MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 149    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Vineri, 9 aprilie 1999

SUMAR

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            44. - Ordonantã de urgentã pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 67/1998 privind restructurarea financiarã a Bãncii Române de Comert Exterior - BANCOREX - S.A., în vederea privatizãrii

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 67/1998 privind restructurarea financiarã a Bãncii Române de Comert Exterior - BANCOREX - S.A., în vederea privatizãrii

            În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

           Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:

           Art. I. - Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 67/1998 privind restructurarea financiarã a Bãncii Române de Comert Exterior - BANCOREX - S.A., în vederea privatizãrii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515, din 30 decembrie 1998, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:
           1. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 1. - (1) Se autorizeazã Agentia de Valorificare a Activelor Bancare sã preia active bancare supuse valorificãrii de la Banca Românã de Comert Exterior BANCOREX - S.A., în limita unui plafon de 4.182.000.000 mii lei. Activele bancare supuse valorificãrii vor fi preluate în conditiile prevãzute la art. 8 si 12 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 51/1998 privind unele mãsuri premergãtoare privatizãrii bãncilor.
            (2) Operatiunea de preluare a activelor neperformante se va efectua cu respectarea urmãtoarelor conditii si termene:
            a) va fi precedatã de clasificarea portofoliului de credite si a dobânzilor aferente, precum si de provizionarea acestora în conformitate cu normele Bãncii Nationale a României, pe baza situatiei efective înregistrate la 31 martie 1999;
            b) se va desfãsura efectiv în cursul trimestrului II 1999;
            c) va fi evidentiatã în bilantul Bãncii Române de Comert Exterior - BANCOREX - S.A. la data de 30 iunie 1999.
            (3) Pentru activele bancare supuse valorificãrii, Banca Românã de Comert Exterior - BANCOREX - S.A. va primi un titlu de stat, care va fi evidentiat în contul datoriei publice interne si va fi utilizat pentru stingerea creditului special acordat de Banca Nationalã a României în momentul instituirii administrãrii speciale a Bãncii Române de Comert Exterior - BANCOREX - S.A. Dobânda aferentã acestui credit acordat de Banca Nationalã a României se anuleazã.
            (4) Titlul de stat prevãzut la alin. (3) nu va fi negociabil, va purta o dobândã a cãrei ratã va fi egalã cu rata medie a dobânzii practicate de Banca Nationalã a României pentru rezervele minime obligatorii ale bãncilor comerciale si va fi rambursat în zece rate anuale egale, începând cu data de 30 iunie 2001. Dobânda se datoreazã si se calculeazã începând cu data de 1 ianuarie 2001 si se plãteste semestrial începând cu data de 30 iunie 2001. Titlul de stat va fi emis la data încheierii preluãrii efective a activelor neperformante de cãtre Agentia de Valorificare a Activelor Bancare, în limita plafonului stabilit la art. 1."
           2. Articolul 2 se abrogã.
           3. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 3. - (1) Bãncii Române de Comert Exterior BANCOREX - S.A. si Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare le revine întreaga responsabilitate asupra corectitudinii determinãrii sumelor reprezentând activele predate.
            (2) Pânã la predarea efectivã, evidentele rãmân în custodia Bãncii Române de Comert Exterior - BANCOREX S.A., care va declansa sau, dupã caz, va continua procedurile de recuperare a activelor bancare supuse valorificãrii.
            (3) Sumele efectiv recuperate de Banca Românã de Comert Exterior - BANCOREX - S.A. în perioada predãrii activelor neperformante Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare vor fi virate în contul general al trezoreriei statului deschis la Banca Nationalã a României, pe numele Ministerului Finantelor, iar titlul de stat va fi emis la valoarea netã a activelor efectiv predate agentiei.
           4. Dupã articolul 3 se introduce articolul 4, care va avea urmãtorul continut:
            "Art. 4. - Se mandateazã Fondul Proprietãtii de Stat, în calitate de actionar majoritar, sã propunã adunãrii generale a actionarilor Bãncii Române de Comert Exterior BANCOREX - S.A. urmãtoarele:
            a) acoperirea pierderilor înregistrate la data de 31 decembrie 1998, prin reducerea soldurilor conturilor "rezerve legale", "alte rezerve" si "capital social", în conformitate cu prevederile legale;
            b) mandatarea administratorului special cu întocmirea unui program de restructurare financiarã si operationalã a Bãncii Române de Comert Exterior - BANCOREX - S.A., care sã cuprindã posibilitatea de a redimensiona reteaua teritorialã si personalul, în vederea eliminãrii pierderilor operationale. În acest scop, va fi solicitatã Banca Nationalã a României sã aprobe prelungirea mandatului administratorului special."
           Art. II. - Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 67/1998 privind restructurarea financiarã a Bãncii Române de Comert Exterior - BANCOREX - S.A., în vederea privatizãrii, cu modificãrile si completãrile aduse prin prezenta ordonantã de urgentã, se va republica în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, dându-se articolelor o nouã numerotare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Presedintele agentiei române de dezvoltare,
Kerekes Gábor,
vicepresedinte
Guvernatorul Bãncii Nationale a României,
Mugur lsãrescu
p. Presedintele Consiliului de administratie
al Fondului Proprietãtii de Stat,
Victor Erös,
vicepresedinte

Bucuresti, 9 aprilie 1999.
Nr. 44.