pagina a IV-a
 
ANEXA Nr. 2
la N.R.V. 8
 
LISTA MINIMALÃ
 
TARA
VALUTA
ACRONIM
COD TARÃ/VALUTÃ
Austria Siling austriac
ATS
040
Australia Dolar australian
AUD
036
Belgia Franc belgian
BEF
056
Canada Dolar canadian
CAD
124
Elvetia Franc elvetian
CHF
756
Germania Marcã germanã
DEM
276
Danemarca Coroanã danezã
DKK
208
Egipt Lirã egipteanã
EGP
818
Spania Pesetã spaniolã
ESP
724
Finlanda Marcã finlandezã
FIM
246
Franta Franc francez
FRF
250
Marea Britanie Lirã sterlinã
GBP
826
Grecia Drahmã greceascã
GRD
300
Irlanda Lirã irlandezã
IEP
372
Italia Lirã italianã
ITL
380
Japonia Yen japonez
JPY
392
Republica Moldova Leu moldovenesc
MDL
498
Olanda Gulden olandez
NLG
528
Norvegia Coroanã norvegianã
NOK
578
Portugalia Escudo portughez
PTE
620
România Leu românesc
ROL
642
Suedia Coroanã suedezã
SEK
752
Rusia Rublã
RUR
643
Turcia Lirã turceascã
TRL
792
Statele Unite Dolar SUA
USD
840
  DST
XDR
752
  ECU
XEU
954
 
NORME
privind controlul valutar asupra încasãrilor din exporturi si din celelalte operatiuni cu strãinãtatea - N.R.V.9
 
            1. Persoanele juridice autorizate în conditiile legii sã efectueze operatiuni cu strãinãtatea sunt obligate sã încaseze în termenele prevãzute prin dispozitii legale sumele în valutã convertibilã sau în lei aferente acestor operatiuni în conturile lor la bãnci.
            2. Bãncile prin care se deruleazã operatiunile si tranzactiile externe efectuate de persoanele prevãzute la pct. 1 urmãresc încasarea sumelor nete în valutã si în lei aferente operatiunilor cu strãinãtatea, pe baza documentelor prevãzute în prezentele norme.
            3. Persoanele juridice prevãzute la pct. 1, titulare ale Declaratiei vamale de export, mentionate ca atare în rubrica 2 a acesteia, pentru mãrfurile exportate/reexportate/introduse în zonele libere, precum si pentru cele care se livreazã unui nerezident fãrã pãrãsirea teritoriului vamal al României si fãrã sã se întocmeascã Declaratie vamalã de export, sunt obligate sã întocmeascã Declaratia de încasare valutarã (DIV), document cu regim special, destinat controlului asupra încasãrilor valutare, precum si necesitãtilor de monitorizare a acestora.
            4. DIV se tipãreste în seturi de 4 exemplare, având mentionate în antet seria si numãrul, folosind hârtie cu proprietãti autocopiative, de culori diferite, la Regia Autonomã "imprimeria bãncii nationale a româniei" care va asigura si distribuirea formularelor cãtre bãnci. Cele 4 exemplare sunt identice si vor avea corespunzãtor, înscrise urmãtoarele mentiuni: exemplarul nr. 1 rãmâne la unitatea bancarã; exemplarul nr. 2 se remite Bãncii Nationale a României; exemplarul nr. 3 se remite unitãtii bancare si exemplarul nr. 4 rãmâne la exportator. Bãncile vor tine o evidentã strictã a formularelor DIV preluate. Exportatorii vor primi formularele DIV de la bãnci în limita necesarului.
            5. Completarea DIV se realizeazã prin dactilografiere sau procedeu automatizat, respectiv manual, în mod lizibil, pe primul exemplar, respectând formatele predefinite, fãrã stersãturi si adãugãri, cu reproducere pe celelalte exernplare.
            Exportatorul va completa obligatoriu, prin dactilografiere sau procedeu automatizat, casetele 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, precum si casetele 6 si 11, dacã este cazul. Casetele 6 si 11 pot fi completate si manual.
            Unitatea bancarã si unitatea vamalã pot completa si manual rubricile destinate lor.
            6. Modelul, precum si instructiunile pentru completarea acestui document sunt prezentate în anexa nr. 1 la prezentele norme.
            7. Bãncile urmãresc încasarea sumelor în valutã evidentiate în formularul "declaratie de încasare valutarã" (DIV). Bãncile au obligatia sã verifice completarea corectã de cãtre exportator a casetelor formularelor DIV, care se va face în strictã concordantã cu prevederile contractelor externe ale celorlalte documente de export, inclusiv licenta de export, ale instructiunilor/normelor de aplicare a legii, prezentelor norme, precum si ale normelor valutare în vigoare.
            În mãsura în care sunt respectate cerintele de mai sus, formularele sunt acceptate la avizare de cãtre unitatea bancarã respectivã, care completeazã corespunzãtor casetele 2 si 3, cu semnãtura si stampila lucrãtorului bancar.
            8. În cazul operatiunilor de export supuse regimului licentelor emise de organele abilitate, formularele DIV vor fi vizate de unitatea bancarã numai pe baza prezentãrii de cãtre exportator a licentei de export - original, licentei de operatiune de export - copie pentru bancã si, dupã caz a licentei de import - original, respectiv a licentei de operatiune de import - copie pentru bancã.
            9. Exemplarul nr. 1 rãmâne în posesia unitãtii bancare. Exemplarele nr. 2, 3, 4 sunt prezentate organului vamal în momentul vãmuirii mãrfii.
            10. Organele vamale românesti nu vor efectua vãmuirea mãrfurilor livrate la export pentru care nu sunt prezentate exemplarele nr. 2, 3 si 4 ale DIV, vizate de unitatea bancarã respectivã si pentru care nu au fost completate casetele 6 si 11.
            Dupã verificarea respectãrii prevederilor de mai sus, organele vamale românesti vor completa caseta 12 din DIV, o vor viza în spatiul rezervat acestora (caseta 15) si vor retine exemplarul nr. 2 al formularului DIV.
            Exemplarul nr. 2 va fi remis de organul vamal, pe bazã de proces-verbal (mentionând seria si numãrul DIV), sub semnãturã, sucursalelor teritoriale ale Bãncii Nationale a României din acelasi judet, sãptãmânal, în ziua de luni a sãptãmânii urmãtoare celei în care s-a efectuat vãmuirea. La preluare se va verifica modul de completare a informatiilor în casetele 6, 11, 12 si 15. Formularele necompletate vor fi preluate numai dupã completarea acestor casete.
            11. Exportatorul va retine exemplarul nr. 4 si va depune exemplarul nr. 3 al formularului însotit de copia Declaratiei Vamale de export (DVE) la unitatea bancarã care a avizat DIV. Depunerea se va face în termenele prevãzute la pct. 17.
            12. În situatia în care marfa se livreazã unui nerezident fãrã sã pãrãseascã teritoriul vamal al României, exemplarele art. 1, 2 si 3 ale formularului DIV vor fi depuse de exportator la societatea bancarã în termen de 5 zile lucrãtoare de la data facturii externe. Exemplarele nr. 2 vor fi remise de unitatea bancarã sucursalei teritoriale a Bãncii Nationale a României din acelasi judet pe bazã de proces-verbal sub semnãturã (mentionând seria si numãrul DIV).
            13. Unitatea bancarã va tine evidenta tuturor titularilor de DIV care nu au depus exemplarul nr. 3 al DIV în termenele prevãzute la punctele 12 si 17. Lista acestora cu elementele de identificare a agentilor economici (sediu, cod fiscal, serie si numãr DIV) va fi transmisã lunar de centralele bãncilor la Banca Nationalã a României - Directia generalã operatiuni monetare, valutare si de credit, care poate sã o transmitã Ministerului Finantelor în vederea luãrii de mãsuri pentru respectarea normelor.
            14. Sucursalele Bãncii Nationale a României, care au preluat exemplarele nr. 2 ale formularelor DIV de la organele vamale, vor sorta aceste exemplare si le vor remite, a doua zi lucrãtoare, sucursalelor Bãncii Nationale a României din judetul unde îsi are sediul unitatea bancarã care a avizat DIV si care vor verifica corectitudinea completãrii informatiilor în toate casetele din exemplarele primite.
            În cazul completãrii eronate ori al necompletãrii unor casete ale exemplarului nr. 2 DIV, în termen de 2 zile lucrãtoare de la primire, se vor solicita prin fax datele corecte unitãtii bancare care a avizat DIV, astfel încât informatiile din exemplarele nr. 1, 2 si 3 ale DIV sã fie identice si complete; în acest scop unitatea bancarã respectivã va transmite prin fax datele corecte sucursalei Bãncii Nationale a României în maximum 3 zile lucrãtoare bancare, date ce vor fi atasate la exemplarul nr. 2 al DIV.
            Dupã verificarea tuturor casetelor, sucursala Bãncii Nationale a României va prelua pe calculator, în baza de date centralã, informatiile din exemplarele nr. 2 ale DIV, conform programului stabilit de Directia generalã informaticã, procesare statisticã si contabilitate. În cazul în care existã neconcordante în elementele prevãzute în caseta 1, se vor cere clarificãri în termenele de mai sus, respectând aceeasi procedurã.
            Dupã preluarea automatã a datelor, exemplarele nr. 2 ale DIV vor fi sortate si arhivate dupã serie si numãr.
            15. Lunar, unitatea bancarã va comunica sucursalei Bãncii Nationale a României din raza ei teritorialã lista formularelor DIV anulate, cu indicarea seriei si numãrului acestora, si îi vor remite DIV aferente acestei liste (exemplarele nr. 1, 3 si 4 sau toate exemplarele, dacã exportul nu s-a efectuat).
            16. În situatii exceptionale, când marfa care a trecut frontiera de stat a fost returnatã în tarã, exportatorul va solicita unitãtii bancare anularea formularului DIV, prezentând în acest scop si Declaratia vamalã de import a mãrfii respective, a cãrei fotocopie o va remite unitãtii bancare împreunã cu exemplarul nr. 4 al DIV.
            Formularele pot fi anulate prin barare, prin înscrierea mentiunii ANULAT si aplicarea stampilei de cãtre unitatea bancarã avizatoare; organul vamal va înscrie mentiunea ANULAT si va aplica stampila, în cazul în care marfa nu trece frontiera de stat sau nu corespunde informatiilor cuprinse în casetele 6 si 11.
            17. Încasarea de la extern a contravalorii mãrfurilor exportate/reexportate/introduse în zonele libere, respectiv depunerea documentelor de încasare de la extern, în cazul modalitãtilor de platã documentarã se face prin banca ce a efectuat avizarea declaratiilor de încasare valutarã privind exportul respectiv. Depunerea documentelor la încasare se face în termenele prevãzute în conditiile contractuale sau în modalitatea de decontare utilizatã, respectiv maximum 5 zile lucrãtoare de la data vãmuirii pentru ordine de platã pentru incasso, garantii si maximum 21 zile pentru încasãri prin acreditive.
            18. În conformitate cu prevederile legale, banca are obligatia de a credita contul exportatorului în maximum 5 zile lucrãtoare bancare, cu data valutei la care suma a fost creditatã în contul de corespondent, sau data la care banca a luat cunostintã de creditare, debitând în acelasi timp cu sumele aferente spezelor si comisioanelor bancare. În situatia în care unitatea bancarã nu a identificat DIV corespunzãtor încasãrii, este obligatã ca în acelasi termen sã avizeze exportatorul asupra sumei încasate, solicitându-i elementele de identificare.
            19. În cazuri în care bãncile sunt creditate în conturile lor de corespondent cu sume în valutã reprezentând contravaloarea unui export/reexport/introducere de mãrfuri în zonele libere, dar exportatorul în cauzã nu a fãcut declararea exportului prin banca respectivã, se va proceda astfel:
            a) banca ce a încasat suma de la extern va solicita beneficiarului sumei sã-i comunice în scris seria si numãrul declaratiei de încasare valutarã la care se referã exportul în cauzã si banca la care s-a fãcut avizarea acestui document;
            b) pe baza comunicãrii de la lit. a) se vor confirma în scris bãncii avizatoare detaliile necesare închiderii formularului DIV.
            20. În cazul în care încasarea se realizeazã prin acreditive transferabile (conform Publicatiei 500 emise de Camera de Comert si Industrie de la Paris, revizuitã în 1993), mentionate ca atare în deschiderea acreditivului, închiderea formularului DIV respectiv se va face de cãtre banca beneficiarului principal (titularul formularului DIV), pe baza confirmãrii sumei încasate de cãtre banca beneficiarului secundar de la banca transferatoare.
            21. Exportatorul are obligatia ca în maximum 3 zile lucrãtoare de la data înstiintãrii lui de cãtre unitatea bancarã sã declare acesteia elementele de identificare ale încasãrilor, astfel încât unitatea bancarã sã poatã scoate din evidentã DIV aferente operatiunilor respective.
            22. Unitãtile bancare vor întocmi si vor transmite pe suport de hârtie, la sucursalele Bãncii Nationale a României din raza lor teritorialã, "Situatia încasãrilor din exporturi de mãrfuri (inclusiv compensãrile)" conform anexei nr. 2; situatia va include si încasãrile aferente formularelor DIV închise pe baza confirmãrii bãncii încasatoare.
            Se considerã închise DIV si în situatia în care apare o diferentã efectivã neîncasatã, reprezentând comisioane si speze bancare retinute de banca corespondentã strãinã.
            23. Banca Nationalã a României va admite ca motive de neîncasare sau neîncasare în termenele legale numai pe cele stipulate în prevederile legale în vigoare.
            24. În cazul în care DIV au fost completate initial în caseta 4 "cu încasare", iar ulterior s-a obtinut aprobarea Ministerului Industriei si Comertului pentru compensare, unitatea bancarã va raporta corespunzãtor în coloana 7, respectiv în coloana 14, indicând numãrul si data aprobãrii operatiunii emise de cãtre Ministerul Industriei si Comertului în baza dispozitiilor legale.
            Raportarea ''situatiei de mai sus se va efectua în termen de maximum 10 zile lucrãtoare de la încasarea în contul de corespondent din strãinãtate. Situatia va fi întocmitã în 3 exemplare, stampilate si semnate de conducerea unitãtii bancare respective; un exemplar se transmite la centrala bãncii cãreia îi este subordonatã, un exemplar, la sucursala Bãncii Nationale a României si un exemplar rãmâne la emitent.
            Încasãrile aferente DIV seria A se vor raporta distinct, iar cele aferente seriilor B si C pot fi raportate împreunã cu seria D.
            25. Sucursalele Bãncii Nationale a României vor prelua zilnic, în baza de date centralã, informatiile din situatia mentionatã la pct. 22.
            În cazul în care se constatã inadvertente între datele declarate în exemplarul nr. 2 DIV si cele comunicate de unitatea bancarã prin situatia de mai sus, sucursalele Bãncii Nationale a României vor întocmi liste de verificare conform anexei nr. 3, liste ce vor fi transmise în maximum 5 zile lucrãtoare unitãtii bancare respective.
            26. Unitatea bancarã care a primit lista este obligatã ca în termen de maximum 3 zile lucrãtoãre sã transmitã datele corecte la care se referã sesizarea sucursalei Bãncii Nationale a României, prin comunicare distinctã.
            27. Sucursalele Bãncii Nationale a României vor transmite o fotocopie a "Situatiei încasãrilor din exporturi de mãrfuri (inclusiv compensãrile)" aferente DIV seria A la Banca Nationalã a României - Directia generalã de informaticã, procesare statisticã si contabilitate; situatia se transmite pânã la epuizarea formularelor respective.
            28. Datele din formularele DIV vor fi accesibile Directiei generale de informaticã, procesare statisticã si contabilitate în vederea prelucrãrii acestora din punct de vedere statistic.
            Directia generalã de informaticã, procesare statisticã si contabilitate din Banca Nationalã a României elaboreazã si comunicã lunar Directiei generale operatiuni monetare, valutare si de credit urmãtoarele situatii, în vederea transmiterii la Ministerul Finantelor si Ministerul Industriei si Comertului.
            A. "situatia exporturilor neîncasate în termenele legale";
            B. "Situatia exporturilor compensate cu importuri fãrã licente eliberate de Ministerul Industriei si Comertului".
            La cererea directiilor de specialitate din Banca Nationalã a României, Directia generalã de informaticã, procesare statisticã si contabilitate va furniza situatiile statistice solicitate.
            29. În urma controlului efectuat, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat vor transmite lunar unitãtilor bancare care au avizat formularele DlV, "Situatia privind modul de respectare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 18/1994, aprobatã prin Legea nr. 12/1995", conform modelului din anexa nr. 4.
            Pe baza acestor situatii, unitãtile bancare vor opera în mod corespunzãtor în evidentele proprii si vor comunica datele respective la sucursalele Bãncii Nationale a României în raportarea transmisã conform anexei nr. 2.
            30. Urmãrirea încasãrilor sumelor în valutã, aferente executãrii de lucrãri si prestãrilor de servicii în strãinãtate, se realizeazã de cãtre bãncile prin care se deruleazã operatiunile respective, pe baza declaratiei scrise si/sau a documentelor beneficiarului sumei, respectiv a specificatiei bãncii strãine corespondente privind transferul sumelor.
            Termenele de avizare de cãtre bancã, respectiv de declarare de cãtre societatea comercialã a elementelor de identificare a sumelor sunt cele prevãzute la pct. 18 si 21.
            31. Lunar, pânã la data de 10 a lunii curente, banca va întocmi "Situatia încasãrilor în valutã aferente executãrii de lucrãri si prestãrilor de servicii în strãinãtate" pe suport de hârtie, în douã exemplare, conform anexei nr. 5. Un exemplar se transmite la Banca Nationalã a României - Directia generalã operatiuni monetare, valutare si de credit. Un exemplar rãmâne la emitent.
            32. Banca Nationalã a României - Directia generalã operatiuni monetare, valutare si de credit va transmite Ministerului Finantelor lista agentilor economici care nu au respectat termenele de încasare (repatriere) a valutei aferente operatiunilor prevãzute la pct. 30, dupã procesarea situatiei din anexa nr. 5 de cãtre Directia generalã de informaticã, procesare statisticã si contabilitate.
            33. Persoanele juridice autorizate în conditiile legii sã efectueze încasãri din operatiuni cu strãinãtatea, precum si bãncile vor asigura aducerea la îndeplinire si respectarea prevederilor din prezentele norme.
            Nerespectarea prevederilor de mai sus se sanctioneazã potrivit legii.
            34. La data intrãrii în vigoare a prezentelor norme îsi înceteazã valabilitatea formularele DIV seriile A, B si C care nu au fost vizate de unitatea bancarã si de unitatea vamalã.
            35. La datã intrãrii în vigoare a prezentelor norme se abrogã:
            1. Normele nr. V/32/1 de control valutar asupra încasãrilor din activitatea de export, emise de Banca Nationalã a României la 10 ianuarie 1992 si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 30 ianuarie 1992;
            2. Circulara nr. 28 de completare a prevederilor Normelor Bãncii Nationale a României nr. V/32/1 din 10 ianuarie 1992, emisã de Banca Nationalã a României la 13 noiembrie 1992;
            3. Circulara nr. 10 privind completãri ale Normei Bãncii Nationale a României nr. V/32/1 din 10 ianuarie 1992 de control valutar asupra încasãrilor din activitatea de export, emisã de Banca Nationalã a României la 5 martie 1993;
            4. Circulara nr. 13 privind controlul valutar asupra încasãrilor din activitatea de export în conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 18 din 21 ianuarie 1994, emisã de Banca Nationalã a României la 5 aprilie 1994 si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 25 aprilie 1994, precum si orice alte dispozitii contrare.