MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 405   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE   Joi, 26 august 1999

SUMAR

DECRETE

            292. - Decret privind acordarea unor gratieri individuale

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            54. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele masuri premergatoare privatizarii bancilor

            57. -  Ordonantă pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul International Bucuresti - Otopeni 7 privind obligativitatea avizarii de catre Ministerul Tineretului si Sportului a schimbarii destinatiei sau desfiintarii unor baze sportive apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale

            59. - Ordonantă privind actualizarea, in functie de rata inflatiei, a unor taxe stabilite in sume fixe, in lei, pentru serviciile consulare prestate in favoarea unor persoane fizice si juridice

            62. - Ordonantă privind infiintarea Centrului de Management pentru Finantarea Învătămâtului Superior si a Cercetării Stiintifice Universitare

            64. - Ordonantă pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul International Bucuresti - Otopeni

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea unor gratieri individuale

        În temeiul art. 94 lit. d) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele României d e c r e t e a z ă:
            Art. 1. - Se gratiază pedeapsa aplicată următorilor condamnati:
            - Aleman Lucian-Vistian
            - Antonescu Darwin
            - Bădeanca Liliana
            - Boicsuk Maria
            - Boicsuk Vasile
            - Buzea Nicolae
            - Căldare Ionel
            - Danci Mărioara
            - Dominte Aurica
            - Grămadă Ermiza Adriana
            - Grigorescu Ion Mihnea
            - Ilie Marius-Sorin
            - Lazăr Claudiu Petrică
            - Pară Cristian
            - Pară Dumitru
            - Rosu Nicolae-Adrian.
            Art. 2. - Se gratiază restul rămas neexecutat din pedeapsa aplicată următorilor condamnati:
            - Bălan Ion
            - Dudui Gheorghe
            - Nagy Olga
            - Neagu Mărus
            - Păcuraru Maricel.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia Romăniei, contrasemnăm
acest decret.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 23 august 1999.
Nr. 292.

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor

            În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si ale art. 1 lit. D pct. 29 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
            Guvernul României emite următoarea ordonantă:
            Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 15 decembrie 1998, astfel cum a fost modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din
20 mai 1999, se modifică si se completează după cum urmează:
            1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
            "Art. 1. - Prezenta ordonantă de urgentă stabileste cadrul juridic pentru valorificarea unor active ale băncilor la care statul este actionar majoritar, în vederea pregătirii acestora pentru începerea procedurii de privatizare, în scopul cresterii gradului de solvabilitate si credibilitătii interne si externe sau reglementării problemelor de natură financiară ale acestora pentru
mentinerea viabilitătii sistemului bancar, precum si accelerarea procedurilor de recuperare a creantelor cesionate."
            2. Litera b) de la alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:
            "b) bunurile mobile si imobile, intrate în patrimoniul băncilor ca urmare a procedurilor de executare silită;"
            3. Litera d) de la alineatul (1) al articolului 2 se abrogă.
            4. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:
            "(2) Fac obiectul valorificării, potrivit prezentei ordonante de urgentă, activele bancare prevăzute la art. 2 alin. (1), existente în sold la data de 31 martie 1999 sau la data prevăzută în actul normativ privitor la restructurarea băncii la care statul este actionar majoritar."
            5. După alineatul (3) al articolului 2 se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:
            "(4) Sumele rezultate din valorificarea activelor bancare preluate de agentie au ca destinatie restituirea creditelor contractate conform art. 52 alin. (2) lit. a), inclusiv plata dobânzilor si a comisioanelor aferente acestora, acoperirea cheltuielilor de functionare si operare a agentiei prevăzute la art. 52 alin. (2) lit. c), precum si cheltuielile de administrare si de valorificare a
activelor bancare preluate, iar diferenta se virează la bugetul de stat."
            6. Literele b) si e) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:
            "b) creante neperformante - credite si dobânzi aferente si creante atasate acestora, evidentiate în conturile din bilant, asupra unor debitori, persoane fizice sau juridice, care, conform normelor Băncii Nationale a României, sunt clasificate în categoria "îndoielnică" sau "pierdere", precum si creante evidentiate în conturi extrabilantiere, în baza prevederilor normelor Băncii Nationale a României referitoare la utilizarea provizioanelor specifice de risc si a celor privind evidentierea în contabilitatea băncilor a creditelor si a dobânzilor aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie,
precum si a bunurilor mobile si imobile, dobândite ca urmare a executării silite a creantelor.
            ...............................................................................
            e) valoare realizabilă - valoarea activelor estimată tinând seama devaloarea de piată a acestora si de costurile de administrare până la data înstrăinării acestora;"
            7. După litera e) a articolului 3 se introduce litera f) cu următorul cuprins:
            "f) bănci care înregistrează pierderi - bănci care, potrivit bilantului contabil sau situatiilor financiar-contabile periodice, înregistrează pierderi - determinate prin cumularea în soldurile debitoare ale conturilor "Profit si pierdere" si "Rezultatul reportată -, care reprezintă cel putin 50% din valoarea totală a capitalurilor proprii."
            8. La articolul 5 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:
            "(3) Secretarul de stat este ordonator principal de credite pentru sumelealocate de la bugetul de stat."
            9. Articolul 5‚ va avea următorul cuprins:
            "Art. 5. - (1) Finantarea agentiei este asigurată, partial, prin alocatii de la bugetul de stat.
            (2) Finantarea cheltuielilor de functionare si operare se asigură, în completare, si din următoarele surse:
            a) credite pe termen scurt, mediu sau lung, cu garantia statului, contractate de agentie pe piata internă sau externă;
            b) comisioane aferente serviciilor de consultantă prestate de agentie, pe bază de contract;
            c) sume rezultate din valorificarea activelor bancare preluate de agentie;
            d) alte surse prevăzute de lege."
            10. Litera a) de la alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:
            "a) preia cu plată, de la băncile la care statul este actionar majoritar, active bancare din categoriile prevăzute la art. 2 alin. (1), în scopul valorificării lor. Plata se face în conditiile prevăzute la art. 121;"
            11. Literele b) si c) ale articolului 81 vor avea următorul cuprins:
            "b) reesalonarea scadentelor, cu actualizarea, după caz, a valorii garantiilor;
            c) conversia creantelor în actiuni sau părti sociale."
            12. Alineatul (6) al articolului 9 va avea următorul cuprins:
            "(6) Pe data preluării de către agentie a activelor bancare contractele de credit ajunse la scadentă, încheiate între bănci si persoanele fizice sau persoanele juridice debitoare, constituie de drept titlu executoriu, fără a fi ecesară învestirea cu formulă executorie. Contractele de cesiune de creantă încheiate între agentie si bănci pentru preluarea creantelor neperformante nu sunt supuse transcrierii prevăzute la art. 1.394 din Codul civil."
            13. Alineatele (3) si (7) ale articolului 9 se abrogă.
            14. După articolul 10 se introduce articolul 10 cu următorul cuprins:
            "Art. 101. - Actiunile în justitie, indiferent de natura lor, si căile de atac sunt scutite de taxele judiciare de timbru."
            15. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
            "Art. 12. - (1) În cazul băncilor care înregistrează pierderi, preluarea activelor supuse valorificării conform art. 81 se face pe baza programului de restructurare întocmit de bancă si se aprobă de către Fondul Proprietătii de Stat, Ministerul Finantelor, Banca Natională a României si Comitetul de coordonare a restructurării.
            (2) Aprobarea sau respingerea programului de restructurare va avea loc întermen de 30 de zile de la data transmiterii, concomitent, a acestuia la  institutiile abilitate potrivit alin. (1).
            (3) Băncile supuse prezentei ordonante de urgentă vor suporta costurile restructurării conform programului de restructurare."
            16. După articolul 12 se introduce art. 121 cu următorul cuprins:
            "Art. 121 - (1) Preluarea cu plată a activelor bancare supuse valorificării se va face la valoarea netă, cu exceptia activelor evidentiate în conturile din bilant, a căror valoare netă este zero, precum si a activelor evidentiate în conturi extrabilantiere în baza, prevederilor normelor Băncii Nationale a României privind utilizarea provizioanelor specifice de risc si a celor privind evidentierea în contabilitatea băncilor a creditelor si dobânzilor aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, a căror valoare netă este egală cu valoarea nominală pentru care preluarea cu plată se face la o valoare reprezentând 0,1% din valoarea nominală a acestora.
            (2) Activele bancare supuse valorificării, preluate de agentie, se înregistrează în evidenta contabilă a acesteia la valoarea nominală."
            17. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
            "Art. 13. - (1) Urmărirea si valorificarea activelor bancare se efectuează decătre agentie în mod direct sau prin intermediul unor firme de specialitate din tară ori din străinătate. Intermedierea se va realiza pe bază de contract
încheiat de agentie cu firmele respective.
            (2) Firmele de specialitate vor fi selectate pe baza unor proceduri publice organizate de către agentie.
            (3) Firmele de specialitate pot prelua active bancare neperformante selectate de către agentie, pe bază de contract de cesiune, iar plata pretului se va face integral la data încheierii contractului sau esalonat pe baza graficului aprobat de agentie. Pretul si graficul sunt aprobate de secretarul de stat al agentiei.
            (4) Pentru executarea silită a titlurilor executorii prevăzute la art. 9 alin. (6), agentia îsi poate organiza corp de executori proprii sau împuterniciti."
            18. Litera a) de la alineatul (2) al articolului 19 va avea următorul cuprins:
            "a) coordonează punerea în aplicare a programelor de restructurare elaborate de bănci, aprobate potrivit art. 12 alin. (1) din prezenta ordonantă de urgentă;"
            19. Articolul 21 va avea următorul cuprins:
            "Art. 21. - Dispozitiile prezentei ordonante de urgentă se aplică si în cazul creantelor bancare neperformante care sunt în curs de a fi preschimbate în actiuni sau în părti sociale la societătile comerciale debitoare si nu exclud utilizarea în continuare a acestei metode de valorificare a creantelor, chiar dacă ea nu a fost încă initiată."
            20. După articolul 21 se introduce articolul 22 cu următorul cuprins:
            "Art. 22. - Valoarea activelor bancare preluate în alte conditii decât cele prevăzute la art. 121 alin. (1) din prezenta ordonantă de urgentă face obiectul regularizării între agentie si banca cedentă, astfel încât operatiunea
să se încadreze în prevederile art. 121 alin. (1)."
            Art. II. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor, cu modificările si completările  aduse prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/1999 si prin prezenta ordonantă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,  după aprobarea prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemnează:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
p. Guvernatorul Băncii Nationale a Romăniei
Mihai Bogza,
viceguvernator
Agentia de Valorificare a Activelor Bancare
Ovidiu Grecea,
secretar de stat

Bucuresti, 24 august 1999.
Nr. 54.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ
privind obligativitatea avizării de către Ministerul Tineretului si Sportului a schimbării destinatiei sau desfiintării unor baze sportive apartinând domeniului public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale

            În temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si a) art. 1 lit. M din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
            Guvernul României emite următoarea ordonantă:
            Articol unic. - Schimbarea destinatiei sau desfiintarea unor baze sportive apartinând domeniului public sau privat al statului ori unitătilor administrativ-teritoriale se va putea face numai cu avizul Ministerului Tineretului si Sportului si cu garantia construirii altor baze sportive similare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemnează:
p. Ministrul tineretului si sportului,
Alexandru Popescu,
secretar de stat
Secretar de stat,
seful Departamentului pentru
Administratie Publică Locală,
Vlad Rosca
p. Ministrul lucrărilor publice
si amenajării teritoriului,
László Borbély,
secretar de stat

Bucuresti, 24 august 1999.
Nr. 57.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ
privind actualizarea, în functie de rata inflatiei, a unor taxe stabilite în sume fixe, în lei, pentru serviciile consulare prestate în favoarea unor persoane fizice si juridice

            În temeiul art. 114 alin. (1) din Constitutia României si al art. 1 lit. D pct. 1 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
            Guvernul României emite următoarea ordonantă:
            Art. 1. - Taxele stabilite în sume fixe, în lei, pentru serviciile consulare prestate în favoarea unor persoane fizice si juridice, prevăzute în anexa nr. 1 lit. A, B, C, D si E la Ordonanta Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru prestarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 89/1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 29 decembrie 1993, se majorează conform indicelui de crestere a preturilor determinat de Comisia Natională pentru Statistică.
            Art. 2. - Anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 24/1992 se modifică si va avea următorul cuprins:

ANEXA Nr. 1

TAXE CONSULARE
pentru servicii prestate în tară

A. Eliberări de pasapoarte

            1. Eliberarea sau prelungirea valabilitătii unui pasaport sau a altui document de trecere a frontierei 285.000
            2. Eliberarea sau prelungirea unui pasaport oficial ori permis special de trecere a frontierei ăn interes de serviciu 285.000
            3. Eliberarea unui pasaport ăn care sunt ănscrise mai multe persoane, pentru fiecare persoană 60.000
            4. Înscrierea ulterioară ăn pasaport a unor copii sub 14 ani, pentru fiecare persoană 30.000
B. Vize pentru trecerea frontierei sau de sedere temporară
            1. Viză de iesire pentru cetătenii străini veniti temporar, care nu mai dispun de documentul de călătorie cu care au intrat ăn România 125.000
            2. Viză de iesire definitivă acordată străinilor domiciliati în România 190.000
            3. Pentru prelungirea dreptului de sedere temporară a cetătenilor străini se percep taxele prevăzute în anexa nr. 2 pentru vizele de intrare acordate de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romăniei, transformate în lei proveniti din schimb valutar
C. Servicii privind cetătenia si (re)stabilirea domiciliului în România
            1. Acordarea cetăteniei române 1.875.000
            2. Renuntarea la cetătenia română 6.000.000
            3. Clarificarea cetăteniei române 250.000
            4. Restabilirea domiciliului unui cetătean romăn ăn Romănia 375.000
            5. Stabilirea domiciliului unui cetătean străin ăn Romănia 1.245.000
D. Servicii de legalizări, procurări de acte judiciare si extrajudiciare, identificări de persoane
            1. Legalizarea sigiliului si a semnăturilor de pe actele judiciare si extrajudiciare eliberate de autoritătile romăne 220.000
            2. Legalizarea semnăturilor si sigiliilor de pe certificatele de origine a mărfurilor, facturile comerciale si de pe orice
documente cerute la exportul mărfurilor din România 435.000
            3. Procurarea oricăror acte judiciare si extrajudiciare, la cererea misiunilor diplomatice si a oficiilor consulare
străine, inclusiv a unor persoane fizice sau juridice străine 190.000
            4. Identificarea de persoane pe teritoriul României 315.000
            E. Alte servicii si prestatii consulare 190.000

            NOTA:
            1. Pentru înregistrarea fiecărei cereri de prestare a serviciilor prevăzute la lit. A-E 30.000
            2. Pentru serviciile prestate, ăn regim de urgentă, cetătenilor străini se percepe o taxă suplimentară ăn lei, echivalentă a 6 dolari S.U.A.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemnează:
p. Ministru de interne,
Liviu Popescu,
secretar de stat
p. Ministrul afacerilor externe,
Mihai Răsvan Ungureanu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 24 august 1999.
Nr. 59.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ
privind înfiintarea Centrului de Management pentru Finantarea Învătământului Superior si a Cercetării Stiintifice Universitare

            În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României, precum si ale art. 1 lit. J pct. 2 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
            Guvernul României emite următoarea ordonantă:
            Art. 1. - Se aprobă înfiintarea Centrului de Management pentru Finantarea Învătământului Superior si a Cercetării Stiintifice Universitare ca institutie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educatiei Nationale, cu sediul în Bucuresti, str. Schitu Măgureanu nr. 1, sectorul 5.
            Art. 2. - Centrul de Management pentru Finantarea Învătământului Superior si a Cercetării Stiintifice Universitare va asigura activitatea executivă a Consiliului National pentru Finantarea Învătământului Superior si a Consiliului National al Cercetării Stiintifice din Învătământul Superior privind alocarea prin competitie a resurselor financiare de la  bugetul de stat
si din alte venituri, pentru învătământul superior si cercetarea stiintifică, precum si gestionarea acestor resurse în raporturile cu câstigătorii competitiilor.
            Art. 3. - Atributiile Centrului de Management pentru Finantarea Învătământului Superior si a Cercetării Stiintifice Universitare sunt:
            a) asistă, administrează si aplică politicile elaborate de Ministerul Educatiei Nationale la propunerea Consiliului National pentru Finantarea Învătământului Superior si a Consiliului National al Cercetării Stiintifice din Învătământul Superior;
            b) organizează întregul proces de selectare a proiectelor de finantare prin grant si sprijină managementul financiar al acestuia;
            c) propune modul de utilizare a resurselor financiare provenite de la bugetulde stat si din alte venituri;
            d) furnizează Ministerului Educatiei Nationale informatii despre necesitătile de finantare ale institutiilor de învătământ superior si contribuie la elaborarea metodologiilor de finantare a acestora;
            e) asigură legătura dintre Ministerul Educatiei Nationale, Consiliul National pentru Finantarea Învătământului Superior, Consiliul National al Cercetării Știintifice din Învătământul Superior, institutiile de învătământ superior si alte organisme nationale si internationale cu privire la alocarea prin competitie a resurselor destinate finantării învătământului superior si cercetării stiintifice.
            Art. 4. - Organizarea, functionarea si statul de functii al Centrului de Management pentru Finantarea Învătământului Superior si a Cercetării Stiintifice Universitare se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.
            Art. 5. - (1) Numărul maxim de posturi aprobat pentru Centrul de Management pentru Finantarea Învătământului Superior si a Cercetării Stiintifice Universitare este de 42, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate Ministerului Educatiei Nationale de la bugetul de stat.
            (2) Încadrarea si salarizarea personalului Centrului de Management pentru finantarea Învătământului Superior si a Cercetării Stiintifice Universitare se vor face conform anexelor nr. VIII/1 si VIII/2 din Legea nr. 154/1998
privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, cu modificările ulterioare.
            Art. 6. - Finantarea Centrului de Management pentru Finantarea Învătământului Superior si a Cercetării Stiintifice Universitare se asigură integral din alocatii de la bugetul de stat.
            Art. 7. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la data de 1 octombrie 1999.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemnează:
Ministrul educatiei nationale,
Andrei Marga
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu

Bucuresti, 24 august 1999.
Nr. 62.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ
pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul International Bucuresti-Otopeni

            În temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si al art. 1 lit. H pct. 13 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
            Guvernul României emite următoarea ordonantă:
            Art. 1 - (1) Se aprobă Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul International Bucuresti-Otopeni, prevăzut în anexa nr. 1, denumit în continuare program strategic.
            (2) Compania Natională "aeroportul international bucuresti-otopeni" - S.A. este titularul programului strategic prevăzut la alin. (1).
            Art. 2. - Lucrările de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare prevăzute în anexa nr. 1 constituie cauză de utilitate publică.
            Art. 3. - (1) Terenurile din perimetrul de dezvoltare al Aeroportului International Bucuresti-Otopeni, necesare pentru realizarea programului strategic, delimitate conform anexei nr. 2, vor fi fundamentate printr-un plan de urbanism care se aprobă în conformitate cu legea.
            (2) Pe terenurile din perimetrul de dezvoltare al Aeroportului International Bucuresti-Otopeni nu se pot realiza investitii, altele decât cele cuprinse în programul strategic.
            Art. 4. - Pentru terenurile aflate în perimetrul de dezvoltare al Aeroportului International Bucuresti-Otopeni nu se vor percepe taxe de scoatere a terenurilor din circuitul agricol.
            Art. 5. - Finantarea programului strategic se va asigura din surse proprii ale titularului, din credite bancare si, în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor.
            Art. 6. - Organele administratiei publice centrale si locale vor acorda tot sprijinul Companiei Nationale "aeroportul international bucuresti-otopeni" - S.A. în vederea punerii în aplicare a programului strategic.
            Art. 7. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta ordonantă.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Traian Băsescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
p. Ministrul lucrărilor publice
si amenajării teritoriului,
László Borbély,
secretar de stat
Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Ioan Avram Muresan

Bucuresti, 24 august 1999.
Nr. 64.

ANEXA Nr. 1

PROGRAMUL
strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul International Bucuresti-Otopeni pentru perioada 1999-2015

Etapa I
1 septembrie 1999 - 31 decembrie 1999
Aprobarea Planului urbanistic zonal
Etapa a II-a
1 ianuarie 2000 - 31 decembrie 2009
Desfăsurarea activitătilor premergătoare realizării Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare:
II.1. 1 ianuarie 2000 - 31 decembrie 2001
Elaborarea si aprobarea studiilor de fezabilitate;
II.2. 1 ianuarie 2002 - 31 decembrie 2003
Elaborarea si avizarea documentatiilor tehnico-economice pentru studiile de fezabilitate aprobate;
II.3. 1 ianuarie 2004 - 31 decembrie 2005
Achizitionarea terenurilor necesare realizării obiectivului de investitii aprobat;
II.4. 1 ianuarie 2006 - 31 decembrie 2007
Asigurarea surselor de finantare necesare pentru realizarea obiectivului de investitii;
II.5. 1 ianuarie 2008 - 31 decembrie 2009
Obtinerea avizelor, acordurilor si a autorizatiilor necesare în vederea demarării lucrărilor.
Etapa a III-a
1 ianuarie 2010 - 31 decembrie 2015
Realizarea lucrărilor din cadrul Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare:
III.1. 1 ianuarie 2010 - 31 decembrie 2011
Dezvoltarea infrastructurii de transport rutier si pe calea ferată, în vederea asigurării accesului în zona de est a Aeroportului International Bucuresti-Otopeni;
III.2. 1 ianuarie 2012 - 31 decembrie 2013
Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare necesare prelucrării traficului de pasageri prin realizarea unui nou terminal si a sistemului de căi de rulare si platforme necesar;
III.3. 1 ianuarie 2014 - 31 decembrie 2015
Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare necesare prelucrării traficului de mărfuri si postă prin realizarea unei platforme multimodale cargo;
Realizarea unui parc tehnologic "high tech" pentru dezvoltarea activitătilor conexe transportului aerian.
ANEXA Nr. 2

PLAN DEZVOLTARE C.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL BUCURESTI
OTOPENI-S.A. - ETAPA 2015