MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul X - Nr. 398        LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 20 octombrie 1998

SUMAR

DECRETE

           313. - Decret privind rechemarea în cadrele militare în activitate a unui general de brigadã în rezervã

           350. - Decret privind rechemarea unui ambasador

           351. - Decret privind rechemarea unui ambasador

           352. - Decret privind rechemarea unui ambasador

           353. - Decret privind rechemarea unui ambasador

           354. - Decret privind aprobarea unor gratieri individuale

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

           Decizia nr. 115 din 29 septembrie 1998 privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3304 din Codul de procedurã civilã

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           711. - Hotãrâre pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Hotãrârea Guvernului nr. 239/1997 privind stabilirea nivelului maxim al pretului la care energia termicã poate fi livratã populatiei

           719. - Hotãrâre privind transmiterea, fãrã platã, din administrarea Ministerului Apãrãrii Nationale în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mangalia, a douã imobile proprietate de stat, cu destinatia de bloc de locuinte

           720. - Hotãrâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 1998 al Regiei Autonome "editura didacticã si pedagogicã", regie autonomã de interes national de sub autoritatea Ministerului Educatiei Nationale

           722. - Hotãrâre pentru declararea utilitãtii publice a lucrãrii de interes national "statia 400 kv arad si racorduri l.e.a."

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind rechemarea în cadrele militare în activitate a unui general de brigadã în rezervã

            În temeiul art. 94 lit. b) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 36 alin. (1) lit. d), al art. 43 alin. (1) lit. a) si al art. 45 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
            având în vedere propunerea directorului Serviciului de Informatii Externe,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Generalul de brigadã în rezervã Marinescu Ion Gheorghe se recheamã în cadrele militare în activitate ale Serviciului de Informatii Externe, cu acelasi grad.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

 
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 30 septembrie 1998.
Nr. 313.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind rechemarea unui ambasador

            În temeiul art. 91 alin. (2) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Domnul Petre Mateescu se recheamã din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în India.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

 
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 15 octombrie 1998.
Nr. 350.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind rechemarea unui ambasador

            În temeiul art. 91 alin. (2) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Domnul Eugen Popa se recheamã din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Malaysia.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

 
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 15 octombrie 1998.
Nr. 351.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind rechemarea unui ambasador

            În temeiul art. 91 alin. (2) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Domnul Ioan Grigorescu se recheamã din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Polonã.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

 
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 15 octombrie 1998.
Nr. 352.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind rechemarea unui ambasador

            În temeiul art. 91 alin. (2) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Domnul Marcel Dinu se recheamã din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Moldova.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

 
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 15 octombrie 1998.
Nr. 353.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind aprobarea unor gratieri individuale

            În temeiul art. 91 alin. (2) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

            Art. 1. - Se gratiazã pedeapsa aplicatã urmãtorilor condamnati:
            - Iordãchel Constantin
            - Stãnculescu Iulian
            - Szabó Adalbert Adrian.
            Art. 2. - Se gratiazã restul rãmas neexecutat din pedeapsa aplicatã urmãtorilor condamnati:
            - Alexe Irinel
            - Brumã Mircea Radu
            - Pristoleanu Gheorghe
            - Turcu Gheorghe
            - Udroiu Gheorghe
            - Vlad Marin
            - Zãrescu Cristian.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

 
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 15 octombrie 1998.
Nr. 354.

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALÃ

DECIZIA Nr. 115
din 29 septembrie 1998
 privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3304 din Codul de procedurã civilã


 
Lucian Mihai - presedinte
Costicã Bulai - judecãtor
Constantin Doldur - judecãtor
Gábor Kozsokár - judecãtor
Ioan Muraru - judecãtor
Nicolae Popa - judecãtor
Lucian Stângu - judecãtor
Florin Bucur Vasilescu - judecãtor
Romul Petru Vonica - judecãtor
Paula C. Pantea - judecãtor
Doina Suliman - magistrat-asistent

           Pe rol, solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3304 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de reprezentantul Ministerului Public în Dosarul nr. 1.155/1996 al Curtii Supreme de Justitie - Sectia civilã.
            La apelul nominal s-au prezentat Ciurea Ion Constantin, personal si asistat de avocatul Tarna Valeriu, Lãncrãnjan Dorin, personal, si Lãncrãnjan Ioana, personal.
            Lipsesc: Consiliul General al Municipiului Bucuresti - Departamentul patrimoniului imobiliar si Societatea Comercialã "orizont" - S.A. Bucuresti.
            Procedura de citare este legal îndeplinitã.
            Fatã de declaratia pãrtilor cã nu au cereri de fomulat, s-a considerat cauza în stare de judecatã si s-a dat cuvântul, pe fond, reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de admitere a exceptiei invocate, deoarece dispozitiile atacate sunt contrare prevederilor constitutionale ale art. 128 si 130.
            În continuare ia cuvântul, pentru Ciurea Ion Constantin, avocatul Tarna Valeriu, care solicitã admiterea exceptiei de neconstitutionalitate invocate, având în vedere cã, în spetã, nu se justificã promovarea recursului în anulare, deoarece nu erau îndeplinite conditiile cerute de lege. Potrivit principiului disponibilitãtii, pãrtile dintr-un litigiu pot renunta la cãile de atac promovate, astfel încât procurorul general, ca reprezentant al Ministerului Public cu atributii speciale, îsi poate retrage recursul în anulare. În consecintã, art. 3304 teza a doua din Codul de procedurã civilã este neconstitutional, întrucât dã posibilitate pãrtilor din proces sã solicite continuarea judecãrii unei cãi de atac, care este de competenta exclusivã a Ministerului Public. Se solicitã sã se tinã seama de initiativa legislativã din data de 21 septembrie 1998 a P.N.T.C.D. privind abrogarea dispozitiilor referitoare la recursul în anulare, precum si de practica instantei supreme din ultima perioadã cu privire la retragerea recursului în anulare.
            În cuvântul lor, Lãncrãnjan Dorin si Lãncrãnjan Ioana, intervenienti în interesul altuia, si anume al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, aratã cã Judecãtoria Sectorului 6 Bucuresti nu avea competenta teritorialã sã pronunte o hotãrâre de admitere a actiunii formulate de Ciurea Ion Constantin împotriva pârâtilor Consiliul General al Municipiului Bucuresti si Societatea Comercialã "orizont" - S.A. Bucuresti, deoarece imobilul în litigiu este situat în competenta teritorialã a Judecãtoriei Sectorului 5 Bucuresti, aflându-se în str. Toma Ionescu nr. 5, sectorul 5, Bucuresti. Cât priveste solutionarea exceptiei invocate, aceasta este lãsatã la aprecierea instantei constitutionale.

CURTEA,

deliberând asupra exceptiei de neconstitutionalitate invocate, constatã urmãtoarele:
            Curtea Supremã de Justitie - Sectia civilã, prin Încheierea din 15 aprilie 1998, a sesizat Curtea Constitutionalã cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3304 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de reprezentantul Ministerului Public în Dosarul nr. 1.155/1996.
            În motivarea exceptiei se sustine cã dispozitiile atacate contravin prevederilor constitutionale ale art. 128 "Folosirea cãilor de atac" si ale art. 130 "Rolul Ministerului Public".
            Exprimându-si opinia, instanta supremã apreciazã cã exceptia de neconstitutionalitate a art. 3304 din Codul de procedurã civilã este neîntemeiatã.
            Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, s-au solicitat punctele de vedere ale presedintilor celor douã Camere ale Parlamentului si Guvernului. În punctul sãu de vedere Guvernul, tinând seama de practica jurisdictionalã a Curtii Constitutionale, considerã neîntemeiatã exceptia invocatã. Presedintii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, sustinerile pãrtilor, concluziile procurorului, dispozitiile atacate, raportate la prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 47/1992, retine urmãtoarele:
            În temeiul art. 144. lit. c) din Constitutie si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea Constitutionalã este competentã sã solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost legal sesizatã.
            În legãturã cu textul art. 3304 din Codul de procedurã civilã, Curtea Constitutionalã, prin Decizia nr. 73 din 4 iunie 1996, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din. 22 octombrie 1996, definitivã prin Decizia nr. 96 din 24 septembrie 1996, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 17 octpmbrie 1996, si prin Decizia nr. 67 din 16 aprilie 1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 26 mai 1998, a hotãrât cã acesta este constitutional.
            Argumentul adus de Curte a fost acela cã art. 3304 din Codul de procedurã civilã nu face decât sã precizeze conditiile în care procurorul general îsi poate retrage recursul în anulare si consacrã, totodatã, dreptul pãrtilor la proces de a stãrui în continuarea judecãtii. Aceste prevederi nu vin în contradictie cu dispozitiile Constitutiei, întrucât, "dacã sunt considerate constitutionale prevederile art. 330 din Codul de procedurã civilã, reglementãrile cuprinse la art. 3303 si 3304 din Codul de procedurã civilã, inevitabile în conditiile recursului în anulare, nu pot fi ele însele neconstitutionale, câtã vreme prin aceste reglementãri nu se face altceva decât sã se precizeze procedura solutionãrii recursului în anulare si fiecare dintre aceste reglementãri sunt compatibile cu dispozitiile de principiu ale legii fundamentale".
            În legãturã cu sustinerea privind încãlcarea prevederilor art. 128 din Constitutie, este de retinut faptul cã dispozitia constitutionalã dã în sarcina legiuitorului stabilirea conditiilor de exercitare a cãilor de atac, iar art. 330 si 3301 din Codul de procedurã civilã fac tocmai acest lucru, stabilind cine poate exercita calea de atac a recursului în anulare, care este instanta competentã a solutiona recursul în anulare, pentru ce motive si în ce termen se poate exercita.
            Textele care reglementeazã recursul în anulare, inclusiv art. 3304 din Codul de procedurã civilã, sunt în conformitate cu art. 128 si 130 din Constitutie. Faptul cã o cale de atac care se poate exercita numai de cãtre procurorul general este continuatã, în caz de renuntare a acestuia, la cererea uneia dintre pãrti, nu încalcã prevederile constitutionale.
            Sustinerea cã, dupã declansarea raportului juridic procesual, doar Ministerul Public este autorizat sã îl întrerupã echivaleazã cu o nesocotire a principiului egalitãtii participantilor la raportul juridic si a interdependentei drepturilor si obligatiilor acestora, trãsãturi de esentã a raportului de drept.
            În concluzie, posibilitatea pãrtii interesate de a cere continuarea judecãrii recursului în anulare, în cazul în care procurorul general l-a retras, nu contravine prevederilor art. 128 si 130 din Constitutie.
            Motivele invocate în sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate nu pot fi deci retinute, iar fatã de deciziile anterioare prin care Curtea Constitutionalã s-a pronuntat asupra art. 3304 din Codul de procedurã civilã nu au intervant elemente noi, care sã facã necesarã reconsiderarea practicii Curtii.

            Pentru motivele arãtate, în temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si al art. 1, 2, 3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor 3304 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de reprezentantul Ministerului Public în Dosarul nr. 1.155/1996 al Curtii Supreme de Justitie - Sectia civilã.
            Definitivã.
            Pronuntatã în sedinta publicã din data de 29 septembrie 1998.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,
Doina Suliman

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Hotãrârea Guvernului nr. 239/1997 privind stabilirea nivelului maxim al pretului la care energia termicã poate fi livratã populatiei

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Art. I. - Alineatul (1) al articolului 1 din Hotãrârea Guvernului nr. 239/1997 privind stabilirea nivelului maxim al pretului la care energia termicã poate fi livratã populatiei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 30 mai 1997, cu modificãrile ulterioare, se modificã si va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 1. - (1) Nivelul maxim al pretului în limita cãruia energia termicã va fi livratã populatiei se stabileste 95.500 lei/Gcal, cuprinzând atât pretul producãtorului, cât si tariful pentru distributie."
            Art. II. - Dispozitiile prezentei hotãrâri se aplicã începând cu luna octombrie 1998

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
p. Seful Oficiului Concurentei,
Constantin Prigoreanu,
subsecretar de stat
p. Ministrul reformei,
presedintele Consiliului pentru Reformã,
Adrian Ciocãnea,
secretar de stat

Bucuresti, 15 octombrie 1998.
Nr. 711.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea, fãrã platã, din administrarea Ministerului Apãrãrii Natianale în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mangalia, a douã imobile proprietate de stat, cu destinatia de bloc de locuinte

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã transmiterea, fãrã platã, din proprietatea statului si din administrarea Ministerului Apãrãrii Nationale în proprietatea statului si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mangalia, a imobilului - bloc de locuinte MG 19 si a stadiului fizic al imobilului - bloc de locuinte MG 33, situate în municipiul Mangalia, str. Calatis, judetul Constanta, identificate potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Transmiterea imobilelor prevãzute la alin. 1 se face la valoarea stabilitã în contabilitate la data predãrii.
            Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor prevãzute la art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul apãrãrii nationale,
Victor Babiuc
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul lucrãrilor publice
si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Secretar de stat,
seful Departamentului pentru Administratie
Publicã Localã,
Vlad Rosca

Bucuresti, 15 octombrie 1998.
Nr. 719.

ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilelor situate în municipiul Mangalia, judetul Constanta, care se transmit, fãrã platã, din proprietatea statului si din administrarea Ministerului Apãrãrii Nationale în proprietatea statului si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mangalia


Locul unde
este situat
imobilul care
se transmite
Persoana juridicã 
de la care
se transmite
imobilul
Persoana juridicã 
la care
se transmite
imobilul
Denumirea imobilului
si caracteristicile tehnice
Valoarea
de înregistrare
din contabilitate
(lei)

1. Municipiul
Mangalia,
str. Calatis,
judetul
Constanta
Ministerul
Apãrãrii
Nationale
Consiliul
Local
al Municipiului
Mangalia
Bloc de locuinte M.G 19, terminat,
30 apartamente, S+P+7 - 8 etaje
- suprafata construitã = 405,53 m2
- suprafata desfãsuratã aferentã
   locuintelor = 3.351 m2
223.276.000
2. Municipiul
Mangalia,
str. Calatis,
judetul
Constanta
Ministerul
Apãrãrii
Nationale
Consiliul
Local
al Municipiului
Mangalia
Bloc de locuinte M.G 33, neterminat,
20 apartamente, S+P+4 - 8 etaje
- suprafata construitã = 864,80 m2
- suprafata desfãsuratã aferentã
celor 20 de apartamente =2.254 m2
139.230.000

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 1998 al Regiei Autonome "Editura Didacticã si Pedagogicã", regie autonomã de interes national de sub autoritatea Ministerului Educatiei Nationale

            În temeiul art. 49 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 1998 nr. 109/1998,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 1998 al Regiei Autonome "editura didacticã si pedagogicã", regie autonomã de interes national de sub autoritatea Ministerului Educatiei Nationale, prevãzut în anexa la prezenta hotãrâre.
            Defalcarea pe trimestre a indicatorilor înscrisi în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome "Editura Didacticã si Pedagogicã" se aprobã de cãtre Ministerul Educatiei Nationale.
            Art. 2. - Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome "Editura Didacticã si Pedagogicã", prevãzut la art. 1, reprezintã limite maxime si nu pot fi depãsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Educatiei Nationale, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor.
            În cazul în care în executie se înregistreazã depãsiri sau nerealizãri ale veniturilor aprobate, Regia Autonomã "editura didacticã si pedagogicã" poate efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatori de eficientã aprobati.
            Art. 3. - Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie, dacã nu a fost sãvârsitã în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sã fie consideratã infractiune, si se sanctioneazã cu amendã de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.
            Art. 4. - Contraventia se constatã si amenda se aplicã de cãtre organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotãrâri. Contraventiei prevãzute în prezenta hotãrâre i se aplicã dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificãrile ulterioare.
            Art. 5. - Anexa face parte integrantã din prezenta hotãrâre si se va transmite Ministerului Educatiei Nationale.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul educatiei nationale,
Andrei Marga
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu

Bucuresti, 15 octombrie 1998.
Nr. 720.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru declararea utilitãtii publice a lucrãrii de interes national "Statia 400 kV Arad si racorduri L.E.A. "

            În temeiul art. 7 alin. 1 din Legea. nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauzã de utilitate publicã,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se declarã de utilitate publicã lucrarea de interes national "statia 400 kv arad si racorduri l.e.a.".
            Art. 2. - Expropriatorul este statul român, prin Compania Nationalã de Electricitate - S.A. de sub autoritatea Ministerului Industriei si Comertului.
            Art. 3. - Prezentul act de declarare a utilitãtii publice va fi adus la cunostintã publicã prin afisare la sediul Consiliului Local al Municipiului Arad.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul lucrãrilor publice
si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu

Bucuresti, 15 octombrie 1998.
Nr. 722.