MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 156    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Joi, 15 aprilie 1999

SUMAR

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           289. - Hotãrâre privind transmiterea, în folosintã gratuitã, a unui imobil situat în municipiul Bucuresti

            293. - Hotãrâre privind stabilirea datei pentru alegerea unor primari
 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATRIE PUBLICE CENTRALE

           81. - Ordin al ministrului industriei si comertului pentru aprobarea unor disponibilizãri colective pe anul 1999 la Societatea Nationalã "nuclearelectrica" S.A

           83. - Ordin al ministrului industriei si comertului pentru aprobarea Programului de restructurare a Societãtii Nationale a Petrolului "petrom" - S.A. Bucuresti

           124. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Programului de restructurare a Societãtii Nationale "aeroportul international constanta" S.A.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea, în folosintã gratuitã, a unui imobil situat în municipiul Bucuresti

            În temeiul art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã transmiterea, în folosintã gratuitã, pe o perioadã de 20 de ani, a imobilului, identificat conform datelor din anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea Ministerului Apãrãrii Nationale, Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritãtii Judecãtoresti.
            Art. 2. - (1) Transmiterea imobilului prevãzut la art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între Ministerul Apãrãrii Nationale si Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritãtii Judecãtoresti.
            (2) Protocolul cuprinde si obligatiile care revin Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritãtii Judecãtoresti în legãturã cu folosinta imobilului transmis.

p. PRIM-MINISTRU,
VICTOR BABIUC

Contrasemneazã:
p. Ministru de stat, ministrul apãrãrii nationale,
Dan Zaharia,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 8 aprilie 1999.
Nr. 289.

ANEXA

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului aflat în administrarea Ministerului Apãrãrii Nationale, care se transmite în folosintã gratuitã Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritãtii Judecãtoresti


Locul unde
este situat
imobilul care
se transmite
Persoana juridicã
de la care
se transmite
imobilul
Persoana juridicã
la care
se transmite
imobilul
Caracteristicile tehnice
ale imobilului

Municipiul Bucuresti,
Drumul Taberei
nr. 5-7, sectorul 6
Ministerul
Apãrãrii Nationale
Casa Asigurãrilor
de Sãnãtate
a Apãrãrii, Ordinii
Publice, Sigurantei
Nationale si Autoritãtii
Judecãtoresti
Pavilionul I - atelier
- suprafata construitã = 534 m2
- suprafata desfãsuratã = 1.057 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind stabilirea datei pentru alegerea unor primari

            În temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicatã, modificatã si completatã prin Legea nr. 164/1998,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Articol unic. - Se stabileste data de 9 mai 1999 pentru alegerea primarilor în circumscriptiile electorale prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Secretar de stat,
seful Departamentului pentru
Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca

Bucuresti, 14 aprilie 1999.
Nr. 293.

ANEXÃ

LISTA
cuprinzând circumscriptiile electorale
în care se vor desfãsura alegeri pentru primari la data de 9 mai 1999
  


Nr.
crt.
Denumirea circumscriptiei electorale
Judetul

1. Ungra Brasov
2. Bârza Olt
3. Stefesti Prahova

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI

ORDIN
pentru aprobarea unor disponibilizãri colective pe anul 1999 la Societatea Nationalã "nuclearelectrica" - S.A.

            Ministrul industriei si comertului,
            în conformitate cu prevederile art. 3 lit. A pct. 2 si ale art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele mãsuri de protectie pentru persoanele ale cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective, efectuate în procesul de restructurare, închidere operationalã a activitãtii, privatizare sau lichidare, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1997, modificatã si completatã prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 52/1998, precum si cu prevederile Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 36/1998 privind unele mãsuri de protectie pentru personalul al cãrui contract individual de muncã va fi desfãcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "renel", Regiei Autonome a Gazelor Naturale "romgaz" Medias si a Regiei Autonome a Petrolului "petrom" Bucuresti, ale Hotãrârii nr. 1/1999 a Adunãrii generale a actionarilor Societãtii Nationale "nuclearelectrica" - S.A. si ale Programului de reorganizare aprobat prin Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 80/1999,
            în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 382/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Comertului,
            emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobã disponibilizarea colectivã pe anul 1999 a unui numãr de 306 persoane din cadrul Societãtii Nationale "nuclearelectrica" - S.A. începând cu data de 1 mai 1999, ca urmare a aplicãrii programului de reorganizare.
            Art. 2. - Consiliul de administratie si conducerea executivã ale Societãtii Nationale "nuclearelectrica" - S.A. vor lua mãsurile necesare pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin.

p. Ministrul industriei si comertului,
Nicolae Stãiculescu,
secretar de stat

Bucuresti, 5 aprilie 1999.
Nr. 81.

MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI

ORDIN
pentru aprobarea Programului de restructurare
a Societãtii Nationale a Petrolului "petrom" - S.A. Bucuresti

            Ministrul industriei si comertului,
            în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele mãsuri de protectie pentru persoanele ale cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective efectuate în procesul de restructurare, închidere operationalã a activitãtii, privatizare sau lichidare, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1997, modificatã si completatã prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 52/1998,
            având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) si (2) si ale art. 2 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 36/1998 privind unele mãsuri de protectie pentru personalul al cãrui contract individual de muncã va fi desfãcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "renel", Regiei Autonome a Gazelor Naturale "romgaz" Medias si a Regiei Autonome a Petrolului "petrom" Bucuresti,
            în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 382/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Comertului,
            emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - (1) Se aprobã Programul de restructurare a Societãtii Nationale a Petrolului "petrom" - S.A. Bucuresti prevãzut în anexa la prezentul ordin,
            (2) Programul de restructurare se transmite de cãtre Ministerul Industriei si Comertului direct titularului.
            Art. 2. - Personalul care urmeazã sã fie disponibilizat ca urmare a programului de restructurare prevãzut la art. 1 va beneficia de mãsurile de protectie care se acordã în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 36/1998.
            Art. 3. - Consiliul de administratie si conducerea executivã ale Societãtii Nationale a Petrolului "petrom" - S.A. Bucuresti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

p. Ministrul industriei si comertului,
Nicolae Stãiculescu,
secretar de stat

Bucuresti, 9 aprilie 1999.
Nr. 83.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Programului de restructurare a Societãtii-Nationale "aeroportul international constanta" - S.A.

            Ministrul transporturilor,
            pentru redresarea si rentabilizarea activitãtii, precum si pentru pregãtirea procesului de privatizare a Societãtii Nationale "aeroportul international constanta" - S.A.
            în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 207/1997, cu modificãrile si completãrile ulterioare,
            în baza Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele mãsuri de protectie pentru persoanele ale cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective efectuate în procesul de restructurare, închidere operationalã a activitãtii, privatizare sau lichidare, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1997, cu modificãrile si completãrile ulterioare,
            tinând seama de prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 523/1998 privind înfiintarea Societãtii Nationale "Aeroportul International Constanta" - S.A.
            în temeiul prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificãrile si completãrile ulterioare,
            emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobã Programul de restructurare a Societãtii Nationale "aeroportul international constanta" S.A.*), prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin, adoptat de adunarea generalã a actionarilor prin Hotãrârea nr. 1 din 28 ianuarie 1999.
            Art. 2. - Directia generalã de strategie si management din cadrul Ministerului Transporturilor, împuternicitii mandatati sã reprezinte interesele capitalului de stat în adunarea generalã a actionarilor si Consiliul de administratie al Societãtii Nationale "aeroportul international constanta" - S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
            Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu

Bucuresti, 10 martie 1999.
Nr. 124.


*) Programul de restructurare se comunicã unitãtilor interesate.