MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul X - Nr. 32    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     28 ianuarie 1998

SUMAR

LEGI SI DECRETE

          35. - LEGE pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 46/1997 privind rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 1997

          37. - DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 46/1997 privind rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 1997

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           103. - ORDIN pentru aprobarea modelelor de decont privind taxa pe activitatea de exploatare a resurselor minerale si de redeventa petroliera
 


LEGI SI DECRETE

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 46/1997 privind rectificarea
bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 1997

            Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
            Art. I. -  Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 46 din 28 august 1997 privind rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 1997, emisa in temeiul art. 1 lit. a) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 223 din 29 august 1997, cu urmatoarele modificari si completari:
            1. Articolul 1 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
            Art. 1. -  (1) Bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 1997, adoptat prin Legea nr. 71/1997, se rectifica dupa cum urmeaza:
venituri + 907,6 miliarde lei
cheltuieli + 1.012,4 miliarde lei.i
            2. Articolul 3 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
            Art. 3. -  (1) Bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj se rectifica la venituri si cheltuieli prin majorarea acestora cu 500,7 miliarde lei si, respectiv, 632,2 miliarde lei, diminuandu-se excedentul anului curent cu 131,5 miliarde lei.i
            3. Articolul 4 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
            Art. 4. - (1) Sinteza bugetelor fondurilor pentru pensia suplimentara se rectifica prin majorarea veniturilor cu 107,4 miliarde lei si a cheltuielilor cu 183,0 miliarde lei, conform anexei nr. 5, si contine bugetele rectificate ale fondurilor pentru pensia suplimentara gestionate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si Serviciul Roman de Informatii, evidentiate distinct in anexele nr. 5a) 5d).i
            Art. II. Anexele nr. 1, 2, 4 si 5 la Ordonanta Guvernului nr. 46/1997, modificate in mod corespunzator, fac parte integranta din prezenta lege.
            Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 22 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEdinTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN
p. PRESEdinTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Bucuresti, 20 ianuarie 1998.
Nr. 35.

PRESEdinTELE ROMANIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 46/1997 privind rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 1997

            In temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei,
            Presedintele Romaniei decreteaza:
            ARTICOL UNIC
            Se promulga Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 46/1997 privind rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 1997 si se dispune publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

PRESEdinTELE ROMANIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 17 ianuarie 1998.
Nr. 37.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
pentru aprobarea modelelor de decont privind taxa pe activitatea de exploatare a resurselor minerale si de redeventa petroliera

            Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
            avand in vedere:
            - Legea petrolului nr. 134/1995,
            - Hotararea Guvernului nr. 1.265/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr.  134/1995 si modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.043/1995 privind unele masuri in domeniul cooperarii cu parteneri straini la exploatarea de titei si gaze in Romania,
            - Scrisorile Ministerului Finantelor (D.G.R.A.P.S.) nr. 160.146 din 11 martie 1997 si nr. 160.782 din 20 mai 1997 privind avizarea favorabila a modelelor de decont propuse de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale,
             - Hotararea Guvernului nr. 221/1995 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, precum si Decizia primului-ministru nr. 86/1997,
            emite urmatorul ordin:
            ART. 1. - Se aproba modelul de decont anual privind taxa pe activitatea de exploatare a resurselor minerale si modelul de decont trimestrial privind redeventa petroliera, impreuna cu instructiunile de completare aferente, prezentate in anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezentul ordin.
            ART. 2. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
            ART. 3,. - Compartimentele de resort din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Presedintele Agentiei Nationale
pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianas

Bucuresti, 8 decembrie 1997.
Nr. 37.

ANEXA 1

TAXA PE ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
A RESURSELOR MINERALE

DECONT PE ANUL: ..................................
- COD FISCAL PLATITOR: ________________
- DENUMIRE AGENT ECONOMIC: .............................
- LOCALITATE ............... STR.: ........... Nr. .....
- JUDET (SECTOR) ..... COD POSTAL ....... TEL/FAX. .....| Perioada sortiment | Productia realizata | U.M. | Pretul unitar| Valoarea(1x3)| Taxa datorata | (4 x 3%) |


| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


| TOTAL AN: | | | | | |

| Documente de plata | ORGAN FISCAL __________ COD ____


| Tip | Nr. | Data | Suma | Nr. INREGISTRARE _______________
| DATA DEPUNERII _________________
 PRIMIT _________________________

Declar ca informatiile din acest decont sunt corecte.
Numele ................. Functia ....................
Prenumele .............. Semnatura si stampila ......

INSTRUCTIUNI
de completare a decontului

            Decontul se va completa in 3 exemplare, cu urmatoarea destinatie:
            - originalul ramane la organul fiscal unde agentul economic a fost inregistrat ca platitor de taxa pe activitatea de exploatare a resurselor minerale;
            - o copie cu confirmarea de primire a organului fiscal se transmite la Agentia Nationala pentru Resurse Minerale;
            - o copie cu confirmarea de primire a organului fiscal ramane la platitor.
            Coloanele din decont se vor completa dupa cum urmeaza:
            - Coloana "0" - se vor evidentia perioadele de timp, respectiv sortimentele (in cazul titeiului) pentru care preturile practicate au fost diferite.
            - Coloana "1" - se va inscrie productia realizata in perioadele si pe sortimentele respective, asa cum este definita in Legea nr. 134/1995 si in normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.265/1996, respectiv productia bruta de petrol masurata la iesirea din statiile de separare si tratare a petrolului, exclusiv volumul gazelor reinjectate in zacamant sau al celor extrase concomitent cu titeiul, neutilizate si nevalorificate de catre concesionar, care se predau statului fara plata.
            - Coloana "2" - se va inscrie unitatea de masura pentru productia realizata, inscrisa in coloana "1".
            - Coloana "3" - se vor inscrie preturile in lei corespunzatoare unitatilor de masura din coloana "2", stabilite conform legii si practicate in perioadele si pentru sortimentele respective.
            - Coloana "4" - se va inscrie valoarea productiei in lei, ca produs intre productia realizata (coloana "1") si pretul practicat (coloana "3").
            - Coloana "5" - se va inscrie taxa datorata, in lei, corespunzatoare aplicarii procentului de 3% la valoarea productiei realizate.

ANEXA 2

REDEVENTA PETROLIERA
DECONT PE TRIMESTRUL: ......................
- COD FISCAL PLATITOR:
- DENUMIRE AGENT ECONOMIC: .............................
- LOCALITATE ............... STR.: ........... Nr. .....
- JUDET (SECTOR) ..... COD POSTAL ....... TEL/FAX. .....

| Productia bruta | Redeventa petroliera |
| realizata | || A | B | C | D | E | F |


| E1 | E2 | E3 | F1 | F2 | F3 | F4 |


| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
 

TOTAL