MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul X - Nr. 6   LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE   Luni, 12 ianuarie 1998

SUMAR

DECRETE

 640/1997. - Decret privind conferirea Ordinului "meritul militar" unor ofiteri, maistri militari si subofiteri din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

876/1997. - Hotãrâre privind transmiterea spre folosintã definitivã a suprafetei de 1.291,78 hectare din administrarea Statiunii Centrale de Cercetãri pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dãbuleni, judetul Dolj, în fondul forestier national si în administrarea Regiei Nationale a Pãdurilor de sub autoritatea Ministerului Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului

900/1997. - Hotãrâre pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 567/1993 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome "administratia patrimoniului protocolului de stat"

917/1997. - Hotãrâre pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 477/1997 privind constituirea Comisiei de pregãtire a organizãrii Consiliului Economic si Social

937/1997. - Hotãrâre privind transmiterea unor imobile, proprietate publicã a statului, în administrarea consiliilor locale ale comunelor Contesti si Mereni din judetul Teleorman

941/1997. - Hotãrâre pentru modificarea anexei la Hotãrârea Guvernului nr. 1.390/1996 privind transmiterea unui imobil din municipiul Bucuresti în administrarea Serviciului Român de Informatii

944/1997. - Hotãrâre pentru modificarea si completarea unor hotãrâri ale Guvernului privind înfiintarea unor societãti comerciale de antreprizã, reparatii si lucrãri drumuri si poduri

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T
privind conferirea Ordinului "Meritul Militar" unor ofiteri, maistri militari si subofiteri din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

            În temeiul art. 94 lit. a) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 32 alin. 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
            având în vedere propunerile directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Art. 1. - Se conferã Ordinul "meritul militar" clasa I pentru 25 de ani vechime în activitate si rezultate meritorii ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor prevãzuti în anexa nr.1.
           Art. 2. - Se conferã Ordinul "meritul militar" clasa a II-a pentru 20 de ani vechime în activitate si rezultate meritorii ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor prevãzuti în anexa nr.2.
           Art. 3. - Se conferã Ordinul "meritul militar" clasa a III-a pentru 15 ani vechime în activitate si rezultate meritorii ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor prevãzuti în anexa nr.3.
           Art. 4. - Prezentul decret intrã în vigoare la data de 1 ianuarie 1998.
           Art. 5. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantã din prezentul decret.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU


 
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA
Bucuresti, 22 decembrie 1997.
Nr. 640.
*) Anexele nr. 1-3 se publicã ulterior.

 HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ã R Â R E
privind transmiterea spre folosintã definitivã a suprafetei de 1.291,78 hectare din administrarea Statiunii Centrale de Cercetãri pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dãbuleni, judetul Dolj, în fondul forestier national si în administrarea Regiei Nationale a Pãdurilor de sub autoritatea Ministerului Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului

            În temeiul art. 61 si 73 din Legea nr. 18/1991, cu modificãrile ulterioare, al art. 2 lit. d) din Hotãrârea Guvernului nr. 786/1993 si al art. 53 din Codul silvic - Legea nr. 26/1996,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Art. 1. - Se aprobã transmiterea spre folosintã definitivã, fãrã platã, a suprafetei de 1.291,78 hectare din fondul funciar agricol, din administrarea Statiunii Centrale de Cercetãri pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dãbuleni, judetul Dolj, din subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe-Ionascu Sisesti'' în fondul forestier national si în administrarea Regiei Nationale a Pãdurilor de sub autoritatea Ministerului Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului.
            Suprafata respectivã se identificã potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre si planului cadastral al comunei Dãbuleni.
           Art. 2. - Reconstructia ecologicã forestierã se va face de cãtre subunitãtile Regiei Nationale a Pãdurilor din subordinea Ministerului Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului.
            Cheltuielile necesare pentru aceste lucrãri se suportã din Fondul de ameliorare a fondului funciar sau din alocatii de la bugetul de stat, potrivit legii.
           Art. 3. - Statiunea Centralã de Cercetãri pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dãbuleni, judetul Dolj, împreunã cu Regia Nationalã a Pãdurilor vor asigura punerea în aplicare a prezentei hotãrâri printr-un protocol de predare-preluare, încheiat între pãrti în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

 PRIM-MINISTRU
 VICTOR CIORBEA

Contrasemneazã:
Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Dinu Gavrilescu
Ministrul apelor, pãdurilor si protectiei mediului,
Sorin Frunzãverde
Ministrul finantelor,
Daniel Dãianu
Bucuresti, 24 decembrie 1997.
Nr. 876.
ANEXÃ
S I T U A T I A
terenurilor nisipoase, slab productive din cadrul Statiunii Centrale de Cercetãri pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dãbuleni, propuse sã fie transmise definitiv în fondul forestier national si în administrarea Regiei Nationale a Pãdurilor, conform planului cadastral

           Arabil irigat - 1.267,48 ha, din care, pe tarlale si parcele:
           Tarlaua 15 = 223,01 ha, din care, pe parcele: 70/1=6,50; 70/2=7,32; 70/3=7,65; 70/4=6,89; 70/5=7,40; 70/6=7,27; 73/4=2,25; 73/5=4,50; 73/6=4,60; 73/7=9,90; 73/8=6,30; 73/9=1,50; 70/14=6,27; 70/15=2,28; 70/16=7,06; 70/17=1,68, 70/19=0,68; 72=6,76; 72/7=8,67; 72/6=6,79; 72/1=6,76; 72/2=7,08; 72/8=8,41; 72/3=5,42; 72/13=1,57; 72/12=5,21; 72/21=8,85; 72/4=1,36; 72/15=5,66; 72/16=2,63; 70/20=4,15; 72/5=1,38; 72/18=6,15; 72/19=4,64; 70/25=7,41; 70/26=3,25; 70/30=7,43; 70/31=1,43; 70/36=7,70; 70/40=0,08; 70/39=7,42; 70/41=0,56; 70/46=6,17; 70/47=0,15; 70/57=1,26; 70/52=0,94.
           Tarlaua 16 = 66,45 ha, din care, pe parcele: 1.595/3=8,56; 1.596/1=8,46; 1.595/4=8,55; 1.596=8,37; 1.601/1=16,79; 1.602=15,72.
           Tarlaua 20 = 32,89 ha, din care, pe parcele: 98/5=8,34; 99=7,63; 98/4=8,88; 100=8,04.
           Tarlaua 23 = 30,14 ha, din care, pe parcele: 113=7,45; 113/1=7,56; 114=7,53; 115=2,54.
           Tarlaua 24 = 22,26 ha, din care, pe parcele: 120/7=7,33; 121=7,80; 122=4,59; 123=2,54.
           Tarlaua 30 = 25,31 ha, din care, pe parcele: 143=4,99; 143/1 =5,19; 144=7,16; 144/1=7,97.
           Tarlaua 31 = 15,37 ha, din care, pe parcele: 146=6,51; 147=8,87.
           Tarlaua 34 = 45,53 ha, din care, pe parcele: 156=6,76; 156/1=4,98; 156/3=8,32; 159=8,88; 159/3=9,82; 159/4=6,77.
           Tarlaua 195 = 4,00 ha, din care, pe parcele: 1.570/3=2,00; 1.569/2=2,00.
           Tarlaua 58 = 146,04 ha, din care, pe parcele: 293=7,02; 348/16=6,30; 348/18=0,70; 348/19=11,94; 293/1=7,81; 348/1=6,79; 348/3=8,74; 348/4=11,56; 293/2=7,42; 345/33=6,89; 345/35=11,36; 393/3=7,56; 345/21 =7,42; 345/22=11,86; 293/4=7,56; 345/1=5,01;
345/3=2,24; 345/4=7,91; 345/6=5,04; 293/5=7,80; 342/27=5,10.
           Tarlaua 66 = 188,16 ha, din care, pe parcele: 328/2=2,07; 330/1=1,79; 330/9=4,18; 328/4=2,34; 330/3=3,69; 330/18=10,81; 328/6=2,17; 330/5=5,43; 330/17=12,32; 320=9,00; 320/7=7,95; 328/9 =4,18; 330/7=5,16; 330=11,50; 320/2=8,10; 320/8=7,29; 328/11=2,39; 330/19=5,39; 330/16=11,22; 320/4=8,10; 320/9=7,29; 328/12=2,89; 330/11=3,71; 330/15=10,94; 320/6=8,10; 320/10=7,16; 328/14=2,47; 330/14=8,72; 339/16=7,92; 339/1=1,20.
           Tarlaua 68 = 60,93 ha, din care, pe parcele: 339=3,84; 339/17=6,72; 339/3=5,52; 339/20=0,55; 339/18=8,68; 339/8=8,70; 339/19=7,84; 339/13=9,96.
           Tarlaua 69 = 12,94 ha, din care, pe parcele: 340/6=7,02; 340/5=1,14; 340/3=4,78.
           Tarlaua 70 = 18,13 ha, din care, pe parcele: 343/2=4,70; 343/4=2,74; 343/5=10,69.
           Tarlaua 71 = 18,95 ha, din care, pe parcele: 346/10=3,40; 347/7=3,70; 346/5=0,75; 346/6=11,10.
           Tarlaua 72 = 19,76 ha, din care, pe parcele: 349/7=7,56; 349/6=1,82; 349/3=10,38.
           Tarlaua 73 = 19,09 ha, din care, pe parcele: 352/10=7,75; 352/7=6,25; 352/4=5,09.
           Tarlaua 74 = 18,55 ha, din care, pe parcele: 355/9=7,52; 355/7=4,27; 355/4=6,76.
           Tarlaua 75 = 15,81 ha, din care, pe parcele: 357/8=7,83; 357/7=3,00; 357/4=4,98.
           Tarlaua 76 = 16,27 ha, din care, pe parcele: 359/9=6,87; 359/7=2,42; 359/3=6,98.
           Tarlaua 77 = 22,31 ha, din care, pe parcele: 362/7=6,09; 362/5=1,42; 362/4=14,80; 362/2=1,74.
           Tarlaua 78 = 21,20 ha, din care, pe parcele: 365/7=7,38; 365/6=1,08; 365/3=12,74.
           Tarlaua 79 = 19,30 ha, din care, pe parcele: 368/18=3,45; 368/8=1,20; 368/6=3,14; 368/4=11,51.
           Tarlaua 80 = 20,48 ha, din care, pe parcele: 371/10=1,89; 371/12=5,64; 371/9=0,64; 371/6=2,82; 371/3=8,92; 371/2=0,57.
           Tarlaua 81 = 16,23 ha, din care, pe parcele: 374/3=8,11; 374/1=8,12.
           Tarlaua 82 = 17,22 ha, din care, pe parcele: 376/3=7,43; 376/1=9,79.
           Tarlaua 83 = 13,03 ha, din care, pe parcele: 378/4=2,36; 378/2=1,62; 378/1=9,05.
           Tarlaua 84 = 14,07 ha, din care, pe parcele: 379/1=13,91; 379/3=0,16.
           Tarlaua 87 = 7,69 ha, din care, pe parcele: 383/1=7,69.
           Tarlaua 88 = 1,32 ha, din care, pe parcele: 384/1=1,32.
           Tarlaua 96 = 6,72 ha, din care, pe parcele: 293/18=6,72.
           Tarlaua 163 = 6,86 ha, din care, pe parcele: 823=6,86.
           Tarlaua 166 = 7,64 ha, din care, pe parcele: 835=7,64.
           Tarlaua 170 = 30,08 ha, din care, pe parcele: 849=7,26; 850=9,18; 850/2=6,01; 851=7,63.
           Tarlaua 171 = 37,25 ha, din care, pe parcele: 853=8,64; 854/11,0; 854/2=7,69; 855=9,92.
           Tarlaua 173 = 16,14 ha, din care, pe parcele: 862/6=1,23; 863=2,67; 864=2,52; 865=2,48; 866=2,29; 867=2,46; 868=2,49.
           Tarlaua 174 = 14,58 ha, din care, pe parcele: 881=2,53; 882=2,52; 883=2,51; 884=2,343; 885=2,37; 886=2,31.

Constructii canale de desecare

           Total suprafatã: = 23,18 ha, din care, amplasate pe parcele: 73/2=2,45; 70/3=0,17; 70/18=10,53; 70/21=1,32; 345/72=0,09; 348/17=0,22; 348/2=0,24; 345/24=0,34; 345/7=0,29; 345/2=0,28; 342/28=0,24; 372/5=0,28; 371=0,34; 378/3=0,22; 368/7=0,23; 365/5=0,25; 368/9=0,10; 368/5=0,29; 359/6=0,20; 362/6=0,25; 355/5=0,34; 355/10=0,18; 357/5=0,22; 352/5=0,20; 349/4=0,30; 352/8=0,23; 346/8=0,47; 343/3=0,23; 346/3=0,46; 339/5=0,34; 339/9=0,25; 339/12=0,56; 339/14=0,23; 349/8=0,36.

Drumuri

           Total suprafatã: 1,12 ha, din care, pe parcele: 1.597/1=0,34; 1.603/1=0,34; D.e 159/1=0,33; D.e 120/2=0,11.

Total suprafatã =1.291,78 hectare

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ã R Â R E
pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 567/1993
privind organizarea si functionarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului
Protocolului de Stat"

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Articol unic. - Articolul 5 din Hotãrârea Guvernului nr. 567/1993 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 4 octombrie 1994, cu modificãrile ulterioare, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:
           1. Alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:
            "(2) Cheltuielile pentru administrarea, functionarea, conservarea si protejarea bazei materiale destinate activitãtii de reprezentare si protocol se acoperã anual de cãtre Senat, Camera Deputatilor, Presedintie si Guvern, în cote-pãrti, din bugetele proprii, la nivelul sumelor aprobate, iar diferenta de cheltuieli neacoperitã de acestia se suportã din veniturile proprii ale regiei autonome, obtinute din exploatarea comercialã a bazei materiale destinate activitãtii de reprezentare si protocol sau, dupã caz, din celelalte venituri din exploatare."
           2. Dupã alineatul (2) se introduc alineatele (3) si (4), care vor avea urmãtorul cuprins:
            (3) Sumele necesare activitãtii de reprezentare si protocol se stabilesc, la începutul fiecãrui an, pe bazã de protocol încheiat între compartimentele de specialitate ale Senatului, Camerei Deputatilor, Pretedintiei si Guvernului, pe de o parte, si Regia Autonomã "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", pe de altã parte, la nivelul celor aprobate în bugetele acestora. Diferenta de cheltuieli neacoperitã de cei patru beneficiari, angajatã de regia autonomã pentru mentinerea permanentã în stare de functionare a bazei materiale destinate activitãtii de reprezentare si protocol se acoperã din veniturile acesteia, conform bugetului de venituri si cheltuieli al regiei autonome, aprobat prin hotãrâre a Guvernului.
            (4) Baza materialã, proprietate publicã a statului, destinatã activitãtii de reprezentare si protocol, este constituitã din: casele de oaspeti, vilele, palatele si constructiile speciale, cu terenul aferent pentru aceastã destinatie, din municipiul Bucuresti si din unele judete. Nominalizarea se face anual prin protocol încheiat între Secretariatul General al Guvernului si Regia Autonomã "administratia patrimoniului protocolului de stat", care va fi însusit si respectat de cei patru beneficiari."

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemneazã:
Ministru delegat pe lângã primul-ministru
pentru coordonarea Secretariatului General
al Guvernului si a Departamentului
pentru Administratie Publicã Localã,
Remus Opris,
Ministrul finantelor,
Daniel Dãianu


Bucuresti, 29 decembrie 1997.
Nr. 900.

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ã R Â R E
pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 477/1997
privind constituirea Comisiei de pregãtire a organizãrii Consiliului Economic si Social

           Guvernul României h o t ã r â s t e :

           Art. I. - Hotãrârea Guvernului nr. 477/1997 privind constituirea Comisiei de pregãtire a organizãrii Consiliului Economic si Social, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 8 septembrie 1997, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:
           1. Articolul 3 alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 3. - (1) În baza prevederilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 109/1997, se alocã, în anul 1997, Secretariatului General al Guvernului, la cap. 51.01 <<Autoritãti publice>> titlul <<Transferuri>>, suma de 60 milioane lei de la Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului, pentru acoperirea cheltuielilor de functionare a Comisiei de pregãtire a organizãrii Consiliului Economic si Social, constând în:
            - cheltuieii de întretinere (chirie si cheltuieli de întretinere a spatiului) pentru 5 din cele 7 camere aflate în administrarea Secretariatului Tripartit pentru Dialog Social;
            - un abonament pentru un post telefonic, telefax;
            - salarizarea a trei angajati, potrivit art. 35 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 109/1997;
            - consumabile pentru birotica pusã la dispozitie comisiei de cãtre Secretariatul Tripartit pentru Dialog Social."
            2. Dupã alineatul (2) a1 articolului 3 se introduce alineatul (3), care va avea urmãtorul cuprins:
            "(3 ) Comisia de pregãtire a organizãrii Consiliului Economic si Social îsi desfãsoarã în continuare activitatea în anul 1998, pânã la constituirea efectivã a Consiliului Economic si Social, dar nu mai târziu de data de 31 martie 1998. Cheltuielile pentru anul 1998, prevãzute la alineatele precedente, în limita sumei totale de 45 milioane lei, se suportã din bugetul Secretariatului General al Guvernului, de la cap. 51.01 <<Autoritãti publice>>, titlul
<<Transferuri>>"
           3. Articolul 4 se abrogã.
           Art. II. - Hotãrârea Guvernului nr. 477/11997 privind constituirea Comisiei de pregãtire a organizãrii Consiliului Economic si Social, cu modificãrile si completãrile aduse prin prezenta hotãrâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemneazã:
Ministru delegat
pe lângã primul-ministru pentru
coordonarea Secretariatului
General al Guvernului si a
Departamentului pentru
Administratie Publicã Localã,
Remus 0pris
Ministrul finantelor,
Daniel Dãianu
Departamentul pentru
Relatiile cu Sindicatele si Patronatul
Vlad Rosca,
secretar de stat
 Bucuresti, 29 decembrie 1997.
Nr. 917.

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ã R Â R E
privind transmiterea unor imobile, proprietate publicã a statului,
în administrarea consiliilor locale ale comunelor Contesti si Mereni din judetul Teleorrnan

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Art. 1. - Se aprobã transmiterea imobilelor, proprietate publicã a statului, situate în judetul Teleorman, prevãzute în anexa la prezenta hotãrâre, din administrarea Ministerului Educatiei Nationale în administrarea consiliilor locale ale comunelor Contesti si Mereni din judetul Teleorman.
           Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemneazã:
Ministru delegat
pe lângã primul-ministru pentru
coordonarea Secretariatului
General al Guvernului si a
Departamentului pentru
Administratie Publicã Localã,
Remus Opris
Ministrul finantelor,
Daniel Dãianu
p. Ministrul educatiei nationale,
Constantin Isbãsoiu,
secretar de stat


Bucuresti, 29 decembrie 1997.
Nr. 937.

D A T E L E  DE  I D E N T I F I C A R E
a imobilelor, proprietate publicã a statului, care se transmit
în administrarea consiliilor locale ale comunelor Contesti si Mereni din judetul Teleorman


 
 
Nr.
crt.
Locul unde sunt
situate imobilele
care se transmit
Persoana juridicã
de la care se
transmit imobilele
Persoana juridicã
la care se
transmit imobilele
Caracteristicile tehnice
ale imobilelor care se
transmit
1.
Satul Contesti, 
comuna Contesti, 
judetul Teleorman
Ministerul 
Educatiei 
Nationale
Consiliul Local 
al Comunei 
Contesti, judetul Teleorman
 Clãdire corp A, cu 11 camere 
- Suprafata construitã: 348,50 m2
- Suprafata utilã: 283,30 m2
- Suprafata terenului: 1.727 m2
2.
Satul 
Merenii de Jos, 
comuna Mereni, 
judetul Teleorman
Ministerul 
Educatiei 
Nationale
Consiliul Local 
al Comunei 
Mereni, judetul 
Teleorman
Clãdire cu 5 camere si hol 
- Suprafata construitã: 151 m2
- Suprafata utilã: 119 m2
- Suprafata terenului: 394 m2
 
GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ã R Â R E

pentru modificarea anexei la Hotãrârea Guvernului
nr. 1.390/1996 privind transmiterea unui imobil
din municipiul Bucuresti în administrarea
Serviciului Român de Informatii

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Articol unic. - Anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 1.390/1996 privind transmiterea unui imobil din municipiul Bucuresti în administrarea Serviciului Român de Informatii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 10 decembrie 1996, se înlocuieste cu anexa*) la prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemneazã:
Directorul
Serviciului Român de Informatii,
Costin Georgescu
Ministrul finantelor,
Daniel Dãianu
Presedintele
Consiliului de administratie al
Fondului Proprietãtii de Stat,
Sorin Dimitriu


Bucuresti, 29 decembrie 1997.
Nr. 941.
*) Anexa se comunica persoanelor interesate.

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ã R Â R E
pentru modificarea si completarea unor hotãrâri ale Guvernului
privind înfiintarea unor societãti comerciale de antreprizã, reparatii si lucrãri drumuri si poduri

           Guvernul României h o t â r ã s t e :

           Art. I. - Hotãrârea Guvernului nr. 109/1997 privind înfiintarea Societãtii Comerciale "Antrepriza Reparatii si Lucrãri - A.R.L. Cluj" - S.A., prin reorganizarea Administratiei Nationale a Drumurilor din România - R.A., publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 17 aprilie 1997, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:
            Alineatele (1) si (2) ale articolului 7 vor avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 7. - (1) Administratia Nationalã a Drumurilor din România - R.A. va acorda în anii 1997 si 1998, prin credintare directã Societãtii Comerciale <<Antrepriza Reparatii si Lucrãri - A.R.L. Cluj>> - S.A., întregul volum de lucrãri de întretinere periodicã a drumuriior si podurilor care îi revenea Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Cluj.
            (2) Din anul 1999, întregul volum de lucrãri al Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Cluj va fi acordat numai prin licitatie publicã, potrivit prevederilor legale."
           Art. II. - Hotãrârea Guvernului nr. 188/1997 privind înfiintarea Societãtii Comerciale "Antrepriza Drumuri si Poduri - A.D.P. Constanta" - S.A., prin reorganizarea Administratiei Nationale a Drumurilor din România - R.A, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 12 mai 1997, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:
           Alineatale (1) si (2) ale articolului 7 vor avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 7. - (1) Administratia Nationalã a Drumurilor din România - R.A. va acorda, în anii 1997 si 1998, prin încredintare directã Societãtii Comerciale <<Antrepriza Drumuri si Poduri - A.D.P. Constanta>> - S.A., întregul volum de lucrãri de întretinere periodicã a drumurilor si podurilor care îi revenea Directiei Regionale de Drurnuri si Poduri Constanta.
            (2) - Din anul 1999, întregul volum de lucrãri al Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Constanta va fi acordat numai prin licitatie publicã, potrivit prevederilor logale."
           Art. III. - Hotãrârea Guvernului nr. 189/1997 privind înfiintarea Societãtii Comerciale "conas" - S.A., prin reorganizarea "administratiei nationale a drumurilor din românia" - R.A., publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 13 mai 1997, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:
           Alineatele (1) si (2) ale articolului 7 vor avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 7. - (1) Administratia Nationalã a Drumurilor din România - R.A. va acorda în anii 1997 si 1998, prin încredintare directã Societãtii Comerciale <<Conas>> - S.A., întregul volum de lucrãri de întretinere periodicã a drumurilor si podurilor care îi revenea Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Brasov.
            (2) Din anul 1999, întregul volum de lucrãri al Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Brasov va fi acordat numai prin licitatie publicã, potrivit prevederilor legale."
           Art. IV. - Hotãrârea Guvernului nr. 312/1997 privind înfiintarea Societãtii Comerciale "Antrepriza Drumuri si Poduri - A.D.P. Timisoara" - S.A., prin reorganizarea Administratiei Nationale a Drumurilor din România - R.A., publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 26 iunie 1997, se modificã si se cormpleteazã dupã cum urmeazã:
           Alineatele (1) si (2) ale articolului 7 vor avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 7. - (1) Administratia Nationalã a Drumurilor din România - R.A. va acorda în anii 1997 si 1998, prin încredintare directã Societãtii Comerciale <<Antrepriza Drumuri si Poduri - A.D.P. Timisoara>> - S.A., întregul volum de lucrãri de întretinare periodicã a drumurilor si podurilor care îi revenea Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Timisoara.
            (2) Din anul 1999 întregul volum de lucrãri al Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Timisoara va fi acordat numai prin licitatie publicã, potrivit prevederilor legale."
           Art. V. - Hotãrârea Guvernului nr. 313/1997 privind înfiintarea Societãtii Comerciale "Antrepriza Reparatii si Lucrãri - A.R.L. Craiova" - S.A., prin reorganizarea Administratiei Nationale a Drumurilor din România - R.A., publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 30 iunie 1997, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:
           Alineatele (1) si (2) ale articolului 7 vor avea urmãtorul cupins:
            "Art. 7. - (1) Administratia Nationalã a Drurnurilor din România - R.A. va acorda în anii 1997 si 1998, prin încredintare directã Societãtii Comerciale <<Antrepriza Reparatii si Lucrãri - A.R.L. Craiova>> - S.A., întregul volum de lucrãri de întretinere periodicã a drumurilor si podurilor care îi revenea Directiei Regionale de Drumuri si Podari Craiova.
            (2) Din anul 1999 întregul volum de lucrãri al Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Craiova va fi acordat numai prin licitatie publicã, potrivit prevederilor legale."

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
Ministrul reformei,
presedintele Consiliului pentru Reformã,
Ilie Serbãnescu
Ministrul finantelor,
Daniel Dãianu


Bucuresti, 29 decembrie 1997.
Nr. 944.