MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul X - Nr. 446   LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE   Luni, 23 noiembrie 1998

SUMAR

 
LEGI SI DECRETE

           214. - Lege privind autorizarea regularizãrii diferentelor de dobândã aferente unor credite externe contractate de Ministerul Sãnãtãtii, cu garantia statului, pe relatia Germania

           399. - Decret pentru promulgarea Legii privind autorizarea regularizãrii diferentelor de dobândã aferente unor credite externe contractate de Ministerul Sãnãtãtii, cu garantia statului, pe relatia Germania

           215. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 106/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1998 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1998

           400. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 106/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1998 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1998

           216. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pasapoartelor în România

           401. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pasapoartelor în România

           217. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 39/1997 privind modificarea si completarea Legii contractului de management nr. 66/1993

           402. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 39/1997 privind modificarea si completarea Legii contractului de management nr. 66/1993

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           497. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normativului privind caracteristicile tehnice ale bitumului neparafinos pentru drumuri

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind autorizarea regularizãrii diferentelor de dobândã aferente unor credite externe contractate de Ministerul Sãnãtãtii, cu garantia statului, pe relatia Germania

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se autorizeazã regularizarea de cãtre Ministerul Sãnãtãtii a diferentelor de dobândã aferente unor credite externe contractate de acesta de la bãncile germane BERLINER HANDEL FRANKFURTER BANK si FRANKFURT BUKAREST BANK, garantate de stat prin Ministerul Finantelor, precum si suportarea acestor diferente din bugetul alocat Ministerului Sãnãtãtii în anul 1998.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 14 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 20 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
PAULA IVÃNESCU

Bucuresti, 17 noiembrie 1998.
Nr. 214.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind autorizarea regularizãrii diferentelor de dobândã aferente unor credite externe contractate de Ministerul Sãnãtãtii, cu garantia statului, pe relatia Germania

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din ConstitutiaRomâniei,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea privind autorizarea regularizãrii diferentelor de dobândã aferente unor credite externe contractate de Ministerul Sãnãtãtii, cu garantia statului, pe relatia Germania, si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 14 noiembrie 1998.
Nr. 399.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 106/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1998 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1998

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se aprobã Ordonanta Guvernului nr. 106 din 27 august 1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1998 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1998, emisã în temeiul art. 1 pct. 2 lit. c) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 29 august 1998, cu urmãtoarele modificãri:
           1. Titlul ordonantei va avea urmãtorul cuprins:
            "Ordonantã pentru modificarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 9/1998 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1998".
           2. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 3. - Pe baza cupoanelor pentru agricultori, beneficiarii acestora pot achita contravaloarea semintei certificate, a materialului de plantat pomicol si viticol certificat, a semintei certificate de cartofi, a îngrãsãmintelor chimice, a pesticidelor, a furajelor combinate, a lucrãrilor mecanice de arat, grãpat, discuit, semãnat, de întretinere a culturilor si de recoltat, inclusiv a celor efectuate pe pãsuni si fânete, a medicamentelor pentru combaterea bolilor parazitare si de reproductie la animale, a pieselor de schimb pentru repararea tractoarelor si a masinilor agricole, precum si a motorinei."

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 22 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
PAULA IVÃNESCU

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 15 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ULM SPINEANU

Bucuresti, 17 noiembrie 1998.
Nr. 215.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 106/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1998 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1998

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea OrdonanteiGuvernului nr. 106/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1998 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1998 si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 14 noiembrie 1998.
Nr. 400.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pasapoartelor în România

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se aprobã Ordonanta Guvernului nr. 65 din 28 august 1997 privind regimul pasapoartelor în România, emisã în temeiul art. 1 lit. i) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, cu urmãtoarele modificãri si completãri:
           1. Articolul 1 alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 1. - (1) Cetãtenii români au garantat dreptul laliberã circulatie si, în mod corespunzãtor, au dreptul la eliberarea, detinerea si folosirea unui pasaport în conditiile prezentei ordonante."
           2. Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 4. - (1) Cetãtenilor români aflati în strãinãtate, care nu mai posedã pasaport sau documente de cãlãtorie mentionate la art. 3 alin. (2) li se elibereazã, la cerere, pasapoarte consulare de cãtre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României.
            (2) Pasaportul consular se elibereazã pentru ca titularul sã-si poatã continua cãlãtoria, reglementa sederea ori pentru a se înapoia în tarã, pe o perioadã care nu poate depãsi 12 luni. O datã cu intrarea în tarã pasaportul consular îsi pierde valabilitatea.
            (3) În cazul în care cetãteanul român nu detine documente prin care sã poatã face dovada identitãtii sale, pasaportul consular va fi eliberat numai dupã confirmarea acesteia de cãtre Directia generalã a politiei de frontierã, strãini, probleme de migrãri si pasapoarte din cadrul Ministerului de Interne, denumitã în continuare Directia de pasapoarte."
           3. La articolul 6, alineatele (1) si (2) vor avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 6. - (1) Pasapoartele diplomatice si de serviciu se elibereazã de cãtre Ministerul Afacerilor Externe, la cererea conducerii autoritãtilor publice sau a institutiilor centrale interesate.
            (2) Pasapoartele diplomatice se predau de cãtre titulari autoritãtii emitente, la încheierea mandatului care a determinat eliberarea documentului, iar pasapoartele de serviciu, în termen de 5 zile lucrãtoare de la încheierea misiunii oficiale în strãinãtate."
           4. La articolul 7 litera A, punctele 4, 11 si 13 vor avea urmãtorul cuprins:
            "4. primul-ministru, membrii guvernului si persoanele asimilate ministrilor;"
           .............................................................................................................
            "11 . guvernatorul si viceguvernatorii bãncii nationale a româniei."
            ............................................................................................................
            "13. patriarhul, cardinalul, mitropolitii si sefii cultelor recunoscute de stat;"
           5. La articolul 7 litera A, punctele 14 si 19 se aprogã.
           6. La articolul 7 Iitera A, punctul 20 va avea urmãtorul cuprins:
            "20. sotul, sotia si copiii minori ai persoanelor prevãzute la pct. 1-17, când îl însotesc pe titular."
           7. La articolul 7 litera B, punctele 2 si 4 vor avea urmãtorul cuprins:
            "2. subprefectii si vicepresedintii consiliilor judetene, primarii municipiilor, oraselor si sectoarelor municipiului Bucuresti, când cãlãtoresc în misiuni oficiale;"
            ...........................................................................................................
            "4. personalul tehnico-administrativ si de serviciu al misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare, al reprezentantelor permanente pe lângã organizatiile internationale, lectorii trimisi în misiune de cãtre Ministerul Educatiei Nationale, precum si sotul, sotia si copiii minori ai acestora;"
           8. Articolul 11 alineatul (4) va avea urmãtorul cuprins:
            "(4) Pentru înscrierea în pasaportul unuia dintre pãrinti a copiilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani este necesar consimtãmântul scris al celuilalt pãrinte. Consimtãmântul scris nu este necesar pentru pãrintele cãruia minorul i-a fost încredintat prin hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã."
           9. Articolul 13 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 13. - (1) În cazuri temeinic justificate, acceptate de cãtre organul emitent, cetãteanului român, posesor al unui pasaport valabil, i se poate elibera al doilea pasaport.
            (2) La încetarea situatiei care a determinat eliberarea celui de-al doilea pasaport, titularul este obligat ca, în cel mult 5 zile, sã-I predea spre pãstrare autoritãtilor emitente."
           10. Articolul 14 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 14. - (4) Cetãteanului român i se poate refuza, temporar, eliberarea pasaportului, iar dacã i-a fost eliberat îi poate fi retras ori i se poate suspenda dreptul de folosire a acestuia, atunci când:
            a) existã date temeinice cã a sãvârsit o infractiune pentru care pedeapsa prevãzutã de lege este mai mare de 2 ani închisoare si cã intentioneazã sã foloseascã pasaportul pentru a se sustrage urmãririi penale. Mãsura se ia la cererea organelor de politie pentru o perioadã de cel mult 7 zile;
            b) este învinuit sau inculpat într-o cauzã penalã si magistratul dispune instituirea mãsurii interdictiei pãrãsirii localitãtii, în scopul asigurãrii bunei desfãsurãri a procesului penal, indiferent de faza în care acesta se aflã;
            c) a fost condamnat si are de executat o pedeapsã privativã de libertate;
            d) este urmãrit pentru creante exigibile mai mari de 25 milioane lei, datorate unor persoane fizice, persoane juridice sau statului, iar executarea acestora nu este garantatã; în acest caz, mãsura se ia la cererea celor interesati, dacã plata creantelor a fost dispusã prin hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã si irevocabilã;
            e) a sãvârsit în tarã sau în strãinãtate fapte de naturã sã aducã atingere sigurantei nationale, mentinerii ordinii publice, protectiei sãnãtãtii sau moralei ori drepturilor si libertãtilor fundamentale ale altei persoane, care sunt stabilite prin hotãrâri judecãtoresti sau fac obiectul urmãririi penale; dovada faptelor sãvârsite în strãinãtate se face cu acte judiciare recunoscute potrivit legii române; în astfel de cazuri, mãsura se ia de cãtre Directia de pasapoarte sau de cãtre serviciile teritoriale, dupã caz, pentru o duratã cuprinsã între 3 si 12 luni, stabilitã proportional cu gravitatea faptei comise si cu consecintele ei. Aceeasi mãsurã poate fi luatã si împotriva persoanei care a fost returnatã în baza acordurilor de readmisie încheiate de România cu alte state.
            (2) În situatiile prevãzute la lit. a), b) si c), mãsura se ia de cãtre Directia de pasapoarte sau, dupã caz, de cãtre serviciile teritoriale subordonate, numai în baza cererii scrise a organelor de urmãrire penalã, a instantelor judecãtoresti sau a organelor prevãzute de lege, cu atributii de punere în executare a pedepsei închisorii."
           11. Articolul 16 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 16. - (1) Persoanei cãreia i s-a aprobat renuntarea la cetãtenia românã i se anuleazã pasaportul emis de cãtre autoritatea românã.
            (2) Pasapoartele gãsite, precum si cele care au apartinut persoanelor decedate se predau celui mai apropiat serviciu teritorial din subordinea Directiei de pasapoarte, în termen de 5 zile lucrãtoare."
           12. Articolul 17 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 17. - Încãlcarea dispozitiilor prevãzute în prezenta ordonantã atrage, dupã caz, rãspunderea civilã, materialã, disciplinarã, contraventionalã sau penalã a persoanei vinovate.
           13. Articolul 18 litera f) va avea urmãtorul cuprins:
            "f) efectuarea, fãrã drept, de modificãri sau adãugãri în pasaport ori în alt document de cãlãtorie, dacã fapta nu a fost sãvârsitã în altfel de conditii încât, potrivit legii, sã constituie infractiune."
           14. Articolul 19 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 19. - Contraventiile prevãzute la art. 18 lit. a), b) si d) se sanctioneazã cu amendã de la 200.000 lei la 500.000 lei; cele prevãzute la lit. c), cu amendã de la 500.000 lei la 800.000 lei, iar cele de la lit. e) si f), cu amendã de la 800.000 lei la 2.000.000 lei."
           15. Articolul 21 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 21. - Dispozitiile referitoare la contraventiile prevãzute la art. 18 si 19 se completeazã cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor."
           16. Articolul 23 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 23. - Cetãtenii români care si-au stabilit domiciliul în strãinãtate, precum si cei aflati temporar în strãinãtate pentru perioade mai mari de 6 luni pot solicita înregistrarea în evidentele misiunii diplomatice sau ale oficiului consular al României din tara de domiciliu ori de resedintã."
           17. Articolul 25 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 25. - Cetãtenii români cu domiciliul în strãinãtate ori cei aflati temporar în strãinãtate, cãrora autoritãtile statului respectiv le-au aprobat stabilirea, pot depune cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple, în care sementioneazã tara de domiciliu, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României, iar când se aflã temporar în tarã, la serviciile teritoriale din subordinea Directiei de pasapoarte pe raza cãrora au avut ultimul domiciliu."
           18. La articolul 26 alineatele (1) si (5) vor avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 26. - (1) Furtul pasaportului se declarã, de îndatã ce a fost constatat, la cea mai apropiatã unitate de politie."
            ..................................................................................................................
            "(5) Cetãtenii români aflati în strãinãtate declarã furtul pasaportului la autoritãtile de politie competente, iar pierderea acestuia, la misiunea diplomaticã sau la oficiul consular român, care procedeazã conform prevederilor art. 4."
           19. Articolul 27 se abrogã.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 19 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ANDREI CHILIMAN

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 19 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ULM SPINEANU

Bucuresti, 17 noiembrie 1998.
Nr. 216.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pasapoartelor în România

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pasapoartelor în România si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 14 noiembrie 1998.
Nr. 401.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 39/1997 privind modificarea si completarea Legii contractului de management nr. 66/1993

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 39 din 10 iulie 1997 privind modificarea si completarea Legii contractului de management nr. 66/1993, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 11 iulie 1997, cu urmãtoarele modificãri si completãri:
           1. La articolul I punctul 1, articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 1. - Contractul de management este acordul dintre o persoanã juridicã care desfãsoarã o activitate economicã, în calitate de proprietar, si un manager cãruia îi esteîncredintatã organizarea, gestionarea si conducerea activitãtii proprietarului, pe baza unor obiective si criterii de performantã cuantificabile, în schimbul unei plãti."
           2. La articolul I punctul 2, articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 2. - Prevederile prezentei legi se aplicã societãtilor comerciale în care statul detine actiuni aferente unei cote de cel putin 50% din capitalul social, inclusiv celor rezultate din reorganizarea regiilor autonome."
           3. La articolul I punctul 5, articolul 51 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 51. - În vederea desemnãrii managerului, consiliul de administratie, conform mandatului adunãrii generale a actionarilor/asociatilor, constituie o comisie de selectie având urmãtoarele atributii:
            a) elaborarea cererii de ofertã si a criteriilor de selectie a managerului, pe care le supune spre aprobare consiliului de administratie;
            b) organizarea si desfãsurarea concursului de selectie a managerului;
            c) desemnarea câstigãtorului concursului de selectie."
           4. La articolul I punctul 6, articolul 6 alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
            "Comisia de selectie publicã în douã ziare de rãspândire nationalã si localã si afiseazã la sediul societãtii comerciale cererea de ofertã si criteriile de selectie a managerului."
           5. La articolul I punctul 7, articolul 7 alineatul 2 va avea urmãtorul cuprins:
            "Comisia de selectie procedeazã, în termen de 15 zile de la data expirãrii termenului de depunere a ofertelor, la selectarea si ierarhizarea acestora, în functie de punctajul obtinut de fiecare ofertant. În termen de 10 zile de la desemnarea candidatilor admisi va fi desemnat câstigãtorul concursului si vor fi restituite ofertele neselectate, cu specificarea rnotivelor."
           6. La articolul I punctul 8, articolul 8 va avea urmãtorul cuprins:
            "art. 8. - metodologia privind selectionarea managerilor si încheierea contractului de management va fi elaboratã de Fondul Proprietãtii de Stat, cu consultarea ministerelor de resort."
           7. La articolul I punctul 12, articolul 13 alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
            "Obiectivele si criteriile de performantã reprezintã, în expresie cantitativã si valoricã, principalele rezultate ale societãtii comerciale, pe care managerul se angajeazã sã le obtinã prin conducerea, organizarea si gestionarea activitãtii acesteia."
           8. La articolul I punctul 13, articolul 13 alineatul 4 va avea urmãtorul cuprins:
            "Fondul Proprietãtii de Stat poate consulta ministerul de resort cu privire la criteriile de performantã, în scopul adaptãrii acestora la strategia preconizatã pentru domeniul respectiv."
           9. La articolul I punctul 15, articolul 14 alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
            "Pentru realizarea criteriilor de performantã prevãzute în contract, managerul este învestit de consiliul de administratie cu depline puteri în organizarea, gestionarea si conducerea activitãtii societãtii comerciale, în limitele stabilite prin contractul de management."
           10. La articolul I punctul 16, articolul 14 alineatul 2 litera a) va avea urmãtorul cuprins:
            "a) aplicã strategiile si politicile de dezvoltare a societãtii comerciale, concepute împreunã cu consiliul de administratie al acesteia;"
           11. La articolul I punctul 17, articolul 14 alineatul 2 litera c) va avea urmãtorul cuprins:
            "c) managerul negociazã contractul colectiv de muncã, cu respectarea bugetului de venituri si cheltuieli, aprobat potrivit legii;"
           12. La articolul I punctul 20, articolul 14 alineatul 2 litera g) va avea urmãtorul cuprins:
            "g) alte abilitãri stabilite prin contract."
           13. La articolul I punctul 21, articolul 15 alineatul 2 va avea urmãtorul cuprins:
            "Din cota de participare a managerului la profitul societãtii comerciale, 75% va fi reprezentatã de actiuni distribuite la valoarea nominalã, contra numerar provenit din aceastã cotã de participare, dintre cele emise de respectivul agent pe piatã si gestionate de Fondul Proprietãtii de Stat."
           14. La articolul I punctul 30, articolul 23 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 23. - Lista cuprinzând managerii si administratorii revocati se întocmeste de cãtre Fondul Proprietãtii de Stat si se comunicã lunar, pentru afisare la filialele sale locale, la sediile autoritãtilor executive locale si la Oficiul National al Registrului Comertului."
           15. La articolul II, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
            "(1) În termen de 15 zile de la data publicãrii prezentei ordonante de urgentã în Monitorul Oficial al României, Fondul Proprietãtii de Stat si ministerele de resort vor proceda la modificarea si la completarea corespunzãtoare a metodologiei privind selectionarea managerilor si încheierea contractului de management, pe care o va supune Guvernului spre aprobare."

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 19 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ANDREI CHILIMAN

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 19 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ULM SPINEANU

Bucuresti, 17 noiembrie 1998.
Nr. 217.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 39/1997 privind modificarea si completarea Legii contractului de management nr. 66/1993

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 39/1997 privind modificarea si completarea Legii contractului de management nr. 66/1993 si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 14 noiembrie 1998.
Nr. 402.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Normativului privind caracteristicile tehnice ale bitumului neparafinos pentru drumuri

            Ministrul transporturilor,
            în temeiul art. 65 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicatã, al Ordonantei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile si al Hotãrârii Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor,
            emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobã Normativul privind caracteristicile tehnice ale bitumului neparafinos pentru drumuri, anexã la prezentul ordin.
            Art. 2. - Anexa face parte integrantã din prezentul ordin.
            Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare dupã 15 zile de la data publicãrii lui.

Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu

Bucuresti, 28 septembrie 1998.
Nr. 497.

ANEXÃ

NORMATIV
privind caracteristicile tehnice ale bitumului neparafinos pentru drumuri

           1. Generalitãti

            1.1. Obiect
            1.1.1. Prezentul normativ se referã la caracteristicile tehnice ale bitumului neparafinos pentru drumuri, provenit din titeiuri neparafinoase selectionate, care se prezintã ca o masã solidã sau semisolidã, cu proprietãti caracteristice de aglomerare.
            1.1.2. Bitumul neparafinos pentru drumuri se obtine prin oxidarea reziduului rãmas dupã distilarea uleiurilor din pãcurile rezultate de la distilarea primarã a titeiurilor mentionate mai sus.
            1.2. Domeniul de utilizare
            Bitumul neparafinos pentru drumuri se utilizeazã la executia lucrãrilor de drumuri publice, conform prescriptiilor tehnice în vigoare.
            1.3. Prescriptii generale
            Bitumul neparafinos pentru drumuri se fabricã în sase tipuri, diferentiate dupã domeniul valorilor de penetratie, la temperatura de 25°C:
            · D 25 / 40;
            · D 40 / 50;
            · D 60 / 80;
            · D 80 / 100;
            · D 100 / 120;
            · D 180 / 200.
            1.4. Referinte

STAS 35-81 Determinarea densitãtii
STAS 41-78 Prelevarea probelor de bitum
STAS 42-68 Bitumuri. Determinarea penetratiei
STAS 60-69 Bitumuri. Determinarea punctului
de înmuiere. Metoda inel si bilã
SR 61-96 Bitumuri. Determinarea ductilitãtii
STAS 113-74 Bitumuri. Determinarea punctului
de rupere Fraass
STAS 115-80 Bitumuri. Substante solubile în sol-
venti organici
STAS 4225-79 Produse petroliere. Ambalare,
marcare, depozitare, transport si
manipulare
STAS 5489-80 Bitumuri. Determinarea punctului de
inflamabilitate Marcusson
STAS 8098-68 Bitum. Determinarea continutului în
parafinã
STAS 10969/3-83 Lucrãri de drumuri. Adezivitatea
bitumurilor peritru drumuri, la agre-
gatele naturale. Metoda de deter-
minare cantitativã
AND 521 R-93 Instructiuni tehnice privind determi-
narea compozitiei chimice a bitu-
mului pe patru fractiuni
AND 535 Instructiuni tehnice pentru determi-
narea stabilitãtii în strat subtire
a bitumului pentru drumuri. Încercarea
TFOT
AND 536 Instructiuni tehnice pentru determi-
narea stabilitãtii în strat subtire a
bitumului pentru drumuri. Încercarea
RTFOT

           2. Conditii tehnice
            Tipurile de bitum neparafinos pentru drumuri trebuie sã îndeplineascã conditiile tehnice prevãzute în tabelul anexat.

           3. Controlul calitãtii
            3.1. Verificãri de lot
            3.1.1. Mãrimea lotului este de maximum 500 tone produs din acelasi sortiment de bitum.
            3.1.2. La fiecare lot se verificã toate conditiile tehnice de calitate, rnentionate la pct. 2, cu exceptia continutului de parafinã si a densitãtii.
            3.1.3. La verificare, produsul trebuie sã corespundã conditiilor tehnice de calitate prevãzute la pct. 2.
            3.2. Verificãri periodice
            3.2.1. Verificãrile periodice se executã, trimestrial, pe unul dintre loturile care au corespuns verificãrilor de lot în perioada respectivã si constau în determinarea continutului de parafinã si a densitãtii.
            3.2.2. La verificare, produsul trebuie sã corespundã conditiilor tehnice de calitate respective, prevãzute la pct. 2.
            3.2.3. Conditia de calitate care se verificã periodic estegarantatã de producãtor pentru toate livrãrile de produs.
            3.3. Prelevarea probelor
            Prelevarea probelor pentru verificarea calitãtii se efectueazã conform STAS 41-78.
            3.4. Ambalare, marcare, depozitare, transport, manipulare si documente
            3.4.1. Ambalarea, marcarea, depozitarea, transportul si manipularea se fac conform STAS 4225.
            3.4.2. Fiecare lot de livrare trebuie sã fie însotit de documentul de Certificare a calitãtii, întocmit conform dispozitiilor legale în vigoare.
 

Nr.
crt.
Caracteristici
U.M.
Tipuri de bitum
Metoda de
determinare
D25/40
D40/50
D60/80
D80/100
D100/120
D180/200
1
Penetratie la 25°C
1/10 mm
25...40
40...50
60...80
80...100
100...120
180...200
STAS 42-68
2
Punct de înmuiere inel si bilã
°C
57...67
55...60
49...55
43...49
43...46
38...42
STAS 60-69
3
Ductibilitate la:
 
 
5°C, minimum
cm
-
-
4,0
5,0
6
9,0
SR 61
 
13°C
cm
în curs de evaluare
SR 61
 
25°C, minimum
cm
25
50
100
100
100
100
SR 61
4
Punct de rupere FRAASS, maximum
°C
-10
-12
-13
-15
-15
-17
STAS 113-74
5
Punct de inflamabilitate Marcusson,
minimum
°C
260
260
250
250
250
240
STAS 5489-80
6
Solubilitate în solventi organici,
minimum
%
99
99
99
99
99
99
STAS 115-80
7
Stabilitate în film subtire a bitumului
la 163°C:
 
 
 
a) metoda TFOT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pierderea de masã, maximum
%
-
0,70
0,80
0,80
0,80
-
 AND 535
 
penetratia rezidualã, maximum
%
-
52
50
47
47
-
 
cresterea punctului de înmuiere,
maximum
°C
-
10
10
9
9
-
 
ductilitatea rezidualã la 25°C,
minimum
cm
-
35
50
75
75
-
 
b) metoda RTFOT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pierderea de masã, maximum
 %
 -
 0,80
0,90
0,90
1
 AND 536
 
penetratia rezidualã, maximum
 %
 -
52
50
47
47
-
cresterea punctului de înmuiere,
maximum
°C
-
10
10
10
10
-
ductilitatea rezidualã la 25°C,
minimum
cm
-
35
50
75
75
-
8
Continut de parafinã, maximum
%
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
STAS 8099-68
9
Densitate la 15°C
g/cm3
1,000
0,998
0,995
0,992
0,992
0,990
STAS 35-81
10
Indice de instabilitate coloidalã,
maximum
-
-
-
-
0,50
0,50
-
Indicele AND
nr. 521 R/1993
11
Adezivitate pe agregat-etalon*),
minimum
%
-
80
80
80
80
80
STAS 10.969/3-83
*) Agregat-etalon = agregat Chileni, sortiment 5...8.