MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul X - Nr. 42    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     30 ianuarie 1998

SUMAR

           18. - ORDONANTA pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania, Banca Europeana de Investitii si Societatea Nationala de Telecomunicatii "romtelecom" S.A., semnat la Luxembourg si la Bucuresti la 12 si, respectiv, la 14 noiembrie 1997, aferent transei a II-a,finantarea Proiectului de dezvoltare a telecomunicatiilor

           21. - ORDONANTA pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitatii imobiliare, in suma de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998

           22. - ORDONANTA pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania, Banca Europeana de Investitii si Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice "radet" Bucuresti, privind finantarea Proiectului de reabilitare si modernizare a sistemului de termoficare din municipiul Bucuresti, semnat la Luxembourg si Bucuresti la data de 12 si, respectiv, 14 noiembrie 1997

            32. - ORDONANTA privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publica centrala

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMANIEI

GUVERNUL ROMANIEI

ORDONANTA
pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania, Banca Europeana de Investitii si Societatea Nationala de Telecomunicatii "romtelecom" S.A., semnat la Luxembourg si la Bucuresti la 12 si, respectiv, la 14 noiembrie 1997, aferent transei a II-a, finantarea Proiectului de dezvoltare a telecomunicatiilor

            In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei, precum si ale art. 1 lit. a) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
            Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:
            Art. 1. Se ratifica Acordul de imprumut dintre Romania, Banca Europeana de Investitii si Societatea Nationala de Telecomunicatii Romtelecomi S.A., semnat la Luxembourg si Bucuresti la 12 si, respectiv, la 14 noiembrie 1997, aferent transei a II-a, in valoare de 40 milioane ECU echivalent, privind finantarea Proiectului de dezvoltare a telecomunicatiilor.
            Art. 2. Se autorizeaza Guvernul Romaniei ca, prin Ministerul Finantelor, de comun acord cu Banca Europeana de Investitii si cu Societatea Nationala de Telecomunicatii "romtelecom" S.A. sa introduca, pe parcursul utilizarii imprumutului, in raport cu conditiile de derulare a acordului de imprumut mentionat la art. 1, amendamente la continutul acestuia, care privesc: realocari de fonduri, modificari in structura imprumutului pe componente, modificari de termene, precum si orice alte modificari care nu sunt de natura sa sporeasca obligatiile financiare ale Romaniei fata de Banca Europeana de Investitii sau sa determine noi conditionalitati economicefatadeceleconveniteinitialintre parti.
            Guvernul va raporta periodic Parlamentului asupra amendamentelor la acordul de imprumut, in cadrul Raportului privind datoria publica externa a Romaniei.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemneaza:
p. Ministrul finantelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat
Ministrul comunicatiilor,
Sorin Pantis
p. Ministrul afacerilor externe,
Gabriel Gafita,
secretar de stat

Bucuresti, 30 ianuarie 1998.
Nr. 18.

BANCA EUROPEANA DE INVESTITII
ROMANIA PROIECT DE DEZVOLTARE A TELECOMUNICATIILOR/B
Luxembourg, 12 noiembrie 1997
Bucuresti, 14 noiembrie 1997

Prezentul acord este incheiat intre:
Romania, reprezentata de Ministerul Finantelor, avand sediul in str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucuresti, Romania, prin domnul Corneliu Gorcea, secretar de stat, denumita in continuare Imprumutatul, ca prima parte,
Banca Europeana de Investitii, avand sediul in Bd. Konrad Adenauer nr. 100, Luxembourg-Kirchberg, Marele Ducat al Luxembourgului, reprezentata prin domnul K. J. Andreopoulos, director, si domnul Guido Bruch, sef de departament, denumita in continuare Banca, ca a doua parte, si
Societatea Nationala de Telecomunicatii Romtelecomi S.A., Bd. Libertatii nr. 14-16, sectorul 5, Bucuresti, Romania, reprezentata prin domnul Silviu Agapi, director general si presedintele Consiliului de administratie, denumita in continuare ROMTELECOM, ca a treia parte.
Avand in vedere ca:
1. Comunitatile Europene si Imprumutatul au incheiat un acord de asociere intre Comunitatile Europene si statele membre, pe de o parte, si Romania, pe de alta parte, denumit in continuare Acordul european.
2. In cadrul Acordului European si urmare Deciziei Consiliului nr. 97/256/EC din 14 aprilie 1997, Consiliul Guvernatorilor Bancii a luat nota de aceasta decizie si a autorizat pe data de 9 iunie 1997 acordarea de imprumuturi pentru proiecte de investitii Romania.
3. In conformitate cu Acordul-cadru dintre Romania si BancaEuropeanade Investitii, care reglementeaza activitatea Bancii in Romania, semnat de Banca si deImprumutat la data de 4 5 iunie 1997 si ratificat de catre Imprumutat prin Ordonanta Guvernului nr. 33 din 25 august 1997, denumit in continuare Acord-cadru, Guvernul Imprumutatului a facut cunoscut ca finantarea in cadrul prezentului acord de imprumut este in concordanta cu obiectivele Acordului-cadru.
4. Imprumutatul a propus initierea unui proiect, denumit in continuare Proiectul, care se va realiza de catre ROMTELECOM, cuprinzand extinderea si modernizarea retelei de telecomunicatii in Romania, asa cum este expus detaliat in descrierea tehnica prezentata in anexa A la prezentul acord denumita in continuare Descrierea tehnica.
5. Costul total estimat al Proiectului este de 418 milioane ECU (patru sute optsprezece milioane ECU), inclusiv rezerve si dobanda in perioada constructiei.
6. Costul Proiectului va fi finantat astfel:
milioane ECU echivalent
Fondurile proprii ale ROMTELECOM 213
Imprumutul BERD (acordat in 1992 transa a II a) 35
Alte imprumuturi 50
Pentru a completa finantarea, Imprumutatul a solicitat
Bancii un imprumut in valoare de 120
TOTAL: 418*) Traducere.
7. Conform art. 4 din Acordul-cadru, Imprumutatul se angajeaza ca, pe durata oricarei operatiuni incheiate conform art. 2 al prezentului acord, Romania va:
a) asigura: (i) ca beneficiarii pot converti in orice moneda pe deplin convertibila, la cursul de schimb predominant, sumele in moneda nationala a Romaniei necesare platii la timp a tuturor sumelor datorate catre Banca, cu privire la imprumuturile si garantiile legate de orice proiect; si (ii) ca aceste sume vor fi liber, imediat si efectiv transferabile;
b) asigura: (i) ca Banca va putea converti in orice moneda pe deplin convertibila, la cursul de schimb predominant, sumele in moneda nationala a Romaniei primite de Banca sub forma platilor, in legatura cu imprumuturile si garantiile sau orice alte activitati, si ca Banca poate sa transfere in mod liber, imediat si efectiv sumele astfel convertite; sau, dupa cum va opta Banca (ii) aceasta poate dispune in mod liber de aceste sume pe teritoriul Romanieii.
8. Conform art. 3 din Acordul-cadru, Imprumutatul se angajeaza ca Dobanda si toate celelalte plati datorate Bancii in legatura cu activitatile prevazute de prezentul acord, la fel ca si activele si veniturile Bancii, aferente acestor activitati, vor fi exceptate de la impozitare. Nici o activitate desfasurata de catre Banca pe teritoriul Romaniei, prevazuta de prezentul acord, nu va supune, prin ea insasi, Banca sau activele sale impozitariii.
9. Prin Acordul de imprumut, datat 9 16 mai 1995, Banca a acordat Imprumutatului un prim credit in valoare de 80.000.000 ECU echivalent (optzeci milioane ECU).
10. Banca, apreciind ca finantarea Proiectului corespunde obiectului sau de activitate si avand in vedere cele expuse mai sus, a hotarat sa dea curs cererii Imprumutatului si ROMTELECOM prin acordarea unui al doilea credit, la valoarea ramasa de 40.000.000 ECU echivalent (patruzeci milioane ECU) si care urmeaza sa fie folosit exclusiv pentru finantarea Proiectului.
11. Imprumutatul va incheia un acordcu ROMTELECOM, denumit in continuare Acord de subimprumut, in scopul de a subimprumuta ROMTELECOM suma totala de 40.000.000 ECU (patruzeci milioane ECU), acordata Imprumutatului prin prezentul acord.
12. Domnul Corneliu Gorcea este pe deplin autorizat, conform celor descrise in Documentul I, sa semneze prezentul acord in numele Imprumutatului, iar domnul Silviu Agapi este pe deplin autorizat, conform celor descrise in Documentul II, sa semneze prezentul acord in numele ROMTELECOM.
13. Consiliul Europei a decis, la Reuniuneade la Madriddin data de 15-16 decembrie 1995, schimbarea numelui unitatii monetare europene din ECUi in euroi din momentul inceperii celei de a III-a etape a Uniunii Europene Monetare si Economice (EMU) si Rezolutia Consiliului (RC) nr. 1103/1997 din data de 17 iunie 1997 a reglementat anumite aspecte referitoare la introducerea euro.
14. Referirile din prezentul acord la articole, preambul, anexe si documente constituie referiri la articolele din preambulul, anexele si documentele atasate la prezentul acord.
Se convin prin prezentul acord urmatoarele:

ARTICOLUL 1
Trageri

1.01. Suma creditului
Prin prezentul acord, Banca acorda Imprumutatului, iar Imprumutatul accepta un credit, denumit in cele ce urmeaza credit, in valoare de 40.000.000 ECU echivalent (patruzeci milioane ECU) in unicul scop de a finanta partial Proiectul, asa cum este descris in Descrierea tehnica.
ECU este definit in anexa B la prezentul acord si va fi tratat pentru toate scopurile prezentului acord ca fiind o moneda.
1.02. Proceduri de tragere
A. Creditul va fi tras in cel mult 10 transe, denumite in prezentul acord transele, iar fiecare, denumita transa, care vor fi fiecare in valoare echivalenta cu cel putin 2 milioane ECU, cu exceptia ultimei trageri, si nu vor depasi echivalentul a 14 milioane ECU.
B. Tragerea fiecarei transe va fi conditionata de primirea de catre Banca a unei cereri scrise, denumita in continuare Cerere, de la Imprumutat prin ROMTELECOM, in care sa se specifice:
a) suma transei;
b) moneda sau monedele in care Imprumutatul, prin ROMTELECOM, prefera ca transa sa fie trasa si care sa fie moneda sau monedele la care se refera art. 1.03;
c) rata sau ratele dobanzii aplicabile, comunicate anterior de Banca, daca este cazul;
d) data preferata pentru tragere, intelegandu-se ca Banca poate elibera transa in termen de pana la 4 luni calendaristice de la data cererii.
Nici o cerere nu va putea fi efectuata mai tarziu de 31 mai 2002. Sub rezerva prevederilor art. 1.02 C, fiecare cerere este irevocabila.
C. Daca cererea va fi intocmita in conformitate cu prevederile art. 1.02 A si sub rezerva prevederilor art. 1.04 si 1.07, intr-un interval cuprins intre 10 si 15 zile inainte de data platii, Banca va remite Imprumutatului, prin ROMTELECOM, un aviz, denumit in continuare aviz de tragere, care: (i) va confirma suma si structura, pe monede, a transei specificate in cerere; (ii) va specifica rata sau ratele dobanzii determinate in conformitate cu prevederile art. 3.01A; si (iii) va preciza data tragerii transei. In cazul in care rata dobanzii specificata in avizul de tragere depaseste rata respectiva indicata anterior de Banca sau incazulincaresuma sau structura, pe monede, a transei nu este in conformitate cu cererea, Imprumutatul, prin ROMTELECOM, poate ca, in curs de 3 zile lucratoare luxemburgheze de la primirea avizului de tragere, sa revoce cererea prin notificare catre Banca si, in consecinta, cererea si avizul de tragere nu vor mai avea efect.
D. Tragerea va fi facuta in acel cont bancar pe numele ImprumutatuluisaualROMTELECOM, pe care Imprumutatul, prin ROMTELECOM, il va notifica Bancii cu cel putin 8 zile inainte de data tragerii, cu conditia ca pentru fiecare moneda sa fie notificat nu mai mult de un cont.
1.03. Moneda tragerii
Sub rezerva existentei de disponibilitati, Banca va disponibiliza fiecare transa in moneda sau monedele specificate in avizul de tragere. Moneda tragerii va fi oricare dintre monedele specificate in anexa C la prezentul acord.
Pentru calcularea echivalentului in ECU a oricarei sume trase in oricare dintre aceste monede, cursul de schimb utilizat va fi cursul de schimb indicat in anexa C la prezentul acord.
1.04. Conditii pentru tragere
A. Tragerea primei transe conform art. 1.02 va fi conditionata de indeplinirea, in mod satisfacator pentru Banca, a urmatoarelor conditii, respectiv ca inainte de data cererii:
a) Consilierul juridic al Imprumutatului sa fi emis un aviz juridic favorabil privind legalitatea semnarii de catre Imprumutat a prezentului acord si a celorlalte documente, incluzand dar nelimitandu-se la evidentele mentionate la lit. d) a prezentului articol, in termeni acceptabili Bancii;
b) Consilierul juridic al ROMTELECOM sa fi emis un aviz juridic favorabil privind legalitatea semnarii de catre ROMTELECOM a prezentului acord si a celorlalte documente, in termeni acceptabili Bancii;
c) toate aprobarile necesare sa fi fost obtinute, astfel incat sa permita ROMTELECOM sa efectueze trageri din imprumut si Imprumutatului sa ramburseze imprumutul (asa cum este definit in art. 2.01) si sa plateasca dobanda si celelalte sume datorate conform prevederilor prezentului acord; aceste aprobari trebuie extinse si asupra deschiderii si gestionarii conturilor in care Imprumutatul solicita Bancii sa disponibilizeze sumele imprumutului;
d) Banca sa fi primit autorizarea scrisa, emisa de Imprumutat, prin care ROMTELECOM este imputernicit sa solicite trageri si sa primeasca sumele corespunzatoare, in numele Imprumutatului;
e) Banca sa fi primit dovezi satisfacatoare privind imputernicirea domnului Corneliu Gorcea si a domnului Silviu Agapi de a semna acest acord, respectiv in numele Imprumutatului si al ROMTELECOM, si o copie satisfacatoare de pe imputernicirea Consiliului de administratie, autorizand participarea ROMTELECOM la acest acord.
Daca o cerere pentru tragerea primei transe este facuta inainte de primirea de catre Banca a unor dovezi satisfacatoare pentru ea ca aceste conditii au fost indeplinite, acea cerere va fi considerata ca fiind primita de Banca la acea data cand conditiile vor fi fost indeplinite.
B. Fiecare tragere ulterioara va fi conditionata de primirea de catre Banca, inainte de data cererii respective, a unor documente justificative satisfacatoare pentru ea, care sa ateste ca ROMTELECOM a cheltuit pentru acele componente care urmeaza sa fie finantate partial de catre Banca, asa cum este mentionat in Descrierea tehnica, o suma cel putin egala cu valoarea tuturor sumelor anterioare disponibilizate de Banca (fara impozite si taxe vamale), mai putin suma de 2 milioane ECU, cu exceptia ultimei trageri.
Mai mult, fiecare tragere va fi conditionata de convingerea permanenta a Bancii ca au fost alocate suficiente fonduri sau ca acestea urmeaza sa fie disponibilizate catre ROMTELECOM, astfel incat sa se asigure executarea si implementarea la timp a Proiectului, conform programului descris in Descrierea tehnica.
C. In plus fata de conditiile prevazute la art. 1.04B, mentionat anterior, ultima tragere va fi supusa conditiei ca toate sumele trase anterior sa fi fost cheltuite pentru Proiect, asa cum se prevede in articolul amintit, sau Imprumutatul, prin ROMTELECOM, sa prezinte documente satisfacatoare, in sensul ca aceste sume urmeaza sa fie cheltuite in decurs de 60 de zile de la data la care tragerea a fost solicitata.
Orice tragere efectuata pentru finantarea de cheltuieli in avans va fi conditionata de primirea, in decurs de 90 de zile, a unor documente satisfacatoare pentru Banca, in sensul ca suma respectivei trageri sau a tragerilor, dupa cum este cazul, a fost corect cheltuita pentru Proiect.
D. Pentru calcularea echivalentului in ECU al sumelor cheltuite, Banca va utiliza cursul de schimb in vigoare aplicabil in a 30-a zi dinaintea datei cererii.
E. Daca o parte a evidentelor furnizate de Imprumutat prin ROMTELECOM nu este considerata satisfacatoare de catre Banca, Banca poate actiona conform ultimului paragraf al art. 1.04 A sau poate disponibiliza, proportional, mai putin decat suma solicitata.
1.05. Comision de amanare
Daca tragerea vreunei transe este amanata la cererea Imprumutatului, prin ROMTELECOM (cu consimtamantul Bancii), Imprumutatul va plati comision de amanare pentru partea de transa netrasa la o rata anuala de 1%, calculata de la data initial specificata a tragerii pana la data efectiva a tragerii sau, daca transa nu este trasa (in intregime), pana la data anularii sau revocarii acelei transe. Cererea pentru amanare trebuie sa fie primita de Banca cu cel putin 8 zile calendaristice inainte de data initiala a tragerii. Acest comision se va acumula de la zi la zi si va fi platibil la fiecare dintre datele specificate in art. 5.03.
1.06. Anularea creditului
Daca costul Proiectului va fi mai mic decat cifra estimata in preambul, Banca poate, cu instiintarea Imprumutatului, sa anuleze portiunea din credit corespunzatoare diferentei.
Imprumutatul poate, oricand, cu instiintarea Bancii, sa anuleze integral sau partial orice suma netrasa din credit.
Daca Imprumutatul anuleaza vreo transa pentru care cererea efectuata de imprumutat, prin ROMTELECOM, nu a fost revocata conform prevederilor art. 1.02C, acesta va plati un comision flat, calculat la valoarea anulata, egal cu jumatatea ratei dobanzii aplicate de Banca la data anularii, asupra imprumuturilor acordate de aceasta in aceleasi proportii intre monede si cu o perioada de rambursare de 15 ani. Acest comision va fi platibil suplimentar oricarui alt comision platibil conform art. 1.05.
1.07. Revocarea si suspendarea creditului
Banca poate, prin instiintarea Imprumutatului, revoca partea netrasa a creditului, in orice moment si cu efect imediat:
a) ca urmare a aparitiei oricarui eveniment mentionat in art. 10.01.(A) sau (B); sau b) daca vor surveni situatii exceptionale, care vor afecta negativ accesul Bancii la pietele de capital nationale sau internationale de referinta.
Ca alternativa, daca Banca apreciaza ca o situatie de scrisa in cazul a) sau b) a survenit, dar are caracter temporar, ea poate suspenda, prin notificarea Imprumutatului, partea netrasa a creditului. In acest caz, suspendarea va continua pana cand, urmare emiterii unei cereri suplimentare, Banca va fi din nou in masura sa emita un aviz de tragere.
Totusi Banca nu va fi indreptatita sa revoce sau sa suspende, pe motivele din cazul b), vreo transa care a facut obiectul unui aviz de tragere.
Creditul va fi considerat revocat, daca Banca solicita rambursarea conform prevederilor art. 10. Daca creditul este revocat pentru alte motive decat cele ce decurg din cazul b) de mai sus, Imprumutatul va plati un comision pentru suma a carei tragere a fost solicitata, la o rata anuala de 0,75%, calculata de la data cererii respective pana la data revocarii.
Un astfel de comision va fi platibil suplimentar oricarui comision platibil conform prevederilor art. 1.05.
1.08. Moneda comisioanelor
Comisioanele datorate de Imprumutat Bancii conform art. 1 vor fi calculate si platibile in ECU.

ARTICOLUL 2
Imprumutul

2.01. Suma imprumutului
Imprumutul, denumit in continuare imprumutul, va cuprinde totalul sumelor in monedele disponibilizate de Banca, asa cum vor fi fost notificate de Banca cu ocazia tragerii fiecarei transe.
2.02. Moneda de rambursare
Fiecare rambursare, conform prevederilor art. 4 sau, dupa caz, art. 10, va fi efectuata in monedele disponibilizate si in proportiile aferente acestora in soldul imprumutului.
2.03. Moneda pentru dobanda si alte obligatii de plata
Dobanda si celelalte obligatii platibile conform art. 3, 4 si 10 vor fi calculate si vor fi platibile proportional in fiecare moneda in care imprumutul este rambursabil.
Orice alte plati vor fi efectuate in moneda specificata de Banca, avand in vedere moneda in care s-au efectuat cheltuielile ce urmeaza a fi rambursate prin acea plata.
2.04. Notificari ale Bancii
Dupa tragerea fiecarei transe, Banca va transmite Imprumutatului si ROMTELECOM o situatie rezumativa cuprinzand suma, compozitia monedelor, data tragerii, graficul de rambursare si rata sau ratele dobanzii pentru acea transa.

ARTICOLUL 3
Dobanda

3.01. Rata dobanzii
A. Soldul nerambursat al fiecarei transe va fi purtator de dobanda la rata sau ratele specificate in avizul de tragere respectiv, care rata va fi rata sau ratele dobanzii aplicabile la data emiterii avizului de tragere pentru imprumuturile exprimate in moneda sau mondele respective si acordate de Banca imprumutatilor sai in aceiasi termeni de rambursare si in aceleasi conditii de plata a dobanzii ca pentru transa in cauza.
B. Dobanda va fi platibila semestrial la datele specificate in art. 5.03.
3.02. Dobanda la sumele cu scadenta depasita
Fara ca acest lucru sa fie considerat o incalcare a prevederilor art. 10 si prin exceptie de la prevederile art. 3.01, dobanda se va acumula pentru oricare suma cu scadenta depasita, de la data scadentei prevazute pentru plata pana la data efectiva a platii, la o rata anuala calculata dupa cum urmeaza:
a) pentru o suma datorata in cadrul oricarei transe, la o rata egala cu suma dintre: (i) 2,5% (doua virgula cinci procente); si (ii) rata corespunzatoare specificata conform art. 3.01.; si
b) pentru orice alta suma, la o rata egala cu suma dintre: (i) 2,5% (doua virgula cinci procente); si (ii) rata dobanziiperceputedeBancala data scadentei pentru imprumuturi acordate in aceeasi moneda pe termen de 15 ani.
Aceasta dobanda este platibila in aceeasi moneda ca si suma restanta asupra careia se aplica.

ARTICOLUL 4
Rambursarea

4.01. Rambursarea normala
Imprumutatul va rambursa imprumutul conform graficului de rambursare prezentat in anexa C.
4.02. Rambursarea anticipata voluntara
A. Imprumutatul poate rambursa anticipat, in intregime sau partial, o transa, cu conditia notificarii Bancii in scris, denumita in continuare notificare de rambursare anticipata specificand suma de rambursare anticipata, denumita in continuare suma de rambursare anticipata, si data de rambursare anticipata propusa, denumita in continuare data de rambursare anticipata, care va fi o data specificata in art. 5.03, denumita in continuare, fiecare, data de rambursare. Notificarea de rambursare anticipata va fi transmisa Bancii cu cel putin o luna inainte de data de rambursare anticipata. Rambursarea anticipata va fi conditionata de plata de catre Imprumutat a compensarii, daca este cazul, datorata Bancii in concordanta cu prevederile paragrafelor B si C de mai jos.
B. Suma compensarii datorate pentru transa rambursata anticipat va fi suma deficitului inregistrat de Banca in legatura cu dobanda datorata la fiecare semestru care se incheie la datele de rambursare care urmeaza dupa data de rambursare anticipata, calculat in modul stabilit in urmatorul subparagraf si diminuat conform paragrafului C.
Suma deficitului va fi calculata ca fiind suma cu care
(x) dobanda care ar fi trebuit sa fie platibila in timpul semestrului, corespunzator partii din transa rambursata anticipat,
depaseste
(y) dobanda care ar fi trebuit sa fie platibila in timpul semestrului respectiv, daca ar fi fost calculata la rata de referinta, pentru scopul careia rata de referinta inseamna rata anuala a dobanzii (redusa cu 15 puncte procentuale), determinata de catre Banca la o data ce cade cu o luna inainte de data de rambursare anticipata si care urmeaza sa fie rata standard pentru un imprumut acordat in moneda respectiva, avand aceleasi caracteristici financiare ca ale transei si, in special, aceeasi periodicitate pentru plata dobanzii, aceeasi durata ramasa pana la maturitate si acelasi mod de rambursare.
Rata dobanzii pe care Banca, urmand procedurile stabilite de Consiliul directorilor Bancii, o aplica unui imprumut este, conform statutului Bancii, determinata pe baza conditiilor predominante pe piata de capital.
C. Fiecaresumaastfelcalculata va fi diminuata in functie de data de rambursare anticipata, prin aplicarea unei rate egale cu rata determinata conform alin. (y) al paragrafului B.
D. Banca va notifica Imprumutatului asupra compensarii datorate sau, dupa caz, asupra absentei acesteia la ora 12:00 a.m., ora Luxembourgului, intr-o zi lucratoare atat in Luxembourg, cat si in Bucuresti, care urmeaza dupa notificarea de rambursare anticipata. Daca pana la ora 17:00, ora Luxembourgului in ziua notificarii, Imprumutatul nu confirma in scris intentia sa de a efectua rambursarea voluntara in termenii notificati de Banca, notificarea de rambursare anticipata nu va avea efect.
In afara de cele mentionate, Imprumutatul va fi obligat sa efectueze plata in conformitate cu notificarea de rambursare anticipata, impreuna cu dobanda acumulata la suma de rambursare anticipata, precum si orice alta suma datorata conform art. 4.02.
4.03. Rambursarea anticipata obligatorie
A. Daca Imprumutatul sau ROMTELECOM ramburseaza anticipat, in mod voluntar, integral sau partial, orice alt imprumut contractat initial pe o perioada mai mare de 5 ani, Banca poate solicita rambursarea anticipata a unei astfel de parti din suma imprumutului, neachitata in acel moment, in proportia in care suma rambursata anticipat acopera suma totala nerambursata a tuturor imprumuturilor de acest fel.
Banca va adresa Imprumutatului cererea sa, daca este cazul, in termen de 4 saptamani de la primirea notificarii respective, conform art. 8.02 a) si/sau art. 8.03 c)(ii). Orice suma ceruta de Banca va fi platita, impreuna cu dobanda acumulata, la data indicata de Banca, data care nu va preceda data de rambursare anticipata a celuilalt imprumut.
Rambursarea anticipata a unui imprumut printr-un nou imprumut, cu termen de rambursare cel putin tot atat de mare ca termenul neexpirat al imprumutului rambursat anticipat, nu va fi considerata rambursare anticipata.
B. Daca costul total al Proiectului se va diminua semnificativ fata de cel mentionat in preambul, Banca poate cere rambursarea anticipata a imprumutului, proportional cu diferenta.
C. Daca ROMTELECOM ramburseaza anticipat, in totalitate sau partial, sumele subimprumutate lui in conformitate cu prevederile Acordului de subimprumut, chiar daca rambursarea anticipata se face voluntar sau in baza cererii Imprumutatului, acesta din urma va rambursa anticipat Bancii echivalentul acestor sume. Aceasta rambursare anticipata, impreuna cu o prima calculata la suma care urmeaza sa fie rambursata anticipat in conformitate cu prevederile art. 4.02, va fi scadenta la data cea mai apropiata specificata in art. 5.03.
D. In cazul oricarei rambursari anticipate datorate in temeiul articolului 4.03, Imprumutatul poate alege transa sau transele care urmeaza sa fie rambursate anticipat.
4.04. Prevederi generale privind rambursarea anticipata conform art. 4
Rambursarea anticipata va fi efectuata in toate monedele transei in cauza, proportional cu sumele de rambursat respective, in afara cazului in care Imprumutatul hotaraste, conform prevederilor art. 4.02, sa ramburseze anticipat suma nerambursata in una sau mai multe monede in cadrul transei, la alegere.
In cazul unei rambursari anticipate partiale in toate monedele, fiecare suma rambursata anticipat va fi redusa, proportional, din fiecare rata ramasa neachitata.
Prevederile art. 4 se vor aplica fara a prejudicia prevederile art. 10.

ARTICOLUL 5
Platile

5.01. Locul platii
Fiecare suma platibila de Imprumutat conform prevederilor prezentului acord va fi platita in contul notificat de Banca Imprumutatului. Banca va indica contul cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita pentru prima plata pe care o face Imprumutatul si va notifica orice schimbare a contului cu nu mai putin de 15 zile inainte de data primei plati de la care se aplica modificarea.
Aceasta perioada de notificare nu se aplica in cazul platilor efectuate in temeiul art. 10.
5.02. Calculul platilor referitoare la fractiuni de an
Orice suma datorata sub forma de dobanda, comision sau in alt mod de catre Imprumutat, conform prevederilor prezentului acord, si calculata pentru orice fractiune din an, va fi calculata pe baza anului de 360 de zile si a lunii de 30 de zile.
5.03. Datele de plata
Sumele datorate semestrial, conform prevederilor prezentului acord, sunt platibile Bancii la 10 mai si 10 noiembrie in fiecare an.
Alte sume datorate conform prevederilor prezentului acord sunt platibile in termen de 7 zile lucratoare de la primirea de catre Imprumutat a cererii emise de Banca.
O suma datorata de Imprumutat va fi considerata platita in momentul in care a fost primita de Banca.

ARTICOLUL 6
Angajamente speciale

6.01. Utilizarea imprumutului si a altor fonduri
Imprumutatul, prin ROMTELECOM, va folosi sumele imprumutului si celelalte fonduri mentionate in planul de finantare descris in preambul, exclusiv pentru executarea Proiectului.
6.02. Realizarea Proiectului
ROMTELECOM se angajeaza sa realizeze Proiectul in concordanta cu Descrierea tehnica si sa-l finalizeze pana la data specificata in aceasta descriere sau asa cum aceasta poate fi modificata periodic, cu aprobarea Bancii.
6.03. Costul majorat al Proiectului
Daca costul Proiectului depaseste cifra estimata, prezentata la pct. 5 din preambul, Imprumutatul sau ROMTELECOM vor obtine finantare pentru a acoperi depasirea costului, fara a apela la Banca, astfel incat sa permita ROMTELECOM sa finalizeze Proiectul in concordanta cu Descrierea tehnica. Planurile Imprumutatului de finantare a depasirii costurilor vor fi comunicate Bancii fara intarziere.
6.04. Procedura de licitatie
Imprumutatul si ROMTELECOM se angajeaza sa cumpere bunuri, sa achizitioneze servicii si sa comande lucrari pentru Proiect, in mod adecvat si satisfacator pentru Banca, pe cat posibil, prin licitatie internationala deschisa pe baze egale nationalilor din toate tarile, cu mentiunea ca exportatorii de bunuri care, la data castigarii licitatiei, fac obiectul unor taxe antidumping definitive, impuse de Consiliul Uniunii Europene, vor fi in mod normal exclusi de la adjudecarea licitatiei, in masura in care licitatia se refera la astfel de bunuri.
6.05. Asigurare
Atat timp cat imprumutul este nerambursat, ROMTELECOM va asigura in mod adecvat toate lucrarile si proprietatile care fac parte din Proiect, in concordanta cu practica normala pentru lucrari similare de interes public pe teritoriul Romaniei.
6.06. Intretinere
Atat timp cat imprumutul este nerambursat, Imprumutatul si ROMTELECOM vor asigura ca toate proprietatile care fac parte din Proiect sa fie intretinute, reparate, revizuite si innoite dupa cum este necesar, pentru a fi pastrate in buna stare de functionare.
6.07. Auditul conturilor
Imprumutatul si ROMTELECOM se angajeaza, incepand cu anul financiar 1997, ca ROMTELECOM:
a) sa deschida evidente financiar-contabile si documente in conformitate cu standardele internationale; si
b) sa fi numit ca auditori o firma de reputatie internationala, acceptabila Bancii, cu capacitate demonstrata de expertizare, in conformitate cu standardele internationale acceptate de audit.
6.08. Angajamente financiare
Imprumutatul se angajeaza ca ROMTELECOM, printr-o conducere eficienta si o politica tarifara corespunzatoare, sa asigure mentinerea unei structuri financiare adecvate, in mod special sa realizeze un nivel al fondurilor proprii suficient sa asigure acoperirea serviciului datoriei, precum si acoperirea unei proportii rezonabile a programului de investitii convenit si a necesitatilor de intretinere a acestuia.
Imprumutatul se angajeaza ca ROMTELECOM nu va intra in angajamente financiare esentiale sau in proiecte de investitii, altele decat cele convenite in cadrul acestui Proiect, fara sa fi informat in scris Banca despre intentia sa. Astfel de informare scrisa trebuie sa fie primita de Banca cu doua luni inainte ca ROMTELECOM sa se angajeze in implementarea unor astfel de noi angajamente sau proiecte de investitii, care trebuie sa corespunda cerintelor prevazute in precedentul paragraf.
6.09. Program de investitii
Imprumutatul se angajeaza ca ROMTELECOM va prezenta Bancii, la inceputul fiecarui an fiscal, un program de investitii continand obiectivele anuale si un program de investitii pe 3 ani cu propunerile respective de finantare a acestuia.
6.10. Termeni ai Acordului de subimprumut
Acordul de subimprumut:
a) va reflecta termenii si conditiile din prezentul acord, cu accent deosebit asupra obligatiilor asumate de Imprumutat si ROMTELECOM prin acesta;
b) va contine o rata a dobanzii care nu va fi mai mare decat rata dobanzii platibile de catre Imprumutat, conform prevederilor prezentului acord;
c) va avea aceleasi perioade de gratie si rambursare.

ARTICOLUL 7
Garantie

7.01. Garantie
Daca Imprumutatul va acorda unui tert vreo garantie pentru indeplinirea vreuneia dintre obligatiile sale privind datoria sa externa sau vreo preferinta ori prioritate in acest sens, Imprumutatul va informa Banca despre aceasta si, daca Banca va solicita, va furniza Bancii o garantie echivalenta pentru indeplinirea obligatiilor sale in cadrul prezentului acord sau va acorda Bancii o preferinta sau prioritate echivalenta. Imprumutatul confirma ca in prezent nu exista nici o asemenea garantie, preferinta sau prioritate.
7.02. Garantie suplimentara
Daca ROMTELECOM acorda unei terte parti o garantie, atunci, daca Banca va solicita, va furniza Bancii o garantie echivalenta pentru indeplinirea obligatiilor din cadrul prezentului acord.
Prevederile paragrafului de mai sus nu se vor aplica: (i) nici unui gaj sau ipoteci asupra pamantului sau altor active, atunci cand aceasta ipoteca este folosita pentru garantarea pretului de cumparare sau pentru obtinerea unui credit, a carui scadenta nu depaseste 12 luni, obtinut pentru finantarea acestuia; sau (ii) nici unui gaj asupra actiunilor, care a fost creat pentru a garanta un credit pe termen scurt.
Pentru scopurile art. 7.02, ROMTELECOM declara ca nici una dintre proprietatile sale nu este supusa vreunei ipoteci si ca nu exista nici o contestatie privind dreptul sau de proprietate.

ARTICOLUL 8
Informatii si vizite

8.01. Informatii privind Proiectul
Imprumutatul, prin ROMTELECOM:
a) va transmite Bancii: (i) pana la data de 30 iunie 1998 si, ulterior, in data de 1 martie si 1 septembrie a fiecarui an, pe perioada de implementare a Proiectului si pana la realizarea acestuia, un raport privind implementarea acestuia; (ii) la 6 luni dupa incheierea Proiectului, un raport privind finalizarea acestuia; si (iii) periodic, orice alt asemenea document sau informatie privind finantarea, implementarea si operatiunile Proiectului, dupa cum Banca poate solicita in mod rezonabil;
b) va supune aprobarii Bancii, fara intarziere, orice modificare importanta in planurile generale, graficul sau programul de cheltuieli ale Proiectului, in legatura cu situatiile facute cunoscute Bancii inainte de semnarea prezentului acord;
c) va asigura ca evidentele ROMTELECOM cuprind toate operatiunile legate de finantarea si executarea Proiectului; si
d) va informa in general Banca despre orice fapt sau eveniment cunoscut Imprumutatului sau ROMTELECOM, care ar putea prejudicia substantial sau afecta conditiile executarii sau operatiunile Proiectului.
8.02. Informatii privind Imprumutatul
Imprumutatul va informa imediat Banca:
a) despre orice hotarare luata de el sau despre orice motiv sau situatie care il obliga sau orice cerere adresata acestuia pentru plata anticipata a oricarui imprumut acordat initial pentru o perioada mai mare de 5 ani;
b) despre orice intentie de furnizare a oricarei garantii la care se face referire in art. 7.01 catre o terta parte; sau c) in general, despre orice situatie sau eveniment care ar putea impiedica executarea oricarei obligatii a Imprumutatului in cadrul prezentului acord.
8.03. Informatii privind ROMTELECOM
ROMTELECOM:
a) va furniza Bancii: (i) in fiecare an, in interval de o luna de la publicare, raportul anual, bilantul, contul de profit si pierderi si raportul de expertiza contabila realizat de experti numiti in conformitate cu prevederile art. 6.07 b) si (ii) semestrial, un raport privind situatia financiara curenta, incluzand referiri la indicatori financiari relevanti, precum si orice alte informatii suplimentare despre situatia financiara generala, dupa cum Banca poate solicita in mod rezonabil;
b) va asigura ca inregistrarile contabile sa reflecte in mod clar operatiunile referitoare la finantarea si realizarea Proiectului; si
c) va informa Banca:
ii(i) imediat, despre orice modificare adusa documentelor sale de baza si orice schimbari in situatia proprietatii, care ar putea conduce la schimbarea controlului asupra ROMTELECOM;
i(ii) imediat, despre orice decizie luata, oricare ar fi considerentul, asupra oricarei situatii care il obliga, sau despre orice cerere facuta pentru plata in avans a oricarui imprumut acordat initial pentru o perioada mai mare de 5 ani;
(iii) imediat, despre orice intentie din partea acestuia de a crea vreo garantie asupra oricaruia dintre activele sale in favoarea unui tert; sau
(iv) in general, cu privire la orice situatii sau evenimente care pot impiedica indeplinirea oricarei obligatii a ROMTELECOM in cadrul prezentului acord.
8.04. Vizite
Imprumutatul si ROMTELECOM vor permite persoanelor desemnate de Banca, care pot fi insotite de reprezentanti ai Curtii de Conturi a Comunitatilor Europene, sa viziteze amplasamente, instalatii si lucrari care fac parte din Proiect si sa efectueze acele verificari pe care acestia le apreciaza ca necesare si le vor acorda sau se vor asigura ca li se acorda tot sprijinul necesar pentru acest scop.

ARTICOLUL 9
Speze si cheltuieli

9.01. Impozite, taxe si comisioane
Imprumutatul va plati toate impozitele, taxele, comisioanele si alte impuneri de orice natura, inclusiv taxe de timbru si taxe pentru inregistrare, rezultand din intrarea in vigoare sau implementarea prezentului acord, sau a oricarui document legat de acesta, si in legatura cu constituirea oricarei garantii pentru imprumut.
Imprumutatul va plati integral capitalul, dobanda, comisioanele si alte sume datorate conform prezentului acord, in suma bruta, fara deducerea vreunei impuneri nationale sau locale de orice fel, cu conditia ca, daca Imprumutatul este obligat prin lege sa faca orice asemenea deduceri, acesta sa majoreze plata in suma bruta catre Banca, astfel incat dupa deducere valoarea neta primita de Banca sa fie echivalenta cu suma datorata.
9.02. Alte speze
Imprumutatul va suporta orice costuri profesionale, bancare, de transfer sau de schimb valutar, ocazionate de executarea sau implementarea prezentului acord sau a documentelor legate de acesta si in constituirea oricarei garantii pentru imprumut.

ARTICOLUL 10
Rambursarea anticipata in cazul neindeplinirii unei obligatii

10.01. Dreptul de a solicita rambursarea anticipata
Imprumutatul va rambursa imprumutul sau orice parte a acestuia, pe baza cererii facute in acest sens de Banca:
(A) imediat:
a) daca vreo informatie importanta sau document remis Bancii de catre sau in numele Imprumutatului, in legatura cu negocierea prezentului acord sau pe durata lui, se dovedeste a fi fost incorect in orice privinta importanta;
b) daca Imprumutatul nu ramburseaza la data scadentei orice parte din imprumut, nu plateste dobanda aferenta acestuia sau nu efectueaza orice alta plata catre Banca, dupa cum se prevede in prezentul acord;
c) daca, urmare oricarei neindepliniri a obligatiilor, Imprumutatului i se cere sa ramburseze anticipat un imprumut care i s-a acordat initial pentru un termen mai mare de 5 ani;
d) daca survine un eveniment sau o situatie care este posibil sa puna in pericol efectuarea platilor aferente, plata serviciului imprumutului sau sa afecteze negativ orice garantie acordata pentru acesta;
e) daca vreo obligatie asumata de Imprumutat, asa cum se prevede in paragrafele 7 si 8 din preambul, inceteaza de a fi indeplinita cu privire la orice imprumut acordat oricarui Imprumutat din Romania din resursele Bancii sau ale Comunitatilor Europene; sau
f) daca Imprumutatul sau ROMTELECOM nu isi indeplineste vreo obligatie financiara cu privire la orice imprumut acordatde Banca din resursele Bancii sau ale Comunitatilor Europene.
(B) la data expirarii unei perioade rezonabile, specificata intr-o notificare remisa de Banca Imprumutatului, fara ca problema sa fi fost rezolvata in mod satisfacator pentru Banca:
a) daca Imprumutatul nu-si indeplineste vreo obligatie conform prevederilor prezentului acord, alta decat vreuna dintre cele mentionate in art. 10.01 (A)b); sau
b) daca vreun fapt esential prevazut in preambul se modifica substantial si daca modificarea prejudiciaza interesele Bancii in calitate de imprumutator al Imprumutatului sau afecteaza negativ implementarea sau operatiunile Proiectului.
10.02. Alte drepturi legale
Art. 10.01 nu va limita nici un alt drept legal al Bancii de a cere rambursarea anticipata a imprumutului.
10.03. Daune
Atunci cand cererea de rambursare anticipata se va face conform art. 10.01, Imprumutatul va plati Bancii o suma calculata incepand cu data la care s-a facut solicitarea, cea mai mare dintre:
a) valoarea calculata in conformitate cu art. 4.02, aplicata la suma care devenit scadenta si platibila imediat si cu efect de la data declararii acesteia; si
b) o suma calculata la o rata anuala de 0,25% de la data cererii pana la data la care fiecare rata a sumei cerute ar fi trebuit sa fie rambursata in absenta solicitarii.
10.04. Nerenuntare
Nici o omisiune sau intarziere a Bancii in exercitarea oricaruia dintre drepturile sale conform art. 10 nu va fi considerata ca o renuntare la un astfel de drept.
10.05. Destinatia sumelor primite
Sumele primite ca urmare a unei cereri formulate conform art. 10 vor fi destinate in primul rand platii daunelor, comisionului si dobanzii, in aceasta ordine, si, in al doilea rand, reducerii ratelor nerambursate in ordinea inversa a scadentei. Ele vor fi repartizate pe transe, la discretia Bancii.

ARTICOLUL 11
Legislatia si jurisdictia

11.01. Legislatia
Prezentul acord si intocmirea, interpretarea si validitatea sa vor fi guvernate de legea franceza.
Locul incheierii prezentului acord este sediul central al Bancii.
11.02. Jurisdictia
Toate litigiile privind prezentul acord vor fi supuse Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene.
Partile la prezentul acord renunta prin aceasta la orice imunitate sau drept de a obiecta fata de jurisdictia Curtii. O decizie a Curtii, emisa conform art. 11.02, va fi definitiva si obligatorie pentru parti, fara restrictie sau rezerva.
11.03. Dovada sumelor datorate
In orice actiune juridica decurgand din prezentul acord, certificarea de catre Banca a oricarei sume datorate Bancii in cadrul prezentului acord va constitui dovada prima facie a acelei sume.

ARTICOLUL 12
Clauze finale

12.01. Notificari
Notificarile si alte comunicari transmise in legatura cu prezentul acord vor fi trimise la adresele mentionate la pct. (1) de mai jos, cu exceptia notificarilor catre Imprumutat si ROMTELECOM, in legatura cu litigii in curs sau in declansare, care vor fi trimise la adresele specificate la pct. (2) de mai jos, unde Imprumutatul si ROMTELECOM aleg domiciliul:
Pentru Banca: 100, Bd. Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg-Kirchberg
PentruImprumutat:(1) str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO-70060 Bucuresti, Romania
(2) Misiunea Romaniei pe langa Comunitatile Europene: 107, rue Gabrielle, B-1180 Bruxelles
Pentru ROMTELECOM: (1) Bulevardul Libertatii nr. 14 16, sectorul 5, RO-70060 Bucuresti, Romania
2) Misiunea Romaniei pe langa Comunitatile Europene 107, rue Gabrielle, B-1180 Bruxelles
Fiecare parte poate, prin notificarea celorlalte, sa-si schimbe adresa mentionata mai sus, cu conditia ca adresa de la pct. (2) de mai sus sa poata fi schimbata numai cu alta adresa in cadrul Comunitatilor Europene.
12.02. Forma notificarii
Notificarile si alte comunicari pentru care sunt mentionate in prezentul acord perioade fixe sau care fixeaza ele insele perioade obligatorii pentru destinatar vor fi transmise personal, prin scrisoare inregistrata, telegrama, telex sau alte mijloace de transmitere care fac posibila dovada primirii de catre destinatar. Data inregistrarii sau, dupa caz, data declarata a primirii documentului transmis va fi definitorie pentru determinarea unei perioade.
12.03. Intrarea in efectivitate
Prezentul acord va intra in efectivitate in baza primirii de catre Banca a unei versiuni autorizate in limba engleza a legii de ratificare de catre Parlamentul Romaniei.
12.04. Preambul, anexe si documente atasate
Preambulul si urmatoarele anexe fac parte din prezentul acord:
Anexa A Descrierea tehnica
Anexa B Definitia ECU
Anexa C Ratele de schimb fata de ECU
Anexa D Grafic de rambursare
Urmatoarele documente sunt atasate la prezentul acord:
Documentul I Imputernicire de semnare pentru Imprumutat
Documentul II Aprobarea Consiliului de administratie si imputernicire de semnare pentru ROMTELECOM
Ca urmare, partile prezente au convenit sa semneze prezentulacordinpatruexemplareoriginale in limba engleza.
Acordul de imprumut a fost parafat in numele Imprumutatului de doamna Valentina Ispas, in numele Bancii, de domnul Alfredo Panarella, si, in numele ROMTELECOM, de doamna Cleopatra Marinescu.

Semnat pentru si in numele Romaniei,
Corneliu Gorcea,
Semnat pentru si in numele
Bancii europene de investitii,
 K.J. Andreopoulos, Guido Bruch,
secretar de stat director sef de departament
Semnat pentru si in numele
Societatii Nationale de Telecomunicatii "romtelecom" S.A.,
Silviu Agapi,
director general
si presedintele Consiliului de administratie


 


12 noiembrie 1997, Luxembourg
14 noiembrie 1997, Bucuresti

ANEXA A

DESCRIEREA TEHNICA
ROMANIA PROIECT DE DEZVOLTARE A TELECOMUNICATIILOR/B

Proiectul cuprinde proiectarea, achizitionarea, instalarea si punerea in functiune a echipamentelor descrise in continuare:
1. Materiale si echipamente:
a) Echipament de comutatie si servicii pentru linii locale;
b) Echipament de transmisie si servicii, inclusiv cabluri multiplex si fibre optice;
c) Retea locala de circa 2.135.000 perechi de cabluri primare si secundare, impreuna cu lucrarile civile asociate;
d) Cladiri noi si reamenajarea cladirilor existente pentru a include echipamente noi de comutare;
e) Echipament electric si pentru aer conditionat, asociat;
f) Centre de operare, intretinere si instruire;
g) Echipament pentru tehnologia informatiei si sprijin logistic.
2. Elemente finantate de Banca
Sumele din imprumut vor fi utilizate pentru finantarea partiala a elementelor 1a), 1b), 1c), 1e) si 1f) de mai sus.
3. Punerea in functiune
Toate lucrarile si instalatiile Proiectului vor fi finalizate pana la data de 31 decembrie 1999.
ANEXA B
Conform Regulamentului Consiliului Europei (CE) nr. 3.320 din 22 decembrie 1994, compozitia cosului ECU este urmatoarea:
marca germana: 0,6242
lira sterlina: 0,08784
francul francez: 1,332
lira italiana: 151,8
guldenul olandez: 0,2198
francul belgian: 3,301
francul luxemburghez: 0,130
coroana daneza: 0,1976
lira irlandeza: 0,008552
drahma greceasca: 1,440
peseta spaniola: 6,885
escudo portughez: 1,393
Comunitatile Europene pot efectua modificari ale ECU, caz in care referirile la ECU se vor citi in mod corespunzator (vezi Informatiii).
Daca Banca va considera ca ECU (vezi Plata in euroi si Informatiii) a incetat sa mai fie utilizat ca unitate de cont a Comunitatilor Europene si ca unica moneda a Uniunii Europene, ea va notifica Imprumutatului. De la data unei astfel de notificari, ECU va fi inlocuit de monedele din care a fost compus sau contravaloarea lor in una sau mai multe monede incepand cu data celei mai recente utilizari a lor ca unitate de cont a Comunitatilor Europene.
Plata in euro
O data cu inlocuirea ECU de catre euro, toate platile datorate in ECU in cadrul acestui contract vor fi facute in euro la un curs de schimb de un euro pentru un ECU. Inlocuirea ECU de catre euro nu va avea drept consecinta impunerea platii in monedele componente ale cosului la care s-a facut referire in paragraful precedent.
Informatii
Articolul 109 G al Tratatului CE, amendat prin Tratatul asupra Uniunii Europene, prevede ca nu va fi schimbata compozitia valutara a cosului ECU. De la inceputul celei de-a treia etape a Uniunii Economice si Monetare Europene, valoarea ECU fata de monedele statelor membre participante la aceasta a treia etapa va fi fixata irevocabil, iar ECU va deveni o moneda de sine statatoare.
RATELE DE SCHIMB FATA DE ECU
ROMANIA PROIECTUL DE DEZVOLTARE A TELECOMUNICATIILOR/B
1 ECU =
ATS 13,893800
BEF 40,713400
DEM 1,973950
DKK 7,511670
ESP 166,669000
FIM 5,957470
FRF 6,611540
GBP 0,674433
GRD 309,618000
IEP 0,757601
ITL 1932,590000
LUF 40,713400
NLG 2,225090
PTE 201,406000
SEK 8,613490
CAD 1,624270
CHF 1,603180
JPY 144,897000

GRAFIC DE RAMBURSARE
ROMANIA PROIECT DE DEZVOLTARE A TELECOMUNICATIILOR/B

Sumele de rambursat,
Datele de plata exprimate ca procent din imprumut,
a ratelor de capital asa cum este definit
in art. 2.01
1. 10 mai 2003 5%
2. 10 noiembrie 2003 5%
3. 10 mai 2004 5%
4. 10 noiembrie 2004 5%
5. 10 mai 2005 5%
6. 10 noiembrie 2005 5%
7. 10 mai 2006 5%
8. 10 noiembrie 2006 5%
9. 10 mai 2007 5%
10. 10 noiembrie 2007 5%
11. 10 mai 2008 5%
12. 10 noiembrie 2008 5%
13. 10 mai 2009 5%
14. 10 noiembrie 2009 5%
15. 10 mai 2010 5%
16. 10 noiembrie 2010 5%
17. 10 mai 2011 5%
18. 10 noiembrie 2011 5%
19. 10 mai 2012 5%
20. 10 noiembrie 2012 5%

GUVERNUL ROMANIEI

ORDONANTA

pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitatii imobiliare, in suma de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998

            In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei, precum si ale art. 1 lit. a) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
            Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:
            ART. 1 - Se ratifica Acordul de imprumut privind Proiectul cadastrului general si publicitatii imobiliare dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, denumit in continuare acord, in suma de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998.
            ART. 2 -  Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si Ministerul Justitiei detin intreaga responsabilitate pentru realizarea Proiectului mentionat la art. 1, in conformitate cu prevederile acordului.
            ART. 3 -  Pe intreaga durata de implementare a Proiectului, respectiv 1998 - 2003, Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si Ministerul Justitiei vor prevedea in bugetele proprii sumele corespunzatoare finantarii din surse interne a Proiectului, pana la concurenta sumei de 11,8 milioane dolari S.U.A. echivalent, respectiv 5,6 milioane dolari S.U.A. pentru Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si 6,2 milioane dolari S.U.A. pentru Ministerul Justitiei.
            In acelasi mod, Ministerul Justitiei va prevedea si sumele necesare asigurarii functionarii Unitatii de coordonare a Proiectului, infiintata conform prevederilor acordului.
            ART. 4 - Incepand cu anul 1998, Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si Ministerul Justitiei vor asigura in bugetele proprii sumele necesare pentru plata dobanzilor, a comisioanelor de angajament, a altor costuri ale imprumutului, precum si pentru rambursarea ratelor de capital, in conformitate cu prevederile acordurilor subsidiare de imprumut, incheiate separat intre Ministerul Finantelor si cele doua institutii.
            ART. 5 - Se autorizeaza Guvernul Romaniei ca, prin Ministerul Finantelor, de comun acord cu Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare si cu Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si Ministerul Justitiei sa introduca, pe parcursul utilizarii imprumutului, in raport cu conditiile de derulare a acordului de imprumut mentionat la art. 1, amendamente la continutul acestuia, care privesc: realocari de fonduri, modificari in structura imprumutului pe componente, pe beneficiari, modificari de termene, precum si orice alte modificari care nu sunt de natura sa sporeasca obligatiile financiare ale Romaniei fata de Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare sau sa determine noi conditionalitati economice fata de cele convenite initial intre parti.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA
Contrasemneaza:
p. Ministrul finantelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat
p. Ministru de stat,
ministrul justitiei,
Dinu Ianculescu,
secretar de stat
p. Ministrul afacerilor
externe,
Gabriel Gafita,
secretar de stat

IMPRUMUT NR. 4.258 RO

ACORD DE IMPRUMUT
intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare
privind Proiectul cadastrului general si publicitatii imobiliare*)


*) Traducere.

Imprumut, datat 23 ianuarie 1998, intre Romania (Imprumutatul) si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca)
Avand in vedere ca:
(A) Imprumutatul a satisfacut cerintele de fezabilitate si conditiile de prenegociere ale Proiectului, descrise in anexa nr. 2 la acest acord, a cerut Bancii sa-l asiste in finantarea Proiectului; si
(B) Banca a fost de acord, pe baza, printre altele, a celor de mai sus, sa acorde imprumutul Imprumutatului, in conformitate cu termenii si cu conditiile stabilite in acest acord,
astfel, luand in considerare cele de mai sus, partile convin dupa cum urmeaza:
ART. 1
Conditii generale; definitii
Sectiunea 1.01
Conditiile generale aplicabile acordurilor de imprumut si garantie pentru imprumuturi intr-o singura valuta ale Bancii, datate 30 mai 1995, cu modificarile stabilite mai jos (Conditii generale), constituie parte integranta a acestui acord:
Sectiunea 6.03. se modifica dupa cum urmeaza:
"Sectiunea 6.03
Anularea de catre Banca. Daca: a) dreptul Imprumutatului de a efectua trageri din contul imprumutului va fi suspendat, cu referire la orice suma a imprumutului, pentru o perioada de 30 de zile consecutive; sau b) in orice moment Banca decide, dupa ce se consulta cu Imprumutatul, ca o suma a imprumutului nu va fi necesara finantarii costurilor Proiectului, care sunt finantate din imprumut; sau c) in orice moment Banca decide, cu referire la orice contract finantat din imprumut, ca practici de coruptie sau frauduloase au fost angajate de catre reprezentantii Imprumutatului sau de un beneficiar al imprumutului in timpul achizitionarii sau executarii unui astfel de contract, fara ca Imprumutatul sa fi luat din timp masuri corespunzatoare si satisfacatoare pentru Banca pentru remedierea situatiei, si stabileste suma cheltuielilor in vederea incheierii unui astfel de contract, care altfel ar fi fost eligibil pentru finantare din sumele imprumutului; sau d) in orice moment Banca decide ca achizitionarea oricarui contract, care este finantat din sumele alocate din imprumut, nu este in conformitate cu procedurile stabilite sau la care se face referire in Acordul de imprumut si stabileste suma cheltuielilor cu referire la un astfel de contract, care altfel ar fi fost eligibil pentru finantare din sumele imprumutului; sau e) dupa data inchiderii, o suma din imprumut ramane netrasa din contul imprumutului; sau f) Banca va fi primit notificare de la Garant, in conformitate cu sectiunea 6.07, cu referire la o suma din imprumut, Banca poate suspenda, prin notificarea Imprumutatului si al Garantului, dreptul Imprumutatului de a face trageri cu referire la aceasta suma. Dupa transmiterea unei asemenea notificari, o astfel de suma a imprumutului va fi anulata."
Sectiunea 1.02
Numai daca din context nu se intelege altfel, cei cativa termeni definiti in Conditiile generale si in preambulul acestui acord au respectivele intelesuri, stabilite in acel loc, si urmatorii termeni aditionali au urmatoarele intelesuri:
a) Legea cadastrului inseamna Legea cadastrului general si a publicitatii imobiliare nr. 7, din tara Imprumutatului, din 13 martie 1996;
b) Hotararea Guvernului nr. 1.038 inseamna Hotararea Guvernului nr. 1.038 din 28 octombrie 1996, prin care se stabileste infiintarea ONCGC;
c) MJ inseamna Ministerul Justitiei al Imprumutatului si include orice succesor de aici incolo;
d) ONCGC, inseamna Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie al Imprumutatului si include orice succesor de aici incolo;
e) U.C.P. inseamna unitatea de coordonare a Proiectului, stabilita in cadrul Ministerului Justitiei;
f) contul special A si contul special B inseamna conturile la care se face referire in sectiunea 2.02. b) a acestui acord, iar la contul special A si contul special B se face referire in mod comun, prin denumirea de conturi speciale, si
g) servicii tehnice inseamna servicii pentru control geodezic, fotografiere aeriana, cartografiere (incluzand sistemele de cartografiere digitala), sisteme de inregistrarea pamantului si de informatii cadastrale, baza de date privind cadastrul, topografieri cadastrale urbane si rurale si intrari de date.
ART. 2
Imprumutul
Sectiunea 2.01
Banca este de acord sa imprumute Imprumutatului, in termenii si in conditiile stabilite sau la care se face referire in Acordul de imprumut, o suma egala cu douazeci si cinci de milioane cinci sute de mii dolari S.U.A. (25.500.000 U.S.D.).
Sectiunea 2.02
a) Suma imprumutului poate fi trasa din contul imprumutului in concordanta cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord, pentru cheltuielile facute (sau daca Banca va fi de acord, sa fie facute) cu privire la costul rezonabil al bunurilor si serviciilor cerute pentru Proiectul descris in anexa nr. 2 la acest acord si care urmeaza sa fie finantate din imprumut.
b) Imprumutatul poate, pentru scopurile Proiectului, sa deschida si sa mentina, in dolari S.U.A., doua conturi speciale de depozit la o banca comerciala, satisfacatoare Bancii, in termenii si in conditiile satisfacatoare Bancii, incluzand o protectie corespunzatoare impotriva confiscarii, accesului sau atasarii. Depozitele in si platile din conturile speciale vor fi facute in conformitate cu prevederile anexei nr. 6 la acest acord.
Sectiunea 2.03
Data inchiderii va fi 31 decembrie 2003 sau orice data ulterioara, stabilita de catre Banca. Banca va notifica cu promptitudine Imprumutatului in legatura cu aceasta data ulterioara.
Sectiunea 2.04
Imprumutatul va plati Bancii un comision de angajament la o rata de trei patrimi dintr-un procent (3/4 din 1 %) pe an din suma imprumutului, netrasa periodic.
Sectiunea 2.05
a) Imprumutatul va plati dobanda aferenta sumei imprumutului, trasa si nerambursata periodic, la o rata pentru fiecare perioada de dobanda egala cu rata cu baza LIBOR, plus marja totala LIBOR.
b) Pentru scopurile acestei sectiuni:
(i) perioada de dobanda inseamna perioada initiala de la si incluzand data acestui acord pana la, dar excluzand prima data de plata a dobanzii survenind dupa aceasta si dupa perioada initiala, fiecare perioada de la si incluzand o data de plata a dobanzii pana la, dar excluzand data de plata a dobanzii imediat urmatoare;
(ii) data de plata a dobanzii inseamna orice data specificata in sectiunea 2.06 a acestui acord;
(iii) rata cu baza LIBOR inseamna, pentru fiecare perioada de dobanda, rata oferita pe piata interbancara londoneza pentru depozitele in dolari S.U.A. pe 6 luni, valabila in prima zi a unei astfel de perioade de dobanda (sau, in cazul perioadei initiale de dobanda, valabila pentru data de plata a dobanzii care survine sau care precede imediat primei zile a unei astfel de perioade de dobanda), asa dupa cum a fost determinata in mod rezonabil de catre Banca si exprimata ca procent pe an;
(iv) marja totala LIBOR inseamna, pentru fiecare perioada de dobanda: (A) o jumatate dintr-un procent (1/2 din 1%); (B) minus (sau plus) marja medie ponderata, pentru o astfel de perioada de dobanda sub (sau peste) ratele oferite de piata interbancara londoneza, sau alte rate de referinta la depozite pe 6 luni, cu privire la imprumuturile nerambursate de Banca sau la partile din acestea, alocate de catre Banca pentru finantarea imprumuturilor intr-o singura valuta, sau la partile din acestea care includ imprumutul, dupa cum a fost determinata in mod rezonabil de Banca si exprimata ca procent pe an;
c) Banca va notifica cu promptitudine Imprumutatului despre rata cu baza LIBOR si marja totala LIBOR pentru fiecare perioada de plata a dobanzii, pana la determinarea acesteia;
d) de cate ori, in perspectiva schimbarilor in practicile pietei, ce afecteaza determinarea ratelor dobanzii la care se face referire in sectiunea 2.05, Banca determina daca este in interesul imprumutatilor sai, ca un tot, si al Bancii sa aplice o baza pentru determinarea ratelor dobanzii aplicabile imprumutului, altele decat cele prevazute in sectiunea mentionata, Banca poate modifica bazele pentru determinarea ratelor dobanzii aplicabile imprumutului, nu mai devreme de sase (6) luni de la notificarea Imprumutatului cu privire la noua baza.
Bazele vor deveni efective la expirarea perioadei de notificare, in afara cazului cand Imprumutatul instiinteaza Banca, in decursul perioadei mentionate, despre obiectiile sale, caz in care modificarea mentionata nu se va aplica imprumutului.
Sectiunea 2.06
Dobanda si alte taxe vor fi platite la 15 mai si la 15 noiembrie ale fiecarui an.
Sectiunea 2.07
Imprumutatul va rambursa suma imprumutului in conformitate cu graficul de amortizare stabilit in anexa nr. 3 la acest acord.
ART. 3
Executarea Proiectului
Sectiunea 3.01
a) Imprumutatul declara angajamentul sau fata de obiectivele Proiectului, asa dupa cum au fost stabilite in anexa nr. 2 la acest acord, si, in acest scop, va aduce la indeplinire (prin MJ si ONCGC) Proiectul, cu atentia si eficienta cuvenite si in conformitate cu practicile corespunzatoare din punct de vedere legal, cadastral, administrativ, financiar, economic, ingineresc si managerial, si va furniza cu promptitudine fondurile, facilitatile, serviciile si alte resurse necesare Proiectului.
b) Fara a limita prevederile paragrafului a) al acestei sectiuni si cu exceptia cazului in care Imprumutatul si Banca vor conveni altfel, Imprumutatul va realiza Proiectul in conformitate cu programul de implementare stabilit in anexa nr. 5 la acest acord.
Sectiunea 3.02
Cu exceptia cazului in care Banca va conveni altfel, achizitionarea de bunuri, lucrari si servicii de consultanta, cerute pentru realizarea Proiectului si care urmeaza a fi finantate din imprumut, vor fi supuse prevederilor anexei nr. 4 la acest acord.
Sectiunea 3.03
Pentru scopurile sectiunii 9.08 din Conditiile generale si fara a limita prevederile acesteia, Imprumutatul:
a) va pregati, pe baza unor modele acceptabile Bancii, si va furniza Bancii nu mai tarziu de sase (6) luni dupa data inchiderii sau o alta data ulterioara, asupra careia Imprumutatul si Banca vor cadea de acord in acest scop, un plan pentru viitoarele operatiuni ale Proiectului; si
b) va acorda Bancii ocazia (rezonabila) de a schimba puncte de vedere cu Imprumutatul asupra planului mai sus mentionat.
ART. 4
Clauze financiare
Sectiunea 4.01
a) Imprumutatul va tine sau se va ingriji de tinerea evidentelor imprumutului in registre si conturi adecvate, care sa reflecte, in concordanta cu practicile contabile consacrate, operatiunile, resursele si cheltuielile referitoare la Proiect ale departamentelor sau ale agentiilor imprumutatului, responsabile de realizarea Proiectului sau a oricarei parti din acesta.
b) Imprumutatul:
(i) va tine evidentele si conturile la care s-a facut referire in paragraful a) al acestei sectiuni, inclusiv cele pentru conturile speciale pentru fiecare an financiar auditat, in concordanta cu 6
principii de audit, potrivite si aplicate continuu de catre auditorii independenti, acceptabili Bancii;
(ii) va furniza Bancii, de indata ce va fi disponibil, dar in nici un caz mai tarziu de sase (6) luni dupa sfarsitul fiecarui an, raportul de audit al auditorilor mentionati, in scopul si cu detaliile pe care Banca le va fi solicitat in mod rezonabil; si
(iii) va furniza Bancii orice alte informatii referitoare la evidentele si conturile mentionate si la audit, pe care Banca le va solicita periodic, in mod rezonabil.
c) Pentru toate cheltuielile pentru care tragerile din contul imprumutului s-au facut pe baza declaratiilor de cheltuieli, Imprumutatul:
(i) va tine sau va lua masuri pentru tinerea, in conformitate cu paragraful a) al acestei sectiuni, evidente si conturi care sa reflecte aceste cheltuieli; si
(ii) va retine, cel putin inca un an dupa ce Banca a primit raportul de audit pentru anul financiar in care a fost facuta ultima tragere din contul de imprumut, toate inregistrarile (contracte, ordine, comenzi, facturi, chitante sau alte documente), care evidentiaza astfel de cheltuieli;
(iii) va permite reprezentantilor Bancii examinarea unor astfel de inregistrari; si
(iv) va asigura ca aceste evidente si conturi sa fie incluse in auditul anual mentionat in paragraful b) al acestei sectiuni si ca raportul asupra acestui audit sa contina o opinie separata a auditorilor mentionati si asupra faptului daca declaratiile privind cheltuielile angajate in decursul unui astfel de an financiar impreuna cu procedurile si controlul intern implicat in pregatirea lor pot constitui un sprijin pentru acordarea tragerilor mai sus mentionate.
ART. 5
Reglementarile Bancii
Sectiunea 5.01
Conform sectiunii 6.02 (1) din Conditiile generale, sunt specificate urmatoarele situatii aditionale:
a) Legea cadastrului va fi fost amendata, suspendata, abrogata, anulata sau respinsa, astfel incat sa afecteze negativ din punct de vedere material abilitatea Imprumutatului de a realiza sau indeplini obiectivele Proiectului; si b) Decizia nr. 1.038 va fi fost amendata, suspendata, abrogata, anulata sau respinsa, astfel incat sa afecteze negativ din punct de vedere material abilitatea Imprumutatului de a realiza sau indeplini obiectivele Proiectului.
ART. 6
Incetarea
Sectiunea 6.01
Termenul de o suta douazeci (120) de zile de la data acestui acord este specificata pentru scopurile sectiunii 12.04. din Conditiile generale.
ART. 7
Reprezentantii Imprumutatului; adrese
Sectiunea 7.01
Ministerul Finantelor al Imprumutatului este desemnat ca reprezentant al Imprumutatului pentru scopurile sectiunii 11.03. din Conditiile generale.
Sectiunea 7.02.
Se vor specifica urmatoarele adrese pentru scopurile sectiunii 11.01 din Conditiile generale:
Pentru Imprumutat:
Ministerul Finantelor
Strada Apolodor nr. 17
Bucuresti
Romania
Telex 11239
Pentru Banca:
Banca Internationala pentru
Reconstructie si Dezvoltare
Strada H 1818, N.W.
Washington, D.C. 20433
Statele Unite ale Americii
Adresa prin telegraf:
Telex
INTBAFRAD248423 (MCI)
Washington D.C. 64145 (MCI)
Pentru certificarea celor de mai sus, partile prezente, actionand prin reprezentantii lor autorizati, au convenit ca acest acord sa fie semnat in numele lor in Districtul Columbia, Statele Unite ale Americii, in ziua si anul specificate mai sus.

ROMANIA
de catre
Mircea Geoana,
reprezentant autorizat
BANCA INTERNATIONALA
PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE
de catre
Suman Mehra,
p. vicepresedintele regiunii
Europa si Asia Centrala

ANEXA 1

Tragerile din imprumut

1. Tabelul de mai jos indica categoriile de articole care urmeaza a fi finantate din imprumut, alocarea sumelor din imprumut pentru fiecare categorie, precum si procentul de cheltuieli pentru articolele ce urmeaza a fi finantate in cadrul fiecarei categorii:
______________________________________________________________________
Categoria Suma alocata Procent (%) din
(exprimata in cheltuieli care
dolari S.U.A) urmeaza a fi finantate
______________________________________________________________________
1. Lucrari: 50%
a) In cadrul partii A 35.000  a Proiectului
b) In cadrul partii B 760.000 a Proiectului
2. Bunuri: 100% din cheltuielile externe, 100% din cheltuielile interne (cost ex-factory) si 70% din cheltuielile interne pentru alte articole achizitionate pe plan local
a) In cadrul partii A 550.000 a Proiectului
b) In cadrul partii B 850.000
a Proiectului
c) In cadrul partii C
(i) 40.000 a Proiectului
3. Servicii tehnice: 80%
a) In cadrul partii A 13.900.000 a Proiectului
b) In cadrul partii B 3.600.000
a Proiectului
c) In cadrul partii C (ii)
90.000
a Proiectului
d) In cadrul partii C (iii) 90.000
a Proiectului
4. Servicii de consultanta 100%
si instruire:
i) Servicii de consultanta:
a) In cadrul partii C (ii) 1.050.000
a Proiectului b) In cadrul partii C (iii) 1.050.000
a Proiectului
ii) Instruire:
a) In cadrul partii A 95.000
a Proiectului 9
b) In cadrul partii B 375.000 a Proiectului
5. Costuri operationale marginale:
In cadrul Partii C (i) 40.000 100%
a Proiectului
6) Nealocate:
a) In cadrul partii A 2.300.000
a Proiectului
b) In cadrul partii B 675.000
a Proiectului
______________________________________________________________________
_____
TOTAL: 25.500.000
----------------------------------------------------------------------

2. Pentru scopurile acestei anexe:
a) termenul cheltuieli externe inseamna cheltuielile efectuate in valuta oricarei tari, alta decat cea a Imprumutatului, pentru bunurile si serviciile furnizate de pe teritoriul oricarei tari, alta decat cea a Imprumutatului;
b) termenul cheltuieli interne inseamna cheltuieli in valuta Imprumutatului, pentru bunuri sau servicii furnizate de pe teritoriul Imprumutatului; si
c) termenul costuri operationale marginale inseamna salariile personalului U.C.P., altele decat salariile functionarilor publici, si costurile de dotare ale birourilor si alte materiale si aprovizionarile necesare aducerii la indeplinire de catre U.C.P. a partii C a Proiectului.
3. In pofida prevederilor paragrafului 1 de mai sus, nici o tragere nu va fi efectuata pentru: a) platile aferente cheltuielilor efectuate inaintea datei acestui acord; si b) platile aferente cheltuielilor din cadrul categoriilor 1b), 2b), 3b) si d), 4 (i) b) si 4 (ii) b), cu exceptia cazului in care va fi fost elaborat regulamentul de implementare a sistemului de inregistrare a pamantului, satisfacator pentru Banca.
4. Banca poate solicita ca trageri din contul imprumutului sa fie efectuate pe baza declaratiilor de cheltuieli pentru cheltuielile referitoare la: a) bunuri in cadrul contractelor in valoare de mai putin de 250.000 dolari S.U.A. echivalent fiecare;
b) servicii tehnice din cadrul contractelor in valoare de mai putin de 150.000 dolari S.U.A. fiecare; c) toate lucrarile; si d) serviciile si instruirea in cadrul contractelor in valoare de mai putin de 100.000 dolari S.U.A. fiecare, pentru angajarea firmelor de consultanta, si in cadrul contractelor in valoare de mai putin de 50.000 dolari S.U.A. fiecare, pentru angajarea consultantilor individuali pe baza termenilor si a conditiilor in care Banca i le va comunica Imprumutatului.

ANEXA 2

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivele Proiectului (cunoscut, in tara Imprumutatului, sub numele de Proiectul cadastrului general si al publicitatii proprietatii imobiliare) sunt acelea de a dezvolta si implementa sistemele de cadastru general si de inregistrare a pamantului ale Imprumutatului, astfel incat sa se asigure securitatea drepturilor de proprietate imobiliara si proceduri simple, sigure si eficiente din punct de vedere al costurilor pentru tranzactiile imobiliare.
Proiectul cuprinde urmatoarele doua parti, care fac obiectul modificarilor asupra carora Imprumutatul si Banca pot cadea de acord periodic pentru realizarea obiectivelor:
Partea A: Dezvoltarea si implementarea Sistemului cadastrului general
Dezvoltarea si implementarea sistemului cadastrului general in mai multe teritorii administrative, adica: (i) furnizarea serviciilor tehnice; (ii) proiectarea sistemului si instalarea unui sistem informational de cadastru, care sa gestioneze bazele de date cu privire la cadastrul general; (iii) refacerea si extinderea birourilor locale de cadastru; (iv) furnizarea mijloacelor de transport, a mobilierului si a echipamentului de birou pentru ONCGC si pentru birourile locale de cadastru; si (v) instituirea in scopul eficientizarii activitatii ONCGC si a birourilor locale de cadastru.
Partea B: Dezvoltarea si implementarea Sistemului de inregistrare a pamantului
Dezvoltarea unui sistem de inregistrare a pamantului, inclusiv sprijinirea unei inregistrari sistematice (adica inregistrarea tuturor proprietatilor imobiliare, avand la baza un cadastru general complet in cadrul unor zone specificate) sau inregistrari sporadice (adica inregistrarea provizorie a articolelor individuale ale proprietatii imobiliare, la cererea proprietarului sau a altei parti interesate din cadrul zonelor unde birourile de carte funciara sunt operationale, dar cadastrul general nu a fost inca definitivat) la birourile de carte funciara in cadrul mai multor districte administrative, adica: (i) asigurarea unor servicii tehnice; (ii) proiectarea si instalarea unui sistem computerizat de inregistrare a pamantului; (iii) refacerea si extinderea birourilor de carte funciara; (iv) asigurarea mijloacelor de transport, a mobilierului si a echipamentului de birou pentru birourile de carte funciara; si (v) instruirea in beneficiul personalului judecatoriilor si al birourilor de carte funciara si al notarilor.
Partea C: Consolidarea institutionala
Furnizarea de servicii de catre consultanti in scopul asistarii Imprumutatului in consolidarea capacitatii de implementare a Proiectului a: (i) U.C.P., (ii) ONCGC si a (iii) MJ.
Se preconizeaza ca Proiectul sa fie finalizat pana la data de 30 iunie 2003.
________________________________________________________

Data platii Plata datorate imprumutului (exprimata in dolari S.U.A.)*)
_________________________________________________________
15 mai 2003 535.000
15 noiembrie 2003 550.000
15 mai 2004 565.000
15 noiembrie 2004 585.000
15 mai 2005 600.000
15 noiembrie 2005 620.000
15 mai 2006 640.000
15 noiembrie 2006 655.000
15 mai 2007 675.000
15 noiembrie 2007 700.000 15 mai 2008 720.000
15 noiembrie 2008 740.000
15 mai 2009 765.000
15 noiembrie 2009 785.000
15 mai 2010 810.000
15 noiembrie 2010 835.000
15 mai 2011 860.000
15 noiembrie 2011 885.000
15 mai 2012 915.000
15 noiembrie 2012 940.000
15 mai 2013 970.000
15 noiembrie 2013 1.000.000
15 mai 2014 1.030.000
15 noiembrie 2014 1.060.000
15 mai 2015 1.090.000
15 noiembrie 2015 1.125.000
15 mai 2016 1.160.000
15 noiembrie 2016 1.195.000
15 mai 2017 1.230.000
15 noiembrie 2017 1.260.000
---------------------------------------------------
TOTAL: 25.500.000

ORDONANTA
pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania, Banca Europeana de Investitii si Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice "radet" Bucuresti, privind finantarea Proiectului de reabilitare si modernizare a sistemului de termoficare din municipiul Bucuresti, semnat la Luxembourg si Bucuresti la data de 12 si, respectiv, 14 noiembrie 1997

            In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei, precum si ale art. 1 lit. a) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
            Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:
            ART. 1 - Se ratifica Acordul de imprumut dintre Romania, Banca Europeana de Investitii si Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice "radet" Bucuresti privind finantarea Proiectului de reabilitare si modernizare a sistemului de termoficare din municipiul Bucuresti, in valoare de 35 milioane ECU, semnat la Luxembourg si Bucuresti la data de 12 si, respectiv, 14 noiembrie 1997.
            ART. 2 - Finantarea locala a Proiectului de reabilitare si modernizare a sistemului de termoficare din municipiul Bucuresti va fi asigurata din fonduri de la bugetul de stat, alocatii din bugetul local al municipiului Bucuresti si din surse proprii ale Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice "radet" Bucuresti, conform planului de finantare inclus in acordul de imprumut subsidiar care va fi incheiat intre Ministerul Finantelor si Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice "radet" Bucuresti.
            Sumele de la bugetul de stat cu aceasta destinatie vor fi prevazute anual, prin anexa la legea bugetului de stat, ca pozitie distincta si globala, pe seama transferurilor de la bugetul de stat catre bugetele locale, pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe.
            Finantarea locala se va majora in mod corespunzator cu valoarea impozitelor si a taxelor aferente realizarii Proiectului de reabilitare si modernizare a sistemului de termoficare din municipiul Bucuresti.
            ART. 3 - Plata serviciului datoriei externe aferent imprumutului (rambursari, dobanzi, comisioane si alte costuri) se va asigura din sursele proprii ale Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice "radet" Bucuresti.
            ART. 4 - Se autorizeaza Guvernul Romaniei ca prin Ministerul Finantelor, de comun acord cu Banca Europeana de Investitii si Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice "radet" Bucuresti, sa introduca, pe parcursul utilizarii imprumutului, in raport cu conditiile de derulare a Acordului de imprumut, amendamente la continutul acestuia, care privesc realocari de fonduri, modificari in structura imprumutului pe componente, modificari de termene, modificari si adaptari, ca urmare a masurilor de reorganizare a regiei autonome beneficiare in baza Ordonantei Guvernului nr. 30/1997, precum si orice alte modificari care nu sunt de natura sa sporeasca obligatiile financiare ale Romaniei fata de Banca Europeana de Investitii sau sa determine noi conditionalitati economice fata de cele convenite initial intre parti.
            Guvernul va raporta, periodic, Parlamentului asupra amendamentelor aduse la acord, in cadrul Raportului privind datoria publica externa a Romaniei.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA
Contrasemneaza:
p. Ministrul finantelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat
p. Ministrul afacerilor
externe,
Gabriel Gafita,
secretar de stat

BANCA EUROPEANA DE INVESTITII
ROMANIA - PROIECT DE REABILITARE SI MODERNIZARE A
SISTEMULUI DE TERMOFICARE din MUNICIPIUL BUCURESTI

ACORD DE IMPRUMUT
intre Romania si Banca Europeana de Investitii si Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice "radet" Bucuresti*)

Prezentul acord este incheiat intre:
Romania, reprezentata de Ministerul Finantelor, avand sediul in str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucuresti, Romania, prin domnul Corneliu Gorcea, secretar de stat, denumita in continuare Imprumutatul, ca prima parte,
Banca Europeana de Investitii, avand sediul in bd. Konrad Adenauer nr. 100, Luxembourg-Kirchberg, Marele Ducat al Luxembourgului, reprezentata prin domnul K.J. Andreopoulos, director, si domnul Guido Bruch, sef de departament, denumita in continuare Banca, ca a doua parte, si Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice "radet" Bucuresti, avand sediul in str. Cavafii Vechi nr. 15, sectorul 3, Bucuresti, Romania, reprezentata prin domnul Gheorghe Dabela, director general, denumita in continuare RADET, ca a treia parte.

Avand in vedere ca:
1. Comunitatile Europene si Romania au incheiat un acord de asociere intre Comunitatile Europene si statele membre, pe de o parte, si Romania, pe de alta parte, denumit in continuare Acordul european.
2. In cadrul Acordului european si urmare a Deciziei Consiliului Europei nr. 97/256/EC din 14 aprilie 1997, Consiliul Guvernatorilor Bancii Europene de Investitii a luat nota de aceasta decizie si a autorizat pe data de 9 iunie 1997 acordarea de imprumuturi pentru proiecte de investitii in Romania.
3. In conformitate cu Acordul-cadru dintre Romania si Banca Europeana de Investitii, care reglementeaza activitatea Bancii Europene de Investitii in Romania, semnat de Banca si de Imprumutat la 4/5 iunie 1997 si ratificat de catre Imprumutat prin Ordonanta Guvernului nr. 33 din 25 august 1997, denumit in continuare Acordul-cadru, Guvernul Imprumutatului a facut cunoscut Bancii ca finantarea in cadrul prezentului acord de imprumut se incadreaza in obiectivele aplicarii Acordului-cadru.
4. Imprumutatul a propus initierea unui proiect, denumit in continuare Proiectul, care se va realiza de catre RADET, cuprinzand reabilitarea transmisiei si distributiei de energie termica in Bucuresti, asa cum este expus detaliat in descrierea tehnica prezentata in anexa A la prezentul acord, denumita in continuare Descrierea tehnica.
5. Costul total estimat al Proiectului este de 70.500.000 ECU (saptezeci de milioane cinci sute de mii ECU), inclusiv rezerve si dobanda pe perioada constructiei.
6. Costul Proiectului va fi finantat astfel:
- Fonduri bugetare si alte finantari 25.500.000 ECU
- Fondul de Dezvoltare Sociala al
Consiliului Europei 10.000.000 ECU
- Pentru a completa finantarea,
Imprumutatul a solicitat Bancii un imprumut in valoare echivalenta cu 35.000.000 ECU
TOTAL : 70.500.000 ECU
7. Conform art. 4 din Acordul-cadru, Imprumutatul se angajeaza ca, "pe durata oricarei operatiuni incheiate conform art. 2 al acestui acord, Romania:
a) va asigura: (i) ca beneficiarii pot converti in orice moneda pe deplin convertibila, la rata de schimb predominanta, sumele in moneda nationala a Romaniei, necesare platii tuturor sumelor datorate catre Banca, cu privire la imprumuturile si garantiile legate de orice proiect; si (ii) ca aceste sume vor fi liber, imediat si efectiv transferabile;
b) va asigura: (i) ca Banca va putea converti in orice moneda pe deplin convertibila, la rata de schimb predominanta, sumele in moneda nationala a Romaniei, primite de Banca sub forma platilor, in legatura cu imprumuturile si garantiile si cu orice alte activitati, si ca Banca poate sa transfere in mod liber, imediat si efectiv sumele astfel convertite sau, dupa cum va opta Banca (ii) aceasta poate dispune in mod liber de aceste sume pe teritoriul Romaniei".
8. Conform art. 3 din Acordul-cadru, Imprumutatul se angajeaza ca "dobanzile si alte plati datorate Bancii in legatura cu activitatile prevazute de acest acord, la fel ca si activele si veniturile Bancii, aferente acestor activitati, vor fi exceptate de la impozitare. Nici o activitate desfasurata de catre Banca pe teritoriul Romaniei, prevazuta de acest acord, nu va supune, prin ea insasi, Banca sau activele sale impozitarii".
9. Banca, apreciind ca finantarea Proiectului corespunde obiectului sau de activitate si avand in vedere cele expuse mai sus, a hotarat sa dea curs cererii Imprumutatului si cererii RADET, prin acordarea catre Imprumutat a unui credit in suma echivalenta cu 35.000.000 ECU (treizeci si cinci milioane ECU) si care urmeaza sa fie folosit exclusiv pentru finantarea Proiectului.
10. Fondul de Dezvoltare Sociala al Consiliului Europei a decis sa cofinanteze Proiectul cu o suma echivalenta cu 10 milioane ECU si de aceea va incheia cu Imprumutatul si cu RADET un acord de imprumut, denumit in cele ce urmeaza Imprumutul FDS.
11. Domnul Corneliu Gorcea este pe deplin autorizat, conform celor descrise in Documentul I, sa semneze acest acord in numele Imprumutatului, si domnul Gheorghe Dabela este pe deplin autorizat, conform celor descrise in Documentul II, sa semneze acest acord in numele RADET.
12. Consiliul Europei a decis la Reuniunea de la Madrid din 15 - 16 decembrie 1995 schimbarea numelui unitatii monetare europene din "ecu" in "euro", din momentul inceperii celei de a III-a etape a Uniunii Europene Monetare si Economice (EMU) si a emiterii Normei Consiliului nr. 1.103 din 17 iunie 1997, care reglementeaza anumite aspecte referitoare la introducerea euro.
13. Referirile din prezentul acord la articole, preambul, anexe si documente constituie referiri la articolele, preambulul, anexele si documentele atasate la prezentul acord.
Prin prezentul acord se convine asupra celor ce urmeaza:
ART. 1
Trageri
1.01. - Suma creditului
Prin prezentul acord, Banca acorda Imprumutatului, iar Imprumutatul accepta un credit, denumit in cele ce urmeaza credit, in valoare echivalenta cu 35.000.000 ECU (treizeci si cinci milioane ECU), in unicul scop de a finanta partial Proiectul, asa cum este descris in Descrierea tehnica.
ECU este definit in anexa B la prezentul acord si va fi tratat pentru toate scopurile prezentului acord ca fiind o moneda.
1.02. - Proceduri de tragere
A. Daca Banca nu va decide altfel, creditul va fi tras in cel mult 15 transe (asa cum se mentioneaza in prezentul acord si fiecare se numeste transa), care vor fi fiecare in valoare echivalenta cu cel putin 1 milion ECU, cu exceptia ultimei trageri, si nu vor depasi echivalentul a 7 milioane ECU.
B. Tragerea fiecarei transe va fi conditionata de primirea de catre Banca a unei cereri scrise, denumita in continuare cerere, de la Imprumutat prin RADET, in care sa se specifice:
a) suma transei;
b) moneda sau monedele in care Imprumutatul, prin RADET, prefera ca transa sa fie trasa si care sa fie moneda sau monedele la care se refera art. 1.03;
c) rata sau ratele dobanzii aplicabile, comunicate anterior de Banca, daca este cazul;
d) data preferata pentru tragere, intelegandu-se ca Banca poate elibera transa in termen de pana la 4 luni calendaristice de la data cererii.
Nici o cerere nu va putea fi efectuata mai tarziu de 31 octombrie 2002. Sub rezerva prevederilor art. 1.02 C, fiecare cerere este irevocabila.
C. Daca cererea va fi intocmita in conformitate cu prevederile art. 1.02 A si sub rezerva prevederilor art. 1.04 si 1.07, intr-un interval cuprins intre 10 si 15 zile inainte de data platii, Banca va remite Imprumutatului, prin RADET, un aviz, denumit in continuare aviz de tragere, care: (i) va confirma suma si structura, pe monede, a transei specificate in cerere; (ii) va specifica rata sau ratele dobanzii determinate in conformitate cu prevederile art. 3.01 A; si (iii) va preciza data tragerii transei. In cazul in care rata dobanzii, specificata in avizul de tragere, depaseste rata respectiva indicata anterior de Banca sau in cazul in care suma sau structura, pe monede, a transei nu sunt in conformitate cu cererea, Imprumutatul, prin RADET, poate ca in curs de 3 zile lucratoare luxemburgheze de la primirea avizului de tragere sa revoce cererea prin notificare catre Banca si, in consecinta, cererea si avizul de tragere nu isi vor mai produce efectul.
D. Tragerea va fi efectuata in acel cont bancar pe numele Imprumutatului sau RADET, pe care Imprumutatul, prin RADET, il va notifica Bancii cu cel putin 8 zile inainte de data tragerii, cu conditia ca pentru fiecare moneda sa fie notificat nu mai mult de un cont.
1.03. - Moneda tragerii
Sub rezerva existentei de disponibilitati, Banca va disponibiliza fiecare transa in moneda sau monedele pentru care Imprumutatul, prin RADET, isi va fi exprimat preferinta. Moneda tragerii va fi oricare dintre monedele indicate in anexa C la prezentul acord.
Pentru calcularea echivalentului in ECU a oricarei sume trase in oricare dintre aceste monede, rata de schimb utilizata va fi cea indicata in anexa C la acest acord.
1.04. - Conditii pentru tragere
A. Tragerea primei transe conform art. 1.02 va fi conditionata de indeplinirea, in mod satisfacator pentru Banca, a urmatoarelor conditii, respectiv ca inainte de data cererii:
a) consilierul juridic al Imprumutatului sa fi emis un aviz juridic favorabil privind legalitatea semnarii de catre Imprumutat a prezentului acord si a celorlalte documente, incluzand, dar nelimitandu-se la evidentele mentionate la lit. d) al prezentului articol, in termeni acceptabili Bancii;
b) consilierul juridic al RADET sa fi emis un aviz juridic favorabil privind legalitatea semnarii de catre RADET a prezentului acord si a celorlalte documente, in termeni acceptabili Bancii;
c) toate aprobarile necesare sa fi fost obtinute astfel incat sa permita RADET sa efectueze trageri din imprumut si Imprumutatului sa ramburseze imprumutul (asa cum este definit la art. 2.01 ) si sa plateasca dobanda si celelalte sume datorate conform prevederilor prezentului acord; aceste aprobari trebuie extinse si asupra deschiderii si gestionarii conturilor in care Imprumutatul solicita Bancii sa disponibilizeze sumele imprumutului;
d) Banca sa fi primit autorizarea scrisa, emisa de Imprumutat, prin care RADET este imputernicit sa solicite trageri si sa primeasca sumele corespunzatoare, in numele Imprumutatului;
e) Banca sa fi primit dovezi satisfacatoare privind imputernicirea d-lui Corneliu Gorcea si a d-lui Gheorghe Dabela de a semna acest acord in numele imprumutatului si, respectiv, al RADET si o copie de pe imputernicirea Consiliului de administratie al RADET de a participa la acest acord;
f) Banca sa fi primit dovezi satisfacatoare privind: (i) infiintarea legala a unei unitati de implementare a Proiectului cu personal adecvat; si (ii) numirea unui consultant independent de renume international, acceptabil Bancii, asa cum este mentionat la art. 6.09; (iii) sunt in pregatire planurile pentru dezvoltarea unui sistem de contorizare a consumului individual; si (iv) a fost semnat si a intrat in efectivitate imprumutul FDS.
Daca o cerere pentru tragerea primei transe este prezentata inainte de primirea de catre Banca a unor dovezi satisfacatoare pentru ea potrivit carora aceste conditii au fost indeplinite, acea cerere va fi considerata ca fiind primita de Banca la acea data la care conditiile vor fi fost indeplinite.
B. Fiecare tragere ulterioara va fi conditionata de primirea de catre Banca, inainte de data cererii respective, a unor documente justificative satisfacatoare pentru Banca, care sa ateste ca RADET a cheltuit pentru acele componente ale Proiectului, descrise in Descrierea tehnica, care urmeaza sa fie finantate partial de catre Banca, o suma cel putin egala cu valoarea tuturor sumelor anterioare puse la dispozitie de Banca (fara impozite si taxe vamale), mai putin suma de 2 milioane ECU, cu exceptia ultimei trageri.
Mai mult, fiecare tragere va fi conditionata de convingerea permanenta a Bancii ca au fost alocate suficiente fonduri bugetare si alte resurse financiare sau ca urmeaza sa fie disponibilizate catre RADET de catre Imprumutat pentru Proiect, astfel incat sa se asigure executarea si implementarea la timp a Proiectului, conform programului descris in Descrierea tehnica.
C. In plus fata de conditiile prevazute la art. 1.04 B, ultima tragere va fi supusa conditiei ca toate sumele trase anterior sa fi fost cheltuite pentru Proiect, asa cum se prevede in articolul amintit, sau Imprumutatul, prin RADET, sa prezinte documente satisfacatoare, in sensul ca aceste sume urmeaza sa fie cheltuite in decurs de 60 de zile de la data la care tragerea a fost solicitata.
Orice tragere efectuata conform acestui paragraf pentru finantarea de cheltuieli in avans va fi conditionata de primirea, in decurs de 90 de zile, a unor documente satisfacatoare pentru Banca, in sensul ca suma respectivei trageri sau a tragerilor, dupa cum este cazul, a fost corect cheltuita pentru Proiect.
D. Pentru calcularea echivalentului in ECU al sumelor cheltuite, Banca va utiliza cursul de schimb in vigoare aplicat in a 30-a zi dinaintea datei cererii.
E. Daca vreo parte a evidentelor furnizate de Imprumutat, prin RADET, nu este considerata satisfacatoare de catre Banca, Banca poate actiona conform ultimului paragraf al art. 1.04 A sau poate elibera proportional mai putin decat suma solicitata.
1.05. - Comision de amanare
Daca tragerea vreunei transe este amanata la cererea Imprumutatului, prin RADET (cu consimtamantul Bancii), Imprumutatul va plati comision de amanare pentru partea de transa netrasa, la o rata anuala de 1%, calculata de la data initial specificata a tragerii pana la data efectiva a tragerii sau, daca transa nu este trasa in intregime, pana la data anularii sau revocarii acelei transe. Cererea pentru amanare trebuie sa fie primita de Banca cu cel putin 8 zile calendaristice inainte de data initiala a tragerii. Acest comision se va acumula de la zi la zi si va fi platibil la fiecare dintre datele specificate la art. 5.03.
1.06. - Anularea creditului
Daca costul Proiectului va fi mai mic decat cifra estimata in preambul, Banca poate, cu instiintarea Imprumutatului, sa anuleze portiunea din credit corespunzatoare diferentei.
Imprumutatul poate oricand, cu instiintarea Bancii, sa anuleze integral sau partial orice suma netrasa din credit.
Daca Imprumutatul anuleaza vreo transa pentru care cererea transmisa de Imprumutat, prin RADET, nu a fost revocata conform prevederilor art. 1.02 C, acesta va plati un comision flat, calculat la valoarea anulata, egal cu jumatatea ratei dobanzii aplicate de Banca la data anularii asupra imprumuturilor acordate de ea in aceleasi proportii intre monede si cu o perioada de rambursare de 20 de ani. Acest comision va fi platibil suplimentar oricarui alt comision platibil conform art. 1.05.
1.07. - Revocarea si suspendarea creditului
Banca poate, prin instiintarea Imprumutatului, revoca partea netrasa a creditului, in orice moment si cu efect imediat:
a) ca urmare a aparitiei oricarui eveniment mentionat la art. 10.01 (A) sau (B); sau
b) daca vor surveni situatii exceptionale care vor afecta negativ accesul Bancii la pietele de capital nationale sau internationale de referinta.
Ca alternativa, daca Banca apreciaza ca o situatie descrisa in cazul a) sau b) a survenit, dar are caracter temporar, ea poate suspenda, prin notificarea Imprumutatului, partea netrasa a creditului. In acest caz, suspendarea va continua pana cand, urmare emiterii unei cereri suplimentare, Banca va fi din nou in masura sa emita un aviz de tragere.
Totusi Banca nu va fi indreptatita sa revoce ori sa suspende, pe motivele din cazul b), vreo transa care a facut obiectul unui aviz de tragere.
Creditul va fi considerat revocat daca Banca solicita rambursarea conform prevederilor art. 10.
Daca creditul este revocat pentru alte motive decat cele ce decurg din cazul b) de mai sus, Imprumutatul va plati un comision pentru suma a carei tragere a fost solicitata la o rata anuala de 0,75 %, calculata de la data cererii respective pana la data revocarii.
Un astfel de comision va fi platibil suplimentar oricarui comision platibil conform prevederilor art. 1.05.
1.08. - Moneda comisioanelor
Comisioanele datorate de Imprumutat Bancii, conform art. 1, vor fi calculate si platibile in ECU.
ART. 2
Imprumutul
2.01 - Suma imprumutului
Imprumutul, denumit in continuare imprumutul, va cuprinde totalul sumelor in monedele disponibilizate de Banca, asa cum vor fi fost notificate de Banca cu ocazia tragerii fiecarei transe.
2.02. - Moneda de rambursare
Fiecare rambursare conform prevederilor art. 4 sau, dupa caz, ale art. 10, va fi efectuata in monedele disponibilizate si in proportiile aferente acestora in soldul imprumutului.
2.03. - Moneda pentru dobanda si alte obligatii de plata
Dobanda si celelalte obligatii platibile conform art. 3, 4 si 10 vor fi calculate si vor fi platibile proportional in fiecare moneda in care imprumutul este rambursabil.
Orice alte plati vor fi facute in moneda specificata de Banca, avand in vedere moneda in care s-au efectuat cheltuielile ce urmeaza a fi rambursate prin acea plata.
2.04. - Notificari ale Bancii
Dupa tragerea fiecarei transe, Banca va transmite Imprumutatului si RADET o situatie rezumativa cuprinzand suma, structura pe monede, data tragerii, graficul de rambursare si rata sau ratele dobanzii pentru acea transa.
ART. 3
Dobanda 3.01. - Rata dobanzii
A. Soldul nerambursat al fiecarei transe va fi purtator de dobanda la rata sau la ratele specificate in avizul de tragere respectiv, care vor fi rata sau ratele dobanzii aplicabile la data emiterii avizului de tragere pentru imprumuturile exprimate in moneda sau in monedele respective si acordate de Banca imprumutatilor sai in aceiasi termeni de rambursare si in aceleasi conditii de plata a dobanzii ca pentru transa in cauza.
B. Dobanda va fi platibila semestrial la datele specificate la art. 5.03.
3.02. - Dobanda la sumele cu scadenta depasita
Fara ca acest lucru sa fie considerat o incalcare a prevederilor art. 10 si prin exceptie de la prevederile art. 3.01, dobanda se va acumula pentru oricare suma cu scadenta depasita, de la data scadentei prevazuta pentru plata pana la data efectiva a platii, la o rata anuala, calculata dupa cum urmeaza:
a) pentru o suma datorata in cadrul oricarei transe, la o rata egala cu suma dintre: (i) 2,5 % (doua virgula cinci procente) si (ii) rata corespunzatoare; specificata conform art. 3.01; si
b) pentru orice alta suma, la o rata egala cu suma dintre: (i) 2,5 % (doua virgula cinci procente) si (ii) rata dobanzii perceputa de Banca la data scadentei pentru imprumuturi acordate in aceeasi moneda pe termen de 20 de ani.
Aceasta dobanda este platibila in aceeasi moneda ca si suma restanta asupra careia se aplica.
ART. 4
Rambursarea
4.01. - Rambursarea normala
Imprumutatul va rambursa imprumutul conform graficului de amortizare prezentat in anexa D.
4.02. - Rambursarea anticipata voluntara
A. Imprumutatul poate rambursa anticipat, in intregime sau partial, o transa, cu conditia notificarii Bancii, in scris, denumita in continuare notificare de rambursare anticipata, specificand suma de rambursare anticipata, denumita in cele ce urmeaza suma de rambursare anticipata, si data de rambursare anticipata propusa, denumita in continuare data de rambursare anticipata, care va fi o data specificata la art. 5.03 (fiecare fiind o data de rambursare).
Notificarea de rambursare anticipata va fi transmisa Bancii cu cel putin o luna inainte de data de rambursare anticipata. Rambursarea anticipata va fi conditionata de plata de catre Imprumutat a compensarii, daca este cazul, datorata Bancii in concordanta cu prevederile paragrafelor B, C si D de mai jos.
B. Suma compensarii, datorata pentru transa rambursata anticipat, va fi suma deficitului inregistrat de Banca in legatura cu dobanda datorata la fiecare semestru care se incheie la datele de rambursare care urmeaza dupa data de rambursare anticipata, calculat in modul stabilit in urmatorul subparagraf si diminuat conform paragrafului C.
Suma deficitului va fi calculata ca fiind suma cu care:
(x) dobanda care ar fi fost de plata in timpul semestrului corespunzator partii din transa rambursata anticipat depaseste
(y) dobanda care ar fi fost astfel platibila in timpul semestrului respectiv, daca ar fi fost calculata la rata de referinta, pentru scopul careia rata de referinta inseamna rata anuala a dobanzii (redusa cu 15 puncte procentuale), determinata de catre Banca la o data ce cade cu o luna inainte de data de rambursare anticipata pentru un imprumut acordat in moneda respectiva, avand aceleasi 9
caracteristici financiare cu cele ale transei si, in special, aceeasi periodicitate pentru plata dobanzii, aceeasi durata ramasa pana la maturitate si acelasi mod de rambursare.
Rata dobanzii pe care Banca, urmand procedurile stabilite de Consiliul directorilor Bancii, o aplica unui imprumut este, conform Statutului Bancii, determinata pe baza conditiilor predominante pe piata de capital.
C. Fiecare suma astfel calculata va fi diminuata in functie de data rambursarii anticipate, prin aplicarea unei rate egale cu rata determinata conform alin. (y) al paragrafului B.
D. Banca va notifica Imprumutatului asupra compensarii datorate sau, dupa caz, asupra absentei acesteia, pana la ora 12:00 a.m. ora Luxembourgului intr-o zi lucratoare atat in Luxembourg, cat si in Bucuresti, urmatoare notificarii de rambursare anticipata. Daca pana la ora 17:00 ora Luxembourgului in ziua notificarii, Imprumutatul nu confirma, in scris, intentia sa de a efectua rambursarea voluntara in termenii notificati de Banca, notificarea de rambursare anticipata nu va avea efect.
In afara de cele mentionate, Imprumutatul va fi obligat sa efectueze plata in conformitate cu notificarea de rambursare anticipata, impreuna cu dobanda acumulata la suma de rambursare anticipata, precum si orice suma datorata conform art. 4.02.
4.03. - Rambursarea anticipata obligatorie
A. Daca Imprumutatul ramburseaza anticipat, in mod voluntar, integral sau partial, orice alt imprumut contractat initial pe o perioada mai mare de 5 ani, Banca poate solicita rambursarea anticipata a unei astfel de parti din suma imprumutului, neachitata in acel moment, in proportia in care suma rambursata anticipat acopera suma totala nerambursata a tuturor imprumuturilor de acest fel.
Banca va adresa Imprumutatului cererea sa, daca este cazul, in termen de 4 saptamani de la primirea notificarii respective, conform art. 8.02 (a). Orice suma ceruta de Banca va fi platita, impreuna cu dobanda acumulata, la data indicata de Banca, data care nu va preceda data rambursarii anticipate a celuilalt imprumut.
Rambursarea anticipata a unui imprumut printr-un nou imprumut, cu termen de rambursare cel putin tot atat de mare ca termenul neexpirat al imprumutului rambursat anticipat, nu va fi considerata rambursare anticipata.
B. Daca costul total al Proiectului se va situa semnificativ sub cel mentionat in preambul, Banca poate cere rambursarea anticipata a imprumutului, proportional cu diferenta.
C. In cazul oricarei rambursari anticipate, datorata in temeiul art. 4.03, Imprumutatul poate alege transa sau transele care urmeaza sa fie rambursate anticipat.
4.04. - Prevederi generale privind rambursarea anticipata conform art. 4
Rambursarea anticipata va fi efectuata in toate monedele transei in cauza, proportional cu sumele de rambursat respective, in afara de cazul rambursarii anticipate, conform art. 4.02, cand Imprumutatul poate rambursa intreaga suma nerambursata in una sau mai multe monede in cadrul transei, la alegere.
In cazul unei rambursari anticipate partiale in toate monedele, fiecare suma rambursata anticipat va fi redusa proportional din fiecare rata ramasa neachitata.
Prevederile art. 4 se vor aplica fara a prejudicia prevederile art. 10.
ART. 5
Platile
5.01. - Locul platii
Fiecare suma platibila de Imprumutat, conform prevederilor prezentului acord, va fi platita in contul notificat de Banca Imprumutatului. Banca va indica contul cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita pentru prima plata pe care o face Imprumutatul si va notifica orice schimbare a contului cu nu mai putin de 15 zile inainte de data primei plati de la care se aplica modificarea.
Aceasta perioada de notificare nu se aplica in cazul platilor efectuate in temeiul art. 10.
5.02. - Calculul platilor referitoare la fractiuni de an
Orice suma datorata sub forma de dobanda, comision sau in alt mod de catre Imprumutat, conform prevederilor prezentului acord, si calculata pentru orice fractiune din an, va fi calculata pe baza anului de 360 de zile si a lunii de 30 de zile.
5.03. - Datele de plata
Sumele datorate semestrial, conform prevederilor prezentului acord, sunt platibile Bancii la 31 aprilie si 30 octombrie ale fiecarui an.
Alte sume datorate conform prevederilor prezentului acord sunt platibile in termen de 7 zile lucratoare de la primirea de catre Imprumutat a cererii emise de Banca.
O suma datorata de Imprumutat va fi considerata platita in momentul in care a fost primita de Banca.
ART. 6
Angajamente speciale
6.01. - Utilizarea imprumutului si a altor fonduri
Imprumutatul, prin RADET, va folosi sumele imprumutului si celelalte fonduri mentionate in planul de finantare descris in preambul, exclusiv pentru executarea Proiectului.
6.02. - Realizarea Proiectului
Imprumutatul, prin RADET, se angajeaza sa realizeze Proiectul in concordanta cu Descrierea tehnica si sa-l finalizeze pana la data specificata in aceasta descriere sau asa cum aceasta poate fi modificata periodic, cu aprobarea Bancii.
6.03. - Costul majorat al Proiectului
Daca costul Proiectului depaseste cifra estimata, prezentata la pct. 5 din preambul, Imprumutatul va obtine finantare pentru a acoperi depasirea costului, fara a apela la Banca, astfel incat sa permita RADET sa finalizeze Proiectul in concordanta cu Descrierea tehnica. Planurile Imprumutatului de finantare a depasirii costurilor vor fi comunicate Bancii fara intarziere.
6.04. - Procedura de licitatie
Imprumutatul, prin RADET, se angajeaza sa cumpere bunuri, sa achizitioneze servicii si sa comande lucrari pentru Proiect, in mod adecvat si satisfacator pentru Banca, pe cat posibil prin licitatie internationala, deschisa pe baze egale nationalilor din toate tarile, cu mentiunea ca exportatorii de bunuri, care, la data castigarii licitatiei, fac obiectul unor taxe antidumping definitive, impuse de Consiliul Uniunii Europene, vor fi in mod normal exclusi de la adjudecarea licitatiei, in masura in care licitatia se refera la astfel de bunuri.
6.05. - Asigurare
Atata timp cat imprumutul este nerambursat, RADET va asigura in mod adecvat toate lucrarile si proprietatile care fac parte din Proiect, in concordanta cu practica normala pentru lucrari similare de interes public pe teritoriul Romaniei.
6.06. - Intretinere
Atat timp cat imprumutul este nerambursat, Imprumutatul, prin RADET, va asigura ca toate proprietatile care fac parte din Proiect sa fie intretinute, reparate, revizuite si innoite, dupa cum este necesar, pentru a fi pastrate in buna stare de functionare.
6.07. - Alocatii din resurse bugetare
Imprumutatul se angajeaza ca va asigura suficiente resurse bugetare si/sau alte resurse financiare pentru a fi alocate anual Proiectului, pentru a asigura contributia la planul de finantare al Proiectului, care nu este acoperita din imprumut, si pentru a permite realizarea la timp a acestuia in conformitate cu Descrierea tehnica.
6.08. - Auditul anual
Imprumutatul si RADET se angajeaza sa efectueze anual expertiza contabila a conturilor, situatiilor financiare si bugetare ale RADET, in conformitate cu standardele internationale de contabilitate.
6.09. - Consultanta
RADET se angajeaza sa foloseasca consultanti ale caror calificare, experienta si termeni de referinta vor fi satisfacatoare pentru Banca, in vederea proiectarii si supervizarii lucrarilor, asa cum este specificat in Descrierea tehnica. Consultantii vor: (i) verifica viabilitatea tehnica a lucrarilor; (ii) asigura o calitate adecvata a lucrarilor propuse; si (iii) superviza implementarea acestora si realizarea lor la timp.
RADET se angajeaza sa foloseasca consultanti ale caror calificare, experienta si termeni de referinta vor fi satisfacatoare pentru Banca, pentru realizarea obiectivelor asistentei tehnice, destinate adoptarii si implementarii de catre RADET, pana la data de finalizare a acestui proiect, dupa cum se specifica in Descrierea tehnica, a: (i) unor tehnologii si metode de conducere adecvate in domeniile ingineriei, constructiei, operarii si intretinerii; (ii) practicilor si contractarii pentru furnizarea de energie termica pe baze comerciale (achizitionarea de energie termica de la producatori) si distributie (livrarea de energie termica la consumatorul final); si (iii) contorizarii individuale adecvate a vanzarilor.
6.10. - Angajament financiar
Imprumutatul se angajeaza ca RADET, printr-o conducere eficienta si o politica tarifara corespunzatoare, va mentine o structura financiara si o activitate operationala corespunzatoare, in special va realiza un nivel al resurselor interne suficient sa acopere, intr-o proportie rezonabila, cheltuielile operationale.
ART. 7
Garantie
7.01. - Garantie
Daca Imprumutatul va acorda unui tert vreo garantie pentru indeplinirea vreuneia dintre obligatiile sale privind datoria sa externa sau vreo preferinta ori prioritate in acest sens, Imprumutatul va informa Banca despre aceasta si, daca Banca va solicita, va furniza Bancii o garantie echivalenta pentru indeplinirea obligatiilor sale in cadrul prezentului acord sau va acorda Bancii o preferinta sau prioritate echivalenta. Imprumutatul confirma ca, in prezent, nu exista nici o asemenea garantie, preferinta sau prioritate.
ART. 8
Informatii si vizite
8.01. - Informatii privind Proiectul
Imprumutatul, prin RADET:
a) va transmite Bancii: (i) pana la 31 martie 1998 si, ulterior, trimestrial, pana la incheierea Proiectului, un raport privind implementarea acestuia; (ii) la 6 luni dupa incheierea Proiectului, un raport privind finalizarea acestuia; si (iii) periodic, orice alt asemenea document sau informatie privind finantarea, implementarea si operatiunile Proiectului, dupa cum Banca poate solicita, in mod rezonabil, aceste rapoarte fiind intocmite si aprobate de catre un consultant independent, de renume international, mentionat la art. 6.09;
b) va supune aprobarii Bancii, fara intarziere, orice modificare importanta in planurile generale, in graficul sau in programul de cheltuieli ale Proiectului, in legatura cu situatiile facute cunoscute Bancii inainte de semnarea prezentului acord;
c) va asigura ca evidentele RADET cuprind toate operatiunile legate de finantarea si de executarea Proiectului; si
d) va informa, in general, Banca despre orice fapt sau eveniment cunoscut Imprumutatului sau RADET, care ar putea prejudicia substantial sau afecta conditiile executarii sau operatiunile Proiectului.
8.02. - Informatii privind Imprumutatul
Imprumutatul va informa imediat Banca:
a) despre orice hotarare luata de el sau despre orice motiv sau situatie care il obliga sau despre orice cerere adresata acestuia pentru plata anticipata a oricarui imprumut acordat initial pentru o perioada mai mare de 5 ani;
b) despre orice intentie de furnizare a oricarei garantii la care se face referire la art. 7.01 catre o terta parte; sau
c) in general, despre orice situatie sau eveniment care ar putea impiedica executarea oricarei obligatii a Imprumutatului in cadrul prezentului acord.
8.03. - Informatii privind RADET
RADET:
a) va furniza Bancii, in fiecare an, in interval de o luna de la publicare, raportul anual, bilantul, contul de profit si pierderi si raportul de expertiza contabila realizat in conformitate cu standardele internationale de contabilitate; si
b) va informa Banca:
(i) imediat, despre orice modificare adusa documentelor sale de baza si despre orice schimbari in statutul juridic si in mandat; sau
(ii) in general, cu privire la orice situatii sau evenimente care pot impiedica indeplinirea oricarei obligatii a RADET in cadrul prezentului acord.
8.04. - Vizite
Imprumutatul si RADET vor permite persoanelor desemnate de Banca, care pot fi insotite de reprezentanti ai Curtii de Conturi a Comunitatilor Europene, sa viziteze amplasamente, instalatii si lucrari care fac parte din Proiect si sa efectueze acele verificari pe care acestia le apreciaza ca necesare si le vor acorda sau se vor asigura ca li se acorda tot sprijinul necesar pentru acest scop.
ART. 9
Speze si cheltuieli
9.01. - Impozite, taxe si comisioane
Imprumutatul va plati toate impozitele, taxele, comisioanele si alte impuneri de orice natura, inclusiv taxe de timbru si taxe pentru inregistrare rezultand din intrarea in vigoare sau din implementarea prezentului acord sau a oricarui document legat de acesta si in legatura cu constituirea oricarei garantii pentru imprumut.
Imprumutatul va plati integral capitalul, dobanda, comisioanele si alte sume datorate conform prezentului acord, in suma bruta, fara deducerea vreunei impuneri nationale sau locale de orice fel, cu conditia ca, in cazul in care Imprumutatul este obligat prin lege sa faca orice asemenea deduceri, sa majoreze plata in suma bruta catre Banca, astfel incat, dupa deducere, valoarea neta primita de Banca sa fie echivalenta cu suma datorata.
9.02. - Alte speze
Imprumutatul va suporta orice costuri profesionale, bancare, de transfer sau de schimb valutar, ocazionate de executarea sau de implemetarea prezentului acord sau a documentelor legate de acesta, si in constituirea oricarei garantii pentru imprumut.
ART. 10
Rambursarea anticipata in cazul neindeplinirii unei obligatii
10.01. - Dreptul de a solicita rambursarea anticipata
Imprumutatul va rambursa imprumutul sau orice parte a acestuia pe baza cererii facute in acest sens de catre Banca:
(A) imediat:
a) daca vreo informatie importanta sau document remis Bancii de catre sau in numele Imprumutatului, in legatura cu negocierea prezentului acord sau pe durata lui, se dovedeste a fi fost incorecta in orice privinta importanta;
b) daca Imprumutatul nu ramburseaza la data scadentei orice parte din imprumut, nu plateste dobanda aferenta acestuia sau nu efectueaza
orice alta plata catre Banca, dupa cum se prevede in prezentul acord;
c) daca, urmare oricarei neindepliniri a obligatiilor, Imprumutatului i se cere sa ramburseze anticipat un imprumut care i s-a acordat initial pentru un termen mai mare de 5 ani;
d) daca survine un eveniment sau o situatie care este posibil sa puna in pericol efectuarea platilor aferente, plata serviciului imprumutului sau sa afecteze negativ orice garantie acordata pentru acesta;
e) daca vreo obligatie asumata de Imprumutat, asa cum se prevede in paragrafele 7 si 8 din preambul, inceteaza de a fi indeplinita cu privire la orice imprumut acordat oricarui imprumutat din Romania din resursele Bancii sau ale Comunitatilor Europene;
f) daca Imprumutatul sau RADET nu-si indeplineste vreo obligatie financiara cu privire la orice imprumut acordat de Banca din resursele Bancii sau ale Comunitatilor Europene;
g) daca imprumutul acordat de FDS devine scadent si platibil inainte de maturitatea convenita;
(B) la data expirarii unei perioade de timp rezonabile, specificata intr-o notificare remisa de Banca Imprumutatului, fara ca problema sa fi fost rezolvata in mod satisfacator pentru Banca:
a) daca Imprumutatul nu-si indeplineste vreo obligatie conform prevederilor prezentului acord, alta decat vreuna dintre cele mentionate la art. 10.01 A) b); sau
b) daca vreun fapt esential, prevazut in preambul, se modifica substantial si daca modificarea prejudiciaza interesele Bancii in calitate de imprumutator al Imprumutatului sau afecteaza negativ implementarea sau operatiunile Proiectului.
10.02. - Alte drepturi legale
Articolul 10.01 nu va limita nici un alt drept legal al Bancii de a cere rambursarea anticipata a imprumutului.
10.03. - Daune
Atunci cand cererea de rambursare anticipata se va face conform art. 10.01, Imprumutatul va plati Bancii o suma calculata incepand cu data la care s-a facut solicitarea, cea mai mare dintre:
a) valoarea calculata in conformitate cu art. 4.02, aplicata la suma care a devenit scadenta si platibila imediat si cu efect de la data declaratiei acesteia, si
b) o suma calculata la o rata anuala de 0,25% de la data cererii pana la data la care fiecare rata a sumei cerute ar fi trebuit sa fie rambursata in absenta solicitarii.
10.04. - Nerenuntare
Nici o omisiune sau intarziere a Bancii in exercitarea oricaruia dintre drepturile sale conform art. 10 nu va fi considerata ca o renuntare la un astfel de drept.
10.05. - Destinatia sumelor primite
Sumele primite ca urmare a unei cereri formulate conform art. 10 vor fi destinate in primul rand platii daunelor, comisionului si dobanzii, in aceasta ordine, si in al doilea rand reducerii ratelor nerambursabile in ordinea inversa a scadentei. Ele vor fi repartizate pe transe, la discretia Bancii.
ART. 11
Legislatia si jurisdictia
11.01. - Legislatia
Prezentul acord si intocmirea, interpretarea si validitatea sa vor fi guvernate de legea franceza.
Locul incheierii prezentului acord este sediul central al Bancii.
11.02. - Jurisdictia
Toate litigiile privind prezentul acord vor fi supuse Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene.
Partile la prezentul acord renunta prin aceasta la orice imunitate sau drept de a obiecta fata de jurisdictia Curtii. O decizie a Curtii, emisa conform art. 11.02, va fi definitiva si obligatorie pentru parti, fara restrictie sau rezerva.
11.03. - Dovada sumelor datorate
In orice actiune juridica, aparuta in executarea prezentului acord, certificarea de catre Banca a oricarei sume datorate Bancii in cadrul prezentului acord va constitui dovada prima facie a acelei sume.
ART. 12
Clauze finale
12.01. - Notificari
Notificarile si alte comunicari transmise in legatura cu prezentul acord vor fi trimise la adresele mentionate la pct. (1) de mai jos, cu exceptia notificarilor catre Imprumutat si RADET, in legatura cu litigii in curs sau in declansare, care vor fi trimise la adresele specificate la pct. (2) de mai jos, unde Imprumutatul si RADET aleg domiciliul:
Pentru Banca: 100, Boulevard Konrad Adenauer L-2950
Luxembourg-Kirchberg
Pentru Imprumutat: (1) Str. Apolodor nr. 17, sector 5 RO-70060
Bucuresti, Romania
(2) Misiunea Romaniei pe langa
Comunitatile Europene 107, rue Gabrielle,
B-1180 Bruxelles
Pentru RADET: (1) Str. Cavafii Vechi nr. 15, sector 3
RO-70456 Bucuresti, Romania
(2) Misiunea Romaniei pe langa
Comunitatile Europene 107, rue Gabrielle,
B-1180 Bruxelles
Fiecare parte poate, prin notificarea celorlalte, sa-si schimbe adresa mentionata, cu conditia ca adresa de la pct. (2) de mai sus sa poata fi schimbata numai cu o alta adresa in cadrul Comunitatilor Europene.
12.02. - Forma notificarii
Notificarile si alte comunicari, pentru care sunt mentionate in prezentul acord perioade fixe sau care fixeaza ele insele perioade obligatorii pentru destinatar, vor fi transmise personal, prin scrisoare inregistrata, telegrama, telex sau alte mijloace de transmitere, care fac posibila dovada primirii de catre destinatar. Data inregistrarii sau, dupa caz, data declarata a primirii documentului transmis va fi definitorie pentru determinarea unei perioade.
12.03. - Intrarea in efectivitate
Acest acord va intra in efectivitate in baza primirii de catre Banca a unei versiuni autorizate in limba engleza a legii de ratificare de catre Parlamentul Romaniei.
12.04. - Preambul, anexe si documente atasate
Preambulul si urmatoarele anexe fac parte din prezentul acord:
- Anexa A - Descrierea tehnica
- Anexa B - Definitia ECU
- Anexa C - Ratele de schimb fata de ECU
- Anexa D - Graficul de rambursare
Urmatoarele documente sunt atasate la prezentul acord:
- Documentul I - Imputernicirea de semnare pentru Imprumutat
- Documentul II - Aprobarea Consiliului de administratie si imputernicirea de semnare pentru RADET.
Ca urmare, partile prezente au convenit sa semneze prezentul acord in patru exemplare originale in limba engleza.
Acordul de imprumut a fost parafat, in numele Imprumutatului, de doamna Valentina Ispas, in numele Bancii, de domnul Alfredo Panarella si, in numele RADET, de domnul Dan Georgescu.

Semnat pentru si
in numele Romaniei,
Corneliu Gorcea,
secretar de stat
Semnat pentru si
in numele Bancii
Europene de Investitii
K. J. Andreopoulos,
director G. Bruch,
sef de departament
Semnat pentru si
in numele Regiei Autonome
de Distributie a Energiei
Termice "radet" Bucuresti
Gheorghe Dabela,
director general

La data de 12 noiembrie 1997 la Luxembourg
La data de 14 noiembrie 1997 la Bucuresti.


*) Traducere.

ANEXA A

DESCRIEREA TEHNICA

Reabilitarea si modernizarea sistemului de termoficare din municipiul Bucuresti (Romania)

Proiectul consta in realizarea studiilor tehnice, realizarea diferitelor lucrari, achizitionarea de bunuri, receptia, efectuarea de probe si punerea in functiune a reabilitarii retelei de distributie a energiei termice in patru zone ale municipiului Bucuresti. Componentele principale ale echipamentelor ce urmeaza a fi instalate sunt descrise mai jos:
I. Descrierea Proiectului
1. Subproiectul 1: Magistrala I Sud
1.a. Reabilitare retea primara:
- Inlocuirea conductelor (3100 m, D 1000 - 1200 mm)^1
- Inlocuirea vanelor (19, D 500 - 1200 mm)
2. Subproiectul 2: Magistrala II Vest
2.a. Reabilitare retea primara:
- Inlocuirea conductelor (5360 m, D 80 - 800 mm)^1
- Inlocuirea vanelor (16, D 80-800 mm)
- Inlocuirea compensatoarelor (92, D 700 - 800 mm)
3. Subproiectul 3: Zona Berceni - Giurgiului
3.a. Reabilitare retea primara:
- Inlocuirea conductelor (7000 m, D 80 - 400 mm)^1
3.b. Reabilitare puncte termice:
- Inlocuirea substatiilor (15, capacitate totala 190 MJ/s)
- Construirea statiilor de tratare a apei (15)
3.c. Reabilitare retea secundara:
- Inlocuirea conductelor (17490 m, D 80 - 250 mm)^2
- Inlocuirea conductelor de apa (17490 m, D 80 - 300 mm)^3
3.d. Contorizare:
- Introducerea contoarelor de energie termica (1318)^4
4. Subproiectul 4: Zona Berceni - Oltenita
4.a. Reabilitare retea primara:
- Inlocuirea conductelor (5500 m, D 80 - 1100 mm)^1
- Inlocuirea vanelor (8, D 80 - 1100 mm)
4.b. Reabilitare substatii:
- Inlocuirea substatiilor (9, capacitate totala 105 MJ/s)
- Construirea statiilor de tratare a apei (9)
4.c. Reabilitare retea secundara: - Inlocuirea conductelor (10960 m, D 65 - 200 mm)^2
- Inlocuirea conductelor de apa (10960 m, D 80 - 300 mm)^3
4.d. Contorizare:
- Introducerea contoarelor de energie termica (872)
1) Conductele preizolate vor fi folosite in reteaua primara, daca poate fi obtinuta si garantata calitatea necesara a apei; in caz contrar, vor fi folosite conducte din otel.
2) Vor fi folosite conducte preizolate. Calitatea necesara a apei va fi asigurata prin tratare in punctele termice.
3) Se preconizeaza a fi folosite conducte preizolate galvanizate.
4) Contorizarea va fi introdusa pentru fiecare bloc de locuinte sau asociatie de locatari.
II. Costurile estimate ale proiectului
(milioane ECU, fara a include impozitele si taxele)
__________________________________________________________________
Fonduri Fonduri Total
locale externe
__________________________________________________________________
A. Studii, inginerie,
supervizare 2,1 1,3 3,4
B. Lucrari, echipamente,
constructie 1.a. inlocuire conducte 1,3 2,6 3,9
retea primara
2.a. inlocuire conducte 3,1 8,3 11,4 retea primara
3.a. inlocuire conducte 1,4 1,2 2,6
retea primara
3.b. inlocuire substatii 3,5 3,2 6,7
3.c. inlocuire retea secundara 5,5 5,0 10,5
3.d. introducerea contorizarii 1,2 1,1 2,3
4.a. inlocuire conducte 3,4 4,1 7,5
retea primara
4.b. inlocuire substatii 1,2 1,4 2,6
4.c. inlocuire retea secundara 2,6 3,1 5,7
4.d. introducerea contorizarii 0,0 0,6 0,6
C. Contingentari tehnice 7,7
D. Contingentari de pret 3,6
E. Dobanda pe perioada 2,0
constructiei
________________________________________________________________
F. Costul total al proiectului 70,5

Posturile A, B (costul extern al echipamentelor), C si D (pro-rata) vor fi finantate partial de catre Banca.
III. Alte descrieri
Proiectarea si executia Proiectului vor minimiza impactul sau asupra mediului.
Echipamentul folosit nu va contine nici un agent toxic (sau care va putea deveni toxic in caz de accident), care ar putea fi eliberat in atmosfera.
Un consultant calificat va fi angajat pentru a acorda asistenta in managementul Proiectului pe parcursul tuturor fazelor Proiectului, inclusiv pentru autorizari.
Proiectul va fi realizat pana in anul 2000.

ANEXA B

DEFINITIA ECU

Prin ECU se intelege ECU care este utilizat ca unitate de cont a Comunitatilor Europene si care in prezent se compune din valorile specifice ale monedelor celor 12 state membre ale Comunitatilor Europene prezentate mai jos.
Conform Regulamentului Consiliului Europei (CE) nr. 3.320/94 din 22 decembrie 1994, compozitia cosului ECU este urmatoarea:
- marca germana: 0,6242
- lira sterlina: 0,08784
- francul francez: 1,332
- lira italiana: 151,8
- guldenul olandez: 0,2198
- francul belgian: 3,301
- francul luxemburghez: 0,130
- coroana daneza: 0,1976
- lira irlandeza: 0,008552
- drahma greceasca: 1,440
- peseta spaniola: 6,885
- Escudo portughez: 1,393
Comunitatile Europene pot efectua modificari ale ECU, caz in care referirile la ECU se vor citi in mod corespunzator (vezi "informatii").
Daca Banca va considera ca ECU (vezi "plata in euro" si "informatii") a incetat sa mai fie utilizat ca unitate de cont a Comunitatilor Europene si ca unica moneda a Uniunii Europene, ea va notifica Imprumutatului. De la data unei astfel de notificari, ECU va fi inlocuit de monedele din care a fost compus - sau de contravaloarea lor in una sau mai multe monede - incepand cu data celei mai recente utilizari a lor ca unitate de cont a Comunitatilor Europene.
Plata in euro
O data cu inlocuirea ECU de catre euro, toate platile datorate in ECU in cadrul acestui acord vor fi facute in euro la un curs de schimb de 1 euro pentru 1 ECU. Inlocuirea ECU de catre euro nu va avea drept consecinta impunerea platii in monedele componente ale cosului la care s-a facut referire in paragraful precedent.
Informatii
Articolul 109 G al Tratatului CE, amendat prin Tratatul asupra Uniunii Europene, prevede ca nu va fi schimbata compozitia valutara a cosului ECU. De la inceputul celei de-a treia etape a Uniunii Economice si Monetare Europene, valoarea ECU fata de monedele statelor membre participante la aceasta a treia etapa va fi fixata irevocabil, iar ECU va deveni o moneda de sine statatoare.
La intalnirea la nivel inalt de la Madrid din decembrie 1995, Consiliul Europei a hotarat ca denumirea noii monede va fi euro. In consecinta, referirile la ECU se vor aplica la euro. In cazul contractelor denominate prin referire la cosul oficial ECU al Comunitatilor Europene, in conformitate cu tratatul, asa cum s-a hotarat de catre Consiliul Europei la intalnirea la nivel inalt de la Madrid din decembrie 1995, inlocuirea ECU de catre euro se va face la cursul de schimb de unu la unu.

ANEXA C

RATELE DE SCHIMB FATA DE ECU

Romania - Proiect de reabilitare si modernizare a sistemului
de termoficare din municipiul Bucuresti
1 ECU=
ATS 13,893800 BEF 40,713400 DEM 1,973950 DKK 7,511670 ESP 166,669000 FIM 5,957470 FRF 6,611540 GBP 0,674433 GRD 309,618000 IEP 0,757601 ITL 1.932,590000
LUF 40,713400
NLG 2,225090
PTE 201,406000
SEK 8,613490
CAD 1,624270
CHF 1,603180
JPY 144,897000
USD 1,152540

ANEXA D

GRAFIC DE RAMBURSARE
Romania - Proiect de reabilitare si modernizare a sistemului
de termoficare din municipiul Bucuresti
________________________________________________
Datele de plata a ratelor de capital /Sumele de rambursat, din imprumut, asa cum este definit exprimate ca procent1. 30 aprilie 2003 <3,33%>
2. 31 octombrie 2003 <3,33%>
3. 30 aprilie 2004 <3,33%>
4. 31 octombrie 2004 <3,33%>
5. 30 aprilie 2005 <3,33%>
6. 31 octombrie 2005 <3,33%>
7. 30 aprilie 2006 <3,33%>
8. 31 octombrie 2006 <3,33%>
9. 30 aprilie 2007 <3,33%>
10. 31 octombrie 2007 <3,33%>
1. 30 aprilie 2008 <3,33%>
12. 31 octombrie 2008 <3,33%>
13. 30 aprilie 2009 <3,33%>
14. 31 octombrie 2009 <3,33%>
15. 30 aprilie 2010 <3,33%>
16. 31 octombrie 2010 <3,33%>
17. 30 aprilie 2011 <3,33%>
18. 31 octombrie 2011 <3,33%>
19. 30 aprilie 2012 <3,33%>
20. 31 octombrie 2012 <3,33%>
21. 30 aprilie 2013 <3,33%>
22. 31 octombrie 2013 <3,33%>
23. 30 aprilie 2014 <3,33%>
24. 31 octombrie 2014 <3,33%>
25. 30 aprilie 2015 <3,33%>
26 31 octombrie 2015 <3,33%>
27. 30 aprilie 2016 <3,33%>
28. 31 octombrie 2016 <3,33%>
29. 30 aprilie 2017 <3,33%>
30. 31 octombrie 2017 <3,43%>

ORDONANTA
privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publica centrala

            In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. i) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
            Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:
            ART. 1 - In sensul prezentei ordonante, prin demnitar din administratia publica centrala, denumit in continuare demnitar, se intelege: primul-ministru, ministrul de stat, ministrul, ministrul-delegat pe langa primul-ministru, secretarul de stat - membru al Guvernului, secretarul de stat, subsecretarul de stat si asimilatii acestora, precum si prefectul si subprefectul, ca reprezentanti ai Guvernului.
            ART. 2 - In cadrul structurii organizatorice a aparatului de lucru al Guvernului, a aparatului ministerelor, cu exceptia Ministerului Apararii Nationale, a organelor de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si in aparatul tehnic al prefecturilor se organizeaza si functioneaza, in subordinea demnitarului, cabinetul demnitarului din administratia publica centrala, denumit in continuare cabinetul demnitarului.
            ART. 3 - Cabinetul demnitarului este un compartiment organizatoric distinct, care se compune din urmatoarele functii: director de cabinet, asistent de cabinet, consilier personal, secretar personal, precum si curier personal.
            ART. 4 - Numarul maxim de posturi din cabinetul demnitarului, pentru fiecare functie din cadrul acestuia, este prevazut in anexa nr. 1 la prezenta ordonanta.
            ART. 5 - (1) Personalul din cadrul cabinetului demnitarului este numit sau eliberat din functie numai la propunerea demnitarului in subordinea caruia functioneaza.
            (2) Personalul din cadrul cabinetului demnitarului isi desfasoara activitatea in baza unui contract individual de munca pe durata determinata, incheiat in conditiile legii, pe durata mandatului demnitarului.
            (3) In cazul functionarului public, daca angajarea acestuia in cadrul cabinetului demnitarului se face cu acordul institutiei de unde provine, atunci contractul individual de munca incheiat cu aceasta institutie se suspenda pana la revenirea in functia detinuta anterior.
            (4) Pentru personalul prevazut la art. 3, perioada in care a desfasurat activitate in cabinetul demnitarului se considera vechime in specialitate.
            ART. 6 - Activitatea cabinetului demnitarului este coordonata de catre directorul de cabinet, care raspunde in fata demnitarului, in acest sens.
            ART. 7 - Numarul maxim de posturi al fiecarei institutii mentionate la art. 2 se suplimenteaza cu numarul de posturi prevazut in anexa nr. 1 la prezenta ordonanta.
            ART. 8 - Salarizarea personalului din cadrul cabinetului demnitarului se face potrivit echivalarii din anexa nr. 2.
            ART. 9 - Structurile organizatorice aprobate prin actele normative de organizare si functionare a institutiilor prevazute la art. 2 se modifica corespunzator prevederilor prezentei ordonante.
            ART. 10 - Fondurile necesare asigurarii bunei desfasurari a activitatii cabinetului demnitarului se defalca din bugetul anual aprobat institutiei de catre conducatorul acesteia.
            ART. 11 - Ministerul Finantelor va efectua modificarile ce decurg din aplicarea prezentei ordonante in bugetele institutiilor respective.
            ART. 12 - Prezenta ordonanta intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a legii bugetului de stat pe anul 1998; de la aceasta data orice alte prevederi contrare se abroga.
            ART. 13 - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta ordonanta.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA
Contrasemneaza:
p. Ministru de stat,
ministrul muncii
si protectiei sociale,
Iuliu Bara,
secretar de stat
Ministrul cercetarii
si tehnologiei,
Bujor Bogdan Teodoriu
p. Ministrul finantelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat

ANEXA 1

NUMARUL MAXIM DE POSTURI din CABINETUL DEMNITARULUI, PE FUNCTII SI NIVELURI DE DEMNITARI

_____________________________________________________________________

ANEXA 2

ECHIVALAREA, din PUNCT DE VEDERE AL SALARIZARII, A FUNCTIILOR din CABINETUL DEMNITARULUI CU CELE PREVAZUTE IN ORDONANTA GUVERNULUI Nr. 39/1994, REPUBLICATA

1. Director de cabinet Director de cabinet II/4, poz. 32. Asistent de cabinet Consultant II/4, poz. 7


3. Consilier personal Consilier guvernamental II/4, poz. 4


4. Secretar personal Sef cabinet I II/4, poz. 8


5. Curier personal Muncitor IA III/1, cap. II lit. b), poz. 30*)