MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A   I
Anul XI - Nr. 614   LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE  16 decembrie 1999

SUMAR

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

           Regulament nr. 1 din 21 mai 1999 privind organizarea si functionarea la Banca Nationalã a României a Centralei Riscurilor Bancare

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           581. - Ordin privind cerintele minime pentru navele maritime care transportã mãrfuri periculoase sau poluante

           1376. - Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile si completãrile ulterioare, referitoare la cesiunea creantelor bugetare fatã de debitorii, societãti comerciale aflate în procedura reorganizãrii judiciare si a falimentului, supuse executãrii silite

BANCA NATIONALÃ A ROMÂNIEI

REGULAMENT nr. 1
privind organizarea si functionarea la Banca Nationalã a României
a Centralei Riscurilor Bancare

            În temeiul prevederilor art. 2 alin. (2), ale art. 25, art. 26 alin. (2), art. 50 si ale art. 51 alin. (3) si (4) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Nationale a României, precum si ale art. 2, 38, 55, 56 si ale art. 58 din Legea bancarã nr. 58/1998,
            Banca Nationalã a României emite prezentul regulament.

ARTICOLUL 1

Obiect

            Obiectul prezentului regulament îl constituie organizarea si functionarea la Banca Nationalã a României a Centralei Riscurilor Bancare. Centrala Riscurilor Bancare (C.R.B.) este un centru de intermediere care gestioneazã în numele Bãncii Nationale a României informatia de risc bancar pentru scopurile utilizatorilor, în conditiile pãstrãrii secretului bancar.

ARTICOLUL 2

Definitii

            Pentru scopurile prezentului regulament:

            1. Informatia de risc bancar este informatia care se raporteazã de cãtre bãnci, se prelucreazã si se difuzeazã de Centrala Riscurilor Bancare; informatia de risc bancar cuprinde datele de identificare a unui debitor - persoanã fizicã sau persoanã juridicã nonbancarã rezidentã - si operatiunile în lei si în valutã prin care bãncile se expun la risc fatã de acel debitor.
            Aceste operatiuni sunt:
            a) acordarea de credite;
            b) asumarea de angajamente de cãtre bancã, în numele debitorului, fatã de o persoanã fizicã
                sau o persoanã juridicã nonbancarã;
            c) asumarea de angajamente de cãtre bancã, în numele debitorului, fatã de altã bancã.
            2. Riscul individual este suma valorilor operatiunilor prevãzute la pct. 1, raportatã la Centrala Riscurilor Bancare de o persoanã declarantã pentru un debitor - persoanã fizicã sau persoanã juridicã nonbancarã rezidentã -, cu conditia sã fie egalã sau mai mare decât limita de raportare. Riscul individual reprezintã expunerea unei bãnci fatã de un debitor si se determinã de cãtre persoana declarantã. Pentru calculul riscului individual se iau în considerare atât operatiunile desfãsurate de debitor în nume propriu, cât si cele în care debitorul este parte componentã a unui grup.
            3. Persoana recenzatã este debitorul - persoanã fizicã sau persoanã juridicã nonbancarã rezidentã - înscris în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare ca urmare a raportãrii acestuia de cãtre persoana declarantã.
            4. Riscul global este suma riscurilor individuale raportate de toate persoanele declarante pentru aceeasi persoanã recenzatã, mai putin valoarea angajamentelor asumate de bãnci, în numele persoanei recenzate, fatã de alte bãnci [pct. 1 lit. c)]. Riscul global reprezintã expunerea întregului sistem bancar din România fatã de o singurã persoanã recenzatã si se determinã de Centrala Riscurilor Bancare.
            5. Persoanele declarante la Centrala Riscurilor Bancare sunt:
            - centralele bãncilor - persoane juridice române - pentru toate informatiile de risc bancar colectate din propriile evidente si din cele ale unitãtilor lor teritoriale din România;
            - sucursalele din România ale bãncilor - persoane juridice strãine - pentru toate informatiile de risc bancar colectate din propriile evidente.
            Persoanele declarante au obligatia sã completeze formularul "Fisã de acreditare la Centrala Riscurilor Bancare a persoanelor autorizate sã transmitã si sã receptioneze informatii de risc bancar" (F1), prin care sunt desemnate maximum 3 persoane acreditate la Centrala Riscurilor Bancare, conform anexei nr. 1. Aceastã fisã va fi întocmitã în douã exemplare având acelasi continut, cu urmãtoarele destinatii:
            - exemplarul 1 va fi transmis în regim confidential la Centrala Riscurilor Bancare;
            - exemplarul 2 va fi pãstrat pentru evidentele proprii.
            6. Persoana acreditatã este angajatul autorizat de conducerea persoanei declarante sã transmitã la si sã receptioneze de la Centrala Riscurilor Bancare informatii de risc bancar.
            Persoana declarantã nu este abilitatã sã efectueze schimbul de informatii de risc bancar cu Centrala Riscurilor Bancare decât prin intermediul persoanelor acreditate.
            7. Perioada de raportare este intervalul cuprins între datele de 1 si 15 ale lunii în care se raporteazã informatia de risc bancar aferentã lunii anterioare. În cazul în care data de 15 nu este o zi bancarã, perioada de raportare se încheie în urmãtoarea zi bancarã.
            8. Utilizatorii sunt bãncile si Banca Nationalã a României.

ARTICOLUL 3

Obligativitatea raportãrii

            Fiecare persoanã declarantã este obligatã sã raporteze la Centrala Riscurilor Bancare, la termenele si în conditiile prevãzute în prezentul regulament, informatia de risc bancar pentru fiecare debitor care îndeplineste conditia de a fi raportat, respectiv ca banca sã fi înregistrat fatã de acesta un risc individual.

ARTICOLUL 4

Structura informationalã a Centralei Riscurilor Bancare

            Centrala Riscurilor Bancare organizeazã si gestioneazã o bazã de date care cuprinde:
            a) Registrul central al creditelor (RCC), care contine informatiile de risc bancar raportate de persoanele declarante, prelucrate si difuzate de Centrala Riscurilor Bancare în vederea valorificãrii de cãtre utilizatori, în conditiile pãstrãrii secretului bancar;
            b) Registrul creditelor restante (RCR), care este alimentat lunar de Registrul central al creditelor cu informatii de risc bancar referitoare la persoanele recenzate si la creditele restante ale acestora fatã de întregul sistem bancar din România.

ARTICOLUL 5

Transmiterea si înscrierea informatiei de risc bancar
în Registrul central al creditelor

            1. Fluxul transmiterii si înscrierii informatiei de risc bancar în Registrul central al creditelor este prezentat în diagramã.
            2. În scopul îndeplinirii obligatiei prevãzute la art. 3, persoana declarantã trebuie sã transmitã la Centrala Riscurilor Bancare, lunar, în perioada de raportare, informatia de risc bancar, folosind în mod obligatoriu urmãtoarele proceduri:
            2.1. Procedura de raportare a debitorilor trebuie folositã în cazul raportãrii pentru prima datã la Centrala Riscurilor Bancare a unui debitor de cãtre respectiva persoanã declarantã sau în cazul în care datele de identificare a unor debitori raportati anterior de cãtre aceeasi persoanã declarantã au suferit modificãri. Transmiterea informatiei de risc bancar prin aceastã procedurã se realizeazã prin utilizarea "Formularului de raportare a debitorilor" (F2). Continutul acestui formular si modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 2.
            2.2. Procedura de raportare a riscurilor individuale trebuie folositã în cazul în care debitorul îndeplineste conditia de a fi raportat. Transmiterea informatiei de risc bancar prin aceastã procedurã se face utilizându-se "Formularul de raportare a riscurilor individuale" (F3).
            Continutul acestui formular si modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 3.
            2.3. Procedura de stergere a riscurilor trebuie folositã în cazul în care un risc raportat anterior nu mai este înregistrat în evidentele contabile ale bãncii si debitorul respectiv îndeplineste conditia de a fi raportat la Centrala Riscurilor Bancare. Raportarea informatiei de risc bancar prin aceastã procedurã se face utilizându-se formularul F3.
            2.4. Procedura de stergere a unui debitor trebuie folositã în cazul în care un debitor nu mai îndeplineste conditia de a fi raportat de cãtre persoana declarantã. Transmiterea informatiei de risc bancar prin aceastã procedurã se face utilizându-se formularul F2.
            3. Informatia de risc bancar raportatã la Centrala Riscurilor Bancare este cea înscrisã în evidentele bãncii în ultima zi a lunii pentru care se face raportarea.
            4. Transmiterea informatiei de risc bancar va fi adaptatã la caracteristicile oricãrui canal tehnic de transmisie, pentru evitarea riscului ca informatia respectivã sã nu parvinã întocmai si la timp. Canalele tehnice de transmisie vor fi stabilite de Centrala Riscurilor Bancare.
            5. Înscrierea în Registrul central al creditelor poate fi efectuatã dacã informatia de risc bancar transmisã de cãtre o persoanã declarantã îndeplineste cumulativ urmãtoarele conditii de validare:
            a) respectã standardele de continut si modul de completare a formularelor prevãzute în prezentul regulament;
            b) este în concordantã, conform criteriilor stabilite de Centrala Riscurilor Bancare în acest sens, cu informatia de risc bancar cuprinsã în raportãrile anterioare. 6. Centrala Riscurilor Bancare nu poate modifica din proprie initiativã informatia de risc bancar transmisã de cãtre persoanele declarante.

ARTICOLUL 6

Prelucrarea informatiei de risc bancar.
         Organizarea si gestionarea Registrului central al creditelor
si a Registrului creditelor restante

            Centrala Riscurilor Bancare asigurã înregistrarea în Registrul central al creditelor a informatiilor de risc bancar raportate de persoanele declarante si prelucrarea acestor informatii în scopul obtinerii de date agregate necesare utilizatorilor.
            Registrul central al creditelor va fi creat, gestionat si actualizat conform necesitãtilor proprii ale Centralei Riscurilor Bancare, astfel încât sã poatã evidentia operativ informatiile privind:
            - identificarea persoanelor recenzate si evidentierea, dupã caz, a situatiilor speciale, conform Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii judiciare si a falimentului, modificatã prin Legea    nr. 99/1999 privind unele mãsuri pentru accelerarea reformei economice;
            - riscurile individuale si caracteristicile acestora;
            - riscurile globale si caracteristicile acestora.
            Informatiile de risc bancar înscrise în Registrul central al creditelor vor fi actualizate lunar.
            Registrul creditelor restante va fi creat, gestionat si actualizat conform necesitãtilor proprii ale Centralei Riscurilor Bancare, astfel încât sã poatã evidentia operativ informatiile privind abaterile de la graficele de rambursare a creditelor, înregistrate de persoanele recenzate fatã de întregul sistem bancar din România. Informatiile de risc bancar vor fi mentinute în Registrul central al creditelor si în Registrul creditelor restante pe o perioadã de 2 ani de la data înscrierii, dupã care vor fi arhivate.

ARTICOLUL 7

Difuzarea informatiei de risc bancar

            1. Fluxul difuzãrii informatiei de risc bancar detinute de Centrala Riscurilor Bancare cãtre utilizatori este prezentat în diagramã.
            2. Centrala Riscurilor Bancare transmite lunar fiecãrei persoane declarante, din proprie initiativã, informatia referitoare la riscul global pentru fiecare debitor raportat de aceasta în luna respectivã, utilizând formularul "Situatia riscului global privind persoanele recenzate" (F4 A). Continutul acestui formular si modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 4.
            3. Centrala Riscurilor Bancare transmite, la cerere, oricãrei persoane declarante informatii referitoare la creditele restante pe ultimii 2 ani, evidentiate în Registrul creditelor restante, pentru oricare debitor raportat de cãtre aceasta în luna respectivã, utilizând formularul "situatia creditelor restante" (F4 B).
            Continutul acestui formular si modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 4.
            4. Orice unitate bancarã poate solicita Centralei Riscurilor Bancare, prin intermediul propriei persoane declarante, informatia de risc bancar referitoare la orice persoanã fizicã sau juridicã nonbancarã rezidentã, cu conditia sã aibã acordul scris al persoanei respective în conformitate cu prevederile art. 37 din Legea nr. 58/1998. Nerespectarea acestei conditii de cãtre bancã constituie abatere de la prevederile prezentului regulament.
            În cazul în care informatia de risc bancar solicitatã de bancã se referã la un debitor raportat de aceasta în ultima perioadã de raportare încheiatã, nu este necesar acordul acestuia.
            Datele ce pot fi solicitate de bancã sunt:
            - datele referitoare la riscul global înregistrat în Registrul central al creditelor în ultima lunã pe numele persoanei recenzate; si/sau
            - datele referitoare la creditele restante înregistrate fatã de întregul sistem bancar în cel mult ultimii 2 ani de aceeasi persoanã recenzatã.
            Formularele folosite pentru solicitarea de informatii de risc bancar sunt urmãtoarele:
            a) "acord de consultare a bazei de date a centralei riscurilor bancare" (F5). Fiecare formular este valabil numai pentru o singurã consultare a bazei de date pentru persoana respectivã.
            Formularul F5 se va întocmi în trei exemplare, având acelasi continut, cu urmãtoarele destinatii:
            - exemplarul 1 rãmâne în posesia persoanei care a dat acordul;
            - exemplarul 2 se depune la unitatea bancarã care a primit acordul;
            - exemplarul 3 se transmite persoanei declarante în ziua emiterii acordului si se arhiveazã de cãtre aceasta. Continutul acestui formular si modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 5;
            b) "cerere de consultare a bazei de date a centralei riscurilor bancare" (F6)
            Continutul acestui formular si modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 6.
            Difuzarea de cãtre Centrala Riscurilor Bancare a informatiei de risc bancar în acest caz se face în termen de cel mult o zi bancarã de la data primirii cererii de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare.
            5. Persoana declarantã este obligatã sã remitã, la cerere, oricãrei persoane pe care a raportat-o la sau despre care a primit informatii de la Centrala Riscurilor Bancare ultimele informatii de risc bancar referitoare la persoana respectivã.
            6. Directorul coordonator al activitãtii Centralei Riscurilor Bancare poate dispune sistarea difuzãrii informatiei de risc bancar detinute de Centrala Riscurilor Bancare, în cazul în care accesul la aceasta s-a fãcut de cãtre persoane neautorizate. 7. În conditiile respectãrii prevederilor legale, difuzarea informatiilor de risc bancar detinute de Centrala Riscurilor Bancare se poate face de aceasta si cãtre alte directii din Banca Nationalã a României, dupã cum decide, de la caz la caz, directorul coordonator al activitãtii Centralei Riscurilor Bancare.

ARTICOLUL 8

Corectarea erorilor si a omisiunilor

            1. Înlocuirea informatiei de risc bancar transmise, care nu a îndeplinit cel putin una dintre conditiile prevãzute la pct. 5 al art. 5, si completarea informatiei de risc bancar transmise se pot face în perioada de raportare (prin retransmisie), prin utilizarea formularelor F2 si/sau F3:
            a) ca urmare a sesizãrii de cãtre Centrala Riscurilor Bancare a erorilor; aceasta va transmite persoanei declarante, în cel mult o zi bancarã de la data primirii oricãrei raportãri, formularul "lista cuprinzând erorile privind informatia de risc bancar" (F7).
            Continutul acestui formular si modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 7;
            b) ca urmare a sesizãrii de cãtre persoana declarantã a omisiunilor proprii.
        În cazul în care persoana declarantã sesizeazã erori în informatia de risc bancar transmisã în cadrul perioadei de raportare, aceasta este obligatã sã transmitã la Centrala Riscurilor Bancare, în aceastã perioadã, informatia de risc bancar corectatã, prin utilizarea formularului "sesizare de corectie" (F8).
            Continutul acestui formular si modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 8.
            2. În cazul în care persoana declarantã nu efectueazã corectiile în perioada de raportare, Centrala Riscurilor Bancare va înscrie în Registrul central al creditelor numai informatia de risc bancar care îndeplineste conditiile prevãzute la pct. 5 al art. 5 si va completa, pe baza datelor anterioare, informatia de risc bancar omisã.
            3. Corectarea erorilor din formularele F2 si/sau F3 care constituie o raportare anterioarã se poate face de cãtre persoana declarantã, prin utilizarea formularului "sesizare de corectie", astfel:
            a) din initiativa unei persoane recenzate, atunci când aceasta constatã existenta unor date eronate care au fost înregistrate pe numele sãu ca urmare a raportãrii lor de cãtre banca pe care persoana recenzatã a identificat-o ca fiind sursa erorii;
            b) din initiativa bãncii, atunci când aceasta constatã existenta unor date eronate înregistrate în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare, ca urmare a raportãrii de cãtre bancã.
            Datele de identificare a unui debitor si fiecare tip de risc pot fi corectate o singurã datã printr-o "sesizare de corectie". A doua corecturã este permisã numai dacã:
            - aceasta se face ca urmare a unei solicitãri de conciliere; si
            - prima corecturã nu s-a fãcut ca urmare a unei solicitãri de conciliere.
            4. În cazul în care informatia de risc bancar continutã în "sesizarea de corectie" îndeplineste conditiile prevãzute la pct. 5 al art. 5, Centrala Riscurilor Bancare efectueazã înscrierea acesteia în cel mult o zi bancarã de la data primirii sesizãrii.
            În cazul în care informatia de risc bancar continutã în "sesizarea de corectie" nu îndeplineste cel putin una dintre conditiile prevãzute la pct. 5 al art. 5, Centrala Riscurilor Bancare nu efectueazã înscrierea acesteia. 5. Informatia de risc bancar corectã, transmisã la Centrala Riscurilor Bancare printr-o "sesizare de corectie", este cea înscrisã în evidentele bãncii în ultima zi a lunii la care se referã.

ARTICOLUL 9

Procedura de conciliere

            Orice persoanã recenzatã care contestã corectitudinea unor date înregistrate în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare pe numele sãu, fãrã a cunoaste banca - sursã a erorii, poate solicita bãncii care i-a remis informatia de risc bancar declansarea procedurii de conciliere în cel mult o zi bancarã de la consultarea bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare.
          Etapele procedurii de conciliere sunt urmãtoarele:
            - etapa 1: emiterea formularului "cerere de conciliere" (F9) de cãtre persoana recenzatã si acceptarea cererii de cãtre bancã.
            Continutul acestui formular si modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 9.
            Formularul F9 se va întocmi în trei exemplare, având acelasi continut, cu urmãtoarele destinatii:
            - exemplarul 1 rãmâne în posesia persoanei care a emis cererea;
            - exemplarul 2 se depune la unitatea bancarã care initiazã procedura de conciliere;
            - exemplarul 3 se transmite persoanei declarante si se arhiveazã de cãtre aceasta;
            - etapa a 2-a: transmiterea la Centrala Riscurilor Bancare de cãtre unitatea bancarã, prin persoana declarantã, a formularului "cerere de conciliere" în cel mult o zi bancarã de la data acceptãrii acesteia;
            - etapa a 3-a: transmiterea de cãtre Centrala Riscurilor Bancare a informatiei de risc bancar continute în "cererea de conciliere" cãtre persoana declarantã care a raportat-o;
            - etapa a 4-a: verificarea de cãtre persoana declarantã a informatiei de risc bancar supuse concilierii;
            - etapa a 5-a: transmiterea rezultatului verificãrii de cãtre persoana declarantã, în termen de maximum douã zile bancare de la primirea de la Centrala Riscurilor Bancare a informatiei de risc bancar supuse concilierii.
            În cazul în care verificarea a evidentiat existenta unei informatii de risc bancar eronate, raportatã anterior, persoana declarantã transmite rezultatul verificãrii si corecteazã erorile prin emiterea unei "sesizãri de corectie", în conditiile respectãrii prevederilor art. 8 pct. 3 paragraful 2.
            Persoana declarantã este obligatã sã transmitã la Centrala Riscurilor Bancare, în maximum 5 zile bancare de la primirea de la aceasta a datelor supuse concilierii, dovada care sã certifice rezultatul verificãrii;
            - etapa a 6-a: transmiterea de cãtre Centrala Riscurilor Bancare persoanei declarante a bãncii care a initiat concilierea a rezultatului verificãrii informatiei de risc bancar. Banca este obligatã sã punã la dispozitie persoanei recenzate rezultatul în maximum o zi bancarã de la data primirii acestuia de la Centrala Riscurilor Bancare.

ARTICOLUL 10

Sanctiuni

            Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sanctioneazã cu amendã aplicabilã bãncilor, astfel:
            a) neraportarea lunarã de cãtre bãnci la Centrala Riscurilor Bancare se sanctioneazã cu amendã în sumã de 10.000.000 lei;
            b) raportarea de cãtre bãnci la Centrala Riscurilor Bancare a informatiei de risc bancar care nu îndeplineste conditiile de validare prevãzute la pct. 5 al art. 5 se sanctioneazã cu amendã în sumã de 100.000 lei pentru fiecare informatie de risc bancar inclusã în lista cuprinzând erorile, care nu mai poate fi corectatã în perioada de raportare;
            c) netransmiterea rezultatului verificãrii informatiei de risc bancar continute în "cererea de conciliere" în cadrul termenului prevãzut la art. 9 etapa a 5-a primul alineat se sanctioneazã cu amendã în sumã de 100.000 lei/zi de întârziere;
            d) netransmiterea dovezii care sã certifice rezultatul verificãrii informatiei de risc bancar continute în "cererea de conciliere" în termenul prevãzut la art. 9 etapa a 5-a ultimul alineat se sanctioneazã cu amendã în sumã de 1.000.000 lei/zi de întârziere;
            e) netransmiterea de cãtre bãnci la Centrala Riscurilor Bancare a informatiei de risc bancar referitoare la un debitor care îndeplineste conditia de a fi raportat se sanctioneazã cu amendã de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei pentru fiecare debitor neraportat;
            f) transmiterea de cãtre bãnci a informatiei de risc bancar eronate, existentã în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare, se sanctioneazã cu amendã de la 500.000 lei la 1.000.000 lei pentru fiecare debitor raportat eronat;
            g) solicitarea de cãtre bãnci a informatiilor de risc bancar fãrã acordul persoanei la care se referã informatiile respective se sanctioneazã cu amendã de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.
            Sumele prevãzute la lit. a)-d) se percep de Centrala Riscurilor Bancare din conturile curente ale bãncilor, deschise la Banca Nationalã a României, în ultima zi bancarã a lunii în care se înregistreazã nerespectarea prevederilor prezentului regulament, si se vireazã la bugetul de stat.
            Încãlcãrile disciplinei bancare prevãzute la lit. e)-g) se constatã de cãtre persoanele din cadrul Directiei supraveghere, anume împuternicite de Consiliul de administratie al Bãncii Nationale a României. Sanctiunile se aplicã de conducerea executivã a Bãncii Nationale a României, iar sumele aferente se vireazã la bugetul de stat.
            Cuantumul amenzilor suportate de bãnci pentru nerespectarea prevederilor prezentului regulament se va actualiza prin ordin al guvernatorului Bãncii Nationale a României.

ARTICOLUL 11

Comisioane

            Pentru serviciile de informare prestate de Centrala Riscurilor Bancare sunt percepute comisioane.
            Cuantumul comisioanelor se stabileste prin ordin al guvernatorului Bãncii Nationale a României. Sumele provenite din comisioane sunt folosite de Banca Nationalã a României pentru acoperirea cheltuielilor de implementare si functionare a Centralei Riscurilor Bancare.

ARTICOLUL 12

Arhivarea

            Orice document continând informatia de risc bancar raportatã la si primitã de la Centrala Riscurilor Bancare se arhiveazã pe o perioadã de 5 ani în cadrul Centralei Riscurilor Bancare si la bãnci.

ARTICOLUL 13

Limita de raportare

            Suma reprezentând limita de raportare se stabileste prin ordin al guvernatorului Bãncii Nationale a României.

ARTICOLUL 14

Alte precizãri

            Anexele nr. 1-9 fac parte integrantã din prezentul regulament.
            Din proprie initiativã, precum si la solicitarea bãncilor, Centrala Riscurilor Bancare poate sã presteze si alte servicii referitoare la difuzarea de informatii de risc bancar. În scopul protejãrii activitãtii bancare, Banca Nationalã a României, prin Centrala Riscurilor Bancare, poate elabora modele de testare a riscului de creditare, pe care le propune sau le impune bãncilor, dupã caz.

ARTICOLUL 15

Dispozitii generale

            Informatiile de risc bancar transmise la si primite de la Centrala Riscurilor Bancare au caracter confidential.
            Centrala Riscurilor Bancare nu îsi asumã nici o responsabilitate în cazul valorificãrii, cu încãlcarea prevederilor legale, a informatiei de risc bancar de cãtre utilizatori. Persoanele declarante au obligatia sã furnizeze Centralei Riscurilor Bancare orice informatie de risc bancar solicitatã de aceasta în scopul desfãsurãrii propriei activitãti.

ARTICOLUL 16

Intrarea în vigoare

            Prezentul regulament va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 februarie 2000.

GUVERNATORUL BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR ISÃRESCU

Bucuresti, 21 mai 1999.
Nr. 1.

continuarea in pagina a 2-a