MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul X - Nr. 400        LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 21 octombrie 1998

SUMAR

 HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           697. - Hotãrâre pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordãrii asistentei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate pe anul 1998

           706. - Hotãrâre privind aprobarea Programului special de promovare turisticã "Eclipsa totalã de soare 1999"

           714. - Hotãrâre pentru aprobarea trecerii Spitalului Interdepartamental Bucuresti din subordinea Ministerului Sãnãtãtii în subordinea Ministerului Justitiei

           716. - Hotãrâre privind aprobarea programelor de restructurare si reformã economicã din sectoarele industriei, finantate din Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din vãrsãminte din privatizare

           717. - Hotãrâre privind aprobarea derulãrii operatiunilor de import în contul de cooperare constituit din exporturile efectuate de Societatea Comercialã "unirea" -  S.A. Cluj-Napoca

           723. - Hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 1998 al Institutului National de Cercetare Stiintificã în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. Bucuresti, aflat în coordonarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, care functioneazã dupã modelul regiilor autonome

           724. - Hotãrâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Varianta ocolitoare puncte periculoase, localitatea Mehadia, pe DN 6 km. 386+000-388+000, judetul Caras-Severin"

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           805. - Ordin al ministrului sãnãtãtii privind reglementarea situatiei asistentilor medicali si a altor categorii de personal cu pregãtire postlicealã si medie, încadrati cu respectarea Normelor privind schimbarea specialitãtii personalului mediu si auxiliar, aprobate prin Ordinul ministrului sãnãtãtii nr. 108/1971

           806. - Ordin al ministrului sãnãtãtii pentru aprobarea Normelor privind schimbarea specialitãtii si obtinerea altei specialitãti pentru asistentii medicali si pentru  alte categorii de personal sanitar, cu pregãtire postlicealã si medie.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordãrii asistentei medicale
în cadrul sistemului asigurãri sociale de sãnãtate pe anul 1998

            În temeiul prevederilor art. 11 alin. (2) din Legea asigurãrilor sociale de sãnãtate nr. 145/1997,

            Guvernul României  h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã Contractul-cadru privind conditiile acordãrii asistentei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate pe anul 1998, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - (1) Prevederile Contractului-cadru se aplicã pe mãsurã ce noul cadru legal si mecanismele sistemului asigurãrilor de sãnãtate devin operante.
            (2) Pânã la îndeplinirea acestor conditii, plata serviciilor si a cheltuielilor aferente îngrijirii populatiei se va face din fondul initial de asigurãri de sãnãtate, conform legislatiei în vigoare.
            (3) În termen de 30 de zile de la data publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României, Ministerul Sãnãtãtii împreunã cu Colegiul Medicilor din România vor elabora norme metodologice de aplicare a contractului - cadru.
            Art. 4. - De la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã orice dispozitii contrare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul sãnãtãtii,
Hajdú Gábor
Presedintele Colegiului Medicilor din România,
Mircea Cintezã
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
p. Ministrul finantelor,
Dan Radu Rusanu,
secretar de stat

Bucuresti, 8 octombrie 1998.
Nr. 697.

ANEXÃ

CONTRACT-CADRU
privind conditiile acordãrii asistentei medicale în cadrul sistemului
asigurãrilor sociale de sãnãtate în anul 1998

 CAPITOLUL I
Dispozitii generale

            Art. 1. - Conditiile acordãrii asistentei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate sunt reglementate în prezentul contract-cadru, elaborat de Colegiul Medicilor din România si de Ministerul Sãnãtãtii care, în anul 1998, îndeplineste rolul Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate.
            Art. 2. - (1) Medicii si personalul sanitar sunt obligati:
            a) sã respecte confidentialitatea prestatiei medicale;
            b) sã respecte criteriile medicale de calitate;
            c) sã informeze asiguratii despre serviciile oferite si modul în care vor fi furnizate;
            d) sã furnizeze tratamentul adecvat si sã prescrie medicamentele prevãzute în Nomenclatorul de medicamente, conform reglementãrilor în vigoare;
            e) sã utilizeze, în conditii de eficientã, fondurile primite de la directiile sanitare judetene, respectiv a municipiul Bucuresti.
            (2) Directiile sanitare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt obligate:
            a) sã verifice acreditarea si/sau autorizarea furnizorilor de servicii medicale;
            b) sã verifice prescrierea medicamentelor în conformitate cu reglementãrile în vigoare si sã asigure decontarea acestora cãtre furnizorii de medicamente;
            c) sã deconteze furnizorilor de servicii medicale contravaloarea serviciilor contractate si prestate cãtre persoane care au dovedit calitatea de asigurat;
            d) sã verifice calitatea actului medical prestat, prin intermediul comisiei mixte pe care o formeazã împreunã cu Colegiul Medicilor din România, conform Legii asigurãrilor sociale de sãnãtate nr. 145/1997;
            e) sã asigure un sistem de rambursare a costurilor educatiei medicale continue;
            Art. 3. - (1) Pentru a obtine drepturile prevãzute de Legea nr. 145/1997, beneficiarii serviciilor de îngrijiri primare de sãnãtate urmeazã:
            a) sã se înscrie pe lista unui medic de familie acreditat;
            b) sã anunte medicul de familie ori de câte ori apare o modificare în starea lor de sãnãtate;
            c) sã anunte medicul de familie în cazul în care se decid sã se înscrie pe lista altui medic de familie, pentru a putea fi radiati de pe listele celui dintâi;
            d) sã se prezinte la controalele preventive periodice;
            e) sã respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului de familie;
            f) sã anunte medicul de familie atunci când apar modificãri ale datelor de identitate sau modificãri referitoare la încadrarea lor într-o anumitã categorie de asigurat;
            g) sã aibã o conduitã civilizatã în relatiile cu personalul medical.
            (2) Medicul de familie poate refuza un asigurat de pe listã, dacã acesta nu respectã prevederile alin. (1) lit. d), e) si g). Nerespectarea prevederilor lit. d), e) si g) va fi supusã analizei si deciziei comisiei paritare organizate de Colegiul Medicilor din România si de directiile sanitare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

CAPITOLUL II
Asistenta medicalã primarã

            Art. 4. - (1) Asistenta medicalã primarã se acordã în cabinete medicale individuale si în cabinete medicale din cadrul dispensarelor, din sistemul public si privat, autorizate si/sau acreditate, conform prevederilor legale.
            (2) Criteriile minime de dotare si de functionare ale unui cabinet medical sunt stabilite prin ordin al ministrului sãnãtãtii.
            Art. 5. - (1) Asistenta medicalã primarã se acordã de medicul de familie. Rolul acestuia este îndeplinit de medi- cul de medicinã generalã din sistemul public si privat, acreditat potrivit legii sã furnizeze servicii medicale primare persoanelor înscrise pe lista proprie, indiferent de sex, vârstã sau afectiune medicalã, în mod permanent.
            (2) Lista cuprinzând asiguratii înscrisi la fiecare medic de familie se depune de cãtre acesta la directia sanitarã judeteanã sau, dupã caz, a municipiului Bucuresti, pentru verificare si avizare.
            (3) Asistenta medicalã primarã se poate acorda si în cadrul formelor asociative ale medicilor de familie, în conditiile stabilite prin contractele individuale pentru furnizarea de servicii medicale.
            Art. 6. -  Medicul de familie are urmãtoarele obligatii:
            a) sã respecte dreptul la libera alegere de cãtre asigurat a medicului, în limitele de calitate impuse de activitatea medicalã, si dreptul acestuia de a-si schimba medicul de familie dupã expirarea a cel putin 3 luni de la data înscrierii; transferul fisei medicale a asiguratului care a solicitat scoaterea de pe lista medicului se face prin serviciul postal, iar medicul de la care pleacã asiguratul va pãstra o copie de pe fisa medicalã a acestuia;
            b) sã actualizeze lista proprie a asiguratilor înscrisi ori de câte ori apar modificãri în cuprinsul acesteia;
            c) sã-si stabileascã programul de activitate în cadrul cabinetului medical si sã-l aducã la cunostintã asiguratilor si directiei sanitare judetene sau, dupã caz, a municipiului Bucuresti;
            d) sã solicite asiguratilor înscrisi pe lista proprie documentele justificative care atestã calitatea de asigurat;
            e) sã-si organizeze activitatea astfel încât sã poatã acorda asistentã medicalã curentã si de urgentã asiguratilor înscrisi pe lista sa ori de câte ori este necesar, inclusiv în zilele de sâmbãtã, duminicã sau sãrbãtori legale, acolo unde este posibil.
            Art. 7. - (1) Lista serviciilor de asistentã medicalã primarã care se acordã de cãtre medicul de familie persoanelor asigurate în cabinetul de consultatii sau, în cazuri justificate, la domiciliul acestora cuprinde:
            a) servicii profilactice;
            b) servicii de urgentã;
            c) servicii medicale curative;
            d) servicii speciale;
            e) alte activitãti.
            (2) Lista detaliatã a acestor servicii si activitãti se stabileste prin norme metodologice elaborate de Ministerul Sãnãtãtii si de Colegiul Medicilor din România.
            Art. 8. - Modalitãtile de platã a furnizorilor de servicii, în asistenta medicalã primarã sunt:
            a) tarif pe persoanã asiguratã sau per capita;
            b) tarif pe serviciu medical, dupã caz.
            Art. 9. - (1) Plata prin tarif pe persoanã asiguratã se face în raport cu numãrul de puncte, calculat în functie de numãrul si de structura pe grupe de vârstã a asiguratilor înscrisi pe listele proprii.
            (2) Numãrul de puncte acordate pentru fiecare persoanã înscrisã corespunde asigurãrii de cãtre medic a asistentei medicale primare pe durata unui an calendaristic. Acest numãr de puncte va fi stabilit si va putea fi ajustat în functie de anumite criterii stabilite prin norme metodologice elaborate de Ministerul Sãnãtãtii si de Colegiul Medicilor din România.
            (3) Medicii de familie nou-veniti într-o localitate, cu avizul Colegiului Medicilor din România, care stabilesc relatii contractuale cu directia sanitarã judeteanã si, respectiv, a municipiului Bucuresti, pot fi plãtiti cu un salariu de bazã echivalent pregãtirii si gradului profesional din sistemul sanitar bugetar - timp de maximum 3 luni -, perioadã acordatã pentru întocmirea listei de asigurati.
             Art. 10. - Plata prin tarif pe serviciu medical se face pentru anumite servicii si activitãti profilactice, contractate cu directia sanitarã judeteanã sau, dupã caz, a municipiului Bucuresti, având ca scop stimularea medicului în realizarea acestor servicii. Numãrul de puncte acordat pentru serviciile medicale realizate se stabileste prin norme metodologice elaborate de Ministerul Sãnãtãtii si de Colegiul Medicilor din România.
            Art. 11. - Prestatiile medicale acordate suplimentar asiguratilor, conform competentei, cu acordul directiei sanitare judetene sau, dupã caz, a municipiului Bucuresti, pe baza contractelor pentru furnizare de servicii medicale, se vor plãti direct de cãtre asigurat.
            Art. 12. - (1) Medicul de familie va contracta cu directia sanitarã judeteanã sau, dupã caz, a municipiului Bucuresti serviciile de asistentã medicalã primarã pe care le asigurã persoanelor înscrise pe listele proprii, serviciile profilactice si alte activitãti sanitare prevãzute la art. 7.
            (2) Sumele plãtite medicului de familie de cãtre directia sanitarã judeteanã sau, dupã caz, a municipiului Bucuresti reprezintã contravaloarea numãrului de puncte obtinut potrivit numãrului de asigurati înscrisi si serviciilor medicale efectuate.
            (3) Medicii de familie beneficiazã de concediu legal de odihnã plãtit si de concediu medical. Pentru perioada concediului de odihnã si a concediilor medicale, medicii de familie au obligatia de a organiza preluarea activitãtii medicale de cãtre un alt medic de familie. În cazul în care acest lucru nu este posibil, directia sanitarã judeteanã sau, dupã caz, a municipiului Bucuresti are dreptul de a numi un înlocuitor. Pentru concediile de odihnã, concediile medicale prelungite mai mari de 30 de zile calendaristice si concediile fãrã platã, medicul care îl înlocuieste va fi plãtit pentru asistenta medicalã acordatã, în cadrul fondului de asigurãri de sãnãtate aprobat.
            (4) În anul 1998 valoarea punctului este unicã pe tarã si se va stabili, trimestrial, de cãtre Ministerul Sãnãtãtii, pe baza sumelor stabilite cu aceastã destinatie si a numãrului de puncte efectiv realizate.
            Art. 13. - (1) Pentru realizarea serviciilor medicale primare, medicul este ajutat de personal sanitar mediu si auxiliar, angajat pe bazã de contract individual de muncã de cãtre directia sanitarã judeteanã sau, dupã caz, a municipiului Bucuresti, pentru cabinetele medicale din sistemul  public, si de cãtre medic, în cabinetele private, în cazul medicilor care au relatii contractuale cu directia sanitarã judeteanã sau, dupã caz, a municipiului Bucuresti.
            (2) Numãrul de personal sanitar mediu si auxiliar se stabileste pe bazã normelor elaborate de Ministerul Sãnãtãtii, cu avizul Colegiului Medicilor din România.
            (3) Pentru acordarea serviciilor medicale contractate si pentru functionarea cabinetelor medicale, medicul de familie sau grupul de medici care se asociazã în acest scop au dreptul la un buget de practicã medicalã, care este prevãzut în contractul de furnizare de servicii încheiat de acestia cu directia sanitarã judeteanã sau, dupã caz, a municipiului Bucuresti. Modul de administrare a acestui buget se stabileste prin norme metodologice elaborate de Ministerul Sãnãtãtii si de Colegiul Medicilor din România.
            (4) Bugetul de practicã medicalã cuprinde:
            a) cheltuielile de personal aferente personalului sanitar mediu si auxiliar;
            b) cheltuielile de întretinere si de functionare a cabinetului medical;
            c) cheltuielile cu medicamentele si materialele sanitare pentru trusa de urgentã.
            (5) În anul 1998, plata personalului sanitar mediu si auxiliar se face conform reglementãrilor privind salarizarea personalului din sistemul bugetar. Plata drepturilor salariale se face de cãtre directia sanitarã judeteanã sau, dupã caz, a municipiului Bucuresti ori de cãtre unitatea sanitarã la care este arondat dispensarul medical.
            (6) În anul 1998, carnetele de muncã ale medicilor si ale personalului sanitar mediu si auxiliar din asistenta medicalã primarã în sistemul public si privat se preiau de directia sanitarã judeteanã sau, dupã caz, a municipiului Bucuresti, ori de unitatea sanitarã plãtitoare, respectiv de spitalul la care este arondatã unitatea.
            (7) Bugetul de practicã medicalã pentru cabinetele din sistemul public se stabileste pe bazã istoricã, tinându-se seama de numãrul de puncte realizate potrivit art. 9, si are în vedere fondurile prevãzute cu aceastã destinatie în bugetul fondului initial de asigurãri sociale de sãnãtate si utilizarea acestora cu maximum de eficientã.
            (8) În sistemul privat, bugetul de practicã medicalã se stabileste pe baza acelorasi criterii valorice ca în sistemul public.
            Art. 14. - (1) Medicii de familie care îsi desfãsoarã activitatea exclusiv într-un cabinet medical individual privat si stabilesc relatii contractuale cu directia sanitarã judeteanã sau, dupã caz, a municipiului Bucuresti au toate obligatiile si drepturile medicului de familie din sistemul public.
            (2) Medicii de familie din sistemul privat care desfãsoarã în acelasi spatiu si alte activitãti decât cele contractate cu directia sanitarã judeteanã sau, dupã caz, a municipiuluir Bucuresti beneficiazã de un buget de practicã medicalã, în cuantumul stabilit în contractele individuale încheiate cu aceste directii.
            Art. 15. - (1) Persoanele asigurate vor suporta contravaloarea serviciilor medicale solicitate si prestate la domiciliu, în situatia în care solicitãrile la domiciliu nu sunt justificate.
            (2) Persoanele care nu fac dovada calitãtii de asigurat, precum si persoanele care nu au achitat contributia de asigurãri sociale de sãnãtate suportã costul serviciilor medicale.
            (3) Lista tarifelor serviciilor medicale acordate în asistenta medicalã primarã se stabileste prin norme metodologice elaborate de Ministerul Sãnãtãtii si de Colegiul Medicilor din România. Sumele încasate constituie venituri proprii ale cabinetului medical.

CAPITOLUL III
Asistenta medicalã de specialitate ambulatorie

            Art. 16. - Asistenta medicalã de specialitate ambulatorie se realizeazã de cãtre medicii specialisti acreditati sau de cãtre asociatiile de medici specialisti, din cadrul policlinicilor, centrelor de diagnostic si tratament, al ambulatoriilor spitalelor si al altor unitãti sanitare independente, autorizate si/sau acreditate conform legii, din sistemul public si privat.
            Art. 17. - (1) Asiguratii au dreptul la asistentã medicalã de specialitate ambulatorie numai la indicatia medicului de familie, cu respectarea liberei alegeri de cãtre asigurat a medicului specialist acreditat.
            (2) Asiguratii se pot prezenta si direct la medicul specialist acreditat, în cazurile când:
            a) necesitã tratament prespitalicesc, la recomandarea medicului specialist;
            b) necesitã tratament postcurã, dacã acest lucru este mentionat în biletul de externare;
            c) necesitã tratament si supraveghere medicalã activã la nivel de medic specialist, pentru afectiuni care se stabilesc prin ordin al ministrului sãnãtãtii, cu avizul Colegiului Medicilor din România.
            Art. 18. - (1) Asiguratii care se prezintã direct la medicul specialist acreditat fãrã bilet de trimitere de la medicul de familie, cu exceptia cazurilor prevãzute la art. 17 alin. (2), vor suporta o contributie personalã, denumitã în continuare coplatã.
            (2) Tarifele serviciilor medicale acordate în asistenta medicalã de specialitate si nivelul coplãtii prevãzute la alin. (1) se stabilesc prin norme metodologice elaborate de Ministerul Sãnãtãtii si de Colegiul Medicilor din România.
            Art. 19. - Medicul specialist din ambulatoriu are obligatia sã informeze medicul de familie, prin scrisoare medicalã expediatã direct sau prin intermediul pacientului, despre diagnosticul si tratamentele recomandate.
            Art. 20. - Serviciile medicale de specialitate la care au dreptul asiguratii cuprind:
            a) stabilirea diagnosticului;
            b) tratament medical;
            c) îngrijiri medicale;
            d) recuperare medicalã;
            e) prescrierea de medicamente, materiale sanitare, proteze, orteze.
            Art. 21. - Alte activitãti prestate de medicul specialist acreditat din ambulatoriu constau în:
            a) îndrumarea si eliberarea biletelor de trimitere cãtre alte specialitãti ambulatorii sau cãtre asistenta spitaliceascã;
            b) eliberarea certificatelor de concediu medical si a certificatelor medicale pentru îngrijirea copilului bolnav, conform prevederilor legale;
            c) eliberarea prescriptiilor medicale;
            d) eliberarea actelor medicale solicitate de asigurat, altele decât cele prevãzute la lit. a)-c), precum si a actelor medicale solicitate de autoritãtile publice si de alte institutii care, prin activitatea lor, au dreptul sã cunoascã starea de sãnãtate a asiguratilor;
            e) organizarea si asigurarea activitãtii de evidentã si de raportare statisticã.
            Art. 22. - (1) Acordarea serviciilor în asistenta medicalã ambulatorie de specialitate asiguratilor se face în baza contractului de furnizare de servicii medicale, care se încheie între conducerea unitãtii sanitare de specialitate si directia sanitarã judeteanã sau, dupã caz, a municipiului Bucuresti.
            (2) În cazul unitãtilor sanitare ambulatorii de specialitate fãrã personalitate juridicã, contractul de furnizare de servicii medicale se încheie de spitalul la care sunt arondate acestea si de directia sanitarã judeteanã, sau dupã caz, a municipiului Bucuresti.
            (3) Unitãtile sanitare ambulatorii de specialitate cu personalitate juridicã încheie contractul de furnizare de servicii medicale direct cu directia sanitarã judeteanã sau, dupã caz, a municipiului Bucuresti.
            (4) În anul 1998, în contractele încheiate cu spitalele care au în structura lor si unitãti sanitare de asistentã medicalã de specialitate ambulatorie se prevede în mod distinct suma aferentã acestora.
            (5) Contractarea serviciilor de asistentã medicalã ambulatorie de specialitate are la bazã cheltuielile prevãzute cu aceastã destinatie în bugetul fondului initial de asigurãri sociale de sãnãtate pe anul 1998, stabilite pe baza cheltuielilor anului precedent.
            (6) Salarizarea personalului din asistenta medicalã ambulatorie de specialitate se face potrivit reglementãrilor aplicabile privind salarizarea personalului din sistemul bugetar sanitar.

CAPITOLUL IV
Servicii medicale spitalicesti

            Art. 23. - Asistenta medicalã spitaliceascã se realizeazã în cadrul spitalelor autorizate si/sau acreditate, dacã tratamentul ambulatoriu sau la domiciliu nu este eficace sau spitalizarea se impune potrivit diagnosticului.
            Art. 24. - Tratamentul în spital se acordã prin spitalizare integralã sau partialã si cuprinde:
            a) consultatii;
            b) investigatii;
            c) stabilirea diagnosticului;
            d) tratament medical, chirurgical si/sau fizic recuperator;
            e) îngrijire, medicamente si materiale sanitare, cazare si masã.
            Art. 25. - (1) Serviciile medicale se acordã în spital si urmãresc rezolvarea cazurilor internate într-o anumitã perioadã de spitalizare, optimã pentru afectiunea tratatã.
             (2) Continuarea tratamentului spitalicesc se poate face cu mãsuri de îngrijire sau de recuperare, acordate de medic în unitãti ambulatorii de specialitate sau la domiciliu în conditiile stabilite prin norme metodologice elaborate de Ministerul Sãnãtãtii si de Colegiul Medicilor din România.
            Art. 26. - Serviciile medicale spitalicesti sunt:
            a) de profil medical;
            b) de profil chirurgical;
            c) servicii speciale;
            d) alte servicii.
            Art. 27. - (1) Serviciile medicale spitalicesti acordate asiguratilor pe baza recomandãrii medicului de familie sau a medicului specialist acreditat, precum si urgentele medicale se suportã din bugetul fondului initial de asigurãri sociale de sãnãtate si din alte surse, potrivit legii.
            (2) În anul 1998 din bugetul fondului initial de asigurãri sociale de sãnãtate se acoperã anumite servicii medicale de înaltã performantã, stabilite prin norme metodologice elaborate de Ministerul Sãnãtãtii si de Colegiul Medicilor din România.
            Art. 28. - Însotitorii copiilor bolnavi în vârstã de pânã la 3 ani nu vor suporta contravaloarea serviciilor hoteliere, în conditiile prevãzute de criteriile stabilite de Ministerul Sãnãtãtii si de Colegiul Medicilor din România.
            Art. 29. - Asiguratii care nu au recomandare medicalã acordatã potrivit prezentei hotãrâri si persoanele care nu dovedesc calitatea de asigurat suportã costurile serviciilor medicale, stabilite de fiecare unitate furnizoare de servicii medicale.
            Art. 30. - (1) Asiguratii suportã contravaloarea:
            a) serviciilor hoteliere care au grad înalt de confort. Contributia personalã se stabileste de cãtre conducerea fiecãrui spital;
            b) unor servicii medicale de înaltã performantã. Contributia personalã are la bazã tarifele pentru investigatiile cu aparaturã de înaltã performantã, stabilite prin ordin al ministrului sãnãtãtii. Lista serviciilor medicale de înaltã performantã se stabileste prin norme metodologice elaborate de Ministerul Sãnãtãtii si de Colegiul Medicilor din România.
            (2) Pentru asiguratii care, potrivit unor prevederi legale cu caracter special, au dreptul la gratuitatea asistentei medicale, echivalentul contributiei personale se suportã din fondurile prevãzute cu aceastã destinatie sau, dupã caz, din alte fonduri decât fondul initial de asigurãri sociale de sãnãtate.
            Art. 31. - (1) Asigurarea asistentei medicale spitalicesti se realizeazã în baza contractului de furnizare de servicii medicale încheiat între spital si directia sanitarã judeteanã sau, dupã caz, a municipiului Bucuresti.
            (2) Contractarea serviciilor spitalicesti are la bazã sumele prevãzute cu aceastã destinatie în bugetul fondului intial de asigurãri sociale de sãnãtate stabilit pe bazã istoricã, urmãrindu-se utilizarea la maximum a bazei materiale existente, eliminarea cheltuielilor neeconomice si ineficiente.
            (3) Bugetul global pentru alocarea resurselor pe bazã istoricã se stabileste în contractul de furnizare de servicii medicale încheiat între directia sanitarã judeteanã, respectiv a municipiului Bucuresti, si furnizorii de servicii medicale si cuprinde cheltuielile de personal si cheltuielile materiale. Medicamentele se vor evidentia distinct. Din bugetul pentru medicamente al spitalului se va aloca o sumã distinctã care sã acopere cheltuielile cu rnedicamentele compensate, prescrise la externarea bolnavului.
            (4) Salarizarea personalului din asistenta medicalã spitaliceascã se face potrivit reglementãrilor aplicabile privind salarizarea personalului din sistemul bugetar sanitar.
            (5) În bugetul stabilit nu se includ cheltuielile pentru dotarea cu aparaturã de înaltã performantã si cheltuielile pentru reparatii capitale. Aceste cheltuieli se stabilesc separat prin negocieri.

CAPITOLUL V
Asistenta medicalã ambulatorie stomatologicã

            Art. 32. - Serviciile medicale stomatologice se acordã de cãtre medicul stomatolog din cabinetele de stomatologie si din serviciul de chirurgie bucomaxilofacialã, acreditate si/sau autorizate pentru acest tip de activitate medicalã.
            Art. 33. - Serviciile medicale stomatologice se asigurã de cãtre medicii stomatologi, individual sau în asociatii de medici stomatologi din sistemul public si privat, acreditati conform legii.
            Art. 34. - Serviciile medicale stomatologice cuprind servicii stomatologice preventive, corective, curative, lucrãri protetice si urgente stomatologice. Urgentele stomatologice se vor asigura de cãtre medicii stomatologi printr-un sistem organizat de acestia, cu avizul directiilor sanitare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
            Art. 35. - Serviciile medicale stomatologice preventive suportate de directiile sanitare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt prevãzute la art. 17 din Legea nr. 145/1997.
            Art. 36. - (1) Tratamentele stomatologice se suportã de cãtre directiile sanitare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, astfel:
            a) 60%, în cazul asiguratilor care se prezintã la controalele profilactice impuse de serviciul stomatologic;
            b) 40%, pentru asiguratii care nu respectã indicatiile preventive;
            c) integral, în cazul copiilor în vârstã de pânã la 16 ani.
            (2) Pentru asiguratii care, potrivit unor prevederi legale cu caracter special, au dreptul la gratuitatea asistentei medicale, echivalentul contributiei personale pentru serviciile stomatologice în situatia prevãzutã la alin. (1) lit. a) se suportã din fondurile prevãzute cu aceastã destinatie sau, dupã caz, din alte fonduri decât fondul initial de asigurãri sociale de sãnãtate.
            Art. 37. - Lista serviciilor medicale stomatologice si a tratamentelor stomatologice, precum si tarifele aferente acestora se stabilesc prin norme metodologice elaborate de Ministerul Sãnãtãtii si de Colegiul Medicilor din România.
            Art. 38. - (1) În anul 1998, contractarea serviciilor medicale stomatologice atât în cazul cabinetelor stomatologice din cadrul dispensarelor, cât si din policlinici se realizeazã între directiile sanitare judetene sau, dupã caz, a municipiului Bucuresti si persoana juridicã din structura cãreia fac parte cabinetele stomatologice respective.
            (2) La încheierea contractelor de furnizare de servicii medicale se evidentiazã separat sumele aferente serviciilor stomatologice.
            (3) Plata personalului din asistenta medicalã ambulatorie stomatologicã se face potrivit reglementãrilor privind salarizarea personalului din sistemul bugetar sanitar.
            (4) Pentru anul 1998, decontarea serviciilor medicale si a tratamentelor stomatologice, cuprinse în lista de servicii medicale stomatologice furnizate prin sistemul de asigurãri de sãnãtate, efectuate în cabinetele medicale private, se face în baza contractelor de furnizare de servicii medicale, încheiate cu o unitate furnizoare de servicii medicale, la un nivel comparabil cu cel din sectorul public.
            (5) Fondul aferent asistentei medicale stomatologice reprezintã o sumã distinctã, alocatã din fondul initial de asigurãri sociale de sãnãtate.

CAPITOLUL VI
Servicii medicale de urgentã

            Art. 39. - Asistenta medicalã de urgentã se acordã în toate cazurile de îmbolnãviri care pun în pericol imediat viata bolnavului, cum sunt: accidente, traumatisme, hemoragii, intoxicatii, afectiuni acute cu dezechilibru respirator sau circulator sau în alte situatii.
            Art. 40. - (1) Pe timpul transportului medical de urgentã se acordã asistentã medicalã de urgentã prin serviciile de ambulantã, în urmãtoarele situatii:
            a) la locul accidentului sau al îmbolnãvirii;
            b) în timpul transportului pânã la unitãtile sanitare.
            (2) Lista serviciilor medicale de urgentã si unele tipuri de transporturi medicale se stabilesc prin ordin al ministrului sãnãtãtii, la propunerea serviciilor de ambulantã.
            (3) În situatiile de urgentã, se recomandã ca asiguratul sã apeleze întâi la medicul de familie sau la medicul care asigurã permanenta, conform prevederilor stabilite în contractele de furnizare de servicii medicale. În cazuri grave, asiguratul poate apela serviciile de urgentã direct la serviciul de ambulantã, care are contract încheiat cu directia sanitarã judeteanã sau, dupã caz, a municipiului Bucuresti.
            Art. 41. - (1) Plata serviciilor medicale de urgentã se asigurã din bugetul fondului initial de asigurãri sociale de sãnãtate, pe baza contractelor de furnizare de servicii medicale care se încheie între serviciile de ambulantã si directiile sanitare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
            (2) În cazul pacientilor neasigurati, precum si în situatiile care se dovedesc cã nu sunt urgente, plata serviciilor prevãzute la alin. (1) se face direct de cãtre solicitant, potrivit tarifelor aprobate prin ordin al ministrului sãnãtãtii, la propunerea serviciului de ambulantã.
            (3) Serviciile de ambulantã pot asigura si alte tipuri de transporturi medicale.

CAPITOLUL VII
Servicii medicale de reabilitare a sãnãtãtii

            Art. 42. - Asiguratii au dreptul la asistentã medicalã de recuperare într-o unitate specialã pentru o perioadã si potrivit unui ritm stabilite de medicul curant în programul de reabilitare, cu contributie personalã.
            Art. 43. - Asistenta medicalã de recuperare si reabilitare cuprinde:
            a) mãsuri de recuperare în spital, în ambulatoriu sau în sanatoriu, dupã caz;
            b) tratament fizio-hidro-kineto-climato-terapeutic, pe baza prescriptiilor medicilor de specialitate, în conditiile prevãzute de contractul de furnizare de servicii medicale;
            c) alte servicii medicale complementare pentru reabilitare.
            Art. 44. - (1) Plata serviciilor medicale de reabilitare a sãnãtãtii, prestate de unitatea de specialitate, se stabileste în contractul de furnizare de servicii medicale, încheiat între aceasta si directia sanitarã judeteanã sau, dupã caz, a municipiului Bucuresti si are la bazã fondurile prevãzute cu aceastã destinatie în bugetul fondului initial de asigurãri sociale de sãnãtate, stabilite pe bazã istoricã.
            (2) Contributia personalã a asiguratilor si modul de decontare a serviciilor medicale de reabilitare a sãnãtãtii sestabilesc prin norme metodologice elaborate de Ministerul Sãnãtãtii si de Colegiul Medicilor din România.

CAPITOLUL VIII
Asistenta cu medicamente, materiale sanitare si alte
servicii în tratamentul ambulatoriu

            Art. 45. - (1) Asiguratii au dreptul la medicamente în tratamentul ambulatoriu, pe bazã de prescriptie medicalã, cu sau fãrã contributie personalã.
            (2) Pentru asiguratii care, potrivit unor prevederi legale cu caracter special, au dreptul la gratuitate în asistenta cu medicamente în tratament ambulatoriu, echivalentul contributiei personale este suportat din fondurile prevãzute cu aceastã destinatie sau, dupã caz, din alte fonduri decât fondul initial de asigurãri sociale de sãnãtate.
            Art. 46. - (1) Lista cu denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente, de care beneficiazã asiguratii pe bazã de prescriptie medicalã, cu sau fãrã contributie personalã, se elaboreazã în anul 1998 de cãtre Ministerul  Sãnãtãtii, cu avizul Colegiului Medicilor din România si al Colegiului Farmacistilor din România.
            (2) Lista cu denumirile comune internationale si preturile de referintã ale medicamentelor corespunzãtoare denumirilor comune internationale se aprobã prin ordin al ministrului sãnãtãtii.
            Art. 47. - (1) Medicamentele se compenseazã de cãtre directiile sanitare judetene sau, dupã caz, a municipiului Bucuresti, în proportie de pânã la 80% din pretul de referintã, diferenta fiind suportatã de cãtre asigurat.
            (2) Medicamentele care presupun o valoare a tratamentului lunar mai mare decât un anumit prag sau medicamentele special nominalizate pot fi prescrise doar de cãtre medicii sefi de sectie din specialitatea respectivã.
            (3) Unele medicamente special nominalizate pot fi prescrise numai de comisiile nationale speciale.
            (4) Un medic poate prescrie medicamente compensate numai în limita unui plafon maxim de pret pe retetã.
            (5) Plafoanele prevãzute la alin. (1)-(4) se stabilesc si se modificã periodic prin ordin al ministrului sãnãtãtii, cu avizul Colegiului Medicilor din România si al Colegiului Farmacistilor din România.
            Art. 48. - Prescrierea de medicamente cu sau fãrã contributie personalã se face de medicul de familie si de medicul de specialitate.
            Art. 49. - (1) Decontarea medicamentelor prescrise în tratament ambulatoriu se face pe baza preturilor de referintã în vigoare la data achizitionãrii medicamentului de cãtre farmacie si se suportã din bugetul fondului initial de asigurãri sociale de sãnãtate.
            (2) În situatiile în care pretul de vânzare cu amãnuntul al medicamentului prescris se situeazã sub pretul de referintã în vigoare la data achizitionãrii acestuia, cotele de contributie personalã a asiguratului se aplicã la pretul de vânzare cu amãnuntul al medicamentului.
            Art. 50. - (1) Plata cheltuielilor aferente medicamentelor prescrise în tratamentul ambulatoriu se face în baza contractului de furnizare de servicii medicale, încheiat între directia sanitarã judeteanã sau, dupã caz, a municipiului  Bucuresti si farmacie.
            (2) În contractele de furnizare de servicii medicale încheiate, care au la bazã sumele prevãzute cu aceastã destinatie în bugetul fondului initial de asigurãri sociale de sãnãtate, se vor evidentia separat bugetul aferent medicamentelor gratuite si bugetul aferent medicamentelor prescrise cu contributie personalã.
            (3) În cazul depãsirii bugetului alocat pentru compensarea medicamentelor în tratamentul ambulatoriu, directiile sanitare judetene sau, dupã caz, a municipiului Bucuresti vor analiza prescriptiile medicale ale medicilor, care au avut valorile cele mai ridicate pentru retetele prescrise. În cazurile nejustificate, comisiile de control al serviciilor medicale, abilitate conform Legii nr. 145/1997, propun sanctiuni. Depãsirile justificate se suportã dintr-un fond de rezervã special constituit la nivelul directiilor sanitare si, dupã caz, a municipiului Bucuresti.
            Art. 51. - Modul de prescriere, eliberare si decontare a medicamentelor de uz uman este prevãzut în anexa nr. 1.

CAPITOLUL IX
Dispozitive medicale destinate corectãrii si recuperãrii deficientelor organice
sau functionale ori corectãrii unor deficiente fizice

            Art. 52. - (1) Asiguratii au dreptul la dispozitive medicale constând în: unele proteze de membre si orteze, aparate ortopedice, mijloace si dispozitive de mers, aparaturã si materiale ajutãtoare si/sau compensatorii pentru mers, gestualitate si pentru corectarea deficientelor senzoriale pentru auz si vãz, pentru corectarea vãzului, auzului, pentru protezarea membrelor, precum si alte materiale sanitare de specialitate, pe baza prescriptiei medicale.
            (2) În cazul producerii de accidente de muncã sau de boli profesionale, asiguratii care aveau încheiat contract individual de muncã sau conventie civilã de prestãri de servicii la acea datã se vor adresa directiei sanitare judetene sau, dupã caz, a municipiului Bucuresti, care va recupera de la angajator sumele alocate pentru procurarea dispozitivelor medicale.
            (3) Lista dispozitivelor medicale prevãzute la alin. (1) se aprobã prin ordin al ministrului sãnãtãtii.
            (4) Pentru asiguratii care, potrivit unor prevederi legale cu caracter special, au dreptul la gratuitate în achizitionarea dispozitivelor medicale prevãzute la alin. (1), echivalentul contributiei personale este suportat din fondurile prevãzute cu aceastã destinatie sau, dupã caz, din alte fonduri decât fondul initial de asigurãri sociale de sãnãtate.
            Art. 53. - (1) Decontarea cheltuielilor aferente dispozitivelor medicale se face de directia sanitarã judeteanã sau, dupã caz, a municipiului Bucuresti, în baza conventiilor încheiate de aceasta cu furnizorii de dispozitive medicale, din bugetul fondului initial de asigurãri sociale de sãnãtate.
            (2) Dispozitivele medicale executate, livrate si facturate în baza Hotãrârii Guvernului nr. 204/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea ajutoarelor pentru procurarea de dispozitive medicale, precum si pentru gestionarea fondurilor din care se suportã acestea, pânã la aprobarea legii bugetului de stat pe anul 1998, si rãmase nedecontate furnizorilor din bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetul Fondului de risc si accident, bugetul pentru plata pensiilor si a altor drepturi de asigurãri sociale ale agricultorilor se suportã din Fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate, în mod centralizat.
            Art. 54. - (1) Modul de procurare, categoriile de dispozitive medicale, obligatiile furnizorilor si ale beneficiarilor, precum si avizarea furnizorilor de dispozitive medicale sunt prevãzute în anexa nr. 2.
            (2) Comenzile deschise la furnizori, dar nefinalizate, vor fi reactualizate cu documentatia necesarã, conform prezentului contract-cadru. Decontarea acestora si comenzile emise în conditiile prezentului contract-cadru vor fi suportate din fondul initial de asigurãri sociale de sãnãtate, conform art. 53 alin. (1).
            Art. 55. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantã din prezentul contract-cadru.

ANEXA Nr. 1
la contractul-cadru

Modul de prescriere, eliberare si decontare a medicamentelor de uz uman

CAPITOLUL I
Prescrierea medicamentelor

            1. Prescrierea si eliberarea medicamentelor se fac prin consemnarea obligatorie în carnetul de sãnãtate la purtãtor, de cãtre medic si farmacist a datelor din prescriptia medicalã.
            2. Prescriptiile medicale cuprind medicamentele care se acordã fãrã contributie sau cu plata contributiei personale. Prescriptia medicalã se elibereazã de cãtre medicii din unitãtile sanitare publice, precum si de cãtre medicii care îsi desfãsoarã activitatea în sistem privat si care în anul 1998 vor încheia contracte cu directiile sanitare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
            3. Nu vor elibera prescriptii medicale medicii stagiari si rezidentii, cu exceptia situatiilor când sunt în serviciul de urgentã. În aceste cazuri, prescriptia medicalã nu poate cuprinde decât medicatia pentru maximum 3 zile si trebuie înscrisã în carnetul de sãnãtate.
            4. Prescriptia medicalã va purta, în mod obligatoriu, codul medicului si specialitatea acestuia. Inscriptionarea codului pe prescriptia medicalã se va face prin aplicarea parafei, care va contine, în mod obligatoriu, codul numeric personal.
            5. Prescriptia medicalã fãrã cod este nulã si nu va putea fi onoratã de cãtre farmacii.
            6. Prescrierea medicamentelor se face de cãtre medici, exclusiv în limita specialitãtii pe care o au.
            7. Medicii au obligatia de a înscrie în documentele medicale ale unitãtii, precum si în carnetul de sãnãtate al bolnavului datele corespunzãtoare formularelor tipizate (numele, prenumele, domiciliul, vârsta, sexul, data consultatiei, diagnosticul, tratamentul prescris, numãrul carnetului de asigurat).
            8. Decadal, unitãtile plãtitoare ale sumelor compensatorii pentru medicamentele prescrise în tratamentele ambulatorii, cu si fãrã contributie personalã, vor face cunoscute sumele plãtite pentru prescriptiile medicale ale fiecãrui medic directiilor sanitare judetene sau, dupã caz, a municipiului. Bucuresti, în vederea urmãririi evolutiei consumului de medicamente, comparativ cu bugetul alocat acestei categorii de cheltuieli.
            9. Prescriptiile medicale pe baza cãrora se elibereazã medicamentele constituie documente financiar-contabile, conform cãrora se întocmesc borderourile centralizatoare.
            10. Borderourile centralizatoare trebuie sã poarte viza de control financiar-preventiv a persoanelor împuternicite potrivit legii.
            11. Prescriptia medicalã se va întocmi în trei exemplare si va cuprinde denumirea si sediul unitãtii medicale, numele, prenumele si adresa completã a asiguratului, numãrul carnetului de asigurat, numãrul din registrul de consultatie, diagnosticul, stampila unitãtii medicale unde îsi desfãsoarã activitatea medicul care elibereazã prescriptia medicalã, semnãtura si parafa medicului. Toate prescriptiile medicale vor purta, în mod obligatoriu, stampila cu codul medicului, cod înregistrat la directiile sanitare judetene sau, dupã caz, a municipiului Bucuresti. Toate datele vor fi înscrise citet.
            12. Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de pânã la 3 zile în afectiuni acute, de pânã la 8-10 zile în afectiuni subacute si de pânã la 30 de zile pentru bolnavii cu afectiuni cronice.
            13. Numãrul medicamentelor care pot fi prescrise în regim de compensare pentru un bolnav la o consultatie poate fi de 1-3 produse. Cantitatea de medicamente pentru fiecare produs se va nota în cifre si în litere.

CAPITOLUL II
Eliberarea medicamentelor

            14. Eliberarea medicamentelor la nivelul farmaciilor se face numai pe baza prescriptiei medicale si a carnetului de sãnãtate.
            15. Eliberarea medicamentelor se face la orice farmacie de pe raza teritorialã a judetului sau a municipiului Bucuresti, care a încheiat contract pentru eliberarea medicamentelor. Primitorul semneazã de primirea medicamentelor pe versoul prescriptiei medicale, pe care se mentioneazã numele, prenumele, adresa completã, seria si numãrul actului de identitate.
            16. La eliberarea medicamentelor farmacia va încasa contributia personalã suportatã de asigurat. În situatia în care primitorul renuntã la o parte din medicamentele cuprinse în prescriptia medicalã, acestea nu se elibereazã si se anuleazã, nefiind permisã compensarea prin medicamente a sumei pe care, potrivit reglementãrilor legale, o suportã asiguratul.
            17. Farmaciile pot înlocui medicamentele prescrise pe prescriptia medicalã cu alte medicamente similare în cadrul acelorasi denumiri comune internationale, în cazul absentei din farmacie a medicamentului prescris. În acest caz, farmacistul are obligatia de a preciza pe prescriptia medicalã denumirea medicamentului eliberat. În cazul în care medicul indicã numai denumirea substantei active, farmacistul are obligatia de a elibera medicamentul cu pretul cel mai mic din farmacie.
            18. Înscrierea preturilor de vânzare cu amãnuntul se va face de cãtre farmacist numai pentru medicamentele eliberate, pe toate exemplarele prescriptiei medicale.
            19. Farmacistul va nota preturile integrale ale medicamentelor, le va totaliza si va mentiona pe prescriptia medicalã atât suma totalã, cât si suma aferentã care urmeazã a fi suportatã de cãtre directiile sanitare judetene sau, dupã caz, a municipiului Bucuresti.
            20. Medicamentele care nu au fost eliberate de farmacie se anuleazã cu o linie, în fata primitorului, pe toate exemplarele prescriptiei medicale. Farmacistul va consemna în carnetul de sãnãtate, sub semnãturã, medicamentul si cantitatea eliberatã.
            21. Prevederile pct. 14-20 se aduc la cunostinta asiguratilor, la loc vizibil în farmacii.

CAPITOLUL III
Modul de decontare

            22. Directiile sanitare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în limita plafoanelor valorice stabilite de Ministerul Sãnãtãtii, vor alimenta contul deschis la nivelul unitãtilor sanitare nominalizate din subordine, în vederea decontãrii sumelor aferente medicamentelor eliberate de cãtre farmaciile cu care au fost încheiate contracte.
            23. Farmaciile vor întocmi un borderou centralizator în care fiecare prescriptie medicalã va purta un numãr curent. Acelasi numãr va fi notat pe fiecare prescriptie medicalã. Borderourile se întocmesc în douã exemplare, specificându-se suma ce urmeazã a fi încasatã de la unitatea sanitarã.
            24. Borderourile centralizatoare se vor întocmi de cãtre farmacie.
            25. La termenele stabilite în contractul încheiat între unitatea sanitarã si farmacii sau ori de câte ori este nevoie, o copie de pe borderou, certificatã pentru exactitate si realitate de cãtre dirigintele farmaciei (inclusiv la cele particulare), împreunã cu originalul prescriptiilor medicale vor fi înaintate unitãtii sanitare cu care farmacia a încheiat contractul.
            26. Suma totalã va fi achitatã astfel: 50%, la prezentarea decontului si a actelor justificative, iar restul de 50%, într-un termen de cel mult 30 de zile de la data prezentãrii decontului, termen în cadrul cãruia se va asigura verificarea documentelor.
            27. Unitãtile sanitare nominalizate vor verifica deconturile si actele justificative prezentate de farmacii si, dupã, aprobarea acestora potrivit legii, vor pune la dispozitie farmaciilor, în cadrul termenului prevãzut la pct. 26, diferenta de decontat.
            28. Farmaciile rãspund de exactitatea datelor cuprinse în decont si în actele justificative, iar unitãtile sanitare contractante, de legalitatea plãtilor efectuate.
            29. Pânã la data de 6 a fiecãrei luni, unitãtile sanitare vor justifica directiei sanitare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, plãtile efectuate în luna precedentã, iar aceasta, în termen de douã zile de la aceastã datã, va raporta Ministerului Sãnãtãtii datele privind plata medicamentelor.
            30. Dupã analizarea datelor prezentate, Ministerul Sãnãtãtii va pune la dispozitie directiilor sanitare sumele destinate plãtii medicamentelor, în limita plafoanelor valorice stabilite.
            31. Pentru realizarea obligatiilor prevãzute mai sus se constituie, la nivelul directiilor sanitare judetene sau, dupã caz a municipiului Bucuresti, Comisia de supraveghere si control al consumului de medicamente, iar la unitãtile sanitare nominalizate, o comisie de control având aceleasi atributii. Componenta comisiilor mai sus mentionate se stabileste de cãtre directiile sanitare judetene sau, dupã caz, a municipiului Bucuresti, respectiv de conducerile unitãtilor sanitare pe lângã care functioneazã. Comisia va fi compusã din 5 persoane, cuprinzând urmãtoarele categorii profesionale: medici, farmacisti si economisti.
            32. Directiile sanitare judetene sau, dupã caz, a municipiului Bucuresti si unitãtile sanitare nominalizate sunt obligate sã analizeze, lunar, în consiliile de administratie modul de gestionare a fondurilor, precum si de prescriere si eliberare a medicamentelor, luând mãsurile care se impun.
            33. Ministerul Sãnãtãtii poate emite precizãri cu privire la decontarea si circuitul financiar al plãtilor între unitãti, respectiv directiile sanitare, si furnizorii de medicamente.
            34. În cazul încãlcãrii dispozitiilor legale se vor întocmi actele de constatare si de sesizare ale organelor competente, potrivit rãspunderii juridice care rezultã din actul de constatare.

ANEXA Nr. 2
la contractul-cadru

Modul de procurare, categoriile de dispozitive medicale, obligatiile furnizorilor si ale beneficiarilor,precum si avizarea furnizorilor de dispozitive medicale

CAPITOLUL I
Procedura de înregistrare a cererilor si acordarea dispozitivelor medicale

            1. Dispozitivele medicale se acordã pe baza cererilor scrise, înregistrate la directia sanitarã în a cãrei razã teritorialã îsi are domiciliul sau resedinta persoana îndreptãtitã.
            2. Cererea se întocmeste de beneficiar, de reprezentantul legal al acestuia sau de oricare persoanã împuternicitã în acest sens.
            3. Cererea va fi însotitã de actul care certificã calitatea de asigurat, precum si de recomandarea medicalã pentru dispozitivul medical.
            4. La cererea de procurare a dispozitivelor medicale destinate corectãrii auzului se anexeazã si audiograma elaboratã de clinica de specialitate sau de serviciile de specialitate autorizate de Ministerul Sãnãtãtii.
            5. Recomandarea medicalã se elibereazã de medicul de specialitate acreditat.
            6. Aprobarea procurãrii dispozitivelor medicale se face prin decizie a directorului directiei sanitare judetene sau, dupã caz, a municipiului Bucuresti.
            7. Decizia privind procurarea dispozitivelor medicale se comunicã beneficiarilor în termen de cel mult 3 zile de la data înregistrãrii cererii.
            8. Un exemplar din decizia privind aprobarea procurãrii dispozitivelor medicale, cererea si actele doveditoare se arhiveazã la emitent.

CAPITOLUL II
Procedura de procurare a dispozitivelor medicale si a materialelor sanitare

            9. Comanda pentru procurarea dispozitivului medical si a materialelor sanitare se emite de beneficiar. Acesta se adreseazã furnizorului avizat de Ministerul Sãnãtãtii.
            Beneficiarul alege furnizorul din lista producãtorilor si comerciantilor, acreditati de Ministerul Sãnãtãtii, aprobatã prin ordin al ministrului sãnãtãtii si publicatã în Monitorul Oficial al României.
            10. Modul de furnizare a dispozitivelor medicale si conditiile de platã se stabilesc prin conventii cu furnizorii de dispozitive medicale.
            11. Decontarea dispozitivelor medicale si a materialelor sanitare se face la pretul cel mai mic al produsului, considerat produs-etalon, din Nomenclatorul dispozitivelor medicale, aprobat prin ordin al ministrului sãnãtãtii. Dacã beneficiarul asigurat doreste alt produs cu caracteristici tehnico-medicale superioare produsului-etalon, va suporta diferenta dintre pretul acestuia si pretul produsului-etalon. Pretul produsului-etalon se avizeazã si se ajusteazã dupã însusirea acestuia de cãtre Ministerul Sãnãtãtii.
            12. Diferenta dintre pretul de livrare al dispozitivului medical si contributia suportatã de directia sanitarã judeteanã sau, dupã caz, a municipiului Bucuresti se suportã de beneficiar si se achitã direct furnizorului.

CAPITOLUL lll
Categoriile de dispozitive medicale, termenul de garantie,
repararea si înlocuirea acestora

            13. Categoriile de dispozitive medicale-etalon, termenele de înlocuire a acestora, precum si dispozitivele medicale care sunt supuse reparatiilor sunt prevãzute în Nomenclatorul stabilit de Ministerul Sãnãtãtii si se aprobã prin ordin al ministrului sãnãtãtii.
            14. Termenul de garantie este cel prevãzut de norma de fabricatie pentru fiecare produs. În cadrul acestui termen, beneficiarii pot reclama executarea necorespunzãtoare, calitatea sau deteriorarea dispozitivului medical, dacã aceasta nu s-a produs din vina utilizatorului.
            Repararea sau înlocuirea produsului respectiv cu altul corespunzãtor, în cadrul termenului de garantie, se asigurã si se suportã de cãtre furnizor.
            15. Repararea dispozitivelor medicale dupã expirarea termenului de garantie se asigurã de cãtre furnizori.
            16. Repararea dispozitivelor medicale dupã expirarea termenului de garantie se aprobã pe baza urmãtoarelor acte:
            a) cererea persoanei îndreptãtite;
            b) carnetul de asigurat sau alte acte care atestã calitatea de asigurat.
            Cuantumul contributiei personale pentru repararea dispozitivului medical este de pânã la 50% din valoarea acestuia si se acordã o singurã datã între termenele de acordare a  unui nou dispozitiv.
            17. Pentru copiii si tinerii în vârstã de pânã la 18 ani, precum si pentru cei care sunt elevi sau studenti în institutiile de învãtãmânt prevãzute de lege, fãrã a depãsi vârsta de 26 de ani, dispozitivele medicale vor fi înlocuite sau reînnoite ori de câte ori va fi necesar, având în vedere procesul de dezvoltare somaticã a acestora.

CAPITOLUL IV
Gestionarea fondurilor din care se deconteazã dispozitivele medicale

            18. Fondurile necesare procurãrii dispozitivelor medicale se prevãd si se suportã din bugetul Fondului de asigurãri sociale de sãnãtate si reprezintã o sumã distinctã din acest fond.
            19. Decontarea la furnizori a dispozitivelor medicale se face de directia sanitarã judeteanã, respectiv a municipiului Bucuresti, pe baza documentelor de platã emise de furnizorii cu care a încheiat conventii, dupã confirmarea primirii de cãtre beneficiar a dispozitivului medical.
            Documentul de platã emis de furnizor este însotit de confirmarea primirii dispozitivului medical sub semnãtura beneficiarului, cu specificarea domiciliului si a actului de identitate al acestuia (seria, numãrul, emitentul) sau a documentatiei care confirmã expedierea si primirea la domiciliu.

 CAPITOLUL V
Obligatiile furnizorilor si ale beneficiarilor de dispozitive medicale

            20. Furnizorii dispozitivelor medicale au urmãtoarele obligatii:
            a) sã confectioneze dispozitivul medical la parametrii tehnico-medicali corespunzãtori deficientei pentru care a fost recomandat;
            b) sã livreze la termen dispozitivul medical comandat si sã asigure primirea acestuia de cãtre beneficiar;
            c) sã execute orice modificare necesarã dispozitivului medical, în cazul în care nu au fost respectate specificatiile din recomandarea medicului specialist;
            d) sã verifice la livrare adaptabilitatea si buna functionare a dispozitivului medical confectionat si sã facã un instructaj privind folosirea acestuia.
            21. Beneficiarii dispozitivelor medicale au urmãtoarele obligatii:
            a) sã întretinã dispozitivele medicale în bune conditii;
            b) sã nu modifice caracteristicile functionale ale dispozitivelor medicale;
            c) sã pãstreze numãrul si data, stantate pe dispozitiv;
            d) sã ridice dispozitivul medical solicitat la data stabilitã de furnizor;
            e) sã anunte furnizorul cu cel putin 7 zile înainte, dacã, din motive bine întemeiate, nu se poate prezenta la data stabilitã pentru ridicarea dispozitivului medical;
            f) sã nu înstrãineze dispozitivele medicale achizitionate.

CAPITOLUL VI
Avizarea furnizorilor de dispozitive medicale

            22. Avizarea furnizorilor de dispozitive medicale din punct de vedere al îndeplinirii conditiilor medico-sanitare si de calitate necesare se face pentru o perioadã de un an, pe bazã de cerere adresatã Ministerului Sãnãtãtii, în care se vor mentiona:
            a) denumirea furnizorului;
            b) obiectul de activitate;
            c) sediul sãu principal si, dupã caz, sucursalele;
            d) numele si prenumele, profesia si domiciliul reprezentantului legal al furnizorului.
            23. La cererea de avizare se anexeazã:
            a) copie legalizatã de pe actul constitutiv (statut si/sau contract de societate) al furnizorului;
            b) copie legalizatã de pe dovada înmatriculãrii furnizorului - societate comercialã - la oficiul registrului comertului, codul fiscal;
            c) actele doveditoare privind îndeplinirea conditiilor medico-sanitare si de calitate necesare producerii sau comercializãrii de dispozitive medicale.
            24. Criteriile de avizare a furnizorilor de dispozitive medicale se stabilesc prin ordin al ministrului sãnãtãtii.
            25. Ministerul Sãnãtãtii, o datã sesizat, va proceda la emiterea avizului în termen de 15 zile Iucrãtoare de la înregistrarea cererii furnizorului.
            26. Cererea pentru reînnoirea avizului, însotitã de actele mai sus mentionate, se depune cu cel putin 30 de zile înainte de data expirãrii termenului pentru care este eliberat avizul.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea Programului special de promovare turisticã "eclipsa totalã de soare 1999"

            În temeiul art. 6 alin. (3) lit. h) din Ordonanta Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru  promovarea si dezvoltarea turismului, cu modificãrile ulterioare,

            Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã Programul special de promovare turisticã "eclipsa totalã de soare 1999", denumit în continuare Programul Eclipsa '99, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Finantarea actiunilor cuprinse în Programul Eclipsa '99 se va face din Fondul special pentru promovarea si dezvoltarea turismului.
            Art. 3. - Ministerul Turismului, prin Oficiul de promovare a turismului, este singura institutie abilitatã sã coordoneze actiunile de promovare turisticã cuprinse în Programul Eclipsa '99. Agentii economici care desfãsoarã activitatea turisticã, precum si cei implicati în derularea Programului Eclipsa '99 au obligatia de a informa Oficiul de promovare a turismului asupra activitãtilor întreprinse cu ocazia punerii în aplicare a dispozitiilor Programului Eclipsa '99.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul turismului,
Sorin Frunzãverde
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 15 octombrie 1998.
Nr. 706.

ANEXÃ

 PROGRAMUL SPECIAL DE PROMOVARE TURISTICÃ "eclipsa totalã de soare 1999"

            Programul special de promovare turisticã a României, cu tema "eclipsa totalã de soare, 11 august 1999", se deruleazã pe o perioadã de 10 luni si cuprinde un set coerent de actiuni menite sã conducã la atingerea obiectivelor propuse.
            Data începerii programului special de promovare turisticã este 11 octombrie 1998, finalizarea lui urmând sã aibã loc pe data de 11 august 1999.
            Obiectivul general constã în cresterea numãrului de turisti care viziteazã România - zona de totalitate a eclipsei -, cu prilejul acestui fenomen.
            Obiectivele specifice sunt:
           · stimularea interesului diferitelor categorii de turisti potentiali de a vizita România;
           · încurajarea atitudinii proactive a industriei turistice si a cãlãtoriilor din România, precum si a comunitãtilor locale din zona de totalitate a eclipsei pentru exploatarea acestui eveniment.
            Actiunile prevãzute în programul special de promovare turisticã sunt cuprinse în Programul anual de marketing, si promovare turisticã a României pe anul 1998 si în proiectul programului anual pentru anul 1999.
            Bugetul total aferent programului este format din:
            -  bugetul actiunilor directe (aproximativ 70% din total):
                · realizarea unor brosuri, postere si foto-display-uri tematice speciale;
                · realizarea unui film de promovare turisticã a României, cu accent pe zona de totalitate a eclipsei
           · realizarea unui CD-ROM cu oferta turisticã a României;
           · realizarea unor obiecte de reclamã, de protocol, suveniruri;
           · organizarea unor conferinte de presã pentru prezentarea destinatiei;
           · organizarea unor vizite de documentare pentru reprezentantii mass-media din tarã si din strãinãtate;
           · campanii publicitare în presa scrisã, prezentare pe teletext si Internet;
           · difuzarea informatiilor cãtre grupuri-tintã;
            - bugetul actiunilor generale de promovare, care vor fi utilizate drept canale de difuzare a informatiilor legate de evenimentul astronomic respectiv:
           · participarea la manifestãri expozitionale de profil, organizate în tarã si în strãinãtate;
           · realizarea unor tipãrituri (hãrti, pliante, brosuri, ghiduri, reviste) adiacente de prezentare a României si, implicit, a zonei de totalitate a eclipsei.
            Sunt prevãzute 3 conferinte de presã în tarã, în urmãtoarele perioade:
            - noiembrie 1998;
            - mai-iunie 1999;
            - iulie-august 1999.
            Concomitent, cu prilejul participãrii României la târgurile internationale de turism, vor fi organizate conferinte de presã.
            Birourile de informare si promovare turisticã din strãinãtate vor sustine, conform unui grafic riguros, conferinte de presã pentru prezentarea destinatiei si a implicatiilor eclipsei asupra circulatiei turistice.
            Pentru difuzarea cât mai largã a informatiilor se vor utiliza toate canalele de difuzare: presã scrisã, audiovizual, Internet, corespondentã directã, relatii publice.
            Grupurile-tintã vizate sunt:
           · specialisti în domeniu;
           · membri ai asociatiilor sau cluburilor de profil;
           · alti reprezentanti ai lumii stiintifice;
           · turisti potentiali pentru oferta turisticã româneascã (litoral, turism rural, turism montan, balnear);
           · oameni de afaceri.
            Pe întreaga zonã de totalitate a eclipsei, Oficiul de promovare a turismului va distribui unitãtilor de cazare pliante generale despre România, brosura tematicã "Eclipsa totalã de soare, 11 august 1999" si alte brosuri si pliante.
            Aceleasi materiale vor fi difuzate si prin reteaua centrelor de informare turisticã din zonã si prin filialele locale ale asociatiilor profesionale din turism.
            Reprezentantii zonali ai Oficiului de promovare a turismului (Timisoara, Vâlcea, Sinaia, Bucuresti, Constanta) vor avea un rol important în difuzarea informatiilor si la sensibilizarea comunitãtilor locale, în vederea derulãrii unor programe locale de promovare turisticã a României.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea trecerii Spitalului Interdepartamental Bucuresti din subordinea
Ministerului Sãnãtãtii în subordinea Ministerului Justitiei

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Spitalul Interdepartamental Bucuresti, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Mircea Vodã nr. 49, sectorul 3, trece din subordinea Ministerului Sãnãtãtii - Directia sanitarã a municipiului Bucuresti în subordinea Ministerului Justitiei.
            Art. 2. - Trecerea se face pe bazã de protocol încheiat între pãrtile interesate, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul justitiei,
Valeriu Stoica
Ministru de stat, ministrul apãrãrii nationale,
Victor Babiuc
Ministrul sãnãtãtii,
Hajdú Gábor
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 15 octombrie 1998.
Nr. 714.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea programelor de restructurare si reformã economicã din sectoarele industriei,finantate din Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din vãrsãminte din privatizare

            În temeiul prevederilor art. 24 lit. d) din Legea bugetului de stat pe anul 1998 nr. 109/1998 si ale art. 27 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - (1) Se aprobã programele de restructurare si reformã economicã din sectoarele industriei, precum si finantarea acestora în cuantumurile prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            (2) Resursele necesare finantãrii se asigurã din Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din vãrsãminte din privatizare.
            (3) Cu sumele astfel alocate se suplimenteazã bugetul Ministerului Industriei si Comertului pe anul 1998.
            Art. 2. - Se autorizeazã Ministerul Finantelor sã introducã modificãrile corespunzãtoare în bugetul Ministerului Industriei si Comertului si în bugetul de stat pe anul 1998.
            Art. 3. - Alocarea sumelor de la bugetul de stat se va face la cererea ordonatorului principal de credite, potrivit legislatiei si normelor metodologice în vigoare.
            Art. 4. - Ministerul Finantelor, Ministerul Industriei si Comertului si Curtea de Conturi vor controla modul de utilizare a sumei alocate potrivit art. 1.
            Art. 5. - Utilizarea în alte scopuri a fondurilor destinate sustinerii financiare a programelor de restructurare si reformã economicã din sectoarele industriei, aprobate prm prezenta hotãrâre, este interzisã si se sanctioneazã conform prevederilor legale.

PRlM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
p. Ministrul reformei,
presedintele Consiliului pentru Reformã,
Adrian Ciocãnea,
secretar de stat

Bucuresti, 15 dctombrie 1998.
Nr. 716.

MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI

ANEXÃ

LISTA
cuprinzând programele de restructurare si reformã economicã din sectoarele industriei, finantate din Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din vãrsãminte din privatizare,  destinate sustinerii financiare a acestora


 
- miliarde lei -
Denumirea programului
TOTAL
program
Sectoare industriale:
Efecte
estimate
energie
petrol
si
gaze
mine
si
geologie
metalurgie
constructii
de
masini
electrotehnicã
si
electronicã
chimie
si
petrochimie
textile
si
pielãrie
lemn,
sticlã
si
ceramicã
materiale
de
constructii
productie
specialã
reduceri
de
cheltuieli
venituri
suplimentare
I. Programul "Conversia unor capacitãti de productie"
5,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,0
-
3
II. Programul"Retehnologizarea fabricatiei"
900,0
210,0
110,0
223,0
85,0
36,0
21,0
-
18,0
62,0
6,0
129,0
753
1.119
III. Programul 
"Punerea si repunerea în functiune a unor capacitãti de productie"
356,1
46,0
100,0
31,6
40,0
-
-
131,0
7,5
-
-
-
205
863
IV. Programul 
"Protectia si ecologizarea mediului"
81,9
23,0
-
27,4
25,0
-
-
-
6,5
-
-
-
35
15
V. Programul "Reabilitarea de infrastructuri si utilaje"
131,83
51,0
-
-
40,0
28
-
-
-
-
-
12,83
115
210
TOTAL GENERAL:
1.474,83
330,0
210,0
282,0
190,0
64,0
21,0
131,0
32,0
62,0
6,0
146,83
1.108
2.210

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea derulãrii operatiunilor de import în contul de cooperare constituit
din exporturile efectuate de Societatea Comercialã "unirea" - S.A. Cluj-Napoca

            În temeiul prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 276/1995 privind efectuarea de operatiuni legate de import-export, încheiate la nivel de agent economic,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã derularea de cãtre Societatea Comecialã "unirea" - S.A. Cluj-Napoca a operatiunilor de import din Bangladesh, în contul de cooperare în moneda nationalã "taka", constituit din exporturile efectuate de Societatea Comercialã "unirea" - S.A. Cluj-Napoca în baza contractelor nr. 11-012/1990 si nr. 12-012/1990, încheiate cu firmele Dulla Mia Cotton Spining Mills Ltd si, respectiv, Sdah Fatehullah Textile Mills Ltd.
            Art. 2. - Importurile se pot efectua în limita sumelor, în moneda nationalã "taka", consemnate în contul de cooperare deschis la Sonali Bank, fãrã decontãri cu bugetul statului, conform Hotãrârii Guvernului nr. 276/1995.
            Art. 3. - Societatea Comercialã "unirea" - S.A. Cluj-Napoca va depune la Ministerul Finantelor, si la Banca Românã de Comert Exterior - S.A. toate documentele justificative ale importurilor respective pentru efectuarea înregistrãrii utilizãrii disponibilitãtilor, în moneda nationalã "taka", din contul de cooperare prevãzut la art. 1 si 2.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 15 octombrie 1998.
Nr. 717.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 1998 al Institutului National de Cercetare Stiintificã în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. Bucuresti aflat în coordonarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, care functioneazã dupã modelul regiilor autonome

            În temeiul art. 49 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 1998 nr. 109/1998,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 1998 al Institutului National de Cercetare Stiintificã în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. Bucuresti, aflat în coordonarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, prevãzut în anexa la prezenta hotãrâre.
            Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevãzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Institutului National de Cercetare Stiintificã în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. Bucuresti se aprobã de cãtre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
            Art. 2. - Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Institutului National de Cercetare Stiintificã în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S.  Bucuresti reprezintã limite maxime si nu pot fi depãsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, cu avizul Ministerului Finantelor.
            În cazul în care în executie se înregistreazã depãsiri sau nerealizãri ale veniturilor aprobate, Institutul National de Cercetare Stiintificã în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. Bucuresti poate efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientã aprobati.
            Art. 3. - Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie, dacã nu a fost sãvârsitã în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sã fie consideratã infractiune, si se sanctioneazã cu amendã de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.
            Art. 4. - Contraventia se constatã si amenda se aplicã de cãtre organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prezentei hotãrâri. Contraventiei prevãzute în prezenta hotãrâre i se aplicã dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificãrile ulterioare.
            Art. 5. - Anexa face parte integrantã din prezenta hotãrâre si se va transmite Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si Ministerului Finantelor.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 15 octombrie 1998.
Nr. 723.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Varianta ocolitoare puncte periculoase, localitatea Mehadia, pe DN 6 km 386+000-388+000,
judetul Caras-Severin"

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Varianta ocolitoare puncte periculoase, localitatea Mehadia, pe DN 6 km 386+000-388+000, judetul Caras-Severin, cuprinsi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevãzut la art. 1 se face din surse proprii, din alte fonduri legal constituite cu aceastã destinatie si, în completare, de la bugetul de stat, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
p. Ministrul transporturilor,
Adrian Marinescu,
secretar de stat
Ministrul lucrãrilor publice
si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 15 octombrie 1998.
Nr. 724. *) Anexa se va comunica numai beneficiarului de investitie.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MlNISTERUL SÃNÃTÃTII

ORDIN
privind reglementarea situatiei asistentilor medicali si a altor categorii de personal cu pregãtire postlicealã si medie, încadrati cu nerespectarea Normelor privind schimbarea specialitãtii personalului mediu si auxiliar, aprobate prin
Ordinul ministrului sãnãtãtii nr. 108/1971

            Ministrul sãnãtãtii,
            în temeiul prevederilor art. 2 pct. 17 si 22 din Hotãrârea Guvernului nr. 244/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Sãnãtãtii,
            emite urmãtorul ordin:

            Art. 1 . - (1) Asistentii medicali si personalul mediu sanitar, încadrati într-o altã specialitate decât cea prevãzutã în diplomã, care au o vechime mai micã de 5 ani în noua specialitate, se vor prezenta si vor sustine examenul de confirmare în noua specialitate, dupã minimum un an vechime în noua specialitate.
            (2) Personalul cu o vechime mai mare de 5 ani într-o altã specialitate decât cea prevãzutã în diplomã si care nu are gradul principal poate sustine examenul de grad principal în noua specialitate.
            (3) Promovarea examenului de grad principal confirmã si noua specialitate.
            (4) Personalul cu o vechime mai mare de 5 ani într-o altã specialitate decât cea prevãzutã în diplomã, care nu a sustinut sau nu a promovat examenul de grad principal în noua specialitate, dar care are gradul principal în specialitatea conferitã în diplomã, va fi atestat de cãtre Ministerul Sãnãtãtii în noua specialitate la gradul principal.
            Art. 2. - Examenele prevãzute la art. 1 alin. (1), (2) si (3) si atestãrile prevãzute la alin. (4) vor fi organizate, sustinute si solutionate în cel mult 6 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin.
            Art. 3. - Orice reglementãri contrare se abrogã.
            Art. 4. - Directia resurse umane si formare profesionalã din cadrul Ministerului Sãnãtãtii si directiile sanitare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul sãnãtãtii,
Hajdú Gábor

Bucuresti, 2 octombrie 1998.
Nr. 805.

MINISTERUL SÃNÃTÃTII

ORDIN
pentru aprobarea Normelor privind schimbarea specialitãtii si obtinerea altei specialitãti pentru asistentii medicali si pentru alte categorii de personal sanitar, cu pregãtire postlicealã si medie

            Ministrul sãnãtãtii,
            în temeiul prevederilor art. 2 pct. 17 si 22 din Hotãrârea Guvernului nr. 244/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Sãnãtãtii,
            emite urmãtorul ordin:

            1. Se aprobã Normele privind schimbarea specialitãtii si obtinerea altei specialitãti pentru asistentii medicali si pentru alte categorii de personal sanitar, cu pregãtire postlicealã si medie, anexã la prezentul ordin.
            2. La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã Ordinul ministrului sãnãtãtii nr.  108/1971 pentruaprobarea Normelor privind schimbarea specialitãtii personalului mediu si auxiliar.
            3. Directia resurse umane si formare profesionalã din cadrul Ministerului Sãnãtãtii si directiile sanitare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul sãnãtãtii,
Hajdú Gábor

Bucuresti, 2 octombrie 1998.
Nr. 806.

ANEXÃ

NORME
privind schimbarea specialitãtii si obtinerea altei specialitãti pentru asistentii medicali
si pentru alte categorii de personal sanitar, cu pregãtire postlicealã si medie

            Art. 1. - (1) Asistentii medicali si alte categorii de personal sanitar, cu pregãtire postlicealã si medie, se încadreazã în specialitãtile în care au absolvit cursurile învãtãmântului de specialitate, recunoscute de lege, si în specialitatea în care au promovat examenul de confirmare în noua specialitate sau examenul de grad principal.
            (2) Asistentii medicali si alte categorii de personal sanitar, cu pregãtire postlicealã si medie, vor fi încadrati conform anexei la prezentele norme.
            Art. 2. - (1) Schimbarea specialitãtii în altã specialitate decât cea prevãzutã în diplomã se aprobã de cãtre Ministerul Sãnãtãtii, la propunerea directiilor sanitare judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti si de cãtre conducerea directiilor medicale din cadrul departamentelor cu retea sanitarã proprie.
            (2) Schimbarea specialitãtii se aprobã din motive medicale, atestate de comisia de expertizã a capacitãtii de muncã, atunci când, din cauza afectiunii, personalul sanitar nu îsi mai poate exercita atributiile în specialitatea în care a fost pregãtit sau a fost confirmat ori din alte considerente, cum ar fi: desfiintarea unitãtii sanitare, schimbarea profilului acesteia, situatii familiale care impun transferul în interesul serviciului sotului (sotiei) - cadru medical, restrângerea activitãtii sau privatizarea unitãtii sanitare.
            (3) Asistentii medicali si alte categorii de personal sanitar, cu pregãtire postlicealã sau medie, care au obtinut aprobarea de schimbare a specialitãtii, vor fi încadrati în noua specialitate, aprobarea rãmânând valabilã si în caz de transfer sau de reîncadrare.
            Art. 3. - Obtinerea altei specialitãti se aprobã de cãtre Ministerul Sãnãtãtii, la propunerea directiilor sanitare judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti si a conducerilor directiilor medicale din cadrul departamentelor cu retea sanitarã proprie, cu avizul Colegiului Asistentilor Medicali din România.
            Art. 4. - Începând cu data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, obtinerea altei specialitãti se face numai prin programe de pregãtire elaborate de Ministerul Sãnãtãtii, în institutiile abilitate de cãtre acesta, numai în specialitãtile prevãzute în anexa la prezentele norme, în urma promovãrii examenului de confirmare în noua specialitate.
            Art. 5. - Examenul de confirmare în specialitate se va organiza în mod ritmic si periodic (6-18 luni), dupã caz, pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Sãnãtãtii.
            Art. 6. - Schimbarea specialitãtii si obtinerea altei specialitãti pentru asistentii medicali si pentru alte categorii de personal sanitar, cu pregãtire postlicealã si medie, se vor face în concordantã cu anexa la prezentele norme, tinându-se seama de planurile si de programele pe baza cãrora acestia au fost pregãtiti.
            Art. 7. - Asistentii medicali si alte categorii de personal sanitar, cu pregãtire postlicealã si medie, au dreptul sã sustinã examen de grad principal în noua specialitate, dacã au o vechime de 5 ani în specialitatea în care au fost confirmati.

ANEXÃ
la norme

Modalitatea de schimbare a specialitãtii si de obtinere a altei specialitãti pentru asistentii medicali si pentru alte categorii de personal sanitar, cu pregãtire postlicealã si medie

            1. Asistentul medical generalist poate lucra în specialitãtile: pediatrie, biostatisticã, dieteticã, neonatologie, proteticã medicalã, imagisticã, endoscopie, dializã, ATI, explorãri functionale, ocrotire, obstetricã-ginecologie.
            2. Asistentul medical de pediatrie poate lucra în specialitãtile: ocrotire, dieteticã, biostatisticã, explorãri functionale, asistent medical generalist, dializã, ATI, neonatologie, imagisticã, endoscopie.
            3. Asistentul medical de obstetricã si ginecologie poate lucra în specialitãtile: asistent medical generalist, pediatrie, ocrotire, neonatologie, biostatisticã, imagisticã, endoscopie.
            4. Asistentul medical de ocrotire poate lucra în specialitãtile: pediatrie, biostatisticã, dieteticã, asistent medical generalist, imagisticã, endoscopie.
            5. Asistentul medical de igienã poate lucra în specialitãtile: biostatisticã, imagisticã, endoscopie.
            6. Asistentul medical de laborator clinic poate lucra în specialitãtile: anatomie patologicã, biostatisticã, explorãri functionale, imagisticã, endoscopie, igienã.
            7. Asistentul medical de farmacie poate lucra în specialitãtile: laborator biochimie, biostatisticã, imagisticã.
            8. Asistentul medical de radiologie poate lucra în specialitãtile electrofizioterapie, explorãri functionale, medicinã nuclearã, imagisticã, endoscopie.
            9. Tehnicianul de tehnicã dentarã poate lucra în specialitatea asistent medical în servicii de stomatologie.
            10. Tehnicianul de utilaje medicale poate lucra în specialitãtile: opticã medicalã, electrofizioradiologie, proteticã medicalã, opticã medicalã.