MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul X - Nr. 141    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    8 aprilie 1998

SUMAR

LEGI SI DECRETE

70. - LEGE pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/1997 privind infiintarea Societatii Nationale a Petrolului Petrom - S.A. Bucuresti 

            107. - DECRET privind acreditarea unui ambasador 

            113. - DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/1997 privind infiintarea “Societatii Nationale a Petrolului Petrom - S.A. Bucurest” 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            66. - ORDONANTA privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*** Republicata 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

            DECIZIE Nr. 53 din 19 martie 1998 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 330^1, 330^2, 330^3 si ale art. 330^4 din Codul de procedura civila

LEGI SI DECRETE

CAMERA DEPUTATILOR                                                                                                                                                             SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/1997
privind infiintarea Societatii Nationale a Petrolului Petrom - S.A. Bucuresti

            Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
            Art. I. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49 din 15 septembrie 1997 privind infiintarea Societatii Nationale a Petrolului Petrom - S.A. Bucuresti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 241 din 15 septembrie 1997, cu urmatoarele modificari:
            1. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
            Art. 9. - Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea statului ale Societatii Nationale a Petrolului Petrom - S.A. Bucuresti sunt exercitate de catre Ministerul Industriei si Comertului.
            Actionarii, persoane fizice sau juridice, romane sau straine, la societatile comerciale nominalizate in anexa nr. 2 la prezenta ordonanta de urgenta vor primi actiuni echivalente valoric la Societatea Nationala a Petrolului Petrom - S.A. Bucuresti, in conditiile legii.
            Pana la data fuziunii, dividendele se vor acorda in functie de rezultatele financiare ale fiecarei societati comerciale care fuzioneaza.
            2. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
            Art. 11. - Atributiile adunarii generale a actionarilor sunt prevazute in anexa nr. 1 la prezenta ordonanta de urgenta.
            3. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
            Art. 12. - Pana la organizarea concursului de manager, in conditiile legii, conducerea executiva a societatii comerciale este asigurata de un director general, numit prin ordin al ministrului industriei si comertului.
Presedintele consiliului de administratie nu este si director general al societatii comerciale.
            4. Articolul 9 din anexa nr. 1 va avea urmatorul cuprins:
            Art. 9. - Actiunile
            Actiunile societatii comerciale vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
            Societatea comerciala va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de catre presedintele consiliului de administratie, registru care se pastreaza la sediul acesteia.
            Persoanele fizice sau juridice, romane si straine, vor putea detine actiuni ale Societatii Nationale a Petrolului Petrom - S.A. Bucuresti, fara insa a se afecta pozitia statului de actionar majoritar.
            Salariatii Societatii Nationale a Petrolului Petrom - S.A. Bucuresti au drept de preemtiune pentru cumpararea de actiuni ale societatii comerciale, la valoarea nominala a acestora, pana la concurenta limitei de 10% din capitalul social.
            5. Articolul 16 din anexa nr. 1 va avea urmatorul cuprins:
            Art.16. - Organizarea adunarii generale a actionarilor
            In ziua si la ora prevazute in convocare, sedinta adunarii generale se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre persoana care ii tine locul.
            Presedintele va desemna, dintre actionari, doi sau mai multi secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, mentionand capitalul pe care il reprezinta fiecare, procesul-verbal intocmit de cenzori pentru constatarea numarului actiunilor depuse si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de statut, pentru tinerea adunarii generale, dupa care se va trece la ordinea de zi.
            Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis.
            Un proces-verbal, semnat de presedinte si de secretar, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta.
            La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.
            Procesul-verbal va fi trecut in registrul adunarilor generale.
            Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale vor fi depuse, in termen de 15 zile, la oficiul registrului comertului, pentru a fi mentionate, in extras, in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.
            Ele nu vor putea fi executate inainte de aducerea la indeplinire a acestor formalitati.
            6. Articolul 19 din anexa nr. 1 va avea urmatorul cuprins:
            Art. 19. - A. Atributiile consiliului de administratie
            Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
            a) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu chirie);
            b) stabileste politica de marketing;
            c) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii comerciale, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii comerciale pe anul in curs;
            d) negociaza contractul colectiv de munca, impreuna cu reprezentantii salariatilor;
            e) deleaga o serie din competentele sale, care ii revin conform legii, unui comitet director.
            B. Atributiile directorului general
            Directorul general al Societatii Nationale a Petrolului Petrom - S.A. Bucuresti reprezinta societatea in raport cu tertii, in care scop este investit de catre consiliul de administratie cu puteri decizionale in organizarea si conducerea activitatii acesteia.
            Directorul general al Societatii Nationale a Petrolului Petrom - S.A. Bucuresti indeplineste urmatoarele atributii:
            a) aplica strategia si politicile de dezvoltare a societatii comerciale, stabilite de consiliul de administratie;
            b) selecteaza, angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat;
            c) negociaza contractul colectiv de munca, in limita mandatului dat de catre consiliul de administratie, cu respectarea bugetului de venituri si cheltuieli, aprobat potrivit legii;
            d) negociaza, in conditiile legii, contractele individuale de munca;
            e) incheie acte juridice, in numele si pe seama societatii comerciale, in limitele imputernicirilor acordate de catre consiliul de administratie;
            f) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii comerciale, pe compartimente;
            g) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale;
            h) aproba operatiunile de cumparare si de vanzare de bunuri, potrivit competentelor legale.
            7. Articolul 20 din anexa nr. 1 va avea urmatorul cuprins:
            Art. 20. - Comitetul director
            Comitetul director este format din directorul general si directoriiexecutivisi este numit de consiliul de administratie.
            Comitetul director se intruneste ori de cate ori este necesar pentru rezolvarea operativa a problemelor curente ale societatii comerciale.
            Comitetul director prezinta raportul sau de activitate consiliului de administratie.i 8. Articolul 21 din anexa nr. 1 va avea urmatorul cuprins:
            Art. 21. - Comisia de cenzori
            Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de comisia de cenzori, formata din 3 membri desemnati in mod similar cu desemnarea membrilor consiliului de administratie.
            Vor fi desemnati, de asemenea, 3 cenzori supleanti. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil sau contabil autorizat.
            In conditiile in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de catre Ministerul Finantelor.
            Comisia de cenzori prezinta actionarilor, la cererea acestora, date cu privire la activitatea societatii comerciale, situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor, in scopul exercitarii drepturilor si obligatiilor ce le revin.
            Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
            a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
            b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii comerciale, bilantului si contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
            c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de lichidare;
            d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate al societatii comerciale.
            Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
            a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau valorilor care sunt proprietatea societatii comerciale sau care au fost primite in gaj, cautiune ori depozit;
            b) sa ia parte la adunarile generale ale actionarilor, ordinare si extraordinare, urmarind inserarea in ordinea de zi a propunerilor pe care le vor considera necesare; c) sa constate depunerea regulata a garantiei din partea administratorilor;
            d) sa vegheze ca dispozitiile legii, ale contractului de societate sau ale statutului sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.
            Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii comerciale si ia decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
            Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de catre consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
            Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
            Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi.
            Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub incidenta prevederilor art. 18 ultimul alineat din prezentul statut, precum si cei care sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv sau sotii administratorilor, cei care primesc sub orice forma, pentru alte functii decat aceea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societatea comerciala.
            Revocarea cenzorilor se va putea face numai de catre adunarea generala a actionarilor, cu votul cerut la adunarile extraordinare.
            9. Articolul 34 din anexa nr. 1 va avea urmatorul cuprins:
            Art 34. - Modificarea formei juridice
            Societatea comerciala va putea fi transformata in alta forma de societate, printr-o lege speciala.
            Art. II. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/1997 privind infiintarea Societatii Nationale a Petrolului Petrom - S.A. Bucuresti, cu modificarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
            Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 9 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei. 

p. PRESEdinTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

            Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 9 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei. 

p. PRESEdinTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Bucuresti, 2 aprilie 1998.
Nr. 70. 

PRESEdinTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acreditarea unui ambasador

            In temeiul art. 91 alin. (2) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei,
            Presedintele Romaniei d e c r e t e a z a :
            Articol unic. - Domnul Gabriel Gafita se acrediteaza in calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Canada. 

PRESEdinTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

            In temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia Romaniei, contrasemnam acest decret. 

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Bucuresti, 28 martie 1998.
Nr. 107.

PRESEdinTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/1997
privind infiintarea “Societatii Nationale a Petrolului Petrom - S.A. Bucurest”

            In temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei,
            Presedintele Romaniei d e c r e t e a z a :
            Articol unic. - Se promulga Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/1997 privind infiintarea Societatii Nationale a Petrolului Petrom - S.A. Bucuresti si se dispune publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei. 

PRESEdinTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 1 aprilie 1998.
Nr. 113. 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTA Nr. 66 din 24 august 1994 *** Republicata
privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

            *) Republicata in temeiul art. III din Ordonanta Guvernului nr. 49 din 28 august 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 224 din 30 august 1997 (aprobata si modificata prin Legea nr. 214 din 16 decembrie 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 366 din 18 decembrie 1997), dandu-se articolelor o noua numerotare.
            Ordonanta Guvernului nr. 66 din 24 august 1994 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994 (aprobata prin Legea nr. 128 din 14 decembrie 1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 350 din 19 decembrie 1994) si a mai fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 303 din 30 decembrie 1995 si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 29 din 21 februarie 1997. 

            Art. 1. - In scopul intaririi rolului finantelor publice si al asigurarii unei discipline bugetare ferme, institutiile publice care, in intelesul prezentei ordonante, cuprind: autoritatea legislativa, institutia Presedintiei, autoritatea judecatoreasca, alte autoritati publice, Guvernul, ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, consiliile judetene si locale, precum si institutiile publice de subordonare centrala si locala, indiferent de modul de finantare a activitatii acestora, au obligatia sa efectueze operatiunile de incasari si plati prin trezoreria generala a statului, care functioneaza potrivit prevederilor prezentei ordonante.
            Statul garanteaza efectuarea operatiunilor financiare prin trezoreria proprie, in conditii de siguranta si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si pastrarea integritatii disponibilitatilor banesti.
            Art. 2. - Trezoreria generala a statului cuprinde operatiuni de incasari si plati in lei si in valuta, care, dupa caz, privesc:
            - veniturile si cheltuielile bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor locale;
            - veniturile si cheltuielile bugetelor fondurilor speciale, care se constituie si se utilizeaza potrivit reglementarilor in vigoare;
            - veniturile si cheltuielile institutiilor publice care, potrivit reglementarilor legale, se administreaza in regim extrabugetar;
            - datoria publica interna si externa, inclusiv evidenta si plata serviciului datoriei publice interne si externe;
            - alte venituri si cheltuieli ale sectorului public, reglementate prin dispozitii legale, inclusiv drepturile de incasat si obligatiile de plata ale statului, la baza carora stau acorduri si conventii guvernamentale.
            Art. 3. -  Contul general al trezoreriei statului functioneaza la Banca Nationala a Romaniei, iar soldul activ al acestuia se formeaza din disponibilitatile trezoreriei centrale din Ministerul Finantelor si din disponibilitatile trezoreriilor din cadrul serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Finantelor.
            In judetele si in municipiul Bucuresti in care nu functioneaza inca trezorerii in cadrul serviciilor descentralizate ale Ministerului Finantelor, institutiile publice efectueaza operatiunile de incasari si plati prin contul trezoreriei statului, deschis la Banca Nationala a Romaniei pe seama bancilor comerciale cu care Ministerul Finantelor incheie conventii corespunzatoare.
            Soldul contului general al trezoreriei statului se cuprinde in bilantul Bancii Nationale a Romaniei.
            Art. 4. - Operatiunile de incasari si plati in trezoreria statului sunt evidentiate potrivit planului de conturi stabilit de Ministerul Finantelor, care asigura constituirea si utilizarea resurselor financiare publice in conformitate cu dispozitiile legale.
            Art. 5. - Disponibilitatile aflate in contul general al trezoreriei statului pot fi utilizate in urmatoarea ordine:
            - acoperirea temporara a deficitului din anul precedent si din anul curent al bugetului de stat;
            - acoperirea temporara a golurilor de casa, inregistrate de bugetele locale;
            - acoperirea temporara a deficitelor din anul precedent si din anul curent, inregistrate de bugetul asigurarilor sociale de stat si de bugetele fondurilor speciale;
            - efectuarea de plasamente financiare, pe termen scurt, prin Banca Nationala a Romaniei, care actioneaza ca agent al statului;
            - imprumuturi pe termen mediu si lung pentru finantarea si refinantarea deficitelor anuale ale bugetului de stat, pe seama disponibilitatilor pe termen mediu si lung din contravaloarea in lei a imprumuturilor externe.
            Art. 6. - Pentru disponibilitatile din contul general al trezoreriei statului, pentru care, potrivit reglementarilor legale in vigoare, exista obligatia bonificarii de dobanzi, precum si pentru plasamentele financiare pe termen scurt, efectuate prin Banca Nationala a Romaniei care actioneaza ca agent al statului, trezoreria statului plateste, respectiv incaseaza, dobanzile corespunzatoare.
            In situatiile in care dobanzile datorate trezoreriei statului pentru sumele avansate in scopul acoperirii deficitelor temporare ale bugetelor fondurilor speciale nu se pot plati si compensa, pe baza de fundamentari corespunzatoare, Guvernul poate aproba plata partiala sau totala a acestora din prevederile cuprinse in bugetul de stat pentru cheltuielile aferente dobanzilor la datoria publica.
            De asemenea, in contul general al trezoreriei statului se incaseaza dobanzile pentru sumele utilizate temporar din trezorerie la acoperirea deficiului bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si al bugetelor fondurilor speciale, precum si dobanzile la imprumuturile pe termen mediu si lung, acordate pentru finantarea si refinantarea deficitelor anuale ale bugetului de stat.
            Pentru acoperirea temporara a deficitelor bugetelor fondurilor speciale ori ale altor bugete, la care reglementarile legale prevad obligatia bonificarii de dobanzi la disponibilitati, dobanzile de incasat pentru sumele avansate temporar din trezoreria statului se pot compensa cu dobanzile de platit din trezoreria statului, in perioada urmatoare, la disponibilitatile bugetelor respective.
            Art. 7. - Nivelul ratelor pentru dobanzile bonificate la disponibilitatile depozitelor aflate in trezoreria statului, pentru care exista obligatia legala de bonificare de dobanzi, precum si termenele si conditiile de plata a dobanzilor se stabilesc prin conventii incheiate intre reprezentantii Ministerului Finantelor si ai titularilor de depozite, desemnati de institutiile respective.
            Prin aceleasi conventii se stabilesc si nivelul ratelor pentru dobanzile datorate trezoreriei statului la sumele temporar utilizate pentru acoperirea deficitelor bugetelor fondurilor speciale sau ale altor bugete, precum si termenele si conditiile de plata ori de compensare. In cazuri justificate, Ministerul Finantelor poate conveni si aproba ca stingerea obligatiei de plata a dobanzilor catre trezoreria statului - prin compensare - sa depaseasca anul curent.
            La stabilirea nivelurilor pentru ratele la dobanzile de incasat si de platit la si din trezoreria generala a statului, Ministerul Finantelor are obligatia de a se incadra in obiectivele politicii monetare a Guvernului si a Bancii Nationale a Romaniei.
            Dobanda pentru disponibilitatile trezoreriei statului, folosite la finantarea temporara a deficitului bugetului de stat din anul precedent si din anul curent, se calculeaza lunar la nivelul dobanzii medii platite de trezoreria statului pentru disponibilitatile si depozitele pastrate in contul general al trezoreriei statului si se plateste la termenul stabilit de Ministerul Finantelor.
            La disponibilitatile pastrate in contul general al trezoreriei statului, provenite din contravaloarea in lei a imprumuturilor guvernamentale externe, se aplica dobanda la nivelul taxei oficiale a scontului a Bancii Nationale a Romaniei.
            Pentru neplata in termen a ratelor scadente la imprumuturile si avansurile acordate prin trezoreria statului, a dobanzilor aferente acestora, se calculeaza si se datoreaza majorari de intarziere, prevazute de dispozitiile legale pentru neplata impozitelor si taxelor la bugetul de stat.
            Diferentele constatate la calculul dobanzilor, de incasat si de platit la si din contul general al trezoreriei statului, aferente disponibilitatilor si depozitelor in contul general al trezoreriei statului, care privesc exercitii financiare anuale anterioare exercitiului curent, se anuleaza.
            Art. 8. - Pentru sumele avansate din trezoreria statului pe baza de aprobari anterioare prezentei ordonante, Ministerul Finantelor va urmari recuperarea acestora si va propune Guvernului, spre aprobare, masuri de regularizare.
            Art. 9. - Ministerul Finantelor elaboreaza bilantul general al trezoreriei statului in structura stabilita de acesta.
            Bilantul anual, impreuna cu contul de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al trezoreriei statului se prezinta Guvernului, pentru aprobare, pana la data de 31 mai a anului urmator celui de executie.
            Art. 10. - Ministerul Finantelor elaboreaza, administreaza si executa bugetul trezoreriei statului.
Bugetul trezoreriei statului cuprinde atat la venituri, cat si la cheltuieli, dobanzile, comisioanele si majorarile de intarziere incasate, respectiv platite la si din trezoreria statului, precum si alte incasari si plati pentru operatiunile care decurg din imprumuturi, avansuri, plasamente ori din pastrarea si administrarea depozitelor in trezoreria statului.
            In cheltuielile bugetului trezoreriei statului se prevad si taxele postale pentru transmiterea in contul general al trezoreriei statului a sumelor incasate in numerar din impozite si taxe, taxele si comisioanele pentru expedierea documentelor privind operatiunile trezoreriei statului, precum si comisioanele platite bancilor comerciale si Casei de Economii si Consemnatiuni pentru operatiunile pe care acestea le executa in contul trezoreriei statului.
            Taxele si comisioanele respective se negociaza intre reprezentantii Ministerului Finantelor si cei ai unitatilor prestatoare de servicii, in care scop se incheie conventii bilaterale in care se prevad nivelul taxelor si al comisioanelor, termenele de plata, precum si conditiile in care se pot modifica conventiile respective.
            In cheltuielile bugetului trezoreriei statului se pot prevedea si cheltuieli de capital pentru achizitii de bunuri de natura mijloacelor fixe, inclusiv cele privind montarea acestora, necesare desfasurarii activitatii trezoreriei statului.
            Bugetul trezoreriei statului se intocmeste anual si se prezinta spre aprobare Guvernului, o data cu propunerile pentru proiectul bugetului de stat.
            Bugetul trezoreriei statului se poate modifica, de regula, semestrial si ori de cate ori este necesar, de catre Guvern, la propunerea justificata a Ministerului Finantelor, in functie de schimbarile intervenite in politica monetara, cu deosebire in cea a dobanzilor, de modificarile care apar in rulajele depozitelor care se pastreaza in trezoreria statului, fata de cele avute in vedere la fundamentarea si aprobarea bugetului trezoreriei statului.
            Cheltuielile totale aprobate prin bugetul trezoreriei statului reprezinta limite maxime care nu pot fi depasite. Ministerul Finantelor poate aproba, incepand cu semestrul II al fiecarui an, modificari intre pozitiile de cheltuieli cuprinse ca detalii in bugetul trezoreriei statului, in functie de modul cum evolueaza depozitele pentru care se bonifica dobanzi si de evolutia nivelului ratei dobanzilor.
            Excedentul anual rezultat din executia bugetului trezoreriei statului, ca diferenta intre veniturile incasate si platile efectuate, se reporteaza in anul imediat urmator ca resursa a trezoreriei statului si se utilizeaza, dupa scaderea creantelor trezoreriei statului devenite insolvabile, in principal, pentru serviciul datoriei publice externe.
            Guvernul, in situatii speciale si fundamentate, poate aproba ca, din excedentul rezultat din executia anuala definitiva a bugetului trezoreriei statului, sa compenseze, partial sau total, dobanzile datorate pentru disponibilitatile temporar destinate acoperirii deficitului bugetului de stat din anul precedent si din anul curent, precum si imprumuturile temporare si dobanzile aferente acestor imprumuturi acordate bugetelor fondurilor speciale.
            Art. 11. - Creantele trezoreriei statului, rezultate din gestionarea imprumuturilor externe guvernamentale, precum si din alte operatiuni derulate prin trezoreria statului, se urmaresc si se executa in conditiile prevazute de reglementarile legale pentru creantele bugetare.
            Creantele trezoreriei statului se prescriu in termen de 10 ani de la crearea lor.
            Creantele trezoreriei statului, devenite insolvabile pe baza de hotarari definitive ale instantelor de judecata, inclusiv cheltuielile de judecata, se suporta in conditiile prevazute la art. 10 alin. 9 din prezenta ordonanta.
            Art. 12. - Efectuarea de catre institutiile publice de incasari si plati in conturi deschise in afara contului general al trezoreriei statului ori in alte conturi decat cele stabilite prin prezenta ordonanta constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 600.000 lei la 2.000.000 lei, limite care se pot actualiza prin hotarare a Guvernului.
            Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de catre persoanele imputernicite in acest scop de Ministerul Finantelor.
            Contraventiilor prevazute la alin. 1 li se aplica prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25-27.
            Art. 13. - In termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Ministerul Finantelor va elabora si va transmite tuturor institutiilor interesate instructiuni privind functionarea trezoreriei statului.

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIE Nr. 53 din 19 martie 1998
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3301, 3302, 3303 si ale art. 3304
din Codul de procedura civila

            Ioan Muraru - presedinte
            Costica Bulai - judecator
            Viorel Mihai Ciobanu - judecator
            Mihai Constantinescu - judecator
            Nicolae Popa - judecator
            Lucian Stangu - judecator
            Florin Bucur Vasilescu - judecator
            Romul Petru Vonica - judecator
            Victor Dan Zlatescu - judecator
            Paula C. Pantea - procuror
            Anisoara Sandu-Dragu - magistrat-asistent

                  Pe rol, pronuntarea asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3301, 3302, 3303 si ale art. 3304 din Codul de procedura civila, invocata de Trofin Petre in Dosarul nr. 1.144/1997 al Curtii Supreme de Justitie - Sectia civila.

Dezbaterile au avut loc in sedinta din data de 10 martie 1998, in prezenta reprezentantului Ministerului Public si in lipsa partilor legal citate, fiind consemnate in incheierea de la acea data, cand Curtea, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea pentru data de 17 martie 1998 si apoi pentru data de 19 martie 1998.
            CURTEA,
            avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
            Curtea Suprema de Justitie - Sectia civila, prin Incheierea din 19 noiembrie 1997, a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a art. 3301, 3302, 3303 si ale art. 3304  din Codul de procedura civila, ridicata de Trofin Petre.
In motivarea exceptiei se sustine ca dispozitiile atacate constituie o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat, precum si a principiului autoritatii lucrului judecat si al "autonomiei sistemului jurisdictional"; de asemenea, considera ca "este o profunda inegalitate in tratarea participantilor la proces, si anume intre partile propriu-zise si Parchet, ceea ce este de natura a incalca prevederile Constitutiei".
            Exprimandu-si opinia, instanta de judecata apreciaza ca exceptia este neintemeiata.
            In scopul solutionarii cauzei, conform prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 138/1997, s-au solicitat puncte de vedere presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
            In punctul de vedere al Guvernului se apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate nu este intemeiata, avand in vedere practica Curtii.
            Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.
            CURTEA,
            examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale atacate, raportate la prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 47/1992, republicata, Curtea este competenta sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate invocata.
            Curtea s-a pronuntat cu privire la constitutionalitatea dispozitiilor art. 3302, 3303 si ale art. 3304 din Codul de procedura civila, prin Decizia nr. 73 din 4 iunie 1996, ramasa definitiva prin Decizia nr. 96 din 24 septembrie 1996, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 251 din 17 octombrie 1996 si, respectiv, nr. 255 din 22 octombrie 1996, si a constatat, pe de o parte, ca prevederile art. 3302 alin. 2, art. 3303 si ale art. 3304 din Codul de procedura civila sunt constitutionale, iar pe de alta parte, a admis exceptia de neconstitutionalitate a art. 3302 alin. 1 din Codul de procedura civila.
            Avand in vedere ca un text declarat neconstitutional nu mai poate face obiectul unei noi exceptii de neconstitutionalitate, potrivit prevederilor art. 23 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, exceptia vizand dispozitiile art. 3302 alin. 1 din Codul de procedura civila urmeaza sa fie respinsa ca inadmisibila.
            Totodata, exceptia privind dispozitiile art. 3302 alin. 2, ale art. 3303, precum si ale art. 3304 din Codul de procedura civila urmeaza sa fie respinsa, intrucat nu au intervenit elemente noi care sa schimbe practica jurisdictionala a Curtii Constitutionale.
            In ceea ce priveste dispozitiile art. 3301 din Codul de procedura civila, Curtea constata ca acestea au fost modificate prin Legea nr. 17/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 26 din 18 februarie 1997, in sensul ca recursul in anulare nu poate fi declarat oricand de procurorul general, ci numai in cadrul unui termen de sase luni, care incepe sa curga de la data cand hotararea judecatoreasca a ramas irevocabila, pentru motivul prevazut la art. 330 pct. 1, sau de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare, pentru motivul prevazut la pct. 2.
            Rezulta asadar ca, fiind instituit termenul de exercitare a acestei cai de atac, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3301 din Codul de procedura civila a ramas fara obiect.
            In acest sens s-a pronuntat Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 37 din 25 februarie 1997, definitiva, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 64 din 15 aprilie 1997.
            Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata,
            CURTEA
            In numele legii
            DECIDE: 
            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3301, 3302, 3303 si ale art. 3304 din Codul de procedura civila, ridicata de Trofin Petre in Dosarul nr. 1.144/1997 al Curtii Supreme de Justitie - Sectia civila. Definitiva.
            Pronuntata in sedinta publica din 19 martie 1998.

PRESEdinTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
prof. univ. dr. IOAN MURARU
Magistrat-asistent,
Anisoara Sandu-Dragu