MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

PARTEA I
Anul X  - Nr. 26             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             26 ianuarie 1998

SUMAR

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI

4.- Hotarare privind eliberarea din functia de prefect al judetului Arad

 

8. - Hotarare privind dotarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului cu autovehicule pentru activitati specifice

 

16.- Hotarare privind alocarea unor fonduri necesare desfasurarii activitatii Institutului National de Meteorologie si Hidrologie

 

17. - Hotarare pentru aprobarea rectificarii bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 1997 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare aflate in coordonarea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei

 

19.- Hotarare privind alocarea, din fondul la dispozitia Guvernului, a sumei de 30 miliarde lei pentru finantarea modernizarii tehnologice si informatizarii complete a liniei de fabricatie D 33 la Societatea Comerciala Autoturisme Dacia S.A. Pitesti

 

20. - Hotarare privind alocarea, din fondul la dispozitia Guvernului, a sumei de 20 miliarde lei pentru finantarea modernizarii liniei de fabricatie autoturisme la Societatea Comerciala Autoturisme Dacia S.A. Pitesti

 

24. - Hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 1997 al Regiei Autonome Unifarmi, regie autonoma de interes national de sub autoritatea Ministerului Sanatatii

 

25. - Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 1997 al Regiei Autonome Editura Didactica si Pedagogica, regie autonoma de interes national de sub autoritatea Ministerului Educatiei Nationale

 

34. - Hotarare privind numirea in functia de prefect al judetului Arad

 

1. – Ordonanta de urgenta pentru modificarea articolului 9 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI

HOTARARE
privind eliberarea din functia de prefect al judetului Arad

            In temeiul dispozitiilor art. 106 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/1997,
            Guvernul Romaniei hotaraste :
            Articol unic. Domnul Horhat Ioan se elibereaza, la cerere, din functia de prefect al judetului Arad incepand cu data de 29 decembrie 1997.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA
Contrasemneaza:
Ministru delegat pe langa primul-ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului si a Departamentului
pentru Administratie Publica Locala,
Remus Opris

Bucuresti, 14 ianuarie 1998.
Nr. 4.

HOTARARE
privind dotarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului cu autovehicule pentru activitati specifice

            Guvernul Romaniei hotaraste :
            Art. 1. - Se aproba dotarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului pentru activitati specifice cu doua autoturisme de oras, un autoturism de teren si un microbuz.
            Art. 2. - Achizitiile autovehiculelor prevazute la art. 1 se fac din fondurile extrabugetare gestionate de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 399/1995, completata prin Hotararea Guvernului nr. 595/1997.
            Art. 3. - Consumul lunar de carburanti pentru cele patru autovehicule prevazute la art. 1 este cel stabilit potrivit dispozitiilor legale.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA
Contrasemneaza:
Ministrul lucrarilor publice
si amenajarii teritoriului,
Nicolae Noica
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu

Bucuresti, 19 ianuarie 1998.
Nr. 8.

HOTARARE
privind alocarea unor fonduri necesare desfasurarii activitatii Institutului National de Meteorologie si Hidrologie

            Guvernul Romaniei hotaraste :
            Articol unic. Se aproba alocarea sumei de 5 miliarde lei pentru retehnologizarea Institutului National de Meteorologie si Hidrologie din subordinea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA
Contrasemneaza:
Ministrul apelor,
padurilor si protectiei mediului,
Sorin Frunzaverde
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu

Bucuresti, 23 ianuarie 1998.
Nr. 16.

HOTARARE
pentru aprobarea rectificarii bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 1997 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare aflate in coordonarea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei

            Guvernul Romaniei hotaraste :
            Art. 1 -. Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 1997 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare aflate in coordonarea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, prevazute in anexele nr. 1 15 la prezenta hotarare.
            Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevazuti in bugetele de venituri si cheltuieli rectificate ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare se aproba de catre Ministerul Cercetarii si Tehnologiei.
            Art. 2. - Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevazute in bugetele de venituri si cheltuieli rectificate ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, prevazute la art. 1, reprezinta limite maxime si nu poate fi depasit decat in cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor. In cazul in care in executie se inregistreaza depasiri sau nerealizari ale veniturilor aprobate, unitatile pot efectua cheltuieli in functie de realizarea veniturilor, cu incadrarea in indicatorii de eficienta aprobati.
            Art. 3. - Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie, daca fapta nu a fost savarsita in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerata infractiune, si se sanctioneaza cu amenda de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.
Contraventiei prevazute in prezenta hotarare i se aplica dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare.
            Art. 4. - Contraventia se constata si amenda se aplica de catre organele de control financiar ale statului, imputernicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prezentei hotarari.
            Art. 5. - Anexele nr. 1 15 fac parte integranta din prezenta hotarare si se vor transmite Ministerului Cercetarii si Tehnologiei si Ministerului Finantelor.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA
Contrasemneaza:
Ministrul cercetarii si tehnologiei,
Bujor Bogdan Teodoriu
Ministru de stat,
ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu

Bucuresti, 23 ianuarie 1998.
Nr. 17.

HOTARARE
privind alocarea, din fondul la dispozitia Guvernului, a sumei de 30 miliarde lei pentru finantarea modernizarii tehnologice si informatizarii complete a liniei de fabricatie D 33 la Societatea Comerciala Autoturisme Daciai S.A. Pitesti

            Guvernul Romaniei hotaraste :
            Art. 1. - (1) Pentru finantarea modernizarii tehnologice si informatizarii complete a liniei de fabricatie D 33, compusa din: modernizarea liniei presaj si modernizarea turnatoriei de fonta, in vederea sporirii calitatii, fiabilitatii, reducerii poluarii mediului, imbunatatirii conditiilor de munca si scaderii costurilor de productie la Societatea Comerciala Autoturisme Daciai S.A. Pitesti, investitie avizata de institutiile abilitate, se aproba alocarea, cu titlu rambursabil, a sumei de 30 miliarde lei din fondul la dispozitia Guvernului, constituit in conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997.
            (2) Suma este destinata exclusiv pentru finantarea modernizarii tehnologice si informatizarii complete a liniei de fabricatie D 33.
            Art. 2. - (1) Suma prevazuta la art. 1 alin. (1) se pune la dispozitie Societatii Comerciale Autoturisme Daciai S.A. Pitesti de catre Ministerul Finantelor, pe baza de conventie incheiata cu aceasta.
            (2) Suma se acorda pentru o perioada de 3 ani de la data incheierii conventiei, cu o perioada de gratie de un an.
            (3) Dobanda reprezinta 30% din rata de scont a Bancii Nationale a Romaniei, calculata la data efectuarii platii acesteia, modalitatea de plata urmand a fi stabilita prin conventia incheiata cu Ministerul Finantelor.
            Art. 3. - Utilizarea totala sau partiala, de catre Societatea Comerciala Autoturisme Daciai S.A. Pitesti, a sumei alocate conform art. 1 alin. (1), in alte scopuri decat cele prevazute la art. 1 alin. (2), este interzisa si se sanctioneaza cu plata, in termen de 5 zile de la data constatarii schimbarii destinatiei, a sumei alocate, precum si a unei dobanzi penalizatoare, calculata pe perioada cuprinsa intre momentul alocarii sumei si momentul constatarii schimbarii destinatiei. Dobanda penalizatoare este stabilita la nivelul taxei de scont a Bancii Nationale a Romaniei.
            Art. 4. - In cazul in care suma acordata nu se ramburseaza, iar dobanda prevazuta la art. 2 alin. (3) nu se plateste la termenele stabilite, Ministerul Finantelor va aplica majorari de intarziere ca si in cazul veniturilor bugetare neachitate la scadenta, care se urmaresc pana la incasare, prin folosirea procedurilor prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile ulterioare.
            Art. 5. - Ministerul Finantelor, prin organele sale de specialitate, si Fondul Proprietatii de Stat, prin reprezentantii sai in adunarea generala a actionarilor la Societatea Comerciala Autoturisme Daciai S.A. Pitesti, precum si cenzorii societatii comerciale controleaza respectarea destinatiei sumei alocate si iau masuri pentru realizarea programului pentru care s-a acordat finantarea, in vederea finalizarii investitiei.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA
Contrasemneaza:
Ministrul reformei, presedintele Consiliului pentru Reforma,
Ilie Serbanescu
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu
Ministru de stat, ministrul industriei si comertului,
Mircea Ciumara
Presedintele Fondului Proprietatii de Stat,
Sorin Dimitriu

Bucuresti, 23 ianuarie 1998.
Nr. 19.

HOTARARE
privind alocarea, din fondul la dispozitia Guvernului, a sumei de 20 miliarde lei pentru finantarea modernizarii liniei de fabricatie autoturisme la Societatea Comerciala Autoturisme Dacia S.A. Pitesti

            Guvernul Romaniei hotaraste :
            Art. 1. - (1) Pentru finantarea modernizarii liniei de fabricatie autoturisme la Societatea Comerciala Autoturisme Dacia S.A. Pitesti, se aproba alocarea, cu titlu rambursabil, din fondul la dispozitia Guvernului, constituit in conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, a sumei de 20 miliarde lei.
            (2) Suma este destinata exclusiv pentru finantarea modernizarii liniei de fabricatie autoturisme in conformitate cu Contractul de licenta tehnica nr. 1 din 30 octombrie 1997, incheiat intre Societatea Comerciala Autoturisme Dacia S.A. Pitesti si firma Hyundai Motor Company.
            Art. 2. - (1) Suma prevazuta la art. 1 alin. (1) se pune la dispozitie Societatii Comerciale Autoturisme Dacia S.A. Pitesti de catre Ministerul Finantelor, pe baza de conventie incheiata cu aceasta.
            (2) Suma se acorda pentru o perioada de 3 ani de la data incheierii conventiei, cu o perioada de gratie de un an.
            (3) Dobanda reprezinta 30% din rata de scont a Bancii Nationale a Romaniei, calculata la data efectuarii platii acesteia, modalitatea de plata urmand a fi stabilita prin conventia incheiata cu Ministerul Finantelor.
            Art. 3. - Utilizarea totala sau partiala, de catre Societatea Comerciala Autoturisme Dacia S.A. Pitesti, a sumei alocate conform art. 1 alin. (1), in alte scopuri decat cele prevazute la art. 1 alin. (2), este interzisa si se sanctioneaza cu plata, in termen de 5 zile de la data constatarii schimbarii destinatiei, a sumei alocate, precum si a unei dobanzi penalizatoare, calculata pe perioada cuprinsa intre momentul alocarii sumei si momentul constatarii schimbarii destinatiei. Dobanda penalizatoare este stabilita la nivelul taxei de scont a Bancii Nationale a Romaniei.
            Art. 4. - In cazul in care suma acordata nu se ramburseaza, iar dobanda prevazuta la art. 2 alin. (3) nu se plateste la termenele stabilite, Ministerul Finantelor va aplica majorari de intarziere ca si in cazul veniturilor bugetare neachitate la scadenta, care se urmaresc pana la incasare, prin folosirea procedurilor prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile ulterioare.
            Art. 5. - Ministerul Finantelor, prin organele sale de specialitate, si Fondul Proprietatii de Stat, prin reprezentantii sai in adunarea generala a actionarilor la Societatea Comerciala Autoturisme Dacia S.A. Pitesti, precum si cenzorii societatii comerciale controleaza respectarea destinatiei sumei alocate si iau masuri pentru realizarea programului pentru care s-a acordat finantarea, in vederea finalizarii investitiei.

 PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA
Contrasemneaza:
Ministrul reformei, presedintele Consiliului pentru Reforma,
Ilie Serbanescu
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu
Ministru de stat, ministrul industriei si comertului,
Mircea Ciumara
Presedintele Fondului Proprietatii de Stat,
Sorin Dimitriu

Bucuresti, 23 ianuarie 1998.
Nr. 20.

HOTARARE
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 1997 al Regiei Autonome Unifarm, regie autonoma de interes national de sub autoritatea Ministerului Sanatatii

            Guvernul Romaniei hotaraste :
            Art. 1. - Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 1997 al Regiei Autonome Unifarm, regie autonoma de interes national de sub autoritatea Ministerului Sanatatii, prevazut in anexa.
Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Unifarmi se aproba de catre Ministerul Sanatatii.
            Art. 2. - Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al Regiei Autonome Unifarm reprezinta limita maxima si nu poate fi depasit decat in cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Sanatatii, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor.
In cazul in care in executie se inregistreaza depasiri sau nerealizari ale veniturilor aprobate, regia autonoma va putea efectua cheltuieli, corelate in functie de gradul de realizare a veniturilor, cu incadrarea in indicatorii de eficienta aprobati.
            Art. 3. - Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie, daca nu a fost savarsita in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerata infractiune, si se sanctioneaza cu amenda de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.
Contraventiei prevazute in prezenta hotarare i se aplica dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare.
            Art. 4. - Contraventia se constata si amenda se aplica de catre organele de control financiar ale statului, imputernicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prezentei hotarari.
            Art. 5. - Anexa face parte integranta din prezenta hotarare si se va transmite Ministerului Sanatatii.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA
Contrasemneaza:
Ministrul sanatatii,
Ioan Victor Bruckner
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu
Ministru de stat,
ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu

Bucuresti, 23 ianuarie 1998.
Nr. 24.

HOTARARE
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 1997 al Regiei Autonome Editura Didactica si Pedagogica, regie autonoma de interes national de sub autoritatea Ministerului Educatiei Nationale

            Guvernul Romaniei hotaraste:
            Art. 1. - Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 1997 al Regiei Autonome Editura Didactica si Pedagogicai, regie autonoma de interes national de sub autoritatea Ministerului Educatiei Nationale, prevazut in anexa.
Defalcarea pe trimestre a indicatorilor cuprinsi in bugetul de venituri si cheltuieli rectificat, prevazut la alineatul precedent, se aproba de catre Ministerul Educatiei Nationale.
            Art. 2. - Cheltuielile totale aferente veniturilor inscrise in bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al Regiei Autonome Editura Didactica si Pedagogicai, prevazut la art. 1, reprezinta limite maxime si nu pot fi depasite decat in cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Educatiei Nationale, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor.
            In cazul in care in executie se inregistreaza depasiri sau nerealizari ale veniturilor aprobate, Regia Autonoma Editura Didactica si Pedagogicai poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu incadrarea in indicatorii de eficienta aprobati.
            Art. 3. - Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie, daca nu a fost savarsita in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerata infractiune, si se sanctioneaza cu amenda de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.
            Contraventiei prevazute in prezenta hotarare i se aplica dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare.
            Contraventia se constata si amenda se aplica de catre organele de control financiar ale statului, imputernicite potrivit legii, persoanelor vinovate.
            Art. 4. - Anexa face parte integranta din prezenta hotarare si se va transmite Ministerului Educatiei Nationale si Ministerului Finantelor.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA
Contrasemneaza:
Ministrul educatiei nationale,
Andrei Marga
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu
Ministru de stat,
ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu

Bucuresti, 23 ianuarie 1998.
Nr. 25.

HOTARARE
privind numirea in functia de prefect al judetului Arad

            In temeiul dispozitiilor art. 106 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/1997,

Guvernul Romaniei hotaraste:

Articol unic. Domnul Neamtiu Gheorghe se numeste in functia de prefect al judetului Arad incepand cu data de 29 decembrie 1997.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA
Contrasemneaza:
Ministru delegat pe langa primul-ministru
pentru coordonarea Secretariatului General
al Guvernului si a Departamentului
pentru Administratie Publica Locala,
Remus Opris

Bucuresti, 26 ianuarie 1998.
Nr. 34.

GUVERNUL ROMANIEI

 

ORDONANTA DE URGENTA

pentru modificarea articolului 9 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată

 

In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

 

Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

 

Articol unic.- Articolul 9 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata in Monitorul Oficial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (3) al articolului 9 va avea urmatorul cuprins:

"(3) Cererea se depune la primaria localitatii sau, dupa caz, la primariile localitatilor in raza carora se afla terenul pentru care urmeaza sa se reconstituie dreptul de proprietate, personal sau prin posta, cu confirmare de primire, in termen de 150 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, sub sanctiunea decaderii din termen".

2. Alineatul (8) al articolului 9 va avea urmatorul cuprins;

"(8) Primarul sau secretarul consiliului local este obligat sa primeasca cererea sa o inregistreze, indiferent daca aceasta cuprinde sau nu toate mentiunile precizate in alin. (4) si daca nu este insotita de toate actele prevazute la alin. (5). In acest caz, primarul sau secretarul este obligat sa comunice solicitantului ca, inlauntrul termenului de 150 de zile, sa depuna toate actele mentionate la alin. (5), sub sanctiunea decaderii acestuia din termen".

3. Alineatul (10) al articolului 9 va avea urmatorul cuprins:

"(10) Dupa expirarea termenului de 150 de zile preevazut la alin. (3), primarul este obligat ca, in termen de 30 de zile, sa intocmeasca situatia privind categoriile de persoane, terenurile agricole solicitate si balanta fondului funciar pe localitate - comuna, oras sau municipiu -, in vederea reconstituirii dreptului de proprietate, potrivit legii. Inlauntrul acestui termen, primarul le va transmite prefectului, subt semnatura".

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA

Contrasemneaza:

Ministrul agriculturii si alimentatiei,

Dinu Gavrilescu

Ministru delegat

pe langa primul-ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului si a Departamentului pentru Administratia

Publica Locala,

Remus Opris

 

Bucuresti, 26 ianuarie 1998.

Nr. 1.