pagina a II-a
 
III. Autorizarea si reautorizarea persoanelor juridice care pot efectua schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice
 
            4. Casele de schimb valutar vor depune o cerere scrisã la sucursala Bãncii Nationale a României din judetul în care îsi au sediul social, dacã sunt îndeplinite conditiile prevãzute la cap. II pct. 2 si pct. 3.2; cererea va fi însotitã de urmãtoarele documente (în fotocopie, în douã exemplare):
            a) certificatul de înmatriculare eliberat de Registrul comertului însotit de actul constitutiv al societãtii comerciale, cererea de înscriere de mentiuni, dacã este cazul, si hotãrârea judecãtoreascã de înfiintare;
            b) dovada posesiei spatiului, cu respectarea conditiilor prevãzute la cap. II pct. 2 lit. a1), a2), a3) si pct. 3.2 lit. C);
            c) dovada (extrasul de cont) existentei în cont la o societate bancarã a disponibilitãtilor minime prevãzute la pct. 3.2 lit. b);
            d) certificatul de cazier judiciar, asa cum este prevãzut la cap. II pct. 2 lit. c);
            e) orice acte sau documente justificative, solicitate de cãtre Banca Nationalã a României - Directia generalã operatiuni monetare, valutare si de credit, în vederea autorizãrii.
            5. Societãtile comerciale care detin în administrare unitãti hoteliere clasificate si avizate de Ministerul Turismului, pentru a primi turisti strãini, vor depune la sucursala Bãncii Nationale a României din judetul în care îsi au sediul social, dacã sunt îndeplinite conditiile prevãzute la cap. II pct. 2 lit. b), d2), d3), d4) si pct. 3.3, o cerere scrisã, însotitã de documentele (în fotocopie, în douã exemplare), prevãzute la cap. III pct. 4 lit. a), d) si e).
            6. În termen de 7 zile de la primirea documentatiei complete solicitate de Banca Nationalã a României, sucursala judeteanã a Bãncii Nationale a României va analiza documentatia si va verifica cele prezentate. Un exemplar din documentatia prezentatã de solicitant, semnat si stampilat, pe fiecare filã, pentru conformitate cu originalul, împreunã cu referatul întocmit de sucursala Bãncii Nationale a României, vizat de consilierul juridic al acesteia si cu avizul semnat de conducerea sucursalei, vor fi remise Bãncii Nationale a României - Directia generalã operatiuni monetare, valutare si de credit.
            7. În baza documentatiei prezentate, Banca Nationalã a României - Directia generalã operatiuni monetare, valutare si de credit va transmite sucursalei judetene autorizatia de functionare sau îi va comunica respingerea cererii.
            8. În cazul reînnoirii autorizatiilor de functionare emise, solicitantii au obligatia de a restitui sucursalei Bãncii Nationale a României originalele autorizatiilor care sunt înlocuite în momentul primirii noilor autorizatii; în cazul încetãrii valabilitãtii unei autorizaiii, aceasta va fi remisã sucursalei Bãncii Nationale a României în raza cãreia îsi au sediul social, în cel mult 5 zile lucrãtoare de la încetarea valabilitãtii sau activitãtii; în situatia încetãrii definitive a activitãtii unui punct de schimb valutar, casa de schimb valutar va notifica Bãncii Nationale a României - Directia generalã operatiuni monetare, valutare si de credit, în 5 zile lucrãtoare de la încetarea activitãtii.
 
IV. Functionarea persoanelor juridice autorizate sã efectueze operatiuni de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar
 
            9. Persoanele juridice autorizate pot începe efectuarea operatiunilor de schimb valutar numai dupã emiterea autorizatiei de functionare de cãtre Banca Nationalã a României.
            Numai personalul angajat în cadrul societãtii solicitante are dreptul sã efectueze operatiuni de schimb valutar.
            10. Bãncile pot înfiinta puncte de schimb valutar în alte spatii decât în incinta sediilor lor, cu îndeplinirea conditiilor prevãzute la cap. II pct. 2 lit. a1), a2), a3), c), d1), d2), d3), d4). Înfiintarea acestor puncte de schimb valutar va fi comunicatã Bãncii Nationale a României - Directia generalã operatiuni monetare, valutare si de credit, în vederea luãrii în evidentã prin atribuirea unui cod statistic.
            11. Casele de schimb valutar pot avea în cadrul lor un numãr nelimitat de puncte de schimb valutar, cu conditia sã fie îndeplinite cerintele prevãzute la cap. II pct. 2. lit. a1) a2), a3), p), d1), d2), d3), d4) si pct. 3.2 lit. c) si sã înstiinteze Banca Nationalã a României - Directia generalã operatiuni monetare, valutare si de credit, în vederea luãrii în evidentã prin atribuirea unui cod statistic.
            12. Pentru situatiile în care solicitantii organizeazã mai multe puncte de schimb valutar la aceeasi adresã, vor înstiinta Banca Nationalã a României cu privire la numãrul punctelor de schimb valutar organizate si specificarea amplasãrii în spatiul respectiv.
            13. Bãncile si casele de schimb valutar vor solicita în scris Bãncii Nationale a României - Directia generalã operatiuni monetare, valutare si de credit luarea în evidentã prin atribuirea unui cod statistic - a punctelor de schimb valutar ce urmeazã a fi înfiintate atât în sediile proprii, cât si în afara acestora, comunicând totodatã, lunar, în prima decadã, Bãncii Nationale a României lista completã a sediilor unde se efectueazã operatiuni de schimb valutar pentru persoane fizice.
            Codul statistic atribuit si comunicat de Banca Nationalã a României - Directia generalã operatiuni monetare, valutare si de credit va fi înscris în mod obligatoriu pe stampila punctului de schimb valutar în maximum 10 zile de la data atribuirii codului. Orice modificare a listei intervenitã ulterior va fi comunicatã Directiei generale operatiuni monetare, valutare si de credit, în vederea luãrii în evidentã. Efectuarea si raportarea operatiunilor de schimb valutar se vor face în conformitate cu normele în vigoare.
            14. Bãncile pot vinde valutã convertibilã sub formã de numerar si substitute de numerar, iar casele de schimb valutar pot vinde valutã convertibilã sub formã de numerar contra lei persoanelor fizice rezidente, în conformitate cu prevederile art. 3 din regulament.
            15. Bãncile si casele de schimb valutar pot cumpãra valutã convertibilã sub formã de numerar si substitute de numerar contra lei de la persoane fizice rezidente sau nerezidente, cu respectarea prevederilor din regulament.
            16. Persoanele fizice nerezidente pot cumpãra valutã convertibilã sub formã de numerar si substitute de numerar contra lei de la bãnci, dar numai pânã la concurenta sumei evidentiate ca fiind schimbatã anterior în baza unui buletin de schimb valutar initial emis de un intermediar autorizat.
            La efectuarea operatiunilor de restituire de valutã sub forma numerarului sau substitutelor de numerar, banca va mentiona pe versoul buletinului datele operatiunii initiale de vânzare de valutã convertibilã de cãtre nerezident, persoanã fizicã: banca, respectiv unitatea bancarã, data operatiunii, suma în valutã convertibilã cumpãratã, confirmate cu numele si semnãtura lucrãtorului care a fãcut mentiunile.
            Originalul buletinului de schimb valutar initial va fi retinut de cãtre bancã la efectuarea ultimei operatiuni de vânzare în scopul restituirii.
            17. Societãtile comerciale detinãtoare de unitãti hoteliere pot efectua la receptia hotelului numai operatiuni de cumpãrare de valutã convertibilã sub formã de numerar si substitute de numerar contra lei de la persoane fizice, clienti ai acestora. Sumele în valutã convertibilã cumpãrate pot fi utilizate de societãtile comerciale în conditiile regulamentului.
            18. Casele de schimb valutar pot cumpãra si vinde în mod liber valutã convertibilã pe piata valutarã interbancarã, prin intermediul bãncilor, în limita disponibilitãtilor proprii, cu respectarea prevederilor normelor - N.R.V.1.
            19. Intermediarii autorizati care primesc ordine de vânzare/cumpãrare de valutã convertibilã de la casele de schimb valutar au obligatia sã aplice aceleasi principii de cotare, acceptare si executare ca si pentru ceilalti clienti. La primirea ordinelor de vânzare sau cumpãrare emise de casele de schimb valutar se va verifica înscrierea de cãtre acestea în caseta de identificare a clientului a abrevierii C.S.V. si a codului primit de casa de schimb valutar la autorizare.
            Informatia referitoare la codul casei de schimb valutar va fi înregistratã pe suport magnetic în fisierul CLIENTI. DBF în câmpul CODSIC si este de tip C, având o lungime de 15 caractere.
            20. Operatiunile de vânzare-cumpãrare se fac pe bazã de buletin de identitate sau pasaport individual, legal valabile. Se interzice înscrierea în buletinul de identitate sau în pasaportul individual a vreunei mentiuni privind efectuarea unei operatiuni de schimb valutar:
            21. Orice bancnotã sau monedã falsã prezentatã la schimb valutar va fi retinutã pe bazã de proces-verbal si apoi predatã organelor de politie abilitate, pe bazã de adresã semnatã si stampilatã de cãtre conducerea societãtii autorizate ori de cãtre împuternicitul acesteia, la care se anexeazã procesul-verbal de constatare.
            Procesul-verbal de constatare va fi întocmit în trei exemplare, semnate si stampilate de cãtre lucrãtorul punctului de schimb valutar care a fãcut constatarea falsului; în procesul-verbal se vor mentiona datele personale ale posesorului (nume, prenume, adresa, actul de identitate), precum si seria, numãrul si caracteristicile falsului pentru fiecare bancnotã si monedã.
            22. Societãtile autorizate de Banca Nationalã a României sã efectueze operatiuni de schimb valutar pentru persoane fizice îsi stabilesc în mod liber cursurile de schimb, atât cele de cumpãrare, cât si cele de vânzare. Pentru schimbul valutar pe bazã de substitut de numerar se pot stabili cursuri de schimb valutar diferite fatã de cele practicate pentru numerar.
            23. Cursurile de schimb valutar pot fi modificate în cursul aceleiasi zile lucrãtoare, cu conditia afisãrii listei cursurilor în vigoare si înregistrãrii corespunzãtoare în toate documentele ce stau la baza operatiunilor de schimb valutar.
            24. Listele cursurilor de vânzare/cumpãrare pentru valutã convertibilã si substitute de numerar vor fi afisate, la loc vizibil, pe perioada programului zilnic de lucru. Afisarea listelor cursurilor de schimb valutar se va face fãrã includerea comisionului, acesta urmând sã fie evidentiat separat.
            Listele cursurilor de schimb valutar, semnate de persoanele împuternicite de conducere a societãtilor autorizate, purtând stampila acestora, se vor pãstra ca documente justificative, urmând ca la sfârsitul zilei de lucru sã fie anexate la registrul tranzactiilor împreunã cu buletinul de schimb valutar.
            25. Societãtile autorizate vor, lua mãsurile corespunzãtoare în vederea asigurãrii disponibilitãtilor în lei si în valutã convertibilã, necesare satisfacerii tuturor solicitãrilor de cumpãrare si de vânzare de valutã convertibilã.
            26. Refuzul nejustificat de efectuare a unei tranzactii (fie cumpãrare, fie vânzare de valutã convertibilã si substitute de numerar) de cãtre o societate autorizatã se sanctioneazã în conformitate cu prevederile cap. VII pct. 38.
            27. Pentru operatiunile de schimb valutar se pot încasa comisioane numai în lei. Comisioanele practicate vor fi evidentiate distinct în listete de cursuri de schimb valutar. Procentul de comision aplicat asupra cursului de vânzare va fi egal cu cel aplicat cursului de cumpãrare.
 
V. Conturile în valutã convertibilã si în lei ale caselor de schimb valutar
 
            28. Casele de schimb valutar îsi pãstreazã disponibilitãtile proprii în valutã convertibilã si în lei în conturi deschise la bãnci autorizate din România si în casieriile caselor (punctelor) de schimb valutar.
            29. Disponibilitãtile în valutã convertibilã ale unei case de schimb valutar vor fi utilizate numai pentru operatiuni de schimb valutar.
            Evaluarea disponibilitãtilor în valutã convertibilã se face la data controlului sau raportãrii utilizând cursul valutar în conformitate cu prevederile în vigoare.
 
VI. Cerinte de evidentã si raportare privind schimbul valutar pentru persoane fizice
 
            30. Pentru fiecare tranzactie vor fi întocmite buletine de schimb valutar tipizate conform modelului prezentat în anexa nr. 1. Asigurarea cu aceste formulare intrã în obligatia emitentului.
            31. Buletinele de sehimb valutar vor fi emise, înregistrate, evidentiate si utilizate ca documente cu regim special, în care scop vor purta în mod obligatoriu antet, serie si numãr de ordine imprimate. Buletinele de schimb valutar se întocmesc în douã exemplare, fiind obligatorie completarea lor cu toate datele prevãzute în formular. Pe buletinul de schimb valutar, la rubrica nr. 1 "numele si prenumele", se va trece numele titularului buletinului de identitate sau al pasaportului individual.
            32. Originalul buletinului de schimb valutar, datat, semnat si stampilat de punctul de schimb valutar, se înmâneazã clientului, iar exemplarul 2 se ataseazã la registrul tranzactiilor (folosit ca document primar în înregistrãrile contabile).
            33. Pe buletinele de schimb valutar nu se admit corecturi; eventualele buletine completate eronat vor fi anulate prin barare (pe ambele exemplare), sub semnãtura lucrãtorului si cu stampila punctului de schimb valutar. Buletinele de schimb valutar anulate se pãstreazã la locul efectuãrii operatiunii.
            34. Se va tine un registru zilnic al tranzactiilor, indicând cumpãrãrile si vânzãrile de valutã convertibilã, cecurile de cãlãtorie si cãrtile de credit, pe feluri de valute, sumele în lei plãtite, respectiv încasate în cadrul acestor operatiuni, precum si comisioanele practicate.
            35. Intermediarii autorizati sã efectueze operatiuni de schimb valutar au obligatia sã afiseze la loc vizibil programul de lucru pentru fiecare punct de schimb valutar în parte si sã-l respecte.
            36. Raportarea cãtre Banca Nationalã a României a operatiunilor de schimb valutar se va face dupã cum urmeazã:
            *) "Situatia operatiunilor de schimb valutar efectuate în luna ................... anul......, pe total persoanã juridicã autorizatã" - anexa nr. 2 - se întocmeste în douã exemplare, din care un exemplar se transmite sucursalei Bãncii Nationale a României în raza cãreia îsi are sediul social, pânã la data de 5 a lunii urmãtoare, cel de-al doilea exemplar pãstrându-se la sediul raportorului. Sucursala va transmite, fãrã a-l prelucra, exemplarul primit, Directiei generale operatiuni monetare, valutare si de credit pânã la data de 10 a lunii urmãtoare.
            37. Banca Nationalã a României va supraveghea si va controla respectarea prevederilor prezentelor norme.
 
VII. Sanctiuni
 
             38. În situatia încãlcãrii prezentelor norme de cãtre societãtile autorizate de Banca Nationalã a României sã efectueze operatiuni de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice, precum si în cazul refuzului de a raporta sau a prezenta documentele solicitate în vederea controlului se pot aplica urmãtoarele sanctiuni :
            a) atentionare scrisã;
            b) suspendare temporarã partialã ori totalã a autorizatiei de functionare;
            c) retragerea autorizatiei de functionare.
            39. În cazul suspendãrii temporare totale a autorizatiei de functionare, autorizatia va fi depusã pe toatã durata sanctionãrii la sucursala judeteanã a Bãncii Nationale a României în raza cãreia societatea sanctionatã are sediul social, iar operatiunile de schimb valutar vor fi sistate la toate punctele de schimb valutar ale acesteia.
            40. În situatia retragerii de cãtre Banca Nationalã a României a autorizatiei de functionare, societãtile respective au obligatia de a restitui sucursalei Bãncii Nationale a României în raza cãreia au sediul social originalul autorizatiei de functionare ce va fi remis Directiei generale operatiuni monetare, valutare si de credit.
            41. În cazul retragerii autorizatiei de functionare a unei case de schimb valutar, actionarii acesteia îsi pierd dreptul de a deschide o altã casã de schimb valutar pentru o perioadã de 5 ani.
            42. Casele de schimb valutar a cãror autorizatie de functionare a fost suspendatã temporar pentru încãlcarea prevederilor în vigoare îsi pierd dreptul de a înfiinta noi puncte de schimb valutar pe perioada urmãtoarelor sase luni de la data sanctionãrii.
 
VIII. Dispozitii finale
 
            43. Casele de schimb valutar au obligatia de a respecta programul afisat la toate punctele de schimb valutar. În baza unei comunicãri prealabile transmise sucursalei Bãncii Nationale a României pe raza cãreia îsi desfãsoarã activitatea de cãtre casa de schimb valutar, activitatea unor puncte de schimb valutar poate fi întreruptã din motive obiective pentru o perioadã de maximum 30 de zile calendaristice din momentul încetãrii activitãtii, comunicare ce va fi transmisã Directiei generale operatiuni monetare, valutare si de credit.
            În cazul în care punctele de schimb valutar nu îsi reiau activitatea la expirarea termenului de 30 de zile, punctul de schimb valutar respectiv va fi desfiintat si casa de schimb valutar va notifica Bancii Nationale a României, Directia generalã operatiuni monetare, valutare si de credit, în maximum 5 zile lucrãtoare de la expirarea perioadei de 30 de zile.
            44. În situatiile în care conducerea casei de schimb valutar nu se conformeazã comunicãrii Bãncii Nationale a României ori scrisoarea recomandatã prin care se face comunicarea este returnatã, Banca Nationalã a României va retrage autorizatia de functionare a casei de schimb valutar respective, care se va publica în Monitorul Oficial al României, operatiunile de schimb valutar efectuate dupã publicare fiind considerate neautorizate legal.
            45. Autorizatiile de functionare emise caselor de schimb valutar de Banca Nationalã a României vor fi înlocuite în termen de 60 de zile de la data publicãrii prezentelor norme în Monitorul Oficial al României, în conditiile prevãzute la cap. II si III din norme; autorizatiile de functionare emise punctelor de schimb valutar îsi pierd valabilitatea la data reautorizãrii casei de schimb valutar respective.
            46. Prevederile cap. II pct. 2 lit. 12), precum si introducerea noului model de buletin de schimb valutar prezentat în anexa nr. 1 se aplicã caselor de schimb valutar autorizate anterior publicãrii, la 45 de zile calendaristice de la publicarea regulamentului în Monitorul Oficial al României.
 
ANEXA Nr. 1
la N.R.V.2
 
MODEL
de buletin de schimb valutar
 
Emitent ...........................  
Sediul ............................. 
Data ...............................
 
BULETIN DE SCHIMB VALUTAR
Seria ......... Nr. .................
 
1. ..................................................................................................................................................
(Numele si prenumele)
(Tara)
(Actul de identitate)
 
2. Rezident  Nerezident
 
3. Suma încasatã
de la
client
Cursul de
schimb
valutar
Comisionul
Suma
plãtitã
clientului
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
 
L.S. Casier
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
 
            Explicatii privind completarea buletinului de schimb valutar:
            a) Formularul se emite în format A5 si se foloseste atât pentru cumpãrãri de valutã convertibilã si substitute de numerar, cât si pentru vânzãri de valutã convertibilã.
            b) La rubrica "emitent" se va mentiona denumirea intermediarului autorizat si a punctului de schimb valutar (hotelului) respectiv care efectueazã operatiunea, iar la rubrica "actul de identitate" se vor mentiona seria si numãrul buletinului de identitate sau ale pasaportului individual. Pe buletinul de schimb valutar, la rubrica 1 "numele si prenumele", se va trece efectiv numele titularului buletinului de identitate/pasaportului, pentru care se efectueazã schimbul valutar.
            c) În functie de persoana fizicã pentru care se face schimbul valutar, la rubrica 2 "rezident", "nerezident", se bifeazã, dupã caz. De aceste informatii se va tine seama în centralizarea operatiunilor de schimb valutar, ele trebuind prezentate defalcat, conform formularului de raportare "Situatia operatiunilor de schimb valutar efectuate în luna ....................... anul......, pe total persoanã juridicã autorizatã".
            d) În functie de natura operatiunii, la pct. 3, în rubricile "suma încasatã de la client" si, respectiv, "Suma plãtitã clientului", se trec sumele în valutã convertibilã sau în lei, dupã caz.
            e) Pe versoul buletinului de schimb valutar se trec datele prevãzute la pct. 16.
            f) Nu este necesarã semnarea buletinului de schimb valutar de cãtre client.
 
ANEXA Nr. 2
la N.R.V.2
 
Denumirea societãtii autorizate ...............................
Codul atribuit la autorizare ......................................
Sediul ........................................................................
 
SITUATIA
operatiunilor de schimb valutar efectuate în luna ........... anul 199......,
pe total persoanã juridicã autorizatã
 
Nr. 
crt.
Felul valutei convertibile
Sold la începutul lunii
Cumpãrãri
de la persoane fizice
Cumpãrãri de la
bãnci
Alimentãri
Vânzãri cãtre persoane fizice
Vânzãri cãtre bãnci
Remiteri
Sold final
1. Dolari SUA                
2. .................                
3. Cecuri de cãlãtorie                 
4. Cãrti de credit                
5. Alte instrumente                
 
            Aceastã situatie se întocmeste pe total raportor
            Sume în lei plãtite pentru cumpãrãri de valutã de la persoane fizice =
            - din care, plãtite nerezidentilor  =
 
            Sume în lei plãtite pentru cumpãrãri de valutã de la bãnci =
            Sume în lei încasate pentru vânzãri de valutã cãtre persoane fizice =
               - din care, încasate de la nerezidenti =
            Sume în lei încasate pentru vânzãri de valutã cãtre bãnci =
            Curs de cumpãrare (de la persoane fizice) pentru un dolar S.U.A. -
- minimum =
- maximum =
            Curs de cumpãrare (de la bãnci) pentru un dolar S.U.A. -
- minimum =
- maximum =
            Curs de vânzare (cãtre persoane fizice) pentru un dolar S.U.A.
- minimum =
- maximum =
            Curs de vânzare (cãtre bãnci) pentru un dolar S.U.A.
            - minimum =
            - maximum =
            Numãr de puncte de schimb valutar care au functionat în perioada de raportare =
            Sume în valutã convertibilã cumpãrate în echivalent USD de la nerezidenti =
            Sume în valutã convertibilã, vândute în echivalent USD nerezidentilor =
            Total disponibilitãti bãnesti în echivalent lei la data raportãrii =
 
            NOTÃ:
            - la felul valutei convertibile se includ atât valutele în cash, cât si cecurile de cãlãtorie, cãrtile de credit sau alte instrumente de platã;
            - la alimentãri si remiteri se trec sumele primite/remise de la/cãtre sediul central, alte puncte de schimb valutar si bãnci;
            - la cumpãrãri si vânzãri se includ sumele fãrã a se include si comisioanele (dacã se practicã), acestea se includ la lei plãtiti si încasati;
            - la cecuri de cãlãtorie, cãrti de credit si alte instrumente de platã se completeazã coloanele cumpãrãri si remiteri;
            - ordinea de înscriere a valutelor în prezentul formular va fi cea din lista comunicatã de Banca Nationalã a României.
            - coloana j = (col. c + col. d + col. e + col. f) - (col. g + col. h + col. i)
 
 
            Semnãtura autorizatã
 
            Stampila
 
            Aceastã situatie se transmite, lunar, pânã la data de 5 a fiecãrei luni, sucursalei judetene în raza cãreia se aflã sediul social al societãtii autorizate.
 
NORME
privind modul de autorizare si de raportare a operatiunilor valutare de capital - N.R.V.3
 
            1. Operatiunile valutare de capital, definite la pct. 1.17.2 din regulament, sunt supuse autorizãrii Bãncii Nationale a României, în conformitate cu prevederile art. 5 din regulament.
            2. Documentatia necesarã pentru autorizarea operatiunii este prezentatã în Lista documentelor necesare obtinerii autorizatiei - anexa nr. 1.
            3. În vederea autorizãrii operatiunilor valutare de capital solicitantii vor depune la Banca Nationalã a României - Directia generalã operatiuni monetare, valutare si de credit o cerere de autorizare însotitã de documentatia corespunzãtoare prevãzutã în anexa nr. 1 alin. D1-D11, astfel:
            a) În cazul investitiilor directe în strãinãtate ale rezidentilor prevãzute la pct. 1.17.2.1 lit. b):
            a1) - pentru rezidenti - persoane juridice - D1-D5, D6, D8 si D11;
            a2) - pentru rezidenti - persoane fizice - D4, D5, D6, D8 si D11.
 
            b) În cazul investitiilor imobiliare efectuate în strãinãtate de cãtre rezidenti prevãzute la pct. 1.17.2.3 lit. b):
            b1) - pentru rezidenti - persoane juridice - D1-D3, D5, D6, D8 si D11;
            b2) - pentru rezidenti - persoane fizice - D5, D6 si D11.
 
            c) În cazul operatiunilor cu valori mobiliare specifice pietei de capital prevãzute la pct. 1.17.2.4 lit. a, b) si d):
            c1) - pentru admiterea valorilor mobiliare românesti pe piete de capital strãine prevãzute la lit. a) - D1-D3, D5, D6 si D11;
            c2) - pentru admiterea valorilor mobiliare strãine pe piete de capital românesti prevãzute la lit. b) - D1, D2, D5, D6, D10 si D11;
            c3) - tranzactii cu valori mobiliare în strãinãtate de cãtre rezidenti, prevãzute la lit. d):
            - pentru rezidenti - persoane juridice, în cazurile prevãzute la lit. d1) si d2) - D1-D3, D5, D6, D7, D9, dupã caz, si D11;
            - pentru rezidenti - persoane fizice, în cazurile prevãzute la lit. d1) si d2) - D5, D6 si D11.
            d) În cazul operatiunilor cu instrumente specifice pietei monetare prevãzute la pct. 1.17.2.5 lit. a). b) si c):
            d1) - pentru admiterea de instrumente ale pietei monetare românesti pe piete monetare strãine prevãzute la lit. a) - D1-D3, D5, D6 si D11;
            d2) - pentru admiterea de instrumente ale pietei monetare strãine pe piata monetarã româneascã prevãzute la lit. b) - D1, D2, D5, D6 si b11;
            d3) - pentru tranzactii cu instrumente ale pietei monetare în România de cãtre nerezidenti prevãzute la lit. c) - D1, D2, dupã caz D5, D11, împreunã cu o cerere cu precizãri asupra operatiunii.
 
            e) În cazul operatiunilor cu instrumente de plasament colectiv prevãzute la pct. 1.17.2.6 lit. a) b) si d):
            e1) - pentru admiterea instrumentelor de plasament colectiv românesti pe piete financiare strãine prevãzute la lit. a) - D1-D3, D5, D6 si D11;
            e2) - pentru admiterea instrumentelor de plasament strãine pe piata financiarã româneascã, prevãzute la lit. -b) - D1, D2, D5, D6, D10 si D11;
            e3) - tranzactii cu instrumente de plasament colectiv în strãinãtate ale rezidentilor, prevãzute la lit. d):
            - pentru rezidenti - persoane juridice, în cazurile prevãzute la lit. d1) si d2) - D1-D3, D5, D6 si D11;
            - pentru rezidenti - persoane fizice, în cazurile prevãzute la lit. d1) si d2) - D5, D6 si D11.
 
            f) În cazul creditelor de comert international cu termen de rambursare mai mare de un an si al creditelor financiare si împrumuturilor altele decât cele prevãzute (a pct. 1.17.1.4. inclusiv leasing financiar cu sau fãrã participarea unui rezident în tranzactia respectivã prevãzute la pct. 1.17.2.7. respectiv 1.17.2.8 lit. a) si b):
            f1) - pentru cele acordate de nerezidentii rezidentilor prevãzute la pct. 1.17.2.7 lit. a) si, respectiv, la pct. 1.17.2.8 lit. a):
            - pentru rezidenti - persoane juridice - D1-D3, D5, D6, D7, D9 si D11;
            - pentru rezidenti - persoane fizice - D5, D6, D7, D9 si D11;
            f2) - pentru cele acordate de rezidenti nerezidentilor prevãzute la pct. 1.17.2.7 lit. b) si, respectiv, la pct. 1.17.2.8 lit. b):
            - pentru rezidenti - persoane juridice - D1-D3, D6, D8 si D11;
            - pentru rezidenti - persoane fizice - D6, D8 si D11.
 
            g) În cazul garantiilor, avalurilor si altor facilitãti financiare auxiliare prevãzute la pct. 1.17.2.9 lit a) - pentru operatiuni cu termen de peste un an - lit. b, si c) cu conditia existentei autorizatiei Bãncii Nationale a României pentru operatiunile de bazã:
            g1) - pentru rezidenti - persoane juridice - D1-D3, D5, D6 si D11;
            g2) - pentru rezidenti - persoane fizice - D5, D6 si D11.
 
            h) În cazul conturilor curente precum si al conturilor de depozit prevãzute la pct. 1.17.2.10 lit b2) si respectiv 1.17.2.11 lit. a1) si b2):
            h1) - pentru cele prevãzute la lit. b2), de la ambele puncte, autorizarea se emite în conformitate cu Normele privind autorizarea deschiderii si functionãrii conturilor în strãinãtate ale rezidentilor - N.R.V.5;
            h2) - pentru conturile de depozit prevãzute la pct. 1.17.2.11 lit. a1):
            - pentru nerezidenti - persoane juridice - D2; D5; D6 si D11, împreunã cu o declaratie privitoare la scopul depozitului;
            - pentru nerezidenti - persoane fizice - D5, D6 si D11, împreunã cu o declaratie privitoare la scopul depozitului.

            i) În cazul asigurãrilor de viatã prevãzute la pct 1.17.2.13 lit a) - cu exceptia rezidentilor - persoane fizice, pentru asigurãrile de viatã încheiate pe perioada sederii în strãinãtate - D5. D6 si D11.
 
            j) În cazul transferurilor externe ale persoanelor fizice rezidente prevãzute la pct. 1.17.2.14 - D5. D8 si D11.
 
            k) În cazul altor transferuri externe prevãzute la pct. 1.17.2.15 lit. d):
            k1) - pentru rezidenti - persoane juridice - D1-D3, D5, D6, D8 si D11;
            k2) - pentru rezidenti - persoane fizice - D5, D6, D8 si D11.
            4. Completarea formularelor prevãzute în anexa nr. 3 se va face cu respectarea strictã a machetelor si a instructiunilor de completare, fãrã prescurtãri sau initiale.
            Formularele vor fi completate în concordantã cu prevederile din angajamentele respective, cu datele din evidenta proprie a beneficiarilor sau alte documente legale referitoare la operatiunile care fac obiectul autorizãrii, si/sau raportãrii:
            5. Urmare analizãrii documentatiei depuse, Directia generalã operatiuni monetare, valutare si de credit din Banca Nationalã a României va comunica în scris solicitantului autorizarea operatiunii respective, cu mentionarea numãrului alocat din Registrul datoriei private externe.
            Pentru angajamentele de natura datoriei private externe, contractate înainte de data intrãrii în vigoare a regulamentului, la solicitarea rezidentilor, Banca Nationalã a României - Directia generalã politicã monetarã si valutarã va lua în evidentã operatiunea si va comunica numãrul alocat din Registrul datoriei private externe pentru fiecare tranzactie.
            6. Pentru situatiile în care, în cadrul unui contract ce reglementezã un angajament extern de natura datoriei private, sunt nominalizati doi sau mai multi împrumutati (debitori), responsabilã pentru efectuarea procedurilor de autorizare este persoana juridicã rezidentã, desemnatã ca administrator de împrumut.
            7. Contractele si alte întelegeri care includ operatiuni valutare de capital supuse autorizãrii Bãncii Nationale a României devin operationale numai dupã obtinerea autorizatiei operatiunii respective.
            8. Bãncile vor efectua plãtile în contul angajamentelor reprezentând datoria publicã externã, contractatã si/sau garantatã de stat, precum si cele aferente datoriei private externe, numai dacã în DPVE/CDA se completeazã numãrul din Registrul datoriei publice externe, respectiv, din Registrul datoriei private externe.
            9. Banca Nationalã a României înregistreazã si urmãreste datoria privatã externã a României care reprezintã obligatiile pecuniare derivând din credite financiare, altele decât cele prevãzute la pct. 1.17.1.4, precum si alte angajamente externe cu termene de rambursare mai mari de un an, altele decât cele de natura datoriei publice externe.
            a) În acest scop, dupã obtinerea autorizatiei, bãncile si rezidentii care contracteazã angajamente de natura datoriei private externe - operatiunile prevãzute la pct. 1.17.2.4 lit. a), pct. 1.17.2.4 lit. d2) pentru obligatiuni si titluri de credit românesti, pct. 1.17.2.7 lit. a), 1.17.2.8 lit. a) - vor completa formularele 1 A, 1 B, 2, 2A, dupã caz, pe care le vor transmite Bãncii Nationale a României - Directia generalã politicã monetarã si valutarã, ca raportãri cu periodicitatea mentionatã în instructiunile de completare a formularelor.
            b) În cazul conventiilor-cadru pentru deschiderea liniilor de finantare externã, dupã autorizare, bãncile vor raporta la Directia generalã politicã monetarã si valutarã numai contractele ferme de credit încheiate si încadrate în aceste conventii.
            c) Persoanele juridice rezidente, care detin conturi în strãinãtate si care au în autorizatiile respective prevederi care permit efectuarea de plãti directe în contul angajamentelor de natura datoriei publice externe si/sau datoriei private externe, vor mentiona, în mod expres, contul si banca strãinã prin care s-a efectuat plata, în raportãrile periodice ce se transmit Bãncii Nationale a României.
            10. Societãtile bancare vor tine evidenta tuturor operatiunilor valutare financiare si de capital efectuate în cadrul autorizatiei Bãncii Nationale a României si le vor raporta la Directia generalã operatiuni monetare, valutare si de credit pânã la data de 15 a fiecãrei luni, pentru luna anterioarã, conform modelului de raportare - anexa nr. 2 la prezentele norme.
            11. Datele individuale privind angajamentele de natura datoriei private externe au caracter confidential.
 
ANEXA Nr. 1
la N.R.V.3
 

LISTA
documentelor necesare obtinerii autorizatiei Bãncii Nationale a României
 
            D1 - actul constitutiv, conform legii, documentele privind înfiintarea acestuia sau documentele care atestã autorizarea activitãtii în conditiile legii;
            D2 - dovada înregistrãrii persoanei juridice la Oficiul Registrului comertului si la Diretia generalã a finantelor pubtice si controlului financiar de stat judeteanã sau a municipiului Bucuresti sau alt act de înregistrare la organele abilitate, în cazul persoanelor juridice române; actul de înregistrare la organele abilitate din tara de origine, în cazul persoanelor juridice strãine;
            D3 - hotãrârea adunãrii generale a asociatilor ori actionarilor/consiliului de administratie al solicitantului, dupã caz, cu privire la efectuarea operatiunii valutare;
            D4 - contractul de societate si statutul societãtii mixte cu sediul în strãinãtate la care urmeazã a se face investitia de capital, în copie si în traducere autorizatã;
            D5 - declaratia solicitantului referitoare la banca prin care urmeazã sã se efectueze operatiunea valutarã si schimbul valutar;
            D6 - contractele/conventiile externe încheiate cu privire la investitii, împrumuturi, credite si depozite, prospectul de emisiune sau alte documente, dupã caz;
            D7 - documentele bancare specifice, care atestã crearea obligatiei financiare externe (extrase de cont, SWIFT, faxuri etc);
            D8 - declaratia solicitantului, referitoare la banca strãinã si numãrul contului în care se face transferul;
            D9 - formularele model 1, 1 A,.1 B, 2, 2A prezentate în anexa nr. 3;
            D10 - avizul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare din România;
            D11 - orice alte documente solicitate de cãtre Banca Nationalã a României - Directia generalã operatiuni monetare, valutare si de credit.
 
ANEXA Nr. 2
la N.R.V.3
 
BANCA ......................................
Codul ..........................................
Directia ......................................
SITUTIA
operatiunilor valutare de capital, efectuate în luna .................. 199 ..................
 
Nr.
crt.
Nr.
autorizatie
Titular
Cod fiscal
Tara
dest./provenientã
Nr., data
si referinta
document
bancar
Tip operatiune2)
Termen de
încasare3)
Suma
în
valutã
Valuta4)
Data
încasãrii/
plãtii
Nr. zile
întârziere
la
încasare
Descriere
operatiune
Denumire
Cod1)
 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 

            Director,
 
             Observatii:
            1) Se va folosi codificarea conform standardului ISO-3166-93.
            2) Se va completa codul corespunzãtor conform normelor metodologice privind înregistrarea si raportarea la balanta de plãti emise de Banca Nationalã a României.
            3) Se stabileste, conform Ordonantei Guvernului nr. 18/1994, pentru încasãri dividende, cote-pãrti din lichidarea investitiilor externe etc.; pentru celelalte categorii (rate, dobânzi aferente creditelor externe acordate de rezidenti nerezidentilor etc.), maximum 5 zile de la termenele prevãzute în contractele externe, conform Ordonantei Guvernului nr. 15/1996.
            4) Pentru valute se vor folosi acronimele care apar în lista cursurilor pietei valutare, comunicatã de Banca Nationalã a României.
 

TARA
VALUTA
ACRONIM
COD TARÃ/VALUTÃ
Austria Siling austriac
ATS
040
Australia Dolar australian
AUD
036
Belgia Franc belgian
BEF
056
Canada Dolar canadian
CAD
124
Elvetia Franc elvetian
CHF
756
Germania Marcã germanã
DEM
276
Danemarca Coroanã danezã
DKK
208
Egipt Lirã egipteanã
EGP
818
Spania Pesetã spaniolã
ESP
724
Finlanda Marcã finlandezã
FIM
246
Franta Franc francez
FRF
250
Marea Britanie Lirã sterlinã
GBP
826
Grecia Drahmã greceascã
GRD
300
Irlanda Lirã irlandezã
IEP
372
Italia Lirã italianã
ITL
380
Japonia Yen japonez
JPY
392
Republica Moldova Leu moldovenesc
MDL
498
Olanda Gulden olandez
NLG
528
Norvegia Coroanã norvegianã
NOK
578
Portugalia Escudo portughez
PTE
620
România Leu românesc
ROL
642
Suedia Coroanã suedezã
SEK
752
Rusia Rublã
RUR
643
Turcia Lirã turceascã
TRL
792
Statele Unite Dolar SUA
USD
840
  DST
XDR
752
  ECU
XEU
954
 
continuare în pagina a III-a