MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul IX - Nr. 342   LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE   Joi, 4 decembrie 1997

SUMAR

HOTÃRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

           19. - Hotãrâre privind aprobarea desfãsurãrii unui exercitiu bilateral România-S.U.A.

           20. - Hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Parlamentului României nr. 23/1996 pentru alegerea membrilor Comisiei comune permanente a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitãtii Serviciului Român de Informatii

           21. - Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii Parlamentului României nr. 1/1997 privind desemnarea membrilor Comisiei parlamentare pentru controlul aplicãrii Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rãnitilor, precum si luptãtorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicatã

           22. - Hotãrâre pentru completarea anexei la Hotãrârea Parlamentului României nr. 29/1994 privind stabilirea organizatiilor internationale la care participã Parlamentul României

           23. - Hotãrâre privind modificarea componentei si structurii Guvernului României

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

           30. - Circularã privind completarea si modificarea Regulamentului Bãncii Nationale a României nr. 1/1996 privind comisioanele pentru prestarea serviciilor de încasãri si plãti cu si fãrã numerar

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

           106. - Decizie pentru retragerea unor licente de emisie

 *

           Comunicat al Consiliului de administratie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

HOTÃRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

   HOTÃRÂRE
  privind aprobarea desfãsurãrii unui exercitiu bilateral România-S.U.A.

            Având în vedere solicitarea Presedintelui României, adresatã celor douã Camere ale Parlamentului, pentru a aproba desfãsurarea unui exercitiu bilateral România-S.U.A. "phiblex-ro '97", axat pe actiuni specifice infanteriei marine, în perioada 6-16 decembrie 1997, în zona Constanta-Babadag,
            având în vedere cã exercitiul implicã intrarea, stationarea si trecerea a douã nave militare (USS Shreverport si USS Oakhili) în marea teritorialã a României, precum si a 400 de militari din infanteria marinã pe teritoriul României,

            Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.

            Art. 1. - (1) Se aprobã desfãsurarea pe teritoriul României a exercitiului bilateral România-S.U.A. "phiblex - ro '97", axat pe actiuni specifice infanteriei marine, în zona Constanta- Babadag, în perioada 6-16 decembrie 1997.
               (2) Se aprobã intrarea, stationarea si trecerea a douã nave militare (USS Shreverport si USS Oakhili) în marea teritorialã a României, precum si a 400 de militari din infanteria marinã pe teritoriul României.
            Art. 2. - Cheltuielile financiare pentru acest exercitiu vor fi suportate, de cãtre Ministerul Apãrãrii Nationale din bugetul aprobat pentru anul 1997 la acest capitol.

           Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comunã din 4 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

PRESEdinTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ION DIACONESCU

PRESEdinTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

Bucuresti, 4 decembrie 1997.
Nr. 19.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

HOTÃRÂRE
privind modificarea Hotãrârii Parlamentului României nr. 23/1996
pentru alegerea membrilor Comisiei comune permanente a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitãtii Serviciului Român de Informatii

            În temeiul art. 74 alin. (2) din Constitutia României, precum si al art. 1 alin. 2 din Hotãrârea Parlamentului României nr. 30/1993 privind organizarea si functionarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitãtii Serviciului Român de Informatii,

            Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.

           Articol unic. - Componenta Comisiei comune permanente a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitãtii Serviciului Român de Informatii se modificã, dupã cum urmeazã:
            1. Domnul deputat Spãtaru Liviu, apartinând Grupului parlamentar U.S.D. - Partidul Democrat, îl înlocuieste pe domnul deputat Corneliu Ruse.
            2. Domnul deputat Drecin Mihai Dorin, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Unitãtii Nationale Române, îl înlocuieste pe domnul deputat Vasile Matei.

            Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comunã din 4 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

PRESEdinTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ION DIACONESCU

PRESEdinTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

Bucuresti, 4 decembrie 1997.
Nr. 20.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

HOTÃRÂRE
 pentru modificarea Hotãrãrii Parlamentului României nr. 1/1997
privind desemnarea membrilor Comisiei parlamentare pentru controlul aplicãrii Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rãnitilor, precum si luptãtorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicatã

            În temeiul art. 74 alin. (2) din Constitutia României si al art. 7 din Legea nr. 42/1990, republicatã,

           Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.

           Articol unic. - Componenta Comisiei parlamentare pentru controlul aplicãrii Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rãnitilor, precum si luptãtorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicatã, se modificã,
dupã cum urmeazã:
            1. Domnul senator Constantin Dan Vasiliu, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Democrat, îl înlocuieste pe domnul senator Nicolae Dide.
            2. Domnul deputat Gheorghe Tarna, apartinând Grupului parlamentar U.S.D.-Partidul Democrat, îl înlocuieste pe domnul deputat Romeo Trifu.

            Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comunã din 4 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

PRESEdinTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ION DIACONESCU

PRESEdinTELE SENATULUI
 PETRE ROMAN

Bucuresti, 4 decembrie 1997.
Nr. 21 .

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

HOTÃRÂRE
 pentru completarea anexei la Hotãrârea Parlamentului României nr. 29/1994
privind stabilirea organizatiilor internationale la care participã Parlamentul României

            Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.

           Articol unic. - Anexa la Hotãrârea Parlamentului României nr. 29/1994 privind stabilirea organizatiilor internationale la care participã Parlamentul României se completeazã cu:
            - Consiliul International al Arhivelor - Sectia Arhive de Parlamente si de Partide (organizatie internationalã neguvernamentalã pe lângã UNESCO, cu statut consultativ).

            Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputatilor si Senat în sedinta comunã din 4 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

PRESEdinTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ION DIACONESCU

PRESEdinTELE SENATULUI
  PETRE ROMAN

Bucuresti, 4 decembrie 1997.
Nr. 22.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

HOTÃRÂRE
privind modificarea componentei si structurii Guvernului României

            Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.

            Art. 1. - La propunerea primului-ministru, componenta si structura Guvernului României se vor modifica dupã cum urmeazã:
           A. Se vor numi în calitate de membru al Guvernului:
            Mircea Ciumara - ministrul industriei si comertului
            Daniel Dãianu - ministrul finantelor
            Ilie Serbãnescu - ministrul reformei, presedintele Consiliului pentru Reformã
            Sorin Frunzãverde - ministrul apelor, pãdurilor si protectiei mediului
            Andrei Marga - ministrul educatiei nationale
            Valentin M. Ionescu - ministrul privatizãrii
            Ion Bruckner - ministrul sãnãtãtii
            Crin Antonescu - ministrul tineretului si sportului
            Sorin Botez - ministru delegat pe lângã primul-ministru pentru informatii publice.
           B. Ministrul industriei si comertului, ministrul afacerilor externe, ministrul justitiei, ministrul de interne si ministrul muncii si protectiei sociale sunt ministri de stat.
           C. Secretarii de stat de la Ministerul Finantelor si de la Ministerul Industriei si Comertului nu vor mai face parte din Guvern.
           Art. 2. - Orice dispozitii contrare se abrogã.
           Art. 3. - Prezenta hotãrâre se comunicã Presedintelui României, în vederea exercitãrii atributiilor prevãzute la art. 85 alin. (2) din Constitutia României.

PRESEdinTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ION DIACONESCU

PRESEdinTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

Bucuresti, 4 decembrie 1997.
Nr. 23.

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NATIONALÃ A ROMÂNIEI

CIRCULARÃ
privind completarea si modificarea Regulamentului Bãncii Nationale a României nr. 1/1996 privind comisioanele pentru prestarea serviciilor de încasãri si plãti cu si fãrã numerar

            Începând cu data semnãrii prezentei circulare, Regulamentul Bãncii Nationale a României nr. 1 din 16 februarie 1996 privind comisioanele pentru prestarea serviciilor de încasãri si plãti cu si fãrã numerar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 28 februarie 1996, se modificã dupã cum urmeazã:
            1. Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 4. - Comisioanele stabilite potrivit prezentului regulament vor fi afisate la loc vizibil la fiecare unitate bancarã si vor fi raportate Bãncii Nationale a României, în forma si la termenele solicitate de aceasta.
            Dacã societatea bancarã practicã comisioane de întelegere cu clientul, atunci ea are obligatia de a mentiona public, în scris, aceastã posibilitate, la sfârsitul listei afisate la loc vizibil la fiecare unitate bancarã. Totodatã, societatea bancarã va raporta, caz cu caz, nivelul comisioanelor de întelegere cu clientul la Banca Nationalã a României, imediat dupã ce au intervenit astfel de întelegeri, conform anexei nr. 2.
            Societãtile bancare nu pot practica alte comisioane decât cele care au fost afisate si raportate Bãncii Nationale a României."
            2. Regulamentul Bãncii Nationale a României nr. 1/1996 se completeazã cu anexa nr. 2, al cãrei continut este redat în anexa la prezenta circularã.

GUVERNATORUL BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR ISÃRESCU

Bucuresti, 12 noiembrie 1997.
Nr. 30.
 ANEXÃ(Anexa nr. 2 la regulament)SOCIETATEA BANCARÃ .......................

  ANEXÃ
  la situatia comisioanelor de întelegere cu clientul

             În aplicarea Regulamentului Bãncii Nationale a României nr. 1/1996 privind comisioanele pentru prestarea serviciilor de încasãri si plãti cu si fãrã numerar, informãm Banca Nationalã a României cã la Sucursala ... se practicã urmãtoarele comisioane de întelegere cu clientul:
 
  Tipul
 de operatiune
 Numele sau denumirea 
 titularului de cont
Data 
 întelegerii 
 Durata
 întelegerii
Nivelul comisionului 
 de întelegere cu clientul 
 
 
 
 
 
 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL
AL AUDIOVIZUALULUI

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

D E C I Z I E
pentru retragerea unor licente de emisie

            În conformitate cu dispozitiile art. 29 din Legea audiovizualului nr. 48/1992,

           Consiliul Nationalal Audiovizualului decide:

            Art. 1. - Având în vedere renuntarea la activitatea pentru care au primit licenta, se retrag, la cerere, licentele urmãtoarelor societãti comerciale:
 
 
Nr.
crt.
 Titularul licentei
(Societatea Comercialã)
Numãrul licentei/
data eliberãrii
Localitatea
Data anulãrii 
1.
ORION - S.A.
C211
09.09.1993 
Slobozia
25.08.1997
2.
ANALOG - S.A.
C1173
08.06.1996
Chitila
01.09.1997

            Art. 2. - În conformitate cu dispozitiile art. 17 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, se sting drepturile rezultate din licenta de emisie, datoritã nerealizãrii în termenul legal a statiei de emisie, pentru urmãtorii titulari de licentã:
 
Nr.
crt.
Titularul licentei
(Societatea Comercialã)
Numãrul licentei/
data eliberãrii
Localitatea
1.
PROD-ANTENA 26 U.J. - S.R.L.
TV095
03.10.1995
Petrosani
2.
SOMAX - S.R.L.
TV103
16.11.1995 
Botosani
3.
EXPRESIV - S.R.L
R139
11.10.1994 
Sighisoara 

            Art. 3. - Având în vedere nesolicitarea eliberãrii avizului tehnic prealabil, în termenul prevãzut la art. 22 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, se sting drepturile rezultate din licentele de emisie pentru radiodifuziune/televiziune distribuitã prin cablu, dupã cum urmeazã:
 
Nr.
crt.
Titularul licentei
(Societatea Comercialã)
Numãrul licentei/
data eliberãrii
Localitatea
1.
TELECABLE - S.R.L.
C1062
02.05.1996
Dãrmãnesti
2.
TELECABLE - S.R.L.
C1063
02.05.1996
Blejoi
3.
TELECABLE - S.R.L.
C1065
02.05.1996
Pãulesti
4.
MAD COMPANY - S.R.L.
C1070
02.05.1996
Strobãneasa
5.
MAD COMPANY - S.R.L.
C1139
14.05.1996
Mârzãnesti
6.
RIDENDO - S.R.L.
C1071
02.05.1996
Mãrãcineni
7.
RIDENDO - S.R.L.
C1084
02.05.1996
Sãgeata
8.
RIDENDO - S.R.L.
C1086
02.05.1996
Gherãseni
9.
PROGRESUL - S.R.L.
C1073
02.05.1996
Segarcea
10.
BAJA-IMPEX - S.R.L.
C1074
02.05.1996
Tufesti
11.
SATLINE F.L. - S.R.L
c1078
02.05.1996
Budesti
12.
TELE-KRANTZ - S.R.L.
C1090
14.05.1996
Buciumeni
13.
TELE-KRANTZ - S.R.L.
C1091
14.05.1996
Moroieni
14.
TELE-KRANTZ - S.R.L.
C1122
14.05.1996
Runcu
15.
STEFÃNITÃ -S.R.L.
C1094
14.05.1996
Gãneasa
16.
SAT-SERVICE -S.R.L.
C1098
14.05.1996
Bãile Tusnad
17.
SAT-SERVICE -S.R.L.
C1119
14.05.1996
Malnas
18.
SAT-SERVICE -S.R.L.
C1120
14.05.1996
Frumoasa
19.
TRICORP INTERNATIONAL LINE - S.R.L.
C1104
14.05.1996
Albestii de Arges
20.
STRAMA PRODSERV - S.R.L.
C1121
14.05.1996
Pucheni
21.
HARGHITA-LINE S.R.L.
C1123
14.05.1996
Mugeni
22.
HARGHITA-LINE S.R.L.
C1124
14.05.1996
Simonesti
23.
DIPLOMATIC TVR PRESS - S.R.L
C1126
14.05.1996
Tulnici
24.
DIPLOMATIC TVR PRESS - S.R.L
C1127
14.05.1996
Tifesti
25.
DIPLOMATIC TVR PRESS - S.R.L
C1128
14.05.1996
Suraia
26.
CAMYDOR PRESTIM - S.R.L.
C1131
14.05.1996
Frãtesti
27.
BETA SISTEM - S.R.L.
C1141
14.05.1996
Vedea
28.
TELEGLOB - S.R.L.
C1145
14.05.1996
Mugeni
29.
SEMSAT - S.R.L.
C1146
14.05.1996
Bucsani
30.
TELECABLE INTERNATIONAL IMPEX S.R.L.
C1147
14.05.1996
Bucuresti
31.
TV CAB LUX - S.R.L.
C1150
21.05.1996
Apahida
32.
TV CAB LUX - S.R.L.
C1152
21.05.1996
Gârbav
33.
TV CAB LUX - S.R.L.
C1153
21.05.1996
Cosbuc
34.
TV CAB LUX - S.R.L.
C1154
21.05.1996
Telciu
35.
MARCOM PRODIMPEX - S.R.L.
C1151
21.05.1996
Lunca Muresului
36.
TEHNICA SERVICE - S.R.L.
C1159
21.05.1996
Sãvinesti
37.
EUROSAT CA-TV - S.R.L.
C1160
21.05.1996
Rãcãciuni
38.
CONSUM COOP MAGLAVIT - S.R.L.
C1162
21.05.1996
Maglavit
39.
IGUANA - S.R.L.
C1168
21.05.1996
Tãtãrani
40.
M&M PUBLIC SERVICE - S.R.L.
C1169
21.05.1996
Ostrov

PRESEdinTELE CONSIULUI
NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,
MIRCEA SORIN MOLDOVAN

Bucuresti, 23 septembrie 1997.
Nr. 106.

C O M U N I C A T

            I. Consiliul de administratie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemui bancar aduce la cunostintã lista societãtilor bancare ai cãror deponenti, persoane fizice, beneficiazã de garantarea rambursãrii depozitelor constituite la acestea în conditiile si limitele prevãzute de Ordonanta Guvernului nr. 39/1996, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 30 august 1996, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 88/1997:
 
Nr.
crt.
Denumirea societãtii bancare
1. Societãti bancare - persoane juridice române
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
2.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Banca Comercialã Românã - S.A. 
Banca Românã de Comert Exterior (BANCOREX) - S.A. 
Banca Agricolã - S.A. 
Banca Românã pentru Dezvoltare - S.A. 
Banca pentru Mica Industrie si Liberã Initiativã - MINDBANK - S.A. 
Banca de Credit Cooperatist - BANKCOOP - S.A. 
Banca Comercialã "ion tiriac" - S.A. 
Banc Post - S.A. 
Banca de Export-Import a României - EXIMBANK - S.A. 
Banca Româneascã - S.A. 
Banca de Credit Industrial si Comercial - S.A. 
Banca Transilvania - S.A. 
Banca de Credit si Dezvoltare - ROMEXTERRA - S.A. 
Banca Internationalã a Religiilor - S.A. 
Banca Turco-Românã - S.A 
Banca Bucuresti - S.A. 
Banca Columna - S.A. 
Banca de Credit PATER - S.A. 
ABN-AMRO BANK (România) - S.A. 
Banca Comercialã "robank" - S.A. 
Banca Comercialã "albina" - S.A. 
Citibank (România) - S.A. 
Banca Comercialã West Bank - S.A. 
International Comercial Black Sea Bank (România) - S.A. 
Banca Comercialã ASTRA - S.A. 
Banca Comercialã "unirea" - S.A. 
Banca Românã pentru Relansare Economicã - LIBRA BANK - S.A. 
Banca Daewoo (România) - S.A. 
Raiffeisen Sank România - S.A. 
DEMIRBANK (România) - S.A. 
     Sucursale ale bãncilor strãine: 
Frankfurt Bukarest Bank - Sucursala Bucuresti 
Société Générale - Sucursala Bucuresti 
MISR Romanian Bank - Sucursala Bucuresti 
Banca Franco-Românã - Sucursala Bucuresti 
The Chase Manhattan Bank - Sucursala Bucuresti 
Banca Anglo-Românã - Sucursala Bucuresti  
Ing Bank NV - Sucursala Bucuresti 
Banca Nationalã a Greciei - Sucursala Bucuresti 
Banca Italo-Romena - Sucursala Bucuresti

            II. Lista initialã a societãtilor bancare ai cãror deponenti, persoane fizice, beneficiazã de garantarea depozitelor constituite la acestea, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 14 aprilie 1997, se înlocuieste cu lista prevãzutã la pct. I de mai sus.