MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul X - Nr. 397        LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 20 octombrie 1998

SUMAR

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

           Apelul Parlamentului României adresat parlamentelor tãrilor membre ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord

           40. - Hotãrâre pentru aprobarea intrãrii si stationãrii pe teritoriul national a unei subunitãti din armata Republicii Franceze

           41. - Hotãrâre privind numirea presedintelui Consiliului de administratie al Societãtii Române de Televiziune

DECRETE

           345. - Decret privind numirea în functie a unor magistrati

           348. - Decret privind acordarea gradului de general de flotilã aerianã unui comandor din Ministerul Apãrãrii Nationale si trecerea acestuia în rezervã

           349. - Decret privind trecerea în rezervã a unor generali din Ministerul Apãrãrii Nationale

 HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           708. - Hotãrâre privind aprobarea acordurilor de concesiune pentru explorare si exploatare petrolierã în perimetrele EP I-11 Alexandria, EP I-15 Constanta  si E II-1 Sud Bucuresti

           709. - Hotãrâre privind aprobarea acordurilor de concesiune pentru explorare si exploatare petrolierã în perimetrele EP I-5 Gresu si EP I-6 Nereju

           729. - Hotãrâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Blocuri de locuinte, zona Stadion, în orasul Tãlmaciu, judetul Sibiu"

           730. - Hotãrâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai investitiei "cet deva - reabilitarea grupului nr. 3 de 210 mw"

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

APELUL PARLAMENTULUI ROMÂNIEI
adresat parlamentelor tãrilor membre ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord

            Salutând întelegerea la care s-a ajuns privind verificarea internationalã a angajamentelor pe care si le-a asumat partea iugoslavã prin acceptarea integralã a Rezolutiei 1.199 a Consiliului de Securitate al O.N.U., Parlamentul României se adreseazã parlamentelor tãrilor membre ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord cu apelul de a se continua eforturile pentru ca prezenta crizã din provincia sârbã Kosovo sã fie rezolvatã pe cale pasnicã.
            Parlamentul României se pronuntã cu fermitate pentru îndeplinirea întocmai a Rezolutiei 1.199 de cãtre toate pãrtile implicate în conflictul din Kosovo si îsi exprimã interesul ca România sã participe la "misiunea de verificare" a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa, formatã din 2.000 de persoane, care va avea loc cu autorizarea Guvernului iugoslav.
            În opinia Parlamentului României, singura cale de gãsire a unei solutii trainice este intensificarea efortului comunitãtii internationale pentru aducerea la masa negocierilor a Guvernului iugoslav cu reprezentantii etniei albaneze din provincia Kosovo, în scopul convenirii unei formule care sã asigure respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor apartinând minoritãtii albaneze, conform standardelor europene si mondiale, si integritatea teritorialã a Republicii Serbia.
            Fidel îndeplinirii obligatiilor asumate de România prin Parteneriatul pentru pace cu NATO, prin Parteneriatul strategic cu S.U.A. si prin tratatele politice de bazã cu tãrile vecine, Parlamentul României este gata sã se angajeze într-un eventual demers în aceastã directie a parlamentelor tãrilor membre ale NATO, ale parlamentelor tuturor tãrilor europene, pentru consolidarea pãcii si stabilitãtii regiunii balcanice, în folosul tuturor statelor din Europa si din lume.
            Parlamentul României doreste sã foloseascã acest prilej pentru a reafirma dorinta si vointa nestrãmutatã a României de a se integra deplin, cât mai curând posibil, în structurile europene si euroatlantice, de a deveni membru cu drepturi si obligatii depline al Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord. Considerãm cã puterea de convingere a comunitãtii internationale în negocierile de la Belgrad ar fi fost mult sporitã, dacã România, tarã vecinã cu Republica Federalã Iugoslavia, ar fi fost, în aceste zile, membrã a NATO.
           Prezentul apel a fost adoptat în unanimitate de Parlamentul României în sedinta din 14 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 38 alineatul final din Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului.
 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ION DIACONESCU
PRESEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea intrãrii si stationãrii pe teritoriul national a unei subunitãti
din armata Republicii Franceze

            Având în vedere solicitarea Presedintelui României, adresatã celor douã Camere ale Parlamentului, pentru a aproba participarea unei subunitãti din armata Republicii Franceze la activitãtile de pregãtire în comun cu subunitãti ale armatei României, pe teritoriul national, în perioada 25 octombrie - 1 noiembrie 1998,
            În temeiul art. 117 alin. (5) din Constitutia României, al art. 5 alin. 3 din Legea apãrãrii nationale a României nr. 45/1994 si al art. 1 pct. 27 din Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului,

           Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.

           Articol unic. - Se aprobã intrarea, stationarea si trecerea pe teritoriul României a unui pluton de vânãtori de munte din armata Republicii Franceze la o activitate de instruire în comun cu subunitãti de vânãtori de munte din armata României, în perioada 25 octombrie - 1 noiembrie1998, ce urmeazã a se desfãsura în Tabãra Militarã Prislov, judetul Arges.
            Activitatea a fost inclusã în planul de relatii internationale ale Ministerului Apãrãrii Nationale pe anul 1998 si în  planul de cooperare militarã bilateralã. Cheltuielile aferente sunt prevãzute în bugetul Ministerului Apãrãrii Nationale pe anul 1998.

           Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comunã din 14 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ION DIACONESCU
PRESEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

Bucuresti, 14 octombrie 1998.
Nr. 40.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

HOTÃRÂRE
privind numirea presedintelui Consiliului de administratie
al Societãtii Române de Televiziune

           Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.

            Articol unic. - Domnul Cristian Valeriu Hadji-Culea se numeste presedinte al Consiliului de administratie al Societãtii Române de Televiziune, pentru o perioadã de 4 ani, cu începere de la data de 14 octombrie 1998.

           Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comunã din 14 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN
p. PRESEDINTELE SENATULUI
ULM SPINEANU

Bucuresti, 14 octombrie 1998.
Nr. 41.

 DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind numirea în functie a unor magistrati

            În temeiul art. 94 lit. c) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 47 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã,
            având în vedere propunerile Consiliului Superior al Magistraturii,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. -  Se numesc în functia de judecãtor si de procuror magistratii mentionati în anexa la prezentul decret.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 13 octombrie 1998.
Nr. 345.

ANEXÃ

A. JUDECÃTORI
 
- Draia Violina-Floarea - Judecãtoria Brad 
- Suciu Daniela-Ioana - Judecãtoria Medias
- Coras Leontin - Judecãtoria Hunedoara
- Vulcan Maria - Judecãtoria Sãliste
- Balint Camelia-Veronica - Judecãtoria Câmpeni 
- Gherzan Nicoleta - Judecãtoria Pitesti
- Pîrvulescu Elena-Anca - Judecãtoria Drãgãsani 
- Samson Irina-Simona  - Judecãtoria Roman
- Faur Ana - Judecãtoria Satu Mare
- Condrovici Liliana - Judecãtoria Fãticeni
- Soportocean Nicoleta  - Judecãtoria Sfântu Gheorghe
- Itul Mirena-Mihaela - Judecãtoria Fãgãras
- Bosdean-Olariu Maria-Laura - Judecãtoria Fãgãras
- Pop Otilia-Diana  - Judecãtoria Brasov
- Dedu Marcela - Judecãtoria Brasov
- Ghinea Mariana - Judecãtoria Brasov
- Lupu Miruna-Iulia - Judecãtoria Sectorului 2 Bucuresti
- Albu Iulia-Manuela - Judecãtoria Sectorului 3 Bucuresti
- Serban George Cãtãlin - Judecãtoria Cãlãrasi
- Anton Carla-Daniela - Judecãtoria Fetesti
- Cimbrudean Corina-Anca - Judecãtoria Turda
- Lazãr Mariana-Violeta - Judecãtoria Bistrita
- Timofte Mihaela-Mariana - Judecãtoria Turda
- Covrig Ana - Judecãtoria Gherla
- Dauti Chiriatica - Judecãtoria Medgidia
- Alexandroiu Mihaela-Loredana - Judecãtoria Filiasi
- Mirea Tatiana - Judecãtoria Segarcea
- Uncheasu-Dosa Dumitru - Judecãtoria Calafat
- Gavrilã Mariana - Judecãtoria Bãilesti 
- Plesu Anca-Elena  - Judecãtoria Târgu Jiu
- Coserea Constantin - Judecãtoria Caracal
- Fuicã Benone - Judecãtoria Galati
- Ciulei Valerica - Judecãtoria Tecuci
- Grozãvescu lon - Judecãtoria Tecuci
- Gheorghiu Daniela-Laura - Judecãtoria Tecuci
- Chiritã Cãtãlin - Judecãtoria Târgu Bujor
- Cortojan Alexandru  - Judecãtoria Târgu Bujor
- Miu Angelica - Judecãtoria Focsani
- Gafta Georgeta-Lãcrãmioara - Judecãtoria Iasi
- Buiceag Mihaela - Judecãtoria Iasi
- Trutulescu Cristina - Judecãtoria Pascani
- Timofte Elena-Petronela - Judecãtoria Hârlãu
- Mîndru Magdalena - Judecãtoria Hârlãu
- Barbir Clara-Roxana - Judecãtoria Vaslui
- Vartic Marius-Cãtãlin - Judecãtoria Târgu Mures
- Licutã Mirela - Judecãtoria Ploiesti
- Dumitru Violeta - Judecãtoria Ploiesti
- Popescu Ruxandra - Judecãtoria Câmpina
- Negulescu Carmen-Mihaela - Judecãtoria Pucioasa
- Morosanu Simona-Elena - Judecãtoria Vãlenii de Munte
- Oancea Maria-Dalina - Judecãtoria Rãcari
- Saviri Dana-Gigliola - Judecãtoria Pãtârlagele
- Achimescu Mirela-Daniela - Judecãtoria Caransabes
- Totu Cristina - Judecãtoria Arad
- Popescu Valentin - Judecãtoria Negresti-Oas
- maior magistrat Manea Gheorghe - Tribunalul Militar Bucuresti

 B. PROCURORI
 

- Cioca Stelian-Ioan - Parchetul de pe lângã Judecãtoria Sebes
- Soica-Duma Cornelia-Camelia - Parchetul de pe lângã Judecãtoria Brad
- Olaru Codrut - Parchetul de pe lângã Judecãtoria Bacãu
- Ostache Elena-Laura - Parchetul de pe lângã Judecãtoria Roman
- Briscan Adrian-Virgil - Parchetul de pe lângã Judecãtoria Oradea
- Farcas Gabriela-Ana  - Parchetul de pe lângã Judecãtoria Oradea
- Naghi Ovidiu-Tudor - Parchetul de pe lângã Judecãtoria Oradea
- Dorneanu Stefan Tudor - Pârchetul de pe lângã Judecãtoria Suceava
- Lupu Doru-Florin - Parchetul de pe lângã Judecãtoria Fãlticeni
- Adochitei Radu-Cristian - Parchetul de pe lângã Judecãtoria Botosani
- Grigoras Monica - Parchetul de pe lângã Judecãtoria Dorohoi 
- Gherta Constantin - Parchetul de pe lângãJudecãtoria Brasov
- Ichim Constantin-Cristian - Parchetul de pe lângãJudecãtoria Brasov
- Ponta Victor-Viorel - Parchetul de pe lângã Judecãtoria Sectorului 1 Bucuresti
- Voinescu Petre-Dragos - Parchetul de pe lângã Judecãtoria Sectorului 1 Bucuresti
- Crãciunescu Iulian - Parchetul de pe lângã Judecãtoria Sectorului 2 Bucuresti
- Ifrim Nicoleta - Parchetul de pe lângã Judecãtoria Sectorului 3 Bucuresti
- Lazãr Marian  - Parchetul de pe lângã Judecãtoria Sectorului 3 Bucuresti
- Mocanu Mihai - Parchetul de pe lângã Judecãtoria Sectorului 3 Bucuresti
- Rosca Ovidiu-Emanuel - Parchetul de pe lângã Judecãtoria Sectorului 3 Bucuresti
- Stoica Alina-Floreritina - Parchetul de pe lângã Judecãtoria Sectorului 3 Bucuresti
- Tudor Marian - Parchetul de pe lângã Judecãtoria Sectorului 3 Bucuresti
- Macovei Alexandru-Cãtãlin  - Parchetul de pe lângã Judecãtoria Sectorului 4 Bucuresti
- Onicã Alexandru-Adrian - Parchetul de pe lângã Judecãtoria Sectorului 4 Bucuresti
- Aciu Georgel - Parchetul de pe lângã Judecãtoria Sectorului 6 Bucuresti
- Moraru Traian - Parchetul de pe lângã Judecãtoria Buftea
- Tîrnãcop Florin - Parchetul de pe lângã Judecãtoria Giurgiu
- Jigã Leonard-Toma - Parchetut de pe lângã Judecãtoria Slobozia
- Mitroi Victor-Cristian - Parchetul de pe lângã Judecãtoria Alexandria
- Foitos Marius-Dan - Parchetul de pe lângã Judecãtoria Gherla
- Bologa Crin-Nicu - Parchetul de pe lângã Judecãtoria Zalãu
- Bocioagã Alina-Livia - Parchetul de pe lângã Judecãtoria Constanta
- Stefan Gigi-Valentin - Parchetul de pe lângã Judecãtoria Constanta
- Tucã Marius-Valentin - Parchetul de pe lângã Judecãtoria Constanta
- Balaban Constantin - Parchetul de pe lângã Judecãtoria Mãcin
- Stantã Doina - Parchetul de pe lângã Judecãtoria Craiova
- Cristea Adrian-Flavius - Parchetul de pe lângã Judecãtoria Segarcea
- Rogoveanu Emilia - Parchetul de pe lângã Judecãtoria Segarcea
- Herciu Carmen-Constanta - Parchetul de pe lângã Judecãtoria Drobeta-Turnu Severin
- Drãgusin Gabriela-Laura - Parchetul de pe lângã Judecãtoria Scornicesti
- Chirilã-Macovei Vasile-Catrinel  - Parchetul de pe lângã Judedãtoria lasi
- Ceban Ghenadie - Parchetul de pe lângã Judecãtoria Hârlãu
- Cojocariu Carmen-Aurora - Parehetul de pe lângã Judecãtoria Vaslui
- Lazãr Alin-Silviu - Parchetul de pe lângã Judecãtoria Târnãveni
- Salontai Gabriel - Parchetul de pe lângã Judecãtoria Târnãveni
- Chiciu Alexandru-Florin - Parchetul de pe lângã Judecãtoria Ploiesti
- Tilimpea Anca-Mihaela  - Parchetul de pe lângã Judecãtoria Ploiesti
- Ciubucã Antonela-Alis - Parchetul de pe lângã Judecãtoria Vãlenii de Munte
- Iosifescu Otilia-Valeria - Parchetul de pe lângã Judecãtoria Vãlenii de Munte
- Maftei Daniela - Parchetul de pe lângã Judecãtoria Moreni
- Cocor Nina-Corina - Parchetul de pe lângã Judecãtoria Buzãu
- Dutoiu Gheorghe - Parchetul de pe lângã Judecãtoria Pogoanele
- Crupoveatchin Dan - Parchetul de pe lângã Judecãtoria Timisoara
- Zamfirescu Ciprian-Cãlin - Parchetul de pe lângã Judecãtoria Sânnicolau Mare
- Diaconescu Bogdan-Alexandru - Parchetul de pe lângãJudecãtoria Arad
- Despa Laura-Gabriela - Parchetul de pe lângã Judecãtoria Resita
- Negrutiu Mirela-Elena - Parchetul de pe lângã Tribunalul Hunedoara
- Cibian Iosif - Parchetul de pe lângã Tribunalul Hunedoara

PRESEDINTELE  ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de flotilã aerianã unui comandor din Ministerul Apãrãrii Nationale si trecerea acestuia în rezervã

            În temeiul art. 94 lit. b) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 43 alin. 1 lit. a), al art. 45 lit. a) si al art. 66 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
            având în vedere propunerea ministrului de stat, ministrul apãrãrii nationale,

            Presedintele României d e c r e t e a z ã :

            Art. 1. - Pe data de 31 octombrie 1998 se acordã gradul de general de flotilã aerianã comandorului Nicola Florea Romeo.
            Art. 2. - Pe data de 31 octombrie 1998 generalul de flotilã aerianã Nicola Florea Romeo se trece în rezervã prin aplicarea art. 85 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiut art. 99 alin. (2)
din Constitutia României,
contrasemnãm acest decret.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 14 octombrie 1998.
Nr. 348.

PRESEDlNTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind trecerea în rezervã a unor generali
din Ministerul Apãrãrii Nationale

            În temeiul art. 99 alin. (1) din Constitutia României si al art. 43 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
            având în vedere propunerile ministrului de stat, ministrul apãrãrii nationale,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Pe data de 31 octombrie 1998 se trec în rezervã, prin aplicarea art. 85 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privirnd statutul cadrelor militare, urmãtorii:
            - generalul de brigadã Matei Neculai Neculai;
            - genenalul de brigadã Stãnciugelu Alexandru Constantin.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2)
din Constitutia României,
contrasemnãm acest decret.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 14 octombrie 1998.
Nr. 349.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea acordurilor de concesiune pentru explorare si exploatare petrolierã
în perimetrele EP I-11 Alexandria, EP I-15 Constanta si E II-1 Sud Bucuresti

            În temeiul prevederilor Legii petrolului nr. 134/1995,

            Guvernul României  h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã acordurile de concesiune încheiate de Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale, pe de o parte, si companiile HEMCO Romania Limited si REDECO Petroleum Company Limited, pe de altã parte, pentru explorare si exploatare petrolierã în perimetrele EP I-11 Alexandria, EP I-15 Constanta si E II-1 Sud Bucuresti, prevãzute în anexele nr. 1, 2 si 3, care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Acordurile de concesiune pentru explorare si exploatare petrolierã, aprobate potrivit art. 1, intrã în vigoare la data publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României si vor fi transmise semnatarilor acordurilor.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
    Presedintele Agentiei Nationale
pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãs
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 15 octombrie 1998.
Nr. 708.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea acordurilor de concesiune pentru explorare si exploatare petrolierã în perimetrele EP I-5 Gresu si EP I-6 Nereju

            În temeiul prevederilor Legii petrolului nr. 134/1995,

           Guvernul României  h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã acordurile de concesiune încheiate de Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale, pe de o parte, si Compania "anschutz romania corporation", pe de altã parte, pentru explorare si exploatare în perimetrele EP I-5 Gresu si EP I-6 Nereju, prevãzute în anexele nr. 1 si 2 care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Acordurile de concesiune pentru explorare si exploatare petrolierã, aprobate potrivit art. 1, intrã în vigoare la data publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României si vor fi transmise semnatarilor acordurilor.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Presedintete Agentiei Nationale
pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãs
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 15 octombrie 1998.
Nr. 709.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Blocuri de locuinte, zona Stadion, în orasul Tãlmaciu, judetul Sibiu"

           Guvernul României  h o t ã r ã s t e:

            Art. 1. - Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Blocuri de locuinte, zona Stadion, în orasul Tãlmaciu, judetul Sibiu", cuprinsi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Finantarea investitiei prevãzute la art. 1 se face din fondurile bugetului local si din alte fonduri legal constituite cu aceastã destinatie, conform listelor de investii aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Secretar de stat,
seful Departamentului pentru
  Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 16 octombrie 1998.
Nr. 729.*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investitie.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 HOTÃRÂRE
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai investitiei
"CET Deva - Reabilitarea grupului nr. 3 de 210 MW"

           Guvernul României h o t ã r ã s t e:

            Art. 1. - Se aprobã principalii indicatori tehnico-economici ai investiei "cet deva - reabilitarea grupului nr. 3 de 210 mw", cuprinsi în anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Finantarea lucrãrilor aferente obiectivului de investii prevãzut la art. 1 se va face din surse externe, surse proprii ale Companiei Nationale de Electricitate - S.A. si, în completare, din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 16 octombrie 1998.
Nr. 730.*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investitie.