MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 181    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 28 aprilie 1999

SUMAR

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            276. - Hotãrâre privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploiesti

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploiesti

            În temeiul prevederilor art. 25 din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 51/1996, cu modificãrile ulterioare,

           Guvernul României hotãrãste:

            Art. 1. - (1) Se înfiinteazã Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploiesti prin reorganizarea Institutului de Cercetare Stiintificã si Inginerie Tehnologicã pentru Utilaj Petrolier care se desfiinteazã.
            (2) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploiesti este persoanã juridicã românã, cu sediul în municipiul Ploiesti, Piata 1 Decembrie 1918 nr. 1, judetul Prahova, si functioneazã în baza prevederilor art. 17-19 din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizãrii si finantãrii activitãtii de cercetare-dezvoltare, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 51/1996, cu modificãrile ulterioare, si ale regulamentului de organizare si functionare prevãzut în anexa nr. 1, în coordonarea Ministerului Industriei si Comertului.
            Art. 2. - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploiesti are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetãri fundamentale si aplicative, dezvoltarea tehnologicã, elaborarea de reglementãri tehnice si economice de interes public si national care privesc asigurarea cerintelor tehnice impuse utilajelor, instalatiilor si echipamentelor pentru foraj si armãturilor industriale.
            Art. 3. - (1) Structura organizatoricã a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier IPCUP Ploiesti este prevãzutã în anexa nr. 2.
            (2) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploiesti poate înfiinta în cadrul structurii sale organizatorice sucursale, sectii, laboratoare si alte subunitãti necesare pentru realizarea obiectului sãu de activitate.
            Art. 4. - (1) Personalul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Utitaj Petrolier - IPCUP Ploiesti se preia prin transfer de la Institutul de Cercetare Stiintificã si Inginerie Tehnologicã pentru Utilaj Petrolier si îsi pãstreazã salariile avute la data transferului pânã la negocierea noului contract colectiv de muncã.
            (2) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementãrilor cuprinse în contractul colectiv de muncã, în limita fondului total destinat plãtii salariilor, prevãzut în bugetul de venituri si cheltuieli.
            (3) Noul contract colectiv de muncã va fi înregistrat conform legii, în termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
            Art. 5. - Imobilul, anexele si terenul aferent, situate în municipiul Ploiesti, Piata 1 Decembrie 1918 nr. 1, judetul Prahova, în care a functionat Institutul de Cercetare Stiintificã si Inginerie Tehnologicã pentru Utilaj Petrolier, trec în administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploiesti.
            Art. 6. - (1) Patrimoniul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploiesti, stabilit pe baza evidentelor financiar-contabile existente la data de 30 iunie 1998, este de 4.118.635 mii lei si se preia pe bazã de protocol de predare-preluare de la Institutul de Cercetare Stiintificã si Inginerie Tehnologicã pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploiesti.
            (2) Activul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploiesti, stabilit pe baza evidentelor financiar-contabile existente la data de 30 iunie 1998, este de 2.677.425 mii lei.
            Art. 7. - (1) Conducerea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploiesti revine consiliului de administratie format din 7 membri.
            (2) Membrii Consiliului de administratie al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploiesti se numesc si se revocã prin ordin al ministrului industriei si comertului.
            (3) Conducerea executivã a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploiesti este asiguratã de un director general, care este si presedintele consiliului de administratie.
            (4) Atributiile consiliului de administratie sunt prevãzute în regulamentul de organizare si functionare.
            Art. 8. - La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploiesti preia toate drepturile si este tinut de toate obligatiile Institutului de Cercetare Stiintificã si Inginerie Tehnologicã pentru Utilaj Petrolier, în mãsura în care, potrivit reglementãrilor legale sau contractuale, acestea nu se sting, si se substituie în toate litigiile în curs ale Institutului de Cercetare Stiintificã si Inginerie Tehnologicã pentru Utilaj Petrolier.
            Art. 9. - Finantarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploiesti se asigurã din surse proprii, din alocatii de la bugetul de stat, în conditiile legii, din credite bancare si din alte surse atrase.
            Art. 10. - Anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 382/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Comertului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 23 iulie 1997, cu modificãrile, ulterioare, se modificã în mod corespunzãtor.
            Art. 11. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

p. PRIM-MINISTRU,
VICTOR BABIUC

Contrasemneazã:
p. Ministrul industriei si comertului,
Nicolae Stãiculescu,
secretar de stat
Presedintele Agentiei Nationale
pentru Stiintã, Tehnologie si Inovare,
Lániy Szábolcs
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu

Bucuresti, 8 aprilie 1999.
Nr. 276.