MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I

Anul X - Nr. 159    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    22 aprilie 1998

SUMAR

LEGI SI DECRETE

83. - LEGE privind procedura falimentului bancilor

            129. - DECRET pentru promulgarea Legii privind procedura falimentului bancilor

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            236. - HOTARARE privind organizarea seminarului Securitatea in Europa de Sud-Esti in perioada 27 – 28 aprilie 1998

            237. - HOTARARE privind reducerea temporara a taxelor vamale pentru unele produse provenite din import

            238. - HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “LEA 220 KV DC Cetate — Craiova Nord, judetul Dolj”

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

            817. - ORDIN pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Garzii financiare

LEGI SI DECRETE

                     SENATUL                                                            CAMERA DEPUTATILOR

 

LEGE

privind procedura falimentului bancilor

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

            Art. 1. — Bancilor legal constituite in Romania, aflate in stare de insolvabilitate, li se aplica procedura falimentului instituita prin prezenta lege.
            Art. 2. — O banca este considerata insolvabila, daca se afla intr-una dintre urmatoarele situatii:
            a) banca nu a onorat integral creantele certe, lichide si exigibile, de cel putin 30 de zile;
            b) valoarea obligatiilor bancii depaseste valoarea activului sau.
            Valoarea activului si pasivului bancii se va calcula in conformitate cu normele emise de Banca Nationala a Romaniei in acest sens.

CAPITOLUL II
Atributiile organelor care aplica procedura falimentului

            Art. 3. — Principalele atributii ale tribunalului, in cadrul prezentei legi, sunt:
            a) desemnarea judecatorului-sindic si desemnarea, cu acordul Bancii Nationale a Romaniei, a lichidatorului, controlul asupra activitatii lor si, daca este cazul, inlocuirea acestora;
            b) aprobarea desemnarii unor experti, autorizati conform legii, care sa-l ajute pe judecatorul-sindic la indeplinirea indatoririlor sale;
            c) judecarea cererilor de a se ridica administratorilor bancii debitoare dreptul de a mai conduce activitatea acesteia;
            d) judecarea actiunilor introduse de judecatorul-sindic pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimonial, anterioare cererii introductive;
            e) judecarea contestatiilor bancii debitoare ori ale creditorilor impotriva masurilor luate de judecatorul-sindic;
            f) confirmarea planului de distribuire a fondurilor obtinute din lichidare;
            g) solutionarea obiectiilor la rapoartele semestriale si la cel final ale judecatorului-sindic;
            h) darea hotararilor de incepere si de inchidere a procedurii falimentului.
            Art. 4. — Hotararile tribunalului sunt definitive si executorii. In conditiile legii ele pot fi atacate cu recurs.
            Art. 5. — Judecatorul-sindic este desemnat de catre presedintele tribunalului, in temeiul Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca.
            Art. 6. — In indeplinirea indatoririlor sale, care implica aplicarea unor reglementari bancare, judecatorul-sindic poate cere si opinia Bancii Nationale a Romaniei, in calitatea sa de autoritate de supraveghere bancara.
            Art. 7. — Principalele indatoriri ale judecatorului-sindic, in cadrul prezentei legi, sunt:
            a) examinarea activitatiii bancii debitoare, in raport cu situatia de fapt, intocmirea unui raport amanuntit asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la incetarea de plati, cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila, si supunerea acelui raport tribunalului, in termen de 30 de zile de la desemnarea sa;
            b) conducerea activitatii persoanelor pe care le-a angajat sa-l ajute;
            c) introducerea, la tribunal, de actiuni pentru anularea actelor frauduloase, incheiate de banca debitoare in dauna drepturilor creditorilor, precum si a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operatiuni comerciale incheiate de banca debitoare si a constituirii unor garantii acordate de aceasta;
            d) mentinerea sau rezilierea unor contracte incheiate de banca debitoare;
            e) admiterea planului de lichidare a unor bunuri din averea bancii debitoare, pana la acoperirea pasivului;
            f) la inceperea procedurii falimentului, aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor bancii debitoare si luarea masurilor corespunzatoare pentru conservarea lor;
            g) examinarea creantelor si, atunci cand este cazul, formularea de obiectiuni la ele;
            h) urmarirea incasarii creantelor din averea bancii debitoare, rezultate din transferuri de bunuri sau de sume de bani, efectuate de aceasta inainte de inregistrarea cererii introductive;
            i) lichidarea bunurilor din averea bancii debitoare;
            j) primirea platilor pe seama bancii debitoare si consemnarea sumelor, in termen de 24 de ore, intr-un cont bancar deschis la Banca Nationala a Romaniei, pe numele bancii debitoare, cu drept exclusiv de dispozitie in interesul procedurii falimentului;
            k) sesizarea tribunalului despre orice problema care ar cere o solutionare de catre acesta;
            l) efectuarea oricaror acte de procedura cerute de prezenta lege.
            Art. 8. — Banca debitoare si oricare dintre creditori pot face contestatie impotriva masurilor luate de judecatorul-sindic, in cazurile expres prevazute de prezenta lege. O astfel de contestatie va trebui sa fie inregistrata in termen de 10 zile de la data la care masura a fost luata, iar solutionarea acesteia se va face in maximum 30 de zile. Daca socoteste necesar, tribunalul va tine o sedinta, cu citarea autorului contestatiei, a bancii debitoare, a creditorilor si a Bancii Nationale a Romaniei, cu participarea judecatorului-sindic.
            Art. 9. — In orice stadiu al procedurii falimentului, tribunalul poate inlocui pe un judecator-sindic cu altul, prin incheiere motivata, data in camera de consiliu.
            Art. 10. — In toate cazurile de faliment, la propunerea judecatorului-sindic si cu avizul Bancii Nationale a Romaniei, tribunalul va desemna un lichidator. Acesta va trebui sa fie persoana juridica specializata, constituita conform legii.
            Art. 11. — Un lichidator este investit cu puteri de gestionare si de control asupra bancii debitoare si poate lua acele masuri pe care le considera necesare la lichidarea activelor bancii debitoare, pentru a se obtine valorificarea optima a acestora, chiar in cazurile in care bancii debitoare i-a fost retrasa autorizatia. Aceste masuri privesc urmatoarele aspecte:
            a) sa continue sau sa intrerupa, in mod justificat, orice operatiuni;
            b) sa imprumute bani, garantand cu activele bancii debitoare sau fara garantie;
            c) sa stabileasca din nou ratele dobanzilor aferente pasivelor bancii debitoare, cu conditia ca, totusi, orice nou nivel al ratei dobanzilor sa nu fie mai mic decat cel mai scazut nivel practicat pe piata bancara;
            d) sa angajeze personalul necesar lichidarii;
            e) sa incheie orice document in numele bancii debitoare, sa initieze sau sa apere si sa coordoneze, in numele acesteia, orice actiune sau procedura legala.
            Lichidatorul va intocmi un raport lunar asupra evolutiei procedurii falimentului, pe care il va prezenta spre aprobare judecatorului-sindic, dupa care il va transmite si Bancii Nationale a Romaniei. Un astfel de raport va include informatii referitoare la valoarea totala a creantelor asupra bancii debitoare si la valoarea totala a activelor bancii debitoare care au fost vandute.

CAPITOLUL III
Procedura de sesizare a tribunalului

            Art. 12. — Procedura falimentului va incepe pe baza unei cereri introduse de catre banca debitoare sau de catre creditori ai acesteia ori de catre Banca Nationala a Romaniei.
Tribunalul competent sa solutioneze cererea este cel in a carui jurisdictie se afla sediul central al bancii debitoare.
            Art. 13. — Procedura falimentului unei banci se porneste, de regula, dupa constatarea de catre Banca Nationala a Romaniei ca aplicarea masurilor de supraveghere speciala, desfasurate in scopul redresarii bancii respective, nu a condus la evitarea starii de insolvabilitate.
            Art. 14. — Banca debitoare, care nu mai poate face fata in totalitate datoriilor sale exigibile cu sumele de bani disponibile, poate adresa tribunalului o cerere pentru a fi supusa dispozitiilor prezentei legi.
Cererea bancii va fi semnata de persoanele care, potrivit prevederilor legii, au calitatea de a o reprezenta.
            Art. 15. — Cererea bancii debitoare va trebui sa fie insotita de urmatoarele acte:
            a) bilantul contabil si copii de pe registrele contabile curente;
            b) o lista a tuturor bunurilor; pentru imobile se vor trece datele din registrele de publicitate imobiliara;
            c) o lista a numelor si a adreselor creditorilor, oricum ar fi creantele acestora — certe sau sub conditie, lichide sau nelichide, scadente sau nescadente, necontestate sau contestate —, aratandu-se suma, cauza si drepturile de preferinta;
            d) contul de profit si pierderi pe anul anterior depunerii cererii.
            Art. 16. — Orice creditor, care are o creanta certa, lichida si exigibila, poate introduce la tribunal o cerere impotriva unei banci debitoare,care, timp de cel putin30 de zile, se afla in incetare de plati.
Creditorul nu va putea introduce cererea fara sa faca dovada ca, in prealabil, ca urmare a introducerii unei actiuni de executare silita asupra contului bancii debitoare, Banca Nationala a Romaniei, in calitate de tert poprit, a comunicat ca banca respectiva se afla in incetare de plati de peste 30 de zile.
            Art. 17. — Banca Nationala a Romaniei, in calitatea sa de autoritate de supraveghere bancara, va putea introduce cerere impotriva bancii fata de care s-au aplicat masuri de supraveghere si administrare speciala si care nu au condus la redresarea bancii aflate in situatia de a nu onora integral platile.
            Art. 18. — In urma inregistrarii cererii, introdusa conform art. 14, 16 si 17, tribunalul va notifica aceasta partilor interesate si oficiului registrului comertului unde banca debitoare este inmatriculata, pentru efectuarea mentiunii.
Toate cheltuielile pentru aceste masuri vor fi suportate din averea bancii debitoare.
            Art. 19. — La primul termen de judecata, tribunalul va analiza cererea si, in cazul in care banca debitoare nu contesta situatia de insolvabilitate, va dispune inceperea de indata a procedurii falimentului bancii debitoare.
Contestatia impotriva cererii de declansare a procedurii falimentului se poate face in termen de 5 zile de la data inregistrarii acestei cereri.
Tribunalul se va pronunta asupra contestatiei, in termen de 10 zile, termen care poate fi prelungit o singura data, cu inca 10 zile.
Hotararea judecatoreasca privind inceperea procedurii falimentului bancii debitoare va fi comunicata de indata Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, in vederea aplicarii reglementarilor privind plata depozitelor garantate.
            Art. 20. — Tribunalul va comunica Bancii Nationale a Romaniei hotararea sa privind inceperea procedurii falimentului bancii debitoare. Banca Nationala a Romaniei va inchide de indata conturile bancii debitoare, deschise la Banca Nationala a Romaniei, si va deschide un nou cont, cu mentiunea banca in falimenti. In acest cont se vor vira sumele de bani existente pana la acea data in conturile bancii. In continuare, operatiunile financiare ale bancii in faliment se vor desfasura exclusiv prin acest cont.
            Art. 21. — Celelalte proceduri de derulare a operatiunilor de lichidare sunt prevazute de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, cu modificarile ulterioare, Capitolul III, Sectiunea a 6-a Falimentuli, care se vor aplica corespunzator si procedurii falimentului bancilor.

CAPITOLUL IV
Raspunderea organelor de conducere si a cenzorilor bancii ajunse in stare de faliment

            Art. 22. – Tribunalul poate dispune ca o parte din pasivul bancii, ajunsa in stare de faliment, sa fie suportat de catre membrii organelor de conducere — administratori, directori si, dupa caz, cenzori, daca au contribuit la falimentul acesteia, prin una dintre urmatoarele fapte:
            a) au folosit bunurile sau creditele bancii in folosul propriu;
            b) au facut acte de comert in interes personal, sub acoperirea bancii;
            c) au dispus, in interes personal, continuarea unei activitati care ducea in mod vadit banca la incetarea de plati;
            d) au tinut o contabilitate fictiva, au facut sa dispara unele documente contabile sau nu au tinut contabilitatea in conformitate cu legea;
            e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul bancii sau au marit, in mod fictiv, pasivul acesteia;
            f) au folosit mijloace ruinatoare, pentru a procura bancii fonduri, in scopul intarzierii incetarii de plati;
            g) in luna precedenta incetarii platilor, au platit sau au dispus sa se plateasca, cu preferinta, unui creditor, in dauna celorlalti creditori.
            Aplicarea dispozitiilor alin. 1 nu inlatura aplicarea legii penale pentru faptele care constituie infractiuni.
            Art. 23. — Sumele platite potrivit art. 22 alin. 1 vor intra in averea bancii debitoare si vor fi destinate platii datoriilor.
            Art. 24. — In vederea luarii masurilor prevazute la art. 22 alin. 1, tribunalul poate fi sesizat de catre judecatorul-sindic, de catre oricare dintre creditori, de catre Banca Nationala a Romaniei sau se poate sesiza din oficiu, pe baza datelor din dosarul cauzei, si va dispune masuri asiguratorii.
            Art. 25. — Executarea silita impotriva persoanelor prevazute la art. 22 alin. 1 se efectueaza potrivit prevederilor Codului de procedura civila.
            Art. 26. — Procedura falimentului va fi inchisa atunci cand tribunalul a aprobat raportul final, cand toate fondurile sau bunurile din averea bancii ajunse in stare de faliment au fost distribuite si fondurile nereclamate au fost depuse la Banca Nationala a Romaniei. In urma unei cereri a judecatorului-sindic, tribunalul va da o hotarare, inchizand procedura falimentului. Hotararea va fi comunicata, in scris, tuturor creditorilor, bancii debitoare si Bancii Nationale a Romaniei, care va inchide contul banca in falimenti existent la aceasta si va vira eventualele sume ramase in cont la bugetul de stat. Aceste sume pot fi solicitate de persoanele indreptatite, in termenul legal de prescriptie.

CAPITOLUL V
Dispozitii tranzitorii si finale

            Art. 27. — Dispozitiile prezentei legi se completeaza, in masura compatibilitatii lor cu cele ale Codului de procedura civila.
            Art. 28. — Procedurile de reorganizare si de lichidare judiciara a bancilor, deschise pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, vor fi continuate si inchise in conditiile Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, cu modificarile si completarile ulterioare.
            Art. 29. — Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
            Art. 30. — Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga orice dispozitii contrare.
            Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 30 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEdinTELE SENATULUI
RADU VASILE

 

            Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 30 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

p. PRESEdinTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VASILE LUPU

Bucuresti, 15 aprilie 1998.
Nr. 83.

PRESEdinTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind procedura falimentului bancilor

            In temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei,
            Presedintele Romaniei d e c r e t e a z a :
            Articol unic. — Se promulga Legea privind procedura falimentului bancilor si se dispune publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

PRESEdinTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 15 aprilie 1998.
Nr. 129.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARARE
privind organizarea seminarului Securitatea in Europa de Sud-Esti in perioada 27 – 28 aprilie 1998

            Guvernul Romaniei h o t a r a s t e :
            Art. 1. — Se aproba organizarea, la Bucuresti, in perioada 27 – 28 aprilie 1998, a seminarului Securitatea in Europa de Sud-Esti, cu participarea unor experti din tarile membre ale Aliantei Nord-Atlantice si din statele partenere, inclusiv din Romania.
            Art. 2. — Finantarea actiunii prevazute la art. 1, cu suma de 80.484.605 lei, se va face din bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 1998.
            Art. 3. — Utilizarea sumei prevazute la art. 2 se va face cu respectarea prevederilor legale.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR
GAVRIL DEJEU
Contrasemneaza:
p. Ministrul afacerilor externe,
Elena Zamfirescu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu

Bucuresti, 15 aprilie 1998.
Nr. 236.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARARE
privind reducerea temporara a taxelor vamale pentru unele produse provenite din import

            In temeiul prevederilor art. 70 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei,
            Guvernul Romaniei h o t a r a s t e :
            Art. 1. — Taxele vamale pentru produsele care se incadreaza la pozitiile tarifare prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare se reduc temporar la nivelul stabilit in anexa.
            Art. 2. — Prevederile prezentei hotarari se aplica pana la data de 31 decembrie 1998 inclusiv.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR
GAVRIL DEJEU

Contrasemneaza:
Ministru de stat,
ministrul industriei si comertului,
Mircea Ciumara
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu

Bucuresti, 15 aprilie 1998.
Nr. 237.
 

ANEXA

TAXELE VAMALE
aplicabile pana la 31 decembrie 1998
inclusiv produselor de origine agricola (piei si lana), cuprinse in capitolele 41, 43 si 51 din

Tariful vamal de import al Romaniei

Pozitia tarifara

Denumirea marfii

Taxa vamala

1

2

3

41.01 

Piei brute de bovine sau de cabaline (proaspete, sarate, uscate, cenusarite, piclate sau altfel conservate, dar netabacite, nepergamen- tate sau altfel preparate), chiar depilate sau despicate (spaltuite) 

 

4101.10

Piei intregi de bovine,de o greutate unitara care sa nu depaseasca 8 kg daca sunt uscate, 10 kg daca sunt sarate-uscate sau 14 kg daca sunt proaspete, sarate-umede sau altfel conservate: 

 

4101.10.10

Proaspete sau sarate-umede

25

4101.10.90

Altele

25

 

Alte piei de bovine, proaspete sau sarate-umede: 

 

4101.21.00

Intregi

5

4101.22.00

Crupoane si semicrupoane

20

4101.29.00

Altele

20

4101.30

Alte piei de bovine, altfel conservate 

 

4101.30.10

Uscate sau sarate uscate

25

4101.30.90

Altele

25

4101.40.00

Piei de cabaline

25

41.02

Piei brute de ovine (proaspete sau sarate, uscate, cenusarite, piclate sau altfel conservate, dar netabacite, nepergamentate sau altfel preparate), chiar epilate sau despicate (spaltuite), altele decat cele excluse prin Nota 1 c) de la prezentul capitol 

 

4102.10

Cu lana:

 

4102.10.10

De miel

20

4102.10.90

De alte ovine

5

 

Epilate sau fara lana: 

 

4102.21.00

Piclate

5

4102.29.00

Altele

25

41.03

Alte piei brute (proaspete sau sarate, uscate, cenusarite, piclate sau altfel conservate,dar netabacite, nepergamentatesau altfel preparate), chiar epilate sau despicate (spaltuite), altele decat cele excluse prin Nota 1 b) sau 1 c) de la prezentul capitol 

 

4103.10

De caprine: 

 

4103.10.10

Proaspete, sarate sau uscate

25

4103.10.90

Altele

25

4103.20.00

De reptile

16

4103.90.00

Altele

25

43.01

Blanuri brute (inclusiv capete, cozi, labe si alte bucati utilizabile in blanarie),altele decat pieile brute de la pozitia nr. 41.01,41.02 sau 41.03 

 

4301.10.00

De vizon, intregi, chiar fara capete, cozi sau labe

25

4301.20.00 

De iepure de casa sau iepure de camp, intregi, chiar fara capete, cozi sau labe

25

4301.30.00

De miei de astrahan, breitschwanzi, caracul, persan sau similari, de miei de India, de China, de Mongolia sau de Tibet, intregi,chiar fara capete, cozi sau labe

25

4301.40.00

De castor, intregi, chiar fara capete, cozi sau labe

25

4301.50.00

De sobolan (Fiberzibethieus), intregi, chiar fara capete, cozi sau labe

25

4301.60.00

De vulpe, intregi, chiar fara capete, cozi sau labe

25

4301.70

De foca, intregi, chiar fara capete, cozi sau labe: 

 

4301.70.10

De pui de foca harpa (cu mantie alba) sau pui de foca cu capison (cu spinarea albastra)

25

4301.70.90

Altele 

25

4301.80

Alte blanuri, intregi, chiar fara capete, cozi sau labe:

 

4301.80.10

De lutru de mare sau de nutrii

25

4301.80.30

De marmota

25

4301.80.50

De feline salbatice

25

4301.80.90 

Altele

25

4301.90.00 

Capete, cozi, labe si alte bucati utilizabile in blanarie

25

51.01

Lana necardata, nepieptanata 

 

 

Lana uscoasa, inclusiv lana spalata inainte de tundere: 

 

5101.11.00

Lana tunsa

18

5101.19.00

Altele

25

 

Degresata, necarbonizata: 

 

5101.21.00

Lana tunsa

13

5101.29.00 

Altele

20

5101.30.00

Carbonizata

20

51.02

Fire de par fin sau grosier de animale, necardat si nepieptanat 

 

5102.10

Par fin de animale: 

 

5102.10.10

De iepure de Angora

25

5102.10.30

De alpaca, de lama, de vicuna

25

5102.10.50

De camila, de iac, de capra de Angora, Tibetana Kashmir sau de alte capre similare 

25

5102.10.90

De alti iepuri decat cei de Angora, de iepure salbatic, de castor, de nutrie sau de sobolan mosc

25

5102.20.00

Par grosier de animale 

25

51.03

Deseuri de lana sau de par fin sau grosier de animale, inclusiv deseuri de fire, cu exceptia deseurilor desfibrate 

 

5103.10

Deseuri de pieptanatura de lana (puf de lana) sau de par fin de animale: 

 

5103.10.10

Necarbonizate

20

5103.10.90

Carbonizate

20

5103.20

Alte deseuri de lana sau de par fin de animale:

 

5103.20.10

Deseuri de fire

20

 

Altele: 

 

51103.20.9

Necarbonizate 

25

5103.20.99

Carbonizate

25

5103.30.00 

Deseuri de par grosier de animale 

25

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARARE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investitii “LEA 220 KV DC Cetate — Craiova Nord, judetul Dolj”

            Guvernul Romaniei h o t a r a s t e :
            Art. 1. — Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii LEA 220 KV DC Cetate — Craiova Nord, judetul Dolji, cuprinsi in anexele nr. 1 si 2*), care fac parte integranta din prezenta hotarare.
            Art. 2. — Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art. 1 se face din surse proprii, din credite bancare, din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie si, in completare, din fondurile bugetului de stat, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR
GAVRIL DEJEU

Contrasemneaza:
Ministru de stat,
ministrul industriei si comertului,
Mircea Ciumara
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu

Bucuresti, 15 aprilie 1998.
Nr. 238.

*) Anexele se comunica numai beneficiarului de investitie.
 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Garzii financiare

            Ministrul finantelor,
            in baza prevederilor art. 20 din Legea nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Garzii financiare,
            in temeiul Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare,
            emite urmatorul ordin:
            Art. 1. — Se aproba Regulamentul privind organizarea si functionarea Garzii financiare, anexa la prezentul ordin.
            Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Regulamentul privind organizarea si functionarea Garzii financiare, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.079/1992, cu modificarile ulterioare, se abroga.
            Art. 2. — Garda financiara si Directia generala de organizare, resurse umane si financiar vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
            Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul finantelor,
Daniel Daianu

Bucuresti, 14 aprilie 1998.
Nr. 817.
 

ANEXA

REGULAMENT
privind organizarea si functionarea Garzii financiare

I. Dispozitii generale

            Art. 1. — Garda financiara este un corp de control financiar specializat al statului, militarizat, neincazarmat, care functioneaza, potrivit legii, in cadrul Ministerului Finantelor.
            Art. 2. — (1) Garda financiara efectueaza controale operative si inopinate pentru constatarea incalcarii legilor fiscale, a reglementarilor vamale, a normelor de comert si de circulatie a bunurilor si serviciilor, urmarind identificarea si sanctionarea, in conditiile legii, a evaziunii fiscale, a activitatilor de contrabanda si a altor fapte nepermise de lege, savarsite in domeniile pentru care Garda financiara este imputernicita prin lege sa execute control.
            (2) Constatarile rezultate ca urmare a controalelor efectuate se consemneaza in acte de control in care se de scriu faptele, se mentioneaza prevederile legale incalcate, se stabilesc obligatiile fata de bugetul de stat, bugetele locale sau bugetele fondurilor speciale, se aplica sanctiuni si se dispun masurile prevazute de lege.
            Art. 3. — (1) Personalul Garzii financiare este constituit pe doua structuri: comisari si personal auxiliar si se subordoneaza ierarhic comisarului general.
            (2) Subordonarea ierarhica impune respectarea drepturilor si obligatiilor ce decurg din relatia sef—subordonat, care, pentru comisari, are urmatoarea ierarhie: comisar, comisar sef divizie, comisar adjunct sef sectie, comisar sef sectie, comisar general adjunct si comisar general.
            (3) Comisarii sunt functionari publici, cu studii superioare sau cu studii medii.
            (4) Comisarii cu studii superioare sunt incadrati pe grade profesionale, avand urmatoarea ierarhie: comisar debutant, comisar principal IV, comisar principal III, comisar principal II, comisar principal I, comisar principal I.A.
            (5) Comisarii cu studii medii au urmatoarea ierarhie pe trepteprofesionale:comisardebutant,comisar IV, comisar III, comisar II, comisar I, comisar I.A.
            Art. 4. — Personalul aparatului central al Garzii financiare, al sectiilor judetene si al municipiului Bucuresti raspunde ierarhic in fata comisarului general sau a adjunctilor acestuia in ceea ce priveste modul in care sunt indeplinite atributiile functionale si sarcinile de serviciu, precum si pentru abateri ce decurg din deontologia profesiei.
            Art. 5. — In exercitarea atributiilor legale, comisarii sunt investiti cu exercitiul autoritatii publice, beneficiind de protectie potrivit legii.
            Art. 6. — (1) In calitate de functionari publici care lucreaza in sistem militarizat, comisarilor le este interzis sa fie membri ai vreunui partid politic sau sa faca parte din organizatii politice.
            (2) Comisarii se pot constitui in sau pot face parte din organizatii profesionale, cu respectarea dispozitiilor legale si ale prezentului regulament.

II. Organizarea si functionarea Garzii financiare

            Art. 7. — (1) Garda financiara este pusa sub comanda unui comisar general si dispune de un aparat central, abilitat sa actioneze pe intreg teritoriul Romaniei, si de un aparat teritorial, constituit in sectii judetene si a municipiului Bucuresti. Activitatea Garzii financiare este coordonata de comandamentul garzii, constituit in conditiile legii.
            (2) Sectiile Garzii financiare au competenta de control pe teritoriul judetului si al municipiului Bucuresti, in care sunt organizate. Daca se impune continuarea sau extinderea controlului pe raza teritoriala a altor judete sau a municipiului Bucuresti, acesta se poate efectua numai cu aprobarea comisarului general sau a unuia dintre adjunctii acestuia.
            (3) Fiecare sectie a Garzii financiare este condusa de un comisar sef sectie, care este subordonat comisarului general.
            (4) Operatiunile financiar-contabile si administrative, aferente sectiilor Garzii financiare, sunt realizate prin directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat.
            Art. 8. — (1) Aparatul central si cel al sectiilor Garzii financiare se organizeaza in divizii de specialitate, conduse de catre un comisar sef divizie, si in alte compartimente, potrivit organigramei aprobate de ministrul finantelor.
            (2) In activitatea de conducere, comisarul general si comisarii sefi sectie sunt ajutati de un numar de comisari generali adjuncti si, respectiv, comisari adjuncti sefi sectie, stabilit prin ordin al ministrului finantelor.
            Art. 9. — (1) Comandamentul Garzii financiare isi desfasoara activitatea in baza programului de activitate, se intruneste trimestrial sau ori de cate ori este necesar si analizeaza, in principal:
            a) rapoartele de activitate periodice ale Garzii financiare, stabilind masurile ce se impun pentru imbunatatirea activitatii acesteia;
            b) colaborarea Garzii financiare cu directiile din cadrul Ministerului Finantelor;
            c) global si pe etape, rezultatele obtinute de Garda financiara in cadrul actiunilor organizate impreuna cu diferite organisme guvernamentale;
            d) propunerile de masuri privind imbunatatirea cadrului legislativ, in scopul eliminarii suprapunerilor, lacunelor, si a oricaror disfunctionalitati;
            e) completarea si actualizarea programelor de activitate, in functie de necesitatile curente.
            (2) Despre problemele mai deosebite, cu propuneri de masuri, dupa caz, Comandamentul Garzii financiare va prezenta informari conducerii Ministerului Finantelor.
            Art. 10. — Comisarul general raspunde in fata ministrului finantelor pentru intreaga activitate a Garzii financiare si are urmatoarele atributii principale:
            a) asigura, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, conducerea cu eficienta si operativitate a aparatului Garzii financiare;
            b) asigura ca fiecare persoana din aparatul Garzii financiare sa-si indeplineasca indatoririle si sa aplice dispozitiile prevazute de legi, regulamente si ordine;
            c) asigura controlul propriu si indrumarea activitatii sectiilor teritoriale, urmarind ca intervalul dintre doua controale consecutive sa nu depaseasca 2 ani;
            d) executa anchete si inspectii speciale, ordonate de ministrul finantelor sau din proprie initiativa, in legatura cu activitatea si cu comportamentul personalului Garzii financiare, iar in cazul constatarii de nereguli si incorectitudini, dispune masurile ce se impun, potrivit legii;
            e) primeste si asigura solutionarea sesizarilor si reclamatiilor, conform competentelor legale, in legatura cu faptele de evaziune fiscala, abaterile de la legile fiscale, de la reglementarile vamale, precum si de la normele de comert, cu consultarea, dupa caz, a directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor;
            f) stabileste obiectivele de control pe anul in curs, asigura intocmirea proiectului programului de activitate trimestrial al intregului aparat si urmareste indeplinirea acestora;
            g) aproba programele de activitate trimestriale ale sectiilor judetene si a municipiului Bucuresti;
            h) reprezinta Garda financiara in relatiile cu tertii si in fata autoritatilor publice, pe care o angajeaza in limita competentelor;
            i) participa sau deleaga reprezentanti la analiza bilanturilor de activitate ale sectiilor judetene si a municipiului Bucuresti;
            j) emite delegatii subordonatilor pentru misiuni sau insarcinari speciale si analizeaza rapoartele acestora;
            k) supune, la timp, aprobarii conducerii Ministerului Finantelor necesarul de resurse pentru asigurarea conditiilor de desfasurare normala a activitatii;
            l) analizeaza dosarele candidatilor la angajarea in aparatul central si aproba inscrierea acestora la concurs;
            m) prin delegare de competenta, emite decizii de angajare si incetare a activitatii, aproba transferul si aplica sanctiunile prevazute de lege personalului Garzii financiare, cu exceptia personalului mentionat la art. 19;
            n) stabileste si supune aprobarii ministrului finantelor atributiile specifice, precum si pe cele aferente functiilor din aparatul central si teritorial al Garzii financiare, care nu au fost cuprinse in prezentul regulament;
            o) poate negocia, incheia si semna protocoale sau conventii de colaborare intre Garda financiara si institutii similare din alte tari, in limita mandatului dat de ministrul finantelor;
            p) intocmeste raportul privind bilantul activitatii anuale, pe care il prezinta conducerii Ministerului Finantelor;
            r) convoaca conducerea sectiilor teritoriale pentru prezentarea raportului privind bilantul anual de activitate sau ori de cate ori se impune.
            Art. 11. — Comisarul general este imputernicit sa emita norme de lucru, metode si procedee privind executarea controlului de catre comisarii Garzii financiare, raportarea rezultatelor, executarea serviciului de permanenta, utilizarea mijloacelor tehnice din dotare, folosirea echipamentului, pregatirea si perfectionarea pregatirii profesionale a comisarilor, precum si alte dispozitii necesare indeplinirii atributiilor functionale.
            Art. 12. — Comisarul sef sectie are urmatoarele atributii:
            a) organizeaza si conduce activitatea sectiei pentru realizarea obiectivelor, sarcinilor, planurilor sau programelor tematice rezultate din legi, ordine si instructiuni de linie sau din propriile programe de activitate;
            b) mentine ordinea si disciplina in randul personalului sectiei;
            c) colaboreaza in activitatea sa cu conducerea directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat, a directiilor de specialitate din cadrul acesteia, precum si cu organele vamale;
            d) raspunde de utilizarea cu eficienta a timpului de lucru, de incarcatura cu sarcini a fiecarui subordonat, urmareste respectarea normelor ce impun subordonarea si executarea ordinelor sau a sarcinilor;
            e) analizeaza dosarele candidatilor la angajare in sectia Garzii financiare si intocmeste referatul privitor la cunoasterea candidatului;
            f) reprezinta sectia in relatiile cu autoritatile publice, in limita competentelor acordate;
            g) organizeaza si controleaza modul in care se executa serviciul de permanenta pe sectie, urmarind mentinerea starii operative si posibilitatea de interventie imediata, indiferent de ora, loc sau starea vremii;
            h) urmareste modul de folosire a mijloacelor tehnice din dotare, luand masurile ce se impun;
            i) urmareste realizarea optima a legaturilor radio sau telefonice intre echipele de control cu celelalte sectii si cu unitatea centrala;
            j) controleaza modul de folosire a uniformei, insignelor de imputernicire, a insemnelor, potrivit functiilor ierarhice, a sigiliilor, a legitimatiilor etc.;
            k) asigura controlul periodic al armamentului din dotare, al celorlalte mijloace de protectie si autoaparare si verifica gradul de cunoastere a prevederilor legale in domeniu;
            l) organizeaza si conduce sedintele de verificare a cunoasterii si utilizarii armamentului din dotare, de formare a deprinderilor de tragatori si de executare a tragerilor cu munitie de razboi;
            m) urmareste respectarea programului stabilit pentru perfectionarea pregatirii profesionale, de pregatire fizica si militara;
            n) raspunde de acuratetea si de realitatea raportarilor, de respectarea termenelor de executare a lucrarilor, de pregatirea si desfasurarea bilantului anual privind activitatea sectiei.

III. Conditiile de recrutare, de angajare si de avansare a personalului

            Art. 13. — Angajarea personalului si avansarea in functii, grade si trepte profesionale se fac prin concurs, potrivit legii.
            Art. 14. — (1) In vederea participarii la concursul de angajare in Garda financiara, pentru functia de comisar pot candida barbati, care trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:
            a) sa fie cetatean roman, cu domiciliul stabil in Romania;
            b) sa aiba stagiul militar satisfacut, sa fie apt pentru serviciul operativ si sa nu depaseasca varsta de 45 de ani. In cazuri bine justificate, ministrul finantelor poate aproba participarea la concurs pentru angajare in functia de comisar si peste aceasta limita de varsta;
            c) sa fie absolvent, cu diploma de licenta, a unei institutii de invatamant superior economic sau juridic, forma lunga, cu recunoasterea vechimii in specialitate. Pot fi angajate si persoane cu pregatire medie de specialitate economica, in limita a 20% din numarul de posturi de specialitate;
            d) sa nu fi fost condamnat pentru savarsirea vreunei infractiuni, sa aiba un comportament demn si civilizat in societate;
            e) sa fie declarat admis la examenul medical si la testul psihologic;
            f) sa nu fie membru al vreunui partid politic si sa nu activeze in organizatii politice.
            (2) Pentru functiile destinate personalului auxiliar pot participa la concurs si femei, cu respectarea conditiilor de studii si de vechime cerute pentru fiecare functie in parte, precum si a celor prevazute la alin. (1), cu exceptia lit. b) si c).
            Art. 15. — Candidatii care solicita incadrarea in Garda financiara vor fi supusi unei preselectii medicale si psihologice, care este eliminatorie, ce se va organiza si desfasura prin unitatile medicale specializate ale Ministerului Apararii Nationale sau ale Ministerului de Interne.
            Art. 16. — Candidatii admisi la preselectie se pot inscrie la concursurile organizate potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului finantelor, prin depunerea dosarului de inscriere mentionat la art. 18.
            Art. 17. — Pentru ocuparea unei functii de conducere pot participa la concurs numai comisarii care, deosebit de celelalte conditii, au o vechime minima de 2 ani in Garda financiara. Aceasta conditie nu se aplica functiei de comisar general.
            Art. 18. — Dosarul de inscriere la concursul pentru ocuparea unui post de comisar in structura Garzii financiare va cuprinde:
            a) cerere-tip de inscriere;
            b) copie legalizata de pe diploma de licenta sau de pe diploma echivalenta, in cazul absolventilor invatamantului superior, respectiv de pe diploma de bacalaureat, in cazul absolventilor invatamantului liceal;
            c) copie de pe livretul militar;
            d) carnetul de munca sau copie de pe acesta;
            e) curriculum vitae;
            f) recomandare de la ultimul loc de munca sau de la institutia de invatamant, pentru debutanti care se angajeaza pentru prima data;
            g) declaratie pe propria raspundere ca nu este membru al nici unui partid politic sau organizatie politica;
            h) certificat de cazier judiciar;
            i) aviz privind testul psihologic, in conditiile prezentului regulament;
            j) fisa medicala tip Garda financiara;
            k) aviz de portarma;
            l) calificativul pe ultimii 2 ani de activitate (exclusiv pentru debutanti).
            Art. 19. — Numirea comisarului general, a comisarilor generali adjuncti, a comisarilor sefi sectie si a comisarilor adjuncti sefi sectie se face prin ordin al ministrului finantelor, in baza concursului organizat potrivit legii.
            Art. 20. — Metodologia de angajare, reangajare, delegare, detasare, transferare, avansare in functie, grade sau trepte profesionale, sanctionare si incetare a activitatii personalului Garzii financiare din aparatul central si din sectiile teritoriale se aproba prin ordin al ministrului finantelor.
            Art. 21. — (1) La angajare, personalul Garzii financiare este obligat sa depuna juramantul solemn prevazut de lege, care se va consemna intr-un act scris, semnat de persoana in cauza si se va pastra la dosarul personal.
            (2) Personalul Garzii financiare din aparatul central, precum si comisarii sefi sectie vor depune juramantul solemn in fata comisarului general.
            (3) Personalul sectiilor Garzii financiare din cadrul judetelor si al municipiului Bucuresti vor depune juramantul in fata comisarului sef sectie.

IV. Executarea serviciului, drepturile si obligatiile personalului Garzii financiare
in exercitarea atributiilor de serviciu

            Art. 22. — (1) In exercitarea atributiilor prevazute la art. 15 din Legea nr. 30/1991 aparatul Garzii financiare executa:
            a) serviciul curent;
            b) serviciul exceptional.
            (2) Serviciul curent se executa operativ si inopinat, potrivit dispozitiilor primite de catre comisarii Garzii financiare, pe baza legitimatiei de control si a insignei de imputernicire, fara a fi nevoie de un inscris special.
            (3) Serviciul exceptional se executa de catre personalul Garzii financiare numai in baza ordinelor sau delegatiilor date de ministrul finantelor sau de comisarul general, dupa caz, prin delegare de competenta.
            (4) Persoana care dispune serviciul exceptional stabileste obiectivele de verificat, contribuabilii supusi controlului si perioada cuprinsa in verificare.
            (5) La orice actiune de control participa minimum doi comisari.
            Art. 23. — (1) In sensul prevederilor prezentului regulament, controlul exercitat de Garda financiara se caracterizeaza, in principal, prin:
            a) declansarea actiunilor de control se face ca urmare a planurilor si a programelor tematice, a sesizarilor, a rapoartelor, a informatiilor, a solicitarilor motivate din partea organelor abilitate, a ordinului ministrului finantelor sau al conducerii Garzii financiare;
            b) actiunile se pot desfasura in functie de locul unde se afla sursa impozabila, respectiv la sediul agentului economic, la oricare punct de lucru al acestuia, pe cai de comunicatie, in orice loc in care se afla sau se identifica documente sau probe, inclusiv la sediul organului de control;
            c) controlul obiectivelor specifice pentru care s-a declansat actiunea, inclusiv al faptelor ce decurg sau sunt direct corelate cu acesta, se va executa prin verificari ale documentelor justificative si ale registrelor contabile, ale stocurilor faptice si scriptice, incrucisate, supravegherea obiectivelor, perchezitii si prin oricare alte procedee permise de lege;
            d) pentru corecta fundamentare a constatarilor inscrise in actele de control, in desfasurarea verificarilor vor fi examinate documente primare, de gestiune, justificative, contabile, deconturi fiscale, documente bancare sau vamale, jurnale si registre si orice alte documente utile controlului.
            (2) In actiunile de control se va urmari respectarea caracterului operativ si inopinat; aparatul Garzii financiare nu va fi antrenat in actiuni de control fiscal curent, de natura celui executat periodic la contribuabili de catre alte organe fiscale, exceptand actiunile desfasurate in acest sens din ordinul ministrului finantelor.
            Art. 24. — In indeplinirea atributiilor de serviciu, comisarii Garzii financiare sunt in drept:
            a) sa efectueze controale in localurile si dependintele in care se produc, se depoziteaza, se comercializeaza bunuri sau se desfasoara activitati care fac obiectul impozitarii;
            b) sa verifice existenta si autenticitatea documentelor justificative pe timpul transportului, precum si in locurile de desfasurare a unor activitati de productie, prestari de servicii, acte si fapte de comert, cand exista indicii de sustragere de la indeplinirea obligatiilor fiscale sau de utilizare a unor procedee interzise de lege;
            c) sa verifice evidenta primara si contabila, registrele si orice alte documente sau inscrisuri din care rezulta modul de indeplinire a obligatiilor fiscale, sa constate fapte de evaziune fiscala si sa stabileasca, potrivit legii, obligatiile de plata catre bugetul de stat, bugetele locale sau bugetele fondurilor speciale;
            d) sa efectueze, in conditiile si potrivit dispozitiilor Codului de procedura penala, perchezitii in localuri publice sau particulare — case, curti, dependinte si gradini —, daca exista indicii ca in aceste locuri sunt ascunse marfuri sau instalatii cu care se fabrica produse fara indeplinirea obligatiilor fiscale sau daca se comit alte fraude fiscale;
            e) sa confiste, in conditiile legii, obiectele sau produsele — corpuri delicte —, sustrase de la plata impozitelor si taxelor sau ale caror fabricatie si desfacere sunt interzise, precum si sa ridice documentele care pot servi la dovedirea fraudelor sau a contraventiilor descoperite;
            f) sa constate contraventii si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit competentei prevazute de lege; sa ia masura confiscarii marfurilor sau a produselor care au servit sau au fost destinate sa serveasca la savarsirea vreuneia dintre faptele pentru care, prin lege, se prevede luarea unei astfel de masuri;
            g) sa sesizeze organele de urmarire penala in legatura cu infractiunile constatate cu ocazia exercitarii atributiilor de serviciu;
            h) sa ceara informatii si explicatii verbale si in scris, dupa caz, in legatura cu problemele care formeaza obiectul controlului;
            (i) sa poarte uniforma, sa pastreze, sa foloseasca si sa faca uz de armamentul si mijloacele din dotare, in conditiile legii.
            Art. 25. — (1) Personalul Garzii financiare are urmatoarele obligatii principale:
            a) sa respecte intocmai Constitutia, legile in vigoare si juramantul solemn;
            b) sa fie permanent la dispozitia serviciului;
            c) sa incheie, cu obiectivitate si fara partinire, acte scrise asupra constatarilor facute si asupra rezultatelor controlului;
            d) sa fie devotat serviciului, sa respecte ordinele date de sefii ierarhici, informand asupra modului de indeplinire a acestora;
            e) sa pastreze cu strictete secretul de serviciu, al actiunilor de control, al informatiilor cu caracter confidential, detinute ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu, si sa nu le faca publice, in afara cazului cand indatoririle functiei sau necesitatile justitiei impun in mod absolut contrariul;
            f) sa nu pretinda si sa nu primeasca nici un fel de bunuri in natura sau bani, nici sa-si creeze avantaje in legatura cu serviciul sau prin exercitarea functiei;
            g) sa pastreze in buna stare bunurile din dotare si insemnele de legitimare;
            h) sa respecte cerintele statutului functionarului public;
            i) comisarilor Garzii financiare le este interzisa calitatea de asociat sau de administrator la societati comerciale;
            j) sa efectueze, conform programarii, serviciul de permanenta la sediu, in regim militarizat (in uniforma, inarmat, cu durata de 24 ore), cu drept de recuperare si odihna. Pe timpul serviciului de permanenta poarta raspunderea asupra bunurilor, armamentului si munitiei din dotarea Garzii financiare. In acest scop, comisarul general emite reguli interne privitoare la executarea serviciului de permanenta.
            (2) In exercitarea atributiilor, personalul Garzii financiare este obligat sa-si faca cunoscuta, in prealabil, calitatea, sa prezinte legitimatia de serviciu cu insigna de imputernicire. Este obligat sa aiba o conduita demna, politicoasa, civilizata fata de cetateni, ferma si intransigenta fata de cei care incalca legile tarii.
            (3) Incalcarea oricarei obligatii de serviciu atrage aplicarea de sanctiuni disciplinare, contraventionale sau penale, dupa caz.
            Art. 26. — Garda financiara sprijina, prin mijloace si procedee de control specifice, organele de control financiar si celelalte servicii din cadrul Ministerului Finantelor, la cererea scrisa a acestora si cu acordul prealabil al comisarului sef sectie sau al comisarului general.
            Art. 27. — (1) Rezultatul controlului si masurile luate se consemneaza in documente de control, iar evenimentele deosebite se raporteaza imediat sefului ierarhic.
            (2) Documentele de control care se intocmesc de comisarii Garzii financiare sunt: procesul-verbal de control, nota de constatare, procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, semnate si de persoanele imputernicite din cadrul agentilor economici controlati, si nota unilaterala, semnata numai de comisari.
            (3) Se pot intocmi si alte documente ajutatoare efectuarii controlului, cum sunt: invitatii, proces-verbal de afisare, proces-verbal de ridicare inscrisuri, proces-verbal de sigilare-desigilare, proces-verbal de lasare in custodie etc.
            (4) Valorificarea constatarilor cuprinse in actele de control se efectueaza potrivit legii si metodologiilor elaborate de Ministerul Finantelor. Documentele de control se depun si se inregistreaza la sediul Garzii financiare, iar daca, in urma controlului, au fost efectuate confiscari de bunuri, sume in lei sau in valuta, acestea se depun sau se predau, dupa caz, potrivit prevederilor legale.
            Art. 28. — In situatia in care, ca urmare a controlului inopinat sau operativ al Garzii financiare, se considera necesara extinderea sau aprofundarea verificarii, vor fi informate in scris, in acest scop, organele in competenta carora intra verificarile respective.
            Art. 29. — (1) Comisarii Garzii financiare pot efectua control numai in baza ordinului primit pe cale ierarhica. In situatia in care comisarii detin date sau indicii ca anumiti agenti economici practica evaziune fiscala sau incalca legislatia in vigoare, au obligatia sa raporteze de indata si sa procedeze potrivit ordinului primit.
            (2) Personalul aflat in serviciu este obligat sa execute, in termenul fixat, ordinele si dispozitiile primite.
            Art. 30. — Actiunile de control in porturi, aeroporturi, puncte de control vamal, asupra mijloacelor de transport, precum si la depozite, locuri de productie sau de comercializare se pot efectua la orice ora din zi sau din noapte, iar la agentii economici, controlul se va face, de regula, in zilele cand acestia sunt in activitate, tinand seama de prevederile legale in vigoare.
            Art. 31. — In cazuri deosebite, comisarii Garzii financiare, aflati in actiuni de control, daca constata abateri de ladispozitiilelegalesidacalalocul constatarii nu sunt conditii pentru clarificarea faptelor si intocmirea documentelor, in acest scop pot lua masura ca faptuitorii sa fie condusi sau invitati la sediul Garzii financiare ori la cea mai apropiata sectie a acesteia, unde se vor depune si obiectele retinute.
            Art. 32. — Personalul Garzii financiare, in limitele atributiilor stabilite prin lege, colaboreaza cu alte organe specializate ale statului, care au atributii in domeniul fiscal si al reglementarilor vamale, al respectarii normelor de comert sau de protectie a populatiei, pentru impiedicarea oricaror sustrageri sau eschivari de la plata impozitelor si taxelor, a activitatii de contrabanda si a oricaror procedee interzise de lege in activitatea de comert.

V. Procedura de constatare a faptelor si de contestare a actelor

            Art. 33. — (1) In activitatea sa, Garda financiara este obligata sa aplice prevederile Legii nr. 30/1991, ale prezentului regulament, precum si ale altor norme legale prin care i se stabilesc sarcini si competente.
            (2) Documentele de control se intocmesc cu respectarea prevederilor legale, a normelor de lucru pentru personalul Garzii financiare si a metodologiilor elaborate de Ministerul Finantelor.
            (3) Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor se intocmeste atat pentru sanctionarea abaterilor de natura fiscala, cat si pentru fapte de alta natura, prevazute in legi speciale, prin care se dispune si masura complementara a confiscarii.
            (4) Actele de control pot fi supuse cailor administrative de atac, prevazute de Legea nr. 105/1997 sau de Legea nr. 32/1968.
            Art. 34. — In cazul obiectiilor, contestatiilor sau plangerilor impotriva actelor de control intocmite de comisarii Garzii financiare se va proceda conform legii si normelor referitoare la solutionarea acestora.
            Art. 35. — Documentele prin care s-au stabilit impozite, taxe si alte sume de virat la bugetul de stat, ca urmare a controalelor efectuate, se transmit pentru urmarire-incasare la organul fiscal, respectandu-se metodologia specifica elaborata de Ministerul Finantelor.
            Art. 36. — La sectiile Garzii financiare, precum si in centrala va fi organizata si condusa evidenta documentelor de control incheiate de comisarii Garzii financiare si a masurilor dispuse pe termene si responsabilitati. Evidenta va fi condusa dupa un model unitar, stabilit de Garda financiara centrala. Pe baza acestei evidente sectiile vor raporta la centrala Garzii financiare, la perioade prestabilite, rezultatele activitatii de control.

VI. Raspunderea disciplinara si materiala

            Art. 37. — Constituie abateri disciplinare si se sanctioneaza, potrivit legii, urmatoarele fapte:
            a) incalcareaindatoririlorprevazuteinprezentulregulament;
            b) refuzul nejustificat de a indeplini atributiile de serviciu;
            c) neglijenta sau indeplinirea necorespunzatoare a atributiilor de serviciu;
            d) absentarea nemotivata de la serviciu sau parasirea nejustificata a serviciului;
            e) depasirea atributiilor functionale.
            Art. 38. — Sanctiunile disciplinare care se pot aplica personalului Garzii financiare sunt reglementate prin lege si constau in:
            a) mustrare;
            b) avertisment;
            c) diminuarea salariului de baza sau, dupa caz, a indemnizatiei de conducere cu 5%—10% pe o perioada de 1—3 luni;
            d) retragerea unei gradatii sau unei trepte pe o perioada de 1—3 luni;
            e) retrogradarea in functie pe o perioada de 1—3 luni;
            f) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.
            Art. 39. — (1) Sanctiunea disciplinara se aplica numai dupa cercetarea administrativa a faptei si va fi in concordanta cu imprejurarile si consecintele acesteia, respectandu-se dispozitiile Codului muncii. Cercetarea administrativa se efectueaza de persoane desemnate de comisarul general sau, dupa caz, de ministrul finantelor.
            (2) In cazul in care ministrul finantelor dispune ca cercetarea administrativa sa fie efectuata de alte organe din structura Ministerului Finantelor, comisarul general poate propune ca, in astfel de actiuni, sa participe si persoane din Garda financiara.
            Art. 40. — Contractul individual de munca se poate desface disciplinar in urmatoarele cazuri:
            a) savarsirea unei abateri grave sau savarsirea repetata a unor abateri;
            b) incalcarea cu vinovatie a indatoririlor de serviciu, care are consecinte grave;
            c) absentarea nemotivata de la serviciu mai mult de 3 zile consecutive.
            Art. 41. — Sanctionarea disciplinara se aplica de catre cel in drept sa ia aceasta masura, in cel mult 30 de zile de la luarea la cunostinta de savarsirea abaterii, dar nu mai mult de 6 luni de la data comiterii acesteia, si se comunica, in scris, celui in cauza.
            Art. 42. — Competenta de aplicare a sanctiunilor disciplinare revine comisarului general, cu exceptia sanctiunilor care privesc personalul mentionat la art. 19.
            Art. 43. — Contestatiile impotriva deciziei de sanctionare se solutioneaza potrivit legii.
            Art. 44. — Ori de cate ori se produc pierderi, degradari, distrugeri sau alte pagube materiale in dauna patrimoniului administrat de Garda financiara, se dispune constituirea unei comisii administrative de cercetare a evenimentului. Rezultatele cercetarilor se consemneaza in rapoarte cu propuneri adresate comisarului general sau comisarului sef sectie, dupa caz, care va dispune sau va propune, motivat, masurile legale.

VII. Utilizarea armamentului si a echipamentului

            Art. 45. — Prin uz de arma se intelege executarea tragerii cu arma de foc asupra persoanelor sau bunurilor.
            Art. 46. — Personalul Garzii financiare, care este dotat cu arme de foc, poate face uz de arma, pentru indeplinirea atributiilor de serviciu sau a misiunilor ordonate, in urmatoarele situatii:
            a) impotriva acelora care incearca sa patrunda in mod ilegal in incinta sediilor Garzii financiare;
            b) impotriva persoanelor care riposteaza sau incearca sa riposteze cu arma ori cu alte obiecte care pun in pericol viata ori integritatea corporala a comisarului;
            c) impotriva oricarui mijloc de transport folosit de persoanele prevazute la lit. a) si b).
            Art. 47. — Personalul Garzii financiare, autorizat sa detina, sa poarte si sa foloseasca arme pentru autoaparare sau paza, poate face uz de arma, in legitima aparare sau in stare de necesitate, potrivit legii.
            Art. 48. — (1) Uzul de arma se poate face numai dupa ce s-a facut somatia legala.
            (2) Somatia se face prin cuvantul STAIi. In caz de nesupunere, se someaza din nou prin cuvintele STAI, CA TRAGi. Daca cel in cauza nu se supune nici de aceasta data, se someaza prin tragerea unui foc de arma in sus, in plan vertical.
            (3) In cazul in care, dupa executarea somatiei legale, potrivit alin. (2), persoana in cauza nu se supune, se poate face uz de arma impotriva acesteia.
            (4) In cazuri deosebite, se poate face uz de arma, fara somatie, daca lipseste timpul necesar pentru aceasta.
            (5) In cazul folosirii armelor impotriva autovehiculelor, se executa un foc in plan vertical, iar apoi se va trage in pneurile acestora, in scopul imobilizarii.
            Art. 49. — (1) Uzul de arma, in conditiile si in situatiile prevazute in prezentul capitol, se face in asa fel incat sa conduca la imobilizarea celor impotriva carora se foloseste arma, tragandu-se, pe cat posibil, la picioare, pentru a evita cauzarea mortii acestora.
            (2) Daca uzul de arma si-a atins scopul prevazut la alin. (1), se inceteaza recurgerea la un asemenea mijloc.
            (3) Persoanei ranite trebuie sa i se dea primul ajutor si ingrijiri medicale.
            (4) Despre eveniment se va raporta imediat, pe cale ierarhica, comisarului general.
            Art. 50. — (1) Se va evita, pe cat posibil, uzul de arma impotriva minorilor, femeilor si batranilor.
            (2) Se interzice uzul de arma:
            a) impotriva copiilor, femeilor vizibil gravide, cu exceptia cazurilor in care infaptuiesc un atac armat sau in grup, care pune in pericol viata sau integritatea corporala a unei persoane;
            b) in situatiile in care s-ar primejdui viata altor persoane ori s-ar viola teritoriul, spatiul aerian sau apele nationale ale unui stat vecin.
            (3) In actiunile intreprinse, comisarii Garzii financiare pot solicita ajutorul organelor de politie, de graniceri, de control pentru trecerea frontierei de stat, al oricarei alte autoritati.
            Art. 51. — Echiparea si dotarea Garzii financiare se fac, potrivit normelor legale, in limita cheltuielilor aprobate de Ministerul Finantelor.
            Art. 52. — (1) Personalul Garzii financiare are in dotare uniforma de serviciu, cu insemne distincte, potrivit functiilor ierarhice, precum si insigne de imputernicire, dupa modelul si in conditiile stabilite de normele legale.
            (2) In timpul serviciului, personalul militarizat al Garzii financiare va purta uniforma regulamentara.
            (3) In anumite situatii, la ordinul comisarului general sau al comisarului sef sectie, dupa caz, se poate purta si tinuta civila.
            (4) Pentru indeplinirea atributiilor de serviciu se vor folosi mijloace de transport, aparatura tehnica adecvata si alte mijloace de lucru necesare pentru asigurarea operativitatii si rapiditatii.
            Art. 53. — (1) Garda financiara si sectiile teritoriale vor avea un program de pregatire profesionala, militara si fizica a personalului, cuprinzand studiul si dezbaterea actelor normative, a regulamentelor si ordinelor privitoare la atributiile acestuia, trageri cu armamentul din dotare etc.
            (2) Programul de pregatire si tragere cu armamentul din dotare se realizeaza in poligoane amenajate ale unitatilor Ministerului Apararii Nationale, ale Ministerului de Interne sau ale altor institutii autorizate, pe baza conventiilor incheiate cu comandamentul acestora.

VIII. Dispozitii finale

            Art. 54. — (1) Prezentul regulament privind organizarea si functionarea Garzii financiare este aprobat prin Ordinul ministrului finantelor nr. 817/1998 si inlocuieste Regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.079/1992, cu modificarile ulterioare, si intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei.
            (2) Orice modificare sau completare a prevederilor prezentului regulament in alte conditii decat prin ordin al ministrului finantelor, cu publicarea acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, este nula de drept.