MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul X - Nr. 41   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     30 ianuarie 1998

SUMAR

           19. - ORDONANTA pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1993 privind taxele de eliberare a deciziilor de autorizare in domeniul audiovizualului

           20. - ORDONANTA privind constituirea si functionarea fondurilor cu capital de risc

           23. - ORDONANTA privind finantarea si din alte surse decat bugetul de stat a unor activitati specifice de administrare a rezervelor de stat

           24. - ORDONANTA privind aprobarea plafonului de indatorare publica externa a Romaniei pentru anul 1998

           25. - ORDONANTA privind protectia tranzitorie a brevetelor de inventie

           26. - ORDONANTA privind activitatea de confectionare a placilor cu numere de inmatriculare pentru vehicule rutiere, in atelierele Inspectoratului General al Politiei

 27. - ORDONANTA pentru majorarea limitelor minime si maxime ale amenzilor contraventionale stabilite prin Legea nr. 25/1969 privind regimul strainilor in Romania

            28. - ORDONANTA pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finantarea, in sistem descentralizat, in domeniul stiintei, tehnologiei si inovarii

            29. - ORDONANTA privind plata contributiei de 8% din valoarea asistentei tehnice primite de la Agentia Internationala pentru Energia Atomica Viena (A.I.E.A.)

           30. - ORDONANTA pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 19/1992 privind activitatea de standardizare in Romania, precum si unele masuri privind acreditarea organismelor de certificare si a laboratoarelor

           31. - ORDONANTA pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adaugata la unele produse si echipamente importate pentru inzestrarea Ministerului Apararii Nationale, Serviciului de Telecomunicatii Speciale, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe si industriei de aparare

           33. - ORDONANTA pentru aderarea Romaniei la Statutul Organizatiei Intereuropene a Administratiilor Fiscale, adoptat la Casta Papiernicka, Slovacia, la 29 septembrie 1997
 

ORDONANTA
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1993 privind taxele de eliberare a deciziilor de autorizare in domeniul audiovizualului

            In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. a) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

           Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

            Art. I. - Anexa la Ordonanta Guvernului nr. 9/1993 privind taxele de eliberare a deciziilor de autorizare in domeniul audiovizualului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 23 august 1993, aprobata prin Legea nr. 102/1994, se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta ordonanta.
            Art. II. - Serviciile noi introduse si taxele aferente acestora sunt prevazute in anexa nr. 2.
            Art. III. - Taxele prevazute la art. 1 constituie venit la bugetul de stat.
            Art. IV. - Se autorizeaza Guvernul Romaniei sa modifice anual cuantumul taxelor, in limita indicilor de crestere a preturilor si a tarifelor din economie.
            Art. V. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta ordonanta.
            Art. VI. - Prezenta ordonanta intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemneaza:
Ministrul comunicatiilor,
Sorin Pantis
p. Ministrul finantelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat

Bucuresti, 30 ianuarie 1998.
Nr. 19.

ANEXA Nr. 1

A. AUTORIZAREA STATIILOR DE RADIODIFUZIUNE SI TELEVIZIUNE DE MICA PUTERE

A.1. Taxe Consiliul National al Audiovizualului
Pentru radiodifuziune, cu acoperire locala
A.1.1. Taxa de inscriere la concurs pentru licenta 1.000.000 lei
Termen de plata la depunerea cererii de licenta
A.1.2. Taxa de licenta initiala 3.200.000 lei
Termen de plata la eliberarea licentei initiale
A.1.3. Taxa de autorizare 1.500.000 lei
Termen de plata la solicitarea deciziei de autorizare sau la solicitarea reautorizarii noului amplasament
A.1.4. Taxa anuala de licenta 1.800.000 lei
Termen de plata dupa expirarea primului an de la data obtinerii licentei
 Pentru televiziune, cu acoperire locala
A.1.5. Taxa de inscriere la concurs pentru licenta 2.000.000 lei
Termen de plata la depunerea cererii de licenta
A.1.6. Taxa de licenta initiala 4.000.000 lei
Termen de plata la eliberarea licentei initiale
A.1.7. Taxa de autorizare 2.000.000 lei
Termen de plata la solicitarea deciziei de autorizare sau la solicitarea reautorizarii noului amplasament
A.1.8. Taxa anuala de licenta 3.000.000 lei
Termen de plata dupa expirarea primului an de la data obtinerii licentei
A.2. Taxe Ministerul Comunicatiilor
Pentru radiodifuziune
A.2.1. Taxa pentru aviz tehnic prealabil 800.000 lei
A.2.2. Taxa pentru autorizatie tehnica de functionare 2.000.000 lei
 Pentru televiziune
A.2.3. Taxa pentru aviz tehnic prealabil 800.000 lei
A.2.4. Taxa pentru autorizatie tehnica de functionare 2.000.000 lei
B. AUTORIZAREA COMUNICATIEI AUDIOVIZUALE DISTRIBUITE PRIN CABLU
B.1. Taxe Consiliul National al Audiovizualului
B.1.1.a. Taxa de inscriere pentru licenta mediu urban 1.250.000 lei
Termen de plata la depunerea cererii de licenta
B.1.1.b. Taxa de inscriere pentru licenta mediu rural 500.000 lei
Termen de plata la depunerea cererii de licenta
B.1.2.a. Taxa de licenta initiala mediu urban 3.000.000 lei
Termen de plata la eliberarea licentei initiale
B.1.2.b. Taxa de licenta initiala mediu rural 750.000 lei
Termen de plata la eliberarea licentei initiale
B.1.3. Taxa anuala de licenta*) pentru retelele cu un numar de abonati de:
pana la 2.000 750.000 lei
de la 2.001 la 5.000 2.100.000 lei
de la 5.001 la 10.000 4.200.000 lei
de la 10.001 la 25.000 9.000.000 lei
de la 25.001 la 50.000 18.000.000 lei
peste 50.000 30.000.000 lei
Termen de plata dupa expirarea primului an de la data obtinerii licentei
OBSERVATII:
Taxa anuala de licenta nu se plateste pentru primul an de la data obtinerii licentei. Taxa anuala este functionabila pentru primul si ultimul an din perioada de valabilitate a licentei (se ia in calcul un numar intreg de luni) si se achita pana la data de 31 decembrie a anului in curs. Pentru restul perioadei de valabilitate a licentei de emisie, taxa anuala se plateste pana la data de 31 martie pentru anul in curs. Neachitarea taxelor la termen atrage penalizarea cu 0,25% din valoarea acestora, pentru fiecare zi de intarziere.
B.2. Taxe Ministerul Comunicatiilor
B.2.1. Taxa pentru aviz tehnic prealabil 1.400.000 lei
B.2.2. Taxa pentru decizie de autorizare 2.800.000 lei
 C. AUTORIZAREA RECEPTIEI DE INSTALATII COMUNITARE A PROGRAMELOR AUDIOVIZUALE TRANSMISE PRIN SATELIT
C.1. Taxe Ministerul Comunicatiilor
C.1.1. Taxa pentru decizia de autorizare 1.200.000 lei*) Cuantumul taxei anuale de licenta prin cablu se stabileste de catre detinatorul licentei, prin mentiune, pe proprie raspundere in documentul de plata, a numarului de abonati.

ANEXA Nr. 2

A. AUTORIZAREA STATIILOR DE RADIODIFUZIUNE SI TELEVIZIUNE DE MICA PUTERE
A.1. Taxe Consiliul National al Audiovizualului
Pentru radiodifuziune cu acoperire locala
A.1.1. Taxa pentru modificarea licentei:
200.000 lei la modificarile pentru categoriile de informatii cuprinse in licenta de emisie, prevazute la art. 12 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, cu modificarile ulterioare
500.000 lei la modificarile prevazute la art. 14 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, cu modificarile ulterioare
A.1.2. Taxa pentru modificarea deciziei de autorizare
1.500.000 lei la schimbarea amplasamentului
Pentru televiziune cu acoperire locala
A.1.3. Taxa pentru modificarea licentei
200.000 lei la modificarile pentru categoriile de informatii cuprinse in licenta de emisie, prevazute la art. 12 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, cu modificarile ulterioare
500.000 lei la modificarile prevazute la art. 14 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, cu modificarile ulterioare
A.1.4. Taxa pentru modificarea deciziei de autorizare
2.000.000 lei la schimbarea amplasamentului
A.2. Taxe Ministerul Comunicatiilor
Pentru radiodifuziune
A.2.1. Taxa pentru modificarea avizului tehnic prealabil 400.000 lei
A.2.2. Taxa pentru modificarea autorizatiei tehnice 1.000.000 lei
Pentru televiziune
A.2.3. Taxa pentru modificarea avizului tehnic prealabil 400.000 lei
A.2.4. Taxa pentru modificarea autorizatiei tehnice 1.000.000 lei
B. AUTORIZAREA COMUNICATIEI AUDIOVIZUALE DISTRIBUITA PRIN CABLU
B.1. Taxe Consiliul National al Audiovizualului
B.1.1. Taxa pentru modificarea licentei 200.000 lei
B.2. Taxe Ministerul Comunicatiilor
B.2.1. Taxa pentru modificarea avizului tehnic prealabil 700.000 lei
B.2.2. Taxa pentru modificarea deciziei de autorizare 1.400.000 lei
C. AUTORIZAREA RECEPTIEI CU INSTALATII COMUNITARE A PROGRAMELOR AUDIOVIZUALE TRANSMISE PRIN SATELIT
C.1. Taxe Ministerul Comunicatiilor
C.1.1. Taxa pentru modificarea deciziei de autorizare 600.000 lei
D. AUTORIZAREA COMUNICATIEI AUDIOVIZUALE DIFUZATE PRIN SATELIT
Taxe Consiliul National al Audiovizualului
D.1. Taxa de solicitare a licentei de emisie pentru difuzarea programelor audiovizuale prin satelit (radiodifuziune sonora si televiziune)
Termen de plata la depunerea cererii de licenta
D.1.1. Pentru program difuzat la scara nationala 5.000.000 lei
D.1.2. Pentru program destinat difuzarii in afara granitelor tarii 1.250.000 lei
D.2. Taxa de licenta initiala
Termen de plata la eliberarea licentei initiale
D.2.1. Pentru program difuzat la scara nationala 10.000.000 lei
D.2.2. Pentru program destinat difuzarii in afara granitelor tarii 2.500.000 lei
D.3. Taxa de autorizare
Termen de plata la solicitarea deciziei de autorizare sau la solicitarea reautorizarii noului amplasament
D.3.1. Pentru situatia in care difuzarea programului se face dintr-un studio nou realizat 2.000.000 lei
D.3.2. Pentru situatia in care difuzarea programului se va face dintr-un studio existent 1.000.000 lei
D.4. Taxa de licenta anuala
Termen de plata dupa expirarea primului an de la data obtinerii licentei
D.4.1. Pentru program difuzat la scara nationala 12.000.000 lei
D.4.2. Pentru program destinat difuzarii in afara granitelor tarii 1.000.000 lei
D.5. Taxa pentru modificarea licentei 500.000 lei
D.6. Taxa pentru modificarea deciziei de autorizare 1.000.000 lei
OBSERVATII:
Taxa anuala de licenta nu se plateste pentru primul an de la data obtinerii licentei. Taxa anuala este fractionabila pentru primul si ultimul an din perioada de valabilitate a licentei (se ia in calcul un numar intreg de luni) si se achita pana la data de 31 decembrie a anului in curs. Pentru restul perioadei de valabilitate a licentei de emisie, taxa anuala se plateste pana la data de 31 martie pentru anul in curs. Neachitarea taxelor la termen atrage penalizarea cu 0,25% din valoarea acestora, pentru fiecare zi de intarziere.
E. AUTORIZAREA STATIILOR DE RADIODIFUZIUNE DE MARE PUTERE PENTRU RETELELE PRIVATE CU ACOPERIRE NATIONALA
E.1. Taxe Consiliul National al Audiovizualului
E.1.1. Taxa de inscriere la concursul pentru licenta 7.500.000 lei
Termen de plata la depunerea cererii de licenta
E.1.2. Taxa de licenta initiala 10.000.000 lei
Termen de plata la eliberarea licentei initiale
E.1.3. Taxa pentru decizia de autorizare (eliberata pentru fiecare statie in parte) 2.500.000 lei
Termen de plata la solicitarea deciziei de autorizare sau la solicitarea reautorizarii noului amplasament
E.1.4. Taxa de licenta anuala 7.500.000 lei
Termen de plata dupa expirarea primului an de la obtinerea licentei
E.1.5. Taxa pentru modificarea licentei 500.000 lei
E.1.6. Taxa pentru modificarea deciziei de autorizare 1.000.000 lei
E.2. Taxe Ministerul Comunicatiilor
E.2.1. Taxa pentru aviz tehnic prealabil (per statie din retea) 1.000.000 lei
E.2.2. Taxa pentru autorizatie tehnica de functionare (per statie din retea) 2.000.000 lei
E.2.3. Taxa pentru modificarea avizului tehnic prealabil (per statie din retea) 500.000 lei
E.2.4. Taxa pentru modificarea autorizatiei tehnice de functionare (per statie din retea) 1.000.000 lei
F. AUTORIZAREA STATIILOR DE TELEVIZIUNE DE MARE PUTERE PENTRU RETELELE PRIVATE CU ACOPERIRE NATIONALA
F.1. Taxe Consiliul National al Audiovizualului
F.1.1. Taxa de inscriere la concursul de licenta 12.500.000 lei
Termen de plata la depunerea cererii de licenta
F.1.2. Taxa de licenta initiala 15.000.000 lei
Termen de plata la eliberarea licentei initiale
F.1.3. Taxa de autorizare (eliberata pentru fiecare statie in parte) 2.500.000 lei
Termen de plata la solicitarea deciziei de autorizare sau la solicitarea reautorizarii noului amplasament
F.1.4. Taxa de licenta anuala 12.000.000 lei
Termen de plata dupa expirarea primului an de la data obtinerii licentei
F.1.5. Taxa pentru modificarea licentei 500.000 lei
F.1.6. Taxa pentru modificarea deciziei de autorizare 1.000.000 lei
F.2. Taxe Ministerul Comunicatiilor
F.2.1. Taxa pentru aviz tehnic prealabil (per statie din retea) 1.000.000 lei
F.2.2. Taxa pentru autorizatie tehnica de functionare (per statie din retea) 2.000.000 lei
F.2.3. Taxa pentru modificarea avizului tehnic prealabil (per statie din retea) 500.000 lei
F.2.4. Taxa pentru modificarea autorizatiei tehnice de functionare (per statie din retea) 1.000.000 lei

ORDONANTA
privind constituirea si functionarea fondurilor cu capital de risc

            În temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si al art. 1 lit. c) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

           Guvernul României emite următoarea ordonantă:

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

            Art. 1. - Fondurile cu capital de risc sunt organisme de plasament în valori mobiliare, constituite ca fonduri închise de investitii, prin mobilizarea resurselor financiare de la persoane fizice sau de la persoane juridice de drept privat, române ori străine.
            Art. 2. - (1) Fondurile cu capital de risc pot efectua plasamentul resurselor financiare în una dintre următoarele forme:
            a) în mod direct, prin participarea la constituirea de societăti comerciale cu capital privat sau prin majorarea capitalului social al acestor societăti, pe bază de contract încheiat între părti;
            b) în mod direct, în baza art. 98 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, ori prin dobândire de actiuni sau obligatiuni convertibile în actiuni la bursa de valori sau pe altă piată organizată, în regimul Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori si al reglementărilor adoptate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare în executarea acestei legi.
            (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), fondurile cu capital de risc efectuează plasamentul pe baza unui plan de afaceri prezentat de către societătile comerciale cu capital privat sau de către fondatorii acestora, la momentul constituirii lor.
            Art. 3. - Fondurile cu capital de risc care se înfiintează si se organizează sub forma societătilor comerciale pe actiuni pot asigura:
            a) consultantă si asistentă managerială societătilor comerciale cu capital privat, în vederea dezvoltării, reorganizării sau a restructurării acestora, precum si a extinderii activitătii lor sau a initierii de noi afaceri;
            b) participarea la managementul societătilor comereiale la care detin actiuni sau părti sociale.
            Art. 4. - În cazurile în care fondurile cu capital de risc detin, la o societate comercială cotată la bursa de valori sau pe altă piată organizată, actiuni ce conferă o pozitie de control sau majoritară, ele se supun obligatiilor de evidentă si raportare prevăzute de Legea nr. 52/1994, în conditiile stabilite prin reglementările Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

CAPITOLUL II
Constituirea si organizarea fondurilor cu capital de risc

            Art. 5. - (1) Fondurile cu capital de risc se înfiintează în una dintre următoarele forme juridice:
            a) societate civilă particulară, fără personalitate juridică, în temeiul art. 1.491, 1.492 si al art. 1.499 - 1.531 din Codul civil;
            b) societate de investitii, organizată ca societate comercială pe actiunii, constituită prin subscriptie integrală si simultană a capitalului social, în conditiile Legii nr. 31/1990, republicată.
            (2) Contractul de societate civilă sau, după caz, actul constitutiv se întocmeste în conformitate cu reglementările adoptate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare.
            (3) Utilizarea expresiei fond cu capital de risc si desfăsurarea de activităti specifice fondurilor cu capital de risc sunt rezervate exclusiv societătilor civile particulare si societătilor de investitii care se constituie si functionează potrivit dispozitiilor prezentei ordonante.
            Art. 6. - (1) Participarea sau capitalul social minim pentru constituirea unui fond cu capital de risc, după caz, se stabileste prin reglementări emise de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare si este alcătuit numai din aporturi în numerar, integral vărsate la data constituirii.
            (2) Numărul de fondatori pentru constituirea unui fond cu capital de risc, în oricare dintre cele două forme prevăzute la art. 5 alin. (1), este de până la 50 de persoane.
            Art. 7. - (1) Constituirea fondului cu capital de risc în forma juridică de societate civilă particulară este supusă autorizării Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, care verifică realitatea vărsământului integral subscris si conformitatea contractului civil sau a actului constitutiv.
            (2) Fondul cu capital de risc care se înfiintează ca societate de investitii organizată ca societate comercială pe actiuni se constituie cu avizul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, care verifică realitatea liberării capitalului subscris si îndeplinirea conditiilor stipulate în actul constitutiv.
            Art. 8. - (1) Persoanele care constituie fondul cu capital de risc în forma juridică de societate civilă particulară desemnează, prin contractul de societate, un consiliu de încredere alcătuit din 3-7 membri ai fondului; acestia aleg, din rândul lor, cu majoritate simplă de voturi, un presedinte.
            (2) Consiliul de încredere reprezintă fondul cu capital de risc în raporturile cu societatea de administrare a investitiilor, cu Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, precum si cu orice persoană fizică si persoană juridică.
            (3) Fiecare membru în consiliul de încredere dispune de un vot; în caz de partaj egal al voturilor, votul presedintelui este decisiv.
            (4) Drepturile si obligatiile membrilor consiliului de încredere se stabilesc prin contractul de societate civilă, în conformitate cu reglementările adoptate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare.

CAPITOLUL III
Administrarea si functionarea fondurilor cu capital de risc

            Art. 9. - (1) Fondurile cu capital de risc constituite în forma juridică de societate civilă particulară încheie, prin consiliul de încredere si cu avizul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, contracte cu societăti de administrare a investitiilor, care functionează potrivit Ordonantei Guvernului nr. 24/1993 privind reglementarea constituirii si functionării fondurilor deschise de investitii si a societătilor de investitii ca investitii de intermediere financiară, aprobată prin Legea nr. 83/1994.
            (2) Societatea de administrare a investitiilor va întocmi lunar, trimestrial, semestrial si anual raportări privind situatia financiară a fondului. Raportările semestriale si anuale vor fi verificate si certificate de cenzori externi independenti.
            Art. 10. - (1) Fondurile cu capital de risc vor distribui membrilor lor titluri de participare - certificate de investitor sau actiuni, în functie de forma juridică de organizare a fondului - cu o valoare nominală egală cu cel putin 100.000.000 lei.
            (2) Titlurile de participare la fond sunt nominative si transmisibile, inclusiv pe piata extrabursieră, în conditiile stabilite prin contractul civil sau, după caz, prin actul constitutiv.
            (3) Fondul cu capital de risc constituit ca societate de investitii va cere admiterea actiunilor emise, la cota unei piete organizate de valori mobiliare, în termen de 90 de zile de la data emisiunii.
            Art. 11. - (1) Fondurile cu capital de risc îsi vor diversifica investitiile în societăti comerciale, indiferent dacă dobândesc o pozitie semnificativă de control sau majoritară la o societate comercială.
            (2) Un fond cu capital de risc nu va putea investi mai mult de 20% din activele sale într-o singură societate comercială sau în mai multe societăti comerciale controlate de către aceeasi persoană.
            Art. 12. - (1) Fondurile cu capital de risc constituite în forma juridică de societate civilă particulară pot fi transformate în societăti de investitii, prin hotărârea membrilor, adoptată cu majoritatea simplă de voturi, aferentă titlurilor de participare detinute.
            (2) Procedura, conditiile si efectele operatiunii de transformare se stabilesc prin reglementări ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

CAPITOLUL IV
Dispozitii finale

            Art. 13. - Fondurile cu capital de risc pot efectua plasamente la societătile comerciale la care statul este actionar, supuse privatizării, numai sub conditia dobândirii, printr-o singură achizitie, a întregii participări detinute de stat la respectivele societăti comerciale.
            Art. 14. - Dispozitiile Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori se aplică regimului juridic al fondurilor cu capital de risc, dacă nu contravin dispozitiilor prezentei ordonante.
            Art. 15. - (1) Prezenta ordonantă intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.
            (2) Până la termenul prevăzut la alin. (1), Comisia Natională a Valorilor Mobiliare va emite norme si instructiuni pentru punerea în executare a prezentei ordonante.

Bucuresti, 30 ianuarie 1998.
Nr. 20.

ORDONANTA
privind finantarea si din alte surse decat bugetul de stat a unor activitati specifice de administrare a rezervelor de stat

            In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. s) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

           Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

            Art. 1. - (1) Sumele realizate de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat, in conditiile art. 8 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, precum si sumele incasate cu titlu de penalitati pentru neachitarea in termen a contravalorii produselor livrate din rezervele de stat vor fi utilizate potrivit destinatiei stabilite prin lege, precum si pentru finantarea urmatoarelor cheltuieli:
            a) cheltuielile de transport care privesc miscarea stocurilor de produse rezerve de stat si chiriile pentru liniile de garare cai ferate;
            b) chiriile si prestarile de servicii stabilite cu agentii economici, prin negociere directa, pentru stocurile de produse rezerve de stat pastrate in spatiile acestora, pe baza de contract de depozit-custodie;
            c) cheltuielile pentru remedierea avariilor la instalatiile tehnologice si la spatiile de depozitare din unitatile teritoriale subordonate, datorate unor situatii neprevazute sau de forta majora, care prin efectul lor pun in pericol integritatea calitativa si cantitativa a stocurilor de produse rezerve de stat;
            d) cheltuieli pentru conservarea si verificarea parametrilor de calitate a stocurilor de produse rezerve de stat pe timpul pastrarii indelungate;
            e) cheltuieli de deplasare a personalului de specialitate in scopul receptionarii sau verificarii integritatii calitative si cantitative a stocurilor de produse rezerve de stat;
            f) taxele judiciare pentru actiunile in justitie formulate de Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si de unitatile teritoriale din subordine.
            (2) Sursele prevazute la alin. (1) pentru acoperirea cheltuielilor de la lit. a) f) se vor folosi in completarea sumelor alocate anual prin bugetul de stat.
            Art. 2. - (1) Pagubele inregistrate la produsele rezerve de stat, ca efect al situatiilor prevazute la art. 1 lit. c), care nu se datoreaza culpei unei persoane, se scad din contabilitate cu aprobarea ordonatorului principal de credite.
            (2) Metodologia de scadere se va stabili de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat prin norme proprii care vor fi supuse avizarii Ministerului Finantelor.
            Art. 3. - Administratia Nationala a Rezervelor de Stat poate conveni cu societatile comerciale si regiile autonome compensarea datoriilor acestora, nerambursate la scadenta, si a penalitatilor aferente, cu produse prevazute in nomenclatorul rezervelor de stat.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemneaza:
p. Ministrul finantelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat
Administratia Nationala a Rezervelor de Stat,
Constantin Dinca,
secretar de stat

Bucuresti, 30 ianuarie 1998.
Nr. 23.

ORDONANTA
privind aprobarea plafonului de indatorare publica externa a Romaniei pentru anul 1998

            In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. a) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

           Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

           Articol unic. Plafonul de indatorare publica externa a Romaniei pentru anul 1998 se stabileste la suma de 2.900,0 milioane dolari S.U.A.
            Se autorizeaza Guvernul si Banca Nationala a Romaniei sa contracteze si sa garanteze, in anul 1998, imprumuturi financiare externe in limita sumei prevazute la alin. 1, in scopul asigurarii resurselor valutare necesare finantarii investitiilor in cadrul procesului de relansare economica, aprovizionarii cu materii prime de baza de stricta importanta si cresterii rezervelor valutare ale statului.
            Guvernul va informa, semestrial, Parlamentul asupra derularii creditelor contractate potrivit alin. 1, conditiilor de contractare, garantiilor acordate si modului de folosire.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemneaza:
p. Ministrul finantelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat

Bucuresti, 30 ianuarie 1998.
Nr. 24.

ORDONANTA
privind protectia tranzitorie a brevetelor de inventie

            In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. a) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

           Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

            Art. 1. Statul roman recunoaste o protectie tranzitorie titularilor de brevete, cu prioritate inainte de data de 21 ianuarie 1991, intr-un stat membru al Uniunii de la Paris pentru protectia proprietatii industriale sau al Organizatiei Mondiale a Comertului pentru inventiile care au ca obiect substantele obtinute prin metode nucleare, chimice, produsele medicamentoase, metodele de diagnosticare si tratament medical, dezinfectantele, produsele alimentare sicondimentele, precum si soiurile noi de plante, tulpini de bacterii si ciuperci, noile rase de animale si viermi de matase, in conditiile prezentei ordonante.
            Art. 2. - (1) Protectia tranzitorie se acorda la cerere.
            (2) Durata de protectie incepe de la data depunerii cererii la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci si inceteaza la data expirarii valabilitatii brevetului de inventie, anularii acestuia sau la data decaderii din drepturi a titularului de brevet, fara a putea depasi 20 de ani de la data depozitului reglementar in tara de origine.
            Art. 3. - Protectia tranzitorie se acorda daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
            a) inventia face obiectul unui brevet in vigoare intr-un stat membru al Uniunii de la Paris pentru protectia proprietatii industriale sau al Organizatiei Mondiale a Comertului, cu data de prioritate anterioara datei de 21 ianuarie 1991;
            b) obiectul inventiei nu a fost brevetat in Romania si se incadreaza in categoriile prevazute la art. 1;
            c) produsul ce face obiectul brevetului de inventie nu a fost comercializat in Romania inainte de data de 31 decembrie 1993;
            d) cererea pentru acordarea protectiei tranzitorii a fost depusa intr-un termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
            Art. 4. - (1) Cererea de protectie tranzitorie, redactata in limba romana, se depune la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, prin mandatar autorizat si va contine:
            a) solicitarea expresa de protectie tranzitorie;
            b) numele sau denumirea, adresa si semnatura titularului de brevet;
            c) numarul brevetului de referinta si titlul inventiei, durata pentru care a fost eliberat si tara in care a fost eliberat.
            (2) La cererea de protectie tranzitorie se anexeaza:
            a) un exemplar al brevetului de referinta;
            b) o traducere in limba romana a brevetului;
            c) dovada din partea oficiului care a eliberat brevetul privind validitatea acestuia;
            d) declaratia autentica a titularului de brevet ca produsul ce face obiectul inventiei brevetate nu a fost comercializat in Romania inainte de data de 31 decembrie 1993;
            e) procura mandatarului autorizat.
            (3) Actele prevazute la alin. (2) vor fi depuse o data cu cererea sau intr-un termen de cel mult doua luni de la data acesteia.
            Art. 5. - (1) Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci inregistreaza cererea, examineaza indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta ordonanta si, in termen de 3 luni de la data depunerii cererii, publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala protectia tranzitorie acordata, pe care o inregistreaza in anexa la Registrul national de brevet si elibereaza Certificatul de protectie tranzitorie, insotit de traducerea in limba romana a brevetului.
            (2) Taxele pentru procedurile prevazute la alin. (1) se platesc in termen de cel mult doua luni de la data depunerii cererii de protectie tranzitorie.
            (3) Cererile care nu indeplinesc conditiile prevazute in prezenta ordonanta se resping.
            Art. 6. - (1) Hotararile Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci privind cererile de protectie tranzitorie pot fi contestate la Comisia de reexaminare in termen de 30 de zile de la comunicare, in cazul respingerii, sau de la publicare, in cazul cererilor admise.
            (2) Hotararile Comisiei de reexaminare pot fi atacate cu apel la Tribunalul Municipiului Bucuresti in termen de 30 de zile de la comunicare.
            (3) Anularea certificatului de protectie tranzitorie pentru neindeplinirea conditiilor prevazute in prezenta ordonanta se poate cere pe intreaga durata de protectie si se judeca de catre Tribunalul Municipiului Bucuresti.
            Art. 7. - (1) Pentru procedurile, drepturile conferite prin protectie tranzitorie, transmiterea, apararea si mentinerea in vigoare a acestora se aplica prevederile legislatiei in vigoare privind brevetele de inventie si taxele in domeniul protectiei proprietatii industriale, cu exceptia termenelor pentru procedurile mentionate la art. 5, care sunt cele prevazute de prezenta ordonanta.
            (2) In aplicarea prezentei ordonante, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, cu avizul Ministerului Finantelor, va emite norme, care se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
            Art. 8. - Prezenta ordonanta intra in vigoare in termen de 30 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemneaza:
Ministru de stat, ministrul industriei si comertului,
Mircea Ciumara
p. Ministrul finantelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat
p. Ministrul afacerilor externe,
Gabriel Gafita,
secretar de stat

Bucuresti, 30 ianuarie 1998.
Nr. 25.

ORDONANTA
privind activitatea de confectionare a placilor cu numere de inmatriculare pentru vehicule rutiere, in atelierele Inspectoratului General al Politiei

            In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. p) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

           Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

            Art. 1. - O data cu inmatricularea sau autorizarea vehiculelor rutiere se elibereaza si placile cu numarul atribuit, care se confectioneaza numai in atelierele Inspectoratului General al Politiei, activitate reprezentand prestare de servicii, a carei contravaloare urmeaza sa fie retinuta integral de Ministerul de Interne pentru Inspectoratul General al Politiei, in vederea finantarii cheltuielilor materiale si de capital.
            Art. 2. - Tarifele pentru aceasta prestare de servicii se stabilesc de Inspectoratul General al Politiei, in functie de categoria si de destinatia placilor cu numere de inmatriculare, cu aprobarea ministrului de interne.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemneaza:
p. Ministru de stat, ministru de interne,
Teodor Zaharia,
secretar de stat
p. Ministrul finantelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat

Bucuresti, 30 ianuarie 1998.
Nr. 26.

ORDONANTA
pentru majorarea limitelor minime si maxime ale amenzilor contraventionale stabilite prin Legea nr. 25/1969 privind regimul strainilor in Romania

            In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei, precum si ale art. 1 lit. p) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

           Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

           Articol unic. - Limitele minime si maxime ale amenzilor contraventionale stabilie prin Legea nr. 25/1969 privind regimul strainilor in Romania, republicata in Buletinul Oficial nr. 57 din 18 mai 1972, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta Guvernului nr. 55/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 242 din 29 august 1994, si aprobata prin Legea nr. 129/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 354 din 21 decembrie 1994, se majoreaza de 150 de ori.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemneaza:
p. Ministru de stat, ministru de interne,
Teodor Zaharia,
secretar de stat
p. Ministrul finantelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat
p. Ministrul afacerilor externe,
Gabriel Gafita,
secretar de stat

Bucuresti, 30 ianuarie 1998.
Nr. 27.

ORDONANTA
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finantarea, in sistem descentralizat, in domeniul stiintei, tehnologiei si inovarii

            In temeiul prevederilor art. 1 lit. i) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

           Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

            Articol unic. Ordonanta Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finantarea, in sistem descentralizat, in domeniul stiintei, tehnologiei si inovarii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 225 din 30 august 1997, se completeaza dupa cum urmeaza:
           1. La articolul 7 se introduc alineatele (4), (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
            (4) Avansul nejustificat la sfarsitul anului bugetar si inregistrat pe cheltuieli de catre ordonatorul principal de credite, in baza receptiei preliminare, se urmareste pana la decontarea totala prin evidentierea intr-un cont in afara bilantului contabil.
            (5) Prevederilealineatelorprecedenteseaplica si de catre autoritatea contractanta, alta decat ordonatorul principal de credite, in temeiul caracterului de recurenta al contractului.
            (6) Prevederile alin. (2) si (3) se aplica prin exceptarea de la dispozitiile art. 40 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice.i
           2. La articolul 12, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
            (3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica prin derogare de la dispozitiile alin. (1) al art. 40 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemneaza:
Ministrul cercetarii si tehnologiei,
Bujor Bogdan Teodoriu
p. Ministrul finantelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat

Bucuresti, 30 ianuarie 1998.
Nr. 28.

ORDONANTA
privind plata contributiei de 8% din valoarea asistentei tehnice primite de la Agentia Internationala pentru Energia Atomica Viena (A.I.E.A.)

            In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. i) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

           Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

            Art. 1. - Se autorizeaza ministerele mentionate in anexa sa plateasca catre Agentia Internationala pentru Energia Atomica Viena (A.I.E.A.) sumele restante, prevazute in aceasta anexa, pentru asistenta tehnica acordata decatre A.I.E.A. in perioada 1 ianuarie 1989 31 decembrie 1996.
            Art. 2. - Se autorizeaza efectuarea platii de catre ministere, regii autonome, societati comerciale si de alti beneficiari catre A.I.E.A., conform Hotararii Consiliului Guvernatorilor A.I.E.A., GOV 1866/4 ianuarie 1978, a contributiei anuale de 8% din valoarea asistentei tehnice care a fost si care urmeaza sa fie primita de la A.I.E.A. de catre acestia ulterior datei de 1 ianuarie 1997.
            Art. 3. - Ministerele sunt autorizate sa-si prevada in bugetele anuale fondurile necesare pentru sumele ce le revin conform art. 1 si 2.
            Art. 4. - Regiile autonome, societatile comerciale si ceilalti beneficiari isi prevad in bugetele de venituri si cheltuieli sumele ce le revin in vederea platii contributiei conform art. 2.
            Art. 5. - Anexa face parte din prezenta ordonanta.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemneaza:
Ministrul cercetarii si tehnologiei,
Bujor Bogdan Teodoriu
p. Ministrul finantelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat

Bucuresti, 30 ianuarie 1998.
Nr. 29.

ANEXA

Ministerele autorizate sa plateasca sumele restante catre Agentia Internationala pentru Energia Atomica Viena (A.I.E.A.)

Nr. Suma datorata
crt. Institutia (dolari S.U.A.)

1. Ministerul Cercetarii si Tehnologiei 190.367
2. Ministerul Industriei si Comertului 141.075
3. Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului 57.773
4. Ministerul Sanatatii 54.868
5. Ministerul Agriculturii si Alimentatiei 19.119
6. Ministerul Educatiei Nationale 10.845
7. Ministerul Apararii Nationale 4.726
8. Ministerul Muncii si Protectiei Sociale 683

ORDONANTA
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 19/1992 privind activitatea de standardizare in Romania, precum si unele masuri privind acreditarea organismelor de certificare si a laboratoarelor

            In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. i) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

           Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

            Art. I. - Articolul 23 alineatul 2 din Ordonanta Guvernului nr. 19/1992 privind activitatea de standardizare in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 212 din 28 august 1992, aprobata si modificata prin Legea nr. 11/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 65 din 14 martie 1994, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Acreditarea organismelor de certificare a conformitatii produselor si serviciilor, a sistemelor calitatii si a personalului, precum si a laboratoarelor de incercari si a celor de etalonare se efectueaza de catre Ministerul Cercetarii si Tehnologiei.i
            Art. II. - (1) Pentru indeplinirea competentelor atribuite Ministerului Cercetarii si Tehnologiei prin prezenta ordonanta, numarul maxim de posturi aprobat ministerului se majoreaza cu 15 posturi.
            (2) Numarul maxim de posturi aprobat pentru Institutul Roman de Standardizare se diminueaza cu 15 posturi.
            (3) Personalul care trece de la Institutul Roman de Standardizare la Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, ca urmare a prevederilor prezentei ordonante, se considera transferat.
            (4) Ministerul Finantelor introduce modificarile ce decurg din prezenta ordonanta in bugetul Ministerului Cercetarii si Tehnologiei si in cel al Institutului Roman de Standardizare.
            Art. III. - Atributiile Ministerului Cercetarii si Tehnologiei prevazute la art. I din prezenta ordonanta isi mentin valabilitatea pana la constituirea si dobandirea personalitatii juridice, conform legii, de catre o noua persoana juridica, avand statut de asociatie fara scop lucrativ, care dovedeste indeplinirea cerintelor prevazute de lege pentru a fi organism national de acreditare in Romania si a indeplini astfel atributiile prevazute la art. I din prezenta ordonanta.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemneaza:
Ministrul cercetarii si tehnologiei,
Bujor Bogdan Teodoriu
p. Ministrul finantelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat

Bucuresti, 30 ianuarie 1998.
Nr. 30.

ORDONANTA
pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adaugata la unele produse si echipamente importate pentru inzestrarea Ministerului Apararii Nationale, Serviciului de Telecomunicatii Speciale, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe si industriei de aparare

            In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. a) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

           Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

            Art. 2. - Importurile pentru care s-a aprobat scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 1, se efectueaza prin Regia Autonoma Romtehnicai si Regia Autonoma Arsenalul Armateii de sub autoritatea Ministerului Apararii Nationale.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemneaza:
p. Ministru de stat,
ministrul apararii nationale,
Constantin Dudu Ionescu,
secretar de stat
p. Ministrul finantelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat
Directorul Serviciului Roman de Informatii,
Costin Georgescu
Directorul Serviciului de Informatii Externe,
Catalin Harnagea
Director interimar al Serviciului de Telecomunicatii Speciale,
Mircea Anghel

Bucuresti, 30 ianuarie 1998.
Nr. 31.

ORDONANTA
pentru aderarea Romaniei la Statutul Organizatiei Intereuropene a Administratiilor Fiscale, adoptat la Casta Papiernicka, Slovacia, la 29 septembrie 1997

            In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. a) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

           Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

           Articol unic. - (1) Romania adera la Statutul Organizatiei Intereuropene a Administratiilor Fiscale, adoptat la Casta Papiernicka, Slovacia, la 29 septembrie 1997, cu plata cotizatiei anuale, stabilita conform Statutului organizatiei.
            (2) Autoritatea guvernamentala desemnata sa reprezinte Romania in aceasta organizatie este Ministerul Finantelor.
            (3) Plata cotizatiei prevazute la alin. (1) se va asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemneaza:
p. Ministrul finantelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat

Bucuresti, 30 ianuarie 1998.
Nr. 33.

STATUTUL
Organizatiei Intereuropene a Administratiilor Fiscale*)

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ARTICOLUL 1
Numele organizatiei

            Membrii fondatori creeaza o organizatie permanenta cu denumirea Organizatia Intereuropeana a Administratiilor Fiscale (abreviat IOTA).

ARTICOLUL 2
Sediul legal

            Organizatia are sediul legal in Budapesta (1051 Budapesta V., Roosevelt ter 7 8 Lanchid Irodahaz), Ungaria.

ARTICOLUL 3
Teritoriul de operare

            Teritoriul pe care opereaza Organizatia este Europa si, in special, tarile central- si est-europene si tarile baltice.

ARTICOLUL 4
Data infiintarii

            Infiintarea Organizatiei s-a hotarat in cursul celei de-a treia Conferinte a administratiilor fiscale din tarile est- si central-europene si din tarile baltice, desfasurata la Varsovia la 30 octombrie 1996.

ARTICOLUL 5
Durata si clauzele pentru dizolvare

            5.1. Organizatia are durata nelimitata.
            5.2. Organizatia poate fi dizolvata printr-o rezolutie adoptata de o adunare generala sau extraordinara, cu o majoritate de doua treimi din membri. Dizolvarea va avea loc in conformitate cu rezolutia adoptata de adunare. In cazul dizolvarii, toate proprietatile Organizatiei vor fi transferate unei alte organizatii cu obiective similare.

ARTICOLUL 6
Prima zi de functionare

            1  martie 1997.

ARTICOLUL 7
Jurisdictia Organizatiei

            Jurisdictia Organizatiei este Europa si, in special, tarile est- si central-europene si tarile baltice.

ARTICOLUL 8
Limba oficiala a Organizatiei

            Organizatia isi desfasoara lucrarile in limba engleza.

ARTICOLUL 9
Personalitatea juridica

            Pentru a-si exercita functiile si a-si indeplini scopul, Organizatia are, pe teritoriul Republicii Ungaria, personalitate juridica cu capacitate deplina de a contracta, achizitiona si dispune de proprietatile mobile si imobile, precum si de a actiona ca parte in instantele judecatoresti.

ARTICOLUL 10
Sursele de finantare ale Organizatiei

            10.1. Organizatia este o institutiecare se autofinanteaza, nonprofit.
            10.2. Sursele de venit ale Organizatiei sunt:
            a) cotizatiile anuale ale membrilor;
            b) onorariile pentru serviciile prestate;
            c) contributia din venit, platita de catre colaboratorii externi, internationali;
            d) alte surse, inclusiv donatii de la alte organizatii, nemembri si fundatii.
            10.3. Pe parcursul activitatii sale, Organizatia poate desfasura activitati economice care sunt conforme cu obiectivele sale de baza si poate, in conditii determinate de Comitetul executiv, sa stabileasca o taxa pentru servicii speciale de natura semnificativa, care pot fi solicitate de membri.

ARTICOLUL 11
Scopul Organizatiei

            11.1. Misiunea Organizatiei este de a oferi un forum care sa-i asiste pe membrii sai din tarile central- si est-europene si din tarile baltice in procesul de imbunatatire a activitatii administratiei fiscale, in functie de necesitatile fiecarei tari membre.
            11.2. In indeplinirea obiectivelor sale majore, Organizatia incearca:
            a) sa imbunatateasca gradul de conformare fiscala si incasarea impozitelor si sa acorde asistenta membrilor prin schimb de experienta si metode;
            b) sa stimuleze asistenta mutuala si sa faciliteze cooperarea tehnica dintre membri;
            c) sa furnizeze servicii tehnice;
            d) sa incurajeze elaborarea de studii referitoare la sistemele fiscale, la organizarea si administrarea impozitelor si taxelor si sa difuzeze aceste informatii prin intermediul unor conferinte tehnice, seminarii, cursuri si prin publicarea de documente;
            e) sa raspunda necesitatilor comune prin organizarea de cursuri de pregatire, in cooperare cu alte organisme care acorda asistenta tehnica;
            f) sa completeze si sa sprijine alte programe fiscale din regiune, prin consultanta, cooperare si activitati mixte;
            g) sa promoveze relatii cu alte entitati care au obiective similare.
            11.3. Organizatia nu poate face recomandari sau adoptarezolutiireferitoarelasistemul fiscal al unei tari decat la solicitarea autoritatii guvernamentale a tarii respective.

CAPITOLUL II
Calitatea de membru al Organizatiei

ARTICOLUL 12
Obtinerea calitatii de membru

            12.1. Membrii fondatori ai Organizatiei sunt administratiile fiscale ale tarilor care au participat la cea de-a treia Conferinta a administratiilor fiscale din tarile central- si est-europene si din tarile baltice, desfasurata la Varsovia la 30 octombrie 1996, si care si-au confirmat inregistrarea in Organizatie la conferinta sau in termen de 6 luni de la incheierea acesteia.
            12.2. Membrii plini, denumiti in continuare membri, ai Organizatiei sunt administratiile fiscale ale membrilor fondatori, precum si administratiile fiscale ale altor tari care sunt invitate sau solicita admiterea la Organizatie si a caror solicitare este acceptata de adunarea generala.
            12.3. Adunarea generala poate accepta ca membri asociati administratiile fiscale ale tarilor (altele decat tarile central- si est-europene si tarile baltice) care solicita sa fie astfel de membri si ale caror solicitari sunt aprobate de Consiliul executiv.
            12.4. Autoritatea guvernamentala in drept din fiecare tara desemneaza persoanele cu functii executive din administratia fiscala proprie, care vor participa la adunarea generala. Daca este necesar, persoana desemnata poate fi inlocuita de autoritatea guvernamentala in drept.
            12.5. Membrii si membrii asociati trebuie sa desemneze un functionar de rang inalt din administratia fiscala a fiecarei tari, care sa actioneze in calitate de corespondent al Organizatiei.
            12.6. Inregistrarea membrilor fondatori, a membrilor plini si a celor asociati se realizeaza de catre Secretariatul executiv.

ARTICOLUL 13
Drepturile si obligatiile membrilor

            13.1. Membrii Organizatiei au dreptul de a participa la adunarile generale si extraordinare, de a lua cuvantul si de a vota si pot fi membri ai Consiliului executiv. De asemenea, membrii organizatiei pot participa la seminariile, la conferintele si la celelalte cursuri ale organizatiei, pot solicita informatii si pot avea acces la registrele, evidentele si documentatia Organizatiei.
            13.2. Toti membrii trebuie sa-si indeplineasca obligatia de a contribui la bugetul Organizatiei, pana la sfarsitul lunii martie a fiecarui an. In cazul unor dificultati specifice, Consiliul executiv poate, la solicitarea scrisa a unui membru, sa amane termenul de plata pana la sfarsitul lunii iunie; membrul va fi informat formal, in scris, cu privire la decizia luata de Consiliul executiv.
            Daca nu a fost facuta plata pana la acest termen extins sau daca un membru nu a platit in termen de 2 luni de la instiintarea formala, respectivul membru este invitat sa participe la adunarea generala, ca observator, cu dreptul de a lua cuvantul, dar fara drept de vot.
            13.3. Membrii asociati au dreptul la beneficiile generale acordate de Organizatie membrilor sai, precum si dreptul de a participa la sesiunile administrative ale adunarii generale, cu dreptul de a lua cuvantul, dar fara drept de vot.
            13.4. Consiliul executiv va determina cotizatia (taxa de membru) fiecarui membru asociat, pe baza criteriilor stabilite de adunarea generala.

ARTICOLUL 14
Pierderea statutului de membru

            14.1. Consiliul executiv intocmeste lista membrilor care nu si-au platit cotizatia pana la finele lunii iunie. Adunarea generala ia cunostinta despre decaderea din calitatea de membru.
            14.2. Orice membru poate renunta la calitatea de membru al Organizatiei prin transmiterea catre Consiliul executiv a unei instiintari formale, in scris, privind intentia sa. Incetarea statutului de membru va deveni efectiva dupa expirarea unei perioade de 6 luni de la data la care a fost transmisa instiintarea formala Consiliului executiv.

CAPITOLUL III
Structura Organizatiei

ARTICOLUL 15
Structura Organizatiei

            15.1. Organizatia este formata din urmatoarele entitati:
            a) Adunarea generala a membrilor;
            b) Consiliul executiv;
            c) Comitetul de control financiar;
            d) Secretariatul executiv.
            15.2. In baza deciziei Consiliului executiv, pot fi infiintate si comitete de consultanta tehnica. Scopul unui comitet de consultanta tehnica este de a acorda asistenta si consultanta Consiliului executiv in realizarea obiectivelor Organizatiei.

ARTICOLUL 16
Adunarile generale si extraordinare

            16.1. Autoritatea suprema a Organizatiei este adunarea generala, formata din membrii fondatori si din ceilalti membri plini, precum si din membrii asociati ai Organizatiei.
            16.2. Competentele si responsabilitatile adunarii sunt:
            a) sa aprobe agenda de lucru propusa de Consiliul executiv si sa numeasca comitetul de vot al adunarii;
            b) sa aprobe locul de desfasurare a adunarii generale anuale;
            c) sa aleaga presedintele adunarii generale si al Consiliului executiv si, prin vot secret, pe ceilalti membri ai Consiliului executiv si sa defineasca ordinea in care membrii il vor inlocui pe presedinte, in absenta acestuia;
            d) sa stabileasca criteriile pentru fixarea cuantumului cotizatiilor membrilor (inclusiv ale membrilor asociati) si sa aprobe bugetul pentru anul urmator;
            e) sa analizeze si sa aprobe Raportul financiar anual si Raportul referitor la activitatile desfasurate in cursul anului;
            f) sa aprobe Planul strategic al Organizatiei si Programul de munca anual;
            g) sa revizuiasca deciziile Consiliului executiv;
            h) sa aprobe si sa amendeze statutul;
            i) sa accepte solicitarile de inscriere transmise de orice potentiali membri si de membrii asociati si sa ia cunostinta despre decaderea din calitatea de membru a celor care nu si-au platit cotizatia;
            j) sa decida fuziunea cu alte organizatii cu obiective similare;
            k) sa dizolve Organizatia.
            16.3. Membrii Organizatiei tin o adunare generala anuala, indiferent de adunarile extraordinare convocate de majoritatea membrilor sau de Consiliul executiv. Agenda si data fiecarei adunari generale pot fi stabilite de catre Consiliul executiv, care informeaza, in scris, membrii cu privire la agenda si data adunarii, cel putin cu 60 de zile inainte ca adunarea sa aiba loc.
            16.4. O adunare extraordinara trebuie convocata daca este solicitata de cel putin 50% din membri. Agenda, data si locul de desfasurare a fiecarei adunari extraordinare trebuie stabilite de Consiliul executiv, care informeaza membrii, in scris, in legatura cu acestea, cu cel putin 60 de zile inainte ca adunarea sa aiba loc.
            16.5. O adunare valid constituita necesita prezenta a cel putin 50% din membri.
            16.6. Fiecare membru fondator si ceilalti membri reprezentati in adunare au drept de vot egal.
            16.7. Rezolutiile adunarii sunt adoptate prin vot deschis (ridicarea mainii), cu majoritate simpla (mai mult de 50%). La solicitarea a mai mult de 50% din tarile membre, rezolutiile trebuie adoptate prin vot secret.
            16.8. Alegerea persoanelor, inclusiv alegerea celor trei membri ai Consiliului executiv si a membrilor Comitetului de control financiar, se realizeaza prin vot secret.
            16.9. Este necesara o majoritate de doua treimi din voturile membrilor in urmatoarele cazuri:
            a) amendarea deciziilor Consiliului executiv;
            b) amendarea statutului;
            c) schimbarea sediului legal al organizatiei.
            16.10. Un comitet de vot, format din trei membri, propus de Consiliul executiv si aprobat de adunarea generala, prin vot deschis, la inceputul intalnirii, valideaza lista participantilor cu drept de vot. Apoi, comitetul de vot supravegheaza operatiunea de votare si intocmeste procesele-verbale ale operatiunii.

ARTICOLUL 17
Consiliul executiv

            17.1. Membrii Consiliului executiv sunt:
            a) presedintele adunarii;
            b) ex-presedintele;
            c) trei membri desemnati prin vot secret de adunare.
            17.2. Competentele si responsabilitatile Consiliului executiv sunt:
            a) sa numeasca secretarul executiv, sa defineasca termenii contractului sau de munca si sa-l concedieze, daca     este cazul;
            b) sa coordoneze si sa sprijine organizarea adunarii generale anuale;
            c) sa convoace adunarile extraordinare si sa stabileasca datele, locurile de desfasurare si agendele de lucru;
            d) sa accepte sau sa refuze donatiile de la organizatii internationale, tari care nu sunt membre sau de la fundatii;
            e) sa determine cotizatiile membrilor pe baza principiilor stipulate de adunare si sa faca aranjamentele necesare si convenabile pentru finantarea Organizatiei si a operatiunilor acesteia, precum si sa determine termenul pentru plata cotizatiilor;
            f) sa stabileasca contributia din venit care trebuie platita de catre salariatii internationali ai Organizatiei;
            g) sa revizuiasca si sa inainteze Raportul financiar catre adunarea generala anuala;
            h) sa supervizeze activitatile desfasurate de Secretariatul executiv si sa inainteze adunarii generale anuale un raport referitor la activitatile desfasurate in anul anterior;
            i) sa defineasca si sa amendeze regulamentele interne de functionare a Organizatiei;
            j) sa revizuiasca si sa transmita adunarii anuale bugetul, Planul strategic si Programul de munca pentru anul urmator;
            k) sa invite administratii fiscale, care nu sunt membre, sa participe, ca observatori, la adunari si sa invite persoane individuale pentru a participa la activitatile Organizatiei.
            17.3. Trei membri ai Consiliului executiv sunt alesi sau realesi, prin vot secret, de catre fiecare adunare generala anuala, dar nici unul nu poate fi ales pentru mai mult de 3 ani consecutiv. Membrii Consiliului executiv raman in functie pana cand este ales un nou consiliu executiv de catre adunarea generala.
            17.4. O intalnire legal constituita a Consiliului executiv necesita un cvorum constituit din presedinte si trei membri.
            17.5. In cazul unui balotaj de voturi in Consiliul executiv, presedintele are dreptul unui vot hotarator pentru a rezolva controversa.
            17.6. Consiliul executiv va consulta Comisia Europeana si orice alte organizatii care acorda un sprijin financiar substantial, cu privire la folosirea fondurilor donatorilor pentru realizarea obiectivelor Organizatiei. In acest scop, Comisia Europeana este invitata sa participe la intalnirile Consiliului executiv; si alte organizatii pot fi, de asemenea, invitate.

ARTICOLUL 18
Presedintele adunarii si al Consiliului executiv

            18.1. Presedintele adunarii si al Consiliului executiv detine aceasta functie din momentul numirii, la incheierea unei adunari generale, pana la numirea presedintelui urmator, la incheierea urmatoarei adunari generale.
            18.2. Responsabilitatile presedintelui sunt:
            a) sa reprezinte Organizatia in exterior, inclusiv la forumuri, conferinte si intalniri internationale;
            b) sa prezideze adunarile;
            c) sa solicite intrunirea si sa prezideze sesiunile Consiliului executiv;
            d) sa desfasoare activitatile care i-au fost incredintate de adunare si de Consiliul executiv.
            18.3. In absenta presedintelui, acesta este inlocuit in conformitate cu reglementarile aprobate de adunare.

ARTICOLUL 19
Comitetul de control financiar

            19.1. In fiecare an, adunarea generala numeste un comitet de control financiar, alcatuit din trei controlori.
            19.2. Controlorii nu pot fi numiti pe o perioada mai mare de 3 ani.
            19.3. Controlorii au sarcina de a verifica conturile si activeleOrganizatiei.Acestia au cel putin o intalnire anuala.
            19.4. Concluziile comitetului sunt incluse intr-un raport scris, care este transmis presedintelui adunarii si al Consiliului executiv cu cel putin 30 de zile inainte de inceperea adunarii generale si este prezentat adunarii generale.

ARTICOLUL 20
Secretariatul executiv

            20.1. Secretariatul executiv este format din secretarul executiv si alti salariati nationali si internationali.
            20.2. Responsabilitatile Secretariatului executiv sunt:
            a) sa indeplineasca functiile tehnice si administrative ale Organizatiei, precum si functiile incredintate de adunare, de Consiliul executiv si de presedinte;
            b) sa administreze bugetul;
            c) sa transmita Consiliului executiv bugetul pentru anul urmator;
            d) sa pregateasca si sa inainteze Consiliului executiv Raportul financiar;
            e) sa pregateasca si sa inainteze Consiliului executiv Raportul referitor la activitatile desfasurate in cursul anului;
            f) sa pregateasca si sa inainteze Consiliului executiv Planul strategic si Programul de munca pentru anul urmator;
            g) sa pregateasca sesiunile adunarii si ale Consiliului executiv si sa administreze rezolutiile acestora;
            h) sa faciliteze contactele cu alte organizatii;
            i) sa faciliteze activitatile comitetelor de consultanta tehnica.

ARTICOLUL 21
Secretarul executiv

            21.1. Secretarul executiv este numit de catre Consiliul executiv, iar durata primei sale angajari nu poate depasi o perioada de 3 ani. Contractul de angajare al secretarului executiv poate fi reinnoit o singura data, pentru o perioada maxima de 3 ani.
            21.2. Secretarul executiv participa la sesiunile Consiliului executiv, la invitatia acestuia. Secretarul executiv raspunde de administrarea curenta a operatiunilor Secretariatului executiv si de raportarile privind aceste operatiuni, atat in fata presedintelui, in mod regulat, cat si in fata Consiliului executiv, in sesiunile acestuia.

ARTICOLUL 22
Aranjamente tranzitorii

            22.1. La cea de-a treia conferinta in problemele administratiilor fiscale, desfasurata la Varsovia in anul 1996, membrii fondatori au decis ca, in scopul facilitarii infiintarii Organizatiei, trebuie alesi presedintele si membrii Consiliului executiv ai Organizatiei. In acest scop, au avut loc alegeri si au fost desemnati in aceste pozitii unii membri. Pana la prima intrunire a adunarii generale a Organizatiei, presedintele si membrii Consiliului executiv, astfel alesi, trebuie sa indeplineasca acele responsabilitati descrise la art. 17 si 18, in scopul indeplinirii obiectivelor Organizatiei.
            22.2. La incheierea primei intalniri a adunarii generale, presedintele ales de membrii fondatori la a treia conferinta desfasurata la Varsovia in anul 1996 va fi considerat ex-presedinte, asa cum este prevazut la art. 17.1 si, ca atare, trebuie sa fie membru al Consiliului executiv stabilit atunci.