MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul IX - Nr. 339   LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE   Miercuri, 3 decembrie 1997

SUMAR

 
LEGI SI DECRETE

           201. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Europeanã de Investitii si Regia Autonomã de Exploatare a Metroului Bucuresti - Metrorex, semnat la Luxembourg si Bucuresti la 18 si, respectiv, la 20 decembrie 1996, si a Acordului de împrumut dintre România si Banca Europeanã de Investitii si Regia Autonomã de Exploatare a Metroului Bucuresti-Metrorex, semnat la Luxembourg si Bucuresti la 25 martie si, respectiv, la 27 martie 1997

           607. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Europeanã de Investitii si Regia Autonomã de Exploatare a Metroului Bucuresti - Metrorex, semnat la Luxembourg si Bucuresti la 18 si, respectiv, la 20 decembrie 1996, si a Acordului de împrumut dintre Rornânia si Banca Europeanã de investii si Regia Autonomã de Exploatare a Metroului  Bucuresti - Metrorex, semnat la Luxembourg si Bucuresti la 25 martie si, respectiv la 27 martie 1997

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

           13. - Hotãrâre pentru constituirea unei comisii parlamentare de anchetã privind evaluarea situatiei Societãtii Române de Televiziune

           Apel al Parlamentului României cu privire la începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeanã

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           774. - Hotãrâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Înfiintarea distributiei de gaze naturale în comuna Dâmbovicioara, judetul Arges"

           776. - Hotãrâre privind aprobarea unui amendament la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare referitor la Proiectul privind forta de rnuncã si protectia socialã, semnat ta Washington la 23 august 1995

           777. - Hotãrâre privind înfiintarea Societãtii Comerciale "parc" - S.A. Botosani

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           806. - Ordin al ministrului muncii si protectiei sociale privind aprobarea Procedurii de acordare a unor înlesniri la plata obligatiilor datorate bugetului asigurãrilor sociale de stat

           1.941. - Ordin al ministrului de stat, ministrul finantelor, privind stabilirea termenelor de platã a obligatiilor bugetare prevãzute la art. 1 alin. (2) si la art. 2 alin. (1), (3) si (4) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 59/1997

           1.951. - Ordin al ministrului de stat, ministrul finantelor, privind intrarea în vigoare a Conventiei dintre România si Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Europeanã de Investitii si Regia Autonomã de Exploatare a Metroului Bucuresti - Metrorex, semnat la Luxembourg si Bucuresti la 18 si, respectiv, la 20 decembrie 1996, si a Acordului de împrumut dintre România si Banca Europeanã de Investitii si Regia Autonomã de Exploatare a Metroului Bucuresti - Metrorex, semnat la Luxembourg si Bucuresti la 25 martie si, respectiv, la 27 martie 1997

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se aprobã Ordonanta Guvernului nr. 31 din 25 august 1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Europeanã de Investitii si Regia Autonomã de Exploatare a Metroului Bucuresti - Metrorex, semnat la Luxembourg si Bucuresti la 18 si, respectiv, la 20 decembrie 1996, si a Acordului de împrumut dintre România si Banca Europeanã de Investitii si Regia Autonomã de Exploatare a Metroului Bucuresti - Metrorex, semnat la Luxembourg si Bucuresti la 25 martie si, respectiv, la 27 martie 1997, emisã în temeiul art. 1 lit. a) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 28 august 1997.

            Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 29 septembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEdinTELE SENATULUI
RADU VASILE

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 11 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEdinTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

Bucuresti, 28 noiembrie 1997.
Nr. 201.

PRESEdinTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Europeanã de Investitii si Regia Autonomã de Exploatare a Metroului Bucuresti - Metrorex, semnat la Luxembourg si Bucuresti la 18 si, respectiv, la 20 decembrie 1996, si a Acordului de împrumut dintre România si Banca Europeanã de Investitii si Regia Autonomã de Exploatare a Metroului Bucuresti - Metrorex, sernnat la Luxembourg si Bucuresti la 25 martie si, respectiv, la 27 martie 1997

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

            Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Europeanã de Investitii si Regia Autonomã de Exploatare a Metroului Bucuresti - Metrorex, semnat la Luxembourg si Bucuresti la 18 si, respectiv, la 20 decembrie 1996, si a Acordului de împrumut dintre România si Banca Europeanã de Investitii si Regia Autonomã de Exploatare a Metroului Bucuresti - Metrorex, semnat la Luxembourg si Bucuresti la 25 martie si, respectiv, la 27 martie 1997, si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEdinTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 26 noiembrie 1997.
Nr. 607.

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

HOTÃRÂRE
pentru constituirea unei comisii parlamentare de anchetã privind evaluarea situatiei
Societãtii Române de Televiziune

            Pentru evaluarea situatiei Societãtii Române de Televiziune, anticipat numirii noului consiliu de administratie în conformitate cu dispozitiile art. 20 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societãtii Române de Radiodifuziune si Societãtii Române de Televiziune,
            în temeiul art. 61 alin. (4) din Constitutia României si al art. 86 din Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului,

           Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.

           Art. 1. - Se constituie Comisia parlamentarã de anchetã privind evaluarea situatiei Societãtii Române de Televiziune, cu urmãtoarele obiective:
            a) îndeplinirea mandatului de serviciu public al societãtii;
            b) controlul calitativ al actului managerial;
            c) verificarea activitãtii financiare a societãtii;
            d) aplicarea legislatiei în domeniul audiovizualului si a normelor de reglementare emise de Consiliul National al Audiovizualului.
           Art. 2. - În scopul cunoasterii si evaluãrii, la zi, a situatiei reale din Societatea Românã de Televiziune, personalul acesteia este obligat sã rãspundã solicitãrilor comisiei parlamentare de anchetã, inclusiv prin punerea la dispozitie acesteia a întregii documentatii necesare îndeplinirii eficiente a mandatului încredintat.
            Împiedicarea în orice fel a comisiei parlamentare de anchetã în îndeplinirea atributiilor sale se sanctioneazã potrivit legii penale.
           Art. 3. - Comisia parlamentarã de anchetã este formatã din 9 membri - 5 deputati si 4 senatori - si are, ca organ coordonator, biroul acesteia. Componenta comisiei parlamentare de anchetã si a biroului sãu - compus din: un presedinte, un vicepresedinte si un secretar - este
prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
           Art. 4. - Comisia parlamentarã de anchetã îsi va desfãsura activitatea pe baza regulamentului propriu, elaborat si prezentat birourilor permanente ale celor douã Camere în termen de 7 zile de la constituire.
           Art. 5. - Constatãrile, concluziile si propunerile comisiei parlamentare de anchetã vor face obiectul unui raport final, elaborat de toti membrii acesteia, care va fi depus, simultan, la birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului, în cel mult 90 de zile de la data constituirii comisiei.
            Raportul comisiei parlamentare de anchetã se va supune dezbaterii plenului Parlamentului, în prima sedintã comunã a celor douã Camere, programatã a se desfãsura dupã depunerea lui la birourile permanente.
           Art. 6. - În scopul realizãrii obiectivelor pentru care se constituie comisia parlamentarã de anchetã, Camera Deputatilor si Senatul vor asigura personalul de specialitate si logistica necesare, aprobate de birourile permanente.
            Personalul de specialitate prevãzut la alin. 1, utilizat în calitate de colaboratori, beneficiazã de drepturile prevãzute în anexa nr. 5 la Legea nr. 53/1991, republicatã.

            Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputatilor si Senat în sedinta comunã din 24 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

PRESEdinTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ION DIACONESCU

PRESEdinTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

Bucuresti, 24 noiembrie 1997.
Nr. 13.
 ANEXÃ

COMPONENTA
Comisiei parlamentare de anchetã privind evaluarea
situatiei Societãtii Române de Televiziune

            1. Badea Alexandru Ion, deputat P.N.T.C.D.
            2. Turianu Corneliu, senator P.N.T.C.D.
            3. Pâslaru Dumitru, deputat P.D.S.R.
            4. Solcanu Ion, senator P.D.S.R.
            5. Sassu Alexandru, deputat P.D.
            6. Vasiliu Eugen, senator P.N.L.
            7. Kakasi Alexandru, deputat U.D.M.R.
            8. Preda Florea, senator P.R.M.
            9. Lãdariu Lazãr, deputat P.U.N.R.

COMPONENTA
Biroului Comisiei parlamentare de anchetã privind evaluarea situatiei Societãtii Române de Televiziune

            1. Presedinte: Badea Alexandru Ion, deputat P.N.T.C.D.
            2. Vicepresedinte: Solcanu Ion, senator P.D.S.R.
            3. Secretar: Sassu Alexandru, deputat P.D.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

APEL AL PARLAMENTULUI ROMÂNIEI
cu privire la începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeanã

            Având în vedere cererea oficialã depusã de România la 22 iulie 1995 pentru aderarea la Uniunea Europeanã, care are la bazã consensul tuturor fortelor politice din tarã si optiunea marii majoritãti a populatiei în favoarea acestui deziderat,
            apreciind faptul cã România prezintã toate caracteristicile unei democratii, cu institutii stabile garantând statul de drept, drepturile omului, respectul si protectia minoritãtilor, si tinând seama de succesele obtinute în directia reformei economice, restructurãrii, privatizãrii si stabilizãrii macroeconomice, realizãrii unui sistem juridic si administrativ eficient, modernizãrii societãtii, în preluarea unor pãrti însemnate din acquis-ul comunitar - cerinte esentiale în procesul de integrare a României în Uniunea Europeanã,
            considerând cã începerea diferentiatã a negocierilor de aderare la Uniunea Europeanã, asa cum a propus Comisia Europeanã, ar antrena consecinte politice majore pentru tara noastrã, ar priva programul de reformã si eforturile de pregãtire a aderãrii la Uniunea Europeanã de un stimulent valoros si necesar, ar contribui la descurajarea investitiilor strãine directe si la crearea de diferentieri în defavoarea tãrii noastre în relatiile comerciale, la discriminãri în transferurile financiare,
            considerând cã diferentierea candidatilor la aderare încã din start, iar nu în procesul normal, evolutiv, al negocierilor, este de naturã sã creeze noi diviziuni într-o Europã ce-si cautã identitatea dupã 50 de ani de "rãzboi rece",
            tinând seama de declaratiile si recomandãrile Comitetului Parlamentar Mixt România - Uniunea Europeanã, adoptate în cadrul celor douã reuniuni din acest an, care cuprind explicit si repetat cererea adresatã institutiilor comunitare privind începerea negocierilor de aderare a României simultan cu celelalte state asociate,

            Parlamentul României:

           1. Îsi reafirmã vointa fermã de aderare a României la Uniunea Europeanã, considerând integrarea în structurile europene ca o garantie a stabilitãtii si prosperitãtii poporului român si ca o reflectare a aspiratiei profunde a societãtii românesti de a fi parte a comunitãtii de interese, valori si aspiratii constituite de popoarele din statele membre ale Uniunii Europene.
           2. Este de pãrere cã o separare din start a tãrilor candidate si situarea unora dintre acestea în afara procesului de negocieri care ar începe vor submina încrederea populatiei din statele respective în solidaritatea europeanã. În acelasi timp, un debut comun al negocierilor ar avea efecte benefice si în planul stabilitãtii regionale, încurajând tãrile asociate sã coopereze între ele.
           3. Îsi exprimã speranta cã Parlamentul European se va pronunta, în rezolutia sa privind lãrgirea Uniunii Europene, în favoarea unei abordãri politice cuprinzãtoare, prin care startul în negocierile de aderare sã fie comun pentru toate tãrile asociate din Europa Centralã si de Est care îndeplinesc criteriile politice necesare, urmând ca aderarea acestor state sã se facã în functie de momentul îndeplinirii totale a criteriilor de la Copenhaga de cãtre respectivele state candidate, ceea ce ar putea oferi o sansã, poate unicã în acest secol, de a reunifica nu doar geografic si cultural, ci si politic si economic un continent prea multã vreme divizat.
           4. Se adreseazã Parlamentului European si parlamentelor statelor membre ale Uniunii Europene cu convingerea cã aceste înalte foruri vor efectua demersuri adecvate în directia confirmãrii la Consiliul European de la Luxemburg a principiilor nediscriminãrii si a sanselor egale expuse la Summit-ul de la Copenhaga, principii reconfirmate de toate consiliile europene ulterioare, prin începerea negocierilor de aderare a României la Uniunea Europeanã simultan cu celelalte tãri candidate.
            Prezentul apel a fost adoptat de Parlamentul României în sedinta din 24 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 38 alineatul final din Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului.

PRESEdinTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ION DIACONESCU

PRESEdinTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

 
HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Înfiintarea distributiei de gaze naturale în comuna Dâmbovicioara, judetul Arges"

            Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Art. 1. - Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Înfiintarea distributiei de gaze naturale în comuna Dâmbovicioara, judetul Arges", prevãzuti în anexa*) la prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local si din alte fonduri legal constituite cu aceastã destinatie, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemneazã:
p. Ministru de stat,
ministrul finantelor,
Mircea Ionut Costea,
secretar de stat
Ministru delegat
pe lângã primul-ministru
pentru coordonarea
Secretariatului General
al Guvernului
si a Departamentului
pentru Administratie Publicã Localã,
Remus Opris

Bucuresti, 24 noiembrie 1997.
Nr. 774.*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investitie.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unui amendament la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare referitorla Proiectul privind forta de muncã si protectia socialã, semnat la Washington la 23 august 1995

            În temeiul prevederilor art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 35/1995 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare referitor la Proiectul privind forta de muncã si protectia socialã, semnat la Washington la 23 august 1995, coroborate cu cele ale art. 18 alin. 1 din Ordonanta de ugentã a Guvernului nr. 9/1997,
            tinând seama si de acordul Bãncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Art. 1. - Se aprobã Amendamentul la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare referitor la Proiectul privind forta de muncã si protectia socialã, semnat la Washington la 23 august 1995, în valoare de 55,4 milioane dolari S.U.A. echivalent, dupã cum se precizeazã în articolele urmãtoare ale prezentei hotãrâri.
           Art. 2. - Paragraful 1 al anexei nr. 1 la acord se modificã si va avea urmãtorul cuprins:
            "1. Tabelul de mai jos precizeazã categoriile de pozitii care vor fi finantate din sumele împrumutului, alocarea sumelor împrumutului pe fiecare categorie si procentajul cheltuielilor pentru pozitiile care vor fi astfel finantate în fiecare categorie:
 

 
Categoria
Suma alocatã din împrumut (exprimatã în echivalent dolari S.U.A.)
Procentajul cheltuielilor ce vor fi finantate
(1) Bunuri, servicii de consultantã si instruire în cadrul pãrtilor A si B ale Proiectului
30.920.000
100% din cheltuieli externe 
100% din cheltuieli locale
(2) Bunuri, servicii de consultantã în cadrul pãrtii C1 a Proiectului
1.700.000
(costuri ex factory) si 80% din cheltuieli locale pentru alte pozitii achizitionate pe plan local pentru bunuri si 100% pentru servicii de consultantã si instruire
(3) Bunuri, servicii de consultantã si instruire în cadrul pãrtii C2 a Proiectului
3.000.000
(costuri ex factory) si 80% din cheltuieli locale pentru alte pozitii achizitionate pe plan local pentru bunuri si 100% pentru servicii de consultantã si instruire
(4) Costuri operationale suplimentare
7.500.000
100%
(5) Servicii de redistribuire a fortei de muncã în cadrul pãrtii D a Proiectului
10.580.000
100%
(6) Nealocate
1.700.000
 
 
TOTAL
55.400.000"
 

           Art. 3. - Paragraful 4 al anexei nr. 1 la acord se înlocuieste cu urmãtorul text:
            "4. Banca poate cere ca tragerile din pontul împrumutului sã se facã pe baza declaratiilor de cheltuieli, pentru cheltuieli în cadrul: a) contractelor pentru bunuri care costã mai putin de 300.000 dolari S.U.A. echivalent fiecare; si b) contractelor pentru servicii care costã mai putin de 100.000 dolari S.U.A. echivalent fiecare, conform termenilor si conditiilor pe care Banca le va specifica prin notificare cãtre Împrumutat."
           Art. 4. - La paragraful 1 al pãrtii B din anexa nr. 2 la acord se eliminã sintagma "si adaptare industrialã în cazul concedierilor masive".
           Art. 5. - La anexa nr. 2 la acord se adaugã partea D, care va avea urmãtorul cuprins:

"Partea D
            Realizarea programelor destinate îmbunãtãtirii serviciilor orientate spre concedierile masive, incluzând furnizarea serviciilor de redistribuire a fortei de muncã, în conformitate cu principiile si criteriile acceptate de Bancã, pentru muncitorii afectati de concedierile masive în perioada de restructurare a întreprinderilor."
           Art. 6. - Se înlocuieste paragraful 2 a) (iv) al anexei nr. 5 la acord cu urmãtorul text:
            "(iv) un grup de interventie rapidã, care, în conformitate cu termenii de referintã acceptati de Bancã, sã fie responsabil de dezvoltarea si implementarea serviciilor de redistribuire a fortei de muncã în cadrul pãrtii D a Proiectului."
           Art. 7. - Paragraful 1 a) al anexei nr. 6 la acord se modificã si va avea urmãtorul cuprins:
            "a) termenul categorii eligibile înseamnã categoriile de la pct. (1)-(5), prevãzute în tabelul de la paragraful 1 al anexei nr. 1 la acest acord."

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemneazã:
p. Ministru de stat,
ministrul finantelor,
Corneliu Eugeniu Gorcea,
secretar de stat
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
p. Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Marin Mitris,
secretar de stat

 Bucuresti, 24 noiembrie 1997.
Nr. 776.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind înfiintarea Societãtii Comerciale "parc" - S.A. Botosani

            În temeiul art. 12 alin. (2) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 30/1997, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Art. 1. - (1) Se înfiinteazã Societatea Comercialã " parc" - S.A. Botosani, persoanã juridicã românã, cu capital integral de stat, cu sediul în municipiul Botosani, Str. Unirii nr. 16, judetul Botosani, prin restructurarea Sucursalei de reprezentare si protocol Suceava din cadrul Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", având un patrimoniu constituit din bunurile prevãzute la pozitiile 49, 50 si 51 din Hotãrârea Guvernului nr. 639/1995, republicatã.
            (2) Bunurile prevãzute la alin. (1) se transferã, fãrã platã, de la Regia Autonomã "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" la societatea comercialã "Parc"- S.A. Botosani.
           Art. 2. - Societatea Comercialã "parc"- S.A. Botosani se organizeazã si functioneazã în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare si cu statutul propriu prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
           Art. 3. - Capitalul social initial al Societãtii Comerciale "parc" - S.A. Botosani, reevaluat conform Hotãrârii Guvernului nr. 500/1994, este de 1.242.805 mii lei si se constituie prin preluarea activului si pasivului din bilantul contabil, la data de 30 iunie 1997, al Sucursalei de reprezentare si protocol Suceava, aferente bunurilor preluate.
           Art. 4. - (1) Societatea Comercialã "parc" - S.A. Botosani dobândeste drepturile si este tinutã de obligatiile
Sucursalei de reprezentare si protocol Suceava, aferente bunurilor preluate potrivit art. 2.
            (2) Rezultatele economico-financiare înregistrate de Sucursala de reprezentare si protocol Suceava, pânã la data efectuãrii operatiunii de predare-preluare, rãmân în evidenta acesteia.
           Art. 5. - Societatea Comercialã "parc" - S.A. Botosani are ca obiect de activitate: service si reparatii auto, reparatii si rebobinãri de electromotoare de tip industrial si uz casnic, confectii si constructii metalice, vulcanizare, prestãri servicii de alimentatie publicã si turism, comercializarea produselor alimentare si industriale, activitãti de productie alimentarã, activitãti de import-export.
           Art. 6. - Predarea-preluarea bunurilor mentionate la art. 2, precum si a activului si pasivului din bilantul contabil aferente bunurilor preluate se face pe bazã de protocol, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României.
           Art. 7. - Personalul angajat, care administreazã si deserveste bunurile prevãzute la art. 2, va fi preluat de Societatea Comercialã "parc" - S.A. Botosani si se considerã transferat, beneficiind de toate drepturile conferite de reglementãrile legale în vigoare.

PRIM - MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemneazã:
p. Ministru de stat,
ministrul finantelor,
Corneliu Eugeniu Gorcea,
secretar de stat
Ministru delegat
pe lângã primul-ministru
pentru coordonarea
Secretariatului General
al Guvernului
si a Departamentului
pentru Administratie Publicã Localã,
Remus Opris

Bucuresti, 24 noiembrie 1997.
Nr. 777.
 ANEXÃ

STATUTUL
Societãtii Comerciale "parc" - S.A. Botosani

CAPITOLUL I
Denumirea, forma juridicã, sediul, durata

ARTICOLUL 1
Denumirea societãtii comerciale

            Denumirea societãtii comerciale este: Societatea Comercialã "parc" - S.A. Botosani.
            În toate actele, facturile, anunturile, publicatiile etc., emanând de la societate, denumirea societãtii comerciale va fi urmatã de initialele "s.a.", de capitalul social, de numãrul de înregistrare la Registrul comertului si de sediul acesteia.

ARTICOLUL 2
Forma juridicã a societãtii comerciale

            Societatea Comercialã "parc" - S.A. Botosani este persoanã juridicã românã, având forma juridicã de societate pe actiuni.
            Aceasta îsi desfãsoarã activitatea în conformitate cu legile române si cu prezentul statut.

ARTICOLUL 3
Sediul societãtii comerciale

            Sediul societãtii comerciale este în România, municipiul Botosani, Str. Unirii nr. 16, judetul Botosani. Sediul societãtii comerciale poate fi schimbat în alt loc din România, pe baza hotãrârii adunãrii generale a actionarilor, potrivit legii.
            Societatea comercialã poate avea sucursale si filiale, situate si în alte localitãti.

ARTICOLUL 4
Durata societãtii comerciale

            Durata societãtii comerciale este nelimitatã, cu începere de la data înmatriculãrii în Registrul comertului, în baza publicãrii în Monitorul Oficial al României.

CAPITOLUL II
Obiectul de activitate al societãtii comerciale

ARTICOLUL 5
Obiectul de activitate al societãtii comerciale

            Obiectul de activitate al societãtii comerciale îl formeazã activitãtile de service si reparatii auto, reparatii si rebobinãri de electromotoare de tip industrial si uz casnic, confectii si constructii metalice, vulcanizare, prestãri servicii de alimentatie publicã si turism, comercializarea produselor alimentare si industriale, activitãti de productie alimentarã, activitãti de import-export.

CAPITOLUL III
Capitalul social, actiunile

ARTICOLUL 6
Capitalul social

            Capitalul social al Societãtii Comerciale "parc" - S.A. Botosani este în valoare de 1.242.805 mii lei.
            Capitalul social al societãtii comerciale este împãrtit în 49.712 actiuni nominative, în valoare nominalã de 25.000 lei fiecare.
            Capitalul social este detinut integral de Fondul Proprietãtii de Stat, ca actionar unic, pânã la transmiterea actiunilor din proprietatea statului cãtre terte persoane fizice sau juridice, române sau strãine, în conditiile legii.

ARTICOLUL 7
Actiunile

            Actiunile vor cuprinde mentiunile prevãzute de lege.

ARTICOLUL 8
Piata de tranzactionare a valorilor mobiliare, registrul
independent privat care tine evidenta actionarilor

            Piata de tranzactionare a actiunilor apartinând Societãtii Comerciale "parc" - S.A. Botosani este RASDAQ.
            Registrul independent privat care tine evidenta actionarilor este Registrul român al actionarilor.
            Piata de tranzactionare si registrul independent privat care tine evidenta actiunilor Societãtii Comerciale "parc"- S.A. Botosani vor putea fi schimbate cu aprobarea adunãrii generale a actionarilor.

ARTICOLUL 9
Majorarea capitalului social

            Capitalul social poate fi majorat pe baza hotãrârii adunãrii generale extraordinare a actionarilor, prin emiterea de noi actiuni, reprezentând aportul în numerar sau în naturã.
            Majorarea capitalului social se poate face partial sau total, în naturã, prin hotãrârea adunãrii generale extraordinare a actionarilor, pe baza evaluãrii efectuate de experti desemnati de cãtre actionari.

ARTICOLUL 10
Reducerea capitalului social

            Reducerea capitalului social se poate face pe baza hotãrârii adunãrii generale extraordinare a actionarilor.
            Propunerea de reducere a capitalului social trebuie comunicatã de cãtre consiliul de administratie comisiei de cenzori, cu cel putin 30 de zile înainte de data adunãrii generale a actionarilor, care decide asupra acestor educeri.Comisia de cenzori va trebui sã refere asupra cauzelor si conditiilor reducerii.
            Majorarea sau reducerea capitalului societãtii comerciale, atât timp cât este integral de stat, se poate face numai cu aprobarea organului care a înfiintat societatea comercialã.

ARTICOLUL 11
Drepturile si obligatiile decurgând din actiuni

            Fiecare actiune conferã actionarului dreptul la un vot în adunarea generalã a actionarilor si dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.
            Obligatiile societãtii comerciale sunt garantate cu patrimoniul social, iar actionarii rãspund numai în limita actiunilor pe care le-au subscris.

ARTICOLUL 12
Cesiunea actiunilor

            Actiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comercialã, care nu recunoaste decât un singur proprietar pentru fiecare actiune.
            Cesiunea actiunilor se face potrivit legii.
            Cesiunea actiunilor se înregistreazã în registrul de evidentã a actiunilor si se mentioneazã pe titlu.

ARTICOLUL 13
Pierderea actiunilor

            În cazul pierderii uneia sau a mai multor actiuni, proprietarul va trebui sã anunte consiliul de administratie si sã facã public faptul prin presã. Dupã 6 luni va putea obtine un duplicat al actiunii.

CAPITOLUL IV
Adunarea generalã a actionarilor

ARTICOLUL 14
Felurile adunãrilor generale ale actionarilor

            Adunarea generalã a actionarilor este organul de conducere a societãtii comerciale, care decide asupra activitãtii acesteia si asigurã politica ei comercialã.
            Adunarea generalã a actionarilor este ordinarã si extraordinarã.

ARTICOLUL 15
Atributii

            1. Adunarea generalã ordinarã a actionarilor are urmãtoarele atributii:
            a) discutã, aprobã sau modificã bilantul contabil dupã ascultarea raportului administratorilor si al cenzorilor, si fixeazã dividendele;
            b) alege sau revocã pe administratori sau pe cenzori;
            c) fixeazã remuneratia cuvenitã pentru exercitiul financiar în curs, administratorilor (consiliului de administratie) si cenzorilor;
            d) se pronuntã asupra gestiunii administratorilor;
            e) stabileste bugetul de venituri si cheltuieli si programul societãtii comerciale;
            f) hotãrãste gajarea, închirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor subunitãti ale societãtii comerciale;
            g) aprobã structura organizatoricã a societãtii comerciale si numãrul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
            h) analizeazã rapoartele consiliului de administratie, privind stadiul si perspectivele societãtii comerciale, cu referire la profit si la dividende, pozitia pe piata internã si internationalã, nivelul tehnic, calitatea, forta de muncã, protectia mediului, relatiile cu clientii. De asemenea, hotãrãste asupra nivelului fondurilor pentru cercetãri stiintifice care au ca obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare, cresterea calitãtii produselor si a serviciilor, elaborarea de produse si de tehnologii noi, competitive;
            i) hotãrãste cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, la nivelul împrumuturilor bancare si la conditiile de acordare a garantiilor, stabileste conditiile de acordare a creditelor comerciale si aprobã orice fel de credit financiar acordat de societatea comercialã;
            j) hotãrãste, cu prilejul stabilirii bugetului de venituri si cheltuieli, asupra modului de remunerare a membrilor consiliului de administratie; hotãrãste asupra salariilor si primelor directorului (administratorului);
            k) hotãrãste asupra oricãror alte probleme de competenta sa, potrivit legii si prezentului statut.
            2. Adunarea generalã extraordinarã are urmãtoarele atributii:
            a) hotãrãste cu privire la înfiintarea si desfiintarea de sucursale si filiale;
            b) hotãrãste cu privire la mãrirea sau la reducerea capitalului social;
            c) hotãrãste cu privire la adoptarea sau la modificarea statutului, precum si la transformarea formei juridice a societãtii comerciale;
            d) hotãrãste cu privire la fuziunea, divizarea sau dizolvarea societãtii comerciale;
            e) hotãrãste cu privire la executarea de reparatii capitale si realizarea de investitii noi;
            f) îndeplineste orice alte atributii potrivit legii.

ARTICOLUL 16
Convocarea adunãrii generale a actionarilor

            Adunarea generalã a actionarilor se convoacã de cãtre presedintele consiliului de administratie sau de unul dintre administratori, desemnati de presedinte.
            Adunãrile generale ordinare au loc cel putin o datã pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul urmãtor.
            Adunãrile generale extraordinare se convoacã ori de câte ori este necesar, în conditiile prevãzute de lege. Administratorii sunt obligati sã convoace adunarea generalã la cererea actionarilor care detin o zecime din capitalul social. În conditiile legii, adunarea generalã se convoacã si la cererea comisiei de cenzori.
            Convocarea adunãrii generale a actionarilor se face în conformitate cu dispozitiile din statut.
            Convocarea va fi fãcutã în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
            Hotãrârile adunãrilor generale ale actionarilor se iau conform prevederilor legale, prin vot deschis sau vot secret.
            Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotãrârilor referitoare la rãspunderea administratorilor.
            Actionarii nu vor putea fi reprezentati în adunãrile generale decât prin alti actionari, în baza unei procuri speciale întocmite de societatea comercialã, conform reglementãrilor legale în vigoare.
            Actionarii care nu au capacitate legalã, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care, la rândul lor, pot da procurã specialã altor actionari.
            Procurile vor fi depuse în original cu douã zile înainte de data tinerii adunãrii generale a actionarilor. Ele vor fi retinute de societatea comercialã, fãcându-se mentiune despre acestea în procesul-verbal al adunãrii generale a actionarilor.

ARTICOLUL 17
Prezidarea adunãrilor generale ale actionarilor

            Adunarea generalã a actionarilor este prezidatã de presedintele consiliului de administratie, iar în lipsa acestuia, de unul dintre administratori, desemnati de presedinte.
            Adunarea generalã a actionarilor alege, dintre membrii sãi, un secretar sau un secretariat format din mai multe persoane, care va întocmi procesul-verbal al sedintei.
            Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunãrii generale a actionarilor, sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretariat.

ARTICOLUL 18
Conditii de validitate

            Adunarea generalã a actionarilor este constituitã valabil si poate lua hotãrâri, dacã la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin jumãtate din capitalul social, iar hotãrârile vor fi luate de actionarii care detin cel putin jumãtate plus unul din capitalul social reprezentat în adunarea generalã.
           Dacã adunarea generalã a actionarilor nu poate lucra datoritã neîndeplinirii conditiilor de mai sus, adunarea generalã ce se va întruni dupã o a doua convocare poate sã delibereze asupra problemelor din ordinea de zi a celei dintâi adunãri generale, oricare ar fi partea de capital detinutã de actionarii prezenti, cu majoritate.
            Pentru validitatea deliberãrilor adunãrii generale extraordinare a actionarilor sunt necesare:
            a) la prima convocare, prezenta actionarilor care detin jumãtate din capitalul social, iar hotãrârile sã fie luate cu votul unui numãr de actionari care sã detinã cel putin jumãtate din capitalul social;
            b) la urmãtoarele convocãri, dacã nu s-a putut îndeplini conditia prevãzutã la lit. a), adunarea generalã a actionarilor poate sã delibereze asupra problemelor din ordinea de zi a celei dintâi adunãri generale, oricare ar fi partea de capital detinutã de actionarii prezenti, cu majoritate.
            Hotãrârile adunãrii generale a actionarilor sunt obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau nereprezentati sau care au votat împotrivã.

CAPITOLUL V
Consiliul de administratie

ARTICOLUL 19
Numire. Organizare

            Societatea comercialã este administratã de cãtre un consiliu de administratie ales de adunarea generalã a actionarilor pe o perioadã de 4 ani, cu conditia de a avea calitatea de actionari.
            Consiliul de administratie este format dintr-un numãr de 3-5 persoane.
            Când se creeazã un loc vacant în consiliul de administratie, adunarea generalã a actionarilor numeste un nou
administrator pentru completarea locului vacant.
            Consiliul de administratie este condus de presedintele consiliului de administratie, ales dintre membrii sãi prin vot secret.
            Consiliul de administratie se întruneste la sediul societãtii comerciale ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numãrul membrilor sãi, si ia decizii cu majoritatea absolutã a voturilor membrilor
prezenti ai consiliului de administratie. El este prezidat de presedinte, iar în lipsa acestuia, de unul dintre administratori, desemnat de presedinte.
           Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.
            Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului cornunicat de presedinte, cu cel putin 5 zile înainte. Acesta se consemneazã în procesul-verbal al sedintei, care se scrie într-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
            Procesul-verbal este semnat de persoana care a prezidat sedinta si de membrii prezenti ai consiliului de administratie, precum si de secretarul care l-a întocmit.
            Administratorii trebuie sã depunã drept garantie, conform Legii nr. 31/1990, cu modificãrile uiterioare, un numãr de 10 actiuni.
            Presedintele îndeplineste si functia de director, asigurând conducerea curentã a societãtii comerciale si aducerea la îndeplinire a hotãrârilor adunãrii generale a actionarilor si ale consiliului de administratie. În relatiile cu tertii, societatea comercialã este reprezentatã de cãtre presedintele consiliului de administratie, pe baza si în limitele împuternicirilor date de adunarea generalã a actionarilor sau, în lipsa lui, de cãtre unul dintre administratori, desemnat de consiliul de administratie.
            Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act legat de administrarea societãtii comerciale, în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferã.
            Presedintele consiliului de administratie este obligat sã punã la dispozitie comisiei de cenzori, la cererea acesteia, toate documentele societãtii comerciale.
            Presedintele si ceilalti membri ai consiliului de administratie rãspund fatã de societatea comercialã pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut si pentru lipsa de grijã în administrarea societãtii comerciale.

ARTICOLUL 20
Atributiile consiliului de administratie

            Consiliul de administratie are urmãtoarele atributii:
            a) propune spre aprobare adunãrii generale a actionarilor organigrama societãtii comerciale;
            b) angajeazã si concediazã personalul;
            c) stabileste îndatoririle si împuternicirile personalului societãtii comerciale, pe compartimente;
            d) aprobã încheierea de contracte de închiriere, de asociere si locatii, pe baza hotãrârii adunãrii generale a actionarilor sau pe baza împuternicirii date de adunarea generalã a actionarilor în acest scop;
            e) stabileste tactica si strategia de marketing, de cercetare-dezvoltare, de asigurare a calitãtii, de protectia mediului;
            f) supune, anual, adunãrii generale a actionarilor, dupã încheierea exercitiului financiar, în conditiile legii, raportul cu privire la activitatea societãtii, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de programe de activitate, proiectul de buget de venituri si cheltuieli al societãtii pe anul urmãtor;
            g) stabileste modul de amortizare a mijloacelor fixe, conform legii;
            h) rezolvã orice alte probleme stabilite de adunarea generalã ordinarã a actionarilor.
            Presedintele consiliului de administratie va fi remunerat cu o sumã fixã, în functie de cifra de afaceri si de salariul mediu brut al salariatilor, care reprezintã venitul brut lunar ce stã la baza drepturilor cuvenite privind vechimea în muncã, asigurãrile sociale si pensia, stabilite potrivit legii.
            Remuneratia cenzorilor este de 10% din remuneratia directorului societãtii comerciale.

CAPITOLUL VI
Controlul societãtii

ARTICOLUL 21
Controlul societãtii comerciale

            Gestiunea societãtii comerciale este controlatã de actionari si de trei cenzori si trei supleanti, numiti în conditiile legii de adunarea generalã a actionarilor.

ARTICOLUL 22
Prezentarea de date

            Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la situatia patrimoniului, a beneficiilor si a pierderilor.

ARTICOLUL 23
Atributiile cenzorilor

            Cenzorii au urmãtoarele atributii principale:
            a) în cursul exercitiului financiar controleazã exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra fondurilor societãtii comerciale, a bilantului contabil si a contului de profit si pierderi, prezentând adunãrii generale a actionarilor un raport scris prin care se propune aprobarea sau modificarea bilantului si a contului de profit si pierderi;
            b) la lichidarea societãtii comerciale controleazã operatiunile de lichidare;
            c) prezintã adunãrii generale a actionarilor motivatia privind reducerea capitalului social.

ARTICOLUL 24
Modul de lucru

            Cenzorii se întrunesc la sediul societãtii comerciale si iau decizii cu majoritate de voturi.
            Cenzorii pot convoca adunarea generalã a actionarilor, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10%.

CAPITOLUL VII
Activitatea societãtii comerciale

ARTICOLUL 25
Exercitiul financiar

            Exercitiul financiar începe la 1 ianuarie si se încheie la 31 decembrie ale fiecãrui an.
            Primul exercitiu financiar începe la data constituirii societãtii comerciale.
            Societatea comercialã va tine evidenta contabilã în lei si va întocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.

ARTICOLUL 26
Dividendele

            Profitul societãtii comerciale si repartizarea lui se aprobã de cãtre adunarea generalã a actionarilor, în conformitate cu legislatia în vigoare.
            În cazul înregistrãrii de pierderi, membrii consiliului de administratie si cenzorii se obligã sã analizeze cauzele si sã ia mãsuri de recuperare.

ARTICOLUL 27
Salarizarea

            Nivelul salariilor pentru personalul societãtii comerciale se stabileste pe categorii de calificare si functii, în functie de studii si de munca efectiv prestatã, de cãtre membrii consiliului de administratie, cu respectarea limitei minime de salarizare prevãzute de lege si a prevederilor contractului colectiv de muncã.

CAPITOLUL VIII
Modificarea formei juridice. Dizolvare. Litigii

ARTICOLUL 28
Transformarea societãtii comerciale

            Societatea comercialã îsi va putea transforma forma juridicã prin hotãrârea adunãrii generale extraordinare a actionarilor.
            Noua societate comercialã va îndeplini formalitãtile de înregistrare si de publicitate cerute de lege la înfiintarea societãtii.

ARTICOLUL 29
Dizolvarea societãtii comerciale

            Urmãtoarele situatii duc la dizolvarea societãtii comerciale:
            - imposibilitatea realizãrii obiectului de activitate;
            - pierderea a cel putin jumãtate din capitalul social, dacã adunãrile generale ale actionarilor nu decid completarea capitalului social sau reducerea lui la suma rãmasã;
            - numãrul de actionari va fi redus sub 5;
            - în orice alte situatii, în baza hotãrârii adunãrii generale a actionarilor.

ARTICOLUL 30
Lichidarea societãtii comerciale

            Lichidarea societãtii comerciale se va face de cãtre unul sau mai multi lichidatori, numiti de adunarea generalã a actionarilor, sau de cãtre alte persoane.
            Din momentul intrãrii în functie a lichidatorilor, mandatul administratorilor si al directorilor înceteazã, acestia nemaiputând întreprinde noi operatiuni în numele societãtii comerciale.
            Lichidatorii au aceeasi rãspundere ca si administratorii si îsi îndeplinesc mandatul sub controlul comisiei de cenzori.
            Lichidatorii pot apãrea în fata instantelor judecãtoresti, pot încheia tranzactii si compromisuri cu creditorii societãtii comerciale.
            Lichidatorii care efectueazã noi operatiuni ce nu sunt necesare scopului lichidãrii sunt rãspunzãtori personal si solidar de executarea acestora.
            Din sumele rezultate din lichidare vor fi lichidati mai întâi debitorii privilegiati si apoi, ceilalti debitori.
            Dupã aceasta, lichidatorii vor întocmi bilantul de lichidare si vor face propuneri de repartizare, între actionari, a rezultatelor financiare ale lichidãrii, proportional cu cotele de participare la capitalul social.
            Bilantul de lichidare, ca si propunerile de distribuire a mijloacelor rezultate din lichidare, vor fi supuse spre aprobare adunãrii generale a actionarilor.
            Dupã aprobarea acestui bilant, se considerã cã societatea comercialã a descãrcat pe lichidatori de activitatea lor.
            Pe baza bilantului de lichidare, lichidatorii vor întocmi, în forma autenticã, un înscris constatator, care va fi înregistrat la Registrul comertului.

ARTICOLUL 31
Litigiile

            Litigiile de orice fel, apãrute între societatea comercialã si persoane fizice sau juridice, române sau strãine, sunt de competenta instantelor judecãtoresti din România.
            Litigiile nãscute din raporturile contractuale dintre societatea comercialã si persoane juridice române pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

CAPITOLUL IX
Dispozitii finale

ARTICOLUL 32

            Prevederile prezentului statut se completeazã cu dispozitiile legale referitoare la societãtile comerciale.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE

ORDIN
privind aprobarea Procedurii de acordare a unor înlesniri la plata obligatiilor datorate bugetului asigurãrilor sociale de stat

            Ministrul muncii si protectiei sociale,
            având în vedere prevederile art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1996, modificat si completat prin Ordonanta Guvernului nr. 53/1997,
            în temeiul art. 5 din Hotãrârea Guvernului nr. 448 din 29 iulie 1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, modificatã si completatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 59/1997,
            emite urmãtorul ordin:

           Art. 1. - Se aprobã Procedura de acordare a unor înlesniri la plata obligatiiior datorate bugetului asigurãrilor sociale de stat.
           Art. 2. - Directia generalã de control, Directia generalã asigurãri sociale, pensii de stat, agricultori si tratament balnear, Directia generalã fortã de muncã si somaj, directiile generale de muncã si protectie socialã judetene, respectiv
Directia generalã de muncã si protectie socialã a municipiului Bucuresti, vor lua mãsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
           Art. 3. - Pe data publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României înceteazã aplicabilitatea prevederilor Ordinului ministrului muncii si protectiei sociale nr. 24 din 21 ianuarie 1997.

Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu

Bucuresti, 3 noiembrie 1997.
Nr. 806.

PROCEDURA
de acordare a unor înlesniri la plata obligatiilor datorate bugetului asigurãrilor sociale de stat

           1. În temeiul art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1996, modificat si completat prin Ordonanta Guvernului nr. 53/1997, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale poate acorda unele înlesniri la plata obligatiilor datorate de cãtre agentii economici bugetului asigurãrilor sociale de stat si bugetelor celorlalte fonduri aprobate prin legea bugetului asigurãrilor sociale de stat.
            Nu se acordã înlesniri la plata obligatiilor bugetare calculate si retinute prin stopaj la sursã din drepturile salariale, precum si la majorãrile si penalitãtile aferente.
           2. Cererile pentru aprobarea înlesnirilor se depun la directiile generale de muncã si protectie socialã judetene, respectiv la Directia generalã de muncã si protectie socialã a municipiului Bucuresti.
           2.1. Prin aceeasi cerere se pot solicita mai multe înlesniri cu privire la obligatiile cãtre bugetul asigurãrilor sociale de stat.
           2.2. Dosarul privind cererea de înlesniri la plata obligatiilor cãtre bugetul asigurãrilor sociale de stat trebuie sã cuprindã urmãtoarele elemente principale:
           · elementele de identificare a contribuabilului: denumirea, adresa/sediul, numãrul contului de disponibilitãti (dacã sunt mai multe, se vor preciza toate) si unitatea (unitãtile) bancarã(e) la care sunt deschise; numele, prenumele si calitatea celor care reprezintã contribuabilul în relatiile patrimoniale;
           · sumele datorate bugetului asigurãrilor sociale de stat si bugetelor celorlalte fonduri aprobate prin legea bugetului asigurãrilor sociale de stat (conform anexei), distinct, pe categorii de fonduri. Mentionarea tuturor contributiilor restante este obligatorie, chiar dacã se solicitã înlesnire la platã numai pentru unele dintre obligatiile principale restante la data cererii;
           · natura înlesnirilor solicitate si o succintã prezentare a posibilitãtilor de realizare a programului propus pentru stingerea debitelor;
           · în cazul în care s-au mai depus cereri pentru aprobarea de înlesniri în temeiul art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, se vor mentiona datele si numerele de înregistrare la directia generalã de muncã si protectie socialã judeteanã, respectiv la Directia generalã de muncã si protectie socialã a municipiului Bucuresti, ale acestor cereri;
           · în cazul în care s-au aprobat înlesniri, în comunicarea de aprobare se vor face referiri la modul în care s-au respectat conditiile mentionate;
           · numãrul dosarelor de pensionare si pentru înscrierea la somaj, depuse de solicitant în ultimele 12 luni anterioare cererii de aprobare a înlesnirilor;
           · situatia plãtii contributiilor curente fatã de bugetul asigurãrilor sociale de stat;
           · data sedintei consiliului de administratie (sau denumirea echivalentã), în care a fost analizatã cererea si s-a hotãrât solicitarea înlesnirilor la plata obligatiilor; semnãturile persoanelor care angajeazã unitatea solicitantã si stampila acesteia;
           · ultimul bilant contabil, anterior depunerii cererii;
           · situatia creditelor obtinute pânã la data cererii si nerambursate;
           · situatia privind rezultatele financiare la zi;
           · situatia obligatiilor fiscale neonorate;
           · certificatul eliberat de Oficiul Registrului comertului anexa nr. 6 la Normele metodologice nr. 45.184/1996, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 din 24 mai 1996;
           · comunicarea Fondului Proprietãtii de Stat privind statutul economico-juridic al contribuabilului (restructurare, lichidare).
            Se recomandã sã se mentioneze orice alte elemente si documente considerate utile pentru solutionarea cererii.
            În lipsa elementelor prevãzute la pct. 2.2., cererea nu va fi înregistratã la directia generalã de muncã si protectie socialã judeteanã, respectiv la Directia generalã de muncã si protectie socialã a municipiului Bucuresti.
           2.3. Înlesnirile la platã pot fi solicitate si acordate atât înaintea începerii executãrii silite, cât si în timpul efectuãrii acesteia.
            Pentru creantele bugetare pentru care s-au depus cereri de înlesniri la platã, executarea silitã nu va fi pornitã sau nu va fi continuatã, dupã caz, pânã la data comunicãrii modului de solutionare a acestora.
           3. La primirea cererii, directia generalã de muncã si protectie socialã judeteanã, respectiv Directia generalã de muncã si protectie socialã a municipiului Bucuresti, înregistreazã cererea într-un registru special, cu rubricatia stabilitã, prin circularã, de cãtre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
           4. Pentru stabilirea corectã a sumelor datorate si cunoasterea altor aspecte necesare luãrii deciziei, directorul general al directiei generale de muncã si protectie socialã judetene, respectiv al Directiei generale de muncã si protectie socialã a municipiului Bucuresti, dispune efectuarea de controale la agentii economici care au depus cereri, în vederea acordãrii de înlesniri.
           4.1. Cu ocazia verificãrii se au în vedere:
           · realitatea datelor prezentate în cererea de acordare a unor înlesniri la plata obligatiilor cuvenite bugetului asigurãrilor sociale de stat; solicitantii sunt obligati sã prezinte toate actele si explicatiile necesare verificãrii;
           · respectarea de cãtre solicitant a reglementãrilor legale în vigoare privind disciplina financiarã;
           · situatia creditelor angajate de solicitant;
           · respectarea, de cãtre solicitant, a termenelor de platã a contributiilor curente;
           · existenta unor programe de restructurare în derulare, aprobate conform reglementãrilor în vigoare;
           · orice elemente care pot contribui la formularea propunerii de aprobare sau de respingere a cererii.
           4.2. Rezultatele verificãrii se înscriu în procesul-verbal de control.
            În cazul constatãrii unor neconcordante, se vor efectua corectiile necesare, care se mentioneazã în procesul-verbal.
            Refuzul de prezentare a documentelor sau prezentarea unor documente incomplete poate motiva propunerea de respingere a cererii.
           4.3. Constatarea nevirãrii contributiilor de 3% pentru pensia suplirnentarã si de 1 % la Fondul pentru plata ajutorului de somaj, precum si a majorãrilor aferente, constituie motiv de respingere a cererii. Directorul general al directiei generale de muncã si protectie socialã judetene sau, dupã caz, al Directiei generale de muncã si protectie socialã a municipiului Bucuresti dispune restituirea dosarului.
           5. Pe baza cererii, a documentelor anexate si a procesului-verbal de control se întocmeste un referat cu concluzii si propuneri de solutionare.
            Pentru agentii economici, ale cãror cereri de înlesnire la platã se solutioneazã la nivelul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, referatul, semnat de directorul general, însotit de cererea solicitantului si de procesul-verbal cu rezultatele verificãrii se înainteazã, în termen de 30 zile de la data depunerii cererii de înlesnire, la Directia generalã de control din cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
           6. Dupã verificarea si analiza documentelor, Directia generalã de control supune cererile temeinic justificate spre aprobare ministrului muncii si protectiei sociale.
           7. Ministrul muncii si protectiei sociale solutioneazã cererile privind înlesnirile la plata obligatiilor cãtre bugetul asigurãrilor sociale de stat.
           8. Ministrul muncii si protectiei sociale poate delega prin ordin, pentru solutionarea cererilor privind acordarea de înlesniri la platã:
            a) pe secretarii de stat care coordoneazã executia bugetelor fondurilor aprobate prin legea bugetului asigurãrilor sociale de stat, pentru debite principale ce depãsesc 1 miliard lei, distinct pe categorii de fonduri;
            b) pe directorul general al directiei generale de muncã si protectie socialã judetene, respectiv al Directiei generale de muncã si protectie socialã a municipiului Bucuresti, pentru debite principale de pânã la 1 miliard lei, distinct pe categorii de fonduri.
           9. Cererile care nu întrunesc conditiile prevãzute de lege se restituie solicitantilor, cu motivatia corespunzãtoare, prin intermediul directiilor generale de muncã si protectie socialã judetene, respectiv al Directiei generale de muncã si protectie socialã a municipiului Bucuresti.
           10. Solutiile date cererilor privind acordarea de înlesniri la plata obligatiilor cãtre bugetul asigurãrilor sociale de stat se comunicã solicitantilor prin intermediul directiilor generale de muncã si protectie socialã judetene, respectiv al Directiei generale de muncã si protectie socialã a municipiului Bucuresti, în termen de 30 de zile de la data:
            a) depunerii cererii de înlesnire la directiile generale de muncã si protectie socialã judetene, respectiv la Directia generalã de muncã si protectie socialã a municipiului Bucuresti, pentru cererile care intrã în competenta de solutionare a acestora;
            b) înregistrãrii cererii la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, pentru cererile care se solutioneazã la nivelul ministerului.
           11. Agentul economic beneficiazã de înlesnirile acordate, cu conditia depunerii, în termen de pânã la 10 zile de la data comunicãrii, a unei garantii bancare echivalente a douã rate de esalonare.
           12. Înlesnirile la plata obligatiilor cãtre bugetul asigurãrilor sociale de stat se pot acorda cu o perioadã de gratie de pânã la 6 luni, care este inclusã în perioada pentru care s-au acordat înlesniri.
           12.1. Pe perioada acordãrii înlesnirilor se datoreazã majorãrile stabilite si calculate potrivit dispozitiilor legale în vigoare.
           12.2. Pe perioada pentru care s-au acordat înlesniri, cursul prescriptiei se suspendã.
           13. Înlesnirile aprobate îsi pierd valabilitatea si nu produc efecte, dacã nu au fost respectate conditiile în care au fost date; o nouã cerere de aprobare a unor înlesniri la plata obligatiilor datorate nu poate fi depusã timp de 3 luni de la data constatãrii nerespectãrii conditiilor în care a fost aprobatã cererea anterioarã.
           14. Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si directiile generale de muncã si protectie socialã judetene, respectiv Directia generalã de muncã si protectie socialã a municipiului Bucuresti, organizeazã evidenta si controlul asupra modului de respectare a conditiilor stabilite la acordarea înlesnirilor respective.
 

 ANEXA
la procedurã


DIRECTIA GENERALÃ DE MUNCÃ SI PROTECTIE SOCIALÃ A JUDETULUI ......................., RESPECTIV A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 
Fondul
Suma datoratã
Suma pentru care se solicitã înlesnirea
Suma/termene pentru amânãri si esalonãri
contributie datoratã
majorãri aferente
total
contributie datoratã
majorãri aferente
total
contributie datoratã
majorãri aferente
total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A.
Contributii de asigurãri sociale
                 
 B.
Contributii de 5% la Fondul pentru plata ajutorului de somaj
                 
C.
Contributii la Fondul de pensii si asigurãri sociale ale agricultorilor
                 

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN
privind stabilirea termenelor de platã a obligatiilor bugetare prevãzute la art. 1 alin. (2) si la art. 2 alin. (1), (3) si (4) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 59/1997

            Ministru de stat, ministrul finantelor,
            în temeiul prevederilor art. 12 din Hotãrârea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor,
            având în vedere dispozitiile art. 9 alin. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobatã prin Legea nr. 108/1996, modificatã si completatã prin Ordonanta Guvernului nr. 53/1997,
            emite urmãtorul ordin:

           Art. 1. - Sumele datorate bugetului de stat si bugetelor locale potrivit prevederilor art. 1 alin. (2), precum si ale
art. 2 alin. (1), (3) si (4) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 59 din 27 septembrie 1997 privind destinatia sumelor încasate de Fondul Proprietãtii de Stat în cadrul procesului de privatizare a societãtilor comerciale la care statul este actionar, se varsã, lunar, pânã la data de 25 a lunii urmãtoare celei pentru care se datoreazã sumele respective.
           Art. 2. - La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor nr. 1.144 din 11 iunie 1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 18 iulie 1997.
            Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministru de stat, ministrul finantelor,
Mircea Ciumara

Bucuresti, 12 noiembrie 1997.
Nr. 1.941.

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN
privind intrarea în vigoare a Conventiei dintre România si Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital

            Ministru de stat, ministrul finantelor,
            în baza Hotãrârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor,
            în conformitate cu prevederile Conventiei dintre România si Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, ratificatã prin Legea nr. 26/1997 si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 18 martie 1997,
            pentru cunoasterea datei privind intrarea în vigoare si, respectiv, a datei de când sunt aplicabile prevederile conventiei mentionate mai sus,
            emite urmãtorul ordin:

           1. La data de 17 octombrie 1997 a intrat în vigoare Conventia dintre România si Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, ca urmare a îndeplinirii procedurii stipulate la art. 29 din conventie, ale cãrei prevederi se aplicã începând cu data de 1 ianuarie 1998.
           2. Directia generalã legislatie, impozite directe si Directia generalã organizare, resurse urmane si financiar vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministru de stat, ministrul finantelor,
Mircea Ciumara

Bucuresti, 14 noiembrie 1997.
Nr. 1.951.