MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 179    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 27 aprilie 1999

SUMAR

DECRETE

           124. - Decret privind conferirea Ordinului "steaua româniei" în grad de Mare Cruce

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           277. - Hotãrâre pentru înfiintarea Consiliului Fondului Cultural National si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Fondului Cultural National

           305. - Hotãrâre privind constituirea grupului de lucru pentru elaborarea strategiei de dezvoltare durabilã a economiei nationale pe termen lung

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           288. - Ordin al ministrului apelor, pãdurilor si protectiei mediului privind aprobarea Programului de restructurare a Companiei Nationale "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodãrirea Apelor" - S.A. (I.N.M.H.) si a Companiei Nationale "apele române" - S.A.

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului "Steaua României" în grad de Mare Cruce

            În temeiul art. 94 lit. a) din Constitutia României, precum si al art. 1 alin. (3), al art. 3 alin. (1) si al art. 5 alin. (1) si alin. (2) lit. f) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 11/1998 pentru instituirea Ordinului "steaua româniei",

           Presedintele României d e c r e t e a z ã:

           Articol unic. - Se conferã Excelentei Sale, domnului Wim Van Velzen, presedinte al Uniunii Europene a Crestin-Democratilor, Ordinul "steaua româniei" în grad de Mare Cruce, în semn de apreciere pentru contributia sa deosebitã la promovarea intereselor României în Parlamentul European, pentru sprijinul constant privind eforturile de integrare a acesteia în structurile europene si pentru merite deosebite în promovarea relatiilor bilaterale româno-olandeze pe toate planurile.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 15 aprilie 1999.
Nr. 124.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru înfiintarea Consiliului Fondului Cultural National si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Fondului Cultural National

            În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) si (3) si ale art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 79/1998 privind organizarea si functionarea Fondului Cultural National,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se înfiinteazã Consiliul Fondului Cultural National, organism fãrã personalitate juridicã, în coordonarea Ministerului Culturii, având ca scop stabilirea strategiei si a prioritãtilor anuale de utilizare a Fondului Cultural National.
            Art. 2. - Consiliul Fondului Cultural National functioneazã în baza Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Fondului Cultural National, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 3. - (1) Consiliul Fondului Cultural National este alcãtuit din 11 membri.
            (2) Functia de presedinte al Consiliului Fondului Cultural National este îndeplinitã de ministrul culturii.
            (3) Membrii Consiliului Fondului Cultural National sunt desemnati potrivit procedurii prevãzute în Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Fondului Cultural National.
            Art. 4. - (1) Mandatul membrilor Consiliului Fondului Cultural National este de 4 ani si nu poate fi reînnoit sau prelungit cu un al doilea mandat consecutiv.
            (2) Componenta Consiliului Fondului Cultural National se înnoieste din 2 în 2 ani cu un numãr de cinci dintre membrii acestuia.
            (3) Dupã primii 2 ani de functionare trei dintre membrii desemnati de Ministerul Culturii si doi dintre membrii desemnati de uniunile de creatori, fundatiile culturale ori asociatiile profesionale sau culturale vor fi înlocuiti potrivit procedurii prevãzute în Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Fondului Cultural National.
            Art. 5. - Modificarea componentei nominale a Consiliului Fondului Cultural National se face prin ordin al ministrului culturii, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 79/1998.

p. PRIM-MINISTRU,
VICTOR BABIUC

Contrasemneazã:
p. Ministrul culturii,
Maria Berza,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 8 aprilie 1999.
Nr. 277.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind constituirea grupului de lucru pentru elaborarea strategiei de dezvoltare durabilã a economiei nationale pe termen lung

           Guvernul României h o t ã r ã s t e:

            Art. 1. - Se înfiinteazã grupul de lucru pentru elaborarea strategiei de dezvoltare durabilã a economiei nationale pe termen lung.
            Art. 2. - Grupul de lucru este alcãtuit din:
            a) reprezentanti ai ministerelor si ai altor organe centrale de specialitate ale Guvernului;
            b) reprezentanti ai confederatiilor sindicale;
            c) reprezentanti ai confederatiilor patronale;
            d) reprezentanti ai partidelor politice parlamentare;
            e) reprezentanti ai mediului academic si de cercetare.
            Art. 3. - Grupul de lucru va elabora strategia de dezvoltare durabilã a economiei nationale pe termen lung, care va fi supusã spre aprobare Guvernului si prezentatã Parlamentului.
            Art. 4. - (1) Coordonarea grupului de lucru si secretariatul acestuia sunt asigurate de cãtre Departamentul pentru Reforma Administratiei Publice Centrale.
            (2) Asistenta tehnicã la elaborarea strategiei nationale de dezvoltare durabilã pe termen lung este asiguratã de cãtre Centrul National pentru Dezvoltare Durabilã care functioneazã sub egida Academiei Române.
            Art. 5. - În cadrul primei sedinte a grupului de lucru se va încheia un protocol prin care se vor stabili:
            a) obiectivele strategice;
            b) calendarul de lucru.
            Art. 6. - (1) Grupul de lucru se va întruni la convocarea Departamentului pentru Reforma Administratiei Publice Centrale.
            (2) Grupul de lucru va putea constitui colective de lucru sectoriale. Componenta si responsabilitãtile colectivelor de lucru sectoriale se vor stabili pe bazã de protocol.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Departamentul pentru
Reforma Administratiei Publice Centrale
Petricã Diaconu,
secretar de stat
p. Ministrul muncii si protectiei sociale,
Norica Nicolai,
secretar de stat
Departamentul pentru Dialog Social
Mircea Streiber,
secretar de stat

Bucuresti, 15 aprilie 1999.
Nr. 305.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APELOR,
PÃDURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

ORDIN
privind aprobarea Programului de restructurare a Companiei Nationale "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodãrirea Apelor" - s.a. (i.n.m.h.) si a Companiei Nationale "apele române" - S.A.

            Ministrul apelor, pãdurilor si protectiei mediului,
            având în vedere prevederile:
            · Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 207/1997, cu modificãrile si completãrile ulterioare;
            · Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele mãsuri de protectie pentru persoanele ale cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective efectuate în procesul de restructurare, închidere operationalã a activitãtii, privatizare sau lichidare, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1997, cu modificãrile si completãrile ulterioare;
            · Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 9/1997, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1997, modificatã si completatã prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 52/1998, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 58/1999;
            · Hotãrârii Guvernului nr. 980/1998 privind înfiintarea Companiei Nationale "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodãrire a Apelor" - S.A. (I.N.M.H.) si Hotãrârii Guvernului nr. 981/1998 privind înfiintarea Companiei Nationale "Apele Române" - S.A.
            în temeiul prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 104/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului,
            emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobã Programul de restructurare*) a Companiei Nationale "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodãrirea Apelor" - s.a. (i.n.m.h.) si a companiei nationale "Apele Române" - S.A., cuprins în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin, adoptat de adunãrile generale ale actionarilor.
            Art. 2. - Împuternicitii mandatati sã reprezinte interesele capitalului de stat în adunãrile generale ale actionarilor, consiliile de administratie si conducerile executive ale celor douã companii nationale vor aduce la îndeplinire prevederile programului de restructurare.
            Art. 3. - Prezentul ordin intrã în vigoare la data publicãrii lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apelor, pãdurilor si protectiei mediului,
Romicã Tomescu

Bucuresti, 2 aprilie 1999.
Nr. 288.


*) Programul de restructurare se comunicã de cãtre Directia generalã a apelor unitãtilor interesate.