MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XI - Nr. 592    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE   Luni, 6 decembrie 1999

SUMAR

LEGI SI DEGRETE

          185. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta aGuvernului nr. 61/1999 privind modul de suportare a cheltuielilor pentru organizarea si desfasurarea în anul 1999 a examenelor din învatamântul,  preuniversitar

          408. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/1999 privind modul de suportare a cheltuielilor pentru organizarea si desfasurarea in anul 1999 a examenelor din învatamântul preuniversitar

          186. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 89/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati

          409. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 89/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului  nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabile si a contabililor autorizati

          399. - Decret privind recunoasterea in functia de episcop auxiliar al Episcopiei Romano-Catolice de Iasi a monseniorului Aurel Perca

          400. - Decret privind recunoasterea in functia de presedinte al Uniunii Comunitatilor Cultului Crestin dupa Evanghelie a domnului Mircea Cioata

HOTARÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

          989. - Hotarâre privind aprobarea cheltuielilor de organizare a celei de-a doua reuniuni a comitetelor de sprijin din Bulgaria, fosta Republica Iugoslava a Macedoniei si România, desfasurata la Bucuresti la 30 noiembrie 1999

          990. - Hotarâre privind darea in folosinta gratuita Uniunii Teatrale din Romania - UNITER a unui teren, proprietate publica a statului, aflat in administrarea Ministerului Culturii

          993. - Hotarâre privind transferul actiunilor detinute de stat la Societatea Comerciala "saro" - S.A. din administrarea Fondului Proprietatii de Stat in administrarea Ministerului Finantelor

          994. - Hotarâre privind acordarea unor ajutoare de urgenta

          995. - Hotarare privind aprobarea concesionarii activitatii de dezinfectie a mijloacelor de transport rutiere, serviciu public de interes national, de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat si darea in folosinta gratuita agentilor economici concesionari a unor terenuri, proprietate publica a statului

          996. - Hotarâre pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 637/1998 privind infiintarea Societatii Nationale "cai de rasa" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "cai de rasa"

 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE  ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

          315. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare pentru aprobarea  Programului de restructurare a Institutului National  de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica -  INOE 2000 Bucuresti

          341. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica privind procedura de selectie a titularilor licentelor pentru retele si servicii de radiocomunicatii cu destinatie publica, pentru transmisii vocale si/sau de date, de tip simplex, simplex cu statie coordonatoare, semiduplex cu repetor conventional, semiduplex cu acces multiplu tip "trunked"

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/1999 privind modul de suportare a cheltuielilor pentru organizarea si desfasurarea in anul 1999 a examenelor din invatamântul preuniversitar

            Parlamentul României adopta prezenta lege.
            Articol unic. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61 din 13 mai 1999 privind  modul de suportare a cheltuielilor pentru organizarea si desfasurarea in anul 1999 a examenelor din invatamântul preuniversitar, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 14 mai 1999, cu urmatoarele modificari si completari:
            1. Titlul ordonantei de urgenta va avea urmatorul cuprins:
            "Ordonanta de urgenta privind stabilirea surselor de finantare a cheltuielilor ocazionate de organizarea si desfasurarea examenelor in unitatile de invatamânt preuniversitar din subordinea Ministerulul Educatiei Nationale"
           2. La articolul 1, partea introductiva si litera b) vor avea urmatorul cuprins:
            "Art. 1. - In anul 1999 examenele nationale de capacitate si de bacalaureat sunt organizate dupa noile standarde stabilite de catre Ministerul Educatiei Nationale, iar cheltuielile ocazionate de organizarea acestora in unitatile de invatamânt preuniversitar din subordine se finanteaza din alocatiile de la bugetul de stat, din credite externe si taxe:"
            "b) transportul elevilor din localitatile rurale la centrele organizatoare ale examenului de capacitate, transportul cadrelor didactice participante la desfasurarea examenelor si cazarea acestora, acolo unde se impune, materialele consumabile, cheltuielile de transmitere a subiectelor de examen prin radio si televiziune si alte cheltuieli necesare se finanteaza din credite externe in cadrul Proiectului de reforma a invatamântului preuniversitar, potrivit Acordului de imprumut dintre Guvernul României si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare."
            3. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
            "Art. 2. - Cheltuielile ocazionate de organizarea si desfasurarea examenelor de admitere sau a altor examene ale elevilor in invatamantul preuniversitar se suporta din alocatii de la bugetele locale, din venituri proprii ale unitatilor de invatamânt preuniversitar si din taxele percepute de la candidati. Nivelul taxelor se va stabili de catre fiecare unitate scolara si nu poate depasi nivelul cheltuielilor medii stabilite pentru organizarea acestora."

         Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 14 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN

          Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 25 octombrie 1999, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA

Bucuresti, 2 decembrie 1999.
Nr. 185.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/1999 privind modul de suportare a cheltuielilor pentru organizarea si desfasurarea in anul 1999 a examenelor din invatamantul preuniversitar

            In temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
          Presedintele României d e c r e t e a z a :
            Articol unic. - Se promulga Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/1999 privind modul de suportare a cheltuielilor pentru organizarea si desfasurarea in anul 1999 a examenelor din invatamântul preuniversitar si se dispune publicarea in Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 29 noiembrie 1999.
Nr. 408.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 89/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati

            Parlamentul României adopta prezenta lege.
            Articol unic. - Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 89 din 25 august 1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, emisa in temeiul art. 1 pct. 4 lit. i) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 314 din 27 august 1998, cu urmatoarele modificari si completari:
           1 . La articolul 1 punctul 1, alineatul (1) al articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
            "Art. 3. - (1) Accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat se face pe baza de examen de admitere, la care sa se obtina cel putin media 7 si minimum nota 6 la fiecare disciplina, efectuarea unui stagiu de 3 ani si sustinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului."
           2. La articolul I punctul 2, partea introductiva a alineatului (1) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
            "Art. 4. - (1) Se poate prezenta la examenul de admitere prevazut la art. 3 pentru profesia de expert contabil persoana care indeplineste urmatoarele conditii:"
           3. La articolul I punctul 2, litera d) a alineatului (1 ) al articolului 4 se abroga.
           4. La articolul I punctul 2, alineatul (2) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
            "(2) La cerere, persoanele care au titlul de academician, profesorii si conferentiarii universitari, doctorii in economie si doctorii docenti, cu specialitatea finante sau contabilitate, au acces la profesia de expert contabil pe baza titlului de doctor, cu indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) lit. a) si c) si sustinerea unui interviu privind normele de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati."
           5. La articolul I punctul 3, partea introductiva a articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
            "Art. 5. - Se poate prezenta la examenul de admitere prevazut la art. 3 pentru profesia de contabil autorizat persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
           6. La articolul I punctul 3, litera d) a articolului 5 se abroga.
           7. La articolul I punctul 4, alineatele (3) si (4) ale articolului 11 vor avea urmatorul cuprins:
            "(3) Expertii contabili si contabilii autorizati nu pot sa isi exercite atributiile conferite de aceasta calitate pe durata in care desfasoara orice activitate salarizata in fara Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati sau activitate comerciala cu exceptia activitatilor didactice, literare, publicistice in domeniu si cea de parlamentar, consilier local sau judetean, pe durata mandatului. Prevederile acestui alineat au aplicabilitate incepând cu exercitiul financiar al anului 2000.
            (4) Activitatea de cenzor poate fi desfasurata, potrivit legii, de catre: expertii contabili, contabilii autorizati cu studii superioare, persoanele cu studii economice superioare cu diploma recunoscuta de Ministerul Educatiei Nationale si cu practica in activitatea financiar-contabila de cel putin 5 ani, precum si de societatile comerciale de expertiza contabila."
           8. La articolul 1 punctul 6, litera a) a articolului 19 va avea urmatorul cuprins:
            "a) organizeaza examenul de admitere, efectuarea stagiului si sustinerea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat, in conformitate cu prevederile art. 3. Programele de examen, in vederea accesului la profesia de expert contabil si de contabil autorizat, reglementarile privind stagiul si examenul de aptitudini se elaboreaza de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si se avizeaza de Ministerul Finantelor, urmarindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene in domeniu. Avizul este consultativ;"
           9. La articolul I punctul 10, alineatul (2) al articolului 27 se abroga.
           10. La articolul 1 punctul 16, litera g) a articolului 30 va avea urmatorul cuprins:
            "g) hotaraste sanctionarea disciplinara a membrilor Consiliului Superior si ai consiliilor filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati in conformitate cu prevederile art. 16, la propunerea comisiei superioare de disciplina. Contestarea sanctiunilor hotarate de Conferinta nationala poate fi facuta la Sectia contencios administrativ a Curtii de Apel, in termen de 30 de zile de la data instiintarii oficiale. Hotararile Gurtii de Apel sunt definitive."
           11. La articolul I punctul 17, alineatul (1) al articolului 31 va avea urmatorul cuprins:
            "Art. 31 . - (1) Presedintete Consiliului Superior este ales de Conferinta nationala dintre membrii Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati. Persoana respectiva poate sa cumuleze aceasta functie numai daca desfasoara activitate in domeniul cercetarii sau in invatamântul universitar de profil, care se bucura de autoritate profesionala si morala deosebita."
            12. La articolul I punctul 25, alineatul (2) al articolului 36 se abroga.
           13. La articolul I punctul 26, alineatul (3) al articolului 36 va avea urmatorul cuprins:
            "(3) Taxele de inscriere in evidenta si cotizatiile pe transe de venit se stabilesc anual de Conferinta Nationala a Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati."
           14. La articolul 1 punctul 27, litera a) a articolului 38 va avea urmatorul cuprins:
            "a) participa la lucrarile Conferintei nationale, ale Consiliului Superior, ale Biroului permanent si ale Comisiei superioare de disciplina, fara drept de vot;
           15. La articolul 1 punctul 28, litera a) a articolului 39 va avea urmatorul cuprins:
            "a) participa la lucrarile adunarii generale, ale consiliului filialei, ale biroului permanent si ale comisiei de disciplina, fara drept de vot;
           16. La articolul I punctul 29, dupa articolul 391 se introduce articolul 392 cu urmatorul cuprins:
            "Art. 392. - (1) Exercitarea oricarei atributii specifice calitatii de expert contabil si de contabil autorizat de catre persoane neautorizate sau care se afla intr-o situatie de incompatibilitate constituie infractiune si se sanctioneaza potrivit legii penale.
            (2) Persoanele care exercita atributii specifice calitatii de expert contabil si de contabil autorizat fara viza anuala se sanctioneaza disciplinar potrivit Regulamentului de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati.

         Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 17 mai 1999, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN

         Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 4 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ULM NICOLAE SPINEANU

Bucuresti, 2 decembrie 1999.
Nr. 186.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 89/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati

            In temeiul art. 77 alin. (1 ) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele României d e c r e t e a z a :
            Articol unic. - Se promulga Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 89/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati si se dispune publicarea in Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 2 decembrie 1999.
Nr. 409.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind recunoasterea in functia de episcop auxiliar al Episcopiei Romano-Catolice de Iasi a monseniorului Aurel Perca

            In temeiul art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei si al art. 21 alin. 1 din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor, modificat prin Decretul nr. 150/1974,
          Presedintele Romaniei d e c r e t e a z a :
            Articol unic. - Monseniorul Aurel Perca se recunoaste in functia de episcop auxiliar al Episcopiei Romano-Catolice de Iasi.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 29 noiembrie 1999.
Nr. 399.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind recunoasterea în functia de presedinte al Uniunii Comunitatilor Cultului Crestin dupa Evanghelie a domnului Mircea Cioata

            In temeiul art. 99 alin. (1 ) din Constitutia României si al art. 21 alin. 1 din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor, modificat prin Decretul nr. 15/1974,
          Presedintele Romaniei d e c r e t e a z a :
            Articol unic. - Domnul Mircea Cioata se recunoaste in functia de presedinte al Uniunii Comunitatilor Cultului Crestin
dupa Evanghelie, pe o perioada de 4 ani.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 29 noiembrie 1999.
Nr. 400.

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARÂRE
privind aprobarea cheltuielilor de organizare a celei de-a doua reuniuni a comitetelor de sprijin din Bulgaria, fosta Republica Iugoslava a Macedoniei si România, desfasurata la Bucuresti la 30 noiembrie 1999

            Guvernul României h o t a r a s t e :
            Art. 1. - Se aproba cheltuielile de organizare a celei de-a doua reuniuni a comitetelor de sprijin din Bulgaria, fosta Republica Iugoslava a Macedoniei si România, desfasurata la Bucuresti la 30 noiembrie 1999.
            Art. 2. - Cheltuielile aferente actiunii prevazute la art. 1, in suma totala de 22.411.000 lei, se asigura in proportie de 50% din bugetul Ministerului de Interne, capitolul 55.01 "ordine publica si siguranta nationala", titlul "cheltuieli materiale si servicii", si, respectiv, 50% din bugetul Ministerului Finantelor - Directia Generals a Vamilor, capitolul 72.01 "alte actiuni", titlul "cheltuieli materiale si servicii".
            Art. 3. - Utilizarea sumelor pentru desfasurarea actiunii prevazute la art. 1 se face cu respectarea prevederilor legale.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneaza:
Ministru de interne,
Constantin Dudu-Ionescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 2 decembrie 1999.
Nr. 989.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARÂRE
privind darea in folosinta gratuita Uniunii Teatrale din Romania - UNITER a unui teren, proprietate publica a statului, aftat in administrarea Ministerului Culturii

            In temeiul art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,
            Guvernul României h o t a r a s t e :
            Art. 1. - Se aproba darea in folosinta gratuita pentru o perioada de 49 de ani a unui teren, proprietate publica a statului, aflat in administrarea Ministerul Culturii, având datele de identificare prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta
hotarâre, Uniunii Teatrale din Romania - UNITER, cu destinatia Casa Artistilor Pensionari.
            Art. 2. - In vederea realizarii scopului propus la art. 1, Uniunea Teatrala din Romania - UNITER poate participa
cu dreptul de folosinta obtinut in baza prezentei hotarâri, la asocieri, în conditiile legii, alaturi de persoane fizice sau juridice,
române ori straine.
            Art. 3. - Predarea-preluarea terenului prevazut la art. 1 se face pe baza de protocol incheiat intre partile interesate in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneaza:
Ministrul culturii,
Ion Caramitru
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului,
Nicolae Noica

Bucuresti, 2 decembrie 1999.
Nr. 990.

DATELE DE IDENTIFICARE
a terenului, proprietate publica a statului, aflat in administrarea Ministerului Culturii, care se da in folosinta gratuita Uniunii Teatrale din Romania - UNITER
 

Persoana juridicã
care dã în folosintã
terenul
Persoana juridicã care primeste în folosintã gratuitã terenul
Locul unde este situat terenul
Suprafata totalã a terenului
Delimitarea terenului
Ministerul Culturii  Uniunea Teatrala
din România UNITER
Bucuresti,
bd Mircea Eliade  nr. 113, sectorul 1
10.000 m2 · Nord - Lacul Floreasca
 · Vest - teren apartinând Regiei Autonome "administratia patrimoniului protocolului de stat"
· Sud - bd Mircea Eliade
 · Est - Calea Floreasca
 · Nord-est - zona verde

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARÂRE
privind transferul actiunilor detinute de stat la Societatea Comerciala "saro" - S.A. din administrarea Fondului Proprietatii de Stat in administrarea Ministerului Finantelor

            In temeiul dispozitiilor art. 921, 928 si 95 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,
            Guvernul României h o t a r a s t e :
            Art. 1. - (1) Ministerul Finantelor este imputernicit sa exercite in numele statului toate drepturile actionarului la Societatea Comerciala "saro" - S.A., cu sediul in Târgoviste, Str. Laminorului nr. 16, judetul Dâmbovita.
            (2) Actiunile detinute de stat la Societatea Comerciala "saro" - S.A. se transfera din administrarea Fondului Proprietatii de Stat in administrarea Ministerului Finantelor.
            (3) Actiunile transferate se administreaza de catre Ministerul Finantelor pe durata exercitarii procedurilor de stingere a
creantelor bugetare, dar nu mai mult de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarâri.
            (4) Ministerul Finantelor poate mentine persoanele desemnate de Fondul Proprietatii de Stat ca reprezentanti in Adunarea generala a actionarilor la Societatea Comerciala "saro" - S.A., mandatându-i în mod corespunzator.
            Art. 2. - In termen de 3 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se vor efectua mentiunile corespunzatoare in registrul de evidentiere a actionarilor de catre persoanele indrituite in acest sens, scop in care administratorul Societatii
Comerciale "saro" - S.A. va lua masurile care se impun.
            Art. 3. - In termen de 5 zile de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al României, Partea I, titularii creantelor bugetare, inclusiv unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor, vor comunica Ministerului Finantelor datoriile bugetare restante ale Societatii Comerciale "saro" S.A., pe categorii de bugete si, in cadrul acestora, pe fiecare impozit, taxa, contributie etc., cu evidentierea distincta a penalitatilor si majorarilor de întârziere scadente pâna la data publicarii prezentei hotarâri in Monitorul Oficial al României.
            Art. 4. - Toate procedurile de executare silita pornite pentru realizarea creantelor bugetare, precum si orice procedura de privatizare sau de lichidare initiata de Fondul Proprietatii de Stat in cazul Societatii Comerciale "saro" S.A. se suspenda. De
asemenea, se suspenda si orice amânari si esalonari privind plata obligatiilor bugetare datorate de Societatea Comerciala
"saro" - S.A.
            Art. 5. - Pentru obligatiile bugetare restante ale Societatii Comerciale "saro" - S.A., de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarâri nu se mai calculeaza si nu se mai datoreaza penalitati si majorari de intarziere.
            Art. 6. - Penalitatile si majorarile de intârziere, aferente tuturor obligatiilor bugetare reprezentând debite la bugete, astfel cum sunt definite la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, datorate de Societatea Comerciala "saro" S.A. la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se anuleaza.
            Art. 7. - (1) Ministerul Finantelor va incheia contractul de mandat cu consultantii care au intocmit raportul de evaluare la Societatea Comerciala "saro" - S.A., pentru vânzarea actiunilor detinute de stat la aceasta societate comerciala, in scopul
stingerii creantelor bugetare.
            (2) Ministerul Finantelor va mandata consultantii sa aplice modalitatile de stingere a creantelor bugetare prevazute la art. 922 alin. (1) lit. a), b) si e) din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996.
            Art. 8. - Dispozitiile privind incheierea contractelor de vanzare a actiunilor prin negociere sau pe pietele organizate, plata actiunilor, garantiile de buna executare a contractului de mandat, termenele de virare a sumelor obtinute prin vanzarea actiunilor la trezoreria statului, precum si celelalte dispozitii din normele metodologice aprobate prin Hotarârea Guvernului nr, 269/1999 se aplica în mod corespunzator.
            Art. 9. - Ministerul Finantelor este imputernicit sa reprezinte interesele celorlalti creditori bugetari si sa distribuie sumele
obtinute din vânzarea actiunilor detinute de stat la Societatea Comerciala "saro" - S.A., cu respectarea proportionala a
cuantumului creantelor bugetare comunicate de catre creditorii bugetari, dupa ce vor fi acoperite in totalitate sumele avansate
de Ministerul Finantelor pentru realizarea procedurilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/1998.
            Art. 10. - In cazul in care actiunile preluate de la Fondul Proprietatii de Stat nu s-au vândut pâna la implinirea termenului de 120 de zile prevazut la art. 1 alin. (3), actiunile statului se transfera de la Ministerul Finantelor la Fondul Proprietatii de Stat la iesirea din vigoare a prezentei hotarari, prevederile art. 2 aplicându-se in mod corespunzator.
            Art. 11. - In termen de 10 zile de la incheierea actiunii de stingere a creantelor bugetare sau la iesirea din vigoare a prezentei hotarâri la implinirea termenului prevazut la art. 1 alin. (3), Ministerul Finantelor, impreuna cu ceilalti titulari de creante bugetare, va informa Guvernul despre rezultatele obtinute.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneaza:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
p. Presedintele Agentiei Române de Dezvoltare,
Kerekes Gabor

Bucuresti, 2 decembrie 1999.
Nr. 993.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARÂRE
privind acordarea unor ajutoare de urgenta

            In temeiul art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,
            Guvernul României h o t a r a s t e :
            Articol unic. - Se aproba acordarea unor ajutoare de fondurile prevazute cu aceasta destinatie in bugetul urgenta in valoare totala de 15 milioane lei, potrivit anexei Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, care face parte integranta din prezenta hotarare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneaza:
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Secretar de stat,
seful Departamentului pentru Administratie Publica Locala,
Vlad Rosca

Bucuresti, 2 decembrie 1999.
Nr. 994.
 
Beneficiarul
Adresa
Suma acordatã
(milioane lei)
familia Draghia Gheorghe comuna Pãnãtãu, satul Plãisor, judetul Buzãu
10
familia Preoteasa V. Gheorghe  comuna Lapusata, satul Scorusu nr. 39, judetul Vâlcea
5
TOTAL:
15

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÂRARE
privind aprobarea concesionarii activitatii de dezinfectie a mijloacelor de transport rutiere, serviciu public de interes national, de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat si darea în folosinta gratuita agentilor economici concesionari a unor terenuri, proprietate publica a statului

            In temeiul prevederilor art. 8 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, ale art. 24 din Legea sanitar-veterinara nr. 60/1974, republicata, cu completarile ulterioare, si ale art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,
            Guvernul României h o t a r a s t e :
            Art. 1. - Se aproba concesionarea, in conditiile legii, a activitatii de dezinfectie a mijloacelor de transport rutiere, serviciu public de interes national, de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
            Art. 2. - Autorizatiile sanitare veterinare, eliberate pentru activitatea de dezinfectie a mijloacelor de transport rutiere de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, inceteaza la data incheierii contractului de concesiune de catre agentii
economici concesionari cu Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
            Art. 3. - (1) Se aproba darea in folosinta gratuita, agentilor economici concesionari ai activitatii de dezinfectie a mijloacelor de transport rutiere pe durata concesiunii, a unor terenuri situate in perimetrul punctelor de control pentru trecerea
frontierei de stat, proprietate publica a statului, aflate in administrarea Directiei Generale a Vamilor.
            (2) Terenurile care se dau in folosinta gratuita in conditiile alin. (1) vor avea suprafata cuprinsa intre 30 m2 si 50 m2.
            (3) Predarea-preluarea terenurilor care se dau in folosinta gratuita in condijiile alin. (1) si (2) se face pe baza de protocol incheiat intre Directia Generala a Vamilor si agentii economici concesionari ai activitatii de dezinfectie a mijloacelor de transport rutiere, in termen de 30 de zile de la data incheierii contractului de concesiune.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneaza:
Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Ioan Avram Muresan
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
p. Presedintele Agentiei Române de Dezvoltare,
Kerekes Gabor

Bucuresti, 2 decembrie 1999.
Nr. 995.

LISTA
cuprinzand punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, la care se concesioneaza activitatea de dezinfectie a mijloacelor de transport rutiere

Nr. 
crt.
Denumirea punctului de frontierã
Judetul
1. Nãdlac Arad
2. Vãrsand
3. Turnu
4. Bors
Bihor
5. Salonta
6. Naidãs
Caras-Severin
7. Negru Vodã
Constanta
8. Vama Veche
9. Ostrov
10. Calafat
Dolj
11. Bechet
12. Giurgiulesti
Galati
13. Oancea
14. Giurgiu-Rutier
Giurgiu
15. Giurgiu-Gara fluvialã
16. Giurgiu- Mocãnasu
17. Sculeni
Iasi
18. Portile de fier I
Mehedinti
19. Halmeu
Satu Mare
20. Petea
21. Siret
Suceava
22. Stamora Moravita
Timis
23. Jimbolia
24. Albita
Vaslui

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARÂRE
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 637/1998 privind înfiintarea Societatii Nationale "cai de rasa" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome «Cai de Rasa»

            Guvernul României h o t a r a s t e:
            Articol unic. - Hotarârea Guvernului nr. 637/1998 privind infiintarea Societatii Nationale «Cai de Rasa» - S.A. prin
reorganizarea Regiei Autonome "Cai de Rasa", publicata in Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 376 din 1 octombrie
1998, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
            1 . Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
            "Art. 2. - (1) Capitalul social al Societatii Nationale «Cai de Rasa» - S.A. este de 18.453.674 mii lei, evidentiat in bilantul contabil la data de 30 iunie 1999.
            (2) Societatea Nationala «Cai de Rasa» - S.A. are in administrare bunuri, proprietate publica si privata a statului,
in valoare de 20.997.513 mii lei, evidentiate in bilantul contabil la data de 30 iunie 1999.
            (3) Sunt proprietate publica a statului patrimoniul genetic national constituit din armasari pepinieri, iepe-mama si armasari de monta publica, precum si fondul funciar, prevazute la lit. A si B din anexa nr. 3.
            (4) Trec din proprietatea publica in proprietatea privata a statului fondul funciar, grajdurile, manejurile si hipodromurile
prevazute la lit. C si D din anexa nr. 3.
            2. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
            "Art. 3. - (1) Societatea Nationala «Cai de Rasa» - S.A. isi desfasoara activitatea in domeniul cresterii cabalinelor,
avand ca principal obiect de activitate implementarea programului national de ameliorare genetica a cabalinelor, conservarea
patrimoniului genetic national constituit din totalitatea populatiilor de cabaline cu valoare genetica ridicata, cresterea,
ameliorarea, calificarea si perfectionarea efectivelor de cabaline in rasa pura, in cadrul subunitatilor sale care sunt ferme de
elita.
            (2) Comisia tehnica de atestare a cabalinelor, organ de specialitate fara personalitate juridica functionând in structura
Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, va coordona si va controla activitatea in domeniul cresterii cailor din România,
inscriindu-se in numarul total de personal avizat de ministrul agriculturii si alimentatiei.
            (3) Responsabilitatile, competentele si atributiile Comisiei tehnice de atestare a cabalinelor se vor stabili prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarâri."
            3. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
            "Art. 4. - (1) Societatea Nationala «Cai de Rasa» - S.A. are un numar de 9 subunitati fara personalitate juridica, cu statut de sucursala, prevazute in anexa nr. 2, care vor efectua operatiuni contabile pâna la nivelul balantei de verificare, in conditiile Legii contabilitatii nr. 82/1991 , cu modificarile ulterioare.
            (2) Patrimoniul subunitatilor prevazute la lit. C din anexa nr. 3 va fi preluat de alte sucursale, prin protocol de predare-preluare, in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, in baza studiilor de eficienta economica elaborate de conducerea Societatii Nationale «Cai de Rasa» - S.A.
            4. Alineatul (4) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
            "(4) Comisia nationala de clasare si evaluare a cabalinelor este organ tehnic de specialitate care functioneaza sub autoritatea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei in vederea realizarii bonitarii si clasarii intregului efectiv de cabaline din     România si a probelor anuale privind calificarea si atestarea exemplarelor destinate reproductiei. Comisia nationala de clasare si evaluare a cabalinelor este alcatuita din specialisti, responsabili pe rasa de cabaline, numiti prin ordin al ministrului agriculturii si
alimentatiei."
            5. Articolul 5 se completeaza cu alineatele (5) si (6) cu urmatorul cuprins:
            "(5) Preturile pentru cabalinele trecute la turma de baza se stabilesc, pe baza propunerilor fundamentate si elaborate de Comisia nationala de clasare si evaluare a cabalinelor, prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei.
            (6) Normele de cheltuieli finantate de la bugetul de stat pentru efectivul de cabaline de reproductie, aflat in proprietatea publica a statului si administrat de catre Societatea Nationala «Cai de Rasa» - S.A., se aproba de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, cu avizul Ministerului Finantelor."
            6. Alineatul 3 al articolului 3 din anexa nr. 1 "Statutul Societatii Nationale «Cai de Rasa» - S.A." va avea urmatorul cuprins:
            "Societatea Nationala «Cai de Rasa» - S.A. are in structura 9 sucursale prevazute în anexa nr. 2, subunitati fara personalitate juridica."
            7. Punctul 7 al articolului 6 din anexa nr. 1 "Statutul Societatii Nationale «Cai de Rasa» - S.A." se abroga.
            8. Punctele 9, 10 si 14 ale articolului 6 din anexa nr. 1 Statutul Societatii Nationale «Cai de Rasa» - S.A.vor avea urmatorul cuprins:
            "9. tinerea registrelor genealogice pentru toate efectivele de cai de rasa din tara, culegerea si sistematizarea informatiilor privind identificarea, inmatricularea, autorizarea la reproductie, activitatea de reproductie, precum si miscarile reproducatorilor intre herghelii se efectueaza sub coordonarea si controlul Comisiei tehnice de atestare a cabalinelor;
            10. publicarea cartilor crescatoriei nationale (Stud-Book), pe fiecare rasa, pentru toate efectivele existente in tara, se
efectueaza sub coordonarea si controlul Comisiei tehnice de atestare a cabalinelor;
            14. atestarea originii si a apartenentei de rasa, eliberarea documentelor care sa certifice aceste insusiri, recunoscute in tara si in strainatate, pentru toate efectivele de cai de rasa, se efectueaza sub controlul Comisiei tehnice de atestare a cabalinelor."
            9. Anexa nr. 2 "Sucursalele Societatii Nationale «Cai de Rasa» - S.A." se inlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta hotarare.
            10. Anexa nr. 3 "Situatia bunurilor proprietate publica la data de 30 iunie 1998, care trec in administrarea gratuita a Societatii Nationale «Cai de Rasã» - S.A.", se înlocuieste cu anexa nr. 2 la prezenta hotarâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneaza:
Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Ioan Avram Muresan
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 2 decembrie 1999.
Nr. 996.

SUBUNITÃTILE
Societatii Nationale "Cai de Rasã" - S.A.
 

Nr.
crt.
Denumirea
Sediul
Suprafata totalã de teren aflatã în administrare
1. Herghelia Beclean Orasul Beclean, Str. Bistritei nr. 45, judetul  Bistrita-Nãsãud, telefon 063/340.347
661
2. Herghelia Cislãu Comuna Cislau, judetul Buzãu, telefon 429 sau 430
653
3. Herghelia Mangalia Municipiul Mangalia, judetul Constanta, telefon 041/751.325
587
4. Herghelia Sâmbata Comuna Voila, judetul Brasov, telefon 222
1.217
5. Herghelia Slatina Municipiul Slatina, str. Recea, judetul Olt, telefon 049/434.849
588
6. Centrul cabalin Izvin-Arad  Comuna Recas, judetul Timis, telefon 056/242.603
1.477
7. Centrul
cabalin Rãdãuti
Municipiul Rãdãuti, str. Bogdan Vodã nr. 114, judetul
Suceava, telefon 030/461.524
3.061
8. Centrul cabalin Târgu Mures Municipiul Târgu Mures, str. Parcul Spitalului Municipal
nr. 11, judetul Mures, telefon 065/132.953
25
9. Centrul cabalin
Rusetu-Râmnicelu-Tulucesti
Comuna Râmnicelu, judetul Braila, telefon 039/604.947, interior 111
1.590

ANEXA Nr. 2

BUNURILE, PROPRIETATE PUBLICÃ SI PRIVATÃ A STATULUI,
aflate în administrarea Societãtii Nationale "cai de rasa" - S.A. la data de 30 iunie 1999

- hectare-
Nr.
crt.
Subunitatea
Teren agricol
Teren neagricol
TOTAL
1. Herghelia Beclean
626
35
661
2. Herghelia Cislau
596
57
653
3. Herghelia Mangalia
526
61
587
4. Herghelia Sâmbata
1.141
102
1.243
5. Herghelia Slatina
572
16
588
6. Centrul cabalin Izvin-Arad
1.409
68
1.477
7. Centrul cabalin Rãdãuti
2.287
748
3.035
8. Centrul cabalin Târgu Mures
19
6
25
9. Centrul cabatin Ruseti-Râmnicelu-Tulucesti
1.546
44
1.590
TOTAL:
8.722
1.137
9.859

B. Efectivul de cabaline de reproductie, proprietate publica a statului

- mii lei -
Cabaline de reproductie
U.M.
Cantitatea
Valoarea de inventar
Armasari pepinieri
capete
110
773.593
Iepe-mama
capete
650
4.396.430
Armãsari de montã publicã
capete
1.300
9.012.009
TOTAL:
2.060
14.182.032

C. Fondul funciar, proprietate privatã a statului

- hectare-
Nr.
crt.
Subunitatea
Teren agricol
Teren neagricol
TOTAL
1. Herghelia Balc/Bihor
376
33
409
2. Herghelia Bontida/Cluj
484
39
523
3. Herghelia Dor Mãrunt/Cãlãrasi
344
20
364
4. Depozitul de armasari Homorod/Brasov 
279
7
286
5. Herghelia Jegalia/Cãlãrasi
569
48
617
6. Hipodromul Ploiesti/Prahova
525
21
546
7. Sectia Brodina (Herghelia Radauti)/Suceava
247
12
259
8. Sectia Brebeni (Herghelia Slatina)/Olt
3
3
6
TOTAL:
2.827
183
3.010

D. Alte bunuri, proprietate privatã a statului

- mii lei -
Nr.
crt.
Categoria
Cantitatea
Valoarea de inventar
1. Grajd pentru cabaline de reproductie
72
3.385.537
2. Manej
7
976.685
3. Hipodrom
6
2.453.259
4. TOTAL:
6.815.481

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

AGENTIA NATIONALA PENTRU STIINTA, TEHNOLOGIE SI INOVARE

ORDIN
pentru aprobarea Programului de restructurare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica - INOE 2000 Bucuresti

            Presedintele Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare,
            in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective,
            in temeiul Hotarârii Guvernului nr. 974/1998 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare, cu modificarile ulterioare,
            emite urmatorul ordin:
            Art. 1. - Se aproba Programul de restructurare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica - INOE 2000 Bucuresti anexa la prezentul ordin.
            Art. 2. - Se aproba diminuarea numarului de personal pe anul 1999 cu 30 de persoane fata de numarul existent la data de 30 septembrie 1999, ca urmare a aplicarii Programului de restructurare prevazut la art. 1.
            Art. 3. - Conducerea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica - INOE 2000 Bucuresti va lua masurile necesare pentru realizarea Programului de restructurare.
            Art. 4. - Anexa se comunica celor interesati.

Pregedintele Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare,
Lanyi Szabolcs

Bucuresti, 24 noiembrie 1999.
Nr. 315.

AGENTIA NATIONALA PENTRU COMUNICATII SI INFORMATICA

ORDIN
privind procedura de selectie a titularilor licentelor pentru retele si servicii de radiocomunicatii cu destinatie publica, pentru transmisii vocale si/sau de date, de tip simplex, simplex cu statie coordonatoare, semiduplex cu repetor conventional, semiduplex cu acces multiplu tip "trunked"

            Presedintele Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica,
            având in vedere Ordinul ministrului comunicatiilor nr. 222 din 15 octombrie 1998 privind autorizarea retelelor si a serviciilor de radiocomunicatii cu destinatie publica, pentru transmisii vocale si/sau de date, de tip simplex, repetor conventional si semiduplex cu acces multiplu,
            in temeiul Hotarârii Guvernului nr. 973/1998 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica,
            emite prezentul ordin.
            Art. 1. - (1) Prezentul ordin reglementeaza procedura de selectie a titularilor licentelor pentru retele si servicii de
radiocomunicatii cu destinatie publica, pentru transmisii vocale si/sau de date, de tip simplex, simplex cu statie coordonatoare,
semiduplex cu repetor conventional, semiduplex cu acces multiplu tip "trunked".
            (2) Selectia titularilor licentelor se face prin licitatie publica, in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Ordinul ministrului comunicatiilor nr. 222/1998.
            Art. 2. - (1  Procedura de desfasurare a licitatiei este cuprinsa in anexa nr. 1. Caietul de sarcini pentru participarea la licitatie este cuprins in anexa nr. 2.
            (2) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
            Art. 3. - Componenta comisiei de analiza a ofertelor se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru
Comunicatii si Informatica (A.N.C.I.). Directia reglementari si licente in comunicatii (D.R.L.C.) din cadrul A.N.C.I. si de catre Regia Autonoma "inspectoratul general al comunicatiilor".
            Art. 4. - Prevederile prezentului ordin vor fi aduse la indeplinire de catre Presedintele Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica, prof. dr. ing. Sergiu Stelian Iliescu.
            Art. 5. - Prezentul ordin va intra in vigoare la data  publicarii lui in Monitorul Oficial al României, Partea I.

Bucuresti, 9 noiembrie 1999.
Nr. 341.

ANEXA Nr. 1

PROCEDURA DE DESFASURARE A LICITATIEI

            1. Organizarea licitatiei
            Licitatia se organizeaza trimestrial, in prima jumatate a trimestrului urmator, timp de cel mult 3 zile, incepând cu ziua de miercuri a saptamânii care contine ziua de 10 a lunii in curs; exceptie va face prima licitatie, care va fi organizata in saptamâna imediat urmatoare publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al României, pentru cererile depuse deja la D.R.L.C.
            2. Depunerea, deschiderea si adjudecarea ofertelor
            2.1. Ofertele se depun in plic inchis la A.N.C.I. D.R.L.C., in cursul trimestrului respectiv. Ofertele depuse dupa acest termen vor participa la licitatia organizata in trimestrul urmator.
            2.2. Presedintele A.N.C.I. nominalizeaza trimestrial, din timp, componenta comisiei de selectie a ofertelor.
            2.3. Adjudecarea ofertelor se va face ofertantilor ale caror echipamente si conditii de operare a serviciilor intrunesc conditiile tehnice prevazute in caietul de sarcini, in functie de disponibilitatile de spectru radioelectric, ca resursa limitata.

CAIET DE SARCINI
pentru obtinerea licentei de operare pentru retea si/sau serviciu de radiocomunicatii cu destinatie publica, pentru transmisiuni
vocale sau de date, de tip simplex, simplex cu statie coordonatoare, semiduplex cu repetor conventional, semiduplex cu
acces multiplu tip "trunked"

            Având in vedere ca spectrul de radiofrecventa limiteaza competitia, asignarea de frecvente pentru aceste tipuri de retele si/sau servicii de radiocomunicatii se va face numai in urma unei licitatii publice selective.
            1. Precizari pentru participanti
            1.1. Licenta de operare pentru retele si/sau servicii de radiocomunicatii poate fi acordata numai persoanelor juridice romane.
            1.2. Licenta se elibereaza de catre A.N.C.I. - D.R.L.C. si se acorda pentru o perioada de cel mult 5 ani (in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului comunicatiilor nr. 222/1998), cu posibilitatea de prelungire a valabilitatii, la cerere, in functie de evolutia reglementarilor internationale privind aceste retele si/sau servicii.
            1.3. Licenta nu confera titularului dreptul de exclusivitate asupra tipului de serviciu in zona de acoperire.
            1.4. Interconectarea cu alte retele de telecomunicatii se face numai in conditiile prevazute in Ordinul ministrului comunicatiilor nr. 175/1998 privind interconectarea retelelor de telecomunicatii.
            1.5. Zona de serviciu solicitata poate fi:
            - locala, atunci cand utilizatorii sunt amplasati intr-o singura localitate (municipiu, oras, comuna);
            - zonala, atunci când utilizatorii sunt amplsati pe teritoriul a cel mult 5 judete.
            1.6. Capacitatea minima disponibila a unei astfel de retele de radiocomunicatii este de 40 de statii/canal/retea locala. Regia Autonoma "Inspectoratul General al Comunicatiilor urmareste in permanenta ca aceasta incarcare sa fie optima in raport cu dezvoltarea tehnologica a sistemelor si/sau serviciilor de radiocomunicatii.
            1.7. Echipamentele utilizate pentru realizarea retelei de radiocomunicatii trebuie sa fie cu sinteza de frecventa, pentru a permite eventuale modificari ale frecventelor asignate, in vederea evitarii perturbatiilor sau a interferentelor.
            1.8. Punerea in functiune a retelei se face in termen de cel mult 9 luni de la obtinerea licentei si numai dupa obtinerea, in
prealabil, a tuturor acordurilor si a avizelor necesare.
            1.9. Nerespectarea datei de punere in functiune a retelei sau a datelor prezentate in documentele de participare la licitatie atrage dupa sine anularea licentei.
            2. Redactarea si depunerea ofertelor
            2.1. Ofertele si toate celelalte date referitoare la modificarile ulterioare aduse acestora se redacteaza in limba româna.
            2.2. Ofertele dactilografiate se depun la A.N.C.I. D.R.L.C. la adresa: Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica, Bd Libertatii nr. 14 A, sectorul 5, Bucuresti.
            Ofertele se depun sau se expediaza in plicuri inchise, sigilate, cu mentiunile "a nu se deschide" si "Licitatie in conformitate cu Ordinul ministrului comunicatiilor nr. 222/1998".
            2.3. Ofertele se depun intr-un exemplar si vor fi semnate pe fiecare pagina de catre reprezentantul oficial al firmei solicitante.
            3. Continutul ofertelor Ofertele vor contine:
            3.1. Datele principale ale solicitantului:
            - denumirea societatii comerciale;
            - forma juridica;
            - infiintata prin lege sau prin hotarare judecatoreasca (nr. si data);
            - numarul de inregistrare in registrul comertului;
            - adresa completa;
            - telefon/fax;
            - datele reprezentantului oficial al societatii comerciale.
            3.2. Arhitectura si modul de organizare ale retelei pentru care se solicita autorizarea:
            - arhitectura retelei, interconectarea cu alte retele, modul de acces al utilizatorului la retea;
            - serviciile care sunt oferite;
            - tipul echipamentelor utilizate: caracteristici tehnice, furnizor, autorizare (prin prezentarea autorizatiilor de tip, eliberate de Regia Autonoma "Inspectoratul general al Comunicatiilor");
            - zona deservita, insotita de prezentarea unui program de dezvoltare a retelei, desfasurat in timp si in spatiu.
            3.3. Alte documente (copii xerox):
            - documentul legal de inregistrare a activitatii in România, pentru reprezentantele persoanelor juridice straine;
            - certificatul de inmatriculare la registrul comertului (pentru persoanele juridice romane).
            4. Taxe si tarife
            4.1. Taxa pentru obtinerea licentei se constituie venit la bugetul de stat. Ea va fi platita de catre câstigatorii licitatiei la Directia de trezorerie a municipiului Bucuresti, in contul A.N.C.I., in conformitate cu anexa nr. 1 la Legea telecomunicatiilor nr.
74/1996, anexa modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 94/1998.
            4.2. Tariful de utilizare a spectrului radioelectric, precum si tariful de supraveghere si de control vor fi platite la Regia Autonoma "Inspectoratul General al Comunicatiilor", in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului comunicatiilor nr. 326/1997.
            4.3. Nerespectarea termenelor de plata a tarifelor prevazute la pct. 4.2 atrage dupa sine penalitati, in conformitate cu legile si cu reglementarile in vigoare.