pagina a III-a
 
NORME
privind efectuarea plãtilor externe pentru importurile de mãrfuri, executarea de lucrãri
si prestãrile de servicii - N.R.V. 4
 
            Bãncile vor asigura controlul bancar în cazul plãtilor externe în valutã si în lei, efectuate în conformitate cu prevederile regulamentului si ale prezentelor norme; plãtile externe sunt cele efectuate de rezidenti în favoarea nerezidentilor.
 
            1. În cazul plãtilor în avans pe bazã de ordin de platã
 
            1.1. Bãncile vor executa ordinele de platã la extern în avans, pentru importuri de mãrfuri, executãri de lucrãri si prestãri servicii dispuse prin formularul "DISPOZITIE DE PLATÃ VALUTARÃ EXTERNÃ" (dpve) sau formularul "CERERE DE DESCHIDERE ACREDITIV" (CDA), pe bazã de documente, respectiv contractul extern sau orice alt document cu o astfel de valoare. Bãncile vor urmãri justificarea realizãrii importurilor, executãrii lucrãrilor si prestãrii serviciilor, respectiv a repatrierii valutei în cazul plãtilor în avans pentru care nu s-a livrat marfa, nu s-a executat lucrarea sau nu s-a prestat serviciul.
            1.2. Persoanele rezidente, care dispun efectuarea de plãti externe reprezentând avansuri pentru importuri de mãrfuri, inclusiv importuri temporare (leasing), executãri de lucrãri si prestãri servicii, au obligatia ca, în cel mult 15 zile calendaristice de la intrarea mãrfii pe teritoriul României, inclusiv în zonele libere, executãrii lucrãrii ori prestãrii serviciului, sã prezinte spre justificare, bãncii prin care s-a efectuat plata avansului la extern documentele care fac dovada realizãrii importului în cauzã, executãrii lucrãrii sau prestãrii serviciului. Între aceste documente vor fi incluse, în mod obligatoriu, factura externã si documentul care sã ateste intrarea mãrfurilor importate în tarã, respectiv Declaratia vamalã de import sau dupã caz, documentele specifice zonelor libere prin care se confirmã intrarea mãrfurilor importate în zona liberã si care trebuie sã precizeze denumirea mãrfii, cantitatea si valoarea acesteia (proces-verbal etc.) si sã fie vizate de administratia zonei libere în care au intrat.
            Plãtile în avans pentru importurile destinate lucrãrilor de constructii-montaj în strãinãtate se vor justifica pe baza facturii externe definitive si a documentului vamal care atestã intrarea mãrfii pe teritoriul tãrii respective; în situatia efectuãrii plãtii în avans pentru importuri din tara unde are loc lucrarea, justificarea se va realiza pe baza facturii externe definitive si a documentului care atestã receptia mãrfii. Justificarea plãtii în avans pentru executarea de lucrãri sau prestarea de servicii se face pe baza facturii externe definitive ori a altui document justificativ specific.
            În cazul plãtilor externe în avans pentru importuri pentru care nu s-a livrat marfa, nu s-a executat lucrarea, nu s-a prestat serviciul în termenul contractual prevazut ori nu s-a restituit avansul plãtit, repatrierea sumelor, respectiv justificarea avansurilor cu documentele mentionate, se va efectua în maximum 15 zile calendaristice calculate de la data ultimului termen contractual de livrare, de executare sau de prestare.
            În situatia în care în documentele mentionate mai sus nu este stabilit un termen de livrare, executare sau prestare, termenul maxim de justificare a avansului va fi de 90 de zile calendaristice de la data plãtii externe în avans.
            În anumite situatii (confiscãri în favoarea statului de cãtre organele abilitate, marfã lipsã cantitãtiv înainte de vãmuire, dar intratã pe teritoriul României) se vor lua în considerare, în vederea justificãrii plãtii în avans, documentele emise în acest sens de organele respective.
            1.3. Sumele plãtite în avans, nejustificate cu documente de cãtre persoanele rezidente în termenele stabilite la pct. 1.2 sau nerepatriate sunt asimilate sumelor în valutã nerepatriate si se aplicã sanctiunile prevãzute de lege. Nu se aplicã sanctiunile mentionate pentru sumele în avans nejustificate ori nerepatriate aflate în litigiu, pentru care au început procedurile judiciare, în termenele prevãzute la pct. 1.2, precum si pentru cazurile de fortã majorã confirmate de organe competente.
            În cazul returnãrii mãrfii pentru care s-a efectuat justificarea plãtii în avans, persoanele rezidente sunt obligate sã justifice avansul achitat în termen de 45 de zile calendaristice de la data iesirii mãrfii returnate prin frontiera vamalã.
 
        2. În cazul plãtilor în cadrul acreditivelor documentare domiciliate în România si al scrisorilor de garantie bancarã
 
            2.1. Bãncile vor efectua plãtile pentru aceste importuri pe baza documentelor prevãzute în acreditive care sã asigure livrarea mãrfii pe teritoriul României, din care, în mod obligatoriu, factura externã si documentul de transport (scrisoare de trãsurã, conosament maritim sau fluvial, fracht aerian etc.); în cazul achizitiilor destinate lucrãrilor efectuate în strãinãtate, plata se va efectua în baza acelorasi documente (factura externã si documentul de transport) ori a facturii externe si documentului care atestã receptia mãrfii în cazul achizitiilor realizate în tara respectivã; în situatia efectuãrii de lucrãri si prestãri de servicii, plata externã se va efectua pe baza documentelor ce atestã efectuarea lucrãrii ori prestarea serviciului.
            2.2. În cazul în care acreditivele documentare sau scrisorile de garantie prevãd efectuarea unor plãti externe fãrã prezentarea documentelor de transport care sã ateste livrarea mãrfii pe teritoriul României (ex.: plata contra recipise de depozitare a mãrfurilor pe teritorii strãine, contra certificate de preluare spre expediere "prise en charge" sau pe baza de "letter of indemnity"), acestea vor fi considerate plãti în avans si vor fi supuse prevederilor pct. 1 din prezentele norme.
 
            3. În cazul plãtilor contra documente la incasso
 
            Plãtile externe efectuate în baza documentelor transmise la incasso vor fi efectuate de bãnci numai contra acestor documente, între care documente de transport care sã ateste livrarea mãrfii, iar în lipsa documentelor de transport, numai pe baza prezentãrii de cãtre ordonatorul plãtii a facturii externe si a Declaratiei vamale de import pentru mãrfurile intrate pe teritoriul României sau a altui document care atestã ajungerea la destinatie a mãrfii.
            În situatia efectuãrii de lucrãri si prestãri de servicii în strãinãtate, plata externã se va efectua pe baza documentelor ce atestã efectuarea lucrãrii ori prestarea serviciului.
 
            4. În cazul plãtilor prin ordin de platã a importurilor sosite/achizitiilor
 
            Bãncile vor efectua plãtile externe dispuse de ordonator, numai dupã prezentarea documentelor care sã ateste sosirea mãrfii pe teritoriul României, dintre care, în mod obligatoriu, factura externã si Declaratia vamalã de import ori a documentelor specifice zonelor libere precizate la pct. 1.2 alin. 1, emise pe numele titularului plãtilor externe; la efectuarea plãtilor externe pentru importuri/achizitii destinate lucrãrilor de constructii-montaj în strãinãtate/tarã, se va prezenta, în mod obligatoriu, factura externã si documentul vamal care sã ateste intrarea mãrfii pe teritoriul tãrii respective; în situatia când achizitia a fost realizatã din tara unde are loc lucrarea, plata externã se va efectua pe baza facturii externe si a documentului care atestã receptia mãrfii.
 
            5. În cazul plãtilor pentru mãrfuri cumpãrate pentru revânzare, fãrã tranzitarea teritoriului României
 
            5.1. În cazul în care derularea operatiunii de comert international începe printr-o platã la extern, pe baza facturii externe, aceasta va fi evidentiatã de banca respectivã ca platã în avans, justificarea acesteia fãcându-se pe baza facturii externe definitive si a documentului vamal sau a documentului care atestã intrarea/receptia mãrfii în tara de destinatie.
            5.2. În situatia în care derularea operatiunii de comert international începe prin încasarea integralã în avans de la extern, aceasta va fi evidentiatã de bancã ca încasare anticipatã pe baza contractului extern ori a facturii pro forma, iar efectuarea plãtii la extern a contravalorii mãrfii respective se va efectua pe baza facturii externe definitive.
 
            6. Reglementãri comune
 
            6.1. Plãtile externe pentru importurile de mãrfuri pot fi dispuse de persoane rezidente, îndreptãtite sã efectueze operatiuni de comert exterior prin completarea formularului DPVE/CDA, conform normelor privind circuitul acestor formulare, si care au calitatea de importatori atestatã prin înscrierea la pct. 8 din Declaratia vamalã de import si sunt titularii facturilor externe în baza cãrora efectueazã aceste plãti.
            De asemenea, formularele DPVE/CDA se utilizeazã si în cazul celorlalte categorii de plãti externe si de persoane.
            6.2. În cazul plãtilor externe aferente operatiunilor de leasing si importurilor pe credit, bãncile vor efectua plãtile dispuse numai la prezentarea autorizatiei Bãncii Nationale a României al cãrei numãr va fi înscris corespunzãtor în formularele DPVE/CDA.
            6.3. Se considerã justificate plãtile externe pentru care s-a livrat marfa, s-a executat lucrarea sau s-a prestat serviciul ori s-a repatriat suma plãtitã în avans în conditiile prevãzute la pct. 1.2.
            6.4. Bãncile vor efectua plãtile externe prevãzute în prezentele norme, pe bazã de documente originale.
            Plãtile externe ordonate de clienti pot fi efectuate de cãtre bãnci si pe baza datelor transmise prin sistem computerizat (Electronic Banking) sau alte modalitãti de.teletransmisie (fax, SWIFT etc.), urmând ca în maximum 5 zile calendaristice bãncile sã intre în posesia documentelor originale respective. În vederea efectuãrii plãtilor externe prin sistem computerizat sau prin alte modalitãti de teletransmisie, clientii vor transmite în mod obligatoriu informatiile necesare efectuãrii transferului extern prevãzute în formularele DPVE/CDA, precum si în documentele de platã.
            Acceptarea efectuãrii plãtilor în aceste conditii se va face doar pentru clientii agreati.
            6.5. Pentru toate categoriile de plãti externe prevãzute în prezentele norme, bãncile vor înscrie pe originalul documentelor ce justificã plata externã, inclusiv pe autorizatia Bãncii Nationale a României, suma si data efectuãrii plãtii externe, pe care le vor confirma cu semnãtura lucrãtorului bancar si cu stampilã.
            Bãncile vor retine la dosarele de plãti fotocopii de pe documentele originale prin care s-au justificat plãtile externe si pe care au fãcut mentiunile prevãzute în prezentele norme.
            Nerespectarea prevederilor normelor se sanctioneazã potrivit legii.
            Bãncile si ordonatorii de plãti externe vor lua mãsurile necesare pentru cunoasterea si aplicarea întocmai a prevederilor prezentelor norme.
            La data intrãrii în vigoare a prezentelor norme îsi înceteazã aplicabilitatea Normele nr. 5 privind conditiile efectuãrii plãtilor externe pentru importurile de mãrfuri si controlul bancar al acestora, emise de Banca Nationalã a României la data de 6 mai 1997 si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 11 septembrie 1997.
 
NORME
privind autorizarea deschiderii si functionãrii conturilor în strãinãtate ale rezidentilor - N.R.V.5
 
I. Emiterea autorizatiei
 
            1. Potrivit prevederilor cap. IV art. 17 din regulament, rezidentii, cu exceptiile prevãzute, pot deschide si mentine în strãinãtate conturi în valutã si/sau în moneda nationalã în conformitate cu prevederile regulamentului.
            În vederea obtinerii autorizatiei, rezidentii completeazã si depun la sucursalele Bãncii Nationale a României, în functie de sediul social al solicitantului, o documentatie în douã exemplare, respectiv o cerere-tip conform anexei la prezentele norme, însotitã de documentele care justificã necesitatea deschiderii contului în strãinãtate, dupã cum urmeazã:
            - actul constitutiv al solicitantului, conform legii, documente privind înfiintarea acestuia sau documente care atestã autorizarea activitãtii în conditiile legii;
            - dovada înregistrãrii persoanei juridice la Oficiul Registrului comertului si la Directia generalã a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteanã sau a municipiului Bucuresti sau alt act de înregistrare la organele abilitate;
            - cererea de înscriere de mentiuni pentru filialele sau sucursalele înfiintate ulterior în baza legislatiei române, dupã caz;
            - actul doveditor al înmatriculãrii sucursalelor, filialelor din strãinãtate, inclusiv traducerea autorizatã în care se mentioneazã cã sucursalele ori filialele firmelor românesti în strãinãtate nu sunt persoane juridice strãine;
            - contractele externe de prestãri de servicii si lucrãri în strãinãtate, încheiate si semnate cu partenerii strãini, inclusiv traducerea autorizatã a acestora în limba românã;
            - avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale pentru repartizarea plafonului de muncã (în cazul persoanelor juridice române care executã lucrãri în strãinãtate în tãrile cu care existã acorduri în acest sens);
            - situatia rezultatelor financiare si a obligatiilor fiscale pentru ultima lunã (trimestru), vizate de organele fiscale teritoriale;
            - declaratia pe propria rãspundere a solicitantului privind totalitatea conturilor detinute de acesta în strãinãtate;
            - orice acte sau documente justificative ale operatiunii, solicitate de cãtre Banca Nationalã a României.
            Solicitantii rãspund de autentictatea documentatiei prezentate.
            2. Poate fi autorizatã deschiderea si functionarea de conturi în strãinãtate pentru urmãtoarele situatii:
            a) organizarea si functionarea de santiere de constructii-montaj si instalatii în strãinãtate sau executarea de lucrãri si prestãri de servicii în strãinãtate;
            b) operatiuni valutare de capital prevãzute la pct. 1.17.2 din regulament;
            c) detinerea si utilizarea de disponibilitãti valutare în strãinãtate pentru care solicitantul aduce dovezi cã nu pot fi efectuate în conformitate cu prevederile valutare în vigoare;
            d) litigii între rezidentii prevãzuti la pct. 1 din prezentele norme si nerezidenti, aflate în curs de solutionare sau solutionate, precum si regularizãri cu autoritãtile financiare/judiciare din tãrile respective;
            e) înfiintarea si functionarea, cu respectarea cerintelor legislatiei române de filiale si sucursale ale rezidentilor, care nu sunt constituite ca persoane juridice în strãinãtate.
            3. Autorizatia de deschidere si functionare de conturi în strãinãtate cuprinde conditiile de functionare a contului respectiv, obligatorii pe toatã durata valabilitãtii acesteia.
            Detinãtorul autorizatiei are obligatia sã comunice Bãncii Nationale a României - Directia generalã operatiuni monetare, valutare si de credit orice modificare a conditiilor initiale de autorizare si functionare a contului, în scopul modificãrii corespunzãtoare a acesteia.
            4. Autorizatiile se emit pe termen de maximum un an, termen dupã care vor fi reînnoite la cererea rezidentilor, prezentatã cu 30 de zile înainte de data expirãrii.
            Documentatia ce se depune în vederea reînnoirii nu va mai cuprinde documentele depuse la autorizarea precedentã si care n-au suferit modificãri (statut, contracte, înregistrare la Oficiul Registrului comertului, cod fiscal etc.).
 
II. Controlul privind autorizatiile emise
 
            5. Sucursalele Bãncii Nationale a României iau în evidentã rezidentii autorizati sã aibã conturi la bãnci în strãinãtate, verificã modul de respectare a conditiilor de functionare a contului prevãzute în autorizatie, cel putin trimestrial, si raporteazã Bãncii Nationale a României - Directia generalã operatiuni monetare, valutare si de credit rezultatele verificãrii printr-un act constatator.
            Obiectivele verificãrii sunt cele referitoare la respectarea cu strictete a conditiilor de functionare a conturilor deschise în strãinãtate, prevãzute în autorizatie, precum si orice fel de nereguli constatate cu privire la disponibilitãti si utilizarea acestora contrar prevederilor autorizatiei, si regulamentului.
            6. În cazul nerespectãrii conditiilor prevãzute în autorizatie, cu exceptia prevederilor pct. 3 alin. 2 si pct. 4 din prezentele norme, sucursalele Bãncii Nationale a României stabilesc termene de remediere a acestora de cãtre detinãtorul contului în strãinãtate, în limita a 30 de zile lucrãtoare de la data constatãrii. Mãsurile luate vor fi comunicate în scris Bãncii Nationale a României, conform pct. 5 din prezentele norme.
            7. Sucursalele Bãncii Nationale a României propun Directiei generale operatiuni monetare, valutare si de credit retragerea autorizatiei în situatia în care deficientele constatate nu au fost remediate în termenul de 30 de zile lucrãtoare de la data actului constatator al organelor de control ale sucursalei.
            8. Pe baza actului constatator al sucursalei, Banca Nationalã a României - Directia generalã operatiuni monetare, valutare si de credit va retrage autorizatia, dupã caz, în urmãtoarele situatii:
            a) în cazul refuzului persoanei autorizate de a da tot concursul si de a pune la dispozitie organelor Bãncii Nationale a României actele si documentele necesare verificãrii si controlului asupra autorizatiei emise;
            b) în cazul nerespectãrii prevederilor pct. 3 alin. 2 si pct. 6 din prezentele norme.
            9. Ca urmare a retragerii autorizatiei, titularul contului care continuã sã mentinã contul în strãinãtate intrã sub incidenta prevederilor legale.
            10. Nerespectarea termenelor de repatriere a încasãrilor în valutã prevãzute în autorizatie se sanctioneazã conform prevederilor legale.
            11. Bãncile nu vor efectua operatiuni valutare în conturile bancare din strãinãtate ale rezidentilor neautorizati de Banca Nationalã a României.
 
ANEXÃ
la N.R.V.5
 
Referinta solicitantului .............................
Nr. .......................... Data .........................
CERERE DE AUTORIZARE
pentru deschiderea si functionarea unui cont în strãinãtate
 
            Denumirea/Numele..........................................................................................................
.....................................................................................................................................................
            Sediul/Adresa: judetul ................................., codul judetului* .....................................,
sectorul ...... codul sectorului* ...........................
            localitatea ...... codul postal .................................
            str. ........ nr. .......... , bl. ........... , sc. ........... , ap. ......... Codul fiscal ..............................
            Nr. de înregistrare la organele abilitate ..........................................................................
            ..........................................................................................................................................
            Conturi deschise în strãinãtate: DA/NU
            Felul activitãtii derulate prin cont ...................................................................................
            .........................................................................................................................................
            Codul activitãtii* .............................................................................................................
            Tara....................................
            Banca din strãinãtate ....................................
            Nr. contului .................................
            Tipul contului ..............................
            Valuta .......................................... Cod valutar* .................................
            Justificarea cererii de deschidere a contului:
            .........................................................................................................................................
            .........................................................................................................................................
            .........................................................................................................................................
            Alimentarea contului se va face cu:
            .........................................................................................................................................
            .........................................................................................................................................
            .........................................................................................................................................
            Plãtile din cont reprezintã:
            .........................................................................................................................................
            .........................................................................................................................................
            .........................................................................................................................................
Numele si prenumele
Semnãtura autorizatã
L.S.
            NOTÃ:
            Codurile marcate (*) nu se completeazã de cãtre solicitant.
 
NORME
privind modul de autorizare a operatiunilor valutare pe teritoriul României- N.R.V. 6
 
            1. La solicitarea persoanelor juridice si fizice prevãzute la art. 20 din regulament, Banca Nationalã a României emite autorizatii în conformitate cu prevederile prezentelor norme.
            2. În vederea obtinerii autorizatiei pentru efectuarea operatiunilor valutare, solicitantul completeazã si depune la Banca Nationalã a României - Directia generalã operatiuni monetare, valutare si de credit o cerere de autorizare-tip, conform anexei la prezentele norme, însotitã de urmãtoarele documente în fotocopie:
            a) actul constitutiv al societãtii comerciale, din care sã reiasã obiectul de activitate al societãtii si elementele de identificare a acesteia (denumire, sediu etc.);
            b) dovada înregistrãrii persoanei juridice la Oficiul Registrului comertului si la Directia generalã a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteanã sau a municipiului Bucuresti sau alt act de înregistrare la organele abilitate;
            c) autorizatia de functionare sau licenta emisã de organele abilitate, dupã caz;
            d) orice acte sau documente justificative ale operatiunii solicitate de Banca Nationalã a României.
            În baza analizei efectuate, Directia generalã operatiuni monetare, valutare si de credit va prezenta conducerii executive a Bãncii Nationale a României solicitarea de autorizare si documentatia aferentã si va transmite solicitantului, urmare deciziei conducerii executive, autorizatia sau comunicarea respingerii cererii.
            3. În situatia constatãrii încãlcãrii prevederilor autorizatiei, Banca Nationalã a României - Directia generalã operatiuni monetare, valutare si de credit va analiza abaterile si va comunica mãsuri de sanctionare, în baza deciziei conducerii executive a Bãncii Nationale a României, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
            4. Nu este necesarã autorizarea Bãncii Nationale a României pentru rezidentii care efectueazã operatiunii valutare cu rezidentii autorizati de Banca Nationalã a României pentru astfel de operatiuni.
            5. Persoanelor juridice autorizate de Banca Nationalã a României care nu comunicã în termen de 15 zile schimbarea de sediu li se retrage autorizatia, când se constatã cã persoanele juridice nu se mai aflã la sediul declarat; retragerea autorizatiei va fi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, de cãtre Banca Nationalã a României.
            6. Persoanele juridice care se încadreazã în prevederile art. 20 din regulament si care sunt autorizate de Banca Nationalã a României în temeiul prevederilor pct. 2 din Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare nr. 7(V/10.813), emis de Banca Nationalã a României la data de 18 august 1994, vor solicita reautorizarea în maximum 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament; autorizatiile pentru care nu se solicitã reautorizarea în termenul mentionat îsi pierd valabilitatea dupã expirarea acestui termen.
            Autorizatiile emise în baza aceluiasi temei, anterior intrãrii în vigoare a regulamentului, altele decât cele de la alineatul precedent, îsi pierd valabilitatea la data intrãrii în vigoare a acestuia.
 
ANEXÃ
la N.R.V.6
 
Referinta solicitantului
Nr. ............... Data ...................
 
CERERE DE AUTORIZARE
pentru operatiuni valutare efectuate pe teritoriul României
 
            Denumirea/Numele ............................................
            Tipul persoanei juridice (S.A/S.R.L./R.A./altele)
            Sediul/Adresa: .................................... judet .........................., sector ........................
            Localitatea ............................................. codul postal .................................,
            str. . ... nr. ........., bl. ....... , ap.............., sc........ , telefon ............, fax ............................ .
            Codul fiscal .............................
            Nr. de înregistrare la organele abilitate ...........................................................................
            Justificarea cererii de efectuare a operatiunilor valutare, precizarea categoriei de activitate si a operatiunii valutare ................................................................................................
            Locul prestatiei .................................................................................................................
            Sediul punctului unde se efectueazã operatiunea valutarã ..............................................
            Categoria de rezidenti cu care se efectueazã operatiunea valutarã ...............................
 
Numele si prenumele
Semnãtura autorizatã
L.S.
 
NORME
privind sumele în numerar în valutã si în moneda nationalã (leu) care pot fi introduse si scoase în/din România - N.R.V. 7
 
I. Sumele în valutã efectivã (numerar) care pot fi introduse în România
            1. În sensul prezentelor norme, prin valutã efectivã (numerar) se întelege biletele de bancã, bancnotele strãine si monedele strãine în circulatie, precum si cecurile de cãlãtorie.
            În categoria persoanelor fizice se includ si persoanele fizice care sunt reprezentante ale persoanelor juridice.
            2. Persoanele fizice pot intra în tarã cu sume în valutã efectivã (numerar) în echivalent de maximum 10.000 dolari S.U.A./persoanã/cãlãtorie, fiind obligate sã declare organelor vamale române, la solicitarea acestora, sumele în valutã efectivã (numerar) si cecurile de cãlãtorie aflate asupra lor, care depãsesc echivalentul a 10.000 dolari S.U.A.
            3. Sumele în valutã efectivã (numerar) ce depãsesc limita a 10.000 dolari S.U.A. se depun la organele vamale din punctele de trecere a frontierei de stat a României.
            Pentru aceste sume, organul vamal va întocmi o chitantã de consemnare în douã exemplare, continând elementele necesare de identificare a depunãtorului si a sumei în valutã (numele si prenumele depunãtorului, numãrul si seria pasaportului, tara care l-a eliberat, felul valutei si suma, data intrãrii, data iesirii din Romãnia). Chitanta de consemnare se dateazã si se semneazã de cãtre organul vamal care a întocmit-o si care va aplica, totodata, pe aceasta stampila sa personalã, originalul fiind înmânat depunãtorului.
            Organele vamale elibereazã sumele consemnate în punctele de control al trecerii frontierei de stat.
            Termenul maxim de eliberare a sumelor consemnate de cãtre organele vamale este de 3 ani de la data depunerii. Eliberarea sumelor consemnate se face, pe baza cererii depunãtorului, la iesirea din tarã si cu retinerea de la acesta a originalului chitantei de consemnare. Dupã acest termen sumele în cauzã se fac venit la bugetul de stat conform reglementãrilor în vigoare. Sumele consemnate nu sunt purtãtoare de dobânzi în favoarea depunãtorului.
 
II. Sumele în valutã efecfivã (numerar) care pot fi scoase din România
 
            4. Persoanele fizice pot iesi din tarã cu sume în valutã efectivã (numerar) echivalente cu maximum 10.000 dolari S.U.A./persoanã/calãtorie.
            5. La iesirea din România, persoanele fizice sunt obligate sã declare organelor vamale românesti, la solicitarea acestora, sumele în valutã efectivã (numerar) aflate asupra lor, care depãsesc echivalentul a 10.000 dolari S.U.A. si sã le depuna la organele vamale care vor întocmi chitante de consemnare pe numele titularilor, sumele urmând a fi eliberate la întoarcerea în tarã.
            Sumele neridicate în termen de 3 ani se fac venit la bugetul de stat conform reglementãrilor în vigoare.
 
III. Introducerea si scoaterea de sume în lei în/din România
 
            6. Persoanele fizice nu pot introduce sau scoate în/din România sume efective (numerar) mai mari de 500.000 lei/persoanã/cãlãtorie, cu exceptia persoanelor fizice rezidente în Republica Moldova on în România ce pot scoate si introduce din/în România cu ocazia cãlãtoriilor efectuate în cele douã tãri sume în numerar pânã la maximum 4.000.000 lei/persoanã/cãlãtorie.
            Sunt admise la introducerea/scoaterea în/din România bancnote si monede, indiferent de valoarea lor nominalã.
            7. La iesirea din România, persoanele fizice mentionate la pct. 6 de mai sus au obligatia sã declare, la solicitarea organelor vamale, sumele în lei care depãsesc plafonul de 500.000 lei, respectiv 4.000.000 lei/persoanã/cãlatorie si sã le depunã organelor vamale care vor întocmi chitanta de consemnare.
            Depunãtorilor care sunt cetãteni români sau cetãteni strãini li se restituie aceste sume la întoarcerea din cãlãtorie, respectiv cu ocazia unei noi cãlãtorii în România.
            Termenul maxim de restituire este de 3 ani. Dupã expirarea acestui termen, sumele în cauzã se fac venit la bugetul de stat.
 
IV. Alte dispozitii
 
            8. Cetãtenii strãini posesori de pasaport diplomatic sunt scutiti de obligatiile prevãzute în prezentele norme, cu exceptia prevederilor referitoare la introducerea si scoaterea de sume în lei din România.
            9. Sumele în valutã si/sau în lei nedeclarate organelor vamale, pe care le au asupra lor persoanele fizice la intrarea/iesirea în/din România, care depãsesc limitele stabilite în normele prezente, constituie contraventie si se sanctioneazã conform dispozitiilor legale în vigoare.
            10. Sumele în valutã efectivã care depãsesc limitele prevãzute mai sus, introduse sau scoase în/din Rornânia de cãtre bãnci, în baza documentelor justificative semnate de persoanele legal desemnate de acestea, nu se supun autorizãrii Bãncii Nationale a României.
            11. În situatii speciale se pot introduce sau scoate sume în valutã si/sau în lei în/din România mai mari decât cele prevãzute anterior numai cu autorizarea prealabilã a Bãncii Nationale a României în conformitate cu prevederile normelor N.R.V. 6.
 
NORME
privind circuitul formularelor "dispozitie de platã valutarã externã" (DPVE) si "CERERE DE DESCHIDERE ACREDITIV" (CDA) - N.R.V. 8
 
            Banca Nationalã a României, în scopul asigurãrii unor raportãri corespunzãtoare pentru elaborarea si urmãrirea balantei de plãti a României, precum si pentru îmbunãtãtirea efectuãrii operatiunilor bancare, stabileste:
            1. Formularele "dispozitie de platã valutarã externã" (DPVE) si "cerere de deschidere acreditiv" (CDA), numite în confinuare formulare DPVE, respectiv CDA, constituie documentele prin care ordonatorul dispune bãncilor efectuarea plãtilor externe.
            Prin platã externã se întelege plata în valutã convertibilã si în lei efectuatã de un rezident în favoarea unui nerezident în conformitate cu prevederile regulamentului.
            Formularele sunt utilizate si se completeazã de cãtre rezidenti, titulari de conturi valutare si ai obligatiei de platã, care dispun:
            a) Plãti externe de orice naturã cãtre nerezidenti, efectuate prin transferuri bancare în afara teritoriului României sau prin creditarea unui cont pe care o persoanã juridicã/fizicã nerezidentã îl detine la o bancã din România.
            b) Ridicãri de valutã din conturi bancare în numerar sau pentru emiterea de cecuri de orice naturã (bancare, de cãlãtorie) ori cãrti de credit în vederea efectuãrii plãtilor externe.
            Formularele DPVE si CDA sunt documente cu regim special, având mentionate în antet seria si numãrul bãncii format din 7 caractere.
            Formularele se tipãresc pe hârtie cu proprietãti autocopiative, de culori diferite, în seturi de 4 exemplare, identice, numerotate de la 1 la 4.
            Completarea formularelor DPVE si CDA de cãtre ordonator se realizeazã în mod lizibil prin dactilografiere sau procedeu automatizat, respectând formatele predefinite, fãrã stersãturi sau adãugãri. Banca si persoaria fizicã ordonatoare pot completa si manual rubricile destinate lor.
            Completarea rubricilor se face pe primul exemplar, cu reproducere pe celelalte exemplare.
            Modelele acestor formulare, precum si instructiunile de completare sunt redate în anexa nr. 1 la prezentele norme. Plãtile externe pot fi dispuse de clienti si pot fi efectuate de cãtre bãnci si pe baza datelor transmise prin sistem computerizat (electronic banking) sau prin alte modalitãti de teletransmisie (fax, SWIFT etc.), cu conditia comunicãrii elementelor din formularele DPVE/CDA în vederea efectuãrii plãtilor externe.
            Acceptarea efectuãrii plãtilor în aceste conditii se va face doar pentru clientii agreati.
            În maximum 5 zile lucrãtoare de la data transmiterii mesajului (informatiilor), formularele DPVE/CDA se vor prezenta împreunã cu documentatia aferentã la unitatea bancarã care a efectuat plata externã.
            Termenele de transmitere a acestor formulare de la unitãtile bancare la sucursalele Bãncii Nationale a României, prevãzute în prezentele norme, se suplimenteazã cu 3 zile lucrãtoare în cazul efectuãrii plãtilor prin sistem computerizat sau prin alte modalitãti de teletransmisie (fax, SWIFT etc.).
            2. Rezidentii care dispun plãti valutare si bãncile sunt obligati sã completeze casetele formularelor DPVE si CDA în conformitate cu documentele prezentate la platã de ordonator, cu clauzele din contractele externe, normele si uzantele bancare externe, precum si cu celelalte prevederi si norme valutare în vigoare.
            Atât ordonatorii de plãti cât si bãncile rãspund, sub sanctiunea legilor din România, de exactitatea si realitatea datelor completate de fiecare în casetele formularelor.
            3. În vederea asigurãrii respectãrii întocmai a conditiilor de format si continut, tipãrirea formularelor "DISPOZITIE DE PLATÃ VALUTARA EXTERNÃ" (dpve) si "CERERE DE DESCHIDERE ACREDITIV" (cda) se realizeazã de regia autonomã "Imprimeria Bãncii Nationale a României" care va distribui formularele bãncilor autorizate sã functioneze în România.
            Ordonatorii de plãti valutare vor primi formulare DPVE/CDA în limita necesitãtii efectuãrii plãtilor valutare de la unitãtile bancare la care îsi au deschise conturile si prin care se deruleazã plãtile valutare.
            4. Cele 4 exemplare ale formularelor DPVE/CDA, completate de ordonator conform instructiunilor din anexa nr. 1 la prezentele norme, sunt depuse la ghiseul unitãtii bancare unde se dispune plata.
            Unitatea bancarã, pe baza documentelor prezentate de ordonator, va verifica modul de completare si corectitudinea informatiilor înscrise pe formular si va accepta DPVE/CDA prin semnare si stampilare, în functie de tipul plãtii, conform circuitului DPVE/CDA, în casetele 20 si/sau 21 pe DPVE, respectiv casetele 30 si 31 pe CDA.
            Pentru ca un formular DPVE/CDA sã fie acceptat trebuie:
            - sã fie completat respectând instructiunile din anexa nr. 1;
            - sã fie completat conform prevederilor pct. 1.
            Cele 4 exemplare ale formularelor DPVE/CDA, verificate si vizate de unitatea bancarã, vor avea urmãtorul circuit: Exemplarul nr. 1 rãmâne în posesia unitãtii bancare cãreia i se ordonã plata.
            Exemplarul nr. 4 se restituie ordonatorului.
            Exemplarele nr. 2 si nr. 3 se transmit la sucursala Bãncii Nationale a României din raza teritorialã a unitãtii bancare prin care se dispune plata externã. Transmiterea se face de cãtre unitatea bancarã cu borderou însotitor în care se vor mentiona numãrul curent, seria si numãrul formularului, precum si numãrul exemplarului, dupã cum urmeazã:
            a) În cazul formularului "DISPOZITIE DE PLATÃ VALUTARÃ EXTERNÃ" (DPVE):
            · Pentru platã în avans se va transmite sucursalei judetene a Bãncii Nationale a României exemplarul nr. 3, completat în toate casetele, mai putin casetele 21 si 22, în maximum 5 zile lucrãtoare bancare de la debitarea contului ordonatorului.
            Transmiterea exemplarului nr. 2 se va face în maximum 5 zile lucrãtoare dupã justificarea plãtii în avans, adicã dupã completarea casetei 21 si, dacã este cazul, a casetei 22, pe baza documentelor prezentate de cãtre ordonator.
            · Pentru celelalte modalitãti de platã mentionate în caseta 4, exemplarele nr. 2 si nr. 3 ale formularului DPVE (completat în totalitate) se transmit simultan la sucursala judeteanã a Bãncii Nationale a României, dupã acceptarea efectuãrii plãtii si vizarea formularului DPVE de cãtre unitatea bancarã cãreia i s-a ordonat plata. Transmiterea se va efectua în maximum 5 zile lucrãtoare bancare de la debitarea contului.
            Dacã plata corespunzãtoare unei operatiuni externe se efectueazã în mai multe transe, pentru fiecare transã se va completa câte un set de formulare DPVE (exemplarele nr. 1, 2, 3, 4), conform instructiunilor din anexa nr. 1.
            Pentru toate transele începând cu a doua, în caseta 4 de pe formular se va completa în mod obligatoriu si seria si numãrul formularului initial pe baza cãruia s-a fãcut prima platã.
            Dacã justificarea pentru o platã se face în mai multe etape, pentru toate etapele începând cu a doua se va transmite sucursalei Bãncii Nationale a României câte o fotocopie a primei pagini a exemplarului nr. 1 al DPVE prin care s-a fãcut prima justificare. Pe versoul acestei copii, se va face fotocopia versoului unui formular DPVE necompletat si se vor completa numai casetele 21 si 22, cu datele referitoare la documentul pe baza cãruia se face justificarea si suma justificatã.
            Fotocopia trebuie sã fie clarã (seria si numãrul formularului sã fie perfect lizibile), iar pe verso informatia sã fie redactatã citet, fãrã stersãturi.
            b) În cazul formularului "cerere de deschidere acreditiv" (CDA):
            · Pentru acreditivele cu plata la vedere, inclusiv în situatia majorãrii sumei, exemplarele nr. 2 si nr. 3 ale formularului se transmit sucursalei Bãncii Nationale a României în maximum 5 zile lucrãtoare de la data efectuãrii plãtii ("pata valutei"), înscrisã de cãtre unitatea bancarã în caseta 28.
            · Pentru acreditivele cu plata la termen, exemplarul nr. 3 se va transmite la sucursala Bãncii Nationale a României în maximum 5 zile lucrãtoare de la "Data prezentãrii documentelor la platã", înscrisã de cãtre unitatea bancarã în caseta 31, iar exemplarul nr. 2, în 5 zile lucrãtoare de la data efectuãrii plãtii (data valutei înscrisã în caseta 28).
            Dacã plata externã se efectueazã în mai multe transe, pentru prima transã se va completa un set de formulare CDA (exemplarele nr. 1, 2, 3, 4), conform instructiunilor din anexa nr. 1.
            Pentru transele urmãtoare începând cu a doua, se va transmite sucursalei Bãncii Nationale a României câte o fotocopie a primei pagini a exemplarului CDA completat initial, prin care s-a fãcut prima platã. Pe versoul acestei copii se va face fotocopia versoului unui formular CDA necompletat si se vor completa numai casetele de la 24 la 31, cu datele referitoare la documentul pe baza cãruia se face plata si suma plãtitã.
            Documentele obligatorii prezentate la platã sau pentru justificare vor fi cele precizate în Normele privind efectuarea plãtilor externe pentru importurile de mãrfuri, executarea de lucrãri si prestãrile de servicii - N.R.V.4.
            Fotocopia trebuie sã fie clarã (seria si numãrul formularului sã fie perfect lizibile), iar pe verso informatia sã fie redactatã citet, fãrã stersãturi.
            În situatia domicilierii acreditivului în strãinãtate cu clauza de ramburs telegrafic, termenele de transmitere a exemplarelor mentionate sunt de 15 zile lucrãtoare bancare ce curg din ziua debitãrii contului.
            În cazul pierderii documentelor pe parcurs postal, termenul în care trebuie reconstituite documentele pierdute este de maximum 21 de zile lucrãtoare.
            Dacã spatiile din formular nu permit completarea tuturor informatiilor, acestea se vor completa pe o anexã în douã exemplare, certificate prin semnãturi atât de ordonator cât si de unitatea bancarã. Dacã în urma modificãrii termenilor si conditiilor acreditivelor trebuie modificate si informatii înscrise în casetele formularului CDA, aceste modificãri vor fi, de asemenea, incluse pe anexã (fomularul CDA rãmânând nemodificat). Un exemplar al anexei se ataseazã la exemplarul DPVE/CDA ce rãmâne în posesia unitãtii bancare, iar celãlalt se ataseazã exemplarului care se trimite sucursalei Bãncii Nationale a României.
            În mãsura în care nu se respectã strict instructiunile de completare, formularele DPVE/CDA vor fi restituite de cãtre unitatea bancarã ordonatorului în vederea completãrii corespunzãtoare.
            În situatia când se constatã cã formularul DPVE/CDA nu poate fi acceptat din cauza nerespectãrii conditiilor de redactare (stersãturi, adãugãri etc.) ori neconcordantei între datele înscrise de ordonator pe formular si documentete prezentate ori a neutilizãrii acreditivelor, se vor anula toate cele 4 exemplare ale formularului si se vor remite de cãtre unitatea bancarã sucursalei judetene respective a Bãncii Nationale a României. Transmiterea se face cu borderou însotitor în care se vor mentiona numãrul curent, seria si numãrul formularului, precum si numãrul exemplarului. Ordonatorul va completa un nou formular, care sã concorde cu documentele prezentate bãncii.
            5. Sucursala judeteanã a Bãncii Nationale a Românieiva verifica modul de întocmire si completare a formularelor primite. În cazul constatãrii unor inadvertente de completare sau casete incomplete, în termen de 2 zile lucrãtoare de la primire se vor solicita unitãtii bancare prin fax datele corespunzãtoare, care urmeazã a fi transmise de aceasta în maximum 3 zile lucrãtoare.
            În situatia în care formularele sunt complet si corect redactate, sucursala Bãncii Nationale a României va prelua informatia pe calculator, într-o bazã de date dedicatã, dupã care formularele vor fi arhivate dupã serie si numãr.
            Informatia preluatã din formular va fi stocatã de sucursala Bãncii Nationale a României în baza de date centralã conform programului stabilit de Banca Nationalã a României - Directia generalã de informaticã, procesare statisticã si contabilitate.
            La cererea directiilor de specialitate din Banca Nationalã a României, Directia generalã de informaticã, procesare statisticã si contabilitate va furniza situatiile statistice solicitate.
            Directia generalã operatiuni monetare, valutare si de credit va transmite lunar la Ministerul Finantelor, conform legii, situatia avansurilor si plãtilor nejustificate în termenele legale.
            6. Rezidentii care dispun efectuarea de plãti valutare, precum si bãncile vor lua mãsuri pentru respectarea întocmai a dispozitiilor din prezentele norme.
            Nerespectarea prevederilor normelor se sanctioneazã potrivit legii.
            7. La data intrãrii în vigoare a prezentelor norme se abrogã Circulara nr. 18 privind introducerea formularelor DPVE/CDA, emisã de Banca Nationalã a României la 30 iunie 1993 si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 30 iulie 1993, precum si orice alte dispozitii contrare.
 
continuare în pagina a IV-a