MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul IX - Nr. 395  LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE   Miercuri, 31 decembrie 1997

SUMAR

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE ALE ROMÂNIEI

           Regulamentul nr. 3 din 23 decembrie 1997 privind efectuarea operatiunilor valutare

            · Norme privind functionarea pietei valutare - N.R.V.1

            · Norme privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României - N.R.V.2

            · Norme privind modul de autorizare si de raportare a operatiunilor valutare de capital - N.R.V.3

            · Norme privind efectuarea plãtilor externe pentru importurile de mãrfuri, executarea de lucrãri si prestãrile de servicii - N.R.V.4

            · Norme privind autorizarea deschiderii si functionãrii conturilor în strãinãtate ale rezidentilor - N.R.V.5

            · Norme privind modul de autorizare a operatiunilor valutare pe teritoriul României - N.R.V.6

            · Norme privind sumele în numerar în valutã si în moneda nationalã (leu) care pot fi introduse si scoase în/din România - N.R.V.7

            · Norme privind circuitul formularelor "Dispozitie de platã valutarã externã" (dpve) si "Cerere de deschidere acreditiv" (CDA) - N.R.V.8

            · Norme privind controlul valutar asupra încasãrilor din exporturi si din celelalte operatiuni cu strãinãtatea  - N.R.V.9

ACTE ALE  BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

REGULAMENTUL Nr. 3
din 23 decembrie 1997
privind efectuarea operatiunilor valutare

            În temeiul Legii nr. 34/1991 privind Statutul Bãncii Nationale a României si al Legii nr. 33/1991 privind activitatea bancarã, Banca Nationalã a României emite Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare, numit în continuare regulament.

Definitii

            Art. 1. - În sensul regulamentului, principalii termeni se definesc dupã cum urmeazã:

            1.1. Rezidenti
            a) persoane juridice:
            a1) - institutiile publice, regiile autonome, societãtile comerciale, asociatiile, cluburile, ligile si orice alte persoane juridice cu caracter lucrativ sau nonprofit, înregistrate sau autorizate sã desfãsoare activitãti în România;
            a2) - persoanele fizice si asociatiile familiale autorizate în conformitate cu prevederile Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfãsurarea unor activitãti economice pe baza liberei initiative, cu modificãrile ulterioare;
            a3) - filialele, sucursalele, reprezentantele, agentiile si birourile firmelor strãine înregistrate si/sau autorizate sã desfãsoare activitãti în România;
            a4) - ambasadele, consulatele sau alte reprezentante ale României în strãinãtate;
            a5) - sucursalele, filialele, reprezentantele, agentiile si birourile firmelor românesti care desfãsoarã activitãti si nu sunt înregistrate în strãinãtate ca persoane juridice;
            b) persoane fizice:
            b1) - persoanele fizice, cetãteni români cu domiciliul în România atestat cu act de identitate emis de organele abilitate prin lege;
            b2) - persoanele fizice, cetãteni strãini, si persoanele fãrã cetãtenie (apatrizi) cu drept de sedere în România, atestat cu act de identitate emis de organele abilitate prin lege, care depãseste în total 183 de zile pe parcursul unui an calendaristic;
            b3) - persoanele fizice, cetãteni români, cu domiciliul în strãinãtate si al cãror timp de sedere în România depãseste în total 183 de zile pe parcursul unui an calendaristic.

            1.2. Nerezidenti
            a) persoane juridice:
            a1) - persoanele juridice cu sediul în strãinãtate, care nu sunt înregistrati si/sau autorizate sã desfãsoare activitãti în România;
            a2) - ambasadele, consulatele sau alte reprezentante ale altor tãri în România, precum si organizatiile internationale sau reprezentante ale unor astfel de organizatii care functioneazã în România;
            a3) - sucursalele, filialele, reprezentantele, agentiile si birourile persoanelor juridice românesti care desfãsoarã activitãti si sunt înregistrate în strãinãtate ca persoane juridice;
            b) persoane fizice:
            b1) - persoanele fizice, cetãteni strãini, care lucreazã în cadrul ambasadelor, consulatelor si reprezentantelor altor tãri în România sau în cadrul unor organizatii internationale sau reprezentante ale acestora care functioneazã în România;
            b2) - persoanele fizice, cetãteni strãini, precum si persoanele fãrã cetãtenie (apatrizi), cu domiciliul în strãinãtate si care se aflã în România pe o perioadã mai micã de 183 de zile, în total, pe parcursul unui an calendaristic, cu pasaport sau cu legitimatie de sedere temporarã pentru cetãteni strãini, vizatã la zi de organele abilitate prin lege în acest sens;
            b3) - persoanele fizice, cetãteni români cu domiciliul în strãinãtate si care se aflã în România pe o perioadã mai micã de 183 de zile, în total, pe parcursul unui an calendaristic.
             1.3. Valutã - moneda nationalã a unui stat utilizatã în tranzactii internationale, precum si monedele compuse, cum ar fi DST (Drepturi Speciale de Tragere), ECU (Unitate Europeanã de Cont).
            1.4. Valute convertibile - valutele agreate si mentionate în lista cursurilor pietei valutare, comunicatã de Banca Nationalã a României.
            1.5. Credite de comert international - creantele sau angajamentele derivând din acordarea unui credit de cãtre furnizor cumpãrãtorului sau de cãtre cumpãrãtor furnizorului în cursul operatiunilor de comert international, inclusiv servicii; astfel de credite pot fi acordate si de terti, altii decât partenerii contractului de comert international.
            1.6. Credite financiare - creantele sau angajamentele derivând din acordarea directã (si nu prin emisiune de obligatiuni ori alte titluri de credit) de fonduri financiare de cãtre un creditor cãtre un debitor.
            1.7. Leasing financiar - operatiunea de închiriere de bunuri, al cãrei termen este mai mare de un an si valoarea de achizitie a bunurilor urmeazã a fi recuperatã în proportie de cel putin 75% de locator; celelalte operatiuni de leasing se încadreazã în categoria de leasing operational.
            1.8. Strãinãtate - teritoriile în afara frontierei de stat a României.
            1.9. Valori mobiliare românesti - valorile mobiliare emise de un rezident.
            1.10. Valori mobiliare strãine - valorile mobiliare emise de un nerezident.
            1.11. Instrumente de platã - numerar si substitute de numerar, cum ar fi: cecurile de cãlãtorie, cecurile personale, cãrtile de credit, cãrtile de debit, cecurile aferente cãrtilor de credit.
            1.12. Investitie directã - investitia care se realizeazã, prin aport de fonduri financiare, bunuri mobile si imobile sau orice alte drepturi de proprietate ce pot fi evaluate în bani prin crearea sau extinderea unei societãti comerciale integral detinute, a unei filiale, sucursale, prin achizitionarea integralã a unei societãti existente ori participarea partialã într-o societate nouã sau existentã, în scopul stabilirii de relatii economice durabile, cu sau fãrã posibilitatea de a exercita o influentã directã asupra administrãrii societãtii.
            1.13. Investitie de portofoliu - investitia (alta decât aceea de la punctul anterior) care se realizeazã prin intermediul urmãtoarelor categorii de instrumente: valori mobiliare specifice pietei de capital, instrumente specifice pietei monetare, instrumente de plasament colectiv, operatiuni în conturi curente, operatiuni în conturi de depozit.
            1.14. Intermediar autorizat - bãncile, casele de schimb valutar, alte entitãti nebancare autorizate de Banca Nationalã a României sã functioneze pe piata valutarã în calitate de broker sau dealer.
            1.15. Broker - intermediarul autorizat care functioneazã pe piata valutarã în nume propriu, dar numai în contul clientilor sãi, pe baza ordinelor acestora, contra unui comision.
            1.16. Dealer - intermediarul autorizat care functioneazã pe piata valutarã atât în nume si în cont propriu, cât si în nume propriu si în contul clientilor.
            1.17. Operatiuni valutare - încasãrile, plãtile, compensãrile, transferurile, creditãrile, precum si orice alte tranzactii exprimate în valute si care se pot efectua prin transfer bancar, în numerar, cu instrumente de platã sau prin alte modalitãti de platã agreate sau acceptate de bãnci.
            În aceste categorii se includ si operatiunile exprimate în moneda nationalã (leu), atunci când sunt efectuate între rezidenti si nerezidenti.
            Operatiunile valutare pot fi:
            1.17.1. Curente - operatiunile efectuate între rezidenti si nerezidenti, care nu sunt de natura operatiunilor de capital, asa cum sunt ele definite la pct. 1.17.2. si care decurg, fãrã a se limita, din:
            1.17.1.1. tranzactii de comert international, inclusiv servicii, alte tranzactii curente, precum si credite de comert international si alte facilitãti bancare aferente, cu termene initiale de rambursare mai mici de un an;
            1.17.1.2. repatrierea venituritor nete sub formã de dividende, dobânzi etc. provenind din operatiuni de capital;
            1.17.1.3. remiteri de sume moderate1) reprezentând cheltuieli curente de întretinere a membrilor familiei (sot, sotie, copii, persoane aflate în întretinere);
            1.17.1.4. remiteri de sume moderate, pentru rambursarea de credite financiare, pânã la echivalentul a maximum 60.000 dolari S.U.A. anual.
            1.17.2. De capital - operatiunile valutare efectuate între rezidenti si nerezidenti, care decurg din:
            1.17.2.1. Investitii directe:
            a) în România ale nerezidentilor;
            b) în strãinãtate ale rezidentilor.
            1.17.2.2. Lichidarea investitiilor directe:
            a) în strãinãtate de cãtre rezidenti;
            b) în România de cãtre nerezidenti.
            1.17.2.3. Investitii imobiliare (achizitionare de terenuri, cumpãrare sau constituire de clãdiri; altele decât cele reprezentând investitii directe):
            a) în România ale nerezidentilor;
            b) în strãinãtate ale rezidentilor.
            1.17.2.4. Operatiuni cu valori mobiliare specifice pietei de capital (actiuni sau alte valori mobiliare de naturã participativã, precum si obligatiuni sau alte titluri de credit cu scadentã initialã, de regulã, mai mare de un an):
            a) admiterea valorilor mobiliare românesti pe piete de capital strãine pentru:
            a1) - emisiune prin plasament sau ofertã publicã;
            a2) - introducerea pe o piatã de capital strãinã recunoscutã;
            b) admiterea de valori mobiliare strãine pe piete de capital românesti, pentru:
            b1) - emisiune prin plasament sau ofertã publicã;
            b2) - introducerea pe piata de capital româneascã;
            c) tranzactii cu valori mobiliare în România de cãtre nerezidenti:
            c1) - cumpãrare;
            c2) - vânzare;
            d) tranzactii cu valori mobiliare în strãinãtate de cãtre rezidenti:
            d1) - cumpãrare;
            d2) - vânzare.
            1.17.2.5. Operatiuni cu instrumente specifice pietei monetare (efecte de comert, titluri de stat emise de administratia publicã centralã sau localã, alte titluri emise de agentii guvernamentale si instrumente derivate, precum si orice alte valori mobiliare cu scadente initiale, de regulã, mai mici de un an):
            a) admiterea de instrumente ale pietei monetare românesti pe piete monetare strãine pentru:
            a1) - emisiune prin plasament sau ofertã publicã;
            a2) - introducere pe o piatã monetarã strãinã recunoscutã;
            b) admiterea de instrumente ale pieiei monetare strãine pe piata monetarã româneascã pentru:
            b1 ) - emisiune prin plasament sau ofertã publicã;
            b2) - introducere pe piata monetarã românescã;
            c) tranzactii cu instrumente ale pietei monetare în România de cãtre nerezidenti:
            c1) - cumpãrare;
            c2) - vânzare;
            c3) - acordare de împrumuturi cãtre rezidenti prin intermediul altor instrumente ale pietei monetare;
            c4) - atragere de împrumuturi de la rezidenti prin intermediul altor instrumente ale pietei monetare;
            d) tranzactii cu instrumente ale pietei monetere în strãinãtate de cãtre rezidenti:
            d1) - cumpãrare;
            d2) - vânzare;
            d3) - acordare de împrumuturi cãtre nerezidenti prin intermediul altor instrumente ale pietei monetare;
            d4) - atragere de împrumuturi de la nerezidenti prin intermediul altor instrumente ale pietei monetare.
            1.17.2.6. Operatiuni cu instrumente de plasament colectiv (actiuni si alte titluri cu caracter participativ la societãti/fonduri de investitii, fonduri mutuale etc):
            a) admiterea instrumentelor de plasament colectiv românesti pe piete financiare strãine pentru:
            a1) - emisiune prin plasament sau ofertã publicã;
            a2) - introducerea pe o piatã financiarã recunoscutã;
            b) admiterea instrumentelor de plasament colectiv strãine pe piata financiarã româneascã pentru:
            b1 ) - emisiune prin plasament sau ofertã publicã;
            b2) - introducerea pe o piatã financiarã recunoscutã;
            c) tranzactii în România ale nerezidentilor:
            c1) - cumpãrare;
            c2) - vânzare.
            d) tranzactii în strãinãtate ale rezidentilor
            d1) - cumpãrare;
            d2) - vânzare.
            1.17.2.7. Credite de comert international (cu termen de rambursare mai mare de un an), cu sau fãrã participarea unui rezident în tranzactia comercialã respectivã:
            a) acordate de nerezidenti rezidentilor;
            b) acordate de rezidenti nerezidentilor.
            1.17.2.8. Credite financiare si împrumuturi, altele decât cele de la pct. 1.17.1.4, inclusiv leasing financiar:
            a) acordate de nerezidenti rezidentilor;
            b) acordate de rezidenti nerezidentilor.
            1.17.2.9. Garantii, avaluri, facilitãti financiare auxiliare:
            a) în cazuri legate direct de comertul international în care participã un rezident:
            a1) - acordate de nerezidenti în favoarea rezidentilor;
            a2) - acordate de rezidenti în favoarea nerezidentilor;
            b) în cazuri legate direct de operatiuni de miscãri internationale de capital în care participã un rezident:
            b1) - acordate de nerezidenti în favoarea rezidentilor;
            b2) - acordate de rezidenti în favoarea nerezidentilor;
            c) în cazuri nelegate direct de comertul international sau de miscãri internationale de capital sau în cazuri în care nici un rezident nu participã la operatiunile respective:
            c1) - acordate de nerezidenti în favoarea rezidentilor;
            c2) - acordate de rezidenti în favoarea nerezidentilor.
            1.17.2.10. Operatiuni în conturi curente:
            a) deschise de nerezidenti la bãnci si la alte entitãti stabilite de lege:
            a1) - în monedã nationalã;
            a2) - în valutã;
            b) deschise de rezidenti în strãinãtate la bãnci si alte institutii asimilate acestora:
            b1) - în monedã nationalã, în tãrile cu care România are aranjamente de convertibilitate regionalã;
            b2) - în valutã.
            1.17.2.11. Operatiuni în conturi de depozit:
            a) deschise de nerezidenti la bãnci si la alte entitãti stabilite de lege:
            a1) - în monedã nationalã;
            a2) - în valutã;
            b) deschise de rezidenti în strãinãtate la bãnci si alte institutii asimilate acestora:
            b1) - în monedã nationalã în tãrile cu care România are aranjamente de convertibilitate regionalã;
            b2) - în valutã.
            1.17.2.12. Schimb valutar:
            a) efectuat în România de nerezidenti:
            a1) - cumpãrare de monedã nationalã contra valutã;
            a2) - vânzare de monedã nationalã contra valutã;
            a3) - schimb de valutã contra valutã;
            b) efectuat în strãinãtate de cãtre rezidenti:
            b1) - cumpãrare de valutã contra monedã nationalã;
            b2) - vânzare de valutã contra monedã nationalã;
            b3) - schimb de valutã contra valutã.
            1.17.2.13. Asigurãri de viatã (transfer de capital reprezentând anuitãti si despãgubiri) decurgând din contractul de asigurare de viatã:
            a) contracte de asigurare de viatã încheiate între rezidenti persoane fizice si societãti de asigurare nerezidente;
            b) contracte de asigurare de viatã încheiate între societãti de asigurare rezidente si persoane fizice nerezidente.
            1.17.2.14. Transferuri ale persoanelor fizice:
            a) cadouri, donatii;
            b) mosteniri si dote;
            c) plata unor datorii ale imigrantilor în tara de origine;
            d) transferuri de active ale emigrantilor;
            e) câstiguri din jocuri de noroc;
            f) economii ale muncitorilor nerezidenti.
            1.17.2.15. Alte transferuri:
            a) transferuri de capital guvernamentale (ajutoare, iertare de datorie etc.);
            b) achizitii de active nemateriale/nefinanciare (brevete, mãrci de fabricã, licente, patente etc.);
            c) disponibilizarea conturilor blocate ale nerezidentilor;
            d) sponsorizãri.
            1.18. Bãnci - societãtile bancare/sucursalele bancilor strãine autorizate de Banca Nationalã a României sã functioneze în România.
            1.19. Unitãti bancare - sucursalele, agentiile bãncilor.
            1.20. Piata valutarã se defineste ca o piatã continuã care se efectueazã vânzãri si cumpãrãri de valute contra monedei nationale sau alte valute la cursuri de schimb determinate liber de intermediari autorizati de Banca Nationalã a României sã participe în nume si în cont propriu si/sau în nume propriu si în contul clientilor.
            1.21. Piata valutarã interbancarã este acel segment al pietei valutare care priveste operatiunile si raparturile, principalilor intermediari autorizati ai pietei valutare - bãncile.

CAPITOLUL I
Detinerea si utilizarea activelor în valutã

            Art. 2. - În România, rezidentii si nerezidentii au dreptul sã dobândeascã, sã detinã si sã utilizeze instrumente de platã, valori mobiliare, precum si orice alte active exprimate în valutã în conditiile legii, ale regulamentului si al normelor de aplicare a acestuia.
            Rezidentii si nerezidentii pot deschide conturi în valutã la bãnci, precum si la orice alte entitãti stabilite de lege.
            Art. 3. - Rezidentii au dreptul sã cumpere si sã vândã în mod liber sume în valutã contra lei pe piata valutarã din România prin intermediarii autorizati. Persoanele juridice rezidente, pentru operatiunile de cumpãrare de valutã, au obligatia de a proba cu documente natura operatiunii valutare si suma solicitatã.
            Accesul pe piata valutarã se face în conformitate cu Normele privind functionarea pietei valutare - N.R.V.1 si Normele privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României - N.R.V.2.
            Art. 4. - Rezidentii pot efectua în mod liber si fãrã restrictii operatiuni valutare curente, asa cum sunt ele definite la pct. 1.17.1, în conditiile legii, ale regulamentului si ale normelor de aplicare a acestuia.
            Art. 5. - Operatiunile valutare de capital pot fi efectuate numai cu autorizarea prealabilã a Bãncii Nationale a României conform prevederilor din Normele privind modul de autorizare si de raportare a operatiunilor valutare de capital - N.R.V.3.
            Fac exceptie de la prevederile de autorizare de mai sus bãncile, pentru urmãtoarele operatiuni, efectuate în nume si în cont propriu, prevãzute la pct. 1.17.2:
            a) tranzactiile cu instrumente specifice pietei monetare în strãinãtate, prevãzute la pct. 1.17.2.5 lit. d);
            b) garantiile, avalurile si alte facilitãti financiare auxiliare prevãzute la pct. 1.17.2.9 lit. a) si b) (în cazul în care operatiunea de capital a fost autorizatã de Banca Nationalã a României);
            c) operatiunile în conturi curente si de depozit în valuta deschise în strãinãtate la societãti bancare si alte instituti asimilate acestora, prevãzute la pct. 1.17.2.10 lit. b) si  1.17.2.11 lit. b);
            d) schimbul de valutã contra valutã, prevãzut la pct. 1.17.2.12 lit. b3).
            Art. 6. - Plãtile externe pentru importurile de mãrfuri, executarea de lucrãri si prestãrile de servicii se vor efectua în conformitate cu Normele privind efectuarea plãtilor externe pentru importurile de mãrfuri, executarea de lucrãri si prestãrile de servicii - N.R.V.4.
            Art. 7. - La solicitarea efectuãrii unui transfer extern din disponibilitãtile valutare proprii, rezidentii au obligatia de a proba cu documente natura operatiunii valutare.
            În acest scop vor completa formularul "DISPOZITIE DE PLATÃ VALUTARÃ EXTERNÃ" sau formularul "CERERE DE DESCHIDERE ACREDITIV", dupã caz. Modelele acestor formulare, precum si instructiunile de completare si utilizare sunt redate în Normele privind circuitul formularelor "dispozitie de platã valutarã externã" (DPVE) si "cerere de deschidere acreditiv" (CDA) - N.R.V.8.
            Pentru persoanele fizice rezidente, în situatia în care scapul transferului extern nu poate fi probat cu documente, este suficientã completarea pe principiul bona fide a formularului DPVE.
            Art. 8. - Nerezidentii pot transfera în strãinãtate fãrã restrictii disponibilitãtile valutare detinute în conturi deschise la bãnci în conditiile legii, ale regulamentului si ale normelor de aplicare a acestuia.

CAPITOLUL II
Conturi în lei ale nerezidentilor

            Art. 9. - În România nerezidentii pot dobândi, detine si utiliza instrumente de platã, valori mobiliare, precum si orice alte active exprimate în lei, în conditiile legii, ale regulamentului si ale normelor emise în aplicarea acestora.
            Nerezidentii pot deschide la bãnci numai conturi curente în moneda nationalã (leu), (conturi tip A si conturi tip B purtãtoare de dobândã la vedere):
            - Conturi tip A - în aceste conturi se pot efectua:
           încasãri din:
            a) vânzãri de sume în valutã contra lei;
            b) operatiuni valutare curente cu rezidenti, prevãzute la art. 10;
            c) transferuri din contul tip B;
            d) dobânzi bonificate la disponibilitãtile în conturile tip A si B;
           plãti pentru:
            a) operatiuni valutare curente cu rezidenti, prevãzute la rt. 10;
            b) cumpãrãri valutã;
            c) transferuri în contul tip B.
            - Conturi tip B - în aceste conturi se pot efectua:
           încasãri din:
            a) vânzãri de valutã contra lei;
            b) operatiuni valutare de capital prevãzute de lege sau prin prezentul regulament;
            c) operatiuni valutare de capital autorizate de Banca Nationalã a României;
            d) transferuri din contul tip A;
           plãti pentru:
            a) operatiuni valutare de capital prevãzute de lege sau prin prezentul regulament;
            b) operatiuni valutare de capital autorizate de Banca Nationalã a României;
            c) cumpãrãri de valutã contra lei;
            d) transferuri în contul tip A.
            Nerezidentii pot transfera sume între cele douã conturi, cu conditia respectãrii prevederilor de mai sus privind încasãrile si plãtile din aceste conturi:
            Art. 10. - Operatiunile valutare în lei între rezidenti si nerezidenti, precum si între nerezidenti sunt interzise.
            Fac exceptie:
            - plãtile efectuate de rezidenti, în favoarea nerezidentilor, sub formã de profit, dividende, dobânzi si alte venituri ce decurg din tranzactii de capital autorizate de lege sau de cãtre Banca Nationalã a României;
            - plãtile efectuate de nerezidenti, în favoarea rezidentilor, sub forma impozitelor, taxelor, comisioanelor si spezelor;
            - plãtile efectuate de nerezidenti, în favoarea rezidentilor, pe durata sederii acestora în România;
            - operatiunile valutare curente între rezidenti si nerezidentii mentionati la art. 1 pct. 1.2 lit. a.2).
           Art. 11. - Sumele în lei detinute de nerezidenti în conturile tip A si B pot fi convertite în valutã prin intermediul pietei valutare. Convertirea în valutã a sumelor în lei detinute de nerezidenti se face în urmãtoarele conditii:
            a) pentru sumele detinute în conturile tip A si B, nerezidentii trebuie sã prezinte documente justificative prevãzute de lege, autorizatia Bãncii Nationale a României, dupã caz, precum si orice alte documente prevãzute de regulament si de normele emise în aplicarea acestuia;
            b) pentru sumele detinute în contul tip A si provenite, din operatiuni valutare curente, de la rezidenti, nerezidentii trebuie sã probeze cã încasarea initialã de la un rezident a avut loc cu cel mult 180 de zile calendaristice anterior datei solicitãrii convertirii.
            În termen de 15 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament, bãncile vor proceda la transferarea soldurilor în lei din conturile existente în conturile tip A si B deschise pentru nerezidenti-clienti ai acestora, în conformitate cu prevederile art. 9.
            Pentru soldurile aferente încasãrilor din operatiuni valutare curente, termenul de 180 de zile prevãzut mai sus va începe sã curgã de la data de 1 februarie 1998.

CAPITOLUL III
Piata valutarã

            Art. 12. - Organizarea si functionarea pietei valutare în România sunt prevãzute în Normele privind functionarea pietei valutare - N.R.V.1 si în Normele privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României N.R.V.2.
            Art. 13. - Operatiunile de vânzare si/sau cumpãrare de valutã pe piata valutarã se pot efectua numai prin intermediarii autorizati de cãtre Banca Nationalã a României, în conditiile stabilite prin regulament si normele de aplicare a acestuia. Fac exceptie operatiunile de schimb valutar efectuate între persoane fizice în mod incidental.
            Art. 14. - În aplicarea prevederilor legale privind statutul sãu, Banca Nationalã a României:
            a) reglementeazã si supravegheazã piata valutarã;
            b) autorizeazã si supravegheazã intermediarii pietei valutare;
            c) comunicã zilnic, spre publicare, lista cursurilor pietei valutare.

CAPITOLUL IV
Obligatia de repatriere

            Art. 15. - Rezidentii sunt obligati sã transfere sau sã repatrieze în valutã convertibilã si/sau monedã nationalã toate sumele dobândite din operatiuni cu strãinãtatea, mai putin taxele, comisioanele si alte cheltuieli aferente (corespunzãtor cu uzantele bancare internationale), în conformitate cu reglementãrile legale, prevederile regulamentului si ale normelor de aplicare ale acestora.
            În acest scop, rezidentii vor întreprinde toate demersurile necesare pentru convertirea în valutã convertibilã sau în monedã nationalã a sumelor obtinute în alte valute.
            Fac exceptie de la obligatia de repatriere:
            a) bãncile - pentru activitãtile desfãsurate în baza autorizatiei de functionare;
            b) rezidentii - persoane juridice autorizate de Banca Nationalã a României sã detinã conturi valutare în strãinãtate;
            c) rezidentii - persoane fizice care realizeazã venituri în valutã în strãinãtate.
            Art. 16. - Urmãrirea si controlul încasãrilor valutare aferente exportului de bunuri se realizeazã prin formularul "DECLARATIE DE ÎNCASARE VALUTARÃ" (DIV) potrivit prevederilor din Normele privind controlul valutar asupra încasãrilor din exporturi si din celelalte operatiuni cu strãinãtatea - N.R.V.9.
            Art. 17. - Rezidentii pot deschide si mentine conturi în valutã si/sau în monedã nationalã în strãinãtate numai cu autorizarea prealabilã a Bãncii Nationale a României.
            Autorizatia Bãncii Nationale a României se va elibera potrivit cu prevederile din Normele privind autorizarea deschiderii si functionãrii conturilor în strãinãtate ale rezidentilor N.R.V.5.
            Fac exceptie de la obligatia de obtinere a autorizatiei Bãncii Nationale a României pentru deschiderea conturilor în valutã urmãtoarele, categorii de rezidenti:
            a) bãncile - pentru activitatea desfãsuratã în baza autorizatiei de functionare;
            b) reprezentantele, agentiile, birourile persoanelor juridice române care nu sunt înregistrate ca persoane juridice în strãinãtate - pentru cheltuielile curente necesare desfãsurãrii activitãtii acestora;
            c) ambasadele, consulatele sau alte reprezentante ale României în strãinãtate;
            d) rezidentii - persoane fizice si juridice ce detin proprietãti imobiliare, asa cum sunt definite la pct. 1.17.2.3, pentru sumele reprezentând cheltuieli si taxe aferente întretinerii si administrãrii proprietãtii pe perioada detinerii de drept;
            e) rezidentii - persoane fizice pe perioada sederii în strãinãtate; pentru rezidentii - persoane fizice prevãzute la acest alineat, cât si la art.l5 lit. c), exceptia se referã si la mentinerea conturilor dupã încheierea sederii/activitãtii în strãinãtate;
            f) rezidentii - pentru sumele în valutã a cãror repatriere este obstructionatã temporar în baza unor prevederi legale în vigoare în tara respectivã.

CAPITOLUL V
Operatiuni valutare efectuate pe teritoriul României

            Art. 18. - Pe teritoriul României încasãrile si plãtile între rezidenti se realizeazã în moneda nationalã (leu).
            Fac exceptie de la prevederile alineatului precedent urmãtoarele categorii de rezidenti autorizate prin regulament sã efectueze operatiuni valutare pe teritoriul României:
            a) bãncile - pentru operatiuni valutare prevãzute în autorizatia de functionare;
            b) persoanele juridice - care efectueazã operatiuni valutare decurgând din contracte de comert exterior, (export, import de bunuri), pe baza contractelor de comision între comisionar si comitent;
            c) persoanele fizice si juridice - pentru operatiuni valutare ce decurg din acte de comert derulate în zone libere, porturi, aeroporturi, puncte de control al trecerii frontierei de stat, trenuri internationale, la bordul aeronavelor si navelor, pe parcurs extern;
            d) persoanele fizice si juridice - care beneficiazã de prevederi legale exprese ce le dau dreptul de a efectua, operatiuni valutare pe teritoriul României;
            e) persoanele fizice - pentru operatiuni valutare între ele, cu caracter incidental.
            Art. 19. - Operatiunile valutare între categoriile de rezidenti, mentionate la art. 18 se pot efectua numai pe baza acordului de vointã al pãrtilor.
            Art. 20. - Persoanele fizice si juridice care pot fundamenta necesitatea operatiunilor valutare între rezidenti pot solicita autorizarea Bãncii Nationale a României în conformitate cu Normele privind modul de autorizare a operatiunilor valutare pe teritoriul României - N.R.V.6.

CAPITOLUL VI
Controlul valutar

            Art. 21. - Rezidentii si nerezidentii sunt obligati sã efectueze operatiuni valutare în conformitate cu prevederile regulamentului.
            Bãncile rãspund de aplicarea corectã a regulamentului pentru operatiunile dispuse de clientii acestora. În acest scop, bãncile pot solicita clientilor lor informatiile necesare si orice document justificativ.
            Art. 22. - Banca Nationalã a României va supraveghea si va controla respectarea prevederilor regulamentului de cãtre rezidenti si nerezidenti.
            Art. 23. - Nerespectarea prevederilor regulamentului atrage dupã sine aplicarea sanctiunilor prevãzute de lege.

CAPITOLUL VII
Dispozitii finale

            Art. 24. - Introducerea sau scoaterea în/din România de sume în valutã efectivã (în numerar), precum si de sume în moneda nationalã efectivã se efectueazã în limitele si în conditiile prevãzute în Normele privind sumele în numerar în valutã si în lei care pot fi introduse si scoase în/din România - N.R.V.7.
            Art. 25. - În cazul existentei unor incertitudini privind încadrarea tranzactiilor în categoria operatiunilor valutare curente sau de capital, persoanele fizice si juridice se pot adresa Directiei generale operatiuni monetare, valutare si de credit din cadrul Bãncii Nationale a României.
            Art. 26. - Banca Nationalã a României îsi rezervã dreptul de a refuza emiterea autorizatiilor din considerente ce tin de imperative de politicã valutarã si de situatia balantei de plãti într-o anumitã perioadã.

            Normele numerotate de la N.R.V.1 la N.R.V.9 fac parte integrantã din regulament.
            Regulamentul intrã în vigoare la 30 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, cu exceptia normelor N.R.V.8 si N.R.V.9 care intrã în vigoare la 60 de zile de la data publicãrii.
            La data intrãrii în vigoare a regulamentului se abrogã Regulamentul nr. 7(V/10.813)/1994 privind efectuarea operatiunilor valutare, emis de Banca Nationalã a României la data de 18 august 1994 si publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 19 septembrie 1994 cu modificãrile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

PRESEdinTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR ISÃRESCU,
GUVERNATOR


1) Prin sume moderate se întelege acele sume aferente cheltuielilor curente de întretinere ce pot fi justificate ulterior, inclusiv cu documente.

NORME
privind functionarea pietei valutare - N.R.V.1

           I. Conditii de participare

            1. Rezidentii - persoane juridice, în vederea desfãsurãrii unei activitãti de intermediere pe piata valutarã din România, trebuie sã obtinã autorizatia de la Banca Nationalã a României.
            2. Conditiile minimale ce trebuie sã fie îndeplinite, pentru participarea pe piata valutarã ca intermediat autorizat, sunt urmãtoarele:
            a) existenta unui capital social adecvat;
            b) existenta unei autorizatii de functionare; nu poate fi autorizatã participarea pe piata valutarã a intermediarilor fatã de care a fost initiatã procedura legalã de reorganizare si lichidare judiciarã;
            c) existenta unei structuri organizatorice distincte si a unui spatiu specific pentru activitatea de intermediere valutarã;
            d) reglementarea prin norme proprii privind:
            - procedurile de lucru cu clientii;
            - relatia cu alti intermediari (modul de comunicare, de confirmare si de decontare a tranzactiilor);
            - competentele si limitele valorice pânã la care sepoate angaja fiecare arbitrajist, precum si limitele de lucru cu ceilalti intermediari autorizati;
           - penalizãrile convenite în relatia cu clientii, precum si cu alti intermediari, în cazul nerespectãrii termenelor, de decontare a tranzactiilor;
            - sistemul de evidentã contabilã a operatiunilor valutare;
            e) desemnarea personalului implicat în activitatea de schimb valutar, respectiv lista nominalã a arbitrajistilor, vechimea în profesie, inclusiv vechimea în activitatea de schimb valutar, precum si nominalizarea arbitrajistului-sef;
            f) relatii de corespondent stabilite prin conturi deschise în strãinãtate, pentru cel putin: urmãtoarele 6 valute : USD, GBP, DEM, FRF, CHF, ITL;
            g) existenta unui sistem operational specific, respectiv:
            - echipament informational specific tip Reuters sau Dow Jones;
            - echipamente tehnice specifice pentru plãti si comunicatii (linii telefonice interne si internationale, sistem de înregistrare a convorbirilor telefonice, telex, SWIFT, fax etc.).

           II. Principii de desfãsurare a tranzactiilor pe piata valutarã interbancarã

            a) Principii generale
            3. Piata valutarã interbancarã din România functioneazã în fiecare zi lucrãtoare între orele 9,00 si 16,00.
            4. Intermediarii autorizati sã participe pe piata valutarã sunt obligati sã afiseze permanent, în timpul orelor de functionare a pietei valutare interbancare, atât la ghiseele  lor de lucru cu clientii, cât si prin sisteme de difuzare a informatiei tip Reuters sau Dow Jones, cursurile de schimb informative ale leului (vânzare/cumpãrare), la vedere (spot) si la termen (forward), pentru cel putin urmãtoarele valute:
            - dolarul american (USD);
            - marca germanã (DEM);
            - francul francez (FRF);
            - lira sterlinã (GBP);
            - francul elvetian (CHF);
            - lira italianã (ITL).
            Cotatia este directã si are ca bazã unitatea monetarã a României - leul (fãrã subdiviziuni).
            Cursul de schimb informativ la termen va fi cotat pentru cel putin urmãtoarele scadente:
            - o lunã (1 M);
            - trei luni (3M);
            - sase luni (6M);
            - nouã luni (9M);
            - douãsprezece luni (12M).
            5. Intermediarii autorizati sã participe pe piata valutarã interbancarã au obligatia sã coteze, atât pentru clienti, cât si pentru ceilalti intermediari autorizati, cursuri de schimb ferme sau informative, la solicitarea acestora.
            În situatia în care cotatia fermã, suma în valutã si data valutei sunt acceptate de client sau de intermediarul autorizat, tranzactia este consideratã încheiatã si se executã neconditionat.
            6. Marja dintre cursurile de vânzare si cele de cumpãrare va fi determinatã liber pe piata valutarã interbancarã.
            7. Cursurile cotate de bãnci pot fi diferite în functie denatura operatiei (operatie în cont sau cu numerar) sau de raporturile cu clientii, precum si în concordantã cu politica proprie de trezorerie.
            8. Intermediarii autorizati au obligatia de a contribui permanent la cresterea standardului profesional si a reputatiei pietei valutare interbancare din România.
            b) Principii în relatia intermediar - client
            9. Ordinele de vânzare/cumpãrare de valutã ale clientilor (rezidenti si nerezidenti - persoane fizice si juridice), titulari de conturi, se completeazã conform modelelor anexate (formularele nr. 1 si 2). Ordinele de cumpãrare la vedere si la termen ale persoanelor juridice rezidente si ale nerezidentilor vor fi însotite de documentatia justificativã (inclusiv formularul DPVE/formularul CDA).
            Pentru operatiunile valutare de capitaa documentatia aferentã ordinului de cumpãrare se va completa si cu autorizatia Bãncii Nationale a României, dupã caz.
            Rezidentii pot participa la piata valutarã interbancarã cu ordine de cumpãrare de valutã pentru rambursarea creditelor si achitarea dobânzilor si comisioanelor aferente unui credit sau împrumut în valutã acordat de o bancã rezidentã.
            Pentru sumele în valutã cumpãrate pe piata valutarã si neutilizate în termen de 30 de zile de la data expirãrii termenelor de platã, conform destinatiei initiale sau pentru alte operatiuni valutare curente, bãncile vor proceda la cumpãrarea sumelor respective la cursul pietei din ziua efectuãrii operatiunii.
            10. În situatia în care clientul nu acceptã cotatia fermã a intermediarului, acesta poate opta pentru un ordin de vânzare/cumpãrare la curs limitat; valabilitatea în timp a unui astfel de ordin va fi indicatã în mod expres de cãtre client.
            11. Tranzactiile încheiate se executã neconditionat de cãtre intermediari si se confirmã clientilor prin extras de cont. Pentru tranzactiile încheiate pe bazã de ordin la curs limitat, intermediarii pot percepe clientilor comisioane.
            12. Intermediarii autorizati pot accepta primirea ordinelor de cumpãrare/vânzare la vedere sau la termen de la clienti si prin alte modalitãti de teletransmisie (fax, SWIFT etc.), prin sistem computerizat, cu conditia comunicãrii acelorasi elemente cuprinse în modelele anexate (formularele nr. 1 si 2) si în documentatia aferentã.
            Documentatia aferentã operatiunii (inclusiv formularul DPVE/formularul CDA) va fi înaintatã bãncilor în maximum 5 zile bancare.
            Acceptarea ordinelor de vânzare/cumpãrare în aceste conditii se va face doar pentru clientii agreati.
            13. Intermediarii autorizati si arbitrajistii acestora au obligatia de a asigura executarea cu prioritate a ordinelor clientilor în timpul orelor de functionare a pietei valutare interbancare si de a nu concura executarea ordinelor acestora cu ordinele în nume si în cont propriu.
            14. Confidentialitatea este esentialã pentru pãstrarea reputatiei si cresterea eficientei pietei valutare interbancare. În conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare, intermediarii autorizati au obligatia de a pãstra secretul profesional si de a nu dezvãlui identitatea clientului.
            15. Intermediarii autorizati vor stabili procedurile care sã le permitã verificarea îndeplinirii de cãtre clienti a prezentelor norme si a celorlalte prevederi legale si vor înainta Bãncii Nationale a României toate informatiile si orice document solicitat de cãtre aceasta.
            c) Principii în relatia intermediar - intermediar
            16. Conducerile executive ale intermediarilor autorizati sã opereze pe piata valutarã interbancarã din România vor controla activitatea personalului implicat în astfel de operatiuni totodatã vor rãspunde pentru modul în care acest personal cunoaste si respectã prevederile prezentelor norme si ale celorlalte reglementãri legale.
            17. Conducerile executive ale intermediarilor autorizati sã opereze pe piata valutarã interbancarã din România vor delimita clar autoritatea si rãspunderea personalului implicat si, în acelasi timp, vor asigura ca fiecare persoanã care tranzactioneazã în numele institutiei sã aibã autoritatea si pregãtirea necesare sã angajeze institutia, prin fiecare tranzactie încheiatã, din punct de vedere legal (inclusiv patrimonial) si profesional.
            18. Conducerile executive ale intermediarilor autorizati vor lua mãsuri pentru elaborarea de norme proprii prin care vor fi reglementate domeniile prevãzute la pct. 2 lit. d).
            19. Conducerile executive ale intermediarilor autorizati vor lua mãsuri ca personalul implicat (de regulã, arbitrajistii) sã nu încheie, pe baza unor întelegeri cu caracter oneros sau pentru profit personal, tranzactii la cursuri de schimb în afara pietei valutare interbancare.
            20. Conducerile executive ale intermediarilor autorizati vor lua mãsuri ca personalul implicat, în special arbitrajistii:
            - sã nu dezvãluie elemente aferente unor tranzactiivalutare încheiate cu clienti sau cu alti intermediari;
            - sã nu se viziteze reciproc la locul de muncã (sala de arbitraj) fãrã aprobarea expresã a conducerilor executive.
            21. Conducerile executive ale intermediarilor autorizati vor lua mãsuri pentru delimitarea atributiilor si departajarea activitãtilor de piatã valutarã pe compartimente distincte, conform practicilor internationale (front office, back office, cifru si corespondentã bancarã).
            22. Tranzactiile între intermediari se încheie în nume propriu, prin confirmare între arbitrajisti (telefonic, telex, Reuters dealing) si reconfirmãri letrice si telex sau SWIPT, codificate corespunzãtor (letric - specimene de semnãturi, telex - chei telegrafice, SWIFT - chei SWIFT). Reconfirmarea trebuie sã includã cel putin urmãtoarele elemente:
            - partenerul de tranzactie;
            - data încheierii tranzactiei;
            - data valutei;
            - valuta (valutele) tranzactionatã(e);
            - sumele tranzactionate;
            - tipul tranzactiei;
            - cursul de schimb la vedere (spot) sau la termen (forward);
            - corespondentii pãrtilor;
            - modalitatea de încheiere a tranactiei (telefon, telex, Reuters dealing).
            23. Instructiunile de platã si decontare vor fi transmise în cel mai scurt timp, de regulã în aceeasi zi. Banca Nationalã a României recomandã folosirea instructiunilor standard de platã între parteneri pentru preîntâmpinarea aparitiei unor eventuale diferente sau erori în decontarea sumelor tranzactionate.
            24. La primire, documentele de mai sus se verificã si, pentru eventuale diferente, pãrtile vor lua legãtura în vederea solutionãrii situatiei pe cale amiabilã. În caz de litigiu, pãrtile pot recurge la instante de arbitraj preconvenite.
            Banca Nationalã a României poate arbitra litigii apãrute în aplicarea prevederilor prezentelor norme, dar numai dupã ce pãrtile implicate dovedesc cã au epuizat toate posibilitãtile de solutionare pe cale amiabilã.
            În astfel de cazuri, pãrtile trebuie sã recunoascã, în prealabil, în scris, principiul acceptãrii neconditionate a deciziei de solutionare a litigiului, adoptatã de Banca Nationalã a României.
            25. Conducerile executive ale intermediarilor autorizati sã opereze pe piata valutarã interbancarã din România voi asigura asimilarea si utilizarea de cãtre personalul implicat si de cãtre arbitrajisti, în special, a expresiilor uzuale, precum si cunoasterea întelesurilor general acceptate în practica internationalã, conform nomenclatorului anexat la prezentele norme.

           III. Dispozitii finale

            26. În aplicarea prevederilor legale, bãncile vor raporta la Banca Nationalã a României - Directia generalã operatiuni monetare, valutare si de credit operatiunile de vânzare si cumpãrare de valutã efectuate de rezidenti si nerezidenti.
            Raportarea se va efectua zilnic între orele 8,30-9,30 ale zilei curente pentru tranzactiile din ziua precedentã.
            În cazul operatiunilor de vânzare de valutã ale nerezidentilor pentru coloana "cod fiscal" se vor transmite urmãtoarele mentiuni:
            - NCRT (în scopul efectuãrii de operatiuni valutare curente prevãzute la pct. 1.17.1 din regulament);
            - NDIR (în scopul efectuãrii de operatiuni valutare de capital reprezentând investitii directe prevãzute la pct. 1.17.2.1 din regulament);
            - NPORT (în scopul efectuãrii de operatiuni valutare de capital reprezentând investitii de portofoliu prevãzute la pct. 1.17.2.4, 1.17.2.5, 1.17.2.6, 1.17.2.10, 1.17.2.11 din regulament);
            - NIMB (în scopul efectuãrii de operatiuni valutare de capital reprezentând investitii imobiliare prevãzute la pct. 1.17.2.3 din regulament);
            - NALT (alte operatiuni valutare de capital).
            Bãncile vor raporta letric, în primele 5 zile ale fiecãrei luni, disponibilitãtile în lei existente în conturile de tip A si B ale nerezidentilor, cuprinzând urmãtoarele rubrici: tipul contului, denumire/nume client, sediul/adresa detinãtorului contului, suma existentã în cont în ultima zi a lunii precedente.
            27. Pentru fiecare zi de întârziere în decontarea operatiunilor desfãsurate pe piata valutarã interbancarã, partea lezatã (client sau intermediar) poate pretinde compensatiimateriale (atât în lei, cât si în valutã) pentru daunele produse.
            28. Tranzactiile valutare efectuate în afara orelor oficiale si, în special, în alte locuri decât cele desemnate (front office) vor fi permise numai în situatii exceptionale, cu aprobarea prealabilã a conducerilor executive ale intermediarilor autorizati.
            29. Intermediarii autorizati, precum si salariatii acestora (arbitrajisti) pot înfiinta asociatii profesionale având drept scop ridicarea standardelor profesionale, stabilirea si impunerea unor reguli de conduitã si eticã profesionalã în desfãsurarea operatiunilor pe piata valutarã interbancarã din România, scop în care pot emite, cu avizul Bãncii Nationale a României, coduri de conduitã.

NOMENCLATOR

            Prezentul nomenclator cuprinde expresii uzuale si întelesul lor general acceptat; folosirea lor va duce la evitarea neîntelegilor ce ar putea apãrea în timpul încheierii unei tranzactii.
            În toate cazurile, valuta/valutele tranzactionatã(e) trebuie clar specificatã(e).
            În anumite cazuri, evidente, unii termeni pot fi utilizati atât pentru operatiuni de fructificare de fonduri, cât si pentru operatiuni de schimb valutar.

Operatiuni la vedere (spot)

            O operatiune de vânzare/cumpãrare valute cu decontare dupã douã zile de la data încheierii tranzactiei la cursul de schimb stabilit între pãrti (curs spot). În cazul în care ziua de decontare este o zi nelucrãtoare, decontarea are loc în urmãtoarea zi lucrãtoare. (Fac exceptie cazurile în care între pãrti existã alte conventii.)

Operatiuni la termen (forward)

            O operatiune de vânzare/cumpãrare valute cu decontare dupã mai mult de douã zile de la data încheierii tranzactiei la cursul de schimb stabilit între pãrti (curs forward). În cazul în care ziua de decontare este o zi nelucrãtoare, decontarea are loc în urmãtoarea zi lucrãtoare. (Fac exceptie cazurile în care între pãrti existã alte conventii.)

Operatiuni swap

            O operatiune de cumpãrare si vânzare simultanã a aceleiasi sume în valutã cu decontarea la douã date de valutã diferite (de regulã spot si forward) la cursuri de schimb stabilite (spot si forward) la data tranzactiei.

Data tranzactiei

            Data la care se încheie tranzactia.

Data valutei (value date)

            Data la care se face decontarea tranzactiei:
            - value today (same day value) - data valutei este aceeasi cu data tranzactiei;
            - value tomorrow - data valutei este ziua lucrãtoare de data tranzactiei;
            - spot - data valutei este douã zile lucrãtoare de la data tranzactiei;
            - forward - orice datã a valutei ulterioarã decontãrii spot.

Pozitie deschisã

            Diferenta dintre totalul tranzactiilor la vedere si totalul tranzactiilor la termen efectuate într-o valutã sau dintre totalul activelor si pasivelor în valutã pentru care se asumã un risc valutar.

Pozitie închisã

            Cumpãrãri si vânzãri într-o valutã sau active si pasive valutare care se echilibreazã pe total, negenerând o pozitie deschisã.

Cotatie fermã (firm quotation)

            Cotarea unui pret ferm care angajeazã banca. Este recomandatã adãugarea unor restrictii de timp sau de sumã ("ferm pentru un minut" sau "ferm pentru un milion").

Cotatie orientativã (for info only)

            Cotatii care nu sunt ferme, datoritã imposibilitãtii de a tranzactiona din anumite motive (depãsirea limitei de expunere etc.).

Cotatie directã

            O cotatie este directã atunci când moneda nationalã este exprimatã în functie de o unitate monetarã a altei valute, numitã de bazã (ex. USD/DEM, USD valuta de bazã).

Cotatie indirectã

            O cotatie este indirectã când o valutã este exprimatã în functie de o unitate monetarã nationalã, numitã de bazã (ex. GBP/USD, GBP valuta de bazã).

Ordin la curs limitat

            Ordin ce trebuie executat pânã la cursul limitã indicat de client.
            Întelesul termenului limitat este "vindeti cu cel putin" în cazul unui ordin de vânzare si "cumpãrati cu cel mult" în cazul unui ordin de cumpãrare. Ordinele trebuie sã specifice perioada pentru care sunt valabile (numãrul de zile).

Punct (pip)

            Ultima cifrã a unei cotatii.

NORME
privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României - N.R.V.2

I. Categorii de persoane juridice care pot fi autorizate de Banca Natiorialã a României sã efectueze schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice

            1. Operatiunile de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul României pot fi efectuate legal numai de urmãtoarele categorii de persoane juridice:
            a) bãnci;
            b) case de schimb valutar, organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990 privind societãtile comerciale, cu modificãrile ulterioare, având ca obiect unic de activitate schimbul valutar, autorizate de Banca Nationalã a României;
            c) alti intermediari autorizati.

II. Conditii pentru acordarea autorizatiilor de functionare persoanelor juridice mentionate la cap. I

            2. Conditiile generale obligatorii de autorizare a operatiunilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice sunt:
            a1) - solicitantul sã facã dovada posesiei spatiului de lucru destinat exclusiv schimbului valutar, cu acces public direct si adresã identificabilã. Se considerã în posesia casei de schimb valutar acele spatii dobândite pe baze contractuale, cu conditia ca totalitatea operatiunilor legate de activitatea de schimb valutar sã fie efectuate numai de persoana juridicã autorizatã de Banca Nationalã a României. La contractele de închiriere cu persoane fizice este necesarã dovada înregistrãrii acestora la organele teritoriale ale Ministerului Finantelor;
            a2) - în cazul în care contractul prin care s-a dobândit spatiul nu este încheiat cu proprietarul acestuia, sunt necesare consimtãmântul scris al proprietarului, privitor la activitatea de schimb valutar în spatiul respectiv, precum si dovada detinerii în proprietate a spatiului. În cazul în care spatiul se aflã în clãdiri cu destinatie de locuintã, consimtãmântul va fi dat de asociatia de locatari;
            a3) - nu pot fi înfiintate puncte de schimb valutar amplasate în garaje, chioscuri, alte constructii similare, în locuri izolate, la etajele sau subsolurile clãdirilor cu destinatie de locuintã;
            b) solicitantul sã notifice numele si sediul bãncilor unde are deschis contul (conturile);
            c) personalul de conducere si cel angajat al societãtii trebuie sã prezinte certificatul de cazier judiciar;
            d) solicitantul trebuie sã aibã asiguratã, pentru fiecare punct de schimb valutar în parte, dotarea necesarã derulãrii activitãtii de schimb valutar. Prin dotare se întelege urmãtoarele:
            d1) - ghiseu care sã asigure izolarea casierului de ceilalti (lucrãtori ai casei de schimb valutar, precum si de clienti;
            d2) - tehnicã de calcul si programe care sã asigure emiterea buletinelor de schimb valutar, evidenta operatiunilor si întocmirea raportãrilor în forma si în structura solicitate de Banca Nationalã a României;
            d3) - aparat de verificare a autenticitãtii bancnotelor;
            d4) - conditii necesare pãstrãrii în deplinã securitate a valorilor (casã de bani);
            e) autorizatiile de functionare se emit pe termen de maximum un an, termen dupã care vor fi reînnoite la cererea persoanelor juridice autorizate în conditiile legii, cerere prezentatã cu 30 de zile înainte de data expirãrii acestora.
            3. Conditiile specifice fiecãrei categorii de persoane juridice autorizate sunt:
            3.1. pentru bãnci:
            - bãncile pot efectua operatiuni de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice, în incinta tuturor sediilor bãncilor (centrale, sucursale, agentii), cu înregistrãrile corespunzãtoare aferente operatiunilor si cu respectarea prezentelor norme;
            3.2. pentru case de schimb valutar:
            a) obiectul unic de activitate, conform actului constitutiv, îl constituie schimbul valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice;
            b) solicitantul, constituit conform Legii nr. 31/1990, cu modificãrile ulterioare, trebuie sã prezinte dovada existentei capitalului social vãrsat si a disponibilitãtilor în lei/valutã convertibilã în contul casei de schimb valutar. Disponibilitãtile totale vãrsate nu pot fi mai mici de 500 milioane în lei sau în echivalent valutã convertibilã, dupã caz.
            Evaluarea disponibilitãtilor în valutã convertibilã existente în conturi bancare se va face la cursul de schimb înscris pe extrasele de cont bancare; dovada existentei capitalului social, respectiv a disponibilitãtilor (în lei sau în valutã convertibilã) se va face prin prezentarea unui document bancar (extras de cont) care sã ateste existenta sumei în contul casei de schimb valutar. Data extrasului de cont va fi aceeasi cu data depunerii documentatiei pentru autorizare la sucursala Bãncii Nationale a României.
            Prin disponibilitãti proprii se întelege: fondurile totale declarate la autorizare, cele rezultate din activitatea de schimb valutar si majorãrile ulterioare de capital. Disponibilitãtile proprii ale unei case de schimb valutar nu pot fi mai mici decât cele prevãzute la cap. II pct. 3.2. lit. b);
            c) în cazul în care casa de schimb valutar înfiinteazã un punct de schimb valutar situat în cadrul unui spatiu comercial (altele decât cele din hoteluri sau agentii de turism) în care se desfãsoarã si alte activitãti, amplasarea punctului de schimb valutar va fi strict delimitatã de restul spatiului prin pereti despãrtitori care sã asigure manipularea si pãstrarea în deplinã sigurantã a valorilor;
            3.3. pentru alti intermediari - societãti comerciale care detin în administrare unitãti hoteliere:
            - licenta de turism si certificatul de clasificare, emise de Ministerul Turismului, care sã ateste dreptul de a caza turisti strãini.

continuare în pagina a II-a