MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 175    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Luni, 26 aprilie 1999

SUMAR

 
HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           311. - Hotãrâre pentru aprobarea Listei cuprinzând subventiile unitare pentru produsele din industria cãrbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare si nemetalifere care se subventioneazã de la bugetul de stat în anul 1999 si a Normelor metodologice privind acordarea, utilizarea si controlul subventiilor pentru produsele din industria cãrbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive rare si nemetalifere, precum si ale transferurilor destinate actiunilor de protectie socialã a personalului din acest domeniu

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

           2. - Ordin pentru aprobarea Instructiunilor nr. 2/1999 privind regulile de acceptare spre executare a unui ordin de vânzare de valori mobiliare

           5. - Ordin privind aprobarea Instructiunilor nr. 3/1999 pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 52/1998, privind unele mãsuri de protectie pentru persoanele disponibilizate, si ale Hotãrârii Guvernului nr. 58/1999 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonantei  de urgentã a Guvernului nr. 9/1997

           10. - Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 6/1999 privind calificarea unor titluri de credit ca valori mobiliare

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

           6. - Circularã privind constituirea de cãtre bãnci, persoane juridice române, de provizioane specifice de risc pentru dobânzile neîncasate la scadentã, precum si pentru unele categorii de credite acordate si plasamente constituite la alte bãnci

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Listei cuprinzând subventiile unitare pentru produsele din industria cãrbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare si nemetalifere care se subventioneazã de la bugetul de stat în anul 1999 si a Normelor metodologice privind acordarea, utilizarea si controlul subventiilor pentru produsele din industria cãrbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare si nemetalifere, precum si ale transferurilor destinate actiunilor de protectie-socialã a personalului din acest domeniu

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã Lista cuprinzând subventiile unitare pentru produsele din industria cãrbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare si nemetalifere care se subventioneazã de la bugetul de stat în anul 1999, livrate de cãtre companiile sau, dupã caz, societãtile nationale, prevãzutã în anexa nr. 1.
            Art. 2. - Se aprobã Normele metodologice privind acordarea, utilizarea si controlul subventiilor pentru produsele din industria cãrbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare si nemetalifere, precum si ale transferurilor destinate actiunilor de protectie socialã a personalului din acest domeniu, prevãzute în anexa nr. 2.
            Art. 3. - Ordonatorul principal de credite defalcã si redistribuie sumele prevãzute la cap. "transferuri" pentru protectia socialã a personalului, cuprinse în bugetul de stat pe anul 1999, între agentii economici mentionati la art. 1, prin bugetele de venituri si cheltuieli, aprobate prin hotãrâre a Guvernului.
            Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 5. - La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 82/1994 privind subventionarea unor produse din industria cãrbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare si nemetalifere, precum si aprobarea criteritlor de fundamentare a subventiilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 18 martie 1994, si Hotãrârea Guvernului nr. 506/1998 privind acordarea de subventii de la bugetul de stat pentru unele produse din industria cãrbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare si nemetalifere în anul 1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 26 august 1998.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
p. Ministrul industriei si comertului,
Nicolae Stãiculescu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 15 aprilie 1999.
Nr. 311.

ANEXA Nr. 1

LISTA
cuprinzând subventiile unitare pentru produsele din industria cãrbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare si nemetalifere care se subventioneazã de la bugetul de stat în anul 1999


Nr.
crt.
Denumirea produsului
U.M.
Subventia unitarã
(lei/U.M.):
în anul 1999
în semestrul I

1.
Huilã brutã
- Compania Nationalã a Huilei - S.A.
Petrosani
tonã 142.032 94.985
2.
Lignit
- Societatea Nationalã a Cãrbunelui -
S.A. Ploiesti
tonã 31.197 31.197
3.
Cãrbune brun
- Compania Nationalã a Huilei - S.A. Petrosani
tonã
195.333 134.046
- Societatea Nationalã a Cãrbunelui - S.A. Ploiesti
tonã
107.830
107.830
4.
Cupru în concentrat cupros
- Compania Nationalã a Cuprului, Aurului
si Fierului "minvest" - S.A. Deva
tonã
34.882.000 22.623.182
- Compania Nationalã de Metale Pretioase
si Neferoase "remin" - S.A. Baia Mare
tonã 26.470.553 20.689.069

Nr.
crt.
Denumirea produsului
U.M.
Subventia unitarã
(lei/U.M.):
în anul 1999
în semestrul I

5.
Cupru în rest concentrate
- Compania Nationalã a Cuprului, Aurului
si Fierului "minvest" - S.A. Deva
tonã 31.137.142 14.845.897
- Compania Nationalã de Metale Pretioase
si Neferoase "remin" - S.A. Baia Mare
tonã 19.364.384 18.886.909
6.
Plumb în concentrat plumbos
- Compania Nationalã a Cuprului, Aurului
si Fierului "minvest" - S.A. Deva
tonã 8.663.333 8.663.333
- Compania Nationalã de Metale Pretioase
si Neferoase "remin" - S.A. Baia Mare
tonã 4.192.989 4.108.075
7.
Plumb în rest concentrate
- Compania Nationalã a Cuprului, Aurului
si Fierului "minvest" - S.A. Deva
tonã 7.749.325 4.944.948
- Compania Nationalã de Metale Pretioase
si Neferoase "remin" - S.A. Baia Mare
tonã 3.569.111 3.330.202
8.
Zinc în concentrat zincos
- Compania Nationalã a Cuprului, Aurului
si Fierului "minvest" - S.A. Deva
tonã 16.754.545 16.147.100
- Compania Nationalã de Metale Pretioase
si Neferoase "remin" - S.A. Baia Mare
tonã 8.365.768 5.799.538
9.
Zinc în rest concentrate
- Compania Nationalã a Cuprului, Aurului
si Fierului "minvest" - S.A. Deva
tonã 16.144.950 11.337.989
- Compania Nationalã de Metale Pretioase
si Neferoase "remin" - S.A. Baia Mare
tonã 7.813.422 5.195.844
10.
Aur în concentrat aurifer
- Compania Nationalã a Cuprului, Aurului
si Fierului "minvest" - S.A. Deva
kg 113.284.800 86.831.280
- Compania Nationalã de Metale Pretioase
si Neferoase "remin" - S.A. Baia Mare
kg 126.937.000 103.844.651
11.
Aur în nãmol
- Compania Nationalã a Cuprului, Aurului
si Fierului "minvest" - S.A. Deva
kg 214.149.333 156.354.191
- Compania Nationalã de Metale Pretioase
si Neferoase "remin" - S.A. Baia Mare
kg 186.481.840 116.847.785
12.
Aur în amalgam
- Compania Nationalã a Cuprului, Aurului
si Fierului "minvest" - S.A. Deva
kg 222.962.420 138.329.976
13.
Minereu de fier marfã
- Compania, Nationalã a Cuprului, Aurului
si Fierului "minvest" - S.A. Deva
tonã 305.757 187.417
- Compania Nationalã de Metale Pretioase
si Neferoase "remin" - S.A. Baia Mare
tonã 97.890 92.071
14.
Produse de molibden
- Compania Nationalã a Cuprului, Aurului
si Fierului "minvest" - S.A. Deva
kg 113.443 82.888
15.
Uraniu în concentrat
- Compania Nationalã a Uraniului - S.A.
kg
596.996
596.996

Nr.
crt.
Denumirea produsului
U.M.
Subventia unitarã
(lei/U.M.):
în anul 1999
în semestrul I

16.
Plumb în plumb decuprat
- Societatea Comercialã "romplumb" - S.A.
Baia Mare
tonã 2.405.998 2.405.998

            Subventia unitarã diferã de la o companie la alta, iar în cadrul acestora, de la o exploatare la alta, în functie de conditiile de zãcãmânt.

ANEXA Nr. 2

NORME METODOLOGICE
privind acordarea, utilizarea si controlul subventiilor pentru produsele din industria cãrbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare si nemetalifere, precum si ale transferurilor destinate actiunilor de protectie socialã a personalului din acest domeniu

CAPITOLUL I
Acordarea, utilizarea si controlul subventiilor de la bugetul de stat

            Art. 1. - Subventiile de la bugetul de stat se acordã numai pentru produsele aprobate prin hotãrâri ale Guvernului.
            Art. 2. - Pentru acordarea subventiilor de la bugetul de stat agentii economici beneficiari vor întocmi deconturile justificative potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 1, care vor fi verificate si avizate de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, dupã caz, care rãspund de exactitatea si realitatea datelor înscrise în deconturi.
            În coloana "specificatie" a decontului justificativ datele solicitate vor fi prezentate separat pentru livrãrile din stocul de la începutul anului si separat pentru livrãrile din productia anului curent (tinându-se seama cã subventiile unitare diferã de la un an la altul).
            În coloana nr. 4 se vor înscrie subventiile unitare aprobate prin hotãrâre a Guvernului, dupã cum urmeazã:
            - pentru livrãrile din stocul de la începutul anului se vor înscrie subventiile unitare utilizate la acordarea subventiilor pentru anul precedent;
            - pentru livrãrile din productia anului curent se vor înscrie subventiile unitare pe produse, aprobate, care sã se încadreze în prevederile bugetare anuale.
            Art. 3. - Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti verificã si avizeazã realitatea cantitãtilor livrate pe perioada expiratã de la începutul anului si programate pe luna curentã, potrivit contractelor ferme încheiate pentru livrarea produselor si graficelor de livrare aprobate pe baza acestora.
            Totodatã directiile generale vor verifica dacã nominalizarea produselor înscrise în deconturi si subventia unitarã pe fiecare produs corespund cu cele aprobate.
            Datele privind subventiile unitare pentru produsele livrate din stocul existent la începutul anului vor fi verificate prin confruntarea acestora cu cele prevãzute în ultimul decont prezentat în anul precedent de cãtre agentul economic în cauzã.
            Art. 4. - Dupã primirea avizului de la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti deconturile justificative vor fi trimise pânã la data de 18 a fiecãrei luni de cãtre agentii economici la Ministerul Industriei si Comertului care, dupã analizare si verificare, va solicita Ministerului Finantelor deschiderea creditelor bugetare.
            Art. 5. - Cererea de deschidere a creditelor bugetare va fi însotitã de situatia centralizatoare privind deconturile justificative, potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 2, aprobatã de ordonatorul principal de credite, si de un exemplar al deconturilor justificative prezentate de agentii economici.
            Art. 6. - Dupã aprobarea deschiderii de credite bugetare Ministerul Industriei si Comertului va vira sumele respective în contul agentilor economici beneficiari.

CAPITOLUL II
Recalcularea si regularizarea subventiilor

            Art. 7. - Recalcularea si regularizarea cu bugetul de stat a subventiilor se fac pe baza deconturilor lunare, potrivit prezentelor norme metodologice, si pe baza deconturilor anuale definitive, verificate de cãtre directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, potrivit Normelor metodologice privind încheierea exercitiului bugetar anual.
            Sumele încasate în plus în luna anterioarã, cumulate de la începutul anului, se vor deduce din subventia aferentã lunii pentru care se prezintã cererea de deschidere de credite.
            În cazul în care din verificarea deconturilor anuale definitive, prezentate de societãtile comerciale sau, dupã caz, de companiile nationale, rezultã cã s-au primit de la bugetul de stat sume mai mari decât cele cuvenite, sumele respective vor fi virate de beneficiarii în cauzã în termen de douã zile de la data încheierii verificãrii, în contul bugetului de stat pe anul urmãtor la subcapitolul 22.01.05 "Restituiri de fonduri din finantarea bugetarã a anilor precedenti".
            Art. 8. - Pentru nevãrsarea la termen a sumelor se aplicã prevederile actelor în vigoare, aferente obligatiilor cãtre bugetul de stat.
            Diferentele de încasat de la bugetul de stat în cursul anului se acordã lunar cu ocazia deschiderii creditelor bugetare, pe baza verificãrii deconturilor pe agenti economici si a cererii de deschidere a creditelor bugetare prezentate de cãtre ordonatorul principal de credite Ministerului Finantelor.
            Diferentele de încasat rezultate din deconturile anuale definitive se vor acorda din subventiile înscrise în bugetul de stat pe anul urmãtor, pe baza deconturilor definitive.

CAPITOLUL III
Transferuri destinate actiunilor de protectie socialã a personalului din industria cãrbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare si nemetalifere

            Art. 9. - Prezentele norme metodologice se aplicã si pentru transferurile reprezentând protectia socialã, potrivit decontului al cãrui model este prezentat în anexele nr. 3 si 4.
            Art. 10. - Transferuri de la bugetul de stat, reglementate de actele normative în vigoare, se alocã pentru finantarea urmãtoarelor cheltuieli privind actiunile de protectie socialã acordatã personalului din industria cãrbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare si nemetalifere:
            - costul alimentelor pentru pregãtirea mesei calde acordate minerilor la intrarea în schimb;
            - costul transportului personalului la si de la locul de muncã;
            - costul echipamentului de protectie;
            - contravaloarea locatiei de cãrbune;
            - diferente de tarif la energia electricã;
            - costul asistentei medicale si al medicamentelor în actiuni de prim ajutor;
            - cheltuieli cu lichide antidot.
            Art. 11. - Preturile si tarifele la care vor fi decontate transferurile sunt cele cuvenite la data executãrii prestatiei, în limita sumelor aprobate prin bugetele de venituri si cheltuieli.
            Art. 12. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantã din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI
Agentul economic ....................................................

DECONT JUSTIFICATIV
privind subventiile care urmeazã sã fie acordate de la bugetul de stat
pe luna ................................., anul ..................
(cumulat de la începutul anului)


Nr.
crt.
Specificatie
Cantitãti
Subventii
U.M.
Efectiv
pe lunile
expirate
Programul
pe luna
curentã
Total
(col. 3 +
col. 4)
(lei/
U.M.)
(mii lei)
(col. 5 x
col. 6)

0
1
2
3
4
5
6
7

I. Livrãri din stocul de la
începutul anului
1.
Produsul
2.
Produsul
3.
...............
4.
...............
Subtotal I:
x
x
x
x

0
1
2
3
4
5
6
7

II. Livrãri din productia
anului curent
1.
Produsul
2.
Produsul
3.
...............
4.
...............
Subtotal II:
x
x
x
x
A. TOTAL I+II:
x
x
x
x
B. Subventii acordate pe
lunile expirate
x x x x
Diferente de acordat
(rândul A - rândul B)
x x x x

                    Director general,                                                                       Director economic,
                    ...........................                                                                        ...............................

Verificat si avizat
DIRECTIA GENERALÃ A FINANTELOR PUBLICE
SI CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT

Director general,
...........................

ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI
 

Aprob,
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE


CENTRALIZATOR
privind subventiile care urmeazã sã fie acordate de la bugetul de stat
pe luna ......................................, anul ..........
(cumulat de la începutul anului)


Nr.
crt.
Specificatie
Cantitãti
Subventii
U.M.
Efectiv
pe lunile
expirate
Programul
pe luna
curentã
Total
(col. 3 +
col. 4)
(lei/
U.M.)
(mii lei)
(col. 5 x
col. 6)

0
1
2
3
4
5
6
7

I. Livrãri din stocul de la
începutul anului
1.
Produsul
2.
Produsul
3.
...............
4.
...............
Subtotal I:
x
x
x
x

0
1
2
3
4
5
6
7

II. Livrãri din productia
anului curent
1.
Produsul
2.
Produsul
3.
...............
4.
...............
Subtotal II:
x
x
x
x
A. TOTAL I+II:
x
x
x
x
B. Subventii acordate pe
lunile expirate
x x x x
Diferente de acordat
(rândul A - rândul B)
x x x x

Director general,
.............................

ANEXA Nr. 3
la normele metodologice

MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI
Agentul economic ....................................................

DECONT
privind cheltuielile de protectie socialã care urmeazã sã fie acordate de la bugetul de stat
pe luna .......................................... anul ..........
(cumulate de la începutul anului)


Nr.
crt.
Specificatie
U.M.
Valoarea

0
1
2
3

1.
Cheltuieli cu masa caldã
Numãrul de persoane care au dreptul la o masã 
caldã pe zi în mod gratuit
persoanã
Numãrul de zile lucrãtoare, cumulat la perioadã
numãr
Costul unei mese calde
lei/persoanã
TOTAL CHELTUIELI CU MASA CALDÃ:
mii lei
2.
Cheltuieli cu transportul gratuit al personalului la si de la
locul de muncã
Numãrul de persoane care beneficiazã de transport gratuit
persoanã
Numãrul de zile lucrãtoare, cumulat la perioadã
numãr
Distanta medie de transport (dus-întors)
km
Tariful de transport (persoanã/km)
lei
TOTAL CHELTUIELI CU TRANSPORTUL:
mii lei
3.
Cheltuieli cu echipamentul de protectie pentru o persoanã
lei
Numãrul celor care beneficiazã de echipament de protectie
numãr
TOTAL CHELTUIELI CU ECHIPAMENTUL DE PROTECTIE:
mii lei

0
1
2
3

4.
Alocatia de cãrbune  
Cantitatea de cãrbune la care are dreptul un salariat
tonã
 
Calitatea cãrbunelui
Gcal/tonã
 
Pretul
lei/Gcal
 
Total cost cãrbune/persoanã
lei/persoanã
 
Numãrul de persoane care beneficiazã de alocatie de cãrbune
numãr
 
TOTAL ALOCATIE:
mii lei
 
5.
Diferente de tarif la energia electricã  
Numãrul de persoane care beneficiazã
numãr
 
Consumul de energie la perioadã
kWh
 
Diferenta de tarif
lei/kW
 
TOTAL ENERGIE:
mii lei
 
Asistentã medicalã si medicamente gratuite  
Numãrul de persoane
numãr
 
Cheltuieli/persoanã
lei/persoanã
 
TOTAL CHELTUIELI CU ASISTENTA MEDICALÃ:
mii lei
 
7.
Cheltuieli cu lichide antidot acordate gratuit  
Numãrul de persoane beneficiare
numãr
 
Cheltuieli/persoanã
lei
 
TOTAL CHELTUIELI CU ANTIDOTUL:
mii lei
 
A
TOTAL:
mii lei
 
B
Transferuri acordate pe lunile expirate
mii lei
 
Diferenta de acordat (rândul A - rândul B)
mii lei
 

                            Director general,                                                            Director economic,
                            ...........................                                                             ................................

Verificat si avizat
DIRECTIA GENERALÃ A FINANTELOR PUBLICE
SI CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT

Director general,
...........................

ANEXA Nr. 4
la normele metodologice

MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI
 

Aprob
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE


DECONT
privind transferurile care urmeazã sã fie acordate de la bugetul de stat
pe luna ........................................, anul ..................
(cumulat de la începutul anului)


Nr.
crt.
Denumirea unitãtii
Program
Efectuat pe
lunile expirate
Program
pentru luna curentã
Total
(col. 3 + col. 4)

TOTAL M.I.C.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Director general,

............................

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

ORDIN
pentru aprobarea Instructiunilor nr. 2/1999 privind regulile de acceptare spre executare a unui ordin de vânzare de valori mobiliare

            În temeiul art. 13 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori,
            în conformitate cu art. 14 alin. 2 lit. g) si alin. 3 din aceeasi lege si având în vedere aprobarea instructiunilor de cãtre Comisia Nationalã a Valorilor Mobiliare,

           Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobã Instructiunile nr. 2/1999 privind regulile de acceptare spre executare a unui ordin de vânzare de valori mobiliare si se dispune publicarea lor în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            Art. 2. - Secretariatul general va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

PRESEDINTELE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE,
prof. univ. dr. STEFAN BOBOC

Bucuresti, 19 februarie 1999.
Nr. 2.

INSTRUCTIUNILE Nr. 2/1999
privind regulile de acceptare spre executare a unui ordin de vânzare de valori mobiliare

            În întelesul prezentelor instructiuni, termenii de mai jos au urmãtoarele semnificatii:
            - tranzactiile cu valori mobiliare reprezintã executarea de cãtre S.V.M., în numele si pe contul sãu sau în numele si pe contul clientului, a ordinelor de vânzare-cumpãrare transmise de acesta, urmatã de efectuarea transferului de proprietate, respectiv a înregistrãrii acestuia;
            - ordinul de vânzare este oferta de a vinde o anumitã valoare mobiliarã, redactatã în formã scrisã;
            - publicitatea reprezintã difuzarea oricãrei informatii sau propuneri privind vânzarea-cumpãrarea de valori mobiliare prin mijloace de comunicare în masã, cum ar fi: ziarele, revistele, radioul, televiziunea, telacomunicatiile sau alte mijloace de promovare destinate clientilor sau publicului;
            - S.V.M. - societate de valori mobiliare.
            Art. 1. - I se interzice agentului de valori mobiliare autorizat sã preia spre executare un ordin de vânzare altfel decât direct si personal de la proprietarul de valori mobiliare.
            Art. 2. - Agentul de valori mobiliare este obligat sã preia numai ordine de vânzare la care proprietarul de valori mobiliare anexeazã certificatul de actionar sau extrasul de cont ca dovadã a detinerii în proprietate a respectivelor valori mobiliare, precum si o copie de pe buletinul/cartea de identitate care atestã propria semnãturã.
            S.V.M., prin agentii sãi autorizati, nu va primi ordine de vânzare decât dupã verificarea dovezilor privind detinerea în proprietate a valorilor mobiliare.
            Art. 3. - Înainte de a prelua spre executare un ordin de vânzare agentul de valori mobiliare este obligat sã verifice si sã înscrie în ordin datele de identitate ale proprietarului: numele/denumirea, domiciliul/sediul social, codul numeric personal, buletinul/cartea de identitate, numãrul de înmatriculare la oficiul registrului comertului etc.
            Art. 4. - Ordinele de vânzare prin procurã autenticã nu vor fi acceptate spre executare decât în cazuri exceptionale de cãtre societãtile înregistrate ca formatori de piatã si numai cu acordul expres al presedintelui sau, dupã caz, al directorului general al societãtii.
            Cazurile exceptionale se referã la imposibilitatea doveditã a proprietarului de valori mobiliare de a se prezenta personal pentru depunerea ordinului de vânzare (de exemplu: în caz de boalã, absentã din tarã etc.).
            Art. 5. - Sunt interzise activitãtile de promovare a vânzãrii-cumpãrãrii de valori mobiliare prin alte mijloace decât cele prevãzute de reglementãrile specifice.
            Persoana neautorizatã care desfãsoarã activitãti de promovare a vânzãrii-cumpãrãrii de valori mobiliare prin publicitate sãvârseste infractiunea prevãzutã la art. 114 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori.
            Art. 6. - Ordinele de vânzare acceptate spre executare în orice alte conditii decât cele prevãzute în prezentele instructiuni sunt nule de drept, atrãgând sanctiunile prevãzute de lege.
            Art. 7. - Nerespectarea prevederilor prezentelor instructiuni de cãtre S.V.M. si/sau de agentii de valori mobiliare se sanctioneazã, potrivit legii, cu amendã cuprinsã între 20 milioane lei - 30 milioane lei, cu suspendarea, retragerea autorizatiei si/sau interzicerea de a exercita activitãti care intrã sub incidenta Legii nr. 52/1994.
            Art. 8. - Prezentele reguli de acceptare spre executare se aplicã ordinelor pentru vânzarea actiunilor dobândite ca urmare a Programului de privatizare în masã si pentru care vânzãtorul nu a deschis un cont la S.V.M.

COMISIA NATIONALÃ A VALORILOR MOBILIARE

ORDIN
privind aprobarea Instructiunilor nr. 3/1999 pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 52/1998, privind unele mãsuri de protectie pentru persoanele disponibilizate, si ale Hotãrârii Guvernului nr. 58/1999 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 9/1997

            În temeiul art. 13 si 14 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori,
            având în vedere prevederile art. 79 din aceeasi lege,

           Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Pe data prezentului ordin se aprobã Instructiunile nr. 3/1999 pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 52/1998, privind unele mãsuri de protectie pentru persoanele disponibilizate, si ale Hotãrârii Guvernului nr. 58/1999 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 9/1997 si se dispune publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            Art. 2. - Secretariatul general va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

p. PRESEDINTELE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE,
Mihai Radu,
vicepresedinte

Bucuresti, 5 martie 1999.
Nr. 5.

INSTRUCTIUNILE Nr. 3/1999
pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 52/1998, privind unele mãsuri de protectie pentru persoanele disponibilizate, si ale Hotãrârii Guvernului nr. 58/1999 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 9/1997

            Art. 1. - Prezentele instructiuni stabilesc obligatiile ce revin societãtilor de valori mobiliare în legãturã cu asigurarea respectãrii prevederilor art. I pct. 14 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 52/1998, care completeazã art. 21 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele mãsuri de protectie pentru persoanele ale cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective efectuate în procesul de restructurare, închidere operationalã a activitãtii, privatizare sau lichidare, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1997, si ale art. 25 din Normele pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 9/1997, cu modificãrile ulterioare.
            Art. 2. - Societãtile de valori mobiliare autorizate sã desfãsoare activitãtile de intermediere prevãzute la art. 34 lit. f) si g) din Legea nr. 52/1994 vor încheia cu persoanele disponibilizate un contract pentru administrarea discretionarã a portofoliului de valori mobiliare, conform prevederilor art. 25 din Normele pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 9/1997, cu modificãrile ulterioare. Contractul va cuprinde în mod obligatoriu clauzele contractului-cadru prezentat în anexa nr. 1 la prezentele instructiuni.
            Art. 3. - În cursul administrãrii discretionare a portofoliului persoanelor disponibilizate societãtile de valori mobiliare vor respecta prevederile Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, reglementãrile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si ale pietelor.
            Art. 4. - Prezentele instructiuni intrã în vigoare la data publicãrii lor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXA Nr. 1

CONTRACT-CADRU

            Prezentul contract se încheie între:
            Societatea de Valori Mobiliare .............................................,cu sediul în ..........................., înmatriculatã la Oficiul registrului comertului al municipiului/judetului....................... cu nr. ................, codul fiscal ...................., contul bancar.................... , deschis la ......................, fax ...................., reprezentatã legal prin domnul/doamna .................................., în calitate de .......................... ,
            si ............................................................................................,
                                                            (numele si prenumele)
adresa (domiciliul) ................................, telefon .............................., având buletinul/cartea de identitate seria .............. nr. ..................., eliberat/ã de ..................... la data de ..........................., cu ultimul loc de muncã la ........................, cu sediul în ......................., telefon ............................, fax ...................................., beneficiar al plãtilor compensatorii reprezentând suma de............... lei, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 9/1997, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1997, si ulterior modificatã si completatã prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 52/1998.

            I. Definitii

            Art. 1. - În sensul prezentului contract, termenii de mai jos au urmãtoarele întelesuri:
            - beneficiarul plãtilor compensatorii este persoana fizicã al cãrei contract individual de muncã a fost desfãcut ca urmare a concedierilor colective, în conditiile Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 9/1997, cu modificãrile ulterioare;
            - portofoliu reprezintã totalitatea actiunilor aflate în contul de valori mobiliare al beneficiarului de plãti compensatorii;
            - autorizare acordatã pentru administrarea discretionarã a portofoliului este împuternicirea acordatã de cãtre beneficiarul plãtilor compensatorii societãtii de valori mobiliare pentru îndeplinirea tuturor actelor pe care le reclamã administrarea portofoliului sãu, în numele si pe seama beneficiarului plãtilor compensatorii;
            - obiectivul administrãrii discretionare a portofoliului constã în sporirea valorii globale de piatã a portofoliului si a drepturilor cuvenite ca urmare a detinerii acestuia, în scopul transformãrii portofoliului în sume de bani care vor putea fi ridicate de cãtre beneficiarul plãtilor compensatorii numai dupã încetarea prezentului contract;
            - lege este orice act normativ, indiferent de forta sa juridicã, emis de autoritãtile române competente.

            II. Obiectul contractului

            Art. 2. - Prezentul contract are ca obiect administrarea discretionarã a portofoliului beneficiarului plãtilor compensatorii, în numele si pe seama acestuia.

            III. Durata contractului

            Art. 3. - Prezentul contract se încheie pe termen de un an. Acest termen începe sã curgã de la data la care beneficiarul plãtilor compensatorii devine, initial, proprietar de actiuni ale societãtilor comerciale, corespunzãtor întregii valori a plãtilor compensatorii, ca urmare a executãrii prezentului contract.

            IV. Efectele contractului

            Art. 4. - Societatea de valori mobiliare va îndeplini, cu bunã-credintã si cu diligenta unui profesionist, în numele beneficiarului plãtilor compensatorii, toate actele pe care le reclamã administrarea eficientã a portofoliului beneficiarului plãtilor compensatorii.
            Art. 5. - Societatea de valori mobiliare va realiza actele de administrare a portofoliului, urmãrind protejarea intereselor beneficiarului plãtilor compensatorii, si va lua toate mãsurile necesare atât pentru sporirea valorii portofoliului administrat, cât si pentru limitarea si înlãturarea pierderilor.
            Art. 6. - Societatea de valori mobiliare va informa beneficiarul plãtilor compensatorii cu privire la riscul investitiei de portofoliu si va preciza cã performantele trecute nu reprezintã garantii ale performantelor viitoare.
            Art. 7. - În prima sãptãmânã a fiecãrei luni calendaristice societatea de valori mobiliare va elibera beneficiarului plãtilor compensatorii un extras de cont care sã facã dovada calitãtii sale de actionar, precum si situatia detaliatã a contului de numerar, respectiv a contului de actiuni, ca urmare a tranzactiilor efectuate în luna precedentã.
            Art. 8. - Societatea de valori mobiliare pãstreazã confidentialitatea informatiilor privind portofoliul beneficiarului plãtilor compensatorii.
            În cazul în care o autoritate cu drept de control solicitã, oficial, societãtii de valori mobiliare informatii despre situatia detaliatã a contului de numerar si/sau despre situatia contului de actiuni, respectiva societate de valori mobiliare va furniza imediat aceste informatii.
            Art. 9. - Beneficiarul plãtilor compensatorii se obligã ca, pe o perioadã de un an de la data la care acesta devine, initial, proprietar de actiuni ale societãtilor comerciale, corespunzãtor întregii valori a plãtilor compensatorii, ca urmare a executãrii prezentului contract, sã nu solicite societãtii de valori mobiliare eliberarea unor sume de bani aflate în contul sãu de numerar si/sau lichidarea contului de actiuni.
            Art. 10. - Societatea de valori mobiliare se obligã ca, pe o perioadã de un an de la data la care beneficiarul plãtilor compensatorii devine, initial, proprietar de actiuni ale societãtilor comerciale, corespunzãtor întregii valori a plãtilor compensatorii, ca urmare a executãrii prezentului contract, sã nu efectueze plãti si sã nu lichideze contul de actiuni la solicitarea beneficiarului plãtilor compensatorii.
            Art. 11. - Beneficiarul plãtilor compensatorii va plãti societãtii de valori mobiliare o remuneratie (comision, în sensul Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori) pentru actele pe care aceasta le îndeplineste în administrarea portofoliului.

            V. Încetarea contractului

            Art. 12. - Prezentul contract nu poate fi denuntat de cãtre nici una dintre pãrti mai devreme de un an de la data la care beneficiarul plãtilor compensatorii devine, initial, proprietar de actiuni ale societãtilor comerciale, corespunzãtor întregii valori a plãtilor compensatorii, ca urmare a executãrii prezentului contract.

            VI. Dispozitii finale

            Art. 13. - Prevederile prezentului contract se completeazã, dupã caz, cu reglementãriie specifice pietei de capital, în mãsura în care nu sunt contradictorii.
            Art. 14. - Pãrtile contractante nu pot modifica clauzele din prezentul contract mai devreme de un an de la data la care beneficiarul plãtilor compensatorii devine, initial, proprietar de actiuni ale societãtilor comerciale, corespunzãtor întregii valori a plãtilor compensatorii, ca urmare a executãrii prezentului contract.

            Încheiat astãzi .......................... , în trei exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, iar al treilea pentru Casa de Economii si Consemnatiuni.

ANEXA Nr. 2

AUTORIZATIE
pentru administrarea discretionarã a portofoliului

            Subsemnatul ........................................ împuternicesc prin prezenta Societatea de Valori Mobiliare ........................................................... sã cumpere si sã vândã actiuni, în contul si pe seama mea, fãrã ordinul meu expres prealabil pentru efectuarea respectivelor tranzactii.
            Sunt de acord sã îmi asum riscurile care decurg din împuternicirea datã societãtii de valori mobiliare sus-mentionate pentru administrarea discretionarã a portofoliului de actiuni.
            Am luat cunostintã de faptul cã timp de un an nu voi putea solicita societãtii de valori mobiliare sume de bani din contul de numerar sau lichidarea contului meu de actiuni.

                   Data ...........................                                 Semnãtura ............................
            Aceastã autorizatie a fost acceptatã de cãtre societatea de valori mobiliare.

            Data .......................              Semnãtura autorizatã din partea

Societãtii de Valori Mobiliare ..............

            Stampila societãtii de valori mobiliare

ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului nr. 6/1999 privind calificarea unor titluri de credit ca valori mobiliare

            În temeiul art. 13 si 14 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori,

           Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobã aplicarea Regulamentului nr. 6/1999 privind calificarea unor titluri de credit ca valori mobiliare.
            Art. 2. - Departamentul de operatiuni financiare ale societãtilor comerciale si secretariatul general vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
            Art. 3. - Regulamentul intrã în vigoare la data semnãrii prezentutui ordin.

PRESEDINTELE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE,
prof. univ. dr. STEFAN BOBOC

Bucuresti, 15 aprilie 1999.
Nr. 10.

REGULAMENTUL Nr. 6/1999
privind calificarea unor titluri de credit ca valori mobiliare

           Articol unic. - Comisia Nationalã a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) calificã titlurile de credit emise de cãtre stat, judet, oras, comunã si de cãtre autoritãti ale administratiei publice centrale si locale ca valori mobiliare. Intermedierea acestora cade sub incidenta Legii nr. 52/1994 si este efectuatã de cãtre societãtile de valori mobiliare autorizate de C.N.V.M.

Bucuresti, 15 aprilie 1999.
Nr. 6.

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE

BANCA NATIONALÃ A ROMÂNIEI

CIRCULARÃ
privind constituirea de cãtre bãnci, persoane juridice române, de provizioane specifice de risc pentru dobânzile neîncasate la scadentã, precum si pentru unele categorii de credite acordate si plasamente constituite la alte bãnci

            În temeiul art. 26 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 101/1998 privind statutul Bãncii Nationale a României, al art. 45 lit. e) din Legea bancarã nr. 58/1998 si având în vedere prevederile Planului de conturi pentru societãtile bancare si normele metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bãncii Nationale a României nr. 1.418/344/1997, denumite în continuare Planul de conturi bancar, se dau urmãtoarele reglementãri:
            1. În scopul determinãrii si limitãrii riscului de credit, precum si în vederea constituirii provizioanelor specifice de risc, termenii de mai jos au urmãtoarele semnificatii:
            a) credite acordate - sumele evidentiate, potrivit Planului de conturi bancar, în soldurile urmãtoarelor conturi:
            1411 "credite de pe o zi pe alta acordate bãncilor"; 1412 "Credite la termen acordate bãncilor"; 1413 "Credite financiare acordate bãncilor"; 1511 "Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta"; 1512 "Valori primite în pensiune la termen"; extras 1811 "Creante restante"; extras 1821 "Creante îndoielnice"; 2011 "Creante comerciale"; 2021 "credite de trezorerie"; 2031 "credite pentru export"; 2041 "Credite pentru echipament"; 2051 "Credite investitori"; 2052 "Credite promotori"; 2061 "alte credite acordate clientelei"; 2311 "Credite de pe o zi pe alta acordate clientelei financiare"; 2312 "Credite la termen acordate clientelei financiare"; 2411 "Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta"; 2412 "valori primite în pensiune la termen"; sold debitor 2511 "Conturi curente"; extras 2811 "Creante restante"; extras 2821 "Creante îndoielnice"; 30111 "titluri primite în pensiune livratã"; extras 3811 "Creante restante"; extras 3821 "Creante îndoielnice"; 401 "Credite subordonate la termen"; 402 "Credite subordonate pe duratã nedeterminatã"; extras 4811 "creante restante"; extras 4821 "creante îndoielnice";
            b) plasamente la bãnci - sumele evidentiate, potrivit Planului de conturi bancar, în soldurile urmãtoarelor conturi:
            1111 "cont curent la bãnci centrale"; 1112 "Depozite la vedere la bãnci centrale"; 1113 "Depozite la termen la bãnci centrale"; 1114 "depozite colaterale la bãnci centrale"; 121 "Conturi de corespondent la bãnci (nostro)"; 1311 "Depozite la vedere la bãnci"; 1312 "depozite la termen la bãnci"; 1313 "depozite colaterale la bãnci"; extras 1811 "creante restante"; extras 1821 "creante îndoielnice"; extras 30212 "obligatiuni si alte titluri cu venit fix"; extras 30213 "Actiuni si alte titiuri cu venit variabil"; extras 30252 "Obligatiuni si alte titluri cu venit fix"; extras 30253 "Actiuni si alte titluri cu venit variabil"; extras 30262 "obligatiuni si alte titluri cu venit fix"; extras 30263 "Actiuni si alte titluri cu venit variabil"; extras 30312 "Obligatiuni si alte titluri cu venit fix"; extras 30313 "Actiuni si alte titluri cu venit variabil"; extras 30352 "obligatiuni si alte titluri cu venit fix"; extras 30353 "Actiuni si alte titluri cu venit variabil"; extras 30412 "Obligatiuni si alte titluri cu venit fix"; extras 30452 "Obligatiuni si alte titluri cu venit fix"; 4111 "pãrti în societãti bancare"; 4121 "Titluri de participare la societãti bancare"; extras 413 "Titluri ale activitãtii de portofoliu"; extras 415 "Titluri date cu împrumut".
            2. Dobânzile aferente creditelor acordate clientelei, alta decât cea bancarã, neîncasate la scadentã de cel putin 90 de zile, se considerã în categoria "pierdere", iar bãncile vor calcula si vor constitui, lunar, provizioane specifice de risc la nivelul de 100% din valoarea acestora, existentã în sold la finele fiecãrei luni, indiferent de nivelul garantiilor si de situatia în care se aflã creditele acordate la care se referã dobânzile, respectiv dacã sunt curente, restante sau în litigiu.
            3. În vederea aplicãrii prezentei circulare, bãncile vor evidentia în contabilitate dobânzile prevãzute la pct. 2, în analitice distincte ale conturilor de dobânzi restante sau îndoielnice prevãzute în Planul de conturi bancar. Sumele din aceste analitice vor fi evidentiate pentru fiecare debitor.
            4. Creditele acordate si orice alte plasamente, certe si lichide, constituite de cãtre bãnci la alte bãnci autorizate sã functioneze în România si/sau în strãinãtate, precum si dobânzile aferente, neîncâsate la scadentã de cel putin 30 de zile, se considerã în categoria "pierdere", iar bãncile vor calcula si vor constitui lunar provizioane specifice de risc la nivelul de 100% din valoarea acestora, existentã în sold la finele fiecãrei luni, indiferent de nivelul garantiilor.
            5. Pentru portofoliul total de credite acordate, precum si pentru dobânzile aferente calculate si neîncasate, altele decât cele prevãzute la pct. 2 si 4, determinarea necesarului de provizioane specifice de risc si includerea acestora în cheltuieli se efectueazã potrivit Normelor Bãncii Nationale a României nr. 3/1994 privind clasificarea creditelor si constituirea provizioanelor specifice de risc si Circularei Bãncii Nationale a României nr. 35/1995 privind asigurarea conditiilor corespunzãtoare pentru limitarea riscurilor de credit si mentinerea în permanentã a nivelului minim de solvabilitate.
            6. Provizioanele specifice de risc pentru creditele acordate în devize, pentru plasamentele la bãnci în devize, precum si pentru dobânzile aferente se constituie în devizele respective.
            7. Prevederile circularei se aplicã si pentru categoriile de credite acordate, plasamentele la bãnci si dobânzile prevãzute la art. 2 si 4, existente în sold la data intrãrii ei în vigoare.
            8. Sumele reprezentând provizioanele specifice de risc mentionate la pct. 2 si 4 din prezenta circularã se vor include în cheltuielile lunii pentru care s-a efectuat calculul, indiferent de rezultatul financiar al perioadei, înregistrat de bancã.
            9. Bãncile vor raporta lunar Bãncii Nationale a României - Directia generalã autorizare, reglementare si supraveghere prudentialã a societãtilor bancare situatia provizioanelor specifice de risc, constituite potrivit prevederilor prezentei circulare, în termen de 15 zile de la sfârsitul lunii pentru care se întocmeste raportarea.
            Formularul de raportare este prezentat în anexa la prezenta circularã.
            10. Nerespectarea prevederilor prezentei circulare atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a mãsurilor prevãzute la art. 69 si, respectiv, la art. 70 din Legea nr. 58/1998.
            11. Prevederile prezentei circulare completeazã si modificã corespunzãtor prevederile Normelor Bãncii Nationale a României nr. 3/1994 privind clasificarea creditelor si constituirea provizioanelor specifice de risc.
            12. Prezenta circularã intrã în vigoare la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR ISÃRESCU,
GUVERNATOR

Bucuresti, 8 martie 1999.
Nr. 6.

ANEXÃ

Denumirea bãncii .........................
Data raportãrii: [ / / ]

FORMULAR
de raportare a provizioanelor specifice de risc constituite de bãnci pentru dobânzile neîncasate la scadentã, precum si pentru unele categorii de credite acordate si plasamente constituite la bãnci

- milioane lei -
I. Total dobânzi neîncasate, 
din care:
            - dobânzi aferente creditelor acordate clientelei, alta decat cea bancarã,
               neîncasate la scadentã de cel putin 90 de zile
            - dobânzi aferente creditelor acordate altor bãnci, neîncasate la scadentã
               de cel putin 30 de zile
            - dobânzi aferente plasamentelor constituite la alte bãnci, neîncasate la
               scadentã de cel putin 30 de zile
II. Total credite acordate bãncilor,
din care:
            - credite acordate bãncilor, neîncasate la scadentã de cel putin 30 de zile
III. Total plasamente constituite la bãnci
din care:
            - plasamente constituite la bãnci, neîncasate la scadentã de cel putin
               30 de zile
IV. Total provizioane specifice de risc existente în sold,
din care:
            - pentru dobânzi aferente creditelor acordate clientelei, alta decât cea
               bancarã, neîncasate la scadentã de cel putin 90 de zile
            - pentru credite acordate bãncilor si pentru dobânzi aferente,
               neîncasate la scadentã de cel putin 30 de zile, din care:
               · pentru credite 
               · pentru dobânzi aferente
            - pentru plasamente constituite la bãnci si pentru dobânzi aferente,
               neîncasate la scadentã de cel putin 30 de zile, din care:
               · pentru plasamente
               · pentru dobânzi aferente

                        Întocmit de:
Numele si prenumele ........................
    Telefon/interior .............................
 
Conducãtorul bãncii,

...............................................
(numele, prenumele si semnãtura)

Conducãtorul compartimentului
financiar-contabil,
......................................................
(numele, prenumele si semnãtura)