MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul X - Nr. 386        LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Luni, 12 octombrie 1998

SUMAR

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           644. - Hotãrâre pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a prevederilor art. 10 alin. 1 lit. n) din Legea nr. 42/1990  pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rãnitilor, precum si luptãtorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicatã

           679. - Hotãrâre pentru aprobarea unor amendamente convenite la Acordul de împrumut dintre România si Banca de Export-Import a Japoniei, semnat la Tokyo la 14 iulie 1997

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           1.925. - Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de modificare si completare a Normelor metodologice privind tehnica de calcul si formularistica necesare pentru accize si alte taxe indirecte, pentru impozitul la titeiul si gazele naturale din productia internã si taxa pentru jocurile de noroc, precum si modul de realizare a regimului de supraveghere fiscalã

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

           2. - Hotãrâre privind retragerea autorizatiei Anglo-Romanian Bank Ltd Londra - Sucursala Bucuresti

           6. - Norme privind notificarea deschiderii în România de reprezentante de cãtre bãncile strãine
 
           Rectificare

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a prevederilor art. 10 alin. 1 lit. n)
din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora,rãnitilor, precum si luptãtorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicatã

            Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã Metodologia de aplicare a prevederilor art. 10 alin. 1 lit. n) din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rãnitilor, precum si luptãtorilor pentru victoriaRevolutiei din decembrie 1989, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 23 august 1996 prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, Ministerul Sãnãtãtii siMinisterul Muncii si Protectiei Sociale vor lua mãsurile necesare pentru aplicarea metodologiei.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989
Cristian Alexandrescu,
secretar de stat
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul sãnãtãtii,
Hajdú Gábor
p. Ministrul finantelor,
Dan Radu Rusanu,
secretar de stat

Bucuresti, 25 septembrie 1998.
Nr. 644

ANEXÃ

METODOLOGIE
de aplicare a prevederilor art. 10 alin. 1 lit. n) din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rãnitilor, precum si luptãtorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicatã

            Art. 1. - Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 acordã gratuit, în limita bugetului anual aprobat, mijloace de transport autonome, adaptate la invaliditatea solicitantului, pentru rãnile în luptele pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 sau în legãturã cu evenimentele din decembrie 1989, care se încadreazã în criteriile medicale în vigoare.
            Art. 2. - Mijlocul de transport autonom prevãzut la art. 1 va avea comenzile adecvate în functie de gradul de invaliditate, stabilit de comisia de expertizã medicalã si recuperare a capacitãtii de muncã teritorialã, exceptie fãcând invalizii de gradul I pentru care mijlocul de transport este condus de însotitor.
            Art. 3. - Costul mijlocului de transport autonom si adaptarea acestuia, la pretul minim de achizitie, sunt suportate, din bugetul propriu, de cãtre Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie.
            Art. 4. - Acordarea unui nou mijloc de transport autonom se poate face o datã la 8 ani în cazul în care persoana este încadratã în muncã si o singurã datã în cazul în care persoana nu este încadratã în muncã, în conditiile în care se mentine deficienta locomotorie a acesteia si în ordinea prioritãtii stabilite în prezenta metodologie.
            Art. 5. - (1) Beneficiarul Legii nr. 42/1990, republicatã, cãruia i se acordã gratuit mijlocul de transport autonom, are, conform prezentei metodologii, obligatia sã-i asigure CASCO.
            (2) În cazul furtului mijlocului de transport autonom, obtinut în baza prezentei metodologii, suma obtinutã din asigurarea CASCO va fi depusã de cãtre beneficiarului de transport în contul Secretariatului - de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 si se face venit la bugetul de stat.
            Art. 6. - (1) Mijlocul de transport autonom acordat în baza prezentei metodologii nu poate fi vândut, donat sau înstrãinat decât prin predare unitãtilor specializate de tip REMAT, în vederea valorificãrii.
            (2) O nouã solicitare va fi însotitã de dovada depunerii, în contul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, a contravalorii mijlocului de transport, rezultatã din asigurarea CASCO sau din valorificarea lui la o unitate specializatã de tip REMAT, dupã caz, în termen de 15 zile lucrãtoare de la înstrãinare.
            (3) - Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 va vãrsa la bugetul de stat fondurile rezultate din aceastã operatiune.
            Art. 7. - Dosarul de solicitare a mijlocului de transport autonom va cuprinde:
            a) cererea solicitantului;
            b) certificatul de rãnit în lupta pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 sau în legãturã cu evenimentele din decembrie 1989;
            c) brevetul de atestare a titlului, conform Legii nr. 42/1990, republicatã. Fac exceptie rãnitii în legãturã cu evenimentele din decembrie 1989;
            d) certificatul medical de constatare a capacitãtii de muncã - formular tipizat, elaborat de cabinetul de expertizã si recuperare a capacitãtii de muncã teritorial - care stabileste diagnosticul, atestã gradul de invaliditate si cuprinde precizarea cã solicitantul nu suferã de afectiuni asociate care sunt contraindicate pentru obtinerea permisului de conducere si confirmã, pentru posesorii de permis de conducere auto, capacitatea de a conduce un mijloc de transport autonom, cu invaliditatea dobânditã în urma rãnirii în Revolutia din decembrie 1989;
            e) perrnisul de conducere auto, cu exceptia invalizilor de gradul I.
            Art. 8. - La emiterea certificatului medical de constatare a capacitãtii de muncã se au în vedere:
            a) decizia medicalã de încadrare în grad de invaliditate, de la ultima revizuire medicalã. În aprecierea capacitãtii de muncã se tine seama numai de sechelele rãmase ca urmare a rãnirii în Revolutia din decembrie 1989, cu consecintele lor;
            b) criteriile nr. 1-8 din Normele Ministerului Muncii si Protectiei Sociale nr. 8.755 din 2 noiembrie 1988 privind acordarea mijloacelor auto adaptate pentru persoanele cu deficiente locomotorii;
            c) baremurile medicale cuprinzând afectiunile contraindicate pentru conducerea autovehiculelor, prevãzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sãnãtãtii si al ministrului deinterne nr. 57/2.075 din 22 februarie 1993 privind examinarea medicalã a conducãtorilor de autovehicule si a persoanelor care doresc sã obtinã permis de conducere, precum si stabilirea unor mãsuri pentru organele sanitare si organele Ministerului de Interne, în scopul prevenirii accidentelor de circulatie generate de cauze medicale;
            d) hotãrârea cabinetelor de expertizã medicalã si recuperare a capacitãtii de muncã, care poate fi contestatã în termen de 30 de zile la oficiul de expertizã medicatã judetean sau al sectorului municipiului Bucuresti.
            Art. 9. - Ordinea de stabilire a prioritãtii acordãrii mijlocului de transport autonom se solutioneazã în termen de 30 de zile de la data înregistrãrii dosarului prevãzut la art. 7, în limita bugetului anual alocat, astfel:
            1. prioritatea în functie de gradul de invaliditate:
            a) rãniti în Revolutia din decembrie 1989 cu gradul I de invaliditate.
            Nu este obligatorie obtinerea permisului de conducere, dar acestia trebuie sã facã dovada cã însotitorul desemnat posedã permis de conducere corespunzãtor categoriei;
            b) rãniti în Revolutia din decembrie 1989 cu gradul II de invaliditate.
            Este obligatorie detinerea permisului de conducere;
            c) rãniti în Revolutia din decembrie 1989 cu gradul III de invaliditate.
            Este obligatorie detinerea permisului de conducere;
            2. în cadrul aceluiasi grad de invaliditate se tine seama de prioritatea stabilitã în functie de încadrarea în muncã:
            a) în orice formã de activitate economicã ori socialã sau într-o formã de învãtãmânt recunoscutã oficial;
            b) în orice formã de activitate socialã neretribuitã;
            3. data depunerii dosarului prevãzut la art. 7, pentru prioritate similarã conform criteriilor prevãzute la pct. 1 si 2.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea unor amendamente convenite la Acordul de împrumut
dintre România si Banca de Export-Import a Japoniei, semnat la Tokyo la 14 iulie 1997

            În temeiul prevederilor art. 4 al Ordonantei Guvernului nr. 36/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut între România si Banca de Export-Import a Japoniei, semnat la Tokyo la 14 iunie1997, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 188/1997, precum si ale clauzei I paragraful 3 din Acordul de împrumut dintre România si Banca de Export-Import a Japoniei (JEXIM-FESAL) si luând în considerare acordul Bãncii de Export-lmport a Japoniei,

            Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã amendamentul convenit prin care se anuleazã suma de 20 milioane dolari S.U.A. echivalent din împrumutul Bãncii de Export-Import a Japoniei, corespunzãtor sumei neutilizate din împrumutul de ajustare a sectorului financiar si al întreprinderilor - FESAL de la Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare.
            Art. 2. - Obligatiile financiare ale României cãtreBanca de Export-Import a Japoniei se diminueazã în mod corespunzãtor cu suma anulatã.
            Art. 3. - Se aprobã amendamentul privind prelungirea datei de expirare pânã la 31 decembrie 1998, cuprinsã înparagraful al cauzei I din Acordul de împrumut dintre România si Banca de Export-lmport a Japoniei, semnat la Tokyo la 14 iulie 1997.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

 Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul afacerilor externe,
Andrei Plesu

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN
pentru aprobarea Normelor metodologice de modificare si completare a Normelor metodologice privind tehnica de calcul si formularistica necesare pentru accize si alte taxe indirecte, pentru impozitul la titeiul si gazele naturale din productia internã si taxa pentru jocurile de noroc, precum si modul de realizare a regimului de supraveghere fiscalã

            Ministrul finantelor,
            având în vedere Hotãrârea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cumodificãrile ulterioare,
            în temeiul art. 36 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor taxe indirecte, cu modificãrile ulterioare,
            emite urmãtorul ordin:

           Art. 1. - Se aprobã Normele metodologice de modificare si completare privind tehnica de calcul si formularistica necesare pentru accize si alte taxe indirecte, pentru impozitul la titeiul si gazele naturale din productia internã si taxa pentru jocurile de noroc, precum si modul de realizare a regimului de supravegherefiscalã, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 95/1998.
            Art. 2. - Directia generalã legislatie impozite indirecteva lua mãsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
            Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial alRomâniei, Partea I.

p. Ministrul finantelor,
Dan Radu Rusanu,
secretar de stat

Bucuresti, 2 octombrie 1998.
Nr. 1.925.

NORME METODOLOGICE
de modificare si completare a Normelor metodologice privind tehnica de calcul si formularistica necesare pentru accize si alte taxe indirecte, pentru impozitul la titeiul si gazele naturale din productia internã si taxa pentru jocurile de noroc, precum si modul de realizare a regimului de supraveghere fiscalã

            I. Normele metodologice privind tehnica de calcul si formularistica necesare pentru accize si aIte taxe indirecte, pentru impozitul la titeiul si gazele naturale din productia internã si taxa pentru jocurile de noroc, precum si modul de realizare a regimului de supraveghere fiscalã, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 95/1998, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 bis din 11 februarie 1998, se modificã si se completeazã dupã cumurmeazã:
            1. Titlul normelor metodologice va avea urmãtorulcuprins:
            "norme metodologice de aplicare a ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 82/1997*) privind regimul accizelor si al altor taxe indirecte, cu modificãrile ulterioare"
            2. Punctul 2 din normele metodologice va avea urmãtorul cuprins:
           ORDONANTÃ:
            Art. 4. - Plãtitori de accize, pentru produsele prevãzutela art. 3, sunt agentii economici - persoane juridice, asociatii familiale si persoane fizice autorizate -, care producsau importã astfel de produse.
           NORME:
            "2. Pentru toate cantitãtile de alcool etilic alimentar, provenit din tarã sau din import, se datoreazã bugetului destat acciza de 200 ECU/hl alcool pur.
            Pentru toate bãuturile alcoolice prevãzute în anexa nr. 1 lit. A pct. 1 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 82/1997, cu modificãrile ulterioare, inclusiv pentru bãuturilealcoolice aflate în stoc la data de 1 octombrie 1998, livrate începând cu aceastã datã, se datoreazã bugetului de statacciza de 220 ECU/hl alcool pur, cu exercitarea dreptului de deducere - prevãzut de lege - a accizelor aferente materiei prime achizitionate si utilizate în prelucrare."
            3. Punctul 5 din normele metodologice va avea urmãtorul cuprins:
           ORDONANTÃ:
            Art. 6. - În cazul produselor prevãzute la art. 3, provenite din import sau din tarã, precum si din productia proprie a unitãtilor care functioneazã în sistem integrat, utilizate ca materie primã pentru obtinerea altor produse supuse accizelor, agentii economici prelucrãtori vor deduce, pe bazã de documente justificative, din accizele datorate pentru produsele finale facturate accizele plãtite fie în vamã, fie la achizitionarea de pe piata internã a materiei prime, fie la transferul alcoolului din sectia de productie în sectia de prelucrare.
            Deducerea se face pe rãspunderea agentilor economici, în raport cu cantitatea de materie primã utilizatã efectiv - în limita normelor de consum - pentru obtinerea produselor finite supuse accizelor, livrate în fiecare lunã calendaristicã.
            Exercitarea dreptului de deducere este conditionatã de existenta documentelor justificative care atestã provenienta legalã a cantitãtilor de alcool utilizate ca materie primã.
           NORME:
            "5. pentru deducerea accizelor aferente produselor importate sau achizitionate de pe piata internã si utilizate ca materie primã pentru obtinerea altor produse prevãzutela art. 3 din ordonanta de urgentã, agentii economici vor proceda astfel:
            - vor evidentia în jurnalul de cumpãrãri, întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice, toate intrãrile de produse utilizate ca materie primã si accizele aferente;
            - vor evidentia în jurnalul de vânzãri, întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice, toate livrãrile de produse.
            Deducerea se face pe rãspunderea agentilor economici, în raport cu cantitatea de materie primã utilizatã pentruobtinerea produsului finit care se livreazã în fiecare lunã calendaristicã limita normei de consum în functie de care se va face deducerea accizelor aferente materiei prime este prevãzutã în retetele de fabricatie a bãuturilor alcoolice aprobate, în baza cãrora s-a obtinut licenta de fabricatie.
            Nu se acceptã deducerea unor accize aferente materiilor prime în cuantum mai mare decât cel al accizelor aferente produselor finite livrate.
            Pentru a beneficia de regimul de deducere prevãzut la art. 6 din ordonanta de urgentã, producãtorii de bãuturialcoolice sunt obligati sã facã dovada achizitionãrii alcoolului etilic alimentar, utilizat ca materie primã, direct de la agentii economici importatori sau de la agentii economici producãtori interni, inclusiv de la cei care obtin alcool etilic alimentar în sistem de prestãri de servicii.
            Deducerea accizei aferente materiei prime de cãtre agentii economici producãtori de bãuturi alcoolice se va face în baza urmãtoarelor documente justificative:
            a) în cazul achizitionãrii materiei prime direct de pepiata externã:
            - licenta de import a agentului economic;
            - declaratia vamalã de import;
            - factura externã;
            b) în cazul achizitionãrii materiei prime de la agentii economici importatori:
            - o copie de pe licenta de import, agentului economic furnizor;
            - o copie de pe declaratia vamalã de import;
            - factura si, respectiv, factura specialã**), care sã ateste provenienta alcoolului, în care sã fie evidentiatã, separat, acciza;
            c) în cazul achizitionãrii materiei prime de la agentii economici producãtori interni sau de la agentii economici care au obtinut alcoolul în baza unui contract de prestãri de servicii:
            - o copie de pe licenta de fabricatie a producãtorului de alcool sau o copie de pe contractul de prestãri de servicii;
            - factura si, respectiv, factura specialã**), care sã ateste provenienta alcoolului, în care acciza sã fie evidentiatã separat;
            d) pentru agentii economici producãtori de bãuturi alcoolice, care folosesc pentru realizarea acestor produse alcoolul etilic alimentar fabricat în sectiile proprii, sistemul de deducere a accizelor aferente materiei prime va functiona astfel:
            - momentul datorãrii accizelor pentru alcoolul introdus în prelucrare este prevãzut la art. 23 lit. c) din ordonanta de urgentã;
            - la livrarea bãuturilor alcoolice rezultate din prelucrare se datoreazã bugetului de stat accize în cuantum de 220 ECU/hl alcool pur, cu exercitarea dreptului de deducere prevãzut de lege. Valoarea accizelor, cuprinsã în preturile de livrare, se va evidentia distinct în facturi.
            În acest caz, toate transferurile de alcool etilic alimentar, utilizat ca materie primã, si accizele aferente se vor evidentia într-un jurnal privind transferurile de materii prime supuse accizelor, întocmit dupã modelul prezentat în anexa nr. 4a)***) la prezentele norme metodologice.
            De asemenea, toate livrãrile de bãuturi spirtoase se vor evidentia în jurnalul de vânzãri, întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice;
            e) în cazul alcoolului etilic alimentar - obtinut în sistem de prestãri de servicii - si utilizat ca materie primã în obtinerea bãuturilor alcoolice, se va proceda astfel:
            1. Când beneficiarul prestatiei receptioneazã alcoolul etilic alimentar si îl livreazã, în nume propriu, altor agenti conomici producãtori de bãuturi alcoolice:
            - la receptia alcoolului etilic alimentar de la prestator îi datoreazã acestuia, pe lângã tariful de prelucrare, si acciza de 200 ECU/hl alcool pur, aferentã cantitãtilor de alcool etilic alimentar obtinut;
            - la vânzarea alcoolului etilic alimentar cãtre alti agenti economici producãtori de bãuturi alcoolice beneficiarul prestatiei întocmeste facturi si evidentiazã distinct acciza aferentã plãtitã agentului economic prestator.
            2. În cazul în care beneficiarul prestatiei receptioneazã alcoolul etilic alimentar si îl utilizeazã în sectiile proprii de productie pentru obtinerea de bãuturi alcoolice, deducerea accizelor aferente materiilor prime datorate la receptia alcoolului se va face pe baza urmãtoarelor documente:
            - contractul de prestãri de servicii;
            - factura.
            3. În cazul în care prestatorul obtine pentru beneficiarul prestatiei si bãuturi alcoolice, se va proceda astfel:
            - la transferul alcoolului etilic alimentar din sectia de productie în sectia de prelucrare în bãuturi alcoolice prestatorul datoreazã bugetului de stat accize în cuantum de 200 ECU/hl alcool pur si factureazã beneficiarului prestatiei atât tariful de prelucrare, cât si acciza aferentã;
            - la vânzarea bãuturilor alcoolice beneficiarul prestatiei actioneazã în calitate de producãtor intern si beneficiazã de dreptul de deducere a accizei aferente materiei prime. Deducerea accizelor aferente materiei prime se va face, si în acest caz, pe baza urmãtoarelor documente:
            - contractul de prestãri de servicii;
            - factura;
            f) în cazul bãuturilor alcoolice rezultate din prelucrarea alcoolului etilic alimentar, achizitionat înainte de data publicãrii prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al României, de la alti agenti economici decât cei mentionati la alin. 4 al acestui punct 5, deducerea accizelor aferente cantitãtilor de alcool utilizate ca materie primã se face pe mãsura fabricãrii bãuturilor alcoolice, pânã la epuizarea stocurilor, pe baza urmãtoarelor documente:
            - factura de achizitie a alcoolului;
            - o copie de pe factura de origine a alcoolului în care acciza sã fie evidentiatã separat.
            Toate documentele justificative vor sta la baza verificãrilor încrucisate, efectuate de organele fiscale cu atributii de control.
            Deducerea accizelor aferente alcoolului etilic alimentar, utilizat ca materie primã pentru obtinerea de bãuturi alcoolice, se face la valoarea inclusã în factura de cumpãrare.
             În toate situatiile în care din verificãrile ulterioare efectuate de cãtre organele cu atributii de control se constatã cã unele dintre aceste documente lipsesc sau cã agentii economici furnizori sunt fictivi, nu se va accepta deducerea accizelor aferente materiei prime si, în acelasi timp, se vor aplica sanctiunile prevãzute de Iege."
            II. Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor taxe indirecte, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 95/1998, cu modificãrile ulterioare, se vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea I. *) Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 82/1997 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 29 decembrie 1997, si a mai fost modificatã prin:
- Ordonanta Guvernului nr. 35/1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 30 ianuarie 1998;
- Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 3/1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 3 martie 1998;
- Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 18/1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 30 septembrie 1998.
**) Factura specialã este factura prevãzutã la art. 19 din Hotãrârea Guvemului nr. 588/1998 privind instituirea regimului de supraveghere fiscalã a productiei interne, importului, circulatiei si comercializãrii alcoolului si a bãuturilor alcoolice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 24 septembrie 1998.
***) Anexa nr. 4a) la actualele norme metodologice completeazã numãrul anexelor prevãzut în normele metodologice aprobate prin Ordinul Ministrului finantelor nr. 95/1998, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 bis din 11 februarie 1998.

ANEXA Nr. 4a)

AGENTUL ECONOMIC
 ..........................................
          (denumirea)
Sediul ................................
Cod plãtitor de accize .......

JURNAL
privind transferurile de materii prime supuse accizelor
luna ......... anul ......Nr.
crt.
Felul si data
documentului
Sectia
furnizoare
Denumirea
produsului
Cantitatea
U.M.
Tãria
alcoolicã
Valoarea
totalã
Acciza
unitarã
Acciza
totalã

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9TOTAL:
Director,
...................................................................
(numele, prenumele si semnãtura)
Întocmit,
.................................................................
(numele, prenumele si semnãtura)
 
ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NATIONALÃ A ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind retragerea autorizatiei Anglo-Romanian Bank Ltd Londra - Sucursala Bucuresti

            Având în vedere cererea Anglo-Romanian Bank Ltd Londra din data de 7 septembrie 1998 privind retragerea autorizatiei sucursalei din Bucuresti a acestei bãnci,
            în temeiul art. 16 alin. 1 din Legea bancarã nr. 58/1998,

           Banca Nationalã a României h o t ã r ã s t e :

            1. Retragerea autorizatiei Anglo-Romanian Bank Ltd Londra - Sucursala Bucuresti, emisã de Banca Nationalã a României la data de 16 decembrie 1993.
            2. Prezenta hotãrâre va fi transmisã Anglo-Romanian Bank Ltd Londra si va fi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, si în douã publicatii de circulatie nationalã.
             3. Prezenta hotãrâre intrã în vigoare la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR ISÃRESCU,
GUVERNATOR

Bucuresti, 2 octombrie 1998.
Nr. 2.

BANCA NATIONALÃ A ROMÂNIEI

NORME
privind notificarea deschiderii în România de reprezentante de cãtre bãncile strãine

            În temeiul prevederilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Nationale a României si aleart. 10 si 93 din Legea bancarã nr. 58/1998,

           Banca Nationalã a României emite prezentele norme.

            Art. 1. - Bãncile cu sediul în strãinãtate au obligatia sã notifice Bãncii Nationale a României deschiderea de reprezentante în România, în termen de 15 zile de la data deschiderii efective a acestora.
            Art. 2. - Scrisoarea oficialã de notificare, având antetulbãncii strãine si semnãtura unuia dintre conducãtorii acesteia, trebuie sã precizeze în mod explicit cã reprezentanta îsi va limita activitatea la acte de informare, de legãturã sau de reprezentare si cã nu va efectua nici un fel de operatiuni supuse dispozitiilor Legii bancare nr. 58/1998.
            Art. 3. - Scrisoarea oficialã de notificare va fi însotitã de urmãtoarea documentatie:
            a) informatii privind banca strãinã respectivã:
            - denumirea si forma juridicã;
            - sediul social;
            - descrierea principalelor activitãti;
            b) o atestare, în original sau în copie legalizatã, din partea autoritãtii de supraveghere bancarã din tara de origine a bãncii strãine, care sã confirme existenta sa legalã, capitalul social, identitatea conducãtorilor sãi si faptul cã societatea în cauzã este autorizatã de bancã si este supusã supravegherii autoritãtii respective;
            c) ultimul raport anual al bãncii strãine;
            d) informatii cu privire la reprezentanta a cãrei deschidere este notificatã:
            - obiectul activitãtii;
            - sediul si numãrul de telefon, fax;
            - durata de functionare;
            e) împuternicire autentificatã, semnatã de unul dintre conducãtorii bãncii strãine, pentru reprezentantii desemnati sã angajeze valabil în România banca strãinã;
            f) copie legalizatã de pe documentul emis de autoritatea competentã din România - Ministerul Industriei si Comertului, prin care se autorizeazã functionarea reprezentantei.
            Art. 4. - Scrisoarea oficialã de notificare, împreunã cu documentatia prevãzutã la art. 3, va fi transmisã Bãncii Nationale a României - Directia generalã autorizare, reglementare si supraveghere prudentialã a societãtilor bancare.
            Documentatia trebuie prezentatã în limba românã.
            Pentru documentele redactate într-o limbã strãinã se va prezenta si traducerea legalizatã a acestora.
            Documentele întocmite sau legalizate de o autoritate strãinã vor fi supralegalizate în conditiile prevãzute de legislatia românã cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat.
            Art. 5. - Pentru a permite Bãncii Nationale a Românieisã tinã evidenta la zi a reprezentantelor bãncilor strãine deschise în România, acestea au obligatia de a comunica, în termen de 15 zile, Directiei generale autorizare, reglementare si supraveghere prudentialã a societãtilor bancare orice modificare a principalelor lor caracteristici sau a celor ale bãncii strãine pe care o reprezintã, precum si, dacãeste cazul, închiderea lor.
            Art. 6. - Prezentele norme intrã în vigoare la datapublicãrii lor în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            Pe data intrãrii în vigoare a prezentelor norme seabrogã Normele Bãncii Nationale a României nr. 3/1992 privind notificarea deschiderii în România de reprezentante de cãtre societãtile bancare cu sediul în strãinãtate, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 7 aprilie 1992.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEl,
MUGUR ISÃRESCU,
GUVERNATOR

Bucuresti, 5 octombrie 1998.
Nr. 6.

RECTIFICARE

            În anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 677/1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 6 octombrie 1998, se face urmãtoarea rectificare:
 

- în loc de 
Oficiul de studii si cercetãri demografice
 
se va citi:
Oficiul de studii si cercetãri demografice*)