MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A   I

Anul IX - Nr. 607   LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Luni, 13 decembrie 1999

SUMAR

ORDONANTE DE URGENTÃ ALE GUVERNULUI  ROMÂNIEI

           198. - Ordonantã de urgentã privind privatizarea societãtilor comerciale ce detin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apã

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI  ROMÂNIEI

            13. - Hotãrâre privind retragerea autorizatiei Sucursalei Bucuresti a Bãncii Société Generale Paris

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
privind privatizarea societãtilor comerciale ce detin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apã

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,
       Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

            Art. 1. - Prezenta ordonantã de urgentã stabileste cadrul juridic privind privatizarea societãtilor comerciale agricole, care detin în exploatare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apã, constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitãtilor economice de stat ca regii autonome si societãti comerciale, precum si regimul concesionãrii terenurilor proprietate publicã si privatã a statului, aflate în exploatarea acestor societãti.
            Art. 2. - Prevederile prezentei ordonante de urgentã se aplicã si societãtilor comerciale rezultate din divizarea sau fuziunea societãtilor comerciale mentionate la art. 1, care detin în exploatare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apã.
            Art. 3. - (1) Privatizarea societãtilor comerciale prevãzute la art. 1 si 2 se face, în numele statului, de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, în colaborare cu Fondul Proprietãtii de Stat, în baza unui protocol încheiat între ministrul agriculturii si alimentatiei si presedintele Consiliului de administratie al Fondului Proprietãtii de Stat, prin vânzare de actiuni, vânzare de active si prin privatizarea managementului, cãtre:
            a) asociatii constituite în conformitate cu art. 16 din Ordonanta de urgentã a Guvernului         nr. 88/1997 privind privatizarea societãtilor comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, cu modificãrile si completãrile ulterioare si cu cele aduse prin Legea nr. 99/1999 privind unele mãsuri pentru accelerarea reformei economice, asociatii constituite în baza Legii nr. 36/1991 privind societãtile agricole si alte forme de asociere în agriculturã;
            b) persoane fizice sau juridice române ori strãine.
            (2) Fac parte din capitalul social al societãtilor comerciale prevãzute la art. 1 si 2 terenurile pentru care societãtile comerciale au obtinut certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului de incintã, eliberat de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, cu aplicarea prevederilor legale privind reevaluarea imobilizãrilor corporale si modificarea capitalului social.
            (3) Persoanele fizice, actionari sau locatori, vor fi puse în posesie efectivã si li se vor elibera titluri de proprietate în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, si ale cap. III din prezenta ordonantã de urgentã.
            (4) Terenurile agricole si terenurile aflate permanent sub luciu de apã nu fac parte din capitalul social al societãtilor comerciale prevãzute la art. 1 si 2.

CAPITOLUL II

Înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului si delimitarea patrimoniului acesteia

Sectiunea I

Înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Domeniilor Statului

            Art. 4. - (1) Se înfiinteazã Agentia Domeniilor Statului, institutie de interes public de specialitate, finantatã din surse bugetare si extrabugetare, cu personalitate juridicã, în subordinea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, având ca scop:
            a) exercitarea în numele statului a prerogativelor privind dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole si terenurilor aflate permanent sub luciu de apã, apartinând domeniului privat al statului;
            b) concesionarea bunurilor, activitãtilor si serviciilor, precum si a terenurilor apartinând domeniului public sau privat, aflat în administrarea institutelor si statiunilor de cercetãri stiintifice, a unitãilor de învãtãmânt agricol si silvic, a companiilor si societãtilor nationale din domeniul de activitate al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.
            (2) Atributiile si structura organizatoricã ale Agentiei Domeniilor Statului se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului.
            Art. 5. - (1) Agentia Domeniilor Statului este condusã de un consiliu de administratie, format din 9 membri numiti pe criterii de competentã profesionalã prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei, iar dintre membrii acestuia unul este desemnat sã îndeplineascã functia de presedinte.
            (2) Durata mandatului membrilor consiliului de administratie se fixeazã prin ordin de numire si nu poate fi mai mare de 4 ani.
            (3) Membrii consiliului de administratie pot fi revocati pentru motive întemeiate de cãtre autoritatea care i-a numit, în baza unei analize a eficientei activitãtii pe perioada cât au activat în consiliu.
            (4) Consiliul de administratie ia decizii valabile în prezenta a cel putin douã treimi din numãrul membrilor sãi.
            (5) Consiliul de administratie se va întruni în sedinte cel putin o datã pe lunã.
            (6) Consiliul de administratie se poate convoca în sedinte extraordinare de cãtre presedinte sau la cererea a cel putin unei treimi din numãrul membrilor sãi ori prin ordinul autoritãtii care i-a numit.
            (7) Presedintele consiliului de administratie aduce la îndeplinire hotãrârile acestuia si în acest scop exercitã urmãtoarele atributii:
            a) încheie sau aprobã încheierea de contracte de cãtre Agentia Domeniilor Statului;
            b) aprobã operatiuni de plãti si încasãri în numele Agentiei Domeniilor Statului;
            c) angajeazã si reprezintã Agentia Domeniilor Statului în relatii cu persoane fizice sau juridice, precum si în fata instantelor judecãtoresti;
            d) prezintã anual spre aprobare Ministerului Agriculturii si Alimentatiei raportul de activitate a Agentiei Domeniilor Statului si bugetul de venituri si cheltuieli, adoptate de cãtre consiliul de administratie.
            (8) Atributiile consiliului de administratie, modul de desfãsurare a sedintelor acestuia, precum si remunerarea membrilor sãi se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei.
            (9) Activitatea curentã a Agentiei Domeniilor Statului este condusã de un director general executiv, numit de cãtre presedintele consiliului de administratie, cu acordul consiliului de administratie.
            (10) Directorul general executiv participã ca invitat la sedintele consiliului de administratie.
            (11) Presedintele consiliului de administratie poate sã delege directorului general executiv dreptul de a angaja si de a reprezenta Agentia Domeniilor Statului în relatiile cu persoane fizice sau juridice, precum si în fata instantelor judecãtoresti.
            (12) Controlul intern al operatiunilor financiar-contabile ale Agentiei Domeniilor Statului se realizeazã de cãtre 3 cenzori numiti prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei, cu avizul Ministerului Finantelor.
            Art. 6. - Veniturile Agentiei Domeniilor Statului, inclusiv cele obtinute din concesionare, vor fi depuse în conturi purtãtoare de dobânzi si se constituie într-un fond special, denumit "Dezvoltarea agriculturii românesti", la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, din care se finanteazã programe de dezvoltare, programe de dezvoltare a pietelor interne si externe, programe de cercetare, programe de dezvoltare a micilor fermieri si alte programe, inclusiv cele de restructurare, care au drept scop privatizarea eficientã a societãtilor comerciale din domeniul de activitate al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.

Sectiunea a II-a

Actiuni pentru delimitarea patrimoniului Agentiei Domeniilor Statului
si pentru retrocedare si punere în posesie

            Art. 7. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã Agentia Domeniilor Statului va inventaria terenul agricol si terenul aflat permanent sub luciu de apã, aflate în exploatarea societãtilor comerciale prevãzute la art. 1 si 2, si terenurile detinute în administrare de institutele si statiunile de cercetãri stiintifice, de universitãti si unitãti de învãtãmânt cu profil agricol si silvic, prevãzute în anexa nr. 2.
            (2) Procedura de inventariere a terenurilor prevãzute la alin. (1), precum si componenta comisiilor de inventariere se vor stabili prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei.
            (3) Planurile cadastrale ale terenurilor agricole, cu delimitarea suprafetelor pe categorii de folosintã, se vor întocmi de oficiile de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol si vor fi avizate pentru realitatea datelor de cãtre toti membrii comisiei de inventariere si de Directia generalã patrimoniu, fond funciar, cadastru si îmbunãtãtiri funciare din cadrul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.
            (4) Predarea-preluarea terenurilor prevãzute la alin. (1) si trecerea lor în patrimoniul Agentiei Domeniilor Statului se fac pe bazã de protocol încheiat între societãtile comerciale, institutele si statiunile de cercetãri stiintifice, universitãtile si unitãtile de învãtãmânt cu profil agricol si silvic, pe de o parte, si Agentia Domeniilor Statului, pe de altã parte, în termen de 15 zile de la data inventarierii lor.
            (5) La data predãrii-preluãrii terenurilor agricole sau a terenurilor aflate permanent sub luciu de apã, care fac obiectul prezentei ordonante de urgentã, Agentia Domeniilor Statului va întocmi balanta terenurilor pe fiecare unitate prevãzutã la art. 1, 2 si în anexa nr. 1, iar terenurile care nu fac obiectul retrocedãrii în conformitate cu prevederile legilor în domeniu vor fi declarate terenuri apartinând domeniului public sau privat al statului si vor putea fi concesionate în conditiile legii.
            (6) Agentia Domeniilor Statului va inventaria terenurile agricole care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate conform Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, împreunã cu structurile specializate ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, si va verifica legalitatea cererilor care au stat la baza dobândirii calitãtii de actionar sau de locator, conform art. 37 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, si art. 25 din Legea arendãrii nr. 16/1994, cu modificãrile ulterioare.
            (7) În situatia în care Agentia Domeniilor Statului constatã cã au fost sãvârsite abuzuri comise prin acte administrative în aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, aceasta se poate prevala de prevederile art. 60-62 din aceastã lege sau poate sesiza instantele judecãtoresti în a cãror razã teritorialã este situat terenul agricol.
            (8) În baza documentatiei întocmite de Agentia Domeniilor Statului si de Oficiul de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol, avizatã de directia generalã pentru agriculturã si industrie alimentarã judeteanã si a municipiului Bucuresti si de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, prefectul emite titluri de proprietate.
            (9) Agentia Domeniilor Statului poate atribui persoanelor îndreptãtite suprafete de teren din domeniul privat al statului, în baza unor legi speciale de retrocedare sau de împroprietãrire, ulterioare intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã.
            Art. 8. - (1) Terenurile agricole apartinând domeniului privat si public al statului, aflate în exploatarea institutelor sau statiunilor de cercetãri stiintifice, a universitãtilor si unitãtilor de învãtãmânt cu profil agricol si silvic, a companiilor sau societãtilor nationale, vor fi concesionate direct cãtre acestea în schimbul unei redevente.
            (2) Pânã la privatizarea societãtilor comerciale cu capital majoritar de stat, a companiilor sau societãtilor nationale, precum si a institutelor sau statiunilor de cercetãri stiintifice, acestea vor avea un drept de preemtiune în concesionarea terenurilor detinute în exploatare, apartinând domeniului privat al statului, drept ce va putea fi exercitat în maximum 45 de zile de la data publicãrii prezentei ordonante de urgentã în Monitorul Oficial al României.
            (3) Terenurile aflate în exploatarea unitãtilor de învãtãmânt agricol si silvic, necesare în vederea desfãsurãrii activitãtii, vor fi concesionate direct cãtre acestea.
            Art. 9. - (1) La primirea din partea unui investitor interesat a unei scrisori de intentie pentru concesionarea terenului aflat în exploatarea societãtilor comerciale prevãzute la art. 1 si 2, apartinând domeniului privat al statului, intrat sau prevãzut a intra în patrimoniul Agentiei Domeniilor Statului, aceasta este obligatã sã comunice Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si Fondului Proprietãtii de Stat intentia concesionãrii, urmând a se declansa concomitent procedura de evaluare a actiunilor detinute de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei la respectiva societate comercialã si procedura de concesionare prin efectuarea studiului de oportunitate a concesionãrii.
            (2) În cazul în care investitorul interesat în concesionarea terenului agricol sau a terenului aflat permanent sub luciu de apã solicitã si cumpãrarea de actiuni, cele trei institutii, respectiv Agentia Domeniilor Statului, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si Fondul Proprietãtii de Stat, vor constitui o comisie mixtã care va negocia clauzele celor douã contracte, în conformitate cu metodele si procedurile de privatizare prevãzute la cap. III.

CAPITOLUL III

Vânzarea actiunilor societãtilor comerciale ce detin în exploatare
terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apã
si concesionarea bunurilor, activitãtilor sau serviciilor
apartinând domeniului privat al statului

Sectiunea I

Vânzarea de actiuni

            Art. 10. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Fondul Proprietãtii de Stat si Agentia Domeniilor Statului vor întocmi lista cuprinzând societãtile comerciale ce fac obiectul privatizãrii, respectiv ale cãror terenuri detinute sunt oferite spre concesionare, listã care va fi aprobatã prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei.
            (2) Lista prevãzutã la alin. (1) va fi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, si va cuprinde:
            a) datele de identificare a agentului economic (denumirea societãtii comerciale, sediul, codul fiscal, numãrul de înmatriculare la registrul comertului);
            b) capitalul social si structura actionariatului;
            c) procentul din capitalul social supus vânzãrii;
            d) suprafata totalã de teren agricol ce urmeazã a fi concesionatã;
            e) termenul limitã de declansare a procesului de privatizare.
            Art. 11. - (1) În baza protocolului ce va fi încheiat între Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Fondul Proprietãtii de Stat si Agentia Domeniilor Statului si în vederea asigurãrii unui proces de privatizare, respectiv de concesionare, eficient si transparent, pentru fiecare societate comercialã scoasã la privatizare si nominalizatã în listã, reprezentantii celor trei institutii sunt obligati sã publice în mijloacele de informare în masã, inclusiv în sistemul electronic, anuntul publicitar privind vânzarea actiunilor si concesionarea terenurilor din domeniul privat al statului, detinute de aceste societãti în exploatare.
            (2) Anuntul publicitar va fi întocmit în baza dosarului de prezentare elaborat de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si de Fondul Proprietãtii de Stat si a studiului de oportunitate întocmit de Agentia Domeniilor Statului.
            (3) Anuntul publicitar elaborat de cele trei institutii semnatare va cuprinde informatii minime cu privire la:
            a) denumirea si sediul societãtii comerciale;
            b) numãrul de înmatriculare la oficiul registrului comertului si codul fiscal;
            c) obiectul de activitate;
            d) capitalul social si numãrul de actiuni puse în vânzare;
            e) structura actionariatului;
            f) suprafata terenului ce urmeazã a fi concesionatã;
            g) locul si data limitã de cumpãrare a caietului de sarcini;
            h) locul de unde se pot obtine alte date;
            i) locul si data limitã de depunere a ofertelor;
            j) alte date considerate importante de reprezentantii celor trei institutii, în baza procedurilor interne de lucru.
            Art. 12. - Persoanele fizice sau juridice interesate în cumpãrarea de actiuni emise de societãtile comerciale care detin în exploatare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apã si/sau în concesionarea terenurilor apartinând domeniului privat al statului, inclusiv a bunurilor, activitãtilor sau serviciilor accesorii ale acestor bunuri, vor proceda la depunerea unei scrisori de intentie cãtre:
            a) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, dacã sunt interesate numai în cumpãrarea de actiuni emise de aceste societãti comerciale;
            b) Agentia Domeniilor Statului, dacã sunt interesate numai în concesionarea terenurilor agricole sau a terenurilor aflate permanent sub luciu de apã, inclusiv a bunurilor, activitãtilor si serviciilor accesorii acestor bunuri, apartinând domeniului privat al statului si detinute în exploatare de societãtile comerciale nominalizate în lista datã publicitãtii conform art. 10;
            c) ambele institutii, respectiv Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si Agentia Domeniilor Statului, dacã sunt interesate în cumpãrarea de actiuni emise de societãtile comerciale mentionate în lista datã publicitãtii conform art. 10, conditionatã de încheierea concomitentã a contractelor de concesionare a terenurilor apartinând domeniului privat al statului si detinute în exploatare de aceste societãti.
            Art. 13. - (1) Dupã înregistrarea la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei sau la Agentia Domeniilor Statului a unei scrisori de intentie din partea unui investitor interesat, una dintre aceste institutii va declansa procedura de privatizare, respectiv de concesionare, dupã anuntarea celeilalte institutii si a Fondului Proprietãtii de Stat.
            (2) Actiunile de privatizare si/sau de concesionare se vor desfãsura în conditii de eficientã si transparentã.
            (3) Vânzarea de actiuni emise de societãtile comerciale care fac obiectul prezentei ordonante de urgentã se va face de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si de Fondul Proprietãtii de Stat, în baza unui raport de evaluare, la pretul pietei stabilit de cerere si ofertã, fãrã a exista un pret minim de vânzare.
            (4) Pentru societãtile comerciale ce fac obiectul prezentei ordonante de urgentã, care au datorii reprezentând mai mult de jumãtate din capitalul social si care au fost scoase la vânzare de douã ori, fãrã a se înregistra vreo ofertã, din comisia de negociere vor face parte si reprezentanti ai Ministerului Finantelor, astfel încât investitorii interesati sã poatã negocia atât valoarea actiunilor, cât si valoarea totalã a datoriilor si modul de stingere a acestora.
            (5) Creditele cu garantia statului, nerambursabile bãncilor comerciale de societãtile comerciale prevãzute la art. 1 si 2, restante la data de 31 decembrie 1998, trec la datoria publicã în conditiile legii.
            Art. 14. - (1) Vânzarea actiunilor cãtre investitorii interesati prevãzuti la art. 3 alin. (1) se va face prin urmãtoarele metode:
            a) licitatie cu strigare sau în plic;
            b) negociere directã cu preselectie.
            (2) În cazul vânzãrii de actiuni prin licitatie, salariatii si membrii conducerii societãtii comerciale au dreptul sã cumpere, într-o perioadã de 30 de zile anterioarã datei tinerii licitatiei, pânã la 20% din actiunile scoase la vânzare, cu o reducere de pânã la 30% fatã de pretul ofertei fãcute de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si de Fondul Proprietãtii de Stat.
            (3) În cazul vânzãrii de actiuni prin negociere directã cu preselectie, asociatia constituitã conform prevederilor art. 16 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 88/1997, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, cu modificãrile si completãrile ulterioare, si asociatiile agricole constituite în temeiul Legii nr. 36/1991 vor avea drept de cumpãrare preferentialã a actiunilor, în situatia în care oferã un pret cu cel mult 40% mai mic decât cel mai mare pret oferit.
            (4) Criteriul de departajare a ofertantilor în cadrul licitatiei este pretul/actiune, iar în cadrul negocierii se vor stabili clauze privind pãstrarea obiectului de activitate si protectia salariatilor.
            Art. 15. - Asociatiile constituite în conformitate cu prevederile art. 16 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 88/1997, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, cu modificãrile si completãrile ulterioare, si asociatiile agricole constituite în temeiul Legii nr. 36/1991 pot cumpãra actiuni emise de societãtile comerciale prevãzute la art. 1 si 2 din prezenta ordonantã de urgentã, beneficiind de urmãtoarele facilitãti: plata în rate esalonate pe o perioadã de maximum 5 ani de la data încheierii contractului de vânzarecumpãrare, cu avans de minimum 20% din pretul de adjudecare si cu dobândâ de 10% pe an.
            Art. 16. - (1) Dividendele aferente actiunilor dobândite de fiecare asociatie din cele prevãzute la art. 15 sunt neimpozabile pe durata executãrii contractului.
            (2) Veniturile obtinute potrivit alin. (1) se transferã asociatiei si se utilizeazã exclusiv pentru plata ratelor, a dobânzilor si pentru rambursarea creditelor contractate de asociatie în vederea cumpãrãrii de actiuni.
            Art. 17. - (1) Actiunile dobândite în conformitate cu prevederile art. 15 se înscriu în registrul actionarilor societãtii comerciale, iar asociatiile vor figura în registrul actionarilor societãtii comerciale si se vor înscrie la registrul comertului la pozitia "actionar", pânã la plata integralã a pretului, având drept de vot în adunarea generalã a actionarilor.
            (2) Pentru actiunile vândute cu plata în rate actiunile neachitate se constituie gaj si se elibereazã de sarcini pe mãsura achitãrii lor.

Sectiunea a II-a

Concesionarea terenurilor agricole sau a terenurilor aflate permanent sub luciu de apã, inclusiv a bunurilor, activitãtilor sau a serviciilor accesorii acestor bunuri
din domeniul privat al statului

            Art. 18. - (1) Initiativa concesionãrii o poate avea concedentul sau orice investitor interesat, conform prevederilor Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.
            (2) Persoanele fizice sau juridice române ori strãine, inclusiv asociatiile constituite în conformitate cu prevederile art. 16 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 88/1997, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, cu modificãrile si completãrile ulterioare, precum si cele constituite în temeiul Legii nr. 36/1991, care doresc sã concesioneze terenurile ce fac obiectul acestei sectiuni, vor adresa o scrisoare de intentie concedentului, respectiv Agentiei Domeniilor Statului.
            (3) Dupã anuntarea celeilalte institutii, respectiv Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, în conformitate cu prevederile art. 12, Agentia Domeniilor Statului va întocmi în termen de 30 de zile studiul de oportunitate continând o evaluare tehnico-economicã si caietul de sarcini al concesiunii, pe care îl va supune spre adoptare Consiliului de administratie al Agentiei Domeniilor Statului.
            (4) Hotãrârea Consiliului de administratie al Agentiei Domeniilor Statului de aprobare a concesionãrii va cuprinde si procedura de concesionare care poate fi:
            a) licitatie cu plic închis, dacã investitorul interesat nu a conditionat concesionarea terenului agricol sau a terenului aflat permanent sub luciu de apã de cumpãrarea de actiuni ale societãtii comerciale în exploatarea cãreia se aflã aceste terenuri;
            b) negociere directã cu preselectie, dacã investitorul interesat conditioneazã concesionarea terenurilor de cumpãrarea de actiuni ale societãtii comerciale ce detin în administrare aceste terenuri.
            A. Procedura concesionãrii prin licitatie cu plic închis
            Art. 19. - (1) Procedura concesionãrii prin licitatie cu plic închis se va face într-o singurã etapã si va avea drept scop concesionarea bunurilor, activitãtilor sau serviciilor apartinând domeniului privat al statului si se aplicã atunci când investitorul nu conditioneazã concesionarea terenurilor de cumpãrarea actiunilor societãtilor comerciale ce detin în administrare aceste bunuri.
            (2) Selectarea ofertelor se va face în baza grilei de punctare aprobate în caietul de sarcini, care va avea ca principale elemente:
            a) redeventa oferitã;
            b) capacitatea tehnicã de a exploata bunul ce face obiectul concesiunii;
            c) valoarea investitiilor propuse, precum si posibilitãti financiare de realizat.
            Art. 20. - (1) Concedentul va încheia contractul de concesionare cu ofertantul cel mai bine plasat în baza grilei de punctare. Conditiile care au condus la declararea câstigãtorului concesiunii vor fi în mod obligatoriu clauze în contract.
            (2) Contractul de concesiune va cuprinde clauza referitoare la împãrtirea responsabilitãtilor de mediu între concedent si concesionar.
            (3) La expirarea termenului de concesiune concesionarul este obligat sã restituie liber de orice sarcini bunul concesionat, inclusiv investitiile realizate.
            (4) Pentru investitiile nerecuperate concedentul si concesionarul vor conveni modul de recuperare a acestora.
            B. Procedura concesionãrii prin negociere directã
            Art. 21. - Procedura concesionãrii prin negociere directã se aplicã în cazul în care investitorul interesat conditioneazã cumpãrarea actiunilor societãtilor comerciale care fac obiectul acestei ordonante de urgentã de concesionarea terenurilor detinute în exploatare de aceste societãti comerciale.

Sectiunea a III-a

Procedura vânzãrii actiunilor societãtilor comerciale
si a concesionãrii terenurilor agricole sau a terenurilor aflate permanent sub luciu de apã

            Art. 22. - (1) În cazul în care un investitor este interesat în cumpãrarea actiunilor unei societãti comerciale care face obiectul prezentei ordonante de urgentã, solicitând în scrisoarea de intentie si concesionarea terenului apartinând domeniului privat al statului, detinut în exploatare de aceste societãti, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Fondul Proprietãtii de Stat si Agentia Domeniilor Statului au urmãtoarele obligatii:
            Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si Fondul Proprietãtii de Stat întocmesc, în conformitate cu procedurile interne aprobate de Consiliul de administratie al Fondului Proprietãtii de Stat, respectiv cu ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei si conform legislatiei în vigoare, prin intermediul comisiei mixte definite la alin. (2), urmãtoarele:
            a) nota privind propunerile de vânzare a actiunilor gestionate de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si nota de pret privind evaluarea actiunilor;
            b) dosarul de prezentare privind oferta de vânzare a actiunilor gestionate de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei;
            c) anuntul de vânzare/oferta de vânzare;
            d) caietul de sarcini.
            Agentia Domeniilor Statului întocmeste studiul de oportunitate si îl supune spre aprobare consiliului de administratie. Consiliul de administratie hotãrãste si asupra continutului caietului de sarcini si totodatã specificã:
            a) durata concesiunii;
            b) modul de calcul al redeventei si modalitatea de platã;
            c) investitiile fãcute de concesionar;
            d) conditiile de exploatare a concesiunii;
            e) obligatiile de mediu;
            f) regimul bunurilor la încetarea concesiunii.
            (2) Comisia mixtã de negociere, constituitã din 5-7 membri desemnati de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Fondul Proprietãtii de Stat si de Agentia Domeniilor Statului, va fi mandatatã sã selecteze cea mai bunã ofertã si sã negocieze conditiile celor douã contracte în baza dosarului de prezentare si a caietului de sarcini, aprobate de cele trei institutii.
            (3) În comisia mixtã fiecare membru dispune de un vot.
            (4) Departajarea ofertelor se va face în baza unei grile de punctare comune care va cuprinde:
            a) pretul pe actiune si modalitatea de platã;
            b) conditiile caietului de sarcini al concesiunii.
            (5) Din actiunile gestionate de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei la societãtile comerciale care fac obiectul prezentei ordonante de urgentã se poate rezerva o cotã de pânã la 10% pentru asigurarea unei surse de constituire a fondului de reparatii pentru terenurile preluate de stat în mod abuziv si care nu pot fi restituite în naturã, procedurã care va fi stabilitã de o lege specialã.

CAPITOLUL IV

Vânzarea de active apartinând societãtilor comerciale
ce detin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apã

 Sectiunea I

Pregãtirea pentru vânzare

            Art. 23. - (1) Dacã în urma ofertãrii unei societãti comerciale de douã ori si a oferirii de facilitãti conform art. 15 nu au fost înregistrate cereri de cumpãrare de actiuni, se poate proceda la divizarea acestei societãti comerciale pe ferme si centre de profil, în baza unui studiu de fezabilitate si cu aprobarea membrilor adunãrii generale a actionarilor, potrivit mandatului special acordat de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, sau la restructurarea societãtii prin vânzarea de active, în conformitate cu prevederile prezentului capitol.
            (2) Ferma de productie agricolã, definitã ca fiind unitatea de productie ce însumeazã infrastructura investitionalã si terenurile aferente necesare desfãsurãrii procesului de productie agricolã, constituie cea mai micã subdiviziune a unei societãti agricole supuse privatizãrii. Ferma de productie agricolã poate fi divizatã numai în cazurile de dizolvare sau lichidare, conform Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 88/1997, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

Sectiunea a II-a

Vânzarea de active cu plata integralã

            Art. 24. - (1) Vânzarea activelor societãtilor comerciale se va face în baza unui studiu de oportunitate aprobat de adunarea generalã a actionarilor si de administratorul societãtii comerciale si avizat de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si de Fondul Proprietãtii de Stat.
            (2) Vânzarea activelor prevãzute la alin. (1) se efectueazã pe bazã de licitatie cu strigare sau cu plic închis cu adjudecare, la cel mai bun pret oferit.
            (3) Procedura prevãzutã la alin. (1) si (2) se aplicã si în cazul perfectãrii unui contract de leasing imobiliar cu clauzã irevocabilã de vânzare, dacã în contractul de leasing nu s-a prevãzut altfel.
            (4) Reprezentantii în adunarea generalã a actionarilor ai Ministerului Agriculturii si Alimentatiei au obligatia sã întocmeascã lista cuprinzând activele neutilizate, în vederea avizãrii acesteia de cãtre institutiile abilitate si publicãrii ei în presã.
            Art. 25. - (1) La cumpãrarea de active apartinând societãtilor comerciale ce fac obiectul prezentei ordonante de urgentã nu au dreptul sã participe membrii adunãrii generale a actionarilor sau administratorii societãtilor vânzãtoare.
            (2) Sumele obtinute din vânzarea activelor societãtilor comerciale care fac obiectul prezentei ordonante de urgentã vor fi utilizate de acestea pentru:
            a) rambursarea datoriilor;
            b) efectuarea de investitii;
            c) finalizarea activitãtii din principalul obiect de activitate.
            (3) Sumele prevãzute la alin. (2) nu pot fi utilizate pentru plata drepturilor salariale.
            Art. 26. - (1) Societãtile comerciale care fac obiectul prezentei ordonante de urgentã si au în derulare contracte de locatie de gestiune sau de închiriere pentru activele societãtii, altele decât terenurile agricole sau terenurile aflate permanent sub luciu de apã, pot vinde prin negociere directã sau pot încheia contracte de leasing imobiliar cu clauzã irevocabilã de vânzare, cu locatarii sau cu chiriasii, dacã acestia au efectuat investitii în activele utilizate si nu au obligatii restante fatã de societatea comercialã.
            (2) Contractul de vânzare sau de leasing imobiliar cu clauzã irevocabilã de vânzare se încheie în baza raportului de evaluare acceptat de pãrti si cu scãderea valorii investitiilor efectuate de cãtre chirias, respectiv de locator.
            (3) Încheierea contractelor de vânzare sau de leasing imobiliar cu clauzã irevocabilã de vânzare este supusã avizului Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.

Sectiunea a III-a

Vânzarea de active cu plata în rate

            Art. 27. - (1) Societãtile comerciale care fac obiectul prezentei ordonante de urgentã pot vinde, cu acordul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, în conditiile stabilite de adunarea generalã a actionarilor si de administrator, active cu plata în rate salariatilor asociatiilor agricole constituite în baza Legii nr. 36/1991, în urmãtoarele conditii:
            a) avans minim de 20% din pretul aprobat de adunarea generalã a actionarilor si de administrator, cu avizul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, dar nu mai mic decât valoarea contabilã a acestuia;
            b) rate esalonate pe un termen de 3-5 ani;
            c) dobânda anualã de 30%.
            (2) Prevederile alin. (1) se aplicã si la expirarea unui contract de leasing imobiliar, dacã va fi prevãzutã în contract o clauzã de cumpãrare în favoarea utilizatorului.
            Art. 28. - Contractele de vânzare-cumpãrare de active vor avea clauze ferme pentru respectarea legislatiei în vigoare privind protectia mediului.

CAPITOLUL V

Sanctiuni

            Art. 29. - (1) Constituie contraventii la prezenta ordonantã de urgentã, dacã nu au fost sãvârsite în astfel de conditii încât sã constituie infractiuni, si se sanctioneazã cu amendã de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei urmãtoarele fapte:
            a) nepublicarea listei cuprinzând societãtile comerciale care se privatizeazã;
            b) nerespectarea metodei de privatizare stabilite în oferta de vânzare sau în studiul de oportunitate;
            c) neincluderea anumitor bunuri din patrimoniul societãtii comerciale în oferta de vânzare si în raportul de evaluare ori includerea unor bunuri fictive în oferta de vânzare, cu scop vãdit de a induce în eroare investitorul;
            d) neincluderea în caietul de sarcini a situatiilor reale privind bunul supus concesiunii, în scopul tulburãrii dreptului de exploatare a concedentului;
            e) neîntocmirea raportului de evaluare sau a studiului de oportunitate pentru formarea pretului de ofertã sau pentru stabilirea redeventei, ce stau la baza negocierii;
            f) atribuirea dreptului de cumpãrare/concesionare unei persoane în dauna alteia care a formulat o ofertã mai avantajoasã;
            g) divulgarea de informatii confidentiale unor terti, în vederea influentãrii pretului de ofertã sau a redeventei.
            (2) Sanctiunile prevãzute la alin. (1) lit. a)-g) se aplicã individual personalului Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, Fondului Proprietãtii de Stat si al Agentiei Domeniilor Statului.
            (3) Constatarea contraventiilor prevãzute în prezenta ordonantã de urgentã si aplicarea sanctiunilor se fac de Ministerul Finantelor, prin agentii sãi împuterniciti conform legii.
            (4) Contraventiilor prevãzute în prezenta ordonantã de urgentã le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25 si 26.

CAPITOLUL VI

Dispozitii tranzitorii si finale

            Art. 30. - În termen de 30 de zile de la data publicãrii prezentei ordonante de urgentã în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei va întocmi normele metodologice de aplicare, care vor fi supuse spre aprobare Guvernului.
            Art. 31. - Prevederile prezentei ordonante de urgentã nu se aplicã societãtilor comerciale agricole la care a început procedura de privatizare.
            Art. 32. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantã din prezenta ordonantã de urgentã.
            Art. 33. - Pe data publicãrii în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonante de urgentã se abrogã orice prevederi contrare cu privire la privatizarea societãtilor comerciale ce detin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apã, inclusiv prevederile cu privire la concesionarea terenurilor aflate în exploatarea acestor societãti.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã
Ministrul agriculturii si alimentatiei, 
Ioan Avram Muresan 
Ministrul finantelor, 
Decebal Traian Remes 
Presedintele Agentiei Române de Dezvoltare, 
Sorin Fodoreanu
Bucuresti, 10 decembrie 1999.
Nr. 198.

continuarea în pagina a 2-a