MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 157    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Joi, 15 aprilie 1999

SUMAR

 
HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           241. - Hotãrâre privind aprobarea renuntãrii la cetãtenia românã de cãtre unele persoane

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

           5. - Norme privind capitalul social minim al bãncilor

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea renuntãrii la cetãtenia românã de cãtre unele persoane

            În temeiul art. 27 din Legea cetãteniei române nr. 21/1991,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Articol unic. - Se aprobã renuntarea la cetãtenia românã persoanelor prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

p. PRIM-MINISTRU,
VALERIU STOICA

Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul justitiei,
Valeriu Stoica
p. Ministrul afacerilor externe,
Mihai Rãzvan Ungureanu,
secretar de stat
Ministru de interne,
Constantin Dudu-Ionescu

Bucuresti, 1 aprilie 1999.
Nr. 241.

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE ALE ROMÂNIEI

BANCA NATIONALÃ A ROMÂNIEI

NORME
privind capitalul social minim al bãncilor

            În temeiul prevederilor art. 26 alin. (2) lit. a) si ale art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Nationale a României, precum si ale art. 40 si 86 din Legea bancarã nr. 58/1998,
           Banca Nationalã a României emite prezentele norme.

            Art. 1. - Limita minimã a capitalului social al unei bãnci se stabileste la 100 miliarde lei.
            Art. 2. - La înfiintarea unei bãnci vãrsãmintele în contul capitalului social trebuie efectuate în formã bãneascã, în totalitate, în momentul constituirii, într-un cont deschis la o bancã, persoanã juridicã românã, sau la o sucursalã a unei bãnci strãine, autorizatã sã functioneze pe teritoriui României.
            Fiecare actionar va vãrsa integral valoarea actiunilor subscrise.
            Art. 3. - La majorarea capitalului social al unei bãnci vãrsãmintele în contul capitalului social se vor efectua integral si în formã bãneascã, în momentul subscrierii, urmând a se aplica în mod corespunzãtor prevederile art. 2 alin. 2.
            Documentatia care va fi transmisã Bãncii Nationale a României - Directia generalã autorizare, reglementare si supraveghere prudentialã a societãtilor bancare, în vederea aprobãrii majorãrii capitalului social potrivit Legii nr. 58/1998, este cea prevãzutã de Normele Bãncii Nationale a României nr. 3/1999 privind modificãrile în situatia bãncilor, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 10 februarie 1999.
            Art. 4. - Bãncile autorizate de Banca Nationalã a României, precum si cele care, la data intrãrii în vigoare a prezentelor norme, sunt în posesia aprobãrii de constituire trebuie sã dispunã, pânã la data de 30 aprilie 2000, de un capital social cel putin la nivelul limitei stabilite la art. 1.
            Cererile de autorizare a unor noi bãnci, depuse la Banca Nationalã a României înainte de data intrãrii în vigoare a prezentelor norme si aflate în etapa de aprobare a constituirii acestora, se supun prevederilor art. 1 si 2.
            Art. 5. - Sucursalele bãncilor strãine, autorizate sã functioneze pe teritoriul României, vor mentine în permanentã un capital de dotare la nivelul prevãzut la art. 1.
            Art. 6. - La înfiintarea unei sucursale a unei bãnci strãine vãrsãmintele în contul capitalului de dotare trebuie efectuate în formã bãneascã, în totalitate, într-un cont deschis la o bancã, persoanã juridicã românã, sau la o sucursalã a unei bãnci strãine, autorizatã sã functioneze pe teritoriul României.
            Art. 7. - Sucursalele bãncilor strãine, autorizate de Banca Nationalã a României sã functioneze pe teritoriul României, trebuie sã dispunã, pânã la data de 30 aprilie 2000, de un capital de dotare la nivelul prevãzut la art. 1.
            Prevederile art. 4 alin. 2 se aplicã în mod corespunzãtor si pentru cererile de autorizare a sucursalelor bãncilor strãine.
            Art. 8. - Sursele de constituire sau de majorare a capitalului de dotare al sucursalelor bãncilor strãine sunt:
            a) contravaloarea, în lei, a sumelor în devize, puse la dispozitie sucursalei, cu caracter permanent, de cãtre banca strãinã de care apartine;
            b) profitul net realizat de sucursalã în exercitiile financiare precedente sau la încheierea exercitiului financiar, pe baza aprobãrii bãncii strãine de care apartine.
            Sucursalele bãncilor strãine vor notifica Bãncii Nationale a României - Directia generalã autorizare, reglementare si supraveghere prudentialã a societãtilor bancare majorarea capitalului de dotare, în conformitate cu prevederile Normelor Bãncii Nationale a României nr. 3/1999.
            Art. 9. - Banca Nationalã a României va modifica, ori de câte ori va considera necesar, limita minimã a capitalului social al bãncilor.
            Art. 10. - Nerespectarea prezentelor norme atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a mãsurilor prevãzute la art. 69 si, respectiv, la art. 70 din Legea nr. 58/1998.
            Art. 11. - Prezentele norme vor intra în vigoare la data publicãrii lor în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            Art. 12. - La data intrãrii în vigoare a prezentelor norme se abrogã Normele Bãncii Nationale a României nr. 4/1998 privind capitalul social minim al bãncilor, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 29 iulie 1998.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR ISÃRESCU,
GUVERNATOR

Bucuresti, 15 martie 1999.
Nr. 5.