MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI
 
P A R T E A  I
Anul X - Nr. 406        LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Luni, 26 octombrie 1998
 
SUMAR
 
HOTÃRÂRI ALE SENATULUI
 
            22. - Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii Senatului nr. 39/1996 privind aprobarea numãrului si denumirii comisiilor permanente ale Senatului, precum si a numãrului de membri ai acestora
 
DECRETE
 
            346. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadã unui colonel din Ministerul Apãrãrii Nationale si trecerea acestuia în rezervã
 
            347. - Decret privind trecerea în rezervã si direct în retragere a unor generali din Ministerul Apãrãrii Nationale

            360. - Decret privind trecerea în rezervã a unui general din Ministerul de Interne
 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
 
            707. - Hotãrâre privind constituirea, organizarea si functionarea Comitetului Interministerial "eclipsa '99"
 
            721. - Hotãrâre pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 256/1997 privind organizarea Festivalului si Concursului International "george enescu"
 
            728. - Hotãrâre pentru aprobarea închirierii unui spatiu de cãtre Ministerul de Interne
 
            733. - Hotãrâre cu privire la tipurile de diplome, certificate si atestate acordate în învãtãmântul superior
 
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE
 
            136. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind oferta publicã pentru concesionarea unor perimetre de exploatare
 
HOTÃRÂRI ALE SENATULUI
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 
SENATUL
 
HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Senatului nr. 39/1996 privind aprobarea numãrului si denumirii comisiilor permanente ale Senatului, precum si a numãrului de membri ai acestora
 
            În temeiul art. 30 alin. (3) din Regulamentul Senatului,
 
            Senatul adoptã prezenta hotãrâre.
 
            Articol unic. - Anexa la Hotãrârea Senatului nr. 39/1996 privind aprobarea numãrului si denumirii comisiilor permanente ale Senatului, precum si a numãrului de membri ai acestora se modificã dupã cum urmeazã:
            - Numãrul de membri ai Comisiei pentru cercetarea abuzurilor si petitii se stabileste la 11-13.
 
            Aceastã hotãrâre a fost adoptatã în sedinta Senatului din 19 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
 
p. PRESEDINTELE SENATULUI,
Ulm Spineanu
 
Bucuresti, 19 octombrie 1998.
Nr. 22.
 
DECRETE
 
PRESEDINTELE ROMÂNIEI
 
DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadã
unui colonel din Ministerul Apãrãrii Nationale si trecerea acestuia în rezervã
 
            În temeiul art. 94 lit. b) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 43 alin. 1 lit. a), al art. 45 lit. a) si al art. 66 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
            având în vedere propunerea ministrului de stat, ministrul apãrãrii nationale,
 
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
 
            Art. 1. - Pe data de 15 octombrie 1998 se acordã gradul de general de brigadã colonelului Costache Tudor Corneliu-Traian.
            Art. 2. - Pe data de 15 octombrie 1998 generalul de brigadã Costache Tudor Corneliu-Traian se trece în rezervã prin aplicarea art. 85 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.
 
PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU
 
În temeiul art. 99 alin. (2)
din Constitutia României,
contrasemnãm acest decret.
 
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
 
Bucuresti, 13 octombrie 1998.
Nr. 346.
 
PRESEDINTELE ROMÂNIEI
 
DECRET
privind trecerea în rezervã si direct în retragere a unor generali
din Ministerul Apãrãrii Nationale
 
            În temeiul art. 99 alin. (1) din Constitutia României si al art. 43 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
            având în vedere propunerile ministrului de stat, ministrul apãrãrii nationale,
 
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
 
            Art. 1. - Pe data de 15 octombrie 1998 generalul de brigadã Constantinescu Neculai Virgil se trece direct în retragere prin aplicarea art. 85 alin. 1 lit. a) si alin. 5 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.
            Art. 2. - Pe data de 15 octombrie 1998 generalul de brigadã Rodea Aureliu Constantin se trece în rezervã prin aplicarea art. 85 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.
 
PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU
 
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României,
contrasemnãm acest decret.
 
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 13 octombrie 1998.
Nr. 347.
 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
 
DECRET
privind trecerea în rezervã a unui general din Ministerul de Interne
 
            În temeiul art. 94 lit. b) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            având în vedere propunerea ministrului de interne,
 
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
 
            Articol unic. - Pe data prezentului decret generalul de brigadã Ghita-Mare lon lon se trece în rezervã prin aplicarea art. 85 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.
 
PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU
 
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României,
contrasemnãm acest decret.
 
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
 
Bucuresti, 21 octombrie 1998.
Nr. 360.
 
HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
 
GUVERNUL ROMÂNIEI
 
HOTÃRÂRE
privind constituirea, organizarea si functionarea Comitetului Interministerial "eclipsa '99"
 
            În temeiul art. 4 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetãrii-dezvoltãrii si inovãrii, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 95/1998,
 
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
 
            Art. 1. - (1) În scopul coordonãrii actiunilor generate de eclipsa totalã de soare din 11 august 1999 se constituie Comitetul Interministerial "eclipsa '99".
            (2) Componenta Comitetului Interministerial "eclipsa '99" este prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - (1) Comitetul Interministerial "eclipsa '99" este condus de primul-ministru al României, în calitate de presedinte al acestuia.
            (2) Presedintele executiv al Comitetului Interministerial Eclipsa '99" este ministrul cercetãrii si tehnologiei, iar secretarul executiv al acestuia este presedintele Agentiei Spatiale Române.
            Art. 3. - Comitetul Interministerial "eclipsa '99" are misiunea de a coordona actiunile generate de eclipsa totalã de soare din 11 august 1999.
            Art. 4. - Comitetul Interministerial "eclipsa '99" are urmãtoarele atributii principale:
            a) examineazã, analizeazã si avizeazã strategiile ministerelor, institutiilor si organismelor referitoare la derularea activitãtilor prilejuite de eclipsa totalã de soare din 11 august 1999, în concordantã cu specificul domeniului de activitate al acestora;
            b) examineazã, analizeazã si aprobã actiunile concrete ce urmeazã a fi realizate, precum si cheltuielile aferente acestora;
            c) coopereazã cu organizatii si organisme internationale interesate sã participe la pregãtirea, observarea si cercetarea stiintificã si a actiunilor conexe;
            d) examineazã, armonizeazã si avizeazã actiunile de mediatizare în tarã si în strãinãtate a eclipsei totale de soare din 11 august 1999;
            e) asigurã organizarea de sesiuni, comunicãri stiintifice, simpozioane, conferinte pe tema "Eclipsa totalã de soare din 11 august 1999";
            f) asigurã corelarea activitãtilor autoritãtilor administratiei publice locale legate de eclipsa totalã de soare din 11 august 1999;
            g) asigurã conditiile pentru realizarea unui sistem informational privind promovarea, coordonarea si difuzarea actiunilor specifice legate de eclipsa totalã de soare din 11 august 1999.
            Art. 5. - Secretariatul Comitetului Interministerial "eclipsa '99" este asigurat de cãtre Agentia Spatialã Românã, aflatã în subordinea Ministerului Cercetãrii si Tehnologiei.
            Art. 6. - (1) Finantarea actiunilor aprobate de cãtre Comitetul Interministerial "eclipsa '99", care urmeazã a fi realizate în anii 1998 si 1999, se face din bugetul alocat fiecãrei institutii publice reprezentate în Comitetul Interministerial "eclipsa '99", precum si din surse extrabugetare.
            (2) Sumele necesare acoperirii cheltuielilor Secretariatului Comitetului Interministerial "eclipsa '99" se asigurã din bugetul aprobat Ministerului Cercetãrii si Tehnologiei.
            Art. 7. - Comitetul Interministerial "eclipsa '99" se întruneste, ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a presedintelui executiv al acestuia.
            Art. 8. - În termen de 30 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României a prezentei hotãrâri, Ministerul Cercetãrii si Tehnologiei va elabora Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului Interministerial "eclipsa '99", care se aprobã în prima sedintã a acestuia.
            Art. 9. - Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si prefecturile din teritoriul traversat de eclipsã vor desemna, în termen de 30 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, persoanele care vor asigura desfãsurarea în bune conditii a actiunilor legate de acest fenomen si vor comunica aceste nominalizãri Secretariatului Comitetului Interministerial "eclipsa '99".
            Art. 10. - Se autorizeazã Ministerul Finantelor sã introducã modificãrile corespunzãtoare în bugetul de stat pe anul 1998 si în structura bugetelor institutiilor publice prevãzute în anexã.
 
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
 
Contrasemneazã:
Ministrul cercetãrii si tehnologiei,
Horia Ene
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
p. Ministru delegat pe lângã
primul-ministru pentru integrare europeanã,
Anton Niculescu,
secretar de stat
Presedintele Academiei Române,
Acad. Eugen Simion
Secretar de stat,
seful Departamentului pentru
Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca
 
Bucuresti, 15 octombrie 1998.
Nr. 707.
 
ANEXÃ
 
COMPONENTA
Comitetului Interministerial "eclipsa '99"
 
1. Primul-ministru al României - presedinte
2. Ministrul cercetãrii si tehnologiei - presedinte executiv
3. Presedintele Academiei Române - membru
4. Secretar de stat în Ministerul Industriei si Comertului - membru
5. Secretar de stat în Ministerul Apãrãrii Nationale - membru
6. Secretar de stat în Ministerul Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului - membru
7. Secretar de stat în Ministerul Finantelor - membru
8. Secretar de stat în Ministerul Turismului - membru
9. Secretar de stat în Ministerul Transporturilor - membru
10. Secretar de stat în Ministerul Sãnãtãtii - membru
11. Secretar de stat în Ministerul Tineretului si Sportului - membru
12. Secretar de stat în Ministerul Comunicatiilor - membru
13. Secretar de stat în Ministerul de Interne - membru
14. Secretar de stat în Ministerul Culturii - membru
15. Secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe - membru
16. Secretar de stat în Ministerul Lucrãrilor Publice si Amenajãrii 
Teritoriului
- membru
17. Secretar de stat, seful Departamentului pentru Administratie Publicã Localã - membru
18. Presedintele Agentiei Spatiale Române  - secretar executiv
 
GUVERNUL ROMÂNIEI
 
HOTÃRÂRE
pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului
nr. 256/1997 privind organizarea Festivalului si Concursului International "george enescu"
 
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
 
            Articol unic. - Articolul 7 din Hotãrârea Guvernului nr. 256/1997 privind organizarea Festivalului si Concursului International "george enescu", publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 10 iunie 1997, astfel cum a fost modificat prin Hotãrârea Guvernului nr. 376/1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 13 iulie 1998, se modificã si va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 7. - Cheltuielile prevãzute la art. 3 se efectueazã de cãtre ARTEXIM, cu respectarea prevederilor legale, iar sumele rãmase neutilizate se restituie de cãtre Ministerul Culturii la bugetul de stat, pentru reîntregirea Fondului de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului, pânã la data de 1 decembrie 1998."
 
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
 
Contrasemneazã:
Ministrul culturii,
Ion Caramitru
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
 
Bucuresti, 15 octombrie 1998.
Nr. 721.
 
GUVERNUL ROMÂNIEI
 
HOTÃRÂRE
pentru aprobarea închirierii unui spatiu de cãtre Ministerul de Interne
 
            În temeiul art. 2 alin. 2 din Metodologia concesionãrii, închirierii si locatiei gestiunii, aprobatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.228/1990,
 
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
 
            Articol unic. - Se aprobã închirierea, în conditiile legii, de cãtre Ministerul de Interne, a douã încãperi cu o suprafatã de 33 m2, situate în municipiul Bucuresti, la parterul clãdirii din str. Mihai Vodã nr. 17, sectorul 5, identificate potrivit planului de situatie prevãzut în anexã*), pentru realizarea centrului de opticã medicalã.
 
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
 
Contrasemneazã:
Ministru de interne,
Gavril Dejeu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
 
Bucuresti, 16 octombrie 1998.
Nr. 728.
*) Anexa se comunicã numai institutiilor interesate.

 
GUVERNUL ROMÂNIEI
 
HOTÃRÂRE
cu privire la tipurile de diplome, certificate si atestate acordate în învãtãmântul superior
 
            În temeiul prevederilor art. 63 alin. (2), art. 67 alin. (4)-(6), art. 68 alin. (4), art. 72 alin. (4) si ale art. 73 alin. (7) din Legea învãtãmântului nr. 84/1995, republicatã, cu modificãrile ulterioare,
 
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
 
            Art. 1. - Tipurile de diplome, certificate si atestate acordate în învãtãmântul superior sunt prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Actele de studii din învãtãmântul superior se întocmesc în limba românã. Institutiile de învãtãmânt superior pot elibera si traduceri ale documentelor scolare proprii.
 
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
 
Contrasemneazã:
Ministrul educatiei nationale,
Andrei Marga
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Presedintele Consiliului National
de Evaluare Academicã si Acreditare,
loan Mihãilescu
 
Bucuresti, 21 octombrie 1998.
Nr. 733.
 
ANEXÃ
 
TIPURILE DE DIPLOME, CERTIFICATE SI ATESTATE ACORDATE ÎN ÎNVÃTÃMÂNTUL SUPERIOR
 
            1. Diplomã de licentã, pentru absolventii învãtãmântului universitar de lungã duratã;
            2. Diplomã de absolvire, pentru absolventii învãtãmântului universitar de scurtã duratã;
            3. Diplomã de licentã de merit, potrivit Cartei universitare;
            4. Diplomã de absolvire de merit, potrivit Cartei universitare;
            5. Certificat de studii universitare de lungã, duratã, pentru absolventii învãtãmântului universitar de lungã duratã care nu au promovat examenul de licentã;
            6. Certificat de studii universitare de scurtã duratã, pentru absolventii învãtãmântului universitar de scurtã duratã care nu au promovat examenul de absolvire;
            7. Certificat de absolvire, pentru absolventii Departamentului pentru pregãtirea personalului didactic;
            8. Diplomã de studii aprofundate, în specializarea licentei, pentru absolventii învãtãmântului postuniversitar de studii aprofundate, cu durata de 1 an; 
            9. Diplomã de studii aprofundate-master, pentru absolventii programelor de studii aprofundate, cu durata de 1,5-2 ani;
            10. Diplomã de studii academice postuniversitare, pentru absolventii scolilor de studii academice postuniversitare;
            11. Diplomã de doctor, pentru persoanele care au obtinut titlul stiintific de doctor;
            12. Diplomã de specializare postuniversitarã, pentru absolventii studiilor postuniversitare de specializare;
            13. Certificat de absolvire, pentru absolventii cursurilor postuniversitare de perfectionare;
            14. Certificat de absolvire a scolii de studii avansate;
            15. Atestat de studii universitare generale, pentru absolventii a 2-3 ani de studii universitare;
            16. Atestat de absolvire a formelor de învãtãmânt la distantã, organizat în centrele de studii;
            17. Atestat de echivalare a studiilor efectuate în strãinãtate;
            18. Certificat de absolvire a cursului pregãtitor pentru învãtarea limbii române si însusirea terminologiei de specialitate;
            19. Certificat de promovare a formelor de perfectionare profesionalã a personalului didactic din învãtãmântul preuniversitar;
            20. Certificat de acordare a definitivãrii în învãtãmânt, a gradelor didactice II si I;
            21. Certificat de absolvire a cursurilor de formare continuã;
            22. Certificat de absolvire a cursurilor de conducere a mijloacelor auto si de cunoastere a regulilor de circulatie;
            23. Diplomã de învãtãmânt superior, eliberatã absolventilor filialelor si programelor de studii initiate în România de cãtre institutii de învãtãmânt superior din strãinãtate prin practica de "franchising";
            24. Foaia matricolã, anexatã la diplome, certificate si atestate.
 
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE
 
AGENTIA NATIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE
 
ORDIN
privind oferta publicã pentru concesionarea unor perimetre de exploatare
 
            Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
            având în vedere:
            · prevederile Legii minelor nr. 61/1998;
            · cererea Companiei Nationale a Lignitului - S.A. si avizele anexate la documentatiile înaintate Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
            în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 221/1995 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
            emite urmãtorul ordin:
 
            Art. 1. - Se oferã spre concesionare urmãtoarele perimetre de exploatare:  
Nr.
crt.
Perimetrul de exploatare
Codul perimetrului
Profilul activitãtii miniere

1. MINA LUPOAIA II
31010
Lignit
2. MINA HUSNICIOARA I+II
31076
Lignit
3. MINA SECIURI VEST
31113
Lignit
4. MINA BERBESTI
31022
Lignit
5. MINA COPÃCENI EST
31068
Lignit


            Art. 2. - Persoanele juridice interesate vor depune la Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale o cerere de intentie, în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României.
            Art. 3. - Pentru negocierea licentei de exploatare, solicitantul va depune la Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale, în termen de 60 de zile calendaristice de la data publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, ofertele pentru perimetrele de exploatare solicitate. Aceste oferte vor cuprinde:
            - studiul de fezabilitate pentru valorificarea rezervelor din perimetrul minier;
            - planul de dezvoltare a exploatãrii (proiect tehnic pentru deschidere, pregãtire si exploatare);
            - studiul de impact asupra mediului (avizat); 
            - planul de refacere a mediului, însotit de o garantie bancarã.
            Art. 4. - În scopul întocmirii documentatiilor necesare participãrii la concurs, Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale pune la dispozitie solicitantilor, contra cost, documentatia de închidere si toate datele geologice de care dispune.
            Art. 5. - Prevederile prezentului ordin intrã în vigoare la data publicãrii lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
Mihail lanãs
 
Bucuresti, 12 octombrie 1998.
Nr. 136.