MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 138    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Vineri, 2 aprilie 1999

SUMAR

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           34. - Ordonantã de urgentã pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 18/1996 privind angajarea de împrumuturi guvernamentale prin emisiunea de obligatiuni de stat în valutã de pe piata internã

           35. - Ordonantã de urgentã privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale pentru finantarea unor actiuni destinate sãrbãtoririi în România a Anului international al vârstnicilor

           252. - Hotãrâre privind autorizarea Bãncii Agricole - S.A. si a Banc Post - S.A. de a actiona în calitate de agent al statului în operatiunile de vânzare, înregistrare si platã a obligatiunilor de tezaur denominate în valutã, emise de Ministerul Finantelor

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 18/1996 privind angajarea de împrumuturi guvernamentale prin emisiunea de obligatiuni de stat în valutã de pe piata internã

            În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

           Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:

           Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 18/1996 privind angajarea de împrumuturi guvernamentale prin emisiunea de obligatiuni de stat în valutã de pe piata internã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 25 iulie 1996, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 248/1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 30 decembrie 1998, se modificã dupã cum urmeazã:
           1. Titlul ordonantei va avea urmãtorul cuprins:
           "Ordonantã privind angajarea de împrumuturi guvernamentale prin emisiunea de titluri de stat în valutã pe piata internã"
           2. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 1. - Ministerul Finantelor este autorizat sã efectueze împrumuturi de stat de pe piata internã pe termen scurt, mediu si lung, prin emisiuni de titluri de stat în valutã."
           3. Alineatul (1) al articolului 2 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 2. - (1) Emisiunea de titluri de stat în valutã se face de cãtre Ministerul Finantelor prin Casa de Economii si Consemnatiuni, prin Banca Nationalã a României, precum si prin intermediul unor societãti bancare autorizate sã functioneze în România, care dobândesc calitatea de agent al statului în baza conventiilor încheiate."
           4. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 3. - Emisiunea de titluri de stat în valutã poate fi subscrisã de societãti bancare în nume propriu si în numele clientilor lor, persoane fizice si juridice."
           5. Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 4. - Ratele scadente, dobânzile, comisioanele si spezele bancare aferente se achitã în valutã la termenele prevãzute în titlurile de stat emise, contravaloarea în lei aferentã ratelor de capital se achitã prin contractarea de împrumuturi de refinantare, iar contravaloarea în lei aferentã dobânzilor, comisioanelor si spezelor bancare se suportã de la bugetul de stat, în conditiile Legii nr. 91/1993 privind datoria publicã."
           Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 18/1996, cu modificãrile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonantã de urgentã, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. PRIM-MINISTRU,
VALERIU STOICA

Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Guvernatorul Bãncii Nationale a României,
Mugur Isãrescu

Bucuresti, 1 aprilie 1999.
Nr. 34.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale pentru finantarea unor actiuni destinate sãrbãtoririi în România a Anului international al vârstnicilor

            În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

           Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:

            Art. 1. - Se alocã suma de 2,5 miliarde lei din fondurile prevãzute în bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale pe anul 1999 la capitolul 60.01 "Asistentã socialã, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii" pentru finantarea actiunilor destinate sãrbãtoririi în România a Anului international al vârstnicilor.
            Art. 2. - Suma prevãzutã la art. 1 se repartizeazã organizatiilor centrale ale persoanelor vârstnice, conform anexei care face parte integrantã din prezenta ordonantã de urgentã.
            Art. 3. - (1) Conducãtorii organizatiilor centrale ale persoanelor vârstnice rãspund pentru modul de utilizare a sumelor repartizate, conform destinatiilor prevãzute în anexã.
            (2) Conducãtorii organizatiilor centrale ale persoanelor vârstnice rãspund de restituirea în contul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, în termen de 15 zile de la încheierea actiunilor destinate sãrbãtoririi în România a Anului international al vârstnicilor, a sumelor neutilizate.

p. PRIM-MINISTRU,
VALERIU STOICA

Contrasemneazã:
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 1 aprilie 1999.
Nr. 35.

ANEXÃ

1. Repartizarea sumei alocate pe organizatii centrale ale persoanelor vârstnice


Nr.
crt.
Denumirea organizatiei
Suma repartizatã
- milioane lei -

1. Federatia Nationalã a Pensionarilor din România
678
2. Uniunea Generalã a Pensionarilor
730
3. Confederatia "unirea" a Pensionarilor
510
4. Federatia Caselor de Ajutor Reciproc
40
5. Alianta Pensionarilor
20
6. Asociatia Nationalã a Veteranilor de Rãzboi
382
7. Uniunea Veteranilor de Rãzboi
24
8. Asociatia Veteranilor din Ministerul de Interne
21
9. Asociatia Pensionarilor I.O.V.R.
27
10. Asociatia Fostilor Detinuti Politici
47
11. Asociatia Fostilor Detinuti Politici si Luptãtori Anticomunisti
21
TOTAL:
2.500

           2. Destinatia sumelor repartizate:
            a) chirie si amenajãri de sãli pentru manifestãri artistice;
            b) publicitate, tipãrire de materiale informative, drepturi de autor pentru graficieni;
            c) organizarea unui simpozion cu participare internationalã (inclusiv cazarea si masa, timp de douã zile, pentru 20 de delegati strãini);
            d) realizarea unei insigne cu sigla "1999 - anul international al vârstnicilor";
            e) acordarea unor ajutoare materiale;
            f) organizarea de excursii;
            g) alte cheltuieli de organizare si corespondentã.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind autorizarea Bãncii Agricole - S.A. si a Banc Post - S.A. de a actiona în calitate de agent al statului în operatiunile de vânzare, înregistrare si platã a obligatiunilor de tezaur denominate în valutã, emise de Ministerul Finantelor

            În temeiul art. 7 din Legea nr. 91/1993 privind datoria publicã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, al Ordonantei Guvernului nr. 18/1996*) privind angajarea de împrumuturi guvernamentale prin emisiunea de obligatiuni de stat în valutã de pe piata internã, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 248/1998, si al art. 16 lit. j) din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile publice, republicatã, cu completãrile ulterioare,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se autorizeazã Banca Agricolã - S.A. si Banc Post - S.A. sã actioneze, în calitate de agent al statului, în operatiunile de vânzare, înregistrare si platã a obligatiunilor de tezaur denominate în valutã, emise de Ministerul Finantelor, pentru perioada 5 aprilie - 31 decembrie 1999, conform prospectului de emisiune cuprins în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Comisionul aferent operatiunilor prevãzute la art. 1, ce se va acorda de cãtre Ministerul Finantelor agentilor autorizati, va fi de 0,5%, calculat asupra valorii obligatiunilor de tezaur vândute.

p. PRIM-MINISTRU,
VALERIU STOICA

Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 1 aprilie 1999.
Nr. 252. 


*) A se vedea si Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 34/1999.

ANEXÃ

PROSPECTUL DE EMISIUNE AL OBLIGATIUNILOR DE TEZAUR
CU DOBÂNDÃ DENOMINATE ÎN VALUTÃ ALE STATULUI,
SERIILE VAL 1999 - 1A, 2A, 3A, 4A, 5A,1B, 2B, 3B, 4B, 5B

            Art. 1. - Ministerul Finantelor anuntã lansarea unor emisiuni de obligatiuni de tezaur cu dobândã denominate în valutã ale statului, seriile VAL 1999 - 1A, 2A, 3A, 4A, 5A,1B, 2B,3B,4B,5B.
            Art. 2. - Valoarea nominalã individualã a unei obligatiuni de tezaur cu dobândã denominate în valutã a statului este de 500 dolari S.U.A. sau de 800 mãrci germane.
            Art. 3. - Obligatiunile de tezaur cu dobândã denominate în valutã ale statului se pun în vânzare la valoarea nominalã, în formã dematerializatã.
            Caracteristicile emisiunilor de obligatiuni de tezaur cu dobândã denominate în valutã ale statului sunt urmãtoarele:
            - la 91 de zile:


Seria
Data punerii
în vânzare
a obligatiunii
de tezaur
Data de la care
începe calculul
dobânzii (inclusiv)
Data încheierii
calculului dobânzii
(exclusiv)
Data plãtii
capitalului si
dobânzii obligatiunii
de tezaur

VAL 1999 1A
5 aprilie 1999
8 aprilie 1999
8 iulie 1999
13 iulie 1999
VAL 1999 2A
6 aprilie 1999
9 aprilie 1999
9 iulie 1999
14 iulie 1999
VAL 1999 3A
7 aprilie 1999
12 aprilie 1999
12 iulie 1999
15 iulie 1999
VAL 1999 4A
8 aprilie 1999
13 aprilie 1999
13 iulie 1999
16 iulie 1999
VAL 1999 5A
9 aprilie 1999
14 aprilie 1999
14 iulie 1999
19 iulie 1999


            - la 182 de zile:
Seria
Data punerii
în vânzare
a obligatiunii
de tezaur
Data de la care
începe calculul
dobânzii (inclusiv)
Data încheierii
calculului dobânzii
(exclusiv)
Data plãtii
capitalului si
dobânzii obligatiunii
de tezaur

VAL 1999 1B
5 aprilie 1999
8 aprilie 1999
7 octombrie 1999
12 octombrie 1999
VAL 1999 2B
6 aprilie 1999
9 aprilie 1999
8 octombrie 1999
13 octombrie 1999
VAL 1999 3B
7 aprilie 1999
12 aprilie 1999
11 octombrie 1999
14 octombrie 1999
VAL 1999 4B
8 aprilie 1999
13 aprilie 1999
12 octombrie 1999
15 octombrie 1999
VAL 1999 5B
9 aprilie 1999
14 aprilie 1999
13 octombrie 1999
18 octombrie 1999


            Art. 4. - Obligatiunile de tezaur cu dobândã denominate în valutã ale statului pot fi cumpãrate de persoane fizice si de persoane juridice rezidente în România.
            Cumpãrarea, plata dobânzii si rãscumpãrarea obligatiunilor de tezaur cu dobândã denominate în valutã ale statului se efectueazã prin completarea formularelor de cãtre angajatii sucursalelor si ai filialelor autorizate de Banca Agricolã - S.A. si de Banc Post - S.A., care actioneazã în calitate de agenti ai statului.
            Obligatiunile de tezaur cu dobândã denominate în valutã ale statului vor fi vândute de cãtre cele douã bãnci între orele 8,00-14,00, iar decontarea se va face la 3 zile lucrãtoare de la data cumpãrãrii.
            În cazul constatãrii de cãtre bãncile specializate, în termen de 10 zile de la data cumpãrãrii obligatiunilor de tezaur cu dobândã denominate în valutã ale statului, a existentei unor bancnote false, detinãtorul obligatiunii va fi anuntat de cãtre bancã, care îi va restitui contravaloarea bancnotelor autentice si va prelua obligatiunea ca detinãtor.
            Obligatiunile de tezaur cu dobândã denominate în valutã ale statului se vând în regim nominal, iar calitatea de proprietar al obligatiunilor este recunoscutã posesorului prin eliberarea unei chitante de cãtre bãncile comerciale autorizate.
            În cazul în care posesorul înregistrat nu îsi poate exercita drepturile, plata se poate efectua împuternicitilor legali ai acestuia, pe bazã de procurã notarialã sau, în caz de deces, mostenitorilor legali, în baza si în limitele stabilite prin certificatul de mostenitor.
            Art. 5. - Rata dobânzii obligatiunilor de tezaur cu dobândã denominate în valutã ale statului, seriile VAL 1999 - 1A, 2A, 3A, 4A, 5A,1B, 2B, 3B, 4B, 5B, este de:
            a) 7% pe an pentru obligatiunile în dolari S.U.A., lansate pe o perioadã de 91 de zile;
            b) 7,5% pe an pentru obligatiunile în dolari S.U.A., lansate pe o perioadã de 182 de zile;
            c) 4,5% pe an pentru obligatiunile în mãrci germane, lansate pe o perioadã de 91 de zile;
            d) 5% pe an pentru obligatiunile în mãrci germane, lansate pe o perioadã de 182 de zile
si se determinã conform formulei:
D=
N x r x z
365
,

            în care:
            D = valoarea dobânzii;
            N = valoarea nominalã totalã a obligatiunilor de tezaur cu dobândã denominate în valutã ale statului, detinute;
            r = rata dobânzii;
            z = numãrul de zile pentru care se calculeazã dobânda (91, respectiv 182 de zile).
            Art. 6. - Calculul dobânzii înceteazã o datã cu data mentionatã în tabelele prevãzute la art. 3, rãscumpãrarea putând fi fãcutã si dupã datele mentionate.
            Nu sunt admise rãscumpãrãrile în avans.
            Art. 7. - Regimul fiscal al obligatiunilor de tezaur prevãzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.