MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul X - Nr. 389        LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 14 octombrie 1998

SUMAR

 LEGI SI DECRETE

           179. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului  nr. 11/1997 privind acordarea unor facilitãti agentilor economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din functiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral

           326. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/1997 privindacordarea unor facilitãti agentilor economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din functiunea mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral

           180. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 56/1997 pentru completarea art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adãugatã

           327. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 56/1997 pentru completarea art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adãugatã

           181. - Lege pentru modificarea art. 28 din Legea  nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Român de Informatii

           328. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 28 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Român de Informatii

           182. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 4/1998 privind reglementarea amortizãrii activelor corporale pentru anul 1998

           329. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 4/1998 privind reglementarea amortizãrii activelor corporale pentru anul 1998

           183. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/1998 privind plata contributiei de 8% din valoarea asistentei tehnice primite de la Agentia Internationalã pentru Energia Atomicã - Viena (A.I.E.A.).

           330. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/1998 privindplata contributiei de 8% din valoarea asistentei tehnice primite de la Agentia Internationalã pentru Energia Atomicã - Viena (A.I.E.A.)

           184. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 3/1998 privind modificarea accizelor la produsele petroliere

           331. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 3/1998 privind modificarea accizelor la produsele petroliere

           333. - Decret privind acreditarea unui ambasador

           334. - Decret privind acreditarea unui ambasador

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/1997 privind acordarea unor facilitãti agentiloreconomici din domeniul transporturilor, la scoaterea din functiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.

            Articol unic. - Se aprobã Ordonanta Guvernului nr. 11din 4 august 1997 privind acordarea unor facilitãti agentilor economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din functiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral, emisã în temeiul art. 1 lit. h) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante, si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 5 august 1997, cu urmãtoarea modificare:
           1. Articolul 1 alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
            "art. 1. - (1) prin derogare de la prevederile art. 17 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, cu modificãrile ulterioare, agentii economici din domeniul transporturilor, cu capital integral sau majoritar de stat, indiferent de forma de organizare, pot scoate din functiune mijloace fixe neamortizate integral, uzate fizic si moral, în conditiile prezentei ordonante."

            Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 27 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VASILE LUPU

            Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 10 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2)din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI
ULM SPINEANU

Bucuresti, 9 octombrie 1998.
Nr. 179.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/1997 privind acordarea unor facilitãti agentilor economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din functiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din ConstitutiaRomâniei,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea OrdonanteiGuvernului nr. 11/1997 privind acordarea unor facilitãti agentilor economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din functiune a mijloacelor fixeuzate fizic sau moral, neamortizate integral, si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 7 octombrie 1998.
Nr. 326.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 56/1997 pentru completarea art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adãugatã

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.

            Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 56 din 27 septembrie 1997 pentru completarea art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adãugatã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 258 din 29 septembrie 1997.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 23 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din ConstitutiaRomâniei.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VASILE LUPU

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 8 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 p. PRESEDINTELE SENATULUI,
 CRISTIAN DUMITRESCU

Bucuresti, 9 octombrie 1998.
Nr. 180.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 56/1997, pentru completarea art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adãugatã

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din ConstitutiaRomâniei,

            Presedintele României d e c r e t e a z ã :

            Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 56/1997 pentru completarea art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adãugatã si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 8 octombrie 1998.
Nr. 327.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru modificarea art. 28 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Român de Informatii

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.

            Articol unic. - Articolul 28 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Român de Informatii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 3 martie 1992, se modificã si va avea urmãtorul cuprins:
            "art. 28. - personalul operativ al serviciului român de Informatii îsi desfãsoarã activitatea deschis sauacoperit, în raport cu nevoile de realizare a sigurantei nationale.
            Serviciul Român de Informatii va asigura protectia si încadrarea în alte unitãti sau compartimente de muncã apersonalului operativ care, lucrând acoperit, este deconspirat în împrejurãri ce exclud culpa acestuia."

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 3 februarie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74alin. (1) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 9 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) dinConstitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Bucuresti, 9 octombrie 1998.
Nr. 181.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 28 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Român de lnformatii

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din ConstitutiaRomâniei,

            Presedintele României, d e c r e t e a z ã :

            Articol unic. - Se promulgã Legea pentru modificarea art. 28 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Român de Informatii si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 8 octombrie 1998.
Nr. 328.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 4/1998 privind reglementarea amortizãrii activelor corporale pentru anul 1998

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.

            Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 4 din 10 martie 1998 privind reglementarea amortizãrii activelor corporale pentru anul 1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 11 martie 1998.

            Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 7 mai 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN

           Aceastã lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 8 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
CRISTIAN DUMITRESCU

Bucuresti, 9 octombrie 1998.
Nr. 182.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 4/1998 privind reglementarea amortizãrii activelor corporale pentru anul 1998

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din ConstitutiaRomâniei,

            Presedintele României d e c r e t e a z ã:

            Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 4/1998 privind reglementarea amortizãrii activelor corporale pentru anul 1998 si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 8 octombrie 1998.
Nr. 329.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/1998 privind plata contributiei de 8% din valoarea asistentei tehnice primite de la Agentia Internationalã pentru Energia Atomicã - Viena (A.I.E.A.)

            În temeiul at. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.

            Articol unic. - Se aprobã Ordonanta Guvernului nr. 29din 30 ianuarie 1998 privind plata contributiei de 8% din valoarea asistentei tehnice primite de la Agentia Internationalã pentru Energia Atomicã - Viena (A.I.E.A.), emisã în temeiul art. 1 lit. i) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 30 ianuarie 1998.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 4 mai 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) dinConstitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ULM SPINEANU

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 8 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ADRIAN NÃSTASE

Bucuresti, 9 octombrie 1998.
Nr. 183.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/1998 privind plata contributiei de 8% din valoarea asistentei tehnice primite de la Agentia
Internationalã pentru Energia Atomicã - Viena (A.I.E.A.)

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din ConstitutiaRomâniei,

            Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea OrdonanteiGuvernului nr. 29/1998 privind plata contributiei de 8% din valoarea asistentei tehnice primite de la Agentia Internationalã pentru Energia Atomicã - Viena (A.I.E.A.) si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 8 octombrie 1998.
Nr. 330.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 3/1998 privind modificarea accizelor la produsele petroliere

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.

            Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 3 din 3 martie 1998 privind modificarea accizelor la produsele petroliere, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 3 martie 1998.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 28 aprilie 1998, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 8 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
CRISTIAN DUMITRESCU

Bucuresti, 9 octombrie 1998.
Nr. 184.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 3/1998 privind modificarea accizelor la produsele petroliere

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din ConstitutiaRomâniei,

            Presedintele României d e c r e t e a z ã :

            Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 3/1998 privind modificarea accizelor la produsele petroliere si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 8 octombrie 1998.
Nr. 331.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acreditarea unui ambasador

            În temeiul art. 91 alin. (2) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

            Presedintele României d e c r e t e a z ã :

            Articol unic. - Doamna Smaranda Enache se acrediteazã în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Finlanda.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2)
din Constitutia României,
contrasemnãm acest decret.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 9 octombrie 1998.
Nr. 333.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acreditarea unui ambasador

            În temeiul art. 91 alin. (2) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

            Presedintele României d e c r e t e a z ã :

            Articol unic. - Domnul Tasin Gemil se acrediteazã în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Azerbaidjan.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2)
din Constitutia României,
contrasemnãm acest decret.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 9 octombrie 1998.
Nr. 334.