MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI
 
P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 139    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Luni, 5 aprilie 1999
 
SUMAR
 
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE
 
            23. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru punerea în aplicare a Instructiunilor tehnice privind continutul-cadru si modul de întocmire a Cãrtii petroliere
 
            78. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Nomenclatorului activitãtilor de administrare, exploatare, întretinere si reparatii la drumurile publice
 
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE
 
AGENTIA NATIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE
 
ORDIN
pentru punerea în aplicare a Instructiunilor tehnice privind continutul-cadru si modul de întocmire a Cãrtii petroliere
 
            Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
            având în vedere:
            · Legea petrolului nr. 134/1995;
            · Hotãrârea Guvernului nr. 1.265/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995 si modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 1.043/1995 privind unele mãsuri în domeniul cooperãrii cu parteneri strãini la explorarea de titei si gaze în România,
            în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 221/1995 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
            emite urmãtorul ordin:
 
            Art. 1. - Se aprobã Instructiunile tehnice privind continutul-cadru si modul de întocmire a Cãrtii petroliere.
            Art. 2. - Instructiunile tehnice privind continutul-cadru si modul de întocmire a Cãrtii petroliere intrã în vigoare la 90 de zile de la data publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãs
 
Bucuresti, 26 februarie 1999.
Nr. 23.
 
INSTRUCTIUNI TEHNICE
privind continutul-cadru si modul de întocmire a Cãrtii petroliere
 
            Art. 1. - Cartea petrolierã este subsistemul de evidentã care contine totalitatea actelor juridice de orice naturã, referitoare la un perimetru petrolier sau în legãturã cu acesta, toate datele referitoare la proprietatea terenurilor, situatia topograficã a perimetrului respectiv si a tuturor lucrãrilor si facilitãtilor petroliere existente, precum si situatia cuprinzând rezervele de petrol si productia de substante din cadrul acestuia (art. 53 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995).
            Art. 2. - Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale stabileste continutul-cadru si tine Cartea petrolierã.
            Art. 3. - Documentele si datele prevãzute de Cartea petrolierã pentru fiecare perimetru în parte vor fi transmise, în mod gratuit, de cãtre titularii acordurilor petroliere Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale în termen de 90 de zile de la data încheierii acestora.
            Pentru zãcãmintele comerciale (structuri) pentru care, la data intrãrii în vigoare a prezentelor instructiuni, au fost încheiate acorduri petroliere, datele vor fi transmise Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale în termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a acestor instructiuni.
            Art. 4. - Documentele si datele prevãzute la art. 3 vor fi transmise Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale dupã cum urmeazã:
            a) înscrisurile, în original, câte un exemplar din fiecare piesã;
            b) datele, pe suport hârtie sau sub formã de înregistrãri pe suport magnetic, accesibile echipamentului de prelucrare automatã a datelor, existente la Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale, cu efect juridic echivalent.
            Art. 5. - Datele mãsurãtorilor topogeodezice, hãrtile si planurile de situatie, necesare pentru sustinerea înscrisurilor din Cartea petrolierã se realizeazã în conformitate cu prevederile Legii cadastrului si publicitãtii imobiliare nr. 7/1996 si ale Normelor tehnice privind executarea cadastrului general.
            Art. 6. - Orice modificãri de ordin juridic, tehnic sau economic privind perimetrul petrolier, care apar în cursul executãrii operatiunilor petroliere, vor fi comunicate Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale în conditiile art. 4, în termen de 15 zile de la producerea acestora, cu exceptia datelor cadastrale, al cãror termen de comunicare este de 90 de zile.
            Art. 7. - Datele referitoare la valoarea mijloacelor fixe apartinând exploatãrii si anexelor acesteia la resursele geologice si rezerve vor fi comunicate anual, iar productiile realizate, trimestrial, în conditiile art. 4.
            Art. 8. - Continutul-cadru al Cãrtii petroliere este prezentat în anexele nr. 1-3.
 
ANEXA Nr. 1
 
1. REGISTRUL CUPRINZÂND DEPOZITE DE ACTE SI DATE JURIDICE SI ADMINISTRATIVE REFERITOARE LA PERIMETRUL PETROLIER
 
            Registrul contine actele juridice si administrative în original referitoare la perimetrul petrolier, precum si datele si informatiile cu privire la identificarea perimetrelor, acordul petrolier, avizele si autorizatiile pentru executarea operatiunilor petroliere, precum si actele care justificã aceste date si informatii.
 
            1.A. Date de sintezã din registrul privind identificarea perimetrului petrolier
            1.A.1. Denumirea perimetrului petrolier
            1.A.2. Titularul acordului
            1.A.3. Hotãrârea Guvernului privind aprobarea acordului
            1.A.4. Localizarea perimetrului petrolier (comuna, judetul)
            1.A.5. Suprafata perimetrului (km2 sau ha)
            1.A.6. Inventarul punctelor de contur ale perimetrului cu coordonate X, Y în sistem de proiectie stereograficã 1970
            1.A.7. Inventarul parcelelor de teren ocupate pentru realizarea operatiunilor petroliere (folosinta petrolierã, localizarea, numãrul cadastral, actul de detinere sau de folosintã, suprafata partialã si pe total perimetru petrolier).
 
            1.B. Acte juridice si administrative
            1.B.1. Acordul petrolier pe baza cãruia s-a concesionat sau s-a dat în administrare perimetrul respectiv, conform prevederilor art. 35 lit. a)-h) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.265/1996
            1.B.2. Actele aditionale la acordul petrolier
            1.B.3. Actele juridice referitoare la terenurile ocupate
            1.B.4. Hotãrârile judecãtoresti privind rezolvarea litigiilor asupra terenurilor afectate de perimetrul petrolier
            1.B.5. Documentul de înregistrare la organele juridice a unei sucursale sau filiale pentru titularii acordurilor petroliere, persoane juridice strãine
            1.B.6. Actul de transfer al drepturilor si obligatiilor asumate de titularul unui acord petrolier aprobat de Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.)
            1.B.7. Hotãrârile instantelor judecãtoresti sau arbitrale cu privire la solutionarea litigiilor dintre A.N.R.M. si titularii acordurilor petroliere
            1.B.8. Notificãrile A.N.R.M. fãcute titularului acordului petrolier
            1.B.9. Notificarea titularului acordului petrolier cãtre A.N.R.M. privind cazul de fortã majorã
            1.B.10. Actul prin care A.N.R.M. a acordat altor persoane juridice decât titularul acordului petrolier dreptul de explorare si/sau de exploatare pentru alte substante minerale utile decât cele prevãzute la art. 1 din Legea nr. 134/1995
            1.B.11. Actul de solicitare, adresat A.N.R.M., privind renuntarea titularului la acordul petrolier
            1.B.12. Decizia A.N.R.M. de încetare a concesiunii sau a administrãrii acordate titularului acordului petrolier
            1.B.13. Procesul-verbal de preluare de la concesionar sau de la administrator a exploatãrii, cu toate dependintele si anexele sale, la expirarea acordului petrolier.
 
ANEXA Nr. 2
 
2. REGISTRUL CUPRINZÂND DATE TEHNICE SI ECONOMICE ALE PERIMETRULUI PETROLIER
 
            Registrul cuprinzând date tehnice si economice ale perimetrului petrolier si în cadrul acestuia, dupã caz, pe zãcãminte comerciale, cuprinde datele si informatiile referitoare la lucrãrile petroliere efectuate fizic si valoric, situatia privind resursele geologice si rezervele, productia fizicã si valoricã, precum si facilitãtile petroliere existente.
 
            A. Mijloace de exploatare

Nr.
crt.
Denumirea
U.M.
Cantitatea
Valoarea
rãmasã*)

0
1
2
3
4

1. Sonde de explorare 
Sonde de exploatare 
- de extractie a titeiului 
- de extractie a gazelor bogate (gaz condensat) 
- de extractie a gazelor sãrace 
- de extractie a amestecurilor de gaze combustibile 
- de injectie: · apã tehnologicã 
                    · aer 
                    · abur 
                    · gaze 
                    · alti agenti 
                    · evacuarea apei 
- parametrice 
- de salvare
bucãti

2. Conducte 
- de amestec: pentru sonde: · titei 
                                            · gaze 
- de injectie: · apã tehnologicã 
                    · aer 
                    · abur 
                    · gaze 
                    · alti agenti 
                    · evacuarea apei
 
**)

- de transport: - titei brut 
                        - gaze: · joasã presiune 
                                    · medie presiune 
                                    · înaltã presiune 
                        - apã rezidualã 
                        - apã potabilã 
                        - aer 
                        - abur 
                        - titei 
                        - gazolinã 
                        - condensat 
- alte conducte
3. Parcuri separatoare 
- produs colectat: · titei 
                          · gaze 
                          · titei+gaze 
- echipament de pompare
bucãti/m3

4. Depozite de titei/statii de predare-primire a titeiului 
- depozite de titei 
- statii de predare-primire a titeiului 
- statii de predare-primire a gazelor

5. Rampe de titei/gazolinã 
- rampe de titei 
- rampe de gazolinã
buc.

 

0
1
2
3
4

6. Statii compresoare 
- tip de produs comprimat: · gaze 
                                       · aer 
                                       · C02 
                                       · alt produs
bucãti

7. Statie de uscare a gazelor bucãti

8. Statie de degazolinare
bucãti
9. Statii de mãsurã si reglare 
- tip de produs colectat: · gaz 
                                   · aer 
                                   · C02 
                                   · alt produs
bucãti

10. Statii de predecantare a apei reziduale
bucãti

11. Statii de epurare a apei reziduale bucãti

12.
Statii de injectie a apei
bucãti

13. Distribuitoare de injectie 
- tip de fluid injectat: · apã 
                                · aer 
                                · gaze 
                                · C02 
                                · alte produse
bucãti

14.
Statii de decarbonatare
bucãti

            *) În mii dolari S.U.A. la paritatea monetarã la data de 31 decembrie a anului anterior. 
            **) Pentru fiecare tip de conductã se vor mentiona diametrul (inci) si lungimea (metri). 
  
            B. Utilitãti 
Nr.
crt.
Denumirea
U.M.
Cantitatea
Valoarea
rãmasã*)

0
1
2
3
4

1. Energie electricã 
- linii electrice 
- posturi transformatoare 
- statii de transformare
 
m
bucãti
bucãti

2. Apã
- sistem de alimentare: · puturi 
                                    · alt sistem 
- statii de alimentare
 
bucãti 
bucãti

3. Abur 
- baterie pentru cazane
 
bucãti

 
1.
2.
3.
C. Alte facilitãti 
Ateliere de reparatii si reconditionãri 
Constructii administrative 
Terenuri proprietate
 
m2
m2
ha


            *) În mii dolari S.U.A. la paritatea monetarã la data de 31 decembrie a anului anterior.
 
            D. Lucrãri aprobate de A.N.R.M. privind operatiunile petroliere
 

Nr.
crt.
Denumirea
Anul
executiei
Încadrarea
lucrãrii*)
Codul
din arhiva
A.N.R.M.
Numãrul
avizului
A.N.R.M.
Observatii

0
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Proiecte pentru lucrãri de explorare si 
avize A.N.R.M.
2. Programe de exploatare experimentalã si 
avize A.N.R.M.
3. Documentatii privind evaluarea resurselor 
geologice si a rezervelor de petrol si 
declararea descoperirii comerciale, precum 
si avize A.N.R.M.
4. Studii tehnico-economice de exploatare 
privind evaluarea resurselor geologice si a 
rezervelor de petrol, precum si avize 
A.N.R.M.
5. Programe anuale de exploatare si avize 
A.N.R.M.
6. Autorizatie eliberatã de A.N.R.M. pentru 
începerea operatiunilor petroliere
7. Alte documentatii si studii
8. Rapoarte trimestriale referitoare la activita- 
tea de explorare
9. Raport geologic final privind rezultatele 
lucrãrilor de explorare
10. Rapoarte trimestriale privind desfãsurarea 
activitãtii de dezvoltare si exploatare
11. Rapoarte anuale privind evidenta si mis- 
carea resurselor geologice si a rezervelor 
de petrol
12. Solicitãri pentru evacuarea apelor rezidu- 
ale în subsol si avize A.N.R.M.
13. Solicitãri pentru abandonãri de sonde de 
explorare si de exploatare, precum si 
avize A.N.R.M.
14. Acte referitoare la acordurile de mediu
15. Actul prin care se dovedeste depunerea 
decontului anual la organul fiscal teritorial 
privind taxa de exploatare
16. Procesul-verbal de predare-primire a rede- 
ventei trimestriale dintre titularul acordului 
petrolier si unitatea de transport speciali- 
zatã
17. Actul prin care se dovedeste cã titularul 
acordului petrolier a depus decontul tri- 
mestrial de platã a redeventei petroliere
18. Acte prin care se dovedeste cã titularul 
acordului petrolier a vãrsat la bugetul de 
stat sumele reprezentând taxa de exploa- 
tare si contravaloatea redeventei petroliere
19. Bilant contabil anual al zãcãmintelor 
comerciale din perimetru


            *) Se va preciza dacã operatiunea petrolierã face parte din programul obligatoriu convenit în acord sau reprezintã o lucrare suplimentarã.
 
            E. Date privind zãcãmântul comercial (structurã)
 
            Denumirea ............................................ 
                            (Unitatea geologicã majorã..................................... 
                            Subunitatea structuralã majorã............................... 
                            Codul structurii ...................................................)
Cod ................. 
Cod .................
 
1. Localizare 
a) pe uscat 
b) pe mare 
c) judetul 
d) localitatea
2. Perimetrul
3. Compania titularã a acordului petrolier
4. Inspectoratul zonal al A.N.R.M.
5. Tipul petrolului descoperit 
a) titei si gaze asociate 
b) gaze naturale libere bogate (gaz condensat) 
c) gaze naturale libere sãrace 
d) amestecuri de gaze combustibile
6. Formatiuni geologice de interes 
1. .................................. 
2. .................................. 
3. .................................. 
  
  
 
7. Resurse geologice initiale/existente 
a) titei, 103 tone 
b) condensat, 103 tone 
c) gaze asociate, 106 Stm3 
d) gaze libere, 106 Stm3 
e) amestecuri de gaze combustibile, 106 Stm3
8. 
8.1.
Rezerve initiale/existente 
- dovedite: 
a) titei, 103 tone 
b) condensat, 103 tone 
c) gaze asociate, 106 Stm3 
d) gaze libere, 106 Stm3 
e) amestecuri de gaze combustibile, 106 Stm3
Primare:
Secundare:
initiale
existente
initiale
existente
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2. - probabile: 
a) titei, 103 tone 
b) condensat, 103 tone 
c) gaze asociate, 106 Stm3 
d) gaze libere, 106 Stm3 
e) amestecuri de gaze combustibile, 106 Stm3
       
8.3. - posibile: 
a) titei, 103 tone 
b) condensat, 103 tone 
c) gaze dizolvate, 106 Stm3 
d) gaze libere, 106 Stm3 
e) amestecuri de gaze combustibile, 106 Stm3
       
 
9. Factor de recuperare realizat/potential (%) 
  
  
Pentru rezerve dovedite: 
a) titei 
b) condensat 
c) gaze asociate 
d) gaze libere 
e) amestecuri de gaze combustibile
Total:
Primar:
Secundar:
realizat
potential
realizat
potential
realizat
potential
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Productia cumulatã, realizatã pânã la finele anului 
a) titei, 103 tone 
b) condensat, 103 tone 
c) gaze asociate, 106 Stm3 
d) gaze libere, 106 Stm3 
e) amestecuri de gaze combustibile, 106 Stm3
11. Productia trimestrialã realizatã
Trimestrul
TOTAL,
din care,
> 3.500 m
adâncime
Prin
metode
primare
Prin
metode
secundare
  a) titei, 103 tone
II 
III 
IV 
TOTAL AN:
       
  b) condensat, 103 tone
II 
III 
IV 
TOTAL AN:
       
   
Trimestrul
TOTAL:
Comprimate
cu o treaptã
Comprimate
cu douã trepte
  c) gaze asociate, 106 Stm3
II 
III 
IV 
TOTAL AN:
   
 
 
   
Trimestrul
TOTAL,
din care,
> 3.500 m
adâncime
Prin
metode
primare
Prin
metode
secundare
  d) gaze libere, 106 Stm3
II 
III 
IV 
TOTAL AN:
       
  e) amestecuri de gaze combustibile, 106 Stm3
I
II
III
IV
TOTAL AN:
       
12. Productia totalã de gaze naturale reinjectate în zãcãmânt în scopuri tehnologice (trimestru/an)
 
 
 
a) gaze asociate, 106 Stm3 
b) gaze libere, 106 Stm3
Trimestrul
TOTAL :
I
II
III
IV
         
 
ANEXA Nr. 3
 
3. HÃRTI SI PLANURI DE SITUATIE NECESARE PENTRU SUSTINEREA ÎNSCRISURILOR DIN REGISTRE
 
            3.1. Harta teritoriului administrativ din cadrul perimetrului petrolier, la scara 1:25.000 pânã la 1:200.000
            3.2. Planuri topografice de ansamblu care însotesc documentatiile tehnice ale investitiilor petroliere, la scara 1:5.000 pânã la 1:10.000
            3.3. Planuri de situatie topo/cadastrale ale parcelelor ocupate, pentru realizarea operatiunilor petroliere, la scara 1:500 pânã la 1:2.000, si coordonatele punctelor de contur.
 
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 
ORDIN
pentru aprobarea Nomenclatorului activitãtilor de administrare, exploatare, întretinere si reparatii la drumurile publice
 
            În temeiul art. 57 lit. h) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobatã prin Legea nr. 82/1998, republicatã, si al Hotãrârii Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificãrile si completãrile ulterioare,
 
            ministrul transporturilor emite urmãtorul ordin:
 
            Art. 1. - Se aprobã Nomenclatorul activitãtilor de administrare, exploatare, întretinere si reparatii la drumurile publice, prevãzut în anexa nr. 1.
            Structura, pe grupe si subgrupe de lucrãri, a indicativelor activitãtilor de administrare, exploatare, întretinere si reparatii la drumurile publice este prevãzutã în anexa nr. 2.
            Art. 2. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantã din prezentul ordin.
            Art. 3. - Administratia Nationalã a Drumurilor din România si administratorii celorlalte drumuri publice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
            Art. 4. - La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin îsi înceteazã aplicabilitatea orice dispozitie contrarã.
            Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
 
Bucuresti, 16 februarie 1999.
Nr. 78.
 
ANEXA Nr. 1
 
NOMENCLATORUL
activitãtilor de administrare, exploatare, întretinere si reparatii la drumurile publice
 

Simbol
Denumirea activitãtii si a indicativului
U.M.

A. Administrarea retelei de drumuri publice mii lei
A.1.
Gestionarea bunurilor publice din administrare
mii lei
A.2.
Întocmirea documentatiilor tehnico-economice pentru lucrãrile de întretinere 
si reparatii curente la drumuri si poduri 
mii lei
A.3.
Asigurarea calitãtii si controlul tehnic al calitãtii, activitate laboratoare
mii lei
A.4.
Studii, cercetãri, experimentãri, inclusiv urmãrirea în exploatare a acestora
mii lei
A.5.
Coordonarea dezvoltãrii unitare a retelei de drumuri publice
mii lei
 

Simbol
Denumirea activitãtii si a indicativului
U.M.

B. Exploatarea retelei de drumuri publice mii lei
C.
Întretinerea curentã a drumurilor, podurilor si anexelor
mii lei
101.
Întretinerea curentã pe timp de varã mii lei
102.
Întretinerea curentã pe timp de iarnã
mii lei
D.
Întretinerea periodicã a drumurilor, podurilor si anexelor
mii lei
103.
Tratamente bituminoase
mii m2/km/
mii lei
104. Straturi bituminoase foarte subtiri
mii m2/km/
mii lei
105. Covoare bituminoase
mii m2/km/
mii lei
106. Reciclarea in situ a îmbrãcãmintei asfaltice
mii m2/km/
mii lei
107.
Siguranta rutierã
mii lei
108.
Plantatii rutiere
mii lei
109.
Întretinerea clãdirilor
mii lei
110. Pietruiri de drumuri de pãmânt
mii m2/km/
mii lei
111.
Protejarea corpului si a platformei drumului
mii lei
112.
Întretinerea periodicã a podurilor, pasajelor, podetelor, tunelurilor
mii lei
E.
Reparatii curente la drumuri, poduri si anexe
mii lei
113. Lucrãri pentru aducerea drumurilor, podurilor, pasajelor, tunelurilor 
în starea tehnicã initialã, în urma unor evenimente accidentale (inundatii, 
cutremure, alunecãri etc.)
mii lei
114.
Îmbrãcãminte bituminoasã usoarã
mii lei
115. Ranforsãri de sisteme rutiere (cu lianti bituminosi si hidraulici)
mii m2/km/
mii lei
116.
Benzi suplimentare pentru vehicule lente
km/mii lei
117.
Eliminarea punctelor periculoase, amenajãri de intersectii
bucatã/mii lei
118.
Reparatii curente la poduri
mii lei

            TOTAL GENERAL A+B+C+D+E:
mii lei

F.
Reparatii capitale la drumuri, poduri si anexe
mii lei
119. Consolidãri de terasamente la drumuri, versanti, ameliorãri de albii, ziduri 
de sprijin de volum mare, copertine de protectie contra avalanselor etc.
mii lei
120. Reabilitãri de sisteme rutiere, amenajãri ale variantelor ocolitoare 
pe traseele existente
km/mii lei
121. Consolidãri, definitivãri de poduri, având lungimea pânã la 40 ml si 
reabilitãri de poduri si pasaje
bucatã/mii lei
122. Consolidãri, extinderi, modernizãri de clãdiri, aferente drumurilor publice
mii lei
123. Întocmirea documentatiilor tehnice pentru reparatii capitale la drumuri, 
poduri, pasaje, tuneluri si la clãdiri, aferente drumurilor publice
mii lei

            TOTAL GENERAL:
mii lei

 
ANEXA Nr. 2
 
STRUCTURA,
pe grupe si subgrupe de lucrãri, a indicativelor activitãtilor de administrare, exploatare, întretinere si reparatii la drumurile publice
 

Simbol/
Indicativ
Denumirea activitãtii,
a indicativului si a subindicativului
U.M.

0
1
2

A.
Administrarea retelei de drumuri publice
mii lei
A1.
Gestionarea bunurilor publice din administrare
mii lei
A.1.1. Cadastrul drumurilor
mii lei
A.1.2. Cartea constructiilor si arhiva de documente
mii lei
A.1.3. Postutilizarea bunurilor publice
mii lei
A.1.4. Asigurarea pazei bunurilor publice
mii lei
A.1.5. Retea de radio, telefon, radio-telefon, teletransmisie la retele locale, 
nationale si internationale
mii lei
A.1.6. Sistemul de administrare optimizatã a drumurilor si podurilor
mii lei
A.1.6.1. Banca de date tehnice rutiere
mii lei
A.1.6.2. Exploatarea si dezvoltarea sistemului de administrare optimizatã PMS 
si BMS
mii lei
A.1.6.3. Gestiunea traficului rutier
mii lei
A.1.6.4. Investigarea si expertizarea retelei rutiere prin mãsurãtori cu apara- 
turã si revizii ale stãrii drumurilor, podurilor, pasajelor, tunelurilor si anexelor
mii lei
A.2.
Întocmirea documentatiilor tehnico-economice pentru lucrãrile de 
întretinere curentã, periodicã si pentru reparatii curente la drumuri 
si poduri
mii lei
A.3. Asigurarea calitãtii si controlul tehnic al calitãtii, activitate laboratoare 
si consultantã
mii lei
A.4.
Studii, cercetãri, experimentãri
mii lei
A.4.1. Studii si experimentãri privind siguranta rutierã
mii lei
A.4.2. Studii si experimentãri pentru realizarea îmbrãcãmintei rutiere 
cu caracteristici superioare
mii lei
A.4.3. Investigatii, expertizãri, cercetãri si testãri de poduri, pasaje, 
tuneluri si la alte lucrãri de artã
mii lei
A.4.4. Alte studii si cercetãri pentru îndeplinirea obiectului de activitate, 
inclusiv urmãrirea în exploatare a sectoarelor experimentale pe termen 
lung
mii lei
A.5.
Coordonarea dezvoltãrii unitare a retelei de drumuri publice
mii lei
A.5.1. Elaborarea studiilor si prognozelor pentru întretinerea, dezvoltarea 
unitarã si sistematizarea retelei de drumuri publice
mii lei
A.5.2. Elaborarea normelor specifice sectorului de drumuri si poduri mii lei
A.5.3. Asigurarea îndrumãrii tehnice si metodologice a unitãtilor de admi- 
nistrare a drumurilor locale
mii lei
A.5.4. Activitãti functionale, gestionarea rovignetelor etc.
mii lei
A.5.5. Activitãti de protocol, prezentare si de publicitate, schimburi reciproce etc.
mii lei
A.5.6. Pregãtirea, perfectionarea si specializarea personalului
mii lei
A.5.7. Coordonarea dezvoltãrii sistemului informatic integrat al drumurilor
mii lei
B.
Exploatarea retelei de drumuri publice
mii lei
B.1.
Controlul autovehiculelor si încasarea contravalorii utilizãrii drumurilor
mii lei
B.2.
Analize, verificãri, eliberarea acordurilor, a autorizatiilor si urmãrirea 
respectãrii lor
mii lei
B.3.
Concesionãri, arendãri, închirieri de bunuri publice
mii lei
 

0
1
2

C. Întretinerea curentã a drumurilor, podurilor si anexelor
mii lei
101. Întretinerea curentã pe timp de varã
mii lei
101.1. Întretinerea pãrtii carosabile, specificã tipului de îmbrãcãminte (strat de 
rulare)
mii lei
101.1.1. Întretinerea îmbrãcãmintei asfaltice cuprinde: întretinerea suprafe- 
telor degradate la îmbrãcãmintea asfalticã si mãsuri de protectie a aces- 
teia; înlãturarea denivelãrilor si fãgaselor, colmatarea fisurilor si a 
crãpãturilor, badijonarea suprafetelor poroase, precum si asternerea 
nisipului sau a criblurii pe suprafetele cu bitum în exces sau slefuite, 
înlãturarea pietrisului sau a criblurii alergãtoare etc. 
101.1.2. Întretinerea îmbrãcãmintei asfaltice cu lianti hidraulici cuprinde: 
plombãri, colmatãri de rosturi si de crãpãturi, refacerea rosturilor, elimina- 
rea fenomenului de pompaj, refaceri de dale etc. 
101.1.3. Întretinerea pavajelor din piatrã cioplitã cuprinde: refaceri de 
suprafete izolate, înlocuiri de pavele, refacerea localã a bitumãrilor de ros- 
turi, combaterea excesului de bitum, eliminarea suprafetelor slefuite etc. 
101.1.4. Întretinerea pavajelor din bolovani sau din piatrã brutã cuprinde: 
curãtarea sau repararea localã a pavajelor din bolovani sau din piatrã 
brutã 
101.1.5. Întretinerea drumurilor pietruite cuprinde: greblarea pietrei 
alergãtoare si asternerea ei pe drum, aprovizionarea cu materiale 
pietroase, în volum de pânã la 300 m3/km, astuparea gropilor si a fãga- 
selor cu material pietros, scarificarea si reprofilarea, cu sau fãrã cilindrare, 
cu sau fãrã material pietros de adaos etc. 
101.1.6. Întretinerea drumurilor de pãmânt cuprinde: reprofilarea 
platformei, astuparea gropilor si a fãgaselor cu pãmânt, tãierea dâmburi- 
lor, stabilizãri cu lianti si cu alte produse chimice, completarea cu nisip, 
cu balast etc.
101.2. Întretinerea comunã a tuturor drumurilor
mii lei
101.2.1. Întretinerea platformei drumului cuprinde: curãtarea platformei 
drumului de noroiul adus de vehicule de pe drumurile laterale, de mate- 
rialele aduse de viituri (potmol, stânci, anrocamente, arbori etc.), tratarea 
burdusirilor, a unor tasãri locale, aducerea la profil a acostamentelor prin 
tãiere manualã sau mecanizatã, tãierea dâmburilor, completarea cu 
pãmânt, cu balast etc., nivelarea la cotã, curãtarea acostamentelor în 
dreptul parapetelor directionale; tãieri de cavaliere si corectarea taluzurilor 
de debleu sau de rambleu; întretinerea benzilor de încadrare prin elimi- 
narea unor denivelãri locale, eliminarea gropilor sau a adânciturilor prin 
acoperirea cu materiale de categoria celor din care acestea au fost exe- 
cutate initial etc. 
101.2.2. Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului, precum si preve- 
nirea efectelor inundatiilor cuprinde: 
- întretinerea santurilor si a rigolelor: curãtarea santurilor, a rigolelor, a 
canalelor si a podetelor, executarea santurilor de acostament si a santu- 
rilor de gardã, a rigolelor (exclusiv pavarea sau pereierea), pentru înde- 
pãrtarea apelor din zona drumului; decolmatarea sau desfundarea 
santurilor, rigolelor; a santurilor de gardã, a canalelor de scurgere; elimi- 
narea rupturilor locale, a tasãrilor si a crãpãturilor, refacerea rostuirii la 
santurile si rigolele pavate;
 

0
1
2

  - întretinerea drenurilor: curãtarea si repararea cãminelor de vizitare, a 
puturilor de aerisire si a capetelor de drenuri, completarea capacelor 
cãminelor la puturile de aerisire; verificarea functionãrii drenurilor (conform 
instructiei) si curãtarea cunetelor; 
- prevenirea efectelor inundatiilor: întretinerea lucrãrilor de corectii ale 
torentilor si de amenajare a vãilor contra eroziunilor; întretinerea lucrãrilor 
de apãrãri de maluri si regularizãri ale cursurilor de ape; completarea 
terasamentelor deteriorate local si a eroziunilor provocate de topirea 
zãpezilor; apãrãri de maluri de volum mic, corectii locale ale albiilor, san- 
turi de gardã, amenajãri ale torentilor si ale canalelor de evacuare pânã 
la 200 m lungime; stocuri de materiale, echipamente si dispozitive pen- 
tru interventii în caz de inundatii, variante locale de deviere a circulatiei 
ca urmare a efectelor inundatiilor, asigurarea stocurilor minimale de mate- 
riale, echipamente si mijloace de primã interventie în caz de inundatii; 
- întretinerea zidurilor de sprijin: întretinerea boltilor cu pilastri, a ranfor- 
turilor si a zidurilor de sprijin sau de cãptusire; curãtarea coronamentelor 
si barbacanelor de vegetatie, gunoaie, precum si corectii izolate 
101.2.3. Întretinerea mijloacelor pentru siguranta circulatiei rutiere si de 
informare cuprinde:
mii lei
  - întretinerea semnalizãrii verticale: îndreptarea, întretinerea, spãlarea si 
vopsirea portalelor, a indicatoarelor de circulatie, a stâlpilor si a altor mij- 
loace de dirijare a circulatiei, reconditionarea tablelor indicatoare, inclusiv 
pentru semnalizarea punctelor de lucru si a sectoarelor cu pericole, a 
portalelor si a consolelor; remontarea acestora; 
- întretinerea semnalizãrii orizontale: completarea sau refacerea izolatã a 
marcajelor pe partea carosabilã, corectii ale marcajelor; 
- întretinerea si montarea indicatoarelor de km si hm: vopsirea si scrierea, 
spãlarea sau îndreptarea indicatoarelor de km si hm, montarea acestora; 
- întretinerea parapetelor directionale: întretinerea parapetelor metalice, 
de zidãrie sau din beton, prin repararea tencuielilor, a zidãriei, aducerea 
la cotã, completarea elementelor necesare, revopsire, spãlare periodicã, 
protectii anticorosive etc.; 
- întretinerea gardurilor de protectie: întretinerea si repararea gardurilor 
de protectie, demontare, remontare, completare cu elementele necesare, 
vãruire sau vopsire; 
- vãruirea plantatiilor si a accesoriilor: vãruirea plantatiilor si a accesori- 
ilor (coronamente, garduri, borne etc.); 
- întretinerea zonei drumului: curãtarea pãrtii carosabile de materiale 
lunecoase (vopsele, bitumuri etc.), îndepãrtarea de pe platforma drumuri- 
lor a obstacolelor (anrocamente, stânci, bolovani, materiale rezultate din 
accidente de circulatie etc.), tãierea ramurilor pentru asigurarea vizibilitãtii 
si a gabaritului; 
- informãri privind starea drumurilor: informãri operative, la toate nivelu- 
rile, privind conditiile de circulatie pe timp de varã sau în caz de calami- 
tãti etc.
101.2.4. Asigurarea esteticii rutiere a drumurilor cuprinde: 
- întretinerea drumurilor: revizii curente si interventii operative, executate 
de echipe mobile; curãtarea de gunoaie, paie, noroi, cadavre etc. a plat- 
formei, a taluzurilor, santurilor, locurilor de parcare, fântânilor si a spatiilor 
verzi, strângerea materialului în grãmezi si transportul în afara zonei dru- 
mului; curãtarea trotuarelor si a casiurilor, precum si repararea sau com- 
pletarea elementelor lipsã; demontarea panourilor publicitare instalate 
ilegal sau degradate si depozitarea lor în afara zonei drumului;
 

0
1
2

  - cosirea vegetatiei ierboase: cosirea vegetatiei ierboase, din zonã (acos- 
tamente, santuri, taluzuri, bandã medianã), tãierea buruienilor, a lãstãrisu- 
lui, a drajonilor si a mãrãcinilor, curãtarea plantatiei de ramuri uscate etc. 
101.2.5. Întretinerea drumurilor laterale cuprinde: aducerea la profil si 
întretineri locale, asigurarea scurgerii apelor etc.
101.3.  Întretinerea podurilor, pasajelor, podetelor si a tunelurilor cuprinde: 
- la podurile din lemn: strângerea buloanelor si baterea penelor, impreg- 
narea cu substante antiseptice si ignifuge a elementelor din lemn; 
- la podurile de zidãrie, din beton, din beton armat, din beton, precompri- 
mat, pasaje reparatii de tencuieli; curãtarea rosturilor degradate si umple- 
rea lor cu mortar; curãtarea banchetelor si ungerea aparatelor de reazem; 
curãtarea cãii de noroi si gunoaie, desfundarea gurilor de scurgere; com- 
pletãri izolate de terasamente la calea de rulare sau la rampe; reparatii 
la parapete, trotuare, guri de scurgere, hidroizolatii, rosturi de dilatatie, 
casiuri, sferturi de con, scãri de acces, perforare fâsii cu goluri; 
- la podurile metalice: întretinerea vopselei prin completãri pe suprafete 
izotate; îndreptarea elementelor deformate; curãtarea nodurilor, a aparate- 
lor de reazem si a celorlalte accesorii; degajarea gunoaielor din jurul 
montantilor si a diagonalelor, revopsiri ale parapetelor; 
- întretinerea albiilor din zona podurilor: înlãturarea din albii a depunerilor, 
drajonilor si a plantatiilor care împiedicã scurgerea apelor; curãtarea de 
rãgãlii a infrastructurilor si a albiilor; spargerea ghetii si dirijarea sloiurilor 
si a flotantilor; reparatii izolate la pragurile de fund si la apãrãrile de maluri; 
- întretinerea podetelor: reparatii izolate la coronamentele aripilor, 
camere de linistire, peree; desfundãri si decolmatãri de podete; 
- întretinerea tunelurilor: reparatii izolate ale cãii si cãmãsuielilor; asigu- 
rarea scurgerii apelor; întretinerea iluminatului electric, a portilor de la 
intrare
mii lei
102.  Întretinerea curentã pe timp de iarnã (specificã tuturor categoriilor de drumuri) 
102.1. Pregãtirea drumurilor pentru sezonul de iarnã: tãieri de cavaliere 
si corectarea taluzurilor pentru înlãturarea cauzelor care provoacã înzãpezi- 
rea; amenajare de locase pentru depozitarea materialului antiderapant în 
punctele periculoase; platforme pentru depozitarea materialelor în depo- 
zite intermediare; înlãturarea obstacolelor care ar putea provoca înzãpezi- 
rea drumurilor (buruieni, mãrãcini, tufe, garduri vii etc.); instalarea si 
completarea semnalizãrii specifice pe timp de iarnã; plombarea gropilor, 
inclusiv aprovizionarea cu mixturã stocabilã sau cu materiale componente 
pentru plombarea gropilor 
102.2. Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea lunecusului 
cuprinde: aprovizionãri cu materiale chimice si antiderapante (nisip, pie- 
tris, zgurã, sare, solutii etc.) pentru combaterea ghetii si a poleiului; ames- 
tecul materialelor antiderapante cu substante antiaglomerante, transportul 
materialelor în depozite, magazii, silozuri, în puncte periculoase; întretine- 
rea depozitelor pentru materiale chimice si antiderapante, prin curãtare, 
revopsiri si prin mici reparatii 
102.3. Asigurarea cu panouri de parazãpezi cuprinde: aprovizionarea cu 
panouri de parazãpezi si cu materialele necesare pentru montarea si 
întretinerea acestora 
102.4. Montarea panourilor de parazãpezi cuprinde: montare-demontare, 
transport, revizie si întretinere la teren, repararea si depozitarea panouri- 
lor de parazãpezi si a accesoriilor respective
mii lei 
 

0
1
2

102.5. Deszãpezirea manualã si mecanicã cuprinde: rãspândirea (manual 
sau mecanic) a materialelor chimice si antiderapante, în scopul prevenirii 
sau combaterii poleiului, ghetii sau a zãpezii; patrularea cu utilaje pentru 
informarea privind starea drumurilor sau pentru prevenirea înzãpezirii în 
timpul ninsorilor linistite sau al viscoielor slabe (tãria vântului sub 
30 km/h); deszãpeziri manuale în punctele inaccesibile utilajelor în dreptul 
lucrãrilor anexe, parapetelor, trotuarelor, podurilor, indicatoarelor de km si 
hm, al coronamentelor de podete, camerelor de linistire, parcãrilor, santu- 
rilor si rigolelor cu gheatã, suprafetelor izolate cu zãpadã îndesatã sau 
cu gheatã pe platforma drumului, curtilor, acoperisurilor, platformelor, fân- 
tânilor etc.; marcarea platformei drumului pentru dirijarea utilajelor de 
deszãpezire; deszãpeziri mecanice cu utilaje grele si usoare; utilaje si mij- 
loace de transport pentru degajarea vehiculelor înzãpezite în platforma 
drumurilor; mijloace de transport pentru însotirea utilajelor în actiune sau 
pentru alimentarea cu carburanti; activitatea de iarnã a utilajelor, echipa- 
mentelor si a dispozitivelor pentru combaterea si deszãpezirea drumurilor, 
a echipamentelor si a dispozitivelor pentru interventii (asteptare în bazã, 
consemn la domiciliu, atunci când fenomenele meteorologice impun 
aceastã actiune); punerea în ordine a bazelor de deszãpezire si a punc- 
telor de sprijin; revizuirea si repararea utilajelor, a dispozitivelor si a mij- 
loacelor de transport proprii, utilizate în perioada de iarnã 
102.6. Informãri privind starea drumurilor
D. Întretinerea periodicã a drumurilor, podurilor si anexelor
mii lei
103. Tratamente bituminoase
mii m2/km/
mii lei
104. Straturi bituminoase foarte subtiri
mii m2/km/
mii lei
105. Covoare bituminoase
mii m2/km/
mii lei
106. Reciclarea in situ a îmbrãcãmintei asfaltice, cu strat de rulare din 
tratament, straturi bituminoase foarte subtiri sau covoare clasice
mii m2/km/
mii lei
107. Siguranta rutierã cuprinde:
mii lei
107.1. Aprovizionãri noi cu: indicatoare rutiere, stâlpi, console si portaluri, 
stâlpisori de dirijare, parapete, indicatoare de km si hm, butoni reflectori- 
zanti, inclusiv plãcutele reflectorizante pentru stâlpi si parapete 
107.2. Montarea pe drum a indicatoarelor rutiere, stâlpilor, consolelor, por- 
talurilor, stâlpisorilor de dirijare, parapetelor, butonilor reflectorizanti, plã- 
cutelor reflectorizante etc. 
107.3. Executarea marcajelor longitudinale, laterale si transversale 
107.4. Amenajarea locurilor de parcare, inclusiv procurarea dotãrilor 
(cosuri de gunoi, mese, bãnci, jardiniere etc.) 
107.5. Amenajãrile intersectiilor si eliminarea punctelor periculoase prin 
lucrãri care nu afecteazã elementele geometrice sau sistemul rutier al 
drumului (semaforizare, montare de borduri denivelate etc.)
108. Plantatii rutiere:
mii lei
108.1. Culturi în pepiniere 
108.2. Întretinerea, completãrile si defrisãrile de plantatii pe zonã si în 
spatiile verzi 
108.3. Întretinerea perdelelor de protectie
109. Întretinerea clãdirilor: baze, cantoane, sedii DRDP, CESTRIN, sectii, ate- 
liere, districte, pepiniere, formatii, laboratoare, sediul AND, prin lucrãri de 
zugrãveli, vopsitorie, întretineri la acoperis, inclusiv înlocuirea învelitorii, 
tâmplãrie, refacerea sobelor, revizuirea instalatiei electrice si termice, înlo- 
cuirea elementelor de tâmplãrie, revizuirea instalatiilor termice, sanitare si 
electrice
mii lei
 

0
1
2

110. Pietruirea drumurilor din pãmânt: lucrãri de terasamente pentru corectarea 
traseului în plan, profil longitudinal si profil transversal, inclusiv santuri, acos- 
tamente, taluzuri, aprovizionarea, asternerea si cilindrarea cu material pie- 
tros sau cu alte materiale clasice
mii m2/km/
mii lei
111. Protejarea corpului si a platformei drumului: 
111.1. Amenajãri si completãri de acostamente, inclusiv benzi de înca- 
drare 
111.2. Santuri si rigole pavate 
111.3. Drenuri, santuri de gardã, canale de evacuare 
111.4. Corectii locale de albii si torenti, în lungime de pânã la 200 ml 
111.5. Ziduri de sprijin si de cãptusire, cu un volum pânã la 200 m3 
111.6. Drumuri de acces si podete laterale 
111.7. Amenajarea platformelor pentru verificarea tonajelor autovehiculelor 
111.8. Întretinerea drumurilor pietruite, prin scarificãri si cilindrãri cu adaos 
de material pietros pânã la 600 m3/km
mii lei
112. Întretinerea periodicã a podurilor; pasajelor, podetelor si a tunelurilor: 
înlocuirea completã a îmbrãcãmintei pe cale si pe trotuare; înlocuirea 
hidroizolatiei pe cale si pe trotuare; refacerea trotuarelor în solutia cu 
tuburi PVC pentru cablãri; înlocuirea bordurilor; înlocuirea parapetului 
mânã curentã; montarea parapetului directional pe pod, inclusiv pe ram- 
pele podurilor; înlocuirea dispozitivelor pentru acoperirea rosturilor de dila- 
tatie; înlocuirea aparatelor de reazem degradate; refaceri ale betonului 
degradat prin torcretare; cãmãsuieli din beton armat ale infrastructurilor; 
protectii si apãrãri de maluri din gabioane; refacerea casiurilor, a pereelor 
sfert de con, scãrilor de acces; vopsitorie completã la tabliere metalice; 
continuizare cu placã de suprabetonare, consolidarea elementelor din 
beton armat si din beton precomprimat, efectuarea de profiluri transver- 
sale si longitudinale ale albiei sub poduri etc.
mii lei
E. Reparatii curente la drumuri, poduri si anexe
mii lei
113. Lucrãri accidentale: refaceri dupã inundatii, alunecãri de terenuri, afuieri
de poduri, cutremure, accidente rutiere, pentru aducerea drumurilor si a 
podurilor la starea tehnicã initialã
mii lei
114. Îmbrãcãminte bituminoasã usoarã
mii lei
115. Ranforsãri ale sistemelor rutiere (cu lianti bituminosi si hidraulici)
mii m2/km/
mii lei
116. Benzi suplimentare: banda a III-a în rampe pentru vehicule lente
mii m2/km/
mii lei
117. Eliminarea punctelor periculoase, amenajãri de intersectii (care afecteazã 
elementele geometrice si sistemul rutier al drumului)
bucãti/
mii lei
118. Reparatii curente la poduri: definitivãri ale podetelor; înlocuirea elemente- 
lor degradate la suprastructurã; consolidarea infrastructurilor; consolidarea 
provizorie la poduri, în vederea efectuãrii unor transporturi agabaritice; 
variante provizorii de circulatie; demolãri si desfiintãri de poduri
mii lei

            TOTAL GENERAL A+B+C+D+E:
mii lei

F. Reparatii capitale la drumuri, poduri si anexe
119. Consolidarea corpului drumului, terasamentelor, versantilor, ameliorãri de 
albii, consolidarea zidurilor de sprijin de volum mare, a copertinelor de 
protectie împotriva avalanselor etc.
mii lei
 

0
1
2

120. Reabilitãri ale sistemelor rutiere, amenajãri ale variantelor ocolitoare pe 
trasee existente
km/
mii lei
121. Consolidãri si reabilitãri de poduri si pasaje: definitivãri ale podurilor 
având lungimea pânã la 40 m inclusiv; consolidarea si reabilitarea podu- 
rilor, pasajelor si podetelor; lãrgirea si ridicarea clasei de încãrcare
bucãti/mii lei
122. Consolidãri, extinderi, modernizãri ale clãdirilor, aferente drumurilor publice
mii lei
123. Întocmirea documentatiilor tehnice pentru reparatii capitale la drumuri, poduri, 
pasaje, tuneluri si clãdiri, aferente drumurilor publice
mii lei

            TOTAL GENERAL:
mii lei