MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 374   LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 5 august 1999

SUMAR

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           618. - Hotãrâre privind transmiterea unor imobile proprietate publicã a statului, din administrarea Ministerului Educatiei Nationale în administrarea Ministerului de Interne

           619. - Hotãrâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "reabilitarea sistemului de termoficare din municipiul cluj-napoca", judetul Cluj

           620. - Hotãrâre privind suplimentarea bugetului Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare pe anul 1999 de la Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului

           621. - Hotãrâre pentru suplimentarea parcului comun de autoturisme al Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare

           622. - Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 820/1998 privind autorizarea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior de a aproba garantarea unui credit pentru finantarea unor proiecte de modernizare la Societatea Comercialã "oltchim" - S.A. Râmnicu Vâlcea

           623. - Hotãrâre privind constituirea comisiei de selectie a administratorului Societãtii Comerciale "petromidia" - S.A.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unor imobile proprietate publicã a statului, din administrarea Ministerului Educatiei Nationale în administrarea Ministerului de Interne

            În temeiul art. 12 alin. (1 ) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã transmiterea fãrã platã a unor imobile, proprietate publicã a statului, situate în municipiul Cluj-Napoca, Str. Fabricii de zahãr nr. 49-51, judetul Cluj, compuse din constructii si terenul aferent, identificate potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea Ministerului Educatiei Nationale în administrarea Ministerului de Interne, pentru Inspectoratul de Politie al judetului Cluj.
            Art. 2. - Transmiterea imobilelor prevãzute la art. 1 se face la valoarea de inventar rezultatã din evidentele contabile, actualizatã în conformitate cu rata inflatiei pânã la nivelul lunii mai 1999.
            Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se va face pe bazã de protocol încheiat între pãrtile interesate, în termen de 15 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
            Art. 4. - Prezenta hotãrâre intrã în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
p. Ministrul educatiei nationale,
Adrian Miroiu,
secretar de stat
Ministru de interne,
Constantin Dudu-Ionescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul lucrãrilor publice
si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica

Bucuresti, 29 iulie 1999.
Nr. 618.

ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilelor "Corp I clãdire si garaj", situate în municipiul Cluj-Napoca, Str. Fabricii de zahãr nr. 49-51


Adresa imobilelor
Persoana juridicã
de la care se
transmit imobilele
Persoana juridicã
la care se
transmit imobilele
Caracteristicile tehnice
(suprafatã construitã
+
suprafata terenului)
Numãrul si valoarea de
inventar actualizatã în
conformitate cu rata inflatiei
pânã la nivelul lunii mai 1999

Cluj-Napoca,
Str. Fabricii de
zahãr nr. 49-51,
judetul Cluj
Scoala
profesionalã
nr. 18,
Cluj-Napoca
(Inspectoratul
Scolar
Judetean Cluj)
Ministerul
de Interne -
Inspectoratul
de Politie
al Judetului
Cluj
Corp I clãdire +
garaj = 201 m2
împrejmuire = 90 m
teren = 1.431 m2
suprafata
desfãsuratã = 271 m2
TOTAL
suprafatã: 1.632 m2
Corp I clãdire (1008)
- 176.264.100 lei
Garaj (1007)
- 3.521.531 lei
Gard (2007)
- 1.392.363 lei
TOTAL: 181.177.994 lei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Reabilitarea sistemului de termoficare din municipiul Cluj-Napoca", judetul Cluj

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii "reabilitarea sistemului de termoficare din municipiul cluj-napoca", judetul Cluj, cuprinsi în anexa*) ,la prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevãzut la art. 1 va fi asiguratã din surse proprii ale Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca, din surse de la bugetul local Cluj-Napoca, din surse de la bugetul de stat, precum si dintr-un împrumut angajat de la Banca Europeanã de Investitii.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
p. Secretar de stat,
seful Departamentului pentru
Administratie Publicã Localã,
Ioan Onisei
Ministrul lucrãrilor publice
si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 29 iulie 1999.
Nr. 619. 


*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investitie.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind suplimentarea bugetului Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare pe anul 1999 de la Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã suplimentarea bugetului Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare pe anul 1999, din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului, cu suma de 575 milioane lei, la capitolul 51.01 "autoritãti publice", titlul "cheltuieli de personal".
            Art. 2. - Se autorizeazã Ministerul Finantelor sã introducã modificãrile prevãzute la art. 1 în structura bugetului de stat pe anul 1999.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Agentia de Valorificare a Activelor Bancare,
Ovidiu Grecea,
secretar de stat

Bucuresti, 30 iulie 1999.
Nr. 620.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru suplimentarea parcului comun de autoturisme al Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare

            În temeiul art. 107 alin. (1) si (2) din Constitutia României si al Ordonantei Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritãtile si institutiile publice, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 13/1995, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - (1) Se suplimenteazã parcul comun de autoturisme al Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare cu 8 autoturisme.
            (2) Agentia de Valorificare a Activelor Bancare va avea în dotare, în parc comun, 10 autoturisme plus un autoturism pentru secretarul de stat.
            Art. 2. - Consumul lunar de carburanti pentru fiecare autoturism din dotare este de 400 litri.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Agentia de Valorificare a Activelor Bancare,
Ovidiu Grecea,
secretar de stat

Bucuresti, 30 iulie 1999.
Nr. 621.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 820/1998 privind autorizarea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior de a aproba garantarea unui credit pentru finantarea unor proiecte de modernizare la Societatea Comercialã "oltchim" - S.A. Râmnicu Vâlcea

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Articol unic. - În partea introductivã a articolului unic al Hotãrârii Guvernului nr. 820/1998 privind autorizarea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior de a aproba garantarea unui credit pentru finantarea unor proiecte de modernizare la Societatea Comercialã "oltchim" - S.A. Râmnicu Vâlcea, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 din 25 noiembrie 1998, dupã sintagma "a creditului extern în valoare de 215.000.000 dolari S.U.A." se introduce sintagma "precum si a dobânzilor, comisioanelor si a primei de asigurare aferente".

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
p. Ministrul industriei si comertului,
Nicolae Stãiculescu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 30 iulie 1999.
Nr. 622.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind constituirea comisiei de selectie a administratorului Societãtii Comerciale "petromidia" - S.A.

            În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constitutia României si ale art. 4 din Normele metodologice privind încheierea contractelor de administrare a companiilor/societãtilor nationale, a societãtilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si a regiilor autonome, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 364/1999, cu completãrile ulterioare,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se constituie comisia de selectie a administratorului Societãtii Comerciale "petromidia" - S.A. Constanta, având urmãtoarea componentã:
            - presedinte - Nicolae Stãiculescu, secretar de stat în Ministerul Industriei si Comertului;
            - membru - Sorin Fodoreanu, presedintele Agentiei Române de Dezvoltare;
            - membru - Ionut Costea, secretar general adjunct în Ministerul Finantelor;
            - membru - Radu Sârbu, presedintele Consiliului de administratie al Fondului Proprietãtii de Stat;
            - membru - Ionel Voinescu, consilier al presedintelui Agentiei Române de Dezvoltare.
            Art. 2. - Se aprobã mandatul comisiei de selectie prevãzut în anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Presedintele Agentiei Române de Dezvoltare,
Sorin Fodoreanu
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Presedintele Consiliului de administratie
al Fondului Proprietãtii de Stat,
Radu Sârbu

 
Bucuresti, 30 iulie 1999.
Nr. 623. 
*) Anexa se comunicã Ministerului Industriei si Comertului, Agentiei Române de Dezvoltare, Ministerului Finantelor si Fondului Proprietãtii de Stat.