MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul X - Nr. 388        LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 13 octombrie 1998

SUMAR

 LEGI SI DECRETE

 
           176. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 87/1997 pentru modificarea art. 8 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operatiunilor de import-export care se deruleazã prin cliring, barter si cooperare economicã internationalã înbaza acordurilor comerciale si de plãti guvernamentale

           323. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 87/1997 pentru modificarea art. 8 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operatiunilor de import-export care se deruleazã prin cliring, barter si cooperare economicã internationalã în baza acordurilor comerciale si de plãti guvernamentale

           177. - Lege pentru completarea art. 2 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei împotriva unor activitãti comerciale ilicite

           324. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 2 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei împotriva unor activitãti comerciale ilicite

           178. - Lege pentru modificarea art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor

           325. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor

ORDONANTE SI HOTÃRÂRIALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           27. - Ordonantã de urgentã privind preluarea la datoria publicã internã a sumei datorate de cãtre Curtea Supremã de Justitie, cu titlu de despãgubire, Bãncii Române deComert Exterior - S.A. pentru exproprierea imobilului situat în municipiul Bucuresti, Str. Batistei nr. 25, sectorul 2

           693. - Hotãrâre privind aprobarea Programului de retehnologizare si modernizare a unor capacitãti de productie militarã de importantã strategicã

           694. - Hotãrâre privind transmiterea unui imobil, situat în municipiul Bucuresti, din administrarea Ministerului Educatiei Nationale în administrarea Ministerului Justitiei, pentru Institutul National al Magistraturii

           698. - Hotãrâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Alimentarea cu apã potabilã, canalizarea apelor menajere si evacuarea apelor pluviale din satul Tunarii Vechi, comuna Poiana Mare, judetul Dolj"

           699. - Hotãrâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "alimentarea cu apã a comunei Malaia, judetul Vâlcea"

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 87/1997 pentru modificarea art. 8 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operatiunilor de import-export care se deruleazã prin cliring, barter si cooperare economicã internationalã în baza acordurilor comerciale si de plãti guvernamentale

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Art. I. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernuluinr. 87 din 23 decembrie 1997 pentru modificarea art. 8 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operatiunilor de import-export care se deruleazã prin cliring, barter si cooperare economicã internationalã în baza acordurilor comerciale si de plãti guvernamentale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375din 24 decembrie 1997.
           Art. II. - Articolul 8 alineatul 1 din Ordonanta Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operatiunilor de import-export care se deruleazã prin cliring, barter si cooperare economicã internationalã în baza acordurilorcomerciale si de plãti guvernamentale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 30 august 1994 si aprobatã prin Legea nr. 127/1994, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 87/1997, se modificã si va avea urmãtorul cuprins:
            "decontarea în lei a operatiunilor de export derulate cu plata esalonatã pe termen lung se face pe mãsura încasãrii de la extern, confirmatã pe baza documentelor bancare, la cursul de schimb leu/dolar S.U.A. în vigoare la data încasãrii contravalorii exportului respectiv. Aceste prevederi se aplicã operatiunilor de export derulate în cadrulacordurilor de cliring, barter si cooperare economicã internationalã, derulate dupã data de 1 ianuarie 1990 si care nu au fost decontate la intern pânã la data prezentei ordonante de urgentã. Decontarea în lei a operatiunilor de import se face pe baza valorii stabilite în vamã la cursulde schimb leu/dolar S.U.A. de la data declaratiei vamale de import."

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 3 februarie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VASILE LUPU

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 9 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) dinConstitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Bucuresti, 9 octombrie 1998.
Nr. 176.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 87/1997 pentru modificarea art. 8 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operatiunilor de import-export care se deruleazã prin cliring, barter si cooperare economicã internationalã în bazaacordurilor comerciale si de plãti guvernamentale

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din ConstitutiaRomâniei,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 87/1997 pentru modificarea art. 8 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operatiunilor de import-export care se deruleazã prin cliring, barter si cooperare economicãinternationalã în baza acordurilor comerciale si de plãti guvernamentale si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 7 octombrie 1998.
Nr. 323.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru completarea art. 2 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei împotriva unor activitãti comerciale ilicite

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Articolul 2 din Legea nr. 12/1990 privind protejareapopulatiei împotriva unor activitãti comerciale ilicite, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 20 iunie 1991, cu modificãrile ulterioare, se completeazã cu un alineat cu urmãtorul cuprins:
            "Contraventiile prevãzute la art. 1 lit. b), c), d), h), k), o) si p) se constatã si se sanctioneazã si de cãtre inspectorii Oficiului pentru Protectia Consumatorilor."

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 16 februarie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
CRISTIAN DUMITRESCU

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 8 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ADRIAN NÃSTASE

Bucuresti, 9 octombrie 1998.
Nr. 177.

PRESEDlNTELE ROMÂNlEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 2 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei împotriva unor activitãti comerciale ilicite

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din ConstitutiaRomâniei,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru completarea art. 2 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei împotriva unor activitãti comerciale ilicite si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 7 octombrie 1998.
Nr. 324.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru modificarea art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Articolul 47 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, astfel cum a fost aprobatã si modificatã prin Legea nr. 11/1994, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 23 martie 1994, se modificã si va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 47. - Contraventiile prevãzute la art. 46 lit. a) si b) se sanctioneazã cu închisoare contraventionalã de la 3 luni la 6 luni sau cu amendã de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei, cele de la lit. c) - g), cu închisoarecontraventionalã de la 15 zile la 2 luni sau cu amendã de la 500.000 lei la
5.000.000 lei, iar cele de la lit. h) - k), cu amendã de la 250.000 lei la 2.500.000 lei."

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 15 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 8 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDlNTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ADRIAN NÃSTASE

Bucuresti, 9 octombrie 1998.
Nr. 178.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din ConstitutiaRomâniei,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru modificarea art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 7 octombrie 1998.
Nr. 325.

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
privind preluarea la datoria publicã internã a sumei datorate de cãtre Curtea Supremã de Justitie, cu titlu de despãgubire, Bãncii Române de Comert Exterior - S.A. pentru exproprierea imobilului situat în municipiul Bucuresti, Str. Batistei nr. 25, sectorul 2

            Având în vedere prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 457/1998 privind declararea utilitãtii publice pentru lucrareade interes national "Imobil situat în Bucuresti, Str. Batistei nr. 25, sectorul 2",
            în temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României si al art. 5 si 7 din Legea nr. 91/1993 privind datoria publicã,

           Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:

            Art. 1. - În vederea realizãrii transferului dreptului deproprietate asupra imobilului situat în municipiul Bucuresti, Str. Batistei nr. 25, sectorul 2, din patrimoniul Bãncii Române de Comert Exterior - S.A. în proprietatea publicã a statului, conform art. 4 din Legea nr. 33/1994, se aprobãpreluarea de cãtre stat la datoria publicã internã a sumei de 162.292.043.414 lei, reprezentând despãgubirea datoratã
Bãncii Române de Comert Exterior - S.A. de cãtre Curtea Supremã de Justitie, în calitate de expropriator desemnat prin Hotãrârea Guvernului nr. 457/1998.
            Art. 2. - Datoria publicã internã, constituitã potrivitart. 1, va fi evidentiatã într-un cont separat în cadrul datoriei publice interne si va fi acoperitã dintr-un împrumut contractat în numele si în contul statului de cãtre Ministerul Finantelor, prin Banca Nationalã a României care va actiona ca agent al statului.
            Art. 3. - Împrumutul prevãzut la art. 2 este adresatBãncii Române de Comert Exterior - S.A. si se contracteazã prin lansarea unei emisiuni de titluri de stat pe o perioadã de 15 ani.
            Titlurile de stat sunt negociabile si sunt purtãtoare dedobândã, potrivit prospectului de emisiune.
            Ministerul Finantelor va plãti la scadentã valoarea nominalã a titlurilor de stat, emise în aplicarea prezentei ordonante de urgentã, detinãtorilor legali ai acestora.
            Art. 4. - Creanta Bãncii Române de Comert Exterior- S.A. fatã de Curtea Supremã de Justitie va fi regularizatã la nivelul sumei de 162.336.760.802 lei si va fi înlocuitã în bilantul contabil cu titlurile de stat emise de Ministerul Finantelor.
            Art. 5. - Banca Nationalã a României actioneazã încalitate de agent de înregistrare, platã si transfer pentru titlurile de stat emise de Ministerul Finantelor.
            Banca Nationalã a României va încheia, în calitatea sa de agent al statului, o conventie cu Banca Românã de Comert Exterior - S.A. pentru punerea în aplicare a contractului de împrumut al Ministerului Finantelor.
            Art. 6. - Imobilul mentionat la art. 1 va avea destinatia de sediu al Curtii Supreme de Justitie.
            Pentru finantarea lucrãrilor de consolidare, amenajare sidotare a imobilului, Curtea Supremã de Justitie este autorizatã sã contracteze, cu garantia Ministerului Finantelor, un credit de la Banca Românã de Comert Exterior - S.A.
            Rambursarea ratelor de credit, plata dobânzilor, precum si a celorlalte costuri aferente creditului intern se vor asigura din fondurile alocate anual prin bugetul Curtii Supreme de Justitie cu aceastã destinatie.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul justitiei,
Valeriu Stoica
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
p. Guvernatorul Bãncii Nationale a României,
Cornel Croitoru,
viceguvernator
Presedintele Curtii Supreme de Justitie,
Sorin Moisescu

Bucuresti, 12 octombrie 1998.
Nr. 27.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea Programului de retehnologizare si modernizare a unor capacitãti de productie militarã de importantã strategicã

            În temeiul prevederilor art. 24 lit. d) din Legea bugetului de stat pe anul 1998 nr. 109/1998,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã Programul de retehnologizare si modernizare a unor capacitãti de productie militarã de importantã strategicã, potrivit anexei*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Se alocã Ministerului Industriei si Comertuluisuma de 325,5 miliarde lei, din Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din vãrsãminte din privatizare, pe anul 1998, pentru finantarea Programului de retehnologizare si modernizare a unor capacitãti de productie militarã de importantã strategicã, care se desfãsoarã pe perioada1998-2002.
            Art. 3. - Se autorizeazã Ministerul Finantelor sã introducã modificãrile corespunzãtoare în bugetul MinisteruluiIndustriei si Comertului si, respectiv, în bugetul de stat pe anul 1998.
            Art. 4. - Ministerul Industriei si Comertului si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumei alocate potrivit art. 2.
            Art. 5. - Utilizarea în alte scopuri a sumelor alocate conform art. 2 este interzisã si se sanctioneazã conform prevederilor legale.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
p. Ministrul finantelor,
Dan Radu Rusanu,
secretar de stat

Bucuresti, 8 octombrie 1998.
Nr. 693.*) Anexa se comunicã numai institutiilor interesate.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil, situat în municipiul Bucuresti, din administrarea Ministerului Educatiei Nationale în administrarea Ministerului Justitiei, pentru Institutul National al Magistraturii

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã transmiterea imobilului, situat înmunicipiul Bucuresti, str. Dimitrie Pompei nr. 5, sectorul 2, identificat potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea Ministerului Educatiei Nationale în administrarea Ministerului Justitiei, pentru Institutul National al Magistraturii.
            Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face între pãrtile interesate, pe bazã de protocolîncheiat în termen de 20 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
            Art. 3. - Patrimoniul Ministerului Educatiei Nationale se modificã în mod corespunzãtor cu valoarea de inventar a imobilului prevãzut la art. 1.
            Art. 4. - Ministerul Justitiei va lua mãsuri în vedereapunerii în sigurantã împotriva seismelor a imobilului preluat, în conditiile legii.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul justitiei,
Valeriu Stoica
p. Ministrul educatiei nationale,
Floarea Comsa,
secretar de stat
Ministrul lucrãrilor publice
si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica

Bucuresti, 8 octombrie 1998.
Nr. 694.

ANEXÃ

DATELE PE IDENTIFICARE
a imobilului care se transmite din administrarea Ministerului Educatiei Nationale în administrarea Ministerului Justitiei, pentru Institutul National al Magistraturii


 

Locul
unde este
situat imobilul
Persoana juridicã
de la care se
transmite imobilul
Persoana juridicã
la care se
transmite imobilul
Datele de identificare
a imobilului
care se transmite

Municipiul Bucuresti,
str. Dimitrie Pompei
nr. 5, sectorul 2
Ministerul
Educatiei
Nationale
Ministerul Justitiei,
pentru Institutul
National
al Magistraturii
· Suprafata construitã = 2.064 m2
· Suprafata terenului aferent = 711 m2

 
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "alimentarea cu apã potabilã, canalizarea apelor menajere si evacuarea apelor pluviale din satul Tunarii Vechi, comuna Poiana Mare, judetul Dolj"

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Alimentarea cu apã potabilã, canalizarea apelor menajere si evacuarea apelor pluviale din satul Tunarii Vechi, comuna Poiana Mare, judetul Dolj", cuprinsi în anexele nr. 1 si 2*) la prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local si din alte fonduri legal constituite cu aceastã destinatie, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Secretar de stat,
seful Departamentului
pentru Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca
p. Ministrul finantelor.
Dan Radu Rusanu,
secretar de stat

Bucuresti, 8 octombrie 1998.
Nr. 698.*) Anexele nr. 1 si 2 se comunicã numai beneficiarului de investitie.

GUVERNUL ROMÂNlEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "alimentarea cu apã a comunei Malaia, judetul Vâlcea"

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Alimentarea cu apã a comunei Malaia, judetul Vâlcea", cuprinsi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local si din alte fonduri legal constituite cu aceastã destinatie, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Secretar de stat
seful Departamentului
pentru Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca
p. Ministrul finantelor,
Dan Radu Rusanu,
secretar de stat

Bucuresti, 8 octombrie 1998.
Nr. 699.*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investitie.