MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
 Anul IX - Nr. 108     LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 30 mai 1997

SUMAR

 DECRETE SI LEGI

           192. - Decret privind supunerea spre ratificare  Parlamentului a Acordului prin care s-a convenit aderarea României la Acordul central european de comert liber (C.E.F.T.A.), Cracovia, 21 decembrie 1992, semnat la Bucuresti la 12 aprilie 1997

           90. - Lege pentru ratificarea Acordului prin care s-a convenit aderarea României la Acordul central european de comert liber (C.E.F.T.A.), Cracovia, 21 decembrie 1992, semnat la Bucuresti la 12 aprilie 1997

            Acord privind aderarea României la Acordul central european de comert liber (C.E.F.T.A.)

           201. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului prin care s-a convenit aderarea României la Acordul central european de comert liber (C.E.F.T.A.), Cracovia, 21 decembrie 1992 semnat la Bucuresti la 12 aprilie 1997

 HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           234. - Hotãrâre pentru abrogarea Hotãrârii Guvernului nr. 540/1996 privind înfiintarea Societãtii Comerciale "compania românã de petrol" - S.A.

           239. - Hotãrâre privind stabilirea nivelului maxim al pretului la care energia termicã poate fi livratã populatiei

           240. - Hotãrâre privind stabilirea preturilor, tarifelor si adaosurilor comerciale maximale la unele produse si servicii reglementate potrivit Legii concurentei nr. 21/1996, a impozitului pe titei si gaze din productia internã si a modului de reglementare a cheltuielilor necesare realizãrii, dezvoltãrii si modernizãrii productiei la produsele respective

            241. - Hotãrâre privind transmiterea unor imobile, situate în judetul Constanta, în administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

            243. - Hotãrâre privind organizarea seminarului international cu tema "Perspectivele cooperãrii între tãrile CEMN si MERCOSUR"

DECRETE SI LEGI

PRESEdinTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului
prin care s-a convenit aderarea României la Acordul central
european de comert liber (C.E.F.T.A.), Cracovia,
21 decembrie 1992, semnat la Bucuresti la 12 aprilie 1997

            În temeiul art. 91 alin. (1) si al art. 99 din Constitutia României, precum si al art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului României Acordul prin care s-a convenit aderarea României la Acordul central european de comert liber (C.E.F.T.A.), Cracovia, 21 decembrie 1992, semnat la Bucuresti la 12 aprilie 1997, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României.

PRESEdinTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

           În temeiul art. 99 alin. (2)
din Constitutia României,
contrasemnãm acest decret.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Bucuresti, 14 mai 1997.
Nr. 192.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

L E G E
pentru ratificarea Acordului prin care s-a convenit
aderarea României la Acordul central european de comert
liber (C.E.F.T.A.), Cracovia, 21 decembrie 1992,
semnat la Bucuresti la 12 aprilie 1997

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se ratificã Acordul prin care s-a convenit aderarea României la Acordul central european de comert liber (C.E.F.T.A.), Cracovia, 21 decembrie 1992, semnat la Bucuresti la 12 aprilie 1997.

            Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 20 mai 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEdinTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

            Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 27 mai 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEdinTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VASILE LUPU

Bucuresti, 29 mai 1997.
Nr. 90.

A C O R D
privind aderarea României la Acordul central european de comert liber*)

            România, pe de o parte, si Republica Cehã, Republica Ungarã, Republica Polonia, Republica Slovacã si Republica Slovenia, pe de altã parte, denumite în continuare pãrti,
            reafirmând atasamentul lor la principiile economiei de piatã, care constituie baza relatiilor lor,
            analizând dezvoltarea pozitivã a cooperãrii economice reciproce dintre pãrti,
            dorind sã contribuie la procesul de integrare în Europa prin extinderea Acordului central european de comert liber,
            având în vedere declaratiile fãcute de primii-ministri la 25 noiembrie 1994 la Poznan, la 11 septembrie 1995 la Brno si la 13 septembrie 1996 la Jasna,
            evocând cererea oficialã a României din 10 aprilie 1996 de aderare la Acordul central european de comert liber,
            luând în considerare Acordul de amendare a Acordului central european de comert liber, semnat la Brno la 11 septembrie 1995,
            actionând în conformitate cu prevederile art. 39 din Acordul central european de comert liber,
            au convenit urmãtoarele:

ARTICOLUL 1

            România va adera la Acordul central european de comert liber.

ARTICOLUL 2

            România va accepta Acordul central european de comert liber cu toate amendamentele sale, semnate înaintea încheierii acestui acord de aderare, si îl va aplica pe deplin, conform prevederilor acestui acord.

ARTICOLUL 3

            Referirile, din Acordul central european de comert liber, la pãrtile sale si acolo unde toate statele sunt explicit mentionate vor fi întelese ca incluzând România.

ARTICOLUL 4

            Taxa de bazã la care se referã paragraful 1 al art. 4 din Acordul central european de comert liber, în cazul României, va fi taxa vamalã la nivelul natiunii celei mai favorizate, aplicabilã la 1 ianuarie 1993.

ARTICOLUL 5

            1. Pentru implementarea prevederilor paragrafului 2 al art. 3 din Acordul central european de comert liber, protocoalele nr. 14, 15, 16 si 17 la Acordul central european de comert liber vor fi astfel stabilite si anexate la acest acord.
            2. Prevederile privind eliminarea taxelor vamale la importurile dintre:
            - România, pe de o parte, si Republica Cehã si Republica Slovacã, pe de altã parte, se regãsesc în Protocolul nr. 14;
            - România, pe de o parte, si Republica Ungarã, pe de altã parte, se regãsesc în Protocolul nr. 15;
            - România, pe de o parte, si Republica Polonia, pe de altã parte, se regãsesc în Protocolul nr. 16;
            - România, pe de o parte, si Republica Slovenia, pe de altã parte, se regãsesc în Protocolul nr. 17.

ARTICOLUL 6

            1. Pentru implementarea prevederilor paragrafului 1 al art. 12 din Acordul central european de comert liber, protocoalele nr. 18, 19, 20 si 21 la Acordul central european de comert liber sunt astfel stabilite si anexate la acest acord.
            2. Prevederile privind acordarea concesiilor agricole reciproce dintre:
            - România, pe de o parte, si Republica Cehã si Republica Slovacã, pe de altã parte, se regãsesc în Protocolul nr. 18;
            - România, pe de o parte, si Republica Ungarã, pe de altã parte, se regãsesc în Protocolul nr. 19;
            - România, pe de o parte, si Republica Polonia, pe de altã parte, se regãsesc în Protocolul nr. 20;
            - România, pe de o parte, si Republica Slovenia, pe de altã parte, se regãsesc în Protocolul nr. 21.

ARTICOLUL 7

            Prevederile paragrafului 2 al art. 5 si ale paragrafului 2 al art. 7 din Acordul central european de comert liber nu se vor aplica comisionului vamal de 0,25 % ad valorem, aplicat de România la importurile din si exporturile în Republica Cehã, Republica Ungarã, Republica Polonia, Republica Slovacã si Republica Slovenia. Respectivul comision va fi eliminat pânã la 31 decembrie 1997, cel mai târziu.

ARTICOLUL 8

            Restrictiile cantitative la import sau mãsurile având efect echivalent, la care se referã paragraful 2 al art. 8 din Acordul central european de comert liber si mentionate în anexele nr. III/a, III/b si III/c ale Acordului central european de comert liber, vor fi aplicate si importurilor de produse originare din România, în conditiile prevederilor anexei la art. 8 din acest acord.

ARTICOLUL 9

            În relatiile cu Republica Cehã, Republica Ungarã, Republica Polonia, Republica Slovacã si Republica Slovenia, eliminarea restrictiilor cantitative la exporturile din România, prevãzute în paragraful 2 al art. 9 din Acordul central european de comert liber, nu se vor aplica produselor cuprinse în anexa la art. 9 din acest acord. Restrictiile respective vor fi eliminate pânã la 31 decembrie 1997.

ARTICOLUL 10

            Pentru realizarea obiectivelor acestui acord, se întelege cã prevederile Protocolului nr. 7 la Acordul central european de comert liber, privind definirea conceptului de "produse originare" si metodele de cooperare administrativã, se vor aplica si produselor originare din România, în conditiile prevederilor anexei la art. 10 din acest acord.

ARTICOLUL 11

             Referirile la cooperarea în domeniul administratiei vamale, din paragraful 2 al art. 16 din Acordul central european de comert liber, vor fi întelese în sensul cã asistenta reciprocã dintre autoritãtile administrative vamale ale României, pe de o parte, si cele ale Republicii Cehe si Republicii Slovace, pe de altã parte, va avea loc în conformitate cu prevederile anexei la art. 11 din acest acord.

ARTICOLUL 12

            1. În relatiile dintre România, pe de o parte, si Republica Cehã si Republica Slovacã, pe de altã parte, referirile la achizitiile guvernamentale din art. 24 al Acordului central european de comert liber vor fi întelese ca achizitii publice, iar perioada mentionatã în paragraful 2 al art. 24 se va încheia la 31 decembrie 1998, cel mai târziu.
            2. S-a convenit ca, în conformitate cu paragraful 3 al art. 24 din Acordul central european de comert liber, în Comitetul mixt sã aibã loc consultãri privind extinderea la alte pãrti a tratamentului prevãzut în paragraful 1.

ARTICOLUL 13

            Acest acord va constitui parte integrantã a Acordului central european de comert liber.

ARTICOLUL 14

            1. Acest acord va intra în vigoare în a 30-a zi dupã primirea de cãtre depozitar a ultimei notificãri din partea României si a pãrtilor la Acordul central european de comert liber privind încheierea procedurilor necesare în acest scop.
            2. Depozitarul, fãrã nici o amânare, va notifica tuturor pãrtilor încheierea procedurilor necesare pentru intrarea în vigoare a acestui acord.
            3. Pânã la intrarea în vigoare a prezentului acord, conform paragrafului 1 al acestui articol, Republica Cehã, Republica Ungarã, Republica Polonia, Republica Slovacã si Republica Slovenia vor aplica provizoriu acest acord începând cu data de 1 iulie 1997, cu conditia ca România sã notifice celorlalte pãrti, înainte de 1 iunie 1997, cã au fost îndeplinite conditiile sale legale interne pentru intrarea în vigoare a acestui acord si cã el îl va aplica începând cu data de 1 iulie 1997.
            4. Începând cu data intrãrii în vigoare a acestui acord, acordurile de comert liber încheiate între:
            - România si Republica Cehã, semnat la Praga la 24 octombrie 1994,
            - România si Republica Slovacã, semnat la Bucuresti la 11 noiembrie 1994,
            prin consimtãmântul reciproc al pãrtilor interesate, exprimat în acest acord, îsi vor înceta valabilitatea.
            5. De la data aplicãrii provizorii a acestui acord, acordurile de comert liber, mentionate în paragraful 4 al acestui articol, nu se vor mai aplica între pãrtile lor contractante.
            Drept mãrturie, plenipotentiarii subsemnati, fiind deplin autorizati în acest scop, au semnat acest acord.
            Încheiat la Bucuresti la 12 aprilie 1997, într-un singur exemplar original în limba englezã, care va fi depozitat la Guvernul Republicii Polonia. Depozitarul va transmite copii autentificate tuturor pãrtilor.

            România
            Republica Cehã
            Republica Ungarã
 

Republica Polonia
Republica Slovacã
Republica Slovenia
 N O T Ã:
Protocoalele si anexele la acord se publicã ulterior.

PRESEdinTELE ROMÂNIEI

D E C R E T
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului
prin care s-a convenit aderarea României la Acordul central
european de comert liber (C.E.F.T.A.), Cracovia,
21 decembrie 1992, semnat la Bucuresti la 12 aprilie 1997

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru ratificarea Acordului prin care s-a convenit aderarea României la Acordul central european de comert liber (C.E.F.T.A.), Cracovia, 21 decembrie 1992, semnat la Bucuresti la 12 aprilie 1997, si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEdinTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 29 mai 1997.
Nr. 201.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ã R Â R E
pentru abrogarea Hotãrârii Guvernului nr. 540/1996
privind înfiintarea Societãtii Comerciale "compania românã de petrol" - S.A.

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Art. 1. - Hotãrârea Guvernului nr. 540/1996 privind înfiintarea Societãtii Comerciale "Compania Românã de Petrol" - S.A., publicatã în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 146 din 11 iulie 1996 se abrogã.
           Art. 2. - În termen de 5 zile de la data publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României, presedintele Consiliului de administratie al Societãtii Comerciale "compania românã de petrol" - S.A. va convoca adunarea generalã extraordinarã a actionarilor pentru a hotãrî, conform mandatului special prealabil acordat fiecãrui reprezentant de cãtre organul care l-a numit în adunarea generalã a actionarilor, cu privire la modul de reorganizare a respectivei societãti comerciale si de regularizare a influentelor economico-financiare rezultate din operatiunile efectuate de aceasta în legãturã cu societãtile comerciale cuprinse în anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 540/1996.
           Art. 3. - Pânã la data de 30 iunie 1997, Guvernul va reglementa, prin hotãrâre, la propunerea comunã a Fondului Proprietãtii de Stat si Agentiei Nationale pentru Privatizare, modul de solutionare a problemelor în legãturã cu actionarii, persoane fizice, la Societatea Comercialã "Compania Românã de Petrol" - S.A., care au dobândit aceastã calitate prin alocarea actiunilor în urma efectuãrii schimbului carnetelor cu certificate de proprietate si al cupoanelor nominative de privatizare subscrise de acestia în temeiul Legii nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare.
           Art. 4. - (1) Începând cu data de 1 iulie 1997, societãtile comerciale cuprinse în anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 540/1996 îsi vor desfãsura activitatea în mod independent si vor fi supuse regimului de privatizare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
            (2) Fondul Proprietãtii de Stat va nominaliza reprezentanti în adunãrile generale ale actionarilor de la societãtile comerciale prevãzute la alineatul precedent, proportional cu cota de capital social detinutã de stat.
           Art. 5. - Prezenta hotãrâre intrã în vigoare la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României, cu exceptia prevederilor art. 1 si 4, care sunt aplicabile începând cu data de 1 iulie 1997.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul industriei si comertului,
Cãlin Popescu-Tãriceanu
Ministru de stat, ministrul finantelor,
Mircea Ciumara
Ministru de stat, ministrul reformei,
Ulm Spineanu
Presedintele Consiliului de administratie al Fondului
Proprietãtii de Stat,
Sorin Dimitriu

Bucuresti, 19 mai 1997.
Nr. 234.

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ã R Â R E
privind stabilirea nivelului maxim al pretului la care energia termicã poate fi livratã populatiei

            În temeiul art. 4 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, în scopul protejãrii populatiei fatã de efectele cresterii pretului energiei termice, în conditiile în care pe piata specificã nu existã concurentã,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e:

           Art. 1. - (1) Nivelul maxim al pretului la care energia termicã poate fi livratã populatiei se stabileste la 62.000 lei/Gcal, cuprinzând atât pretul producãtorului, cât si tariful pentru distributie.
            (2) Agentii economici, precum si serviciile publice de specialitate ale consiliilor locale organizate în temeiul Ordonantei Guvernului nr. 69/1994, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 135/1994 si republicatã, la care, prin cumularea pretului producãtorului cu tarifele pentru distributie, se depãseste nivelul stabilit la alin. (1), vor regulariza diferentele cu bugetele locale, prin distribuitorii de energie termicã.
            (3) Pentru energia termicã livratã de Regia Autonomã de Electricitate "renel", regularizarea diferentelor fatã de
nivelul maxim prevãzut la alin. (1) se face , numai pentru distributie, în conditiile alin. (2).
           Art. 2. - Dispozitiile prezentei hotãrâri se aplicã începând cu luna mai 1997. Hotãrârea Guvernului nr. 541/1996 privind, nivelul maxim al pretului la energia termicã livratã populatiei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 8 iulie 1996, se abrogã.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemneazã:
Oficiul Concurentei,
Constantin Prigoreanu,
subsecretar de stat
p. Ministru de stat, ministrul finantelor,
Corneliu Gorcea,
secretar de stat
Ministru de stat, ministrul industriei si comertului,
Cãlin Popescu-Tãriceanu

Bucuresti, 29 mai 1997.
Nr. 239.

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ã R Â R E
privind stabilirea preturilor, tarifelor si adaosurilor comerciale maximale la unele produse
si servicii reglementate potrivit Legii concurentei nr. 21/1996, a impozitului pe titei si gaze
din productia internã si a modului de reglementare a cheltuielilor necesare realizãrii,
dezvoltãrii si modernizãrii productiei la produsele respective

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Art. 1. - (1) Se stabilesc limitele maxime ale preturilor, tarifelor si adaosurilor comerciale pentru materiile prime si derivatele acestora, în conditiile art. 4 alin. (2) si (3) din Legea concurentei nr. 21/1996, prevãzute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            (2) Supravegherea si controlul preturilor pentru produsele subventionate prevãzute în anexa nr. 1 se vor efectua pânã la data de 31 decembrie 1997, iar pentru preturile, tarifele si adaosurile comerciale la produsele prevãzute în anexa nr. 2, pânã la data de 31 august 1997.
            (3) În limita preturilor, tarifelor si adaosurilor comerciale maximale prevãzute în anexele nr. 1 si 2, agentii economici producãtori, distribuitori, angrosisti si detailisti pot practica preturi, tarife si adaosuri comerciale sub aceste niveluri, în conditii de rentabilitate si concurentã.
           Art. 2. - (1) Preturile, tarifele si adaosurile comerciale maximale prevãzute în anexele la prezenta hotãrâre se ajusteazã lunar, dacã valoarea parametrului de ajustare, respectiv cursul de schimb al dolarului S.U.A., comunicat de Banca Nationalã a României, va determina o influentã mai mare si, respectiv, mai micã de 5 % fatã de nivelul în vigoare la ultima modificare de pret.
            (2) Ajustarea preturilor, tarifelor si adaosurilor comerciale, efectuatã potrivit alineatului precedent, este valabilã începând cu data de întâi a lunii urmãtoare perioadei în care s-au înregistrat influentele determinate de evolutia parametrului de ajustare.
            (3) Ajustarea preturilor, tarifelor si adaosurilor comerciale pentru produsele cuprinse în anexele nr. 1 si 2 se face, la propunerile agentilor economici, de cãtre Ministerul Industriei si Comertului si Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale, cu avizul Oficiului Concurentei.
           Art. 3. - (1) Depãsirea nivelului maxim al preturilor, tarifelor si adaosurilor comerciale, prevãzut în anexele nr. 1 si 2 la prezenta hotãrâre, sau a celui ajustat constituie contraventie, dacã fapta nu este sãvârsitã în astfel de conditii încât sã fie consideratã, potrivit legii penale, infractiune si se sanctioneazã cu amendã contraventionalã de la 1 milion lei la 10 milioane lei, conform Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 3/1997, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 69/1997, precum si cu confiscarea sumelor încasate necuvenit.
            (2) Contraventiile se constatã si se sanctioneazã de cãtre persoanele împuternicite în acest scop de Oficiul Concurentei, care vor aplica amenda si vor dispune vãrsarea la bugetul de stat a sumelor încasate necuvenit ca urmare a sãvârsirii contraventiei.
           Art. 4. - Se stabileste impozitul la produsele "titei" si "gaze naturale" din productia internã, astfel:
            - impozitul la titeiul din productia internã (pozitia nr. 1 din anexa nr. 2 la Legea nr. 42/1993), la nivelul de 182.500 lei/t;
            - impozitul la gazul metan, gazul de sondã, precum si la amestecul de gaze naturale din productia internã, livrate consumatorilor finali (pozitia nr. 2 din anexa nr. 2 la Legea nr. 42/1993, republicatã, cu modificãrile ulterioare), la nivelul de 73.000 lei/1.000 m3.
           Art. 5. - (1) Cheltuielile necesare completãrii surselor proprii de finantare a obiectivelor de investitii pentru asigurarea realizãrii, dezvoltãrii si modernizãrii productiei de substante minerale utile din sectorul extractiv minier, de titei si gaze naturale se stabilesc anual, prin bugetele de venituri si cheltuieli ale regiilor autonome si societãtilor comerciale de profil, coresupunzãtor cotelor cuprinse în preturile si tarifele produselor respective.
            (2) Cheltuielile de dezvoltare aferente cotelor respective, prevãzute si neutilizate în anul curent ca urmare a nefinalizãrii integrale a programului fizic si valoric de lucrãri, se reporteazã în anul urmãtor.
           Art. 6. - Prevederile Hotãrãrii Guvernului nr. 37/1997 privind mãsuri cu caracter temporar pentru combaterea cresterii excesive a preturilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 26 februarie 1997, ale Hotãrârii Guvernului nr. 92/1997 privind corectarea impozitelor prevãzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 42/1993 privind accizele la produsele din import si din tarã, precum si impozitul la titeiul din productia internã si gazele naturale, republicatã, publicatã în Monitorul 0ficial al României, Partea I, nr. 57 din 4 aprilie 1997, se abrogã, iar prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 704/1993 pentru aprobarea unor mãsuri de executare a Legii contabilitãtii nr. 82/1991 se modificã în mod corespunzãtor.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul industriei si comertului,
Cãlin Popescu-Tãriceanu
p. Ministru de stat, ministrul finantelor,
Corneliu Gorcea,
secretar de stat Oficiul Concurentei,
Constantin Prigoreanu,
subsecretar de stat

Bucuresti, 29 mai 1997.
Nr. 240.

 ANEXA Nr. 1

L I S T A
preturilor maximale reglementate potrivit art. 4 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996
(în conditiile cursului de schimb de 7.300 lei/$) 
Nr.
crt. 
Produsul
U.M.
Pretul maximal si
conditia de livrare*)
Parametrul
de ajustare
Periodicitatea
ajustãrii
1.
Lignit 
Gcal.
63.948
cursul de
schimb
lunar
2.
Cãrbune brun 
Gcal.
69.681
cursul de
schimb
lunar
3.
Huilã mixtã 
Gcal.
75.501
cursul de
schimb
lunar
4.
Huilã energeticã sortatã 
Gcal.
75.501
cursul de
schimb
lunar
5.
Huilã energeticã spãlatã
Gcal.
  79.570
cursul de
schimb
lunar
6.
Huilã energeticã preparatã
Gcal.
   79.570
cursul de
schimb
lunar
  Concentrate neferoase, pretioase, radioactive si rare 
7.
Plumb decuprat
t
3.887.250
cursul de
schimb
lunar
8.
Plumb în concentrat de plumb
t
1.460.000
cursul de
schimb
lunar
9.
Zinc în concentrat de zinc
t
3.796.000
cursul de
schimb
lunar
10.
Cupru în concentrat de cupru
t
10.018.033
cursul de
schimb
lunar
11.
Aur în nãmol
kg
71.357.500
cursul de
schimb
lunar
12.
Aur în amalgam
kg
78.353.333
cursul de
schimb
lunar
13.
Aur în concentrat aurifer 
kg
50.370.000
cursul de
schimb
lunar
14.
Aur în concentrat de neferoase
kg
32.798.900
cursul de
schimb
lunar
15.
Aur în concentrat aluvionar 
kg
71.357.500
cursul de
schimb
lunar
16.
Argint în nãmol
kg
707.188
cursul de
schimb
lunar
17.
Argint fn amalgam 
kg
735.475
cursul de
schimb
lunar
18.
 Argint în concentrat aurifer
kg
511.000
cursul de
schimb
lunar
19.
Argint în concentrat de neferoase
kg
511.000
cursul de
schimb
lunar
20.
Bauxitã tip Dobresti
t
250.254
cursul de
schimb
lunar
21.
Uraniu în concentrat 
kg
800.600
cursul de
schimb
lunar
22.
Uraniu în octoxid de uraniu
kg
1.005.800 
cursul de
schimb
lunar
23.
Uraniu în dioxid de uraniu
kg
1.037.300
cursul de
schimb
lunar
24.
Concentrat de ilmenit cu 45 % TiO2
t
1.927.220
cursul de
schimb
lunar
25.
Concentrat de ilmenit cu 35 % TiO2
t
1.547.200
cursul de
schimb
lunar
26.
Concentrat de zirconiu cu 60 % ZrO2
t
1.357.200
cursul de
schimb
lunar
27.
Bisulfurã de molibden
kg
115.530
cursul de
schimb
lunar
28.
Trioxid de molibden
kg
119.710
cursul de
schimb
lunar
29.
Molibdat de fier
kg
79.000
cursul de
schimb
lunar
30.
Sulf  tehnic
t
468.000
cursul de
schimb
lunar
*) Franco producãtor