MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I

Anul X - Nr. 169   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    29 aprilie 1998

SUMAR

LEGI SI DECRETE

            88. - LEGE privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/1997 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare

            140. - DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/1997 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare

            91. - LEGE pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/1997 privind acordarea unor drepturi sociale suplimentare elevilor si studentilor din invatamantul de stat, cursuri de zi, in anul 1997

             143. - DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/1997 privind acordarea unor drepturi sociale suplimentare elevilor si studentilor din invatamantul de stat, cursuri de zi, in anul 1997

            137. - DECRET privind conferirea medaliei “Crucea comemorativa a celui de-al doilea razboi mondial, 1941—1945”

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

            15. - HOTARARE privind demisia domnului deputat Radu Mircea Berceanu din functia de vicepresedinte al Camerei Deputatilor si alegerea in aceasta functie a doamnei deputat Paula Maria Ivanescu
 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            256. - HOTARARE pentru aprobarea unor amendamente la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 19 ianuarie 1996

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

            31. - DECIZIE privind asigurarea liberei receptii si a retransmisiei programelor audiovizuale

            109. - ORDIN privind reglementarea unitara a surselor de acoperire a sumelor care se lasa, cu titlu gratuit, la dispozitia societatilor comerciale privatizate si a modului de efectuare de catre Fondul Proprietatii de Stat a viramentelor la buget

187. - ORDIN privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comitetului de securitate si sanatate in munca


 
LEGI SI DECRETE

SENATUL                                                                                                                         CAMERA DEPUTATILOR

LEGE
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/1997
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/1996
privind intarirea disciplinei financiar-valutare

            Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
            Articol unic. — Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 26 din 22 august 1997 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare, emisa in temeiul art. 1 lit. a) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 208 din 26 august 1997, cu urmatoarele modificari:
            1. La articolul I punctul 1, articolul 5 alineatul 2 litera c) va avea urmatorul cuprins:
            c) plati catre persoane juridice, in limita unui plafon zilnic de maximum 30.000.000 lei.
            2. La articolul I punctul 1, articolul 5 alineatul 6 va avea urmatorul cuprins:
            Sumele in numerar aflate in casieriile proprii ale persoanelor juridice nu pot depasi, la sfarsitul fiecarei zile, plafonul de 20.000.000 lei. Se admite depasirea acestui plafon numai cu sumele aferente platii salariilor si a altor drepturi de personal, precum si altor operatiuni cu persoane fizice, pentru perioada de 3 zile lucratoare de la data prevazuta pentru plata acestora.
            Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatior in sedinta din 30 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEdinTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VASILE LUPU

            Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 30 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEdinTELE SENATULUI
RADU VASILE

Bucuresti, 28 aprilie 1998.
Nr. 88.
 

PRESEdinTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/1997 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare

            In temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei,
            Presedintele Romaniei d e c r e t e a z a :
            Articol unic. — Se promulga Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/1997 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare si se dispune publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

PRESEdinTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 28 aprilie 1998.
Nr. 140.

SENATUL                                                                                                                CAMERA DEPUTATILOR

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/1997 privind acordarea unor drepturi sociale suplimentare
elevilor si studentilor din invatamantul de stat, cursuri de zi, in anul 1997

            Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
            Articol unic. — Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 10 din 4 august 1997 privind acordarea unor drepturi sociale suplimentare elevilor si studentilor din invatamantul de stat, cursuri de zi, in anul 1997, emisa in temeiul art. 1 lit. j) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 185 din 5 august 1997, cu urmatoarele modificari si completari:
            1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
            Art. 2. — (1) Drepturile sociale suplimentare se acorda elevilor si studentilor in urmatoarele cuantumuri individuale:
            a) 1.600.000 lei pentru elevii din clasele I—IV;
            b) 1.800.000 lei pentru elevii din clasele V—VIII;
            c) 1.900.000 lei pentru elevii din clasele IX—XII (XIII);
            d) 1.000.000 lei pentru studenti.
            (2) Drepturile sociale suplimentare, in cuantumurile prevazute la alin. (1), se acorda prin unitatile si institutiile de invatamant si pot consta in:
            a) acordarea unor obiecte de imbracaminte si incaltaminte;
            b) acordarea de rechizite scolare;
            c) acordarea unor alimente neperisabile;
            d) acordarea unei mese, pe zi, cu hrana calda.
            2. Punctul 2 al anexei va avea urmatorul cuprins:
            2. Beneficiaza de drepturi sociale suplimentare:
            a) elevii din invatamantul primar si gimnazial care frecventeaza cursurile de zi, conform regulamentelor scolare;
            b) elevii din invatamantul liceal, cursuri de zi, care au obtinut, in anul scolar anterior, cel putin media generala 8,50 si media anuala, la purtare, 10;
            c) studentii de la invatamantul de stat, cursuri de zi.
            3. Punctul 6 al anexei va avea urmatorul cuprins:
            6. Acordarea drepturilor sociale suplimentare nu influenteaza dreptul la burse.
            Drepturile prevazute in prezenta ordonanta se pot acorda integral sau in mai multe transe, dupa caz, fara a se depasi cuantumul stabilit la art. 2 pentru fiecare categorie de beneficiari.
            Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 23 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEdinTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VASILE LUPU

            Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 30 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEdinTELE SENATULUI
RADU VASILE

Bucuresti, 28 aprilie 1998.
Nr. 91.

PRESEdinTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/1997 privind acordarea unor drepturi sociale suplimentare elevilor si studentilor din invatamantul de stat, cursuri de zi, in anul 1997

            In temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei,
            Presedintele Romaniei d e c r e t e a z a :
            Articol unic. — Se promulga Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/1997 privind acordarea unor drepturi sociale suplimentare elevilor si studentilor din invatamantul de stat, cursuri de zi, in anul 1997, si se dispune publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

PRESEdinTELE ROMANIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 28 aprilie 1998.
Nr. 143.
 

PRESEdinTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea medaliei “Crucea comemorativa a celui de-al doilea razboi mondial, 1941—1945”

            In temeiul art. 94 lit. a) din Constitutia Romaniei si al prevederilor Legii nr. 68/1994 privind infiintarea medaliei Crucea comemorativa a celui de-al doilea razboi mondial, 1941—1945,
            avand in vedere propunerile ministrului de stat, ministrul apararii nationale,
            Presedintele Romaniei d e c r e t e a z a :
            Articol unic. — Pentru serviciile militare aduse statului roman in timpul celui de-al doilea razboi mondial, se confera medalia Crucea comemorativa a celui de-al doilea razboi mondial, 1941—1945i unor veterani de razboi din judetul Vrancea, prevazuti in anexa*) care face parte integranta din prezentul decret.

PRESEdinTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

            In temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia Romaniei, contrasemnam acest decret.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 27 aprilie 1998.
Nr. 137.

*) Anexa se comunica ulterior.

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

HOTARARE
privind demisia domnului deputat Radu Mircea Berceanu din functia de vicepresedinte al Camerei Deputatilor
si alegerea in aceasta functie a doamnei deputat Paula Maria Ivanescu

            In temeiul art. 26 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,
            Camera Deputatilor adopta prezenta hotarare.
            Art. 1. — Se ia act de cererea de demisie — la data de 27 aprilie 1998 — din functia de vicepresedinte al Camerei Deputatilor a domnului deputat Radu Mircea Berceanu, apartinand Grupului parlamentar Uniunea Social-Democrata — Partidul Democrat.
            Art. 2. — Se alege in functia de vicepresedinte al Camerei Deputatilor doamna deputat Paula Maria Ivanescu, apartinand Grupului parlamentar Uniunea Social-Democrata — Partidul Democrat.

p. PRESEdinTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ADRIAN NASTASE

Bucuresti, 28 aprilie 1998.
Nr. 15.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARARE
pentru aprobarea unor amendamente la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 19 ianuarie 1996

            In temeiul prevederilor art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 14/1996 pentru ratificarea Acordului de imprumut (Imprumutul de ajustare a sectorului financiar si al intreprinderilor — FESAL) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 19 ianuarie 1996, aprobata prin Legea nr. 99/1996, si tinand seama si de acordul Bancii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare,
            Guvernul Romaniei h o t a r a s t e :
            Art. 1. — Sectiunea 2.03 a acordului de imprumut se modifica astfel:
            Data terminarii va fi 30 aprilie 1998.
            Art. 2. — Sectiunea 4.01 a acordului de imprumut se modifica astfel:
            In conformitate cu prevederile sectiunii 6.02 (1) din Conditiile generale, sunt specificate urmatoarele evenimente suplimentare:
            a) a intervenit o situatie care va face improbabila realizarea Proiectului sau a unei parti semnificative a acestuia;
            b) in conformitate cu subparagraful c) al acestui paragraf:
            (i) dreptul Imprumutatului de a trage sume din orice imprumut acordat Imprumutatului de catre Banca de Export Import a Japoniei pentru finantarea Proiectului va fi fost suspendat, anulat sau terminat in intregime sau partial, ca urmare a termenilor unui astfel de acord de imprumut; sau
            (ii) orice astfel de imprumut va fi fost declarat de catre Banca de Export Import a Japoniei scadent si platibil, inainte de scadenta convenita; si
            c) subparagraful b) al acestui paragraf nu se va aplica daca Imprumutatul stabileste, in mod satisfacator pentru Banca, ca: (i) o astfel de suspendare, anulare, terminare sau declarare nu a fost cauzata de neindeplinirea de catre Imprumutat a oricareia dintre obligatiile care ii revin conform unui astfel de acord; si (ii) sunt disponibile pentru Imprumutat fonduri adecvate pentru Proiect din alte surse, in termeni si in conditii corespunzatoare cu obligatiile Imprumutatului, conform acestui acord.
            Art. 3. — In textul acordului de imprumut va fi inclusa o noua sectiune, dupa cum urmeaza:
Sectiunea 4.02. — Pentru scopurile sectiunii 7.01 din Conditiile generale, urmatorul eveniment este specificat in conformitate cu prevederile paragrafului h) al acestei sectiuni, si anume faptul ca, daca va interveni evenimentul specificat in paragraful b) (ii) al sectiunii 4.01 din acest acord, atunci va face obiectul prevederilor paragrafului c) al respectivei sectiuni.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneaza:
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu
p. Ministrul afacerilor externe,
Marin Mitris,
secretar de stat

Bucuresti, 29 aprilie 1998.
Nr. 256.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

DECIZIE
privind asigurarea liberei receptii si a retransmisiei programelor audiovizuale

            In scopul asigurarii liberei receptii si a retransmisiei programelor audiovizuale provenind din alte state sau difuzate de posturile de radiodifuziune si de televiziune autorizate de autoritatea romana in domeniu,
            in scopul reglementarii modului de actualizare a grilelor de program, in acord cu legislatia europeana si cu legislatia romaneasca in domeniu,
            avand in vedere prevederile art. 121 si 137 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe,
            in temeiul prevederilor art. 1, 2 si 32 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 48/1992 si cu respectarea cvorumului prevazut de art. 29 din aceeasi lege,
            Consiliul National al Audiovizualului decide:
            Art. 1. — Libera receptie — cu instalatii de receptie comunitara — a programelor audiovizuale autorizate provenind din alte state, precum si a programelor posturilor de radiodifuziune si de televiziune care emit autorizat de pe teritoriul Romaniei este garantata in spiritul drepturilor si al libertatilor constitutionale, putand fi retransmise — inclusiv in scopuri comerciale —, cu conditia inscrierii lor in caietul de sarcini, parte integranta a licentei de emisie, in baza dovezii privind detinerea legala a dreptului de retransmisie a acestor programe.
            Prevederile alineatului precedent se aplica si in cazul transmiterii de productii audiovizuale inregistrate prin diverse mijloace, precum si al programelor preluate, in cazul includerii acestora, in anumite procente, in grilele de programe ale posturilor de radiodifuziune, de televiziune sau ale retelelor de distributie prin cablu, pentru serviciile prevazute la art. 21 lit. b) si c) din Legea audiovizualului nr. 48/1992.
            Art. 2. — Pot face obiectul unor suspendari temporare a retransmisiei programele aflate sub jurisdictia unui alt stat, programe care, prin continutul lor:
            a) pot aduce o grava atingere protectiei minorilor — caz in care trebuie luata in considerare si ora la care se retransmit aceste programe ca urmare a diferentelor de fus orar, precum si sistemele tehnice utilizate in vederea limitarii accesului minorilor la aceste programe;
            b) pot prejudicia demnitatea, onoarea, viata particulara a persoanei si dreptul la propria imagine;
            c) pot conduce la defaimarea tarii si a natiunii, la indemnul la razboi de agresiune, la ura nationala, rasiala, de clasa sau religioasa, la incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenta publica;
            d) pot furniza informatii care, potrivit legii, aduc prejudicii sigurantei nationale.
            Art. 3. — Prevederile art. 1 si 2 ale acestei decizii nu se aplica programelor audiovizuale provenind din alte state si care au fost autorizate pentru receptia in afara granitelor acelui stat si nici programelor special destinate receptionarii lor in Romania.
            Conditiile de receptie si de retransmisie a programelor din categoria celor mentionate la alineatul precedent vor face obiectul unei reglementari ulterioare.
            Art. 4. — Prezenta decizie intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, iar nerespectarea prevederilor sale atrage dupa sine sanctiunile prevazute de legislatia in vigoare.

PRESEdinTELE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,
MIRCEA SORIN MOLDOVAN

Bucuresti, 14 aprilie 1998.
Nr. 31.
 
MINISTERUL PRIVATIZĂRII

ORDIN
privind reglementarea unitara a surselor de acoperire a sumelor care se lasa, cu titlu gratuit, la dispozitia societatilor comerciale privatizate si a modului de efectuare de catre Fondul Proprietatii de Stat
a viramentelor la buget

            Ministrul privatizarii,
avand in vedere Hotararea Guvernului nr. 51/1998 privind organizarea si functionarea Ministerului Privatizarii,
            emite prezentul ordin.
            1. Din sumele ramase in contul Fondului Proprietatii de Stat dupa efectuarea viramentelor, conform art. 2 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/1997, se lasa, cu titlu gratuit, la dispozitia tuturor societatilor comerciale privatizate o cota de pana la 60% conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 55/1995 si ale Hotararii Guvernului nr. 100/1996, respectiv 60% conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/1997, dupa caz.
            Cotele prevazute mai sus se calculeaza la sumele cuvenite si incasate efectiv de Fondul Proprietatii de Stat pentru actiunile vandute pana la data de 5 octombrie 1997 inclusiv.
            2. Sumele cuvenite si incasate de Fondul Proprietatii de Stat in perioada 6 octombrie 1997 — 28 decembrie 1997 inclusiv, pentru actiunile vandute, urmeaza regimul juridic stabilit la art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/1997 atat ceea ce priveste lasarea cu titlu gratuit a cotelor stabilite la art. 8 din Legea nr. 55/1995, de Hotararea Guvernului nr. 100/1996 si de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/1997 la toate societatile comerciale privatizate, cat si in ceea ce priveste viramentele la buget conform ordonantelor de urgenta ale Guvernului nr. 15/1997 si nr. 59/1997.
            Cota de pana la 60% se va plati societatilor comerciale privatizate din sumele ramase in contul Fondului Proprietatii de Stat dupa efectuarea viramentelor conform ordonantelor de urgenta ale Guvernului nr. 15/1997 si nr. 59/1997.
            3. Sumele care se lasa, cu titlu gratuit, la dispozitia societatilor comerciale privatizate conform art. 36 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 din veniturile incasate in contul Fondului Proprietatii de Stat dupa data de 29 decembrie 1997 pentru actiunile vandute vor fi platite catre acestea din incasarile lunilor curente, urmand ca la efectuarea viramentelor catre bugetul de stat, la termenul legal de plata, sa se faca regularizarea, diminuand acest virament cu sumele restituite societatilor comerciale privatizate.
            Se considera sume rezultate din vanzarea actiunilor urmatoarele: avans, rata, dobanda si penalitati incasate.

Ministrul privatizarii,
Sorin Dimitriu

Bucuresti, 21 aprilie 1998.
Nr. 109.
 

MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE

ORDIN
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comitetului de securitate si sanatate in munca

            Ministru de stat, ministrul muncii si protectiei sociale,
            avand in vedere:
            — art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, republicata, cu modificarile ulterioare;
            — art. 5 alin. (1) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996;
            — art. 31 din Normele generale de protectie a muncii;
            — Avizul Consiliului tehnico-economic al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale nr. 2 din 20 ianuarie 1998 — Protectia muncii,
            emite urmatorul ordin:
            Art. 1. — Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de securitate si sanatate in munca.
            Art. 2. — In baza acestui regulament, persoanele juridice vor lua masuri de organizare si functionare a comitetelor de sanatate si securitate in munca.
            Art. 3. — Inspectia de Stat pentru Protectia Muncii si inspectoratele de stat teritoriale pentru protectia muncii vor urmari modul in care sunt aduse la indeplinire prevederile prezentului ordin.
            Art. 4. — Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca intra in vigoare in termen de 60 de zile de la data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei.

Ministru de stat, ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu

Bucuresti, 15 aprilie 1998.
Nr. 187.

REGULAMENT
de organizare si functionare a Comitetului de securitate si sanatate in munca

            Prevederi generale
            Art. 1. — Prezentul regulament stabileste modul de organizare si functionare a comitetelor de securitate si sanatate in munca, infiintate la persoanele juridice.
            Art. 2. — Comitetul de securitate si sanatate in munca are scopul de a asigura implicarea salariatilor la elaborarea si aplicarea deciziilor in domeniul protectiei muncii.
            Art. 3. — Regulamentul trebuie sa se aplice de catre persoanele juridice din sectorul public, privat si cooperatist, inclusiv cu capital strain, care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei.

CAPITOLUL I
Organizarea si functionarea Comitetului de securitate si sanatate in munca

            Art. 4. — (1) Comitetul de securitate si sanatate in munca trebuie organizat la persoanele juridice cu un numar de cel putin 50 de salariati.
            (2) In cazul in care conditiile de munca sunt deosebite, inspectorul de protectie a muncii poate cere infiintarea acestor comitete si pentru persoanele juridice cu un numar de salariati mai mic de 50.
            (3) In cazul in care activitatea se desfasoara in unitati dispersate teritorial, se pot infiinta mai multe comitete de securitate si sanatate in munca; numarul acestora se stabileste prin contractul colectiv de munca.
            (4) Comitetul de securitate si sanatate in munca al persoanei juridice coordoneaza si activitatea de securitate si sanatate in munca la activitatile care se desfasoara temporar (cu o durata mai mare de 3 luni).
            Art. 5. — (1) Comitetul de securitate si sanatate in munca este constituit din:
            a) conducatorul persoanei juridice sau reprezentantul sau;
            b) conducatorul compartimentului de protectie a muncii sau persoana desemnata cu atributii in domeniu;
            c) reprezentantul serviciului medical;
            d) reprezentantii salariatilor.
            (2) Numarul de reprezentanti ai salariatilor in cadrul fiecarui comitet de securitate si sanatate in munca se va stabili in raport cu numarul total al salariatilor pentru care s-a infiintat, dupa cum urmeaza:
            — mai putin de 50 salariati: 1 reprezentant;
            — 50 – 199 salariati: 3 reprezentanti;
            — 200 – 499 salariati: 4 reprezentanti;
            — 500 – 1.499 salariati: 6 reprezentanti:
            — peste 1.500 salariati: 9 reprezentanti.
            (3) Reprezentantii salariatilor vor fi alesi pe o perioada de 2 ani.
            (4) In cazul in care unul sau mai multi reprezentanti ai salariatilor se retrag din comitetul de securitate si sanatate in munca, acestia vor fi inlocuiti imediat prin alti reprezentanti alesi.
            (5) Conducatorul persoanei juridice este presedintele comitetului de securitate si sanatate in munca.
            (6) Membrii comitetului de securitate si sanatate in munca se nominalizeaza prin decizie scrisa a presedintelui acestuia, iar componenta comitetului va fi adusa la cunostinta salariatilor.
            (7) Conducatorul compartimentului de protectie a muncii sau persoana cu atributii in domeniu este secretarul comitetului de securitate si sanatate in munca.
            Art. 6. — (1) Comitetul de securitate si sanatate in munca se convoaca, la cererea presedintelui, cel putin o data pe trimestru si ori de cate ori este nevoie.
            (2) La fiecare intrunire se intocmeste un proces-verbal semnat de participanti.
            (3) Intrunirea Comitetului de securitate si sanatate in munca se convoaca cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita, cand se face cunoscuta si ordinea de zi a intrunirii.
            (4) Comitetul de securitate si sanatate in munca este legal intrunit, daca sunt prezenti cel putin jumatate plus unul din numarul membrilor sai si ia hotarari cu votul a doua treimi din numarul celor prezenti.
            (5) In cazul in care exista divergente intre membrii Comitetului de securitate si sanatate in munca, obiectiile se motiveaza, in scris, in termen de doua zile de la data intrunirii. Presedintele are drept de decizie la concilierea divergentelor.

CAPITOLUL II
Atributiile Comitetului de securitate si sanatate in munca

            Art. 7. — Comitetul de securitate si sanatate in munca are urmatoarele atributii:
            — aproba programul anual de securitate si sanatate in munca;
            — urmareste aplicarea acestui program, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizarii prevederilor lui si eficienta acestora din punct de vedere al imbunatatirii conditiilor de munca;
            — urmareste modul in care se aplica si se respecta reglementarile legale privind securitatea si sanatatea in munca;
            — analizeaza factorii de risc de accidentare si imbolnavire profesionala, existenti la locurile de munca;
            — analizeaza propunerile salariatilor privind prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale, precum si pentru imbunatatirea conditiilor de munca;
            — efectueaza cercetari proprii asupra accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale;
            — efectueaza inspectii proprii privind aplicarea si respectarea normelor de securitate si sanatate in munca;
            — informeaza inspectoratele de protectie a muncii despre starea protectiei muncii in propria unitate;
            — realizeaza cadrul de participare a salariatilor la luarea unor hotarari care vizeaza schimbari ale procesului de productie (organizatorice, tehnologice, privind materiile prime utilizate etc.), cu implicatii in domeniul protectiei muncii;
            — dezbate raportul, scris, prezentat Comitetului de securitate si sanatate in munca de catre conducatorul unitatii cel putin o data pe an, cu privire la situatia securitatii si sanatatii in munca, actiunile care au fost intreprinse si eficienta acestora in anul incheiat, precum si programul de protectie a muncii pentru anul urmator; un exemplar din acest raport trebuie prezentat inspectoratului teritorial de protectie a muncii;
            — verifica aplicarea mormativului-cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie, tinand seama de factorii de risc identificati;
            — verifica reintegrarea sau mentinerea in munca a salariatilor care au suferit accidente de munca ce au avut ca efect diminuarea capacitatii de munca.

Dispozitii finale

            Art. 8. — Prezenta la intrunirile Comitetului de securitate si sanatate in munca este obligatorie. Derogarea de la aceasta prevedere o acorda numai presedintele comitetului.
            Art. 9. — Prezentul regulament de organizare si functionare a Comitetului de securitate si sanatate in munca intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei.