MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul X - Nr. 395        LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Luni, 19 octombrie 1998

SUMAR

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           692. - Hotãrâre privind aprobarea Programului de conversie a unor capacitãti de productie militarã cãtre productia civilã

           695. - Hotãrâre pentru aprobarea Regulamentului de vânzare de cãtre Regia Nationalã a Pãdurilor a masei lemnoase destinate agentilor economici

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE  ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           115. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind oferta publicã pentru concesionarea unor perimetre de exploatare

           127. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind oferta publicã pentru concesionarea unor perimetre de exploatare

           413. - Ordin al ministrului muncii si protectiei sociale privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru elaborarea si turnarea fontei

           414. - Ordin al ministrului muncii si protectiei sociale privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru activitatea în turnãtorii

           415. - Ordin al ministrului muncii si protectiei sociale privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru fabricarea componentelor si echipamentelor electrice, electrotehnice si a materialelor electroizolante

           416. - Ordin al ministrului muncii si protectiei sociale privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru exploatarea în subteran a minereurilor feroase, neferoase, rare, radioactive si a nemetaliferelor

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea Programului de conversie a unor capacitãti de productie militarã cãtre productia civilã

            În temeiul prevederilor art. 24 lit. d) din Legea bugetului de stat pe anul 1998 nr. 109/1998,

            Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã Programul de conversie a unor capacitãti de productie militarã cãtre productia civilã, potrivit anexei*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Se alocã Ministerului Industriei si Comertului suma de 32,5 miliarde lei, din Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din vãrsãminte din privatizare, pe anul 1998, pentru finantarea Programului de conversie a unor capacitãti de productie militarã cãtre productia civilã din sucursalele Regiei Autonome pentru Productia de Tehnicã Militarã, care se desfãsoarã pe perioada 1998-2002.
            Art. 3. - Se autorizeazã Ministerul Finantelor sã introducã modificãrile corespunzãtoare în bugetul Ministerului Industriei si Comertului si, respectiv, în bugetul de stat pe anul 1998.
            Art. 4. - Ministerul Industriei si Comertului si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumei alocate potrivit art. 2.
            Art. 5. - Utilizarea în alte scopuri a sumelor alocate potrivit art. 2 este interzisã si se sanctioneazã conform prevederilor legale.
            Art. 6. - Prin actiunile de conversie cuprinse în Programul de conversie a unor capacitãti de productie militarã cãtre productia civilã nu va fi afectat inventarul patrimoniului sectorului productiei de apãrare, întocmit conform prevederilor Legii nr. 78/1995.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
p. Ministrul finantelor,
Dan Radu Rusanu,
secretar de stat

Bucuresti, 8 octombrie 1998.
Nr. 692. *) Anexa se comunicã numai institutiilor interesate.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Regulamentului de vânzare de cãtre Regia Nationalã a Pãdurilor a masei lemnoase destinate agentilor economici

            În temeiul prevederilor art. 41 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic,

            Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã Regulamentul de vânzare de cãtre Regia Nationalã a Pãduritor a masei lemnoase destinate agentilor economici, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 342/1995, referitoare la aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfãsurarea licitatiilor pentru vânzarea masei lemnoase destinate agentilor economici, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 5 iunie 1995.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul apelor, pãdurilor si protectiei mediului,
Romicã Tomescu
p. Ministrul finantelor,
Dan Radu Rusanu,
secretar de stat
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu

Bucuresti, 8 octombrie 1998.
Nr. 695.

ANEXÃ

REGULAMENT
de vânzare de cãtre Regia Nationalã a Pãdurilor a masei lemnoase destinate agentilor economici

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

            Art. 1. - Masa lemnoasã pe picior, destinatã anual, potrivit legii, agentilor economici, se vinde acestora, în conditii specifice economiei de piatã, prin licitatie sau prin negociere directã, care se organizeazã si se desfãsoarã potrivit prevederilor prezentului regulament.
            Art. 2. - Masa lemnoasã pe picior care face obiectul recoltãrii anuale este pusã în valoare de cãtre unitãtile silvice din structura Regiei Nationale a Pãdurilor, indiferent de natura resursei sau a proprietãtii, si este constituitã din produse principale, produse secundare - rãrituri, produse accidentale si de igienã.
            Art. 3. - (1) Au dreptul sã participe la licitatie sau la negociere directã, în conditiile prezentului regulament, numai agentii economici atestati, în al cãror statut de functionare este prevãzutã activitatea de exploatare si transport tehnologic al lemnului si care fac dovada cã dispun de mijloacele materiale, de mijioacele financiare si de forta de muncã specializatã. Atestarea agentilor economici se realizeazã de cãtre o comisie formatã din 9 specialisti din: silviculturã - 4 membri, exploatãri forestiere - 4 membri si industria lemnului - 1 membru. Comisia va fi numitã în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentutui regulament, prin ordin al conducãtorului autoritãtii publice centrale care rãspunde de silviculturã, cu consultarea patronatelor, pentru o perioadã de 2 ani. Prin acelasi ordin se va aproba si regulamentul de functionare a comisiei.
            (2) Agentii economici care au numai activitate de industrializare a lemnului pot participa la licitatie sau la negociere directã, dacã fac dovada cã dispun de mijloacele financiare necesare si cu obligativitatea ca exploatarea masei lemnoase sã se facã numai prin agentii economici atestati, potrivit alin. (1).
            (3) Regia Nationalã a Pãdurilor nu participã la licitatii, dar are dreptul sã exploateze masã lemnoasã, în regie proprie sau prin agentii economici atestati, pentru volumul aprobat în cadrul cotei anuale prin hotãrâre a Guvernului în scopul gospodãririi rationale a pãduritor si al valorificãrii superioare a lemnului, asigurãrii regenerãrii la timp a arboretelor, accesibilizãrii bazinelor forestiere înfundate, precum si al evitãrii declasãrii lemnului.
            (4) Nu pot participa la licitatie sau la negociere directã, în calitate de ofertanti-cumpãratori, direct sau prin reprezentanti, în nume propriu, salariatii autoritãtii publice-centrale care rãspunde de silviculturã, ai Regiei Nationale a Pãdurilor, ai agentilor economici care au ca obiect de activitate exploatarea si prelucrarea lemnului si ai celorlalte persoane juridice detinãtoare de pãduri si de vegetatie forestierã în afara fondului forestier national.

CAPITOLUL II
Licitatiile

            Art. 4 - Formele de licitatie care se utilizeazã sunt: licitatiile deschise si licitatiile închise.

Sectiunea A
Pregãtirea si organizarea licitatiilor

            Art. 5. - (1) Pregãtirea licitatiilor se face din timp, de cãtre unitãtile silvice, înainte de publicarea anuntului privind organizarea acestora, prin nominalizarea partizilor care se vor licita si prin întocmirea caietului de sarcini.
            (2) Caietul de sarcini va cuprinde regulile silvice de exploatare, epocile permise pentru tãierea si scoaterea materialului lemnos din parchete, alte conditii si dispozitii legale, care trebuie cunoscute si respectate de agentii economici care exploateazã masa lemnoasã, precum si termenul de încheiere a contractului de vânzare-cumpãrare.
            (3) Unitãtile silvice din structura Regiei Nationale a Pãdurilor si alti detinãtori de masã lemnoasã pe picior pusã în valoare, vor pregãti pentru consultare, la sediul acestora, lista si amplasarea partizilor destinate agentilor economici, în vederea stabilirii din timp de cãtre acestia a optiunilor lor si a asigurãrii mijloacelor materiale si financiare necesare activitãtii de exploatare a masei lemnoase. Aceastã listã se va întocmi pânã la data de 30 aprilie pentru masa lemnoasã aferentã anului de productie urmãtor, care se va autoriza începând cu data de 1 septembrie, avându-se în vedere epocile de tãiere si de scoatere a materialului lemnos din pãduri, în scopul asigurãrii regenerãrii la timp a arboretelor.
            (4) Documentatia tehnico-economicã a fiecãrei partizi se asigurã agentilor economici interesati, contra cost, la preturi stabilite de unitatea silvicã, în functie de cheltuielile efective determinate de întocmirea si de multiplicarea acesteia.
            Art. 6. - Licitatiile de masã lemnoasã pe picior se organizeazã pentru partizi întregi, constituie conform instructiunilor în vigoare.
            Art. 7. - (1) Unitãtile silvice organizeazã si pregãtesc licitatiile, în functie de conditiile specifice, de structura masei lemnoase si de epocile de tãiere si scoatere a lemnului.
            (2) Licitatiile principale se organizeazã la începutul anului forestier, în perioada 1 august - 15 septembrie, pentru masa lemnoasã ce constituie rezerva de 20% din cota anului curent si pentru 40% din cota anului urmãtor si, respectiv, la începutul sezonului de vegetatie, în perioada 1 martie - 15 aprilie, pentru restul de masã lemnoasã (40%) din cota de productie a anului curent. Între licitatiile principale, unitãtile silvice pot organiza licitatii si negocieri pentru resursele rãmase neadjudecate, precum si pentru produsele accidentale apãrute pe parcursul anului forestier, în functie de situatiile concrete.
            Art. 8. - Pretul de începere a licitatiei, exprimat pentru masa lemnoasã pe picior în lei/m3, volum cu coajã, iar pentru masa lemnoasã fasonatã în lei/m3 fãrã coajã, se stabileste de cãtre fiecare unitate silvicã, în functie de nivelul cheltuielilor de gospodãrire, de natura produselor, calitatea lemnului, conditiile de exploatare a masei lemnoase si de alti factori de influentã specifici economiei de piatã.
            Art. 9. - (1) Anuntul privind organizarea licitatiei se face de cãtre unitãtile silvice, cu minimum 30 de zile lucrãtoare înainte de tinerea licitatiilor principale si cu minimum 10 zile lucrãtoare înainte de data desfãsurãrii licitatiilor intermediare, în presã, în cel putin douã cotidiene, dintre care unul local, precum si prin afisare la sediul acestora.
            (2) Anuntul publicitar va cuprinde:
            - denumirea organizatorului licitatiei, sediul acestuia, numãrul de telefon si de fax;
            - locul, data si ora la care se va tine preselectia;
            - locul, data si ora tinerii licitatiei, precum si felul acesteia (deschisã sau închisã);
            - partizile care se supun licitatiei, pe ocoale silvice;
            - termenul de depunere a ofertelor sau de înscriere la licitatie;
            - pretul de începere a licitatiei; treapta de licitare.
            Art. 10. - Agentii economici atestati, care intentioneazã sã participe la licitatie si doresc sã cunoascã, cantitativ si catitativ, masa lemnoasã care urmeazã a fi licitatã, vor putea consulta documentatia de punere în valoare, în prezenta personalului silvic autorizat.
            Art. 11. - (1) Pentru admiterea la licitatie a agentilor economici se va organiza o preselectie a acestora cu 5 zile lucrãtoare înainte de data tinerii licitatiei.
            (2) Comisia de preselectie este constituitã din directorul tehnic al unitãtii silvice sau directorul economic al acesteia, în calitate de presedinte, seful compartimentului de fond forestier si un alt specialist numit prin decizie a directorului unitãtii. Secretariatul comisiei se asigurã de unul dintre membrii acesteia, desemnat de presedinte.
            (3) În urma verificãrii documentantiei si a conditiilor prevãzute la art. 3 comisia de preselectie elibereazã o confirmare scrisã, în care se precizeazã cantitatea maximã de masã lemnoasã ce va putea fi licitatã de agentul economic sau, dupã caz, comunicã neadmiterea înscrierii agentului economic la licitatie, datoritã neîndeplinirii acestor conditii, neachitãrii obligatiilor financiare sau nerespectãrii altor prevederi ale contractetor încheiate anterior cu unitãti silvice.
            (4) Comisia de preselectie va comunica, în timp util, Regiei Nationale a Pãdurilor denumirea agentului economic neadmis la preselectie si motivele respingerii sale, în vederea informãrii celorlalte unitãti silvice.
            Art. 12. - (1) Comisia de licitatie, care se constituie la nivel de unitate silvicã va fi formatã din 5-9 membri si anume:
            - directorul tehnic sau directorul economic al unitãtii silvice, care este presedintele comisiei;
            - reprezentatul desemnat de cãtre Regia Nationalã a Pãdurilor;
            - reprezentantul organului teritorial al Ministerului Finantelor, împuternicit de cãtre directorul general al acestuia;
            - consilierul juridic al unitãtii silvice;
            - seful compartimentului fond forestier sau alt specialist din cadrul compartimentului fond forestier;
            - seful ocolului silvic în a cãrui razã teritorialã se liciteazã masa lemnoasã;
            - 1-3 specialisti din cadrul unitãtii silvice, numiti prin decizie de cãtre directorul acesteia. Secretariatul comisiei se asigurã de unul dintre membrii acesteia, desemnat de presedinte.
            (2) În situatii deosebite, cu implicatii economice sau ecologice majore, presedintele comisiei de licitatie va fi directorul unitãtii silvice.
            Art. 13. - Pentru a participa la licitatii sau la negocieri, agentii economici admisi în urma preselectiei sunt obligati sã achite la unitatea silvicã organizatoare un tarif de participare, stabilit de aceasta pe baza cheltuielilor efective de organizare si pregãtire a licitatiei, respectiv a negocierii, fãrã a fi prohibitiv sau a constitui sursã de profit.
            Art. 14. - (1) Agentii economici admisi la preselectie si care participã la licitatie vor achita anticipat, printr-unul dintre instrumentele legale de platã, conform normelor bancare în vigoare, la unitatea silvicã care organizeazã licitatia, o garantie de 5% din valoarea de începere a licitatiei pentru partizi mai mari de 500 m3 si de 10% din valoarea de începere a licitatiei pentru partizi mai mici de 500 m3.
            (2) Garantia achitatã de agentul economic câstigãtor, în conditiile alin. (1), rãmâne la unitatea silvicã, reprezentând parte din valoarea masei lemnoase ce urmeazã a fi contractatã.
            (3) Agentilor economici, care nu au câstigat licitatia de masã lemnoasã, li se vor restitui garantiile în termen de 3 zile lucrãtoare de la data tinerii licitatiei.

Sectiunea B
Desfãsurarea licitatiilor

            Art. 15. - (1) Licitatiile se tin la locul, data si ora, comunicate prin anuntul publicitar.
            (2) Sedintele de licitatie, stabilite în baza prevederilor art. 9, se deschid prin prezentarea si consemnarea în procesul-verbal al sedintei a membrilor comisiei prezenti. Comisia este legal întrunitã, dacã sunt prezenti cel putin 5 membri ai acesteia.
            (3) La urmãtorul punct din procesul-verbal al sedintei se înscriu agentii economici prezenti, dintre cei admisi la preselectie, si persoanele împuternicite de acestia sã-i reprezinte, mentionându-se numele si prenumele, functia, numãrul si data împuternicirii, fiecare prezentând, la înscriere, chitantele de platã a tarifului de participare, a garantiei de licitare si confirmarea scrisã, eliberatã de comisia de preselectie.
            Art. 16. - (1) Licitatia deschisã începe prin anuntarea partizii de cãtre secretarul comisiei de licitatie, a pretului de începere a licitatiei stabilit si a treptei de licitare de maximum 5%, care se va rotunji la mii lei.
            (2) Licitatia deschisã se face prin strigarea ofertelor de cãtre agentii economici participanti.
            (3) Comisia de licitatie va înregistra în procesul-verbal al sedintei suma maximã oferitã, agentul economic care si-a adjudecat partida, respectiv numele si prenumele persoanei împuternicite de acesta.
            Art. 17. - (1) Licitatia închisã se face prin prezentarea ofertelor în plic închis si sigilat. Plicul cu oferta se introduce în alt plic, care se expediazã prin postã sau se depune direct de cãtre agentii economici la unitatea silvicã organizatoare a licitatiei.
            (2) Licitatia închisã începe prin înregistrarea în procesul-verbal a numãrului de ordine al plicurilor sigilate, din registrul de intrãri-iesiri al unitãtii organizatoare, continând ofertele agentilor economici atestati si admisi la licitatie. Participantii la licitatie au dreptul sã verifice dacã toate plicurile sunt sigilate si nedesfãcute.
            (3) Comisia de licitatie va deschide plicurile depuse de agentii economici ofertanti, în prezenta participantilor, si va înregistra în procesul-verbal sumele oferite pentru fiecare partidã în parte. Este declarat câstigãtor al licitatiei agentul economic care a oferit cel mai mare pret.
            Art. 18. - (1) În procesul-verbal al sedintei de licitatie se va consemna termenul la care se va semna contractul de vânzare-cumpãrare a masei lemnoase cu agentul economic câstigãtor.
            (2) Procesul-verbal al sedintei de licitatie se semneazã de cãtre toti membrii comisiei de licitatie prezenti si de reprezentantii agentilor economici, inclusiv cu obiectiuni, dacã este cazul. Pentru agentii economici ai cãror reprezentanti refuzã sã semneze se vor înscrie si motivele de refuz prezentate.
            Art. 19. - (1) Neîncheierea contractului de vânzare-cumpãrare a masei lemnoase adjudecate, în termenul stabilit prin procesul-verbal al sedintei de licitatie, din vina agentului economic care a câstigat licitatia, atrage dupã sine anularea licitatiei si pierderea garantiei depuse conform art. 14.
            (2) Neîncheierea contractului de vânzare-cumpãrare a masei lemnoase, în termenul stabilit prin procesul-verbal al sedintei de licitatie, din vina unitãtii silvice, se sanctioneazã potrivit legii civile. Totodatã unitatea silvicã va restitui agentului economic garantia depusã.
            Art. 20. - Licitatia nu poate avea loc dacã se prezintã un singur ofertant. În asemenea situatii se va organiza o nouã licitatie, în termenul prevãzut la art. 9. Dacã la douã licitatii consecutive se prezintã un singur ofertant, partida se vinde prin negociere directã, în conditiile prevãzute în prezentul regulament.

CAPITOLUL III
Negocierea directã

            Art. 21. - Masa lemnoasã care nu a fost valorificatã prin licitatie în conditiile art. 20 se vinde prin negociere directã. Procedura de negociere directã începe în prezenta agentului economic participant la cea de-a doua licitatie, imediat ce se constatã cã nu sunt întrunite conditiile de licitatie.
            Art. 22. - Vânzarea masei lemnoase prin negociere directã se realizeazã de cãtre comisia constituitã în baza prevederilor art. 12. Aceasta încheie un proces-verbal în care se consemneazã denumirea agentului economic participant, volumul de masã lemnoasã negociat, partida, pretul la care a fost adjudecatã masa lemnoasã si termenul de încheiere a contractului de vânzare-cumpãrare. În cazul în care negocierea se anuleazã datoritã oferirii unui pret sub nivelul celui de începere a licitatiei, în procesul-verbal se va consemna si acest aspect.
            Art. 23. - (1) Produsele accidentale apãrute, în cursul anului de productie forestierã, pe suprafata partizilor contractate cu agentii economici si aflate în lucru, vor fi puse în valoare cu prioritate, conform instructiunilor în vigoare, si se vor contracta cu agentul economic care exploateazã partida respectivã, la preturi stabilite prin negociere, în functie de specie, de structura dimensionalã si de calitatea lemnului.
            (2) Prevederile alin. (1) sunt valabile si pentru parchetele exploatate de unitãtile silvice.
            (3) Produsele accidentale, altele decât cele mentionate la alin. (1), si produsele de igienã, care prezintã pericol de depreciere si de infestare a pãdurilor, precum si produsele accidentale rezultate din punerea în aplicare, în regim de urgentã, a aprobãrilor legale de defrisare, emise în scopul realizãrii unor obiective sau lucrãri de interes national, se vor vinde prin negociere directã agentilor economici, dacã dupã primul anunt nu se înscriu la licitatie cel putin doi agenti economici, iar în caz de lipsã de cerere, se vor exploata, în regim de urgentã, de cãtre unitatea silvicã, cu aprobarea organului de conducere al acesteia.
            (4) În situatiile mentionate la alineatele precedente, anuntul privind organizarea negocierii se va face cu 5 zile lucrãtoare înainte de datã tinerii efective a negocierii, prin afisare la sediul unitãtii silvice.
            Art. 24. - Prevederile art. 19 se aplicã în mod corespunzãtor si în cazul negocierilor.

CAPITOLUL IV
Dispozitii finale

            Art. 25. - (1) Semnarea contractului de vânzare-cumpãrare a partizii licitate sau negociate va avea loc în maximum 10 zile lucrãtoare de la data câstigãrii licitatiei sau de la data tinerii efective a negocierii.
            (2) La eliberarea autorizatiei de exploatare a masei lemnoase agentul economic va prezenta unitãtii silvice documentul bancar prin care va dovedi constituirea fondului de 5% din valoarea masei lemnoase contractate, drept garantie pentru eventualele prejudicii care ar putea fi produse pãdurii si semintisului utilizabil; acest fond este purtãtor de dobânda, iar deblocarea se va face la terminarea contractului de vânzare-cumpãrare a masei lemnoase, prin confirmare de la unitatea silvicã.
            Art. 26. - Actele de punere în valoare si caietele de sarcini, precum si contractele prevãzute de prezentul regulament se întocmesc în conformitate cu instructiunile privind termenele, modalitãtile si epocile de recoltare si transport a materialului lemnos din pãduri, aprobate prin ordin al - conducãtorului autoritãtii publice centrale care rãspunde de silviculturã, si cu celelalte reglementãri în vigoare.
            Art. 27. - (1) Unitãtile silvice pot scoate la vânzare si partizi pentru care nu sunt asigurate conditii pentru transportul masei lemnoase exploatate si pentru care, prin contract, se convine ca lucrãrile de constructie, întretinere si reparatie a drumurilor forestiere sã fie executate de agentul economic cumpãrãtor si sã fie plãtite, prin compensare, cu valoarea masei lemnoase contractate. Lucrãrile de constructie, întretinere si reparatie a drumurilor forestiere vor fi receptionate de o comisie al cãrei presedinte este directorul tehnic al unitãtii silvice.
            (2) Masa lemnoasã neexploatatã, rãmasã pe picior sau doborâtã si nescoasã din parchete pânã la sfârsitul anului calendaristic, din motive independente de agentul economic în cauzã, constituie, cu prioritate, resursã pentru anul urmãtor. Aceasta se va inventaria si, în functie de volumul neexploatat, se va reesalona la tãiere, printr-un act aditional
            Art. 28. - (1) Agentii economici participanti la preselectie sau la licitatie, care considerã cã au fost respinsi din motive neîntemeiate sau cã nu au fost respectate prevederile prezentului regulament, pot face contestatie. Contestatia se formuleazã în scris, pe loc, si se adreseazã spre solutionare directorului unitãtii silvice, iar în cazul în care acesta este presedintele comisiei, directorului general al Regiei Nationale a Pãdurilor. Contestatia se solutioneazã în termen de douã zile lucrãtoare de la data depunerii sau înregistrãrii ei, în cazul preselectiei, si în termen de 5 zile lucrãtoare, în cazul licitatiei.
            (2) Dacã în urma analizãrii contestatiei se stabileste cã aceasta a fost întemeiatã, directorul unitãtii silvice sau directorul general al Regiei Nationale a Pãdurilor, dupã caz, va anula licitatia si va decide organizarea unei noi licitatii, dispunând totodatã mãsuri de sanctionare corespunzãtoare.
            Art. 29. - (1) Regia Nationalã a Pãdurilor va trece treptat la organizarea recoltãrii masei lemnoase pe picior, cu agenti economici atestati, pe baza licitãrii operatiunilor de recoltare, colectare, transport tehnologic, inclusiv sortare pe specii si sortimente.
            (2) Pentru masa lemnoasã pe picior, destinatã agentilor economici, neadjudecatã prin licitatii sau negocieri, Regia Nationalã a Pãdurilor va organiza exploatarea acesteia prin agenti economici atestati sau în regie proprie.
            Art. 30. - (1) Prevederile prezentului regulament se aplicã în mod corespunzãtor si pentru vânzarea masei lemnoase destinate agentilor economici din pãdurile si vegetatia forestierã din afara fondului forestier, proprietate publicã, din administrarea altor persoane juridice decât Regia Nationalã a Pãdurilor.
            (2) Unitãtile silvice pot organiza licitatii si pentru alti detinãtori de masã lemnoasã, numai la cererea acestora, ca prestare de serviciu, în conditiile prezentului regulament.
            Art. 31. - Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage dupã sine rãspunderea disciplinarã, materialã, contraventionalã sau penalã, dupã caz.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

AGENTIA NATIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind oferta publicã pentru concesionarea unor perimetre de exploatare

            Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
            având în vedere:
            · prevederile Legii minelor nr. 61/1998;
            · cererile Companiei Nationate "remin" - S.A. Baia Mare si ale Societãtii Comerciale "geasol" - S.A. Craiova, precum si avizele anexate la documentatiile înaintate Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
            în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 221/1995 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, precum si al Deciziei primului-ministru nr. 86/1997,
            emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Se oferã spre concesionare urmãtoarele perimetre de exploatare: 


Nr. 
crt.
Perimetrul de exploatare
Codul
perimetrului
Profilul
activitãtii miniere

1. BAIA BORSA - BURLOAIA - DEALUL BUCÃTII VEST  
(IMPREGNATIE)
41.016 
Minereu polimetalic 
2. ILBA-NUCUT 
41.010
Minereu polimetalic 
3. NISTRU - 9 MAI SI 11 IUNIE
41.045
Minereu polimetalic 
42.013
Minereu de cupru
4. VISEU - NOVICIOR
41.138
Minereu polimetalic 
5. OSTRA - GREBEN
86.013
Baritinã
6. CORNU FETII - SCHELA
22.004
Antracit 

            Art. 2. - Persoanele juridice interesate vor depune la Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale o cerere de intentie, în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României.
            Art. 3. - Pentru negocierea licentei de exploatare solicitantul va depune la Agentia Nationatã pentru Resurse Minerale, în termen de 60 de zile calandaristice de la data publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, ofertele pentru perimetrele de exploatare solicitate. Aceste oferte vor cuprinde:
            - studiul de fezabilitate pentru valorificarea rezervelor din perimetrul minier;
            - planul de dezvoltare a exploatãrii (proiect tehnic pentru deschidere, pregãtire si exploatare;
            - studiul de impact asupra mediului (avizat);
            - planul de refacere a mediului, însotit de o garantie bancarã.
            Art. 4. - În scopul întocmirii documentatiilor necesare participãrii la concurs, Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale va pune la dispozitie solicitantilor, contra cost, documentatia de închidere si toate datele geologice de care dispune.
            Art. 5. - Prevederile prezentului ordin intrã în vigoare la data publicãrii lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãs

Bucuresti, 15 septembrie 1998.
Nr. 115.

AGENTIA NATIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind oferta publicã pentru concesionarea unor perimetre de exploatare

            Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
            având în vedere:
            · prevederite Legii minelor nr. 61/1998;
            · cererile Companiei Nationale a Uraniului Bucuresti si avizele anexate la documentatiile înaintate Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
            în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 221/1995 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, precum si al Deciziei primului-ministru nr. 86/1997,
            emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Se oferã spre concesionare urmãtoarele perimetre de exploatare: 


Nr.
crt.
Perimetrul de exploatare
Codul 
perimetrului
Profilul 
activitãtii miniere

1. CIUDANOVITA 
-
Minereu de uraniu
2. CHITUC
-
Minereu de uraniu

             Art. 2. - Persoanele juridice interesate vor depune la Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale o cerere de intentie, în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României.
            Art. 3. - Pentru negocierea licentei de exploatare solicitantul va depune la Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale, în termen de 60 de zile calendaristice de la data publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, ofertele pentru perimetrele de exploatare solicitate. Aceste oferte vor cuprinde:
            - studiul de fezabilitate pentru valorificarea rezervelor din perimetrul minier;
            - planul de dezvoltare a exploatãrii (proiect tehnic pentru deschidere, pregãtire si exploatare);
            - studiul de impact asupra mediului (avizat);
            - planul de refacere a mediului, însotit de o garantie bancarã.
            Art. 4. - În scopul întocmirii documentatiilor necesare participãrii la concurs, Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale va pune la dispozitie solicitantitor, contra cost, documentatia de închidere si toate datele geologice de care dispune.
            Art. 5. - Prevederile prezentului ordin intrã în vigoare la data publicãrii lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãs

Bucuresti, 6 octombrie 1998.
Nr. 127.

MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE

ORDIN
privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru elaborarea si turnarea fontei

            Ministrul muncii si protectiei sociale,
            având în vedere:
            - art. 5 alin. (5) si pct. 5 din anexa nr. 2 La Legea protectiei muncii nr. 90/1996;
            - art. 3 si art. 5 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, republicatã, cu modificãrile ulterioare;
            - Avizul Consiliului tehnico-economic al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale - Protectia muncii nr. 36 din 8 iunie 1998,
            emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobã Normele specifice de protectie a muncii pentru elaborarea si turnarea fontei, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
            Art. 2. - Normele prevãzute la art. 1 intrã în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României.
            Începând cu aceeasi datã se abrogã prevederile din Normele departamentale de protectie a muncii, care se referã la activitatea de elaborare si turnare a fontei.
            Art. 3. - Normele specifice de protectie a muncii pentru elaborarea si turnarea fontei sunt obligatorii pentru toate activitãtile cu acest profil si se difuzeazã celor interesati prin inspectoratele de stat teritoriale pentru protectia muncii si prin alti agenti autorizati de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu

Bucuresti, 22 iunie 1998.
Nr. 413.

MlNISTERUL MUNCII  SI PROTECTIEI SOCIALE

ORDIN
privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru activitatea în turnãtorii

            Ministrul muncii si protectiei sociale,
            având în vedere:
            - art. 5 alin. (5) si pct. 5 din anexa nr. 2 la Legea protectiei muncii nr. 90/1996;
            - art. 3 si art. 5 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, republicatã, cu modificãrile ulterioare;
            - Avizul Consiliului tehnico-economic al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale - Protectia muncii nr. 33 din 24 aprilie 1997,
            emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobã Normele specifice de protectie a muncii pentru activitatea în turnãtorii, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
            Art. 2. - Normele prevãzute la art. 1 intrã în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României.
            Începând cu aceeasi datã se abrogã prevederile din Normele departamentale dv. protectie a muncii, care se referã la activitatea din turnãtorii.
            Art. 3. - Normele specifice de protectie a muncii pentru activitatea în turnãtorii sunt obligatorii pentru toate activitãtile cu acest profil si se difuzeazã celor interesati prin inspectoratele de stat teritoriale pentru protectia muncii si prin alti agenti autorizati de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu

Bucuresti, 22 iulie 1998.
Nr. 414.

MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE

ORDIN
privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru fabricarea componentelor si echipamentelor electrice, electrotehnice si a materialelor electroizolante

            Ministrul muncii si protectiei sociale,
            având în vedere:
            - art. 5 alin. (5) si pct. 5 din anexa nr. 2 la Legea protectiei muncii nr. 90/1996;
            - art. 3 si art. 5 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, republicatã, cu modificãrile ulterioare;
            - Avizul Consiliului tehnico-economic al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale - Protectia muncii nr. 48 din 9 iunie 1997,
            emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobã Normele specifice de protectie a muncii pentru fabricarea componentelor si echipamentelor electrice, electrotehnice si a materialelor electroizolante, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
            Art. 2. - Normele prevãzute la art. 1 intrã în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României.
            Începând cu aceeasi datã se abrogã prevederile din Normele departamentale de protectie a muncii, care se referã la activitatea de fabricare a componentelor si echipamentelor electrice, electrotehnice si a materialelor electroizolante.
            Art. 3. - Normele specifice de protectie a muncii pentru fabricarea componentelor si echipamentelor electrice, electrotehnice si a materialelor electroizolante sunt obligatorii pentru toate activitãtile cu acest profil si se difuzeazã celor interesati prin inspectoratele de stat teritoriale pentru protectia muncii si prin alti agenti autorizati de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu

Bucuresti, 22 iulie 1998.
Nr. 415.

MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE

ORDIN
privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru exploatarea în subteran a minereurilor feroase, neferoase, rare, radioactive si a nemetaliferelor

            Ministrul muncii si protectiei sociale,
            având în vedere:
            - art. 5 alin. (5) si pct. 4 din anexa nr. 2 la Legea protectiei muncii nr. 90/1996;
            - art. 3 si art. 5 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea si functionarea Ministrului Muncii si Protectiei Sociale, republicatã, cu modificãrile ulterioare;
            - Avizul Consiliului tehnico-economic al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale - Protectia muncii nr. 29 din 5 mai 1998,
            emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobã Normele specifice de protectie a muncii pentru exploatarea în subteran a minereurilor feroase, neferoase, rare, radioactive si a nemetaliferelor, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
            Art. 2. - Normele prevãzute la art. 1 intrã în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României.
            Începând cu aceeasi datã se abrogã prevederile din Normele departamentale de protectie a muncii, care se referã la activitatea de exploatare în subteran a minereurilor feroase, neferoase, rare, radioactive si a nemetaliferelor.
            Art. 3. - Normele specifice de protectie a muncii pentru exploatarea în subteran a minereurilor feroase, neferoase, rare, radioactive si a nemetaliferelor sunt obligatorii pentru toate activitãtile cu acest profil si se difuzeazã celor interesati prin inspectoratele de stat teritoriale pentru protectia muncii si prin alti agenti autorizati de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu

Bucuresti, 22 iulie 1998.
Nr. 416.