MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XI - Nr. 426   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 31 august 1999

SUMAR

DECIZII

            13. - Decizie privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNlEI

            96. - Ordonantă privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale

            97. - Ordonantă privind garantarea furnizării de servicii publice în transporturile rutiere si pe căile navigabile interioare

            104. - Ordonantă pentru modificarea si completarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr: 20/1992 privind activitatea de metrologie

            105. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare

            111. - Ordonantă privind reglementarea transferului unor echipamente specifice sectorului de drumuri, achizitionate din
împrumutul acordat de Banca Europeană perttru Reconstructie si Dezvoltare, către societătile comerciale înfiintate prin
reorganizarea Regiei Autonome "Administraiia Nâtională a Drumurilor din România"

            116. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Legii serviciilor postale nr. 83/1996

            117. - Ordonantă privind adoptarea termenilor si conditiilor de participare a României la programele Comunitătii Europene în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice si demonstratiilor si la programele de cercetare si activitătile de instruire

DECIZII

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

DECIZIE
privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

            În temeiul art. 63 alin. (1) si (3) din Constitutia României,

            Se convoacă Senatul în a doua sesiune ordinară a anului 1999, în ziua de 6 septembrie, ora 15,00.

            Programul de lucru al Senatului pentru prima săptămână este cuprins între 6-10 septembrie 1999 inclusiv.

PRESEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

Bucuresti, 30 august 1999.
Nr. 13.

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ
privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale

            În temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si al art. 1 lit. G pct. 4 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
            Guvernul României emite următoarea ordonantă:
            Art. 1. - Riscurile tehnologice industriale sunt fenomenele care pot interveni în activitătile tehnologice din industrie la utilaje, echipamente si instalatii industriale care prezintă un potential ridicat privind declansarea de incendii, explozii mari la suprafată si în subteran, radiatii, surpări de teren, accidente chimice, avarierea gravă a conductelor magistrale si urbane ori alte dezastre care conduc la pierderi de vieti omenesti, mari pagube materiale, precum si la poluarea aerului, apei sau a solului.
            Art. 2. - În scopul prevenirii si reducerii riscurilor tehnologice industriale, astfel cum au fost definite la art. 1, se constituie Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale, în completarea resurselor proprii de finantare ale agentilor economici din industrie, care va fi gestionat de Ministerul Industriei si Comertului.
            Art. 3. - Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale se constituie din taxele trimestriale care vor fi achitate de agentii economici din industrie, indiferent de forma de proprietate, si care, potrivit Clasificării activitătilor din economia natională - CAEN, elaborată de Comisia Natională pentru Statistică, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, sunt cuprinsi în următoarele sectiuni:

            Sectiunea /Denumirea
            D Industria extractivă
            E Industria prelucrătoare
            F Energia electrică si termică, gaze si apă
            Art. 4. - (1) Nivelul taxelor trimestriale datorate de agentii economici se stabileste la un cuantum de o pătrime din a mia parte a volumului cifrei anuale de afaceri, precizată în bilantul financiar-contabil avizat de directia generală a finantelor publice si controlului financiar de stat teritorială la 31 decembrie din anul anterior, si se aplică începând cu data virării sumelor aferente taxei pe trimestrul I al anului de aplicare, adică în prima parte a lunii aprilie.
            (2) Virarea sumelor reprezentând taxele trimestriale se va face în primele 15 zile ale lunii ianuarie, aprilie, iulie si octombrie, la nivelul cuantumului precizat la alin. (1).
            (3) Nivelul redus al taxelor trimestriale, determinat de

cifra de afaceri aferentă anului anterior
4 x 1000
            va asigura tuturor agentilor economici posibilitatea achitării acestora si, implicit, încadrarea în actiunile minime necesare care se vor organiza într-un cadru adecvat în vederea preîntâmpinării unor dezastre majore sau asumarea unor răspunderi morale, materiale, după caz penale, pentru neparticiparea, în conditiile legii, la actiunile privind reducerea riscurilor tehnologice.
            Art. 5. - Agentii economici, astfel cum au fost încadrati în prevederile art. 3, sunt obligati să ia măsuri pentru reducerea riscurilor tehnologice industriale definite la art. 1.
            Art. 6. - Veniturile Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale se colectează de către toti agentii economici din industrie, cuprinsi în sectiunile CAEN prezentate la art. 3, într-un cont special constituit la Ministerul Industriei si Comertului.
            Art. 7. - Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii
industriale se utilizează pentru finantarea următoarelor activităti:
            - expertizarea instalatiilor tehnologice industriale;
            - întocmirea unor documentatii specifice fiecărui agent economic din industrie care prezintă riscuri tehnologice industriale, în vederea instruirii salariatilor si facilitării reducerii efectelor în caz de dezastre;
            - realizarea unor interventii strict necesare la instalatii, echipamente si conducte magistrale, în scopul reducerii riscurilor privind exploziile si accidentele chimice;
            - facilitarea realizării unor alimentări în sigurantă cu gaze naturale a unor zone intens populate;
            - elaborarea si actualizarea reglementărilor specifice pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor si echipamentelor industriale, precum si armonizarea acestora cu normele europene;
            - dotări privind preveniri si interventii în caz de dezastre pentru salvarea vietilor omenesti.
            Art. 8. - (1) Actiunile si lucrările finantate din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale se stabilesc prin programe anuale elaborate de Ministerul Industriei si Comertului, aprobate prin hotărâre a Guvernului.
            (2) Bugetul anual al Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale se elaborează si se fundamentează de către Ministerul Industriei si Comertului, pe baza programelor anuale aprobate.
            (3) Bugetul Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale se aprobă anual ca anexă la bugetul de stat.
            Art. 9. - Disponibilitătile Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale, neutilizate la finele anului, se reportează în anul următor si se utilizează în conditiile prezentei ordonante.
            Art. 10. - Pentru neplata la termen si integrală a sumelor datorate Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale agentii economici vor fi sanctionati în baza prevederilor legale prin similitudine cu sanctiunile aplicate pentru neîndeplinirea obligatiilor fată de bugetul de stat.
            Art. 11. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante Ministerul Industriei si Comertului, cu avizul Ministerului Finantelor, va prezenta spre aprobare Guvernului criteriile pe baza cărora se alocă sumele din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale, precum si metodologia de programare, de calcul, de raportare si de control referitoare la acest fond.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemnează:
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 30 august 1999.
Nr. 96.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ
privind garantarea furnizării de servicii publice în transporturile rutiere si pe căile navigabile interioare

            În temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si al art. 1 lit. H pct. 5 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
            Guvernul României emite următoarea ordonantă:
            Art. 1. - (1) Transporturile publice rutiere si pe căile navigabile interioare contribuie la libera circulatie a persoanelor, mărfurilor si altor bunuri în interiorul tării, la rezolvarea unor interese majore ale economiei, în conditii ecologice si eficiente, executate de diferiti operatori de transport, posesori de licente si/sau autorizatii, obtinute în conformitate cu reglementările în
vigoare.
            (2) Transporturile publice rutiere si pe căile navigabile interioare se desfăsoară în regim concurential, iar tarifele aferente se stabilesc liber pe piată, în functie de cerere si ofertă, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel.
            Art. 2. - Pentru satisfacerea unor necesităti de natură economică, socială sau de mediu, pentru acordarea de facilităti unor categorii de persoane sau pentru a se asigura capacităti suficiente de transport pe anumite rute se pot stabili servicii publice de transport rutier si pe căile navigabile interioare.
            Art. 3. - (1) Serviciile publice de transport se stabilesc de Guvern sau de consiliile locale, după caz, denumite în continuare autorităti competente, dacă reglementările în vigoare nu prevăd altfel.
            (2) La stabilirea unor servicii publice de transport se va tine seama de:
            a) interesul general;
            b) posibilitatea utilizării mai multor moduri de transport;
            c) tarifele si conditiile de transport care pot fi oferite beneficiarilor;
            d) posibilitătile financiare de acoperire a subventiilor de la bugetul de stat sau de la bugetele locale.
            (3) În cazul în care serviciul public de transport se poate desfăsura prin mai multe moduri de transport, va fi ales acel mod care presupune costurile cele mai mici.
            (4) Rutele, conditiile si tarifele aferente acestor transporturi se stabilesc de către autoritătile competente. Tarifele si calculatia acestora vor fi avizate de Oficiul Concurentei, conform prevederilor legale în vigoare.
            (5) Încredintarea serviciilor publice de transport se va face în regim concurential.
            Art. 4. - Prin serviciu public de transport se întelege acel transport public, Stabilit potrivit art. 2, pe care un operator de transport este obligat să îl efectueze, în conditiile impuse de autoritătile competente, chiar dacă acesta ar avea efecte economice negative asupra activitătii sale.
            Art. 5. - Autoritătile competente vor lua măsuri de reducere a serviciilor publice de transport.
            Art. 6. - Obligatia efectuării unui serviciu public de transport constă în:
            a) obligatia de exploatare, care impune operatorului de transport autorizat sau licentiat să efectueze serviciul respectiv, să îl desfăsoare continuu si regulat, să asigure capacitatea necesară si să respecte conditiile impuse de autoritătile competente.   Obligatia de exploatare include si obligatia operatorului de transport respectiv de a asigura toate serviciile  complementare serviciului public de transport;
            b) obligatia de transport, care impune oricărui operator de transport să accepte si să efectueze servicii publice de transport în conditiile stabilite de autoritătile competente;
            c) obligatia tarifară, care impune operatorilor de transport practicarea tarifelor stabilite de autoritătile competente, contrar interesului comercial al operatorilor, rezultând fie din stabilirea tarifelor sub costurile reale, fie din respingerea cererii de majorare a anumitor tarife. Nu sunt considerate obligatii tarifare măsurile luate de autoritătile competente privind politica de
preturi, care se aplică ansamblului de activităti economice, sau cele care au ca scop reglarea pietei transporturilor.
            Art. 7. - (1) Se consideră că o obligatie de exploatare si/sau de transport poate avea efect economic negativ asupra activitătii operatorilor de transport care îndeplinesc respectiva obligatie, dacă cheltuielile ocazionate de efectuarea acestei obligatii sunt mai mari decât veniturile obtinute.
            (2) Determinarea efectului economic negativ se face pe baza bilantului anual, prin care se evidentiază diferenta dintre cheltuielile efectuate si veniturile realizate, ca urmare a efectuării obligatiilor de exploatare si/sau de transport.
            (3) Dacă obligatia de exploatare si/sau de transport se referă la una sau mai multe categorii de persoane sau rute de transport practicate de respectivul operator de transport, efectul economic negativ se va stabili luându-se în considerare numai cheltuielile si veniturile aferente transportului acestor categorii de persoane sau pe rutele de transport.
            (4) Se consideră că obligatia tarifară are efecte economice negative atunci când diferenta dintre veniturile si cheltuielile aferente serviciului public de transport este mai mică decât diferenta dintre veniturile si cheltuielile aferente aceluiasi transport, dacă acesta s-ar fi desfăsurat în conditii de concurentă, iar tarifele de transport s-ar fi stabilit pe criterii comerciale.
            (5) Pentru serviciile publice de transport se organizează evidentă contabilă distinctă.
            Art. 8. - (1) Operatorii de transport care prestează servicii publice de transport beneficiază de subventii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante.
            (2) Valoarea subventiilor se calculează după cum urmează:
            a) în cazul unei obligatii de exploatare sau de transport, valoarea subventiilor este egală cu diferenta dintre diminuarea cheltuielilor si diminuarea veniturilor operatorilor de transport care efectuează transportul public, care ar rezulta dacă respectivul operator de transport nu ar efectua această activitate;
            b) în cazul unei obligatii tarifare, valoarea subventiei se stabileste pe baza următoarei formule de calcul:

    C = (Nute x tc ) - (Nutr x ti) - (Ctc - Cti ),
            în care:
            - Nute reprezintă numărul estimat de unităti transportate (număr de călători sau unităti de marfă);
            - Nutr reprezintă numărul efectiv de unităti transportate (număr de călători sau unităti de marfă);
            - tc reprezintă tarifele practicate pe piată pentru acelasi gen de transport sau, în lipsa unor astfel de tarife, tarifele pe care operatorul de transport le-ar stabili pe baze comerciale;
            - ti reprezintă tariful impus;
            - Ctc reprezintă costurile aferente serviciilor efectuate cu aplicarea unor tarife practicate pentru transporturi similare sau, în lipsa acestora, a unor tarife stabilite de operatorul de transport pe criterii comerciale;
            - Cti reprezintă costurile rezultate prin aplicarea tarifelor impuse;
            c) în cazul în care valoarea stabilită în conformitate cu lit. b) nu acoperă costurile aferente activitătii supuse obligatiei tarifare, valoarea subventiei pentru activitatea respectivă este egală cu diferenta dintre costurile si veniturile activitătii respective.
            Art. 9. - (1) Serviciul public de transport se desfăsoară pe baza unui contract încheiat între institutiile abilitate de autoritatea competentă care a stabilit serviciul respectiv si operatorul de transport căruia îi revine obligatia efectuării acestuia.
            (2) Contractul va cuprinde obligatoriu:
            a) categoriile de persoane sau de mărfuri care beneficiază de serviciul public de transport;
            b) ruta sau rutele pe care se desfăsoară serviciul public de transport;
            c) conditiile de exploatare, de transport si de tarifare, precum si conditiile de calitate si continuitate, în care urmează să se desfăsoare serviciul public de transport;
            d) durata contractului;
            e) modul de calcul si termenele de plată a subventiilor;
            f) perioadele în care se efectuează regularizarea cuantumului subventiilor;
            g) clauze privind modificarea, suspendarea sau rezilierea contractului;
            h) penalităti pentru nerespectarea conditiilor contractuale;
            i) cazuri de fortă majoră.
            Art. 10. - (1) Autoritătile competente care au stabilit un serviciu public de transport pot hotărî suspendarea sau anularea acestuia, după caz, în următoarele situatii:
            a) dacă acest serviciu poate fi efectuat printr-un alt mod de transport, în conditii de pret si de calitate mai avantajoase. În acest caz vechiul serviciu public de transport încetează în momentul în care noul serviciu începe să functioneze;
            b) dacă operatorul de transport dovedeste că nu mai poate efectua acest serviciu;
            c) datorită lipsei surselor de finantare pentru plata subventiilor.
            (2) Conditiile si procedurile de suspendare sau de anulare, după caz, a serviciului public de transport, conform alin. (1), vor fi prevăzute în actul de stabilire a acestuia, de către autoritatea competentă, potrivit art. 3.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Traian Băsescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
p. Secretar de stat,
seful Departamentului
pentru Administratie Publică Locală,
Ioan Onisei

Bucuresti, 30 august 1999.
Nr. 97.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ
pentru modificarea si completarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie

            În temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si al art. 1 lit. G pct. 7 din Legea nr. 140/1999 privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
            Guvernul României emite următoarea ordonantă:
           Articol unic. - Ordonanta Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 212 din 28 august 1992, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:
            1. La articolul 3, după alineatul 1 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:
            "Activitătile care au ca obiect mijloacele de măsurare si măsurările prevăzute la alin. 1 sunt supuse obligatoriu
controlului metrologic al statului, prin autorizare si supraveghere metrologică."
            2. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
            "Art. 9. - Constituie mijloace de măsurare toate măsurile, aparatele, dispozitivele, instalatiile, precum si materialele de
referintă care furnizează informatii de măsurare, singure sau asociate cu unul sau mai multe dispozitive suplimentare."
            3. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
            "Art. 11. - În functie de scopul utilizării, mijloacele de măsurare sunt mijloace de măsurare etalon si mijloace de
măsurare de lucru."
            4. Articolul 12 va avea următorul cuprins;
            "Art. 12. - Mijloacele de măsurare destinate să definească, să realizeze, să conserve sau să reproducă unitătile de
măsură, în scopul de a servi ca referintă pentru alte mijloace de măsurare, sunt etaloane.
            Etaloanele desemnate sau larg recunoscute ca având cele mai înalte calităti metrologice si ale căror valori sunt
atribuite fără raportare la alte etaloane ale acelorasi mărimi sunt etaloane primare.
            Etaloanele atestate de Biroul Român de Metrologie Legală si recunoscute prin hotărâre a Guvernului ca bază unică
legală pentru atribuirea de valori altor etaloane ale mărimii considerate sunt etaloane nationale si reprezintă bunuri publice.
            Etaloanele nationale împreună cu celelalte etaloane atestate din România formează - prin unicitate si structură unitară
pe niveluri de exactitate - Sistemul national de etaloane si constituie baza stiintifică, tehnică si legală, de referintă, a tuturor măsurărilor efectuate pe întregul teritoriu al tării, precum si în relatiile tehnico-stiintifice cu alte tări."
            5. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
            "Art. 13. - În scopul asigurării uniformitătii, exactitătii si legalitătii măsurărilor, mijloacele de măsurare trebuie să fie
trasabile la etaloanele nationale sau internationale. Transmiterea unitătilor de măsură se realizează prin etalonare sau verificare metrologică, pornindu-se de la etaloanele primare, prin niveluri succesive de exactitate, folosindu-se celelalte etaloane, până la mijloacele de măsurare de lucru.
            Transmiterea unitătilor de măsură se efectuează de către laboratoare de metrologie în conditiile prezentei ordonante."
            6. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
            "Art. 15. - Se supun obligatoriu controlului metrologic al statului etaloanele corespunzătoare oricărui nivel de
exactitate si mijloacele de măsurare de lucru care se utilizează în domeniile de interes public, prevăzute la art. 3.
            Sortimentele de mijloace de măsurare prevăzute la alin. 1 se stabilesc de Biroul Român de Metrologie Legală prin
            Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului, publicată si reactualizată periodic în Monitorul Oficial al României. Lista va cuprinde si modalitătile de control metrologic aplicabile. fiecărui sortiment, precum si intervalul maxim admis între două verificări metrologice succesive."
            7. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
            "Art. 16. - Controlul metrologic al statului asupra mijloacelor de măsurare se exercită, în conditiile prevăzute de
instructiunile de metrologie legală, prin următoarele modalităti:
            a) aprobări de model;
            b) avize de instalare;
            c) avize de punere în functiune;
            d) etalonări;
            e) verificări metrologice initiale;
            f) verificări metrologice periodice;
            g) verificări metrologice după reparare sau după modificare;
            h) inspectii si testări inopinate;
            i) supravegherea metrologică a utilizării mijloacelor de măsurare."
            8. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
            "Art. 17. - Pentru fiecare din categoriile de mijloace de măsurare prevăzute în Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului, cu exceptia celor prevăzute la art. 12 alin. 2, Biroul Român de Metrologie Legală elaborează si difuzează norme de metrologie legală care definesc caracteristicile tehnice ale mijloacelor de măsurare si conditiile de exactitate pe care trebuie să le satisfacă acestea."
            9. La articolul 19, primul alineat va avea următorul cuprins:
            "Mijloacele de măsurare care nu au corespuns la controlul metrologic al statului nu au calitatea de mijloace de
măsurare legale si, ca urmare, utilizarea lor este interzisă. Detinătorii acestor mijloace de măsurare sunt obligati să le scoată din uz."
            10. Articolul 20 va avea următorul cuprins:
            "Art. 20. - Controlul metrologic al statului asupra mijloacelor de măsurare se exercită de către Biroul Român de
Metrologie Legală prin personal propriu împuternicit.
            În cazul în care Biroul Român de Metrologie Legală nu poate asigura executarea tuturor activitătilor de control
prevăzute la art. 16 lit. d)-g), acesta poate delega exercitarea acestor categorii de control unor laboratoare autorizate în conformitate cu prevederile instructiunilor de metrologie legală."
            11. La articolul 21, litera d) va avea următorul cuprins:
            "d) măsurările care privesc produsele si mărfurile care se livrează si se vând preambalate, continând cantităti
determinate, indicate prin etichetare sau sub altă formă, precum si produsele cu gramaj declarat, fără a fi preambalate;"
            12. La articolul 22, partea introductivă va avea următorul cuprins:
            "Art. 22. - Controlul metrologic al statului asupra măsurărilor se exercită în conditiile prevăzute de instructiunile de
metrologie legală de către Biroul Român de Metrologie Legală prin personal propriu împuternicit sau prin cooperare cu alte organe ale administratiei publice centrale sau locale, prin următoarele modalităti:"
            13. Articolul 23 va avea următorul cuprins:
            "Art. 23. - Persoanele fizice sau persoanele juridice care fabrică, construiesc, importă, repară, modifică, încearcă,
etalonează, verifică, închiriază, vând sau montează mijloace de măsurare, supuse obligatoriu controlului metrologic al statului, sunt obligate să solicite Biroului Român de Metrologie Legală, în conditiile prevăzute de instructiunile de metrologie legală specifice, următoarele documente oficiale:
            a) autorizatii pentru exercitarea activitătii de fabricare, construire, import, reparare/modificare, încercare, etalonare/verificare, închiriere, vânzare si montare a mijloacelor de măsurare;
            b) certificate de aprobare de model;
            c) autorizatii de verificator metrolog;
            d) avize de instalare;
            e) avize de punere în functiune.
            Biroul Român de Metrologie Legală este obligat să îsi exercite functia de control prin supravegherea metrologică a
activitătii detinătorilor autorizatiilor mentionate la lit. a), în conformitate cu prevederile instructiunilor de metrologie legală."
            14. Articolul 24 va avea următorul cuprins:
            "Art. 24. - Detinătorii de mijloace de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului sunt obligati să
asigure legalitatea acestora si să le declare, înainte de intrare în uz/instalare/punere în functiune, la organele Biroului Român de Metrologie Legală, pentru luare în evidentă si supraveghere metrologică."
            15. Articolul 25 va avea următorul cuprins:
            "Art. 25. - Mijloacele de măsurare care sunt supuse obligatoriu controlului metrologic al statului prin aprobare de
model nu pot fi puse în circulatie decât după eliberarea certificatului de aprobare de model de către Biroul Român de Metrologie Legală si după aplicarea mărcii metrologice de model.
            Obligatia obtinerii aprobării de model si a aplicării mărcii metrologice de model revine producătorului sau importatorului, în conditiile prevăzute de instructiunile de metrologie legală. În cazuri speciale, prevăzute în instructiunile de metrologie legală, responsabilitatea obtinerii aprobării de model revine detinătorului.
            Producătorii, importatorii si detinătorii sunt obligati să respecte eventualele conditionări impuse prin certificatul aprobării de model si să le aducă integral la cunostintă clientilor."
            16. Articolul 26 va avea următorul cuprins:
            "Art. 26. - Pentru mijloacele de măsurare care nu sunt supuse obligatoriu controlului metrologic al statului producătorii si importatorii poartă întreaga răspundere privind calitatea acestora si respectarea prescriptiilor metrologice si a altor prevederi legale aplicabile."
            17. Articolul 27 va avea următorul cuprins:
            "Art. 27. - Agentii economici îsi vor organiza activitătile ce fac obiectul controlului metrologic al statului pe baza
cerintelor din instructiunile de metrologie legală. Activitatea de metrologie va fi coordonată de un conducător tehnic al activitătii, numit prin decizie."
            18. La articolul 29 punctul I, literele a), b), c) si f) vor avea următorul cuprins:
            "a) fabricarea, construirea, importul, repararea, modificarea, încercarea, etalonarea, verificarea, închirierea, vânzarea
sau montarea, fără autorizatie de exercitare a activitătilor mentionate, a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului;
            b) vânzarea, utilizarea sau închirierea mijloacelor de măsurare care nu au corespuns la controlul metrologic al statului,
conform art. 19;
            c) nerespectarea conditiilor prevăzute în aprobarea de model sau modificarea mijloacelor de măsurare fată de
modelul aprobat;
            ...............................................................................
            f) fabricarea, importul sau utilizarea mijloacelor de măsurare fără aprobare de model, respectiv sustragerea de la
obligatiile prevăzute la art. 25;"
            19. La articolul 29 punctul II, litera c) va avea următorul cuprins:
            "c) nerespectarea prevederilor din instructiunile de metrologie legală, numai dacă aceste prevederi fac trimitere
expresă la acest articol;"
            20. La articolul 29, punctul II se completează cu literele e) si f) cu următorul cuprins:
            "e) instalare/punere în functiune a mijloacelor de măsurare fără avizele prevăzute în Lista oficială a mijloacelor de
măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului;
            f) nedeclararea mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului, pentru luare în evidentă
si supraveghere metrologică, respectiv sustragerea de la obligatiile prevăzute la art. 24."
            21. Articolul 34 va avea următorul cuprins:
            "Art. 34. - Dispozitiile prezentei ordonante se aplică tuturor persoanelor fizice si persoanelor juridice care fabrică,
construiesc, importă, repară, modifică, încearcă, etalonează, verifică, închiriază, vând, montează sau utilizează mijloace de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului."
            22. Articolul 36 va avea următorul cuprins:
            "Art. 36. - Personalul Biroului Român de Metrologie Legală, împuternicit să exercite controlul metrologic al statului,
nu trebuie să fie angajat politic.
            Personalul împuternicit are drept de acces în toate locurile unde sunt si se utilizează mijloace de măsurare, precum si
în locurile unde se fabrică, se repară, se modifică, se verifică, se vând si se închiriază mijloace de măsurare. Organele politiei sunt obligate să acorde, la cerere, sprijinul necesar persoanelor împuternicite să efectueze controlul metrologic al statului, aflate în exercitiul functiunii, sau să le însotească, după caz."
            23. La articolul 37, alineatul 2 va avea următorul cuprins:
            "Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă Legea metrologiei nr. 27/1978, precum si Hotărârea
Guvernului nr. 225/1995."
            24. Punctul 2.1 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:
            "2.1. Unităti de măsură care nu fac parte din Sistemul International de Unităti (SI)"
 
Denumirea
 Simbolul
Valoarea în unitate SI 
2.1.1. Unităti folosite împreună cu Sistemul International de Unităti 
minut
min.
1 min. = 60 s
oră
h
1 h = 60 min. = 3.600 s 
zi
d
d = 24 h = 86.400 s
grad (sexagesimal)
°
1° = (p/180) rad
minut (sexagesimal) 
'
1' = (1/60)° = (p/10.800) rad
secundă (sexagesimală) 
"
1" = (1/60)' = (p/648.000) rad
litru
l, L
 1 l = 1 dm3 = 10-3 m3
tonă
t
1 c = 103 kg
carat
ct
1 ct = 0,2 g
2.1.2. Unităti folosite ămpreună cu Sistemul International de Unităti, a căror valoare în unităti SI este obtinută experimental 
electronvolt
eV
1 eV = 1,602 177 33(49) x 10-19 J (cu o incertitudine relativă de 0,30 x 10-6
unitate de masă atomică
(unificată)
u
1 u = 1,660 540 2(10) x 10-27 kg, (cu o  incertitudine relativă de 0,59 x 10-6)
2.1.3. Unităti mentinute temporar împreună cu Sistemul International de Unităti 
milă marină
 
1 milă marină = 1.852 m 
nod
 
1 nod = 1 milă marină pe oră = (1.852/3.600) m/s 
picior
ft
1 ft = 0,3048 m = 3,048 x 10-1 m
ar
a
1 a = 1 dam = 102 m2
hectar
ha
1 ha = 1 hm2 = 104 m2
bar
bar
1 bar = 0,1 MPa = 100 kPa = 1.000 hPa = 105 Pa 
torr
mm Hg
1 mm Hg = 133,322 387 Pa 

            25. Anexa nr. 2 se abrogă.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemnează:
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 30 august 1999.
Nr. 104.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ
pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare

            În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si ale art. 1 lit. N pct. 1 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
            Guvernul României emite următoarea ordonantă:
            Articol unic. - Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
            - La articolul 1 alineatul (2), după litera a) se introduce litera a1) cu următorul cuprins:
            "a1) a fost persecutată sau deportată de către regimul instaurat în România cu începere de la data de 14 septembrie 1940 până la data de 23 august 1944 din motive etnice si rasiale;"

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemnează:
Ministru delegat pe lângă primul-ministru
pentru minorităti nationale,
Peter Eckstein-Kovacs
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 30 august 1999.
Nr. 105.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ
 privind reglementarea transferului unor echipamente specifice sectorului de drumuri, achizitionate din împrumutulacordat de Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, către societătile comerciale înfiintate prin reorganizarea Regiei Autonome "Administratia Natională a Drumurilor din România"

            În temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si al art. 1 lit. H pct. 4 din Legea nr. 140/1999 privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
            Guvernul României emite următoarea ordonantă:
            Art. 1. - Echipamentele specifice sectorului de drumuri masini, utilaje, instalatii si piese de schimb aferente acestora,
achizitionate de către Regia Autonomă "administratia natională a drumurilor din românia", în cadrul Acordului de împrumut dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 20 noiembrie 1996, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 3/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind restructurarea Administratiei Nationale a Drumurilor si reabilitarea drumurilor) dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 20 noiembrie 1996, si a Acordului de împrumut (Proiectul de reabilitare a drumurilor II) dintre România si Banca Europeană de Investitii si Administratia Natională a Drumurilor, semnat la Luxemburg la 23 octombrie 1996 si la Bucuresti la 25 octombrie 1996, aprobată si modificată prin Legea nr. 74/1997, se transferă cu plată societătilor comerciale înfiintate în cursul anului 1997 prin reorganizarea acesteia, conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta ordonantă.
            Art. 2. - Predarea-preluarea echipamentelor si pieselor de schimb care se transferă conform art. 1 se va face în
termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, pe bază de protocol încheiat între Regia Autonomă "administratia natională a drumurilor din românia" si societătile comerciale prevăzute în anexele nr. 1-5.
            Art. 3. - Societătile comerciale prevăzute în anexele nr. 1-5 îsi majorează patrimoniul cu valoarea de achizitie a
echipamentelor transferate, iar Regia Autonomă "administratia natională a drumurilor din românia" îsi va diminua corespunzător valoarea patrimoniului propriu.
            Art. 4. - Societătile comerciale prevăzute în anexele nr. 1-5 vor achita sumele reprezentând contravaloarea bunurilor
transferate potrivit art. 1, pe baza unor grafice elaborate de Regia Autonomă "Administratia Natională a Drumurilor din România", în cadrul unor conventii care se vor încheia cu societătile comerciale respective, începând cu data definitivării protocoalelor conform art. 2 din prezenta ordonantă.
            Art. 5. - (1) Sumele datorate potrivit prevederilor art. 4 vor fi virate în contul Regiei Autonome "Administratia
Natională a Drumurilor din România" si vor fi utilizate pentru rambursarea ratelor si plata dobânzilor si a comisioanelor aferente creditului extern de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.
            (2) Partea din sumele datorate de către societătile comerciale beneficiare, care reprezintă contributia Guvernului
României si plata dobânzilor si comisioanelor aferente intrărilor de credite externe din care au fost achizitionate bunurile prevăzute la art. 1, încasată de către Regia Autonomă "Administratia Natională a Drumurilor din România", va fi virată la bugetul de stat de către aceasta.
            (3) Neplata sumelor datorate la termenele care se prevăd în grafice atrage plata majorărilor de întârziere calculate
pentru creantele bugetare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Traian Băsescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 30 august 1999.
Nr. 111.

ANEXA Nr. 1

Echipamentele specifice sectorului de drumuri, care se transferă de la Regia Autonomă "Administratia Natională a Drumurilor din Romănia" la societatea comercială "Antrepriza Reparatii si Lucrări - A.R.L. Cluj" - S.A.

CONTRACTUL
Nr. 4.934/1998

CONTRACTUL
Nr. 4.936/1998

CONTRACTUL
Nr. 4.939/1998

ANEXA Nr. 2

Echipamentele specifice sectorului de drumuri, care se transferă  de la Regia Autonomă "Administratia Natională a Drumurilor din România" la societatea comercială "Antrepriza Drumuri si Poduri - A.D.P. Constanta" - S.A.

CONTRACTUL
Nr. 4.934/1998

CONTRACTUL
Nr. 4.935/1998

CONTRACTUL
Nr. 4.936/1998

CONTRACTUL
Nr. 4.938/1998

CONTRACTUL
Nr. 4.940/1998

ANEXA Nr. 3

Echipamentele specifice sectorului de drumuri, care se transferă de la Regia Autonomă "Administratia Natională a Drumurilor din România" la societatea comercială "Conas" - S.A. Brasov

CONTRACTUL
Nr. 4.933/1998

CONTRACTUL
Nr. 4.934/1998

CONTRACTUL
Nr. 4.935/1998

CONTRACTUL
Nr. 4.936/1998

CONTRACTUL
Nr. 4.937/1998

CONTRACTUL
Nr. 4.938/1998

ANEXA Nr. 4

Echipamentele specifice sectorului de drumuri, care se transferă de la Regia Autonomă "Administratia Natională a Drumurilor din România" la societatea comercială "Antrepriza Drumuri si Poduri - A.D.P. Timisoara" - S.A.

CONTRACTUL
Nr. 4.936/1998

ANEXA Nr. 5

Echipamentele specifice sectorului de drumuri, care se transferă de la Regia Autonomă "Administratia Natională a Drumurilor din România" la societatea comercială "Antrepriza Reparatii si Lucrări - A.R.L. Craiova" - S.A.

CONTRACTUL
Nr. 4.934/1998

CONTRACTUL
Nr. 4.935/1998

CONTRACTUL
Nr. 4.938/1998

CONTRACTUL
Nr. 4.940/1998

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ
pentru modificarea si completarea Legii serviciilor postale nr. 83/1996

            În temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si al art. 1 lit. D pct. 10 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
            Guvernul României emite următoarea ordonantă:
            Articol unic. - Legea serviciilor postale nr. 83/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 22 iulie 1996, se modifică si se completează după cum urmează:
            1. După alineatul (4) al articolului 21 se introduc alineatele (5) si (6) cu următorul cuprins:
            "(5) Pentru trimiterile postale, în tară si în străinătate, efectuate de muzee si biblioteci, prin intermediul sacilor M, operatorul de servicii postale va percepe un tarif redus cu 70%.
            (6) Sunt asimilate institutiilor mentionate la alin. (5) si centrele de cultură ale României în străinătate, precum si bibliotecile ambasadelor României, ale institutiilor de învătământ superior si ale centrelor de studii românesti din
străinătate."
            2. La articolul 23 se introduc alineatele (2) si (3) cu următorul cuprins:
            "(2) Nu se supun, de asemenea, tarifării schimburile postale între biblioteci si muzee, în tară si în străinătate.
            (3) Sunt asimilate institutiilor prevăzute la alin. (2) si centrele de cultură ale României în străinătate, precum si bibliotecile ambasadelor României, ale institutiilor de învătământ superior si ale centrelor de studii românesti din
străinătate."

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemnează:
p. Ministrul culturii,
Maria Berza,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Presedintele Agentiei Nationale
pentru Comunicatii si Informatică,
Sergiu Iliescu

Bucuresti, 31 august 1999.
Nr. 116.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ
privind adoptarea termenilor si conditiilor de participare a României la programele Comunitătii Europene în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice si demonstratiilor si la programele de cercetare si activitătile de instruire

            În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si ale art. 1 lit. I pct. 1 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
            luând în considerare prevederile art. 76 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, si ale Protocolului aditional la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 30 iunie 1995,
            Guvernul României emite următoarea ordonantă:
            Art. 1. - Se aprobă participarea României la programele Comunitătii Europene în domeniul cercetării, dezvoltării si demonstratiilor, denumite în continuare Programul - cadru V, prevăzute a se desfăsura în perioada 1998-2002, conform Deciziei nr. 182/1998/CE a Parlamentului European si Consiliului Uniunii Europene si la programele de cercetare si activitătile
de instruire, denumite în continuare Programul - cadru V Euratom, prevăzute a se desfăsura în perioada 1998-2002, conform Deciziei nr. 1.999/64/98/Euratom a Consiliului Uniunii Europene, în termenii si conditiile stabilite prin Decizia nr. 3/99 a Consiliului de asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte.
            Art. 2. - (1) Din bugetul Agentiei Nationale pentru Stiintă, Tehnologie si Inovare se suportă anual cheltuieli pentru:
            a) plata contributiei României la bugetul Programului-cadru V si al Programului-cadru V Euratom;
            b) sprijin financiar acordat participantilor români.
            (2) Cuantumul sumelor necesare acoperirii cheltuielilor prevăzute la lit. a) si b) ale alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agentiei Nationale pentru Stiintă, Tehnologie si Inovare.
            Art. 3. - Importurile de bunuri si servicii destinate desfăsurării activitătilor de participare a României la programele prevăzute la art. 1 si care se realizează în termenii si conditiile stabilite prin Decizia nr. 3/99 a Consiliului de asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, sunt scutite de la plata
taxelor vamale si nu sunt supuse interdictiilor si restrictiilor asupra importurilor si exporturilor.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemnează:
Presedintele Agentiei Nationale pentru stiintă,
Tehnologie si Inovare,
Lanyi Szabolcs
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
p. Ministrul afacerilor externe,
Ion Pascu,
secretar de stat

Bucuresti, 31 august 1999.
Nr. 117.