septembrie 1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 22 octombrie 1997, îsi pãstreazã valabilitatea, cu exceptia tarifelor prevãzute în anexa nr. 1 pentru actele de tip B privind omologarea resurselor de petrol.
            Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantã din prezentul ordin.
            Art. 6. - Compartimentele de specialitate din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
            Art. 7. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicãrii lui.

p. Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
Sorin Horia Rãdulescu

Bucuresti, 12 noiembrie 1999.
Nr. 193.

AGENTIA NATIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE

ANEXA Nr. 1

LISTA
cuprinzând tarifele percepute pentru emiterea actelor de confirmare a resurselor geologice si a rezervelor de petrol, emise în baza Legii petrolului nr. 134/1995

Gradul de complexitate al categoriei de zãcãmânt Descrierea categoriei de zãcãmânt1) Tariful2)
A · Zãcãminte comerciale (structuri) de mici dimensiuni, cu 1 -5 pachete/rizonturi pentru care se   evalueazã resurse geologice
· Evaluarea se realizeazã pentru 1-2 tipuri de substantã
· Maximum 5 blocuri tectonice separate hidrodinamic 8.200
· Maximum 5 obiective de exploatare pentru care se elaboreazã dinamici de productie
· Maximum 20 de sonde sãpate pe structurã
· Documentatia nu necesitã completãri 
8200
B · Zãcãminte comerciale (structuri) de mici dimensiuni, cu 1 -5 pachete/orizonturi pentru care se evalueazã resurse geologice
· Evaluarea se realizeazã pentru 1-2 tipuri de substantã
· Maximum 5 blocuri tectonice separate hidrodinamic si/sau douã boltiri secundare în cadrul structurii 11.600
· 6-10 obiective de exploatare pentru care se elaboreazã dinamici de productie
· 21 -100 de sonde sãpate pe structurã
· Documentatia nu necesitã completãri
11.600
C · Zãcãminte comerciale (structuri) de dimensiuni medii, cu 6-10 pachete/orizonturi pentru care se evalueazã resurse geologice
· Evaluarea se realizeazã pentru mai mult de douã tipuri de substantã
· 6-10 blocuri tectonice separate hidrodinamic si/sau 3 boltiri secundare în cadrul structurii si/sau 16.800 maximum douã sectoare separate din punct de vedere structural-tectonic
· 11 -15 obiective de exploatare pentru care se elaboreazã dinamici de productie
· 21 -100 de sonde sãpate pe structurã
· Documentatia necesitã completãri minore
16.800
D · Zãcãminte comerciale (structuri) de dimensiuni mari, cu peste 10 pachete/orizonturi pentru care se evalueazã resurse geologice
· Evaluarea se realizeazã pentru mai mult de douã tipuri de substantã
· Peste 10 blocuri tectonice separate hidrodinamic si/sau mai mult de 3 boltiri secundare în cadrul structurii si/sau mai mult de douã sectoare separate din punct de vedere structural-tectonic
· Peste 15 obiective de exploatare pentru care se elaboreazã dinamici de productie
· Peste 100 de sonde sãpate pe structurã
· Documentatia necesitã completãri majore
22.200
1) Încadrarea se face pe baza îndeplinirii a minimum 4 dintre conditiile gradului respectiv.
2) Tarifele nu indud T.V.A.

ANEXA Nr. 2
Nr. .........../...................

Agentul economic .........................................
Adresa ...........................................................
Nr. de telefon...............................................

Cãtre
Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale

            Vã transmitem alãturat, în vederea confirmãrii resurselor geologice si a rezervelor de petrol, studiul privind zãcãmântul comercial (structura) ............ localizat în judetul ............ .
            În termen de 10 zile de la data primirii comunicãrii de platã vom achita tariful perceput prin ordin de platã sau numerar.
            Prezenta tine loc de comandã fermã.
 
Conducãtorul agentului economic,
..............................................
Director economic,
..............................................

ÎNCADRAREA DOCUMENTATIEI*)

            Documentatia a fost evaluatã în cadrul Directiei generale evaluare si concesionare resurse minerale, se încadreazã la gradul de complexitate ............ si se tarifeazã cu suma de ............ lei, conform anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. ........./....... , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. .............. din ............ .
 
Data
..............................................
Director,
..............................................*) Se completeazã de cãtre Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale.

AGENTIA NATIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
pentru anularea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 167/1999 privind aprobarea unei licente de concesionare pentru explorarea perimetrului "remus opreanu", situat în judetul Constanta, încheiatã între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Societatea Comercialã "lafarge-romcim" - S.A.

            Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, având în vedere:
            · Legea minelor nr. 61 /1998;
            · Hotãrârea Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, emite urmãtorul ordin:
            Art. 1. - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 167 din 18 octombrie 1999 privind aprobarea unei licente de concesionare pentru explorarea perimetrului "remus opreanu", situat în judetul Constanta, încheiatã între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Societatea Comercialã "Lafarge-Romcim - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 27 octombrie 1999, se anuleazã.
            Art. 2. - Prezentul ordin intrã în vigoare fa data publicãrii lui în Monitorul Oficial al Romãniei, Partea I.

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãs

Bucuresti, 30 noiembrie 1999.
Nr. 213.

AGENTIA NATIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind concursul public de oferte nr. 6/1999 pentru concesionarea unor activitãti miniere de exploatare

            Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, având în vedere:
            - solicitãrile persoanelor juridice pentru concesionarea unor activitãti miniere de exploatare, adresate Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;
            - prevederile art. 10 si 40 din Legea minelor nr. 61/1998;
            - prevederile art. 18-29 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 639/1998;
            - Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor,
            în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, emite urmãtorul ordin:
            Art. 1. - Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale, cu sediul în Bucuresti, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, telefon +{40)1-3132204, fax +{40)1-2107440, e-mail <mianas@namr.ro>, oferã, în vederea concesionãrii activitãtilor miniere de exploatare, în conditiile Legii minelor nr. 61/1998 si ale Hotãrârii Guvernului nr. 639/1998, zãcãmintele prevãzute în anexã.
            Art. 2. - Durata concesionãrii activitãtilor miniere de exploatare este de maximum 20 de ani, cu drept de prelungire pe perioade succesive de câte 5 ani.
            Art. 3. - În scopul întocmirii ofertelor, Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale asigurã accesul la datele specifice, în baza unui acord de confidentialitate, pentru utilizarea datelor si informatiilor geologice, cu plata tarifelor pentru consultare, în conditiile legii.
            Art. 4. - Ofertele pentru concesionarea activitãtilor miniere de exploatare se depun la Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale în termen de 90 de zile calendaristice de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            Art. 5. - Conditiile de participare, continutul minimal al ofertelor si modul de evaluare a acestora sunt reglementate prin Procedura de selectie a ofertelor, care se oferã gratuit, la cerere, de cãtre Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale.
            Art. 6. - Solicitantii vor primi, contra unor tarife stabilite, studiul de oportunitate si caietul de sarcini, întocmite pentru fiecare zãcãmânt oferit în vederea concesionãrii.
            Art. 7. - Ofertantii rãmân angajati prin termenii ofertelor lor pentru toatã durata de valabilitate a licentei solicitate.
            Art. 8. - Deschiderea ofertelor va avea loc în sedintã publicã, la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale. Data si ora sedintei publice de deschidere a plicurilor se anuntã la depunerea ofertelor.
            Nerespectarea continutului plicurilor si a fisei-tip a perimetrului de exploatare determinã descalificarea ofertantului.
            Art. 9. - Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale va analiza ofertele în maximum 30 de zile si va comunica rezultatul evaluãrii tuturor ofertantilor.
            Art. 10. - În termen de 10 zile de la primirea rezultatului evaluãrii ofertei se pot depune contestatii pentru:
            - nerespectarea procedurii în etapa deschiderii ofertelor în sedinta publicã;
            - nerespectarea procedurii în faza de evaluare a ofertelor sau contestarea rezultatului evaluãrii.
            Art. 11. - Contestatiile se rezolvã în termen de 10 zile de la data depunerii ultimei contestatii, pe perimetru.
            Art. 12. - Negocierea licentelor de exploatare cu câstigãtorii concursului începe dupã finalizarea contestatiilor si dureazã 30 de zile lucrãtoare.
            Art. 13. - Licenta de exploatare intrã în vigoare dupã aprobarea de cãtre Guvern si dupã publicarea hotãrârii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            Art. 14. - Prezentul ordin va intra în vigoare la data publicãrii lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãs

Bucuresti, 6 decembrie 1999.
Nr. 215.

ANEXA

LISTA
cuprinzând zãcãmintele de substante minerale utile care fac obiectul concursului public de oferte nr. 6/1999

Nr.
crt.
Zãcãmântul
Localizarea administrativã
Substanta
1. Pãduretii I-II Judetul Arges Nisip si pietris
2. Sãpata de Jos Judetul Arges Nisip si pietris
3. Prahova Judetul Prahova Nisip si pietris
4. Huta Prisãcii Judetul Satu Mare Andezit
5. Drãgãnescu Judetul Giurgiu Nisip si pietris
6. Orasu Nou-Vii Judetul Satu Mare Perlit
7. Trei Fântâni - B Judetul Tulcea Calcar ornamental
8. Mãcin Cãprãrie II Judetul Tulcea Granit ornamental
9. Greci Piatra Îmbulzitã Judetul Tulcea Granit ornamental
10. Carjelari-Dealul Vãrãria Judetul Tulcea Calcar ornamental
11. Mihai Bravu - Dealul Eaila Judetul Tulcea Calcar ornamental
12. Parvova Judetul Caras-Severin Talc
13. Bozovici - Lighidia Judetul Caras-Severin Cãrbune brun
14. Mândruloc Judetul Arad Nisip si pietris
15. Cosna-Sat Judetul Suceava Turbã
16. Solonet-Plesa-Humor Judetul Suceava Nisip cuartos, gresie silicioasã
17. Cicir-Haltã Judetul Arad Nisip si pietris
18. Borlesti-Nord Judetul Arges Nisip si pietris
19. Fundata Judetul Ialomita Nãmol terapeutic
20. Huta Vârf Judetul Satu Mare Andezit
21. Pãdurea Craiului Judetul Bihor Bauxitã
  - Bratca    
  - Ana Vad    
  - Vârciorog    
  - Astileu    
  - Cornet    
  - Lunca Sprie    
  - Rosia Albioara    
  - Mãgura    
22. Grãdinari II Judetul Giurgiu Nisip si pietris
23. Buciumi Judetul Maramures Calcar
24. Crãciunesti Judetul Maramures Argilã comunã
25. Viisoara Aval Pod Judetul Dâmbovita Nisip si pietris
26. Surduc Judetul Sãlaj Nisip silicios
27. Ivãncãuti Judetul Botosani Gips
28. Borod Judetul Bihor Cãrbune brun
29. Buteasa I Judetul Maramures Calcar ornamental
30. Buteasa II Judetul Maramures Calcar ornamental