MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I

Anul XI - Nr. 612             LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE             Miercuri, 15 decembrie 1999

SUMAR

ORDONANTE DE URGENTĂ

194. - Ordonanta de urgenta privind instituirea medaliei comemorative "150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu"

 

195. - Ordonanta de urgenta pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.

 

196. - Ordonanta de urgenta pentru ratificarea Addendumului la Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul RO9803.02 "sprijin pentru reforma din domeniul protectiei copilului", semnat la bucuresti la 15 octombrie 1999

 

ADDENDUM la Memorandumul de finantare RO9803.02 "Sprijin pentru reforma din domeniul protectiei copilului"

 

197. - Ordonanta de urgenta privind unele facilităti care se acordă Companiei Nationale Posta Română" - S.A. pentru plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de pensii cuvenite pensionarilor militari aflati în evidenta Ministerului Apărării Nationale, Ministerului de Interne si Serviciului Român de Informatii

 

Rectificări        

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ DE URGENTĂ
privind instituirea medaliei comemorative "150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu"

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,
            Guvernul României emite următoarea ordonantă de urgentă:
            Art. 1. - se instituie medalia comemorativă "150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu" pentru a marca importanta exceptională pe care a avut-o pentru civilizatia si limba română poetul national Mihai Eminescu.
            Art. 2. - (1) Medalia comemorativă "150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu" se conferă, cu ocazia aniversării a 150 de ani de la nasterea poetului Mihai Eminescu, cetătenilor români sau străini care au avut contributii importante la promovarea, sustinerea si răspândirea operei eminesciene.
            (2) Medalia comemorativă "150 de ani de la nasterea lui mihai eminescu" se conferă prin decret de către Presedintele României.
            (3) Dreptul de a purta medalia este personal si netransmisibil.
            Art. 3. - (1) Medalia comemorativă "150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu" este o piesă circulară cu bordura usor reliefată, surmontată de inelul circular prin intermediul căruia se atasează panglica.
            (2) Pe avers se află portretul aurit al poetului Mihai Eminescu, tânăr. Marginal, separat de restul câmpului cu un cerc de stele, se află legenda circulară "1850 - 15 IANUARIE - 2000".
            (3) Pe revers se află legenda "150 DE ANI DE LA NASTEREA LUCEAFĂRULUI POEZIEI ROMÂNESTI". În partea inferioară se află o ramură de laur si un toc din pană de gâscă, încrucisate.
            (4) Panglica este din rips albastru deschis, având pe centru tricolorul albastru, galben, rosu si două benzi albe.
            Art. 4. - Precizarea detaliată a formei, a materialului din care se confectionează medalia, a categoriilor de cetăteni care vor primi distinctia, modul în care aceasta se va purta, precum si alte date sunt prevăzute în regulamentul cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează
Ministrul culturii, 
Ion Caramitru
Ministrul finantelor, 
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 9 decembrie 1999.
Nr. 194.

ANEXĂ

REGULAMENT
pentru aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului privind instituirea medaliei comemorative "150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu"

            Art. 1. - Medalia comemorativă "150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu" este o distinctie culturală menită să marcheze aniversarea a 150 de ani de la nasterea poetului Mihai Eminescu si să cinstească memoria celui mai important poet national.
            Art. 2. - (1) Medalia comemorativă "150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu" se conferă atât cetătenilor români, cât si celor străini, care au dovedit merite deosebite în studierea, editarea, promovarea sau interpretarea operei eminesciene, prin:
            - exegeză si critică literară asupra operei lui Mihai Eminescu;
            - editare în tară sau peste hotare a operei eminesciene;
            - traduceri din opera lui Mihai Eminescu;
            - interpretări remarcabile ale poeziilor eminesciene;
            - colectionarea, conservarea si restaurarea materialelor documentare legate de Mihai Eminescu;
            - sprijinirea politică, economică sau culturală a promovării în România si peste hotare a operei eminesciene.
            Art. 3. - Conferirea medaliei comemorative "150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu" se face numai în perioada mentionată la art. 4.
            Art. 4. - Numărul medaliilor conferite este egal cu numărul persoanelor decorate, pe baza propunerilor primite si însusite de Ministerul Culturii în perioada 15 ianuarie 2000 - 15 ianuarie 2001.
            Art. 5. - (1) Medalia comemorativă "150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu" este o piesă circulară cu diametrul de 35 mm, cu bordura usor înăltată, surmontată de un inel circular cu diametrul de 20 mm, prin care se trece panglica; pe inel sunt stantate, începând cu cifra 1, numerele de ordine ale pieselor.
            (2) Pe avers, central si jos, este redată efigia poetului, tânăr; marginal sus, separat de restul câmpului, cu un cerc format din stele, se află legenda "1850 - 15 ianuarie - 2000", cu litere si cifre înalte de 3 mm, potrivit reprezentării grafice prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul regulament.
            (3) Pe revers se află legenda "150 DE ANI DE LA NASTEREA LUCEAFĂRULUI POEZIEI ROMÂNESTI". Jos, marginal, sunt încrucisate o ramură de laur si un toc din pană de gâscă, potrivit reprezentării grafice prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul regulament.
            (4) Panglica este din rips moarat albastru deschis, cu lătimea de 35 mm si cu înăltimea aparentă de 50 mm; central, tricolorul albastru, galben, rosu, cu firele de culoare de câte 1 mm, iar la 3 mm de tricolor sunt benzi albe, late de 3 mm.
            (5) Metalul din care este confectionată medalia este argint cu titlu de 925ä, iar efigia poetului este aurită.
            Art. 6. - (1) Cutia în care se păstrează medalia este din carton îmbrăcat cu imitatie de piele de culoare albastru deschis, căptusită cu plus si cu mătase de culoare albastru închis.
            (2) Pe capacul cutiei este imprimată cu litere argintii denumirea medaliei.
            Art. 7. - Brevetele pentru medalia comemorativă "150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu" sunt validate prin parafa Presedintelui României si prin semnăturile autografe ale ministrului culturii si cancelarului ordinelor.
            Art. 8. - (1) Propunerile pentru acordarea medaliilor pot fi făcute si înaintate Ministerului Culturii de către Ministerul Afacerilor Externe, prefecturi, Academia Română, uniunile de creatori, edituri sau persoane fizice.
            (2) Ministerul Culturii, pe baza propunerilor primite, întocmeste listele cuprinzând propunerile de decorare, pe care le înaintează Cancelariei Ordinelor, în vederea întocmirii decretelor de conferire.
            Art. 9. - (1) Medalia comemorativă "150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu" este plasată, ierarhic, după decoratiile nationale si după cele pe domenii de activitate.
            (2) Medalia se poartă pe partea stângă a pieptului.
            Art. 10. - (1) Nu pot fi decorate persoanele care au fost judecate si condamnate definitiv în procese penale la pedepse privative de libertate.
            (2) Condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la pedepse privative de libertate a titularilor medaliei duce la retragerea acesteia.
            (3) Retragerea se face de către Presedintele României, prin decret, la propunerea Cancelariei Ordinelor sau, după caz, a Ministerului Culturii.
            (4) Persoanele cărora li s-a retras medalia sunt obligate să restituie brevetul si medalia.
            Art. 11. - (1) Confectionarea medaliilor se face de către Regia Autonomă "Monetăria Statului", la comanda Cancelariei Ordinelor.
            (2) Cheltuielile necesare pentru confectionarea medaliilor, precum si a brevetelor se vor suporta din fondurile Ministerului Culturii, destinate sărbătoririi "Anului Eminescu".
 

ANEXA Nr. 1
la regulament

Medalia comemorativă
"150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu"
- avers -

ANEXA Nr. 2
la regulament

Medalia comemorativă
"150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu"
- revers –

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ DE URGENTĂ
pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

Guvernul României emite următoarea ordonantă de urgentă:
            Art. I. - ARTICOLUL 21 din Ordonanta Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 30 iulie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu alineatele (7)-(10) cu următorul cuprins:
            "(7) Dreptul de proprietate al statului, precum si dreptul de administrare directă constituit în folosul institutiilor publice de stat, referitoare la bunurile imobile prevăzute la alin. (2), ca urmare a transferului activelor de la Banca Comercială Română - s.A., se înscriu în cartea funciară.
            (8) Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, precum si Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Cadastru, împreună cu institutiile de stat care primesc în administrare imobilele prevăzute la alin. (7), efectuează toate lucrările necesare în vederea intabulării dreptului de proprietate al statului, precum si a dreptului de administrare directă, referitoare la activele transferate conform alin. (2).
            (9) Operatiunile legate de transferul si de intabularea dreptului de proprietate al statului si a dreptului de administrare directă constituit în folosul institutiilor publice de stat sunt scutite de la plata impozitelor si taxelor prevăzute de lege.
            (10) Preluarea prin transfer a activelor de la Banca Comercială Română - s.A. se face prin hotărâre a Guvernului adoptată în acest scop."
            Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 39/1999, cu modificările ulterioare si cu completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează
Ministrul finantelor, 
Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 9 decembrie 1999.
Nr. 195.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ DE URGENTĂ
pentru ratificarea Addendumului la Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul RO9803.02 "Sprijin pentru reforma din domeniul protectiei copilului", semnat la Bucuresti la 15 octombrie 1999

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,
            Guvernul României emite următoarea ordonantă de urgentă:
            Articol unic. - Se ratifică Addendumul la Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul RO9803.02 "Sprijin pentru reforma din domeniul protectiei copilului", semnat la Bucuresti la 15 octombrie 1999, care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează
Ministru delegat pe lăngă primul-ministru pentru integrare europeană, 
Alexandru Herlea
p. Ministrul afacerilor externe, 
Ion Pascu,
secretar de stat 
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 9 decembrie 1999.
Nr. 196.

COMISIA EUROPEANĂ

ADDENDUM
la Memorandumul de finantare RO9803.02
"Sprijin pentru reforma din domeniul protectiei copilului"

            În cadrul asistentei financiare PHARE acordate României, addendumul prezentat mai jos prevede următoarele:

ARTICOLUL 1
Natura si obiectul

            Scopul realocării este de a modifica obiectivul urmărit de componenta RO9803.02 "sprijin pentru reforma din domeniul protectiei copilului" din cadrul Memorandumului de finantare RO9803-9807 "Programul national pentru România". Alocarea bugetară pentru această componentă va rămâne de 10 milioane euro.

ARTICOLUL 2
Angajamentul Comunitătii

            Modificarea memorandumului de finantare initial este descrisă în anexa care face parte integrantă din prezentul addendum.

ARTICOLUL 3

            Toti ceilalti termeni si conditiile memorandumului de finantare initial rămân neschimbati.

ARTICOLUL 4
Numărul de exemplare

            Addendumul este redactat în două exemplare în limba engleză.

ARTICOLUL 5
Intrarea în vigoare

            Addendumul va intra în vigoare la data semnării lui de către ambele părti.
            Semnat la Bucuresti la 15 octombrie 1999.
 

Pentru Beneficiar, 
Alexandru Herlea,
ministru pentru integrare europeană 

Pentru Comunitate, 
Fokion Fotiadis,
seful Delegatiei Comisiei Europene în România 

ANEXĂ

DISPOZITII SPECIALE

            Modificările aduse memorandumului de finantare se referă numai la obiectivul 1, al doilea proiect "Sprijin pentru reforma din domeniul protectiei copilului".

            Obiective, descriere si conditionări
            Obiectivul general al prezentei realocări se mentine pe linia obiectivului 1, asa cum este acesta descris în Programul national PHARE pentru România, RO98039807: întărirea democratiei, a statului de drept si a drepturilor omului.
            Obiectivele specifice ale prezentului addendum sunt:
            1. să contribuie la îmbunătătirea situatiei existente în institutiile pentru protectia copilului si la asigurarea unui nivel minim acceptabil de îngrijire care să fie rapid restabilit în toate institutiile;
            2. să asigure, în functie de necesităti, beneficiarii optimi pentru distribuirea resurselor furnizate ca asistentă de bază, direct către copiii aflati în institutii, prin Programul RO9803.02 si prin alte surse de finantare, inclusiv posibilitatea unei viitoare asistente pentru acoperirea cheltuielilor directe imediate în cadrul Programului national PHARE 1999;
            3. să acorde asistentă autoritătilor române pentru elaborarea si crearea unei strategii de reformă globală în domeniul protectiei copilului, ce pare a fi necesară în virtutea prezentei crize, precum si pentru elaborarea unor planuri care să asigure suportul financiar pentru institutii si care să se bazeze pe asigurarea unor standarde acceptabile de protectie. Elaborarea unei noi strategii de reformă globală poate cuprinde propuneri legislative privind cadrul institutional si standardele corespunzătoare de protectie, stabilirea unor structuri de monitorizare si reglementare, precum si asigurarea participării unor organisme internationale competente în ceea ce priveste stabilirea standardelor pentru protectia si îngrijirea copiilor.
            Activitătile ce urmează să fie puse în aplicare în baza prezentului addendum sunt:
            1. să răspundă necesitătilor imediate de asistentă de urgentă si să restabilească un nivel acceptabil de îngrijire. Pentru punerea la dispozitie a asistentei necesare, o analiză obiectivă asupra necesitătilor va fi efectuată pentru toate institutiile;
            2. să răspundă necesitătilor imediate privind reparatia echipamentelor sau înlocuirea lor în institutiile de protectie a copilului, de asemenea pe baza unei analize obiective pentru toate institutiile;
            3. să creeze capacitatea de a acorda asistentă tehnică si secretariat care să furnizeze o evaluare a necesitătilor curente privind serviciile si asigurarea bunurilor. Această evaluare va permite stabilirea unor priorităti în functie de necesităti atât din punct de vedere al identificării institutiilor specifice care necesită asistentă, cât si al clasificării prioritare a diferitelor tipuri de asistentă. Asistenta tehnică va urmări achizitiile si livrarea/furnizarea de bunuri si servicii;
            4. în cadrul asistentei tehnice se va acorda sprijin si pentru începerea elaborării unei strategii de reformă globală în domeniul protectiei copilului, inclusiv propuneri legislative privind cadrul institutional si asigurarea unor standarde corespunzătoare de protectie, stabilirea unor structuri de monitorizare si reglementare, precum si asigurarea participării unor organisme internationale competente în ceea ce priveste stabilirea standardelor în domeniul îngrijirii si protectiei copiilor.
            Pe cât posibil se vor face achizitii globale, astfel încât să se atingă un nivel maxim de control si de eficientizare a costurilor operatiunilor, în mod special dacă se are în vedere achizitionarea de bunuri si servicii.
            Asistenta tehnică din cadrul acestui addendum va sprijini si viitoarea asistentă acordată institutiilor de protectie a copiilor, care urmează să fie acordată prin Programul national PHARE 1999 pentru România.

BUGET
(fonduri care fac obiectul prezentei realocări)*)

- milioane euro -

 

Constructie
institutională**)

Investitii 

TOTAL 
PHARE 

Addendumul nr. 1

0,5

4,5

5,0

Addendumul nr. 2

1,0

4,0

5,0

TOTAL RO9803.02

1,5

8,5

10,0    *)   Bugetul total pentru RO9803.02 a fost realocat prin două addendumuri.
               Pentru conformitate, se indică întregul buget.
     **) Constructia institutională se referă la asistenta tehnică necesară pentru obiectivele 2 si 3
         de mai sus.

            Aranjamente de implementare
            Fondurile acordate prin Addendumul nr. 2 vor fi gestionate în conformitate cu Manualul SID (sistemul de implementare descentralizat). Coordonatorul national al asistentei (CNA) va avea întreaga responsabilitate pentru programarea, punerea în aplicare si urmărirea acestui program.
OPCP din cadrul Ministerului Finantelor va fi singura agentie de implementare responsabilă cu activitătile rezultate din Addendumul nr. 2.
            Ca urmare a situatiei de extremă urgentă privind acordarea asistentei directe de bază si a necesitătii acordării unei asistente tehnice concertate, se vor face următoarele aranjamente: imediat după semnarea prezentului addendum la memorandumul de finantare Comisia va transfera direct către OPCP fondurile la întreaga valoare conform Addendumului nr. 2.
            Acest transfer direct reprezintă o măsură exceptională necesară, determinată de inoperabilitatea Fondului national. OPCP va deschide si va administra un cont separat în euro, purtător de dobândă, într-un sistem contabil distinct. Dobânzile aferente tuturor conturilor vor fi raportate cu regularitate Comisiei Europene si trebuie returnate acesteia. totusi dobânzile pot fi reinvestite în program, dacă autorizează în acest fel Comisia. (Din momentul în care Fondul national devine operational, primul avans plătit si derulat prin Fondul national pentru întregul Program RO98039807 va fi ajustat în limita fondurilor deja transferate către OPCP în baza Proiectului RO9803.02.)
            Contractarea asistentei directe de bază se va face de către OPCP prin acorduri directe în urma consultărilor cu organizatii neguvernamentale, o federatie de organizatii neguvernamentale, agentii specializate în achizitii sau furnizori de produse necesare pentru asistenta de bază si va avea loc în baza termenilor de referintă si a dosarelor de contractare care urmează să fie aprobate de Comisia Europeană.
            În perspectiva necesitătii urgente de a asigura rapid livrarea ajutorului direct de bază si pentru demararea revizuirii politicii în domeniul protectiei copilului, contractarea asistentei tehnice se va face în baza unui acord direct de până la 1,5 milioane euro. Această asistentă tehnică va fi finantată din bugetele prevăzute atât în Addendumul nr. 1, cât si în Addendumul nr. 2, la rubrica "constructie institutională". Contractul va fi semnat cu consortiul OMAs, specializat în monitorizare si evaluare, care în momentul de fată sprijină Comisia Europeană în procesul de evaluare a situatiei copiilor din România.
            Elaborarea unor planuri strategice sau a programelor de lucru nu este necesară.
            Un responsabil cu autorizarea programului (RAP) va fi nominalizat pentru acest program de către semnatarul memorandumului de finantare.

            Monitorizare si evaluare
            Activitătile finantate prin Addendumul nr. 2 vor cădea sub incidenta Comitetului comun de monitorizare (CCM), înfiintat pentru a trece în revistă toate programele finantate prin PHARE, cu scopul de a evalua progresul realizat în vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute în memorandumul de finantare si Parteneriatul de aderare.

            Audit si evaluare
            Conturile si operatiunile Fondului national si, după caz, OPCP si toate agentiile de implementare relevante pot sta la dispozitia Comisiei fără a leza responsabilitătile Comisiei si Curtii de Conturi a Uniunii Europene, astfel cum se face referire în cadrul Conditiilor generale ale memorandumului de finantare, anexe la acordul-cadru.
            Serviciile Comisiei trebuie să asigure că o evaluare ulterioară este efectuată după încheierea programului.

            Afisare/publicitate
            Responsabilul cu autorizarea programului (RAP) va fi răspunzător de îndeplinirea măsurilor necesare pentru a asigura o publicitate specifică pentru toate activitătile finantate prin programe. Acest lucru se va face în strânsă legătură cu Delegatia Comisiei Europene în România.

            Conditii speciale
            Asistenta comunitară va fi conditionată de respectarea angajamentelor României fată de Acordul european, a pasilor următori spre atingerea Criteriilor de la Copenhaga si a progresului în implementarea Parteneriatului de aderare. Încălcarea acestor conditii generale ar putea conduce la o decizie a Consiliului European de suspendare a asistentei financiare.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ DE URGENTĂ
privind unele facilităti care se acordă Companiei Nationale "posta română" - S.A. pentru plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de pensii cuvenite pensionarilor militari aflati în evidenta Ministerului Apărării Nationale, Ministerului de Interne si Serviciului Român de Informatii

            În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,
            Guvernul României emite următoarea ordonanăă de urgentă:
            Articol unic. - Pentru sumele încasate drept comision pentru plata, prin mandate si mandate postale, la domiciliul beneficiarilor, a pensiilor militare de stat, a ajutoarelor sociale acordate în baza legislatiei de pensii, a indemnizatiilor pentru veterani de război, a celor cuvenite persoanelor cu drepturi stabilite în baza Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările ulterioare, si a Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările ulterioare, suportate din creditele bugetare administrate de Ministerul Apărării Nationale, Ministerul de Interne si Serviciul Român de Informatii, Compania Natională "Posta Română" - S.A. nu datorează taxa pe valoarea adăugată, aceste operatiuni încadrându-se în categoria celor scutite prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/1999 privind unele facilităti care se acordă Companiei Nationale "Posta Română" - S.A. pentru plata drepturilor de protectie socială la domiciliul beneficiarilor.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează
Ministru de stat, 
ministrul apărării nationale, 
Victor Babiuc
p. Ministru de interne, 
Mircea Muresan,
secretar de stat 
Directorul Serviciului Român de Informatii, 
Costin Georgescu,
Ministrul finantelor, 
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 9 decembrie 1999.
Nr. 197.


RECTIFICĂRI

            În Decretul nr. 110/1991, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 24 februarie 1993, se face următoarea rectificare:
            - în anexa nr. 1, titlul "Erou - martir al Revolutiei române din decembrie 1989" - judetul Timis, în loc de Maria R. Tasala se va citi Tăsală Remus - Marian.

*

            În Decretul nr. 226/1992, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 24 februarie 1993, se face următoarea rectificare:
             - în anexa nr. 2, titlul "Luptător pentru victoria Revolutiei române din decembrie 1989" - judetul Sibiu, în loc de Brînduse T. Aurelian se va citi Brînduse Aurel Traian.

*

            În Decretul nr. 400/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 6 mai 1996, se face următoarea rectificare:
            - în anexa nr. 2, în loc de Milevan A. Marian Aurel se va citi Milovan Marian Aurelian.