MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul X - Nr. 384        LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 9 octombrie 1998

SUMAR

 DECRETE SI LEGI

           92. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a acceptãrii de cãtre România a Protocolului aditional nr. 6 la Acordul central european de comert liber (CEFTA), semnat la Varsovia la 19 decembrie 1997

           173. - Lege pentru acceptarea Protocolului aditional nr. 6 la Acordul central european de comert liber (CEFTA), semnat la Varsovia la 19 decembrie 1997

           Protocolul aditional nr. 6 la Acordul central european de comert liber

           320. - Decret privind promulgarea Legii pentru acceptarea Protocolului aditional nr. 6 la Acordul central european de comert liber (CEFTA), semnat la Varsovia la 19 decembrie 1997

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           590. - Hotãrâre pentru aprobarea Amendamentului nr. 1, semnat la Bucuresti la 11 septembrie 1997, la Acordul de finantare nerambursabilã dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind studiul de fezabilitate pentru facilitarea transportului combinat în Portul Constanta, semnat la Bucuresti la 17 septembrie 1996

            Amendamentul nr. 1 la Acordul de finantare nerambursabilã, dintre Ministerul Transporturilor si Agentia Statelor Unite ale Americii pentru Comert si Dezvoltare (Proiect TDA nr. 96-760A)

           678. - Hotãrâre privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilor

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           775. - Ordin al ministrului de interne pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor

           791. - Ordin al ministrului de interne pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind prevenirea si stingerea incendiilor

DECRETE SI LEGI

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a acceptãrii de cãtre România a Protocolului aditional nr. 6 la Acordul central european de comert liber (CEFTA),
semnat la Varsovia la 19 decembrie 1997

            În temeiul art. 91 alin. (1) si al art. 99 din Constitutia României, precum si al art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

            Presedintele României d e c r e t e a z ã :

            Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului acceptarea de cãtre România a Protocolului aditional nr. 6 la Acordul central, european de comert liber (CEFTA), semnat la Varsovia la 19 decembrie 1997, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2)
din Constitutia României,
contrasemnãm acest decret.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Bucuresti, 10 martie 1998.
Nr. 92.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru acceptarea Protocolului aditional nr. 6
la Acordul central european de comert liber (CEFTA),
semnat la Varsovia la 19 decembrie 1997

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.

            Articol unic. - Se acceptã Protocolul aditional nr. 6 la Acordul central european de comert liber (CEFTA), semnat la Varsovia la 19 decembrie 1997, care înlocuieste Protocolul 21 privind schimbul de concesii la produsele agricole între România, pe de o parte, si Republica Slovenia, pe de altã parte, anexã la Acordul central european de comert liber.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 8 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
CRISTIAN DUMITRESCU

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 3 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
PAULA IVÃNESCU

Bucuresti, 2 octombrie 1998.
Nr. 173.

PROTOCOLUL ADITIONAL Nr. 6
la Acordul central european de comert liber*)

            Reprezentantii Republicii Cehe, Republicii Ungare, Republicii Polonia, Romaniei, Republicii Slovace si Republicii Slovenia, denumite in continuare parti,
            luand in considerare Acordul de aderare a Republicii Slovenia la Acordul central european de comert liber, in special prevederile art. 5, si Acordul de aderare a Romaniei la Acordul central european de comert liber, in particular prevederile Protocolului 21,
            avand in vedere Declaratia facuta de primii-ministri la 12 septembrie 1997 la Portoroz, Republica Slovenia,
            reafirmandu-se angajamentul la principiile economiei de piata, care constituie baza relatiilor dintre ele,
            recunoscand ca acest protocol aditional va promova intensificarea relatiilor comerciale reciproc avantajoase dintre ele si va contribui la procesul de integrare a lor in Europa,
            in conformitate cu prevederile art. 34, 35, 37 si 39 ale Acordului central european de comert liber,
            au hotarat dupa cum urmeaza:

ARTICOLUL 1

            Protocoalele 11, 12, 13 si 21 la Acordul central european de comert liber si anexele la acestea sunt eliminate si inlocuite cu noile protocoale 11, 12, 13 si 21 si cu anexele la acestea, care constituie parte integranta a acestui protocol aditional.

ARTICOLUL 2

            Acest protocol aditional constituie parte integranta a Acordului central european de comert liber.

ARTICOLUL 3

            1. Acest protocol aditional va intra in vigoare in cea de-a 30-a zi de la data primirii de catre depozitar a ultimei notificari a partilor cu privire la incheierea procedurilor necesare in acest scop.
            2. Depozitarul va notifica tuturor partilor incheierea procedurilor necesare pentru intrarea in vigoare a acestui protocol aditional.
            3. Daca acest protocol aditional nu va intra in vigoare pana la data de 1 aprilie 1998, el va fi aplicat provizoriu de la acea data.
            Drept pentru care plenipotentiarii subsemnati, fiind deplin autorizati in acest scop, au semnat prezentul protocol aditional.
            Intocmit la Varsovia la 19 decembrie 1997, intr-un singur exemplar autentic in limba engleza, care va fi depus la Guvernul Republicii Polonia. Depozitarul va transmite partilor copii certificate.
 
Republica Ceha
Republica Ungara
Republica Polonia
Romania
Republica Slovaca
Republica Slovenia

*) Traducere.

PROTOCOLUL 21
(mentionat la art. 12)
Schimb de concesii la produsele agricole intre Romania, pe de o parte, si Republica Slovenia, pe de alta parte

            1. Taxele vamale de import aplicabile in Romania la produsele originare din Republica Slovenia si taxele vamale de import aplicabile in Republica Slovenia la produsele originare din Romania, cuprinse in anexa A la acest protocol, vor fi eliminate la data de 1 aprilie 1998, cu exceptia produselor marcate cu asterisc.
            In cazul produselor marcate cu un asterisc, va fi aplicata taxa vamala zero, in limita contingentelor specificate in anexa A1. Contingentele din anexa A1 vor fi eliminate la data de 1 ianuarie 2000.
            In cazul produselor marcate cu doua asteriscuri, taxele vamale vor fi reduse progresiv de catre ambele parti, potrivit urmatorului calendar:
            - la 1 aprilie 1998 - la 30% din taxa de baza;
            - la 1 ianuarie 1999 - taxele ramase vor fi eliminate.
            2. Taxele vamale de import aplicabile in Romania la produsele originare din Republica Slovenia si taxele vamale de import aplicabile in Republica Slovenia la produsele originare din Romania, cuprinse in anexa B la acest protocol, vor fi reduse la nivelul stabilit in aceasta anexa incepand cu data de 1 aprilie 1998, cu exceptia produselor marcate cu asterisc.
            In cazul produselor marcate cu un asterisc, taxele vamale vor fi reduse progresiv de catre ambele parti, in limita contingentelor specificate in anexa B1, potrivit urmatorului calendar:
            - la 1 aprilie 1998 - la 40% din taxa de baza, dar maximum la nivelul stabilit in anexa B.
            - la 1 ianuarie 1999 - la nivelul stabilit in anexa B.
            Contingentele prevazute in anexa B1 vor fi eliminate la data de 1 ianuarie 2000.
            In cazul produselor marcate cu doua asteriscuri, taxele vamale vor fi reduse progresiv de catre ambele parti, la nivelul stabilit in aceasta anexa, potrivit urmatorului calendar:
            - la 1 aprilie 1998 - la 30% din taxa de baza, dar maximum pana la nivelul stabilit in anexa B;
            - la 1 ianuarie 1999 - la nivelul stabilit in anexa B.
            3. Taxele vamale de import aplicabile in Romania la produsele originare din Republica Slovenia, cuprinse in anexa C la acest protocol, vor fi reduse, fara limite cantitative sau in limita contingentelor specificate in aceasta anexa, la nivelul stabilit in aceasta, incepand cu data de 1 aprilie 1998.
            4. Taxele vamale de import aplicabile in Republica Slovenia la produsele originare din Romania, cuprinse in anexa D la acest protocol, vor fi reduse, fara limite cantitative sau in limita contingentelor specificate in aceasta anexa, la nivelul stabilit in aceasta, incepand cu data de 1 aprilie 1998.
            5. Taxele de baza convenite prin acest protocol sunt taxele vamale la nivelul natiunii celei mai favorizate, aplicate in momentul importului efectiv. Taxele vamale includ taxe vamale ad-valorem si specifice si taxe specifice pe produs.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru acceptarea Protocolului
aditional nr. 6 la Acordul central european de comert liber, (CEFTA), semnat la Varsovia la 19 decembrie 1997

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din ConstitutiaRomâniei,

            Presedintele României d e c r e t e a z ã :

            Articol unic. - Se promulgã Legea pentru acceptarea Protocolului aditional nr. 6 la Acordul central european de comert liber (CEFTA), semnat la Varsovia la 19 decembrie 1997, si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 1 octombrie 1998.
Nr. 320.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Amendamentului nr. 1, semnat la Bucuresti la 11 septembrie 1997, la Acordul de finantare nerambursabilã dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind studiul de fezabilitate pentru facilitarea transportului combinat în Portul Constanta,
semnat la Bucuresti la 17 septembrie 1996

            Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Articol unic. - Se aprobã Amendamentul nr. 1, semnatla Bucuresti la 11 septembrie 1997, la Acordul de finantare nerambursabilã dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind studiul de fezabilitate pentru facilitarea transportului combinat în Portul Constanta semnat la Bucuresti la 17 septembrie 1996.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
Ministrul afacerilor externe,
Andrei Plesu

Bucuresti, 14 septembrie 1998.
Nr. 590.

AMENDAMENTUL Nr. 1*)
la Acordul de finantare nerambursabilã, dintre Ministerul Transporturilor
si Agentia Statelor Unite ale Americii pentru Comert si Dezvoltare
(Proiect TDA nr. 96-760A)

            Acordul de finantare nerambursabilã**) din data de 17 septembrie 1996, încheiat între Guvernul României, reprezentat de Ministerul Transporturilor (Beneficiarul) si Guvernul Statelor Unite ale Americii, reprezentat de Agentia Statelor Unite pentru Comert si Dezvoltare (TDA), privind acordarea de fonduri în valoare de 450.000 dolari S.U.A. pentru finantarea unui studiu de fezabilitate pentru realizarea transportului intermodal în Constanta (studiul) se modificã prin prezentul amendament, dupã cum urmeazã:

            I. Termeni de referintã
            Termenii de referintã din anexa nr. I la Acordul de finantare nerambursabilã se eliminã si se înlocuiesc cunoii termeni de referintã, care cuprind mici modificãri cerute de Beneficiar, conform anexei nr. I la prezentul amendament. Scopul Acordului de finantare nerambursabilã, de a sprijini cãile ferate române, S.N.C.F.R., în dezvoltarea zonei Portului Constanta si în realizarea unei societãti mixte cu un operator intermodal din S.U.A., rãmâne neschimbat. Suma totalã a fondurilor TDA disponibile pentru acoperirea costurilor studiului rãmâne de
450.000 dolari S.U.A.
            II. Data finalizãrii studiului
            Data finalizãrii studiului, stabilitã la pct. 21 al Acorduluide finantare nerambursabilã si în clauza contractualã obligatorie L a TDA din anexa nr. II la acesta, se modificã: în loc de 31 decembrie 1997, aceasta va fi 31 decembrie 1998.
            În toate celelalte privinte si în mãsura în care nu sunt modificate prin prezentul amendament, prevederile Acordului de finantare nerambursabilã rãmân aplicabile si în vigoare.
            Drept pentru care, Ministerul Transporturilor si Agentia Statelor Unite ale Americii pentru Comert si Dezvoltare (TDA), fiecare actionând prin reprezentantul sãu autorizat,au determinat semnarea prezentului acord în limba englezã, în numele lor si la data si în anul indicate mai jos.
 

Pentru Guvernul României,
Traian Bãsescu,
ministrul transporturilor
Pentru Guvernul Statelor Unite ale Americii,
Joseph Grandmaison,
director general al TDA

Bucuresti, 11 septembrie 1997.*) Traducere
**) Acordul de finantare nerambursabilã a fost aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 253/1997 si a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 113 din 6 iunie 1997.

ANEXA Nr. 1

TERMENI DE REFERINTÃ

            Suplimentar fatã de importurile si exporturile Românieiscopul studiului de fezabilitate trebuie sã includã o zonã geograficã largã, ca un hinterland potential pentru serviciile de tranzit ale acestei porti românesti. O atentie specialã trebuie acordatã comertului exterior al tãrilor din Asia Centralãsi Caucaz, care utilizeazã operatiuni RO-RO la Samsun în Turcia, la Poti în Georgia si în alte porturi la Marea Neagrã, Marea Egee si Marea Mediteranã. Se va avea în vedere si un potential trafic de mãrfuri, în special containerizat, caresã transporte dinspre China spre Rotterdam, cu utilizarea coridorului feroviar 4 Constanta - Curtici si având în vedere si existenta coridorului nr. 7 pe Fluviul Dunãrea, prin poarta de tranzit. Va trebui studiatã posibilitatea aducerii liniei duble electrificate de cale feratã Bucuresti - Constanta la parametrii de vitezã de 200 km/h pentru cãlãtori si de 140 km/h pentru marfã, dat fiind cã acest sector de linie care încheie coridorul 4 este foarte solicitat în privinta asigurãrii transportului unor cantitãti sporite de mãrfuri de diversetipuri din Bucuresti în/din Portul Constanta. De asemenea, pentru vasele RO-RO si feriboturi (Eforie si Mangalia) trebuie sã se tinã seama si de echipamentele pentru transpunerea vagoanelor pe calea feratã largã rusã, respectiv calea feratã standard europeanã.
            Toate operatiunile de transport intermodal identificate anterior trebuie introduse în studiu. Facilitãtile terminalului,care urmeazã a fi luate în considerare în Portul Constanta pentru studiul de fezabilitate, includ: terminalul feribot cunoscut si ca terminal RO-RO împrejmuirea cu gard a zonei libere si alte spatii disponibile S.N.C.F.R. pentru operatiuni intermodale.
           Teme propuse
            Studiul de fezabilitate trebuie sã includã cel putin urmãtoarele teme:
           1. Sã asigure o analizã a activitãtilor din trecut si din prezent
            Consultantul va colecta date asupra deplasãrilor de mãrfuri în containere, în trecut si în prezent, pe tipuri de mãrfuri si operatiuni (import, export, tranzit). Modelele deanalizã, origine-destinatie, si modurile de transport vor fi identificate si descrise pentru a realiza un inventar de fond al deplasãrilor de mãrfuri, în trecut si în prezent, prin Portul Constanta. În principal, studiul traficului în Portul Constanta va servi pentru analiza transportului intermodal desfãsurat de S.N.C.F.R. în Portul Constanta. Transporturile vor fi caracterizate în functie de serviciile feribot pentru transport vagoane si camioane de-a lungul Mãrii Negre, Mãrii Egee si Mãrii Mediterane, care realizeazã legãtura la relelele de cale feratã si autostrada din port, precum si încãrcarea/descãrcarea mãrfurilor generale si containerizate destinate transportului feroviar si feribot din/spre Portul Constanta. În acest sens, o atentie specialã va fi acordatã porturilor de la Marea Neagrã. Acestea vor fi trecute în revistã, fiecare în parte, si analizate din punct de vedere al serviciilor feribot mentionate mai sus.
           2. Sã pregãteascã un inventar detaliat al facilitãtilor existente
            Consultantul va realiza o evaluare inginereascã si tehnicã a dotãrilor existente în sau lângã terminalul RO-RO si feribot. Aceastã evaluare va tine seama de conditiile curente la docurile existente, de echipamentul de manevrare a mãrfii, de legãturile feroviare/rutiere si de alte facilitãti. Va fi pregãtitã o descriere detaliatã a dotãrilorexistente, care sã prezinte legãturile feroviare si rutiere în terminalul RO-RO si feribot. Consultantul va realiza o analizã topograficã a zonei si va pregãti hãrti, planuri si descrieri ale tuturor facilitãtilor, clãdirilor, tipurilor de pavaj, utilitãtilor, impedimentelor si ale infrastructurii adiacente.
            3. Sã pregãteascã previziuni de trafic
            Consultantul va pregãti previziuni de trafic pentru operatiunile intermodale RO-RO, feribot si mãrfuri containerizate, pe baza analizelor activitãtii economice din zona de influentã (hinterland) si a sistemului de transport prezent si viitor, care deserveste portul. Consultantul va tine seama de rolul care este de asteptat sã fie jucat de port ca poartãde tranzit pentru comertul tãrilor terte. Pentru fiecare tip de marfã si operatiune intermodalã, cum ar fi transportul vagoanelor pe feribot, transportul camioanelor pe RO-RO si al mãrfurilor containerizate (TTOFC si piggy-back), vor fi pregãtite previziunile de trafic pe care consultantul le va determina ca fiind necesare.
            Previziunile vor acoperi o perioadã de 20 de ani.
            4. Sã determine componentele specifice noilor facilitãti modale
            Consultantul va evalua productivitatea si conditiile dotãrilor existente, în lumina previziunilor fluxurilor de mãrfuri, si va recomanda îmbunãtãtirile ce trebuie aduse dotãrilorexistente, care sã asigure transportul de vagoane, autovehicule TIR si transcontainere cu feriboturile. Consultantul va evalua noile facilitãti si echipamentele de manipulare care urmeazã sã fie construite în apropierea zonelor RO-RO/feribot. Consultantul va recomanda toate mãsurile care trebuie luate de cãtre S.N.C.F.R. pentru a asigura implementarea celor mai eficiente metode de manevrare si mijloace de transport containerizat al mãrfurilor în terminatul S.N.C.F.R.ce urmeazã a fi construit, împreunã cu tipurile specifice de
echipamente pentru manipularea mãrfurilor si a mijloacelor de transport si cu dotãrile de la mal necesare sprijinirii viitoarelor deplasãri de mãrfuri containerizate. Se va avea în vedere oportunitatea construirii unor terminale de transcontainere si RO-LA ale S.N.C.F.R. în Portul Constanta. Pentru determinarea configuratiei facilitãtilor viitoare, necesare deservirii deplasãrilor previzionate ale mãrfurilor, consultantul va tine seama de serviciile RO-RO si feribot de-a lungul Mãrii Negre, Mãrii Egee si Mãrii Mediterane, precumsi de facilitãtile de încãrcare/descãrcare din terminalul intermodal si de amplasamentele din teritoriu pentru serviciileTTOFC (transport trailer pe vagon-platformã). Se vor avea în vedere amenajãrile necesare pentru intrarea mijloacelor de transport si a mãrfurilor în tarã (porti de spãlare, bazine
de dezinfectare).
           5. Sã determine cerintele privind sistemele de comunicatiesi mijloacele de navigatie feribot
            Consultantul va pregãti un plan cu specificatiile generalepentru un sistem de comunicatii intern si extern eficient, inclusiv pentru sistemele feribot. Consultantul va analiza necesarul de îmbunãtãtiri pentru mijloacele de navigatie aleferibotului.
            6. Sã pregãteascã un Master Plan
            Pe baza determinãrii noilor dotãri necesare, astfel cumau fost identificate în tema 4 de mai sus, consultantul va pregãti un Master Plan, care va reprezenta un ghid pentru companie (societate) în planurile sale, pentru eficientizarea întregii activitãti din port si pentru îmbunãtãtirile viitoare.
            Planul va indica ce îmbunãtãtiri si ce mãsuri administrative vor trebui aplicate imediat si va prezenta o planificare a realizãrii în timp a îmbunãtãtirilor viitoare.
           7. Sã asigure previziuni economice si financiare
            Consultantul va asigura estimãri detaliate ale costurilorpentru fiecare componentã identificatã în proiect precum, si pentru reabilitarea facilitãtilor existente. O analizã economicã cost/beneficiu va fi realizatã pe baza costurilor proiectate si a veniturilor anticipate a fi obtinute. Va fi pregãtit un bilant financiar pro forma, care sã arate fluxul de numerar anticipat, bilantul contabil si contul de venituri si cheltuieli, care sã acopere un orizont planificat de 20 (douãzeci)de ani. Fezabilitatea financiarã a proiectului va fi evaluatã în termenii amortizãrii investitiei, ai ratei interne a rentabilitãtii, ai perioadei de rambursare si ai altor criterii de performantã financiarã. Consultantul va recomanda alternativ de finantare pentru proiect, inclusiv raportul dintre datorie si capital, dobânda anualã si programul de platã a împrumutului, precum si alti factori, cu scopul de a ajuta institutiile finantatoare în evaluarea pe care o vor face asupra fezabilitãtii financiare a proiectului. În scopul realizãrii obiectivelor proiectului si a profitabilitãtii acestuia va fi descrisã o strategie de marketing, inclusiv organizarea marketingului.
            Se va avea în vedere si posibilitatea utilizãrii feriboturilor în sistem (RO-RO, RO-LA si vagoane), în interiorul si înafara bazinului Mãrii Negre.
            8. Sã realizeze o evaluare a impactului asupra mediului
            Consultantul va evalua impactul negativ previzibil asupra mediului, pe perioada construirii si a stadiilor de operare a noilor facilitãti de transport intermodal. Va fi evaluatã siinclusã ca un component al proiectului necesitatea eliminãrii pierderilor de apã din canalizare si din statia de tratare, în cazul în care va fi justificatã. Va fi evaluat orice impactnegativ asupra mediului, în ceea ce priveste aruncarea deseurilor solide, si, în cazul în care va fi necesar, vor fi prezentate în detaliu, împreunã cu costurile aferente, mãsurile de reducere a acestor efecte.
           9. Sã determine cerintele pe care trebuie sã le îndeplinescãpersonalul
            Consultantul va realiza o evaluare a capacitãtii si calificãriiexperientei personalului de executie si administrativ din cadrul S.N.C.F.R. (personal specific si personal navigant pe feribot). Un program de instruire corespunzãtor sau cerinte noi la nivelul personalului vor fi schitate si prezentate S.N.C.F.R.
           10. Sã determine cerintele de control, monitorizare si aleunui sistem informatic de conducere (SIC)
            Consultantul va propune metode pentru colectarea informatiilor în materie de depozitare si deplasare a mãrfurilor, de folosire a fortei de muncã si a altor date statistice, depreferat în sistem electronic, astfel încât sã faciliteze integrarea informatiilor respective în declaratiile vamale, facturile pentru taxele din terminal, documentele de declaratie vamalã software de urmãrire pentru vagoanele de marfã a S.N.C.F.R. Consultantul va pregãti o evaluare a personalului necesar si a costurilor pentru aplicarea unui astfel de sistem informational. Consultantul va analiza structura tarifelor, taxelor si a chiriilor pentru facilitãtile terminalului si pentru serviciile S.N.C.F.R. si va face recomandãri pentru schimbarea lor în cazul în care va fi necesar.
           11 . Sã identifice structura institutionalã
            Dacã analizele economice si financiare, realizate, conform temei 7 de mai sus, vor indica un profit favorabil, consultantul va analiza structura institutionalã care ar fi de dorit pentru implementarea proiectului. Totodatã vor fi evaluate si structuri institutionale alternative, cum ar fi: operarea exclusivã de cãtre S.N.C.F.R., operarea în sistem joint-venture cu o altã parte, strãinã si/sau românã, construirea si operarea terminalului de containiere, exclusiv decãtre un investitor/operator strãin, prin concesiune etc. Vor fi identificate sistemele de taxare-tarifare si alte aspecte financiare privind conducerea afacerilor în România. Va fi prezentatã si o evaluare a activelor societãtii mixte.
            Predãri si program
            Consultantul va preda S.N.C.F.R. 3 (trei) copii de pe rapoartele lunare privind evolutia studiului, în decurs de 5 (cinci) zile lucrãtoare de la terminarea fiecãrei luni. Rapoartele lunare privind evolutia studiului vor include o descriere a temei definitivate în cursul lunii anterioare, a temei planificate pentru luna în curs, problemele întâlnite si sugestii privind cãile de actiune.
            În plus fatã de rapoartele lunare privind evolutia studiului, consultantul va preda S.N.C.F.R. câte 5 (cinci) copii de pe urmãtoarele rapoarte, sub formã de proiect, pentruanalizã si comentarii:


Tema
(nr./descriere)
Data
(numãr de luni
de la începere)

1. Analiza-activitãtilor din trecut si din prezent 
1
2. Inventarierea dotãrilor existente
2
3. Previziuni de trafic
3
4. Componente ale noilor facilitãti intermodale
4
5. Sistem de comunicatii si mijloace de navigatie
4
6. Master Plan
5
7. Previziuni economice si financiare
5
8. Impactul asupra mediului
5
9. Personalul necesar
6
10. Cerintele de control, de monitorizare si SIC
6
11. Structura institutionalã
6


            În decurs de 20 (douãzeci) de zile de la primirea comentariilor S.N.C.F.R., consultantul va preda S.N.C.F.R. 5 (cinci) copii de pe fiecare raport, legat în formã finalã, si o copie reproductibilã nelegatã. De asemenea consultantul va mai preda 4 (patru) copii de pe raportul final cãtre TDA,în conformitate cu clauza J a anexei nr. II - Clauzele obligatorii ale contractului, impuse de TDA.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilor

            În temeiul prevederilor art. 42 alin. (2) si (3) si ale art. 491 din Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 privind apãrarea împotriva incendiilor, aprobatã si modificatã prin legea nr. 212/1997,

            Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Constituie contraventii la normele de prevenire si stingere a incendiilor urmãtoarele fapte, dacã nu au fost sãvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sã fie considerate infractiuni:
            1. exploatarea/utilizarea sistemelor, instalatiilor, dispozitivelor, echipamentelor,aparatelor, masinilor si utilajelor deorice categorie în conditii care creeazã risc de incendiu, datoritã nerespectãrii instructiunilor de functionare, folosire sau de apãrare împotriva incendiilor;
            2. folosirea mijloacelor prevãzute la pct. 1, cu defectiuni,improvizatii sau în conditii care nu asigurã protectia la foc adecvatã fatã de materialele si substantele combustibile din spatiul în care sunt utilizate;
            3. lãsarea în functiune a mijloacelor prevãzute la pct. 1 peste programul stabilit sau fãrã supraveghere, atunci când instructiunile de utilizare o interzic;
            4. efectuarea lucrãrilor de întretinere, reparatii, verificãriperiodice sau a unor modificãri de cãtre personal neautorizat sau necalificat la instalatiile aferente constructiilor, cum sunt cele electrice, de încãlzire, ventilare, conditionare, paratrãsnet, gaze, apã sau altele asemenea;
            5. neasigurarea selectivitãtii la scurtcircuit si la suprasarcinã a elementelor de protectie a instalatiilor sau a consumatorilor electrici prin înlocuirea sigurantelor, releelor de protectie si a întrerupãtoarelor automate cu altelesupradimensionate sau decalibrate;
            6. exploatarea instalatiilor, echipamentelor si aparatelor electrice în conditii în care se genereazã supracurenti sausuprasolicitãri datoritã racordãrii unor consumatori care depãsesc puterea nominalã a circuitelor, existentei contactelor imperfecte la conexiuni si legãturi, strãpungerii ori lipsei izolatiei la îmbinãri sau la capetele conductoarelor;
            7. neluarea mãsurilor pentru prevenirea producerii scânteilor electrostatice ori nementinerea în stare de functionare sau la parametrii prevãzuti de reglementãrile tehnice ainstalatiilor si sistemelor de captare si scurgere la pãmânt a sarcinilor electrostatice;
            8. neasigurarea, pe timpul exploatãrii constructiilor siinstalatiilor, a captãrii si scurgerii la pãmânt a descãrcãrilor electrice atmosferice, conform reglementãrilor tehnice;
            9. nestabilirea sau nemarcarea de cãtre persoanele îndrept a locurilor în care sunt interzise utilizarea focului deschis, efectuarea lucrãrilor de sudare, tãiere, lipire sau a altor asemenea operatiuni cu pericol de incendiu;
            10. executarea lucrãrilor de sudurã, tãiere, lipire sau a altor asemenea lucrãri în locuri în care acestea sunt interzise prin reglementãri tehnice sau prin dispozitii interne, fãrã permis de lucru cu foc ori fãrã a fi asigurate toatemãsurile si conditiile mentionate în permisul sau autorizatia de lucru cu foc;
            11. utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu, stabilite si marcate ca atare de cãtre persoanele în drept;
            12. utilizarea focului deschis în incinta unitãtilor, în zone de agrement ori în gospodãriile populatiei, inclusiv pentru arderea resturilor, gunoaielor, deseurilor si a altor materiale combustibile, fãrã luarea mãsurilor pentru împiedicarea propagãrii focului la vecinãtãti ori pe timp de vânt;
            13. amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în conditii si la distante care favorizeazã propagarea foculuila constructii, depozite, culturi agricole, pãduri, plantatii si alte vecinãtãti;
            14. neluarea mãsurilor pentru preîntâmpinarea joculuicopiilor cu focul de cãtre persoanele responsabile pentru cresterea, educarea si îngrijirea copiilor, pe timpul cât exercitã supravegherea acestora;
            15. nestabilirea de cãtre persoanele în drept a locurilorîn care fumatul este interzis potrivit reglementãrilor specifice sau altor dispozitii si a locurilor în care acesta este admis, precum si nedelimitarea, nemarcarea si nedotarea locurilor special amenajate pentru fumat;
            16. fumatul în locurile cu pericol de incendiu, stabilite caatare de cãtre persoanele în drept;
            17. folosirea mijloacelor de iluminat electrice - lanterne, proiectoare, lãmpi de control si altele asemenea -, defecte ori neprotejate corespunzãtor, precum si a mijloacelor de iluminat cu flacãrã - felinare, lãmpi, lumânãri, facle, chibrituri, brichete si altele asemenea - în locuri care prezintãpericol de incendiu sau explozie, dupã caz;
            18. folosirea, în spatii ori în locuri cu risc ridicat deincendiu sau de explozie, a dispozitivelor, aparatelor, uneltelor sau sculelor care pot produce scântei mecanice prin frecare, lovire sau pe timpul functionãrii;
            19. folosirea autovehiculelor de transport sau a masinilor si utilajelor agricole fãrã dispozitive ori site parascântei, în situatiile în care reglementãrile tehnice prevãd aceasta;
            20. neluarea mãsurilor pentru prevenirea degajãrii siîmprãstierii scânteilor de la cosurile sau canalele de fum în locuri cu pericol de incendiu;
            21. scoaterea totalã sau partialã din functiune a dispozitivelor de detectare sau de retinere a obiectelor metalice de la masinile, aparatele si sistemele de transport ori de prelucrare a textilelor, lemnului, cerealelor si a altor materiale combustibile;
            22. introducerea sau utilizarea, în sãlile aglomerate si desport, pe stadioane sau pe alte arene sportive ori în incinte amenajate pentru activitãti cu public, a produselor si substantelor inflamabile sau a mijloacelor care pot produce incendii ori explozii, în alte conditii decât cele stabilite prinreglementãrile tehnice;
            23. realizarea spectacolelor sau a jocurilor de artificii fãrã avizul autoritãtilor abilitate de lege sau cu nerespectarea normelor si mãsurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor;
            24. supraalimentarea cu combustibil a sobelor sau a cuptoarelor ori utilizarea altor sisteme sau mijloace de încãlzire cu scoaterea din functiune sau supradimensionarea elementelor de protectie, cum sunt: supape de sigurantã, termostate, flacãrã de veghe si altele asemenea;
            25. nerespectarea instructiunilor care reglementeazã amplasarea, pãstrarea si utilizarea gazelor naturale sau gazelor petroliere lichefiate, precum si a recipientelor cu "aragaz", dacã prin aceasta se creeazã pericol de incendiu sau de explozie;
            26. neexecutarea verificãrii si curãtãrii periodice a cosurilor pentru evacuarea fumului, precum si nerealizarea elementelor de izolare termicã a acestora;
            27. nedepozitarea în locuri speciale a cenusii fierbinti sau a jãratecului, precum si nestingerea acestora în conditii de vânt sau de curenti de aer;
            28. depozitarea, amplasarea, pãstrarea produselor, materialelor si substantelor combustibile în apropierea surselor de cãldurã, fãrã a se asigura protectia necesarã evitãrii aprinderii acestora;
            29. transportarea, manipularea si depozitarea substantelor si produselor combustibile, precum si a celor cu tendintã de autoaprindere de naturã chimicã, fãrã a tine seama de proprietãtile lor fizico-chimice, sau în ambalajeneadecvate ori neinscriptionate corespunzãtor pentru identificarea riscurilor de incendiu si stabilirea procedeelor sisubstantelor specifice de stingere ori de neutralizare;
            30. nerespectarea mãsurilor de prevenire si stingere a incendiilor, stabilite prin reglementãri specifice, la colectarea, transportul, separarea, reutilizarea, recuperarea sau distrugerea deseurilor, reziduurilor, scurgerilor de lichide inflamabile si a depunerilor de praf sau de pulberi combustibile;
            31. pãstrarea sau depozitarea produselor si substantelorcu pericol de autoaprindere de naturã chimicã fãrã luarea mãsurilor de control si de preîntâmpinare a fenomenului de autoîncãlzire;
            32. neasigurarea, conform instructiunilor, a controlului temperaturii si, dupã caz, a umiditãtii produselor cu tendintã de autoaprindere, de naturã fizico-chimicã sau biologicã, ori nerespectarea regulilor si mãsurilor preventive specifice;
            33. depãsirea densitãtii sarcinii termice stabilite prinreglementãri sau în documentatiile tehnice de proiectare si executie în constructiile publice civile si de productie sau de depozitare;
            34. pãstrarea în locuinte a carburantilor sau a altorlichide inflamabile în cantitãti mai mari decât cele admise prin reglementãri ori în ambalaje neadecvate sau neetanseori în locuri neventilate sau neprotejate fatã de sursele de cãldurã ori fatã de razele solare;
            35. depozitarea produselor si substantelor cu pericol de incendiu în poduri, subsoluri, garaje sau case de scãri dinconstructii civile;
            36. accesul, în spatiile cu risc foarte ridicat de incendiu, al salariatilor sau al altor persoane fãrã echipament adecvat conditiilor de muncã;
            37. permiterea accesului în sãlile aglomerate, de sport,pe stadioane, în alte arene sportive ori incinte amenajate pentru activitãti cu public al unui numãr de persoane mai mare decât capacitatea stabilitã si declaratã;
            38. reducerea gabaritelor cãilor de evacuare, încuiereaprin blocarea usilor sau a altor dispozitive destinate evacuãrii, scoaterea din functiune a iluminatului de sigurantã si deteriorarea sau distrugerea indicatoarelor de securitate, precum si neasigurarea mijloacelor speciale de evacuare;
            39. blocarea sau neîntretinerea în bune conditii a drumurilor, a platformelor si a cãilor de acces pentru autospeciale, utilaje si alte mijloace, precum si pentru personalul de interventie în caz de incendiu;
            40. nerespectarea distantelor de sigurantã la foc ori neasigurarea altor mãsuri compensatorii la amplasarea depozitelor de furaje si plante tehnice, pentru a împiedicã propagarea incendiilor la vecinãtãti;
            41. neîntretinerea în bunã stare a sistemelor si instalatiilor de decomprimare sau de etansare la fum si gaze fierbinti, precum si a elementelor de limitare a propagãrii focului ori de izolare termicã, din compunerea constructiilor si instalatiilor;
            42. nerealizarea tratãrii sau protejãrii, conform reglementãrilor tehnice, a elementelor de constructie si a materialelor cu substante de termoprotectie ori ignifuge, dupã caz, utilizarea în acest scop de produse neagrementate tehnic sau neavizate, precum si neverificarea la termenele stabilite a eficacitãtii acestor lucrãri sau executarea lor de cãtre persoane neatestate;
            43. stationarea, parcarea sau gararea mijloacelor auto care transportã materiale periculoase, clasificate astfel conform legii, în alte locuri decât cele special amenajate ori cu nerespectarea distantelor de sigurantã fatã de clãdirilepublice si de locuit;
            44. efectuarea transportului pe drumurile publice al materialelor periculoase, clasificate astfel conform legii, cu mijloace auto neomologate pentru clasele de periculozitate ale materialelor respective si neechipate cu mijloace adec vate pentru stingerea incendiilor, precum si nerespectarea traseelor stabilite;
            45. nestabilirea traseelor ori a programului pentru circulatia mijloacelor auto care transportã mãrfuri periculoase, clasificate astfel conform legii, a locurilor de stationare, parcare sau garare a acestora, precum si nerespectarea conditiilor privind amenajarea parcajelor si garajelor sau nedotarea acestora cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor;
            46. comercializarea, echiparea, dotarea sau utilizarea autospecialelor, instalatiilor, dispozitivelor, echipamentelor, substantelor, accesoriilor si a altor mijloace tehnice destinate prevenirii si stingerii incendiilor, neavizate ori neagrementate conform reglementãrilor în vigoare;
            47. neluarea mãsurilor organizatorice pentru asigurarea conditiilor necesare exploatãrii, întretinerii, asistentei tehnicesi reparãrii mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor conform normelor tehnice;
            48. neefectuarea lucrãrilor de întretinere, de asistentãtehnicã si de reparare a mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor conform normelor tehnice;
            49. scoaterea din functiune sau dezafectarea instalatiilor, aparatelor, dispozitivelor si mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor, în alte situatii decât cele admise de reglementãrile tehnice, ori neasigurarea functionãrii acestora la parametrii proiectati;
            50. efectuarea reparatiilor la mijloacele tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, fãrã luarea mãsurilor compensatorii de apãrare împotriva incendiilor;
            51. amenajarea constructiilor existente, fãrã luarea unormãsuri compensatorii referitoare la siguranta la foc, în cazul în care, în mod justificat, nu pot fi îndeplinite uneleprevederi ale reglementãrilor specifice în vigoare;
            52. utilizarea materialelor sau a echipamentelor în constructii, netestate în ceea ce priveste comportamentul la foc ori neagrementate tehnic în ceea ce priveste siguranta la foc, dupã caz, dacã aceasta este prevãzutã în reglementãrile tehnice;
            53. neelaborarea scenariilor de sigurantã la foc pentru constructiile, instalatiile tehnologice si amenajãrile care, potrivit legii, fac obiectul autorizãrii privind prevenirea si stingerea incendiilor sau neîndeplinirea mãsurilor stabiliteprin acestea;
            54. neasigurarea punerii în aplicare a planurilor de interventie si de evacuare a persoanelor în situatiile de urgentãpublicã de incendiu, precum si la exercitiile si aplicatiile tactice de interventie, organizate potrivit dispozitiilor legale;
            55. nestabilirea sau neprecizarea, în documentatiile tehnice de executie, a nivelurilor criteriilor de performantã privind siguranta la foc a clãdirilor, instalatiilor tehnologice si a amenajãrilor proiectate;
            56. organizarea si functionarea serviciilor de pompieri civili fãrã respectarea criteriilor rninime de performantã ori neobtinerea acordurilor sau a avizelor prevãzute de lege;
            57. neactualizarea sau neafisarea, dupã caz, conform reglementãrilor specifice, planurilor de interventie, a instructiunilor de apãrare împotriva incendiilor si a schemelor de prevenire si stingere a incendiilor, a planurilor de depozitare a materialelor periculoase, precum si a planurilor de evacuare în caz de incendiu;
            58. neefectuarea instruirii salariatilor asupra normelor, regulilor si mãsurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor, precum si asupra modului de îndeplinire a sarcinilor ce le revin din planurile de evacuare si de interventie atât la angajare sau la schimbarea locului de muncã, cât siperiodic sau premergãtor executãrii unor lucrãri periculoase;
            59. refuzul nejustificat al salariatilor de a participa la instruiri, exercitii sau la aplicatii tactice de prevenire si stingere a incendiilor, organizate potrivit dispozitiilor legale;
            60. neasigurarea de cãtre cei în drept a participãrii personalului serviciilor de pompieri civili la activitãtile de pregãtire profesionalã, stabilite si aprobate conform competentelor legale;
            61. neîndeplinirea în termen a mãsurilor de apãrareîmpotriva incendiilor, stabilite de organele abilitate, potrivit legii;
            62. împiedicarea, în orice mod, a personalului unitãtilorde pompieri militari, anume desemnat, sã-si exercite drepturile si obligatiile legale în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, precum si de interventie;
            63. nerespectarea altor reguli de prevenire si stingere a incendiilor, cuprinse în normele si reglementãrile tehnice emise de ministere si de celelalte autoritãti ale administratiei publice, dacã fapta nu constituie o contraventie sanctionatã prin prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - (1) Contraventiile prevãzute la art. 1 se sanctioneazã dupã cum urmeazã:
            a) cu amendã de la 100.000 lei la 200.000 lei, contraventiile prevãzute la pct. 6, 14, 16, 17 - 20, 24, 26 - 28 si 34;
            b) cu amendã de la 200.000 lei la 400.000 lei, contraventiile prevãzute la pct. 4, 8, 12, 13, 21, 30 - 33, 36 - 38 si 63;
            c) cu amendã de la 400.000 lei la 600.000 lei, contraventiile prevãzute la pct. 3, 5, 7, 9, 15, 35, 39 - 42, 48 si 57;
            d) cu amendã de la 600.000 lei la 800.000 lei, contraventiile prevãzute la pct. 1, 2, 10, 11 , 22, 25, 29, 44, 47, 50, 58 si 59;
            e) cu amendã de la 800.000 lei la 1.000.000 lei, contraventiile prevãzute la pct. 23, 43, 45, 46, 49, 51 - 56 si 60 - 62.
            (2) Sanctiunile contraventionale se aplicã persoanelor, fizice sau juridice, dupã caz.
            Art. 3. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de cãtre personalul marilor unitãti si al unitãtilor de pompieri militari cu atributii de îndrumare, control, interventie si constatare a încãlcãrilor legii în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, anume desemnat de comandantul Corpului Pompierilor Militari, precum si de alte autoritãti abilitate de lege.
            Art. 4. - Contraventiilor prevãzute la art. 1 le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
            Art. 5. - (1) Prezenta hotãrâre intrã în vigoare la 30 de zile de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României.
            (2) Pe aceeasi datã se abrogã art. 6 -16 prin HotãrâreaGuvernului nr. 51/1992 privind unele mãsuri pentru îmbunãtãtirea activitãtii de prevenire si stingere a incediilor publicatã în Monitor Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 7 martie 1996.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministru de interne,
Gavril Dejeu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 30 septembrie 1998.
Nr. 678.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL DE INTERNE

ORDIN
pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor

            Având în vedere prevederile art. 17 lit. c) din Legea nr. 121/1996, privind organizarea si functionarea Corpului Pompierilor Militari si prevederile art. 491 din Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 privind apãrarea împotriva incendiilor, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 212/1997,
            în temeiul art. 13 alin. (2) din Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne,
            ministrul de interne emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobã Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor, care fac parte integrantã din prezentul ordin.
            Art. 2. - Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari va lua mãsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
            Art. 3. - Nerespectarea prevederilor Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor atrage rãspunderea juridicã, potrivit legii.
            Art. 4. - (1) Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intrã în vigoare la 30 de zile de la data publicãrii.
            (2) La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin înceteazã, potrivit legii, aplicarea Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobate prin Ordinul comun al ministrului de interne si ministrului lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului nr. 381/1.219/MC din 4/3 martie 1994, publicate în Monitorul  Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 27 mai 1994, precum si orice alte dispozitii contrare.

p. Ministru de interne,
Theodor Zaharia,
secretar de stat

Bucuresti, 22 iulie 1998.
Nr. 775.

NORME GENERALE
de prevenire si stingere a incendiilor

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

            Art. 1. - (1) Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor, denumite în continuare norme generale, stabilesc principiile, criteriile de performantã, cerintele si conditiile tehnice privind siguranta la foc pentru constructii, instalatii si alte amenajãri, agentii care pot interveni în caz de incendiu si pentru înlãturarea efectelor acestuia, exigentele utilizatorilor, precum si normele, regulile, recomandãrile si mãsurile generale ce trebuie avute în vedere în scopul apãrãrii împotriva incendiilor.
            (2) Prezentele norme generale se aplicã la proiectarea, executarea si exploatarea constructiilor, instalatiilor si a altor amenajãri, în raport cu faza de realizare în care se aflã si indiferent de titularul dreptului de proprietate, precum si la organizarea si desfãsurarea activitãtii de apãrare împotriva incendiilor.
            Art. 2. - (1) În organizarea, desfãsurarea si conducerea activitãtii de apãrare împotriva incendiilor se tine seama de urmãtoarele principii: respectarea reglementãrilor în vigoare, prioritãtii, dimensionãrii optime, colaborãrii si conlucrãrii cu factorii interesati.
            (2) Proiectarea si executarea constructiilor, instalatiilor si ale altor amenajãri (campinguri, tribune, parcaje, platforme etc.) se realizeazã astfel încât, în cazul unui incendiu produs în faza de utilizare a acestora, sã asigure urmãtoarele cerinte:
            a) protectia si evacuarea utilizatorilor, tinând seama de vârsta si de starea lor fizicã;
            b) limitarea pierderilor de bunuri;
            c) preîntâmpinarea propagãrii incendiului;
            d) protectia pompierilor si a altor forte care intervin pentru evacuarea si salvarea persoanelor, protejarea bunurilor periclitate, limitarea si stingerea incendiului si înlãturarea unor efecte negative ale acestuia.
            Art. 3. - (1) Criteriile de performantã privind cerinta de calitate "siguranta la foc" sunt: riscul de incendiu, rezistenta la foc, preîntâmpinarea propagãrii incendiilor, comportarea la foc, stabilitatea la foc, cãile de acces, de evacuare si de interventie.
            (2) Criteriile de performantã privind siguranta la foc si principalii factori de determinare a acestora sunt prevãzuti în anexa nr. 1.
            Art. 4. - (1) Nivelurile de performantã pentru criteriile prevãzute la art. 3, modalitãtile de evaluare a factorilor de determinare si limitele medii sau extreme sunt stabilite prin reglementãri tehnice.
            (2) Determinarea nivelurilor de performantã prevãzute la alin. (1) se face prin încercãri, calcule si rationamente.
            Art. 5. - Efectele negative ale agentilor termici, chimici electromagnetici ori biologici care pot interveni în caz de incendiu asupra constructiilor, instalatiilor si utilizatorilor, sunt prezentate în anexa nr. 2.
            Art. 6. - (1) La evaluarea îndeplinirii cerintelor privind siguranta la foc, dimensionarea serviciilor de pompieri, întocmirea planurilor de interventie si la aprecierea capacitãtii de apãrare împotriva incendiilor se utilizeazã timpii de sigurantã la foc si timpii operativi de interventie, în raport cu categoria de importantã a constructiilor.
            (2) Definirea timpilor de sigurantã la foc si a timpilor operativi de interventie, precum si principalii factori de evaluare a acestora sunt prevãzuti în anexa nr. 3.
            (3) Evaluarea si stabilirea timpilor de siguranjã la foc se fac prin metodele precizate la art. 4 alin. (2), iar a timpilor operativi de interventie, prin procedee si reguli de estimare statisticã sau empiricã ori prin mãsurare directã pe durata interventiilor.
            Art. 7. - (1) Nivelurile de performantã privind siguranta la foc si mãsurile de prevenire si stingere a incendiilor, stabilite pentru constructii, instalatii si alte amenajãri, vor fi prevãzute în documentatiile tehnice de organizare, sistematizare si amenjare a teritoriului, precum si în documentatiile tehnice de proiectare si de executare a constructiilor si instalatiilor.
            (2) Evaluarea, armonizarea si reflectarea interdependentei dintre nivelurile de performantã privind siguranta la foc si mãsurile de prevenire si stingere a incendiilor, stabilite si necesare, se vor realiza prin scenarii de sigurantã la foc. Structura de principiu a scenariului de sigurantã la foc este prezentatã în anexa nr. 4.
            (3) De nivelurile de performantã prevãzute în documentatiile tehnice mentionate la alin. (1), de normele specifice de prevenire si de stingere a incendiilor, precum si de concluziile si mãsurile tehnico-organizatorice din scenariile de sigurantã la foc se va tine seama la elaborarea instructiunilor si schemelor de exploatare privind prevenirea si stingerea incendiilor, la întocmirea planurilor de protectie împotriva incendiilor, la eliberarea permiselor si autorizatiilor de lucru cu foc, precum si la emiterea avizelor si autorizatiilor de prevenire si stingere a incendiilor.
            (4) Planurile de protectie împotriva incendiilor sunt: planul de evacuare, planul de depozitare a materialelor periculoase si planul de interventie.
            Art. 8. - (1) Autospecialele, utilajele, instalatiile, echipamentele, substantele, accesoriile si alte mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor trebuie sã îndeplineascã conditiile de performantã specifice si sunt admise pentru utilizare numai dacã sunt avizate de lnspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari.
            (2) La proiectarea, omologarea si executarea în tarã a mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor este obligatorie respectarea conditiilor tehnice generale prevãzute în reglementãrile elaborate sau avizate de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari.
            (3) Principalele categorii de mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor sunt prevãzute în anexa nr. 5.
            Art. 9. - (1) Pentru asigurarea desfãsurãrii, în conditii de operativitate si eficientã, a operatiunilor de interventie în situatiile de urgentã publicã de incendiu se întocmesc, potrivit legii, planuri de interventie.
            (2) Structura-cadru a planului de interventie este prezentatã în anexa nr. 6.
            (3) Planul de interventie se avizeazã de brigada sau de grupul de pompieri militari.
            Art. 10. - (1) În sensul prezentelor norme generale, totalitatea nivelurilor de performantã privind siguranta la foc se include în cele de prevenire si stingere a incendiilor, care, împreunã cu performantele serviciului de pompieri civili, determinã capacitatea de apãrare împotriva incendiilor.
            (2) Sintagmele protectia (lupta) împotriva incendiilor, combaterea incendiilor si paza contra incendiilor, utilizate în reglementãrile existente, au aceeasi semnificatie cu prevenirea si stingerea incendiilor.

CAPITOLUL II
Norme de prevenire si stlngere a incendillor
la proiectarea si executarea constructiilor,
instalatiilor si a altor amenajãri

Sectiunea 1
Riscul de incendiu

            Art. 11. - (1) Riscul de incendiu este criteriul de performantã care reprezintã probabilitatea globalã de izbucnire a incendiilor, determinatã de interactiunea proprietãtilor specifice materialelor si substantelor combustibile cu sursele potentiale de aprindere, în anumite împrejurãri, în acelasi timp si spatiu.
            (2) Identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu se fac conform legii si potrivit reglementãrilor specifice.
            (3) Riscul de incendiu se va stabili si se va preciza, obligatoriu, pe zone, spatii, încãperi, compartimente de incendiu, clãdiri sau instalatii tehnologice, asigurându-se încadrarea în nivelurile de risc sau în categoriile de pericol de incendiu, corespunzãtor reglementãrilor specifice.
            (4) Nivelurile riscului de incendiu sunt: redus (mic), mediu (mijlociu) si ridicat (mare). În situatiile în care nivelul de risc este asociat cu pericolul de explozie, nivelul riscului de incendiu poate fi apreciat ca fiind foarte ridicat (foarte mare).
            (5) Se recomandã reducerea pe cât posibil a nivelului riscului de incendiu.
            (6) Depãsirea nivelului riscului de incendiu, stabilit prin reglementãri specifice sau în documentatiile tehnice si în scenariile de sigurantã la foc, prevãzute la art. 7 alin. (1) si (2), este, de regulã, interzisã, cu exceptia cazurilor prevãzute de lege, când se impune luarea mãsurilor compensatorii de apãrare împotriva incendiilor.

Sectiunea a 2-a
Rezistenta, comportarea si stabilitatea la foc

            Art. 12. - (1) Rezistenta la foc este proprietatea unui element de constructie sau a unei structuri de a-si pãstra pe o duratã determinatã stabilitatea, etanseitatea la foc si/sau izolarea termicã cerute si/sau altã functiune specializatã, într-o încercare la foc standardizatã.
            (2) Rezistenta la foc a elementelor de constructii care separã sau delimiteazã compartimentele de incendiu de alte spatii ale constructiilor ori ale instalatiilor reprezintã intervalul în care elementele de constructii îsi epuizeazã capacitatea de rezistentã la foc printr-o încercare standardizatã.
            (3) Nivelurile rezistentei la foc a elementelor de constructii se stabilesc în unitãti de timp (ore si minute), precizându-se, dupã caz, dacã sunt rezistente, stabile sau etanse la foc.
            Art. 13. - (1) Rezistenta la foc a structurii portante se evalueazã pentru ansamblul constructiei sau pentru un compartiment de incendiu.
            (2) Compartimentul de incendiu reprezintã constructia sau o parte a unei constructii continând una sau mai multe încãperi sau alte spatii, delimitate prin elemente de constructii destinate sã îl izoleze de restul constructiei, în scopul limitãrii propagãrii incendiului, pe o duratã determinatã. Ariile compartimentelor de incendiu se stabilesc în functie de riscul de incendiu existent, destinatia, alcãtuirea si de rezistenta la foc a constructiei.
            (3) Compartimentarea antifoc se realizeazã prin elemente de constructie rezistente la foc, verticale si, dupã caz, orizontale.
            Art. 14. - Gradul de rezistentã la foc reprezintã capacitatea constructiei sau a compartimentului de incendiu, îndeosebi a structurii portante sau de rezistentã, de a rãspunde la incendiu, indiferent de destinatie.
            (2) Gradul de rezistentã la foc se stabileste în functie de nivelurile de rezistentã la foc ale principalelor elemente de constructii componente.
            (3) Gradele de rezistentã la foc, în ordinea crescãtoare a sigurantei la foc, sunt: I, II, III, IV si V.
            Art. 15. - (1) Comportarea la foc a constructiilor si a instalatiilor, în ansamblu sau a unor pãrti componente este determinatã de contributia la foc a elementelor, materialelor si substantelor combustibile utilizate, în raport cu rezistenta la foc asiguratã.
            (2) Contributia la foc se estimeazã prin potentialul caloric al sarcinii termice si reprezintã suma energiilor calorice degajate prin arderea completã a tuturor elementelor, materialelor si substantelor combustibile din spatiul respectiv.
            (3) Limita maximã a potentialului caloric este datã de arderea completã, în cazul unui incendiu total într-o constructie, instalatie sau compartiment de incendiu.
            (4) Constructiile si instalatiile trebuie sã se comporte la foc astfel încât, pe timpul interventiei în caz de incendiu, sã nu pericliteze siguranta utilizatorilor si a personalului de interventie.
            (5) Aprecierea realã a comportãrii la foc a unor constructii si instalatii se poate face dupã stingerea incendiilor produse în acestea atât prin constatãri si mãsurãtori directe, cât si prin expertizare.
            Art. 16. - (1) Stabilitatea la foc a constructiilor si instalatiilor sau a compartimentelor de incendiu reprezintã caracteristica globalã, exprimatã în unitãti de timp (ore, minute), între momentul izbucnirii incendiului si momentul în care structura de rezistentã respectivã îsi pierde capacitatea portantã si se prãbuseste ca urmare a actiunilor si a efectelor incendiului.
            (2) Stabilitatea la foc este determinatã de rezistenta si comportarea la foc si este influentatã de mãsurile luate pentru limitarea efectelor negative ale agentilor care pot interveni în caz de incendiu.
            (3) Aprecierea stabilitãtii la foc a constructiilor si a instalatiilor în care s-au produs incendii se poate face pe baza calificativelor: foarte bunã, bunã, corespunzãtoare, satisfãcãtoare si nesatisfãcãtoare.

Sectiunea a 3-a
Preîntâmpinarea propagãrii incendiilor

            Art. 17. - (1) Constructiile si instalatiile tehnologice independente, grupate sau comasate potrivit reglementãrilor tehnice, se amplaseazã la distante de sigurantã fatã de vecinãtãti sau se compartimenteazã astfel încât, în caz de incendiu, sã nu punã în pericol alte constructii, compartimente de incendiu, instalatii si vecinãtãti.
            (2) În cazul executãrii unor lucrãri la constructiile si instalatiile existente care nu respectã conditiile privind distantele de sigurantã la foc normate, se vor lua mãsuri compensatorii de apãrare împotriva incendiilor.
            Art. 18. - La alcãtuirea constructiilor si a instalatiilor, pe lângã conditiile referitoare la riscul de incendiu, rezistenta, comportarea si stabilitatea la foc, prevãzute la cap. II sectiunile 1 si 2 din prezentele norme generale, se are în vedere si criteriul de performantã referitor la preîntâmpinarea propagãrii incendiilor, în functie de: degajãrile de fum, de gaze fierbinti si de alte produse nocive, propagarea flãcãrilor si a fumului, etanseitatea la fum si flãcãri si rezistenta fatadelor si acoperisurilor la propagarea focului.
            Art. 19. - (1). Degajãrile de fum, de gaze fierbinti si de alte produse nocive pe timpul incendiilor sunt determinate, în principal, de: natura, distributia si cantitãtile existente de materiale si substante combustibile, termodegradabile sau nocive, viteza de ardere, durata incendiului si de ceilalti  factori si actiuni precizate în anexele nr. 1 si 2.
            (2) Conditiile de sigurantã la foc privind degajãrile mentionate la alin. (1) trebuie sã asigure mentinerea stabilitãtii constructiei sau a instalatiei expuse incendiului, prin limitarea si reducerea cantitãtilor de emisii, precum si evacuarea lor dirijatã, urmãrindu-se reducerea efectelor negative asupra utilizatorilor si personalului de interventie, precum si limitarea propagãrii incendiului.
            (3) Evacuarea dirijatã din spatiile închise a degajãrilor mentionate la alin. (1) se realizeazã prin sisteme de ventilare natural-organizatã si, dupã caz, mecanicã, utilizând dispozitive si instalatii speciale.
            (4) Pe timpul interventiilor, dacã situatia impune evacuarea emisiilor de fum, se pot practica deschideri în unele elemente ale constructiilor care delimiteazã spatiile respective si care nu au rol de rezistentã.
            Art. 20. - (1) Propagarea flãcãrilor pe suprafata materialelor si a elementelor combustibile ale constructiilor depinde de natura acestora, de modul de alcãtuire (dimensiuni, continuitate, goluri interioare etc.) si de viteza specificã de propagare a flãcãrii.
            (2) Se recomandã utilizarea acelor materiale si alcãtuiri care au o vitezã redusã de propagare a flãcãrilor si luarea, dupã caz, a mãsurilor pentru întreruperea continuitãtii elementelor de constructii, finisajelor sau a materialelor de protectie (izolare), etansarea golurilor de trecere si a strãpungerilor sau prevederea de instalatii ori de sisteme adecvate de protectie.
            Art. 21. - Etanseitatea la fum si flãcãri reprezintã intervalul în care un element de separare împiedicã trecerea fumului si a flãcãrilor dintr-o parte în alta a acestuia.
            Art. 22. - (1) Pentru evitarea propagãrii incendiului, condita este ca degajãrile de fum si gaze fierbinti si propagarea flãcãrilor si fumului sã fie cât mai reduse, iar etanseitatea la fum si la flãcãri sã se mentinã pe o duratã cât mai mare.
            (2) Este obligatorie luarea de mãsuri pentru preîntâmpinarea propagãrii incendiilor pe fatadele constructiilor.

Sectiunea a 4-a
Cãi de acces, evacuare si interventie

            Art. 23. - (1) Cãile de acces si de circulatie ale constructiilor si instalatiilor de orice categorie trebuie astfel stabilite, dimensionate, realizate, dispuse, alcãtuite si marcate, încât sã asigure evacuarea persoanelor, precum si circulatia si orientarea rapidã a fortelor de interventie.
            (2) Traseele destinate fortelor de interventie trebuie sã asigure circulatia personalului de interventie si sã fie prevãzute cu iluminat de sigurantã corespunzãtor.
            Art. 24. - (1) Constructiile, compartimentele de incendiu, stadioanele sau arenele sportive ori incintele amenajate trebuie prevãzute cu cãi de evacuare a persoanelor, în numãr suficient, corespunzãtor dimensionate si realizate, astfel încât persoanele sã ajungã în timpul cel mai scurt si în deplinã sigurantã în exterior, la nivelul terenului ori al cãilor de acces carosabile, în refugii sau în alte locuri special amenajate.
            (2) Cãi speciale destinate evacuãrii persoanelor, animalelor sau bunurilor se prevãd atunci când cele functionale sunt insuficiente sau când, în mod justificat, nu pot satisface conditiile normate.
            (3) Cãile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu se marcheazã cu indicatoare de securitate si se prevãd cu mijloace de iluminat, conform reglementãrilor, tehnice, astfel încât sã se asigure vizibilitatea si sã fie usor recunoscute.
            Art. 25. - La proiectarea si la executarea cãilor de evacuare se interzice prevederea usilor care se pot bloca, în pozitie închisã, reducerea gabaritelor stabilite prin reglementãri tehnice, prevederea de finisaje combustibile, cu exceptia celor admise prin norme de oglinzi, praguri sau de alte elemente care pot crea pe timpul incendiilor dificultãti la evacuare (împiedicare, alunecare, contactul sau coliziunea cu diverse obiecte, busculadã, panicã etc.).
            Art. 26. - (1) Cãile de acces, de evacuare si interventie în constructii si instalatii se separã de celelalte spatii prin elemente de constructii cu rezistentã si comportare la foc corespunzãtoare utilizãrii în conditii de sigurantã a cãilor respective pe timpul incendiilor si se prevãd, dupã caz, cu instalatii sau sisteme de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti ori de presurizare.
            (2) Pentru accesul si evacuarea copiilor, persoanelor cu handicap, bolnavilor si a altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure în caz de incendiu, se adoptã solutii si mãsuri adecvate.
            (3) Ascensoarele special destinate pentru interventii în caz de incendiu se prevãd si se realizeazã potrivit reglementãrilor tehnice, asigurând accesul forjelor de interventie pe durata stabilitã în scenariile de sigurantã la foc.
            Art. 27. - (1) Asigurarea accesului si a circulatiei autospecialelor de interventie în incintele agentilor economici si ale institutiilor, în zonele locuite, precum si între localitãti este obligatorie conform reglementãrilor tehnice.
            (2) În locurile prevãzute la alin. (1) trebuie sã se asigure cel putin un acces carosabil din drumurile publice si din drumurile de circulatie interioare, amenajat, marcat, întretinut si utilizabil în orice anotimp.
            (3) Cãile de acces si de circulatie se dimensioneazã potrivit reglementãrilor tehnice pentru autovehicule de tip greu, asigurând accesul autospecialelor de interventie.
            (4) Prevederea si realizarea platformelor de acces si de amplasare a autospecialelor de interventie si salvare de la înãltimi lângã, constructiile si instalatiile stabilite prin reglementãri tehnice si scenarii de sigurantã la foc sunt obligatorii.
            (5) Asigurarea cãilor de acces pentru autospecialele de interventie la sursele de alimentare cu apã în caz de incendiu si a posibilitãtilor de folosire a acestor surse în orice anotimp constituie o conditie de sigurantã la foc.

Sectiunea a 5-a
Instalatii aferente constructiilor si instalatii tehnologice

            Art. 28. - (1) Instalatiile aferente constructiilor (electrice, de apã, încãlzire, ventilare, conditionare, canalizare, paratrãsnet etc.) si instalatiile tehnologice se proiecteazã, se executã si se exploateazã potrivit reglementãrilor tehnice si mãsurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor, astfel încât acestea sã nu constituie surse de izbucnire a incendiilor si/sau de propagare a focului.
            (2) Instalatiile prevãzute la alin. (1) trebuie sã corespundã destinatiei, tipului si categoriei de importantã a constructiei, precum si nivelului de risc de incendiu, sã aibã nivelul de protectie corespunzãtor mediului în care sunt amplasate si sã respecte prevederile din normele generale si specifice de prevenire si stingere a incendiilor.
            Art. 29. - Instalatiile tehnologice se pun în functiune si se exploateazã cu respectarea strictã a instructiunilor si regulilor de utilizare, precum si a mãsurilor de prevenire si stingere a incendiilor, stabilite de proiectantii si de producãtorii respectivi.
            Art. 30. - (1) Instalatiile de ventilare sau conditionare, precum si cele de transport pneumatic se proiecteazã, se realizeazã si se exploateazã astfel încât, în functionare normalã, pãrtile componente (echipamente, motoare, angrenaje, tubulaturã etc.) sã nu genereze surse care pot aprinde substantele vehiculate prin acestea si sã nu faciliteze propagarea incendiului.
            (2) Traseele instalatiilor de ventilare, conditionare sau transport pneumatic din constructiile cu risc de incediu sau explozie, precum si cele din sãlile aglomerate ori din încãperile cu bunuri de mare valoare sau de importantã deosebitã vor fi independente si complet separate de traseele pentru alte spatii.
            (3) Se interzice evacuarea prin aceeasi instalatie de ventilare, conditionare sau transport pneumatic a substantelor care, în amestec sau prin combinatie chimicã, pot produce incendii ori explozii.
            Art. 31. - Constructiile, instalatiile de productie, precum si zonele din vecinãtatea acestora, în care se pot degaja vapori, gaze, praf sau pulberi combustibile, se prevãd, conform reglementãrilor specifice, cu sisteme de detectare a emisiilor si, dupã caz, de înãbusire, inertizare sau evacuare fortatã a acestora, în vederea preîntâmpinãrii acumulãrii de concentratii periculoase, precum si pentru semnalizarea situatiei create.

Sectiunea a 6-a
Echiparea si dotarea cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor

            Art. 32. - Constructiile si instalatiile tehnologice se echipeazã cu sisteme, instalatii, dispozitive, aparate si alte mijloace de prevenire si stingere a incendiilor, potrivit prevederilor reglementãrilor tehnice.
            Art. 33. - Pentru realizarea protectiei eficiente împotrivaincendiilor, la stabilirea categoriilor, tipurilor si parametrilor sistemelor, instalatiilor, dispozitivelor, aparatelor si altor mijloase de prevenire si stingere a incendiilor, precum si la dimensionarea, amplasarea si realizarea acestora se va tine seama de urmãtoarele conditii:
            a) controlul riscurilor de izbucnire, precum si al dezvoltãrii si propagãrii incendiilor în zona protejatã;
            b) compatibilitatea între mijloacele tehnice prevãzute, precum si între acestea si caracteristicile mediului protejat;
            c) complementaritatea reciprocã în îndeplinirea rolurilor, în caz de incendiu, precum si aportul serviciului de pompieri;
            d) asigurarea unui raport optim între instalatiile, sistemele si dispozitivele cu actionare manualã si cele cu functionare automatã;
            e) corelarea intrãrii si mentinerii în functiune, precum si a fiabilitãtii mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor cu timpii corespunzãtori de sigurantã la foc si, dupã caz, cu timpii operativi de interventie;
            f) prevederea, dupã caz, a posibilitãtilor de alimentare si prin mijloace mobile a instalatiilor de stingere, inclusiv a coloanelor uscate, precum si constituirea rezervelor normate;
            g) asigurarea conditiilor care sã permitã efectuarea operatiunilor si lucrãrilor de verificare, întretinere, si reparare, conform instructiunilor;
            h) utilizarea numai a mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor omologate, avizate si agrementate tehnic si care îndeplinesc conditiile de calitate, potrivit legii;
            i) întocmirea instructiunilor si a schemelor de functionare.
            Art. 34. - (1) Dotarea agentilor economici, a institutiilor si localitãtilor cu autospeciale si cu alte mijloace mobile de interventie la incendii se face, dupã caz, pe baza scenariilor de sigurantã la foc sau a analizei capacitãtii de apãrare împotriva incendiilor, respectându-se criteriile minime de performantã privind organizarea si functionarea serviciilor de pompieri civili, stabilite de autoritãtile abilitate prin lege.
            (2) Personalului de interventie pentru stingerea incendiilor i se prevede si i se asigurã echipamentul si mijloacele de protectie adecvate, potrivit reglementãrilor în vigoare.
            (3) Echipamentul si mijloacele prevãzute la alin. (1) si (2) trebuie sã asigure protectia personalului de interventie la efectele negative ale agentilor care intervin în caz de incendiu (anexa nr. 2), precum si posibilitãti de iluminat, de comunicare si de lucru în conditii de sigurantã.
            Art. 35. - (1) La darea în exploatare a constructiilor si instalatiilor tehnologice, persoanele stabilite prin lege trebuie sã certifice existenta si functionarea instalatiilor, sistemelor, autospecialelor, utilajelor, aparatelor si a celorlalte mijloace de prevenire si stingere a incendiilor la parametrii stabiliti în documentatiile prevãzute la art. 7, precum si existenta planurilor de interventie.
            (2) Scenariile de sigurantã la foc se elaboreazã obligatoriu pentru categoriile de constructii, instalatii tehnologice si alte amenajãri care, potrivit legii, sunt supuse avizãrii si autorizãrii privind prevenirea si stingerea incendiilor.

CAPITOLUI III
Norme de prevenire si stingere a incendiilor
la exploatarea constructiilor, instalatiilor si a altor amenajãri

            Art. 36. - Normele din prezentul capitol stabilesc reguli si mãsuri generale privind controlul, supravegherea si reducerea riscurilor de incendiu, mentinerea conditiilor realizate pentru evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu, întretinerea în stare operativã a mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, precum si pregãtirea si desfãsurarea interventiilor în situatii de urgentã publicã de incendiu.
            Art. 37. - (1) Exploatarea sistemelor, instalatiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, masinilor si utilajelor, de orice categorie, cu defectiuni, improvizatii sau fãrã protectia corespunzãtoare fatã de materialele sau substantele combustibile din spatiul în care sunt utilizate este interzisã.
            (2) La utilizarea mijloacelor prevãzute la alin. (1) este obligatorie respectarea instructiunilor de functionare, folosire si întretinere, precum si normelor si mãsurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor, emise si aprobate potrivit legii.
            (3) Pe timpul exploatãrii instalatiilor aferente constructiilor si instalatiilor tehnologice prevãzute la art. 28 alin. (1) se interzice:
            a) utilizarea necorespunzãtoare a sistemelor, instalatiilor, aparatelor si echipamentelor sau solicitarea acestora peste limita admisã;
            b) functionarea peste programul stabilit sau neasigurarea supravegherii conform instructiunilor de functionare;
            c) functionarea fãrã sisteme, aparate si echipamente, necesare pentru controlul si mentinerea parametrilor privind siguranta în functionare sau înlocuirea acestora cu altele supradimensionate;
            d) întretinerea necorespunzãtoare a elementelor prevãzute pentru izolare termicã sau electricã ori pentru separare;
            e) depãsirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrãrilor de întretinere si reparatii sau executarea necorespunzãtoare a acestora;
            f) executarea lucrãrilor de întretinere si reparatii sau a unor modificãri de cãtre personal neautorizat si necalificat.
            Art. 38. - (1) Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu si pe timp de vânt este interzisã. Locurile (zonele) cu pericol de incendiu, în care se aplicã aceastã interdictie, se stabilesc si se marcheazã de persoanele în drept.
            (2) Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unitãtilor, în zonele de agrement si în gospodãriile populatiei se face numai în locuri amenajate, în conditii si la distante care sã nu permitã propagarea focului la constructii, depozite, culturi agricole, pãduri, plantatii sau la alte vecinãtãti.
            (3) Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deseurilor si a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate (crematorii) ori pe terenuri pregãtite, cu luarea mãsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagãrii focului la vecinãtãti, asigurându-se supravegherea permanentã a arderii, precum si stingerea jarului dupã terminarea activitãtii.
            (4) Luarea mãsurilor pentru preîntâmpinarea jocului copiilor cu focul în conditii si în locuri în care se pot produce incendii constituie o obligatie a persoanelor care rãspund, potrivit legii, de cresterea, educarea si îngrijirea copiilor.
            Art. 39. - (1) Efectuarea lucrãrilor de sudare, tãiere, lipire sau a altor asemenea operatiuni care prezintã pericol de incendiu, în constructii civile (publice) pe timpul programului cu publicul, în instalatii tehnologice cu risc de incendiu sau explozie, în depozite ori în alte spatii cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substantelor combustibile, este interzisã.
            (2) Lucrãrile mentionate la alin. (1) se pot executa în spatiile respective numai dupã ce s-au luat, dupã caz, mãsuri pentru: evacuarea persoanelor; îndepãrtarea sau protejarea materialelor combustibile; golirea, spãlarea, blindarea traseelor de conducte sau a utilajelor; aerisirea sau ventilarea spatiilor; dotarea locurilor de muncã cu mijloace de limitare si stingere a incendiilor.
            (3) Lucrãrile mentionate la alin. (1) se executã numai pe baza permisului de lucru cu foc, al cãrui model este prezentat în anexa nr. 7. În cazul lucrãrilor ce se executã în instalatii si în alte locuri (zone) cu risc ridicat de incendiu sau de explozie, precizate în normele specifice de prevenire si stingere a incendiilor, se întocmeste autorizatie de lucru.
            (4) În toate cazurile prevãzute la alin. (1)-(3) este obligatorie instruirea personalului de executie, control si supraveghere asupra mãsurilor de prevenire si stingere a incendiilor, precum si informarea serviciului de pompieri.
            Art. 40. - (1) Fumatul în locuri cu pericol (risc) de incendiu, stabilite ca atare prin reglementãri specifice sau prin dispozitii ale persoanelor fizice ori juridice abilitate, este interzis.
            (2) Locurile (zonele) în care este interzis fumatul se marcheazã conform reglementãrilor specifice.
            (3) Locurile în care este permis fumatul se doteazã si, dupã caz, se marcheazã conform reglementãrilor specifice.
            Art. 41. - (1) Mentinerea în bunã stare a instalatiilor si sistemelor de captare si scurgere la pãmânt a descãrcãrilor electrice atmosferice (paratrãsnet) si a electricitãtii statice este obligatorie la constructii si instalatii, utilaje si echipamente tehnologice, conform reglementãrilor tehnice.
           (2) Utilizarea sistemelor de captare si scurgere la pãmânt a electricitãtii statice conform instructiunilor specifice este obligatorie.
            Art. 42. - (1) În spatiile cu pericol (risc) ridicat de incendiu sau de explozie se interzice accesul salariatilor si al altor persoane fãrã echipament de protectie adecvat conditiilor de lucru.
            (2) Folosirea dispozitivelor, aparatelor, uneltelor si sculelor neprotejate corespunzãtor sau care pot produce scântei prin functionare, lovire sau frecare în spatii sau în locuri cu risc de explozie este interzisã.
            Art. 43. - (1) În constructiile civile (publice) si de productie, cantitãtile de materiale si de substante combustibile utilizate nu trebuie sã conducã la depãsirea densitãtii sarcinii termice stabilite prin reglementãri tehnice sau prin documentatiile prevãzute la art. 7, dupã caz.
            (2) În sãlile aglomerate si de sport, pe stadioane sau pe alte arene sportive ori în incinte amenajate pentru activitãti cu public este interzis accesul publicului cu produse si substante inflamabile sau cu alte mijloace care pot produce incendii sau explozii.
            (3) Depozitarea si utilizarea în spatii publice a mijloacelor, produselor si substantelor prevãzute la alin. (2) se permit numai în locurile amenajate în acest scop si cu respectarea mãsurilor de prevenire si stingere a incendiilor.
            (4) În clãdirile, constructiile sau amenajãrile prevãzute la alin. (2) este interzis accesul persoanelor în numãr mai mare decât capacitatea stabilitã si declaratã.
            (5) Realizarea spectacolelor (jocurilor) de artificii este admisã numai cu respectarea normelor si mãsurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor si cu avizul autoritãtilor abilitate prin lege.
            Art. 44. - (1) În locuinte de tip unifamilial sau în apartamentele blocurilor de locuit, carburantii sau alte lichide inflamabile pentru uz casnic se pãstreazã numai în ambalaje metalice special destinate, închise ermetic, în locuri protejate si fãrã a se depãsi cantitãtile admise prin reglementãri.
            (2) Recipientele cu gaze petroliere lichefiate, utilizate pentru necesitãti casnice, se amplaseazã, se pãstreazã si se utilizeazã numai în conditiile stabilite prin instructiuni specifice. Se interzice utilizarea recipientelor neomologate sau defecte; transvazarea improvizatã sau neautorizatã a gazelor petroliere lichefiate dintr-un recipient în altul si verificarea etanseitãtii cu flacãrã deschisã.
            Art. 45. - (1) Produsele, materialele si substantele combustibile se amplaseazã la distantã de sigurantã fatã de sursele de cãldurã ori se protejeazã  astfel încât sã nu fie posibilã aprinderea lor.
            (2) Se interzice folosirea sobelor si a altor mijloace de încãlzire defecte, supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate, precum si aprinderea focului utilizându-se lichide inflamabile.
            (3) Verificarea, repararea, izolarea termicã si curãtarea periodicã a cosurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii.
             Art. 46. - (1) Pe timpul transportului, depozitãrii si manipulãrii produselor sau substantelor combustibile se va tine seama de proprietãtile fizico-chimice si de compatibilitatea acestora cu substantele de stingere, astfel încât la contactul dintre ele sã nu se producã ori sã se propage incendiul.
            (2) Produsele si substantele combustibile se transportã, se manipuleazã si se depoziteazã în ambalaje adecvate, realizate si inscriptionate corespunzãtor, în vederea identificãrii riscurilor de incendiu si stabilirii procedeelor si substantelor de stingere ori de neutralizare adecvate.
            (3) Dispunerea materialelor periculoase în depozite se face potrivit planului de depozitare.
            Art. 47. - (1) Deseurile si rezidurile, scurgerile si depunerile de praf sau de pulberi combustibile se îndepãrteazã ritmic prin metode si mijloace adecvate.
            (2) Mãsurile de prevenire si stingere a incendiilor pentru operatiunile de colectare, transport, separare, neutralizare, recuperare sau distrugere a substantelor mentiionate la alin. (1) se stabilesc prin reglementãri specifice.
            Art. 48. - (1) Materialele si substantele care prezintã pericol de autoaprindere se pãstreazã în conditii adecvate naturii lor, bine ventilate si luându-se mãsuri de control si preîntâmpinare a fenomenului de autoîncãlzire.
            (2) Prevenirea aparitiei fenomenului de autoaprindere se urmãreste si la depozitarea furajelor si plantelor tehnice, conform reglementãrilor specifice.
            (3) Amplasarea depozitelor de combustibili, furaje si plante tehnice se face la distante de sigurantã, astfel încât eventualele incendii produse la acestea sã nu pericliteze vecinãtãtile. Aceasta constituie o obligatie pentru persoanele juridice care detin astfel de depozite si o recomandare pentru persoanele fizice.
            Art. 49. - (1) Tratarea sau protejarea materialelor si elementelor de constructii combustibile si/sau a structurilor metalice din alcãtuirea constructiilor sau a instalatiilor cu substante de termoprotectie ori ignifuge este obligatorie, potrivit reglementãrilor tehnice.
            (2) Pentru efectuarea lucrãrilor de termoprotectie si ignifugare mentionate la alin. (1) se utilizeazã numai produse avizate si agrementate tehnic, conform reglementãrilor specifice, iar persoanele care executã aceste operatiuni trebuie sã fie atestate potrivit dispozitiilor legale.
            (3) Elementele de limitare a propagãrii focului, de izolare termicã si de etansare la fum si la gaze fierbinti din alcãtuirea constructiilor si a instalatiilor se mentin permanent în bunã stare, pentru a-si îndeplini rolul stabilit.
            Art. 50. - (1) Mijloacele auto pentru transportul materialelor periculoase, clasificate conform legii, pot circula pe drumurile publice numai dacã sunt omologate pentru clasele de periculozitate a materialelor respective si echipate cu mijloace adecvate pentru stingerea incendiilor.
            (2) Traseele si programele admise pentru circulatia mijloacelor auto care transportã mãrfuri periculoase, locurile în care se permite stationarea sau parcarea acestora, precum si conditiile privind amenajarea parcajelor si dotarea acestora cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor se stabilesc prin reglementãri specifice si dispozitii locale.
            (3) Parcarea sau gararea mijloacelor auto pentru transportul materialelor periculoase în parcaje sau garaje publice ori în apropierea clãdirilor publice si de locuit este strict interzisã.
            Art. 51. - (1) Exploatarea, întretinerea, reviziile si reparatiile la autospecialele, utilajele si celelalte mijloace mobile de interventie la incendii, prevãzute la art. 34 si în anexa nr. 5, se executã conform normelor tehnice emise de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari.
            (2) Scoaterea din functiune a instalatiilor, aparatelor, dispozitivelor si mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor, prevãzute la art. 32 si în anexa nr. 5, ori neasigurarea parametrilor necesari operãrii acestora în conditii de eficientã este strict interzisã.
            (3) Reparatiile la mijloacele tehnice prevãzute în anexa nr. 5 se planificã si se realizeazã în termen cât mai scurt, asigurându-se, în perioada respectivã, mãsuri compensatorii de prevenire si stingere a incendiilor.
            Art. 52. - Sunt obligatorii urmãtoarele activitãti:
            a) instruirea la angajare si instruirea periodicã a salariatilor privind normele, regulile si mãsurile specifice de prevenire si stingere a incendiilor, precum si asupra sarcinilor ce le revin din planurile de interventie;
            b) participarea salariatilor la instruirile si exercitiile privindprevenirea si stingerea incendiilor;
            c) participarea personalului serviciilor de pompieri civili la activitãtile de pregãtire profesionalã, stabilite si aprobate potrivit competentelor legale;
            d) asigurarea îndeplinirii la termen a mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor, stabilite potrivit legii.
            Art. 53. - În ceea ce priveste documentele principale de organizare a apãrãrii împotriva incendiilor pe durata exploatãrii constructiilor si instalatiilor tehnologice, se stabilesc urmãtoarele:
            a) instructiunile de apãrare împotriva incendiilor, schemele de prevenire si stingere a incendiilor, planurile de evacuare în caz de incendiu si planurile de depozitare a materialelor periculoase se actualizeazã, se utilizeazã si se afiseazã conform reglementãrilor specifice;
            b) scenariile de sigurantã la foc se pot elabora si pentru constructiile si instalatiile tehnologice aflate în exploatare, în  vederea utilizãrii concluziilor desprinse la stabilirea mãsurilor de îmbunãtãtire a capacitãtii de apãrare împotriva incendiilor. Se recomandã ca aceste scenarii sã fie întocmite îndeosebi pentru constructiile si instalatiile tehnologice cu risc ridicat (mare) de incendiu;
            c) planurile de interventie se întocmesc ori se actualizeazã, dupã caz, si la schimbarea profilului de activitate (destinatiei) agentilor economici si institutiilor sau la dezvoltarea acestora, la evaluarea nivelurilor (criteriilor) de mediu ale agentilor econornici, precum si în alte situatii reglementate ori impuse de conditiile concrete privind apãrarea împotriva incendiilor;
            d) punerea în aplicare a planurilor de evacuare si a planurilor de interventie este obligatorie în situatiile de urgentã publicã de incendiu, precum si la exercitiile si aplicatiile tactice de interventie, organizate pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

CAPITOLUL IV
Dispozitii finale

            Art. 54. - (1) Pe baza prezentelor norme generale si cu respectarea celorlalte prevederi legale se vor elabora reglementãri tehnice si specifice privind prevenirea si stingerea incendiilor, cum sunt: norme, normative, regulamente, instructiuni, dispozitii, standarde. De asemenea, se vor întocmi planuri de interventie si se vor emite agremente tehnice, avize si autorizatii de prevenire si stingere a incendiilor.
            (2) În vederea asigurãrii aplicãrii în conditii optime a prevederilor reglementãrilor tehnice si specifice, precum si a celorlalte acte prevãzute la alin. (1), se vor elabora proceduri, metodologii, ghiduri îndrumãtoare, manuale, studii si alte lucrãri de specialitate, care vor fi avizate si aprobate de organele abilitate conform legii.
            Art. 55. - Mãsurile de apãrare si de interventie în cazul incendiilor în masã se stabilesc si se realizeazã conform dispozitiilor legale speciale pentru astfel de dezastre.
            Art. 56. - Anexele nr. 1 - 7 fac parte integrantã din prezentele norme generale.

continuare în pagina a II-a