MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

PARTEA I
Anul VIII - Nr. 150  LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE   Miercuri, 17 iulie 1996

S U M A R

LEGI SI DECRETE

            69. - Lege pentru modificarea si completarea articolului 10 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "delta dunãrii"

           269. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea articolului 10 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunãrii"

           75. - Lege pentru stabilirea zilelor de sãrbãtoare legalã în care nu se lucreazã

           275. - Decret pentru promulgarea Legii privind stabilirea zilelor de sãrbãtoare legalã în care nu se lucreazã

           79. - Lege pentru modificarea si completarea Legii Curtii Supreme de Justitie nr. 56/1993

           279. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii Curtii Supreme de Justitie nr. 56/1993

           80. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 1/1996 pentru aderarea României la Statutul Fondului Consiliului Europei de Restabilire pentru Refugiatii Nationali si Excedentele de Populatie în Europa si la Statutul Fondului de Dezvoltare Socialã a Consiliului Europei

           280. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 1/1996 pentru aderarea României la Statutul Fondului Consiliului Europei de Restabilire pentru Refugiatii Nationali si Excedentele de Populatie în Europa si la Statutul Fondului de Dezvoltare Socialã al Consiliului Europei

           81. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/1996 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, în calitate de împrumutat si Banca Nationalã a României, în calitate de agent al împrumutatului, pe de o parte, si AB Svensk Exportkredit - Suedia, în calitate de împrumutãtor, pe de alta parte, garantat de Regatul Suediei, reprezentat prin Riksgaldskontoret semnat la Bucuresti la 12 ianuarie 1996

           281. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/1996 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, în calitate de împrumutat si Banca Nationalã a României, în calitate de agent al împrumutatului, pe de o parte, si AB Svensk Exportkredit-Suedia, în calitate de împrumutator, pe de altã parte, garantat de Regatul Suediei, reprezentat prin Riksgaldskontoret, semnat la Bucuresti la 12 ianuarie 1996

            82. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/1994 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 7/1994 privind asigurarea surselor de finantare necesare pentru continuarea participãrii României la construirea Combinatului de produse cu continut de nichel plus cobalt de la Las Camariocas - Republica Cuba si a termocentralei electrice de 3 x 12 MW de la Cao-Cun - Republica Popularã Chinezã

           282. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/1994 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 7/1994 privind asigurarea surselor de finantare necesare pentru continuarea participãrii României la construirea Combinatului de produse cu continut de nichel plus cobalt de la Las Camariocas - Republica Cuba si a Termocentralei electrice de 3 x 12 MW de la Cao-Cun - Republica Popularã Chinezã

           86. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunãtãtirea sistemului de finantare a institutiilor publice de culturã finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum si a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii

           286. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunãtãtirea sistemului de finantare a institutiilor publice de culturã finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum si a sistemulul de salarizare a personalului din aceste institutii

           87. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/1996 privind actualizarea taxelor de avizare si atestare, precum si întãrirea disciplinei financiare în activitatea jocurilor de noroc

           287. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/1996 privind actualizarea taxelor de avizare si atestare, precum si întãrirea disciplinei financiare în activitatea jocurilor de noroc

           89. - Lege pentru modificarea articolului 129 alineatul 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreascã

           289. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 129 alineatul 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã

           265. - Decret privind aprobarea unor gratieri individuale

           266. - Decret privind rechemarea si acreditarea unor ambasadori

           267. - Decret privind acreditarea unui ambasador

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           550. - Hotãrâre privind transmiterea unui imobil, situat în municipiul Bucuresti, în administrarea Regiei Autonome "posta românã"

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           48. - Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului comertului nr. 6/1996 privind regimul licentelor de export si de import

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENAT

LEGE
pentru modificarea si completarea articolului 10 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "delta dunãrii"

            Parlamentul României adopta prezenta lege.

            Articol unic. - Articolul 10 din Legea nr. 82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "delta dunarii" se modifica si se completeaza, avand urmatorul cuprins:
            <<Art. 10. - Suprafetele terestre si acvatice, inclusiv terenurile aflate permanent sub ape, existente in perimetrul Rezervatiei Biosferei "delta dunarii", delimitat potrivit art. 1, impreuna cu resursele naturale pe care le genereaza, constituie patrimoniu natural, domeniu public de interes national, aflat in administrarea Administratiei Rezervatiei Biosferei "delta dunarii".
            Sunt exceptate de la prevederile alin. 1:
            a) terenurile din perimetrul rezervatiei care, potrivit legii, sunt obiect al dreptului de proprietate privata al persoanelor fizice;
            b) terenurile din perimetrul rezervatiei care, potrivit legii, sunt obiect al dreptului de proprietate publica sau privata al unitatilor administrativ-teritoriale si sunt in administrarea autoritatilor administratiei publice locale sau judetene;
            c) terenurile din perimetrul rezervatiei ocupate de amenajarile agricole si piscicole cuprinse in anexa nr. 2, care constituie domeniu public de interes judetean si sunt in administrarea Consiliului Judetean Tulcea, unitate a administratiei publice locale.
            Persoanele fizice si juridice care desfasoara activitati in perimetrul rezervatiei sunt obligate sa foloseasca numai mijloace ecologice admise, atat traditionale cat si noi, in conditiile de reglementare si de autorizare stabilite de Administratia Rezervatiei Biosferei "delta dunarii".
            Terenurile care constituie domeniu public de interes judetean sau local, utilizate ca amenajari agricole sau piscicole si care, datorita degradarii sau altor cauze, nu mai pot fi exploatate in scopul pentru care au fost amenajate, vor fi integrate in regimul natural de folosinta prin efectuarea lucrarilor corespunzatoare de reconstructie ecologica stabilite de Administratia Rezervatiei Biosferei "delta dunarii".
            Pentru valorificarea resurselor regenerabile terestre si acvatice, precum si pentru utilizarea unor terenuri pentru realizarea de obiective de investitii in zonele valorificabile economic ale domeniului public de interes national, Administratia Rezervatiei Biosferei "delta dunarii" poate propune Guvernului concesionarea acestora, in conditiile legii, agentilor economici autorizati si populatiei locale, care are drept de preferinta.
            Valorificarea resurselor naturale prin activitati economice traditionale - pasunat, cultivarea terenurilor iesite temporar de sub ape, albinarit, recoltarea florei si a faunei naturale terestre si acvatice, practicarea serviciilor de turism si agrement a pescuitului si vânatorii sportive, realizarea de servicii de transport pe canalele navigabile, cu exceptia bratelor Dunarii - desfasurate pe terenurile apartinand domeniului public de interes national, se efectueaza pe baza permisului de practicare a activitatilor respective, eliberat de Administratia Rezervatiei Biosferei "delta dunarii".>>

            Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 25 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

p. PRESEdinTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
MARTIAN DAN

           Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 27 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

p. PRESEdinTELE SENATULUI,
VALER SUIAN

Bucuresti, 12 iulie 1996.
Nr. 69.

            ANEXA Nr. 2 la Legea nr. 82/1993: SITUATIA constituirii domeniului public de interes judetean prin trecerea in administrarea Consiliului Judetean Tulcea a amenajarilor agricole si piscicole exploatate de societatile comerciale constituite prin desfiintarea fostei Centrale a Deltei Dunarii.

PRESEdinTELE ROMÂNIEI

 DECRET
 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea articolului 10 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "delta dunarii"

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

            Presedintele României d e c r e t e a z a:

            Articol unic. - Se promulga Legea pentru modificarea si completarea articolului 10 din Legea nr. 82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "delta dunarii" si se dispune publicarea ei in Monitorul Oficial al României.

 PRESEdinTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

Bucuresti, 11 iulie 1996.
Nr. 269.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind stabilirea zilelor de sarbatoare legala in care nu se lucreaza

           Parlamentul României adopta prezenta lege.

            Art. 1. - Zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza sunt:
            - 1 si 2 ianuarie;
            - prima si a doua zi de Paste;
            - 1 mai;
            - 1 decembrie;
            - 25 si 26 decembrie;
            - doua zile pentru fiecare dintre doua sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase, legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora.
            Art. 2. - Durata medie lunara a timpului de munca se modifica in mod corespunzator, tinand seama de prevederile art. 1.
            Art. 3. - Ministerul Sanatatii si autoritatile administratiei publice locale vor lua masurile ce se impun pentru stabilirea unui program de lucru adecvat pentru unitatile sanitare si cele de alimentatie publica, in scopul asigurarii asistentei sanitare si, respectiv, al aprovizionarii populatiei cu produse alimentare de stricta necesitate.
            Art. 4. - Prevederile art. 1 nu se aplica in locurile de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta datorita caracterului procesului de productie sau specificului serviciului.
            Art. 5. - (1) Salariatilor care lucreaza in unitatile prevazute la art. 3, precum si in locurile de munca prevazute la art. 4 din prezenta lege li se asigura compensarea cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile.
            (2) Acordarea zilelor libere se face de catre conducerea unitatilor, cu consultarea sindicatelor sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor.
            (3) In cazul in care, din motive justificate, nu se acorda zile libere, salariatii beneficiaza, pentru munca prestata in zilele de sarbatoare legala, de un salariu majorat cu 100 la suta sau de cel stabilit prin contractul colectiv de munca.
            Art. 6. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga H.C.M. nr. 1.739/1960 privind stabilirea zilelor nelucratoare.

           Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 24 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEdinTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ION RATIU

           Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 25 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEdinTELE SENATULUI,
VALER SUIAN

Bucuresti, 12 iulie 1996.
Nr. 75.

PRESEdinTELE ROMÂNIEI

 DECRET
pentru promulgarea Legii privind stabilirea zilelor de sarbatoare legala in care nu se lucreaza

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z a:

           Articol unic. - Se promulga Legea privind stabilirea zilelor de sarbatoare legala in care nu se lucreaza si se dispune publicarea ei in Monitorul Oficial al României.

PRESEdinTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

Bucuresti, 11 iulie 1996.
Nr. 275.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru modificarea si completarea Legii Curtii Supreme de Justitie nr. 56/1993

           Parlamentul României adopta prezenta lege.

            Art. I. - Legea Curtii Supreme de Justitie nr. 56/1993 se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
            1. Articolul 7 alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
            "Curtea este organizata in 5 sectii - civila, penala, comerciala, de contencios administrativ si militara -, Completul de 9 judecatori si Sectiile Unite, fiecare avand competenta proprie."
            2. Dupa articolul 18 se introduce articolul 181 cu urmatorul cuprins:
            "Art. 181. - În afara completelor de judecata ale sectiilor functioneaza si un complet constituit din 9 judecatori, prezidat de vicepresedintele Curtii Supreme de Justitie. In lipsa vicepresedintelui, completul va fi prezidat de un presedinte de sectie sau de un judecator desemnat in acest scop."
            3. Titlul capitolului IV va avea urmatorul cuprins:

CAPITOLUL IV
 "Competenta sectiilor Curtii Supreme de Justitie si a Completului de 9 judecatori"
            4. Dupa articolul 23 se introduce articolul 231, care va avea urmatorul cuprins:
            "Art. 231. - Completul de 9 judecatori judeca recursurile in cauzele judecate in prima instanta de sectiile Curtii Supreme de Justitie si recursul in anulare in cauzele in care sectiile Curtii au pronuntat sentinte ramase definitive prin nerecurare ori decizii in solutionarea recursurilor ordinare."
            5. Articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
            "Art. 25. - Curtea Suprema de Justitie se constituie in Sectii Unite pentru:
            a) judecarea recursurilor in anulare in cauzele in care Completul de 9 judecatori a pronuntat decizii in recurs ordinar;
            b) judecarea recursurilor in interesul legii;
            c) solutionarea, in conditiile prezentei legi, a sesizarilor privind schimbarea jurisprudentei Curtii Supreme de Justitie;
            d) sesizarea Curtii Constitutionale pentru controlul constitutionalitatii legilor, inainte de promulgare."
            6. Articolul 40 litera a) se completeaza si va avea urmatorul cuprins:
            "a) participa la sedintele de judecata ale sectiilor si ale Completului de 9 judecatori."
            Art. II. - Recursurile si recursurile in anulare in curs de judecata la Sectiile Unite vor fi trimise spre solutionare Completului de 9 judecatori.

           Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 12 februarie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

PRESEdinTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ADRIAN NASTASE

           Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 25 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin (1) din Constitutia României.

p. PRESEdinTELE SENATULUI
VALER SUIAN

Bucuresti, 12 iulie 1996.
Nr. 79.

PRESEdinTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii Curtii Supreme de Justitie nr. 56/1993

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z a:

           Articol unic. - Se promulga Legea pentru modificarea si completarea Legii Curtii Supreme de Justitie nr. 56/1993 si se dispune publicarea ei in Monitorul Oficial al României.

PRESEdinTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

Bucuresti, 11 iulie 1996.
Nr. 279.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 1/1996 pentru aderarea României la Statutul Fondului Consiliului Europei de Restabilire pentru Refugiatii Nationali si Excedentele de Populatie in Europa si la Statutul Fondului de Dezvoltare Sociala al Consiliului Europei

           Parlamentul României adopta prezenta lege:

           Articol unic. - Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 1 din 9 ianuarie 1996 pentru aderarea României la Statutul Fondului Consiliului Europei de Restabilire pentru Refugiatii Nationali si Excedentele de Populatie in Europa si la Statutul Fondului de Dezvoltare Sociala al Consiliului Europei, emisa in temeiul art. 1 lit. a) din Legea nr. 130/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 24 ianuarie 1996, cu modificarea articolului 2, care va avea urmatorul cuprins:
            "Art. 2. - Guvernul României, prin Ministerul Finantelor este autorizat in temeiul prezentei ordonante, sa deruleze operatiunile si tranzactiile cu Fondul Consiliului Europei de Restabilire pentru Refugiatii Nationali si Excedentele de Populatie in Europa, iar prin Ministerul Finantelor si Ministerul Afacerilor Externe, sa exercite drepturile si sa indeplineasca obligatiile care revin României in calitate de membru al Fondului."

           Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 27 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEdinTELE SENATULUI
VALER SUIAN

           Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 iunie 1996, cu respectarea prevederilo alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEdinTELE CAMEREI DEPUTATILOR
MARTIAN DAN

Bucuresti, 12 iulie 1996.
Nr. 80.

PRESEdinTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 1/1996 pentru aderarea României la Statutul Fondului Consiliului Europei de Restabilire pentru Refugiatii Nationali si Excedentele de Populatie in Europa si la Statutul Fondului de Dezvoltare Sociala al Consiliului Europei

            In temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z a:

           Articol unic. - Se promulga Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 1/1996 pentru aderarea României la Statutul Fondului Consiliului Europei de Restabilire pentru Refugiatii Nationali si Excedentele de Populatie in Europa si la Statutul Fondului de Dezvoltare Sociala al Consiliului Europei si se dispune publicarea ei in Monitorul Oficial al României.

PRESEdinTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU


 
Bucuresti, 11 iulie 1996.

Nr. 280.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/1996 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, in calitate de imprumutat, si Banca Nationala a României, in calitate de agent al imprumutatului, pe de o parte, si AB Svensk Exportkredit-Suedia, in calitate de imprumutator, pe de alta parte, garantat de Regatul Suediei, reprezentat prin Riksgaldskontoret, semnat la Bucuresti la 12 ianuarie 1996

           Parlamentul României adopta prezenta lege.

           Articol unic. - Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 7 din 16 ianuarie 1996 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre România, in calitate de imprumutat, si Banca Nationala a României, in calitate de agent al imprumutatului, pe de o parte, si AB Svensk Exportkredit-Suedia, in calitate de imprumutator, pe de alta parte, garantat de Regatul Suediei, reprezentat prin Riksgaldskontoret semnat la Bucuresti la 12 ianuarie 1996, emisa in temeiul art. 1 lit. a) din Legea nr. 130/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 30 ianuarie 1996, cu modificarea articolului 2, care va avea urmatorul cuprins:
            "Art. 2. - Se autorizeaza Guvernul, prin Ministerul Finantelor, sa introduca, de comun acord cu Banca Nationala a României si cu AB Svensk Exportkredit-Suedia, amendamente la acordul de imprumut care nu sunt de natura sa sporeasca obligatiile financiare ale României fata de AB Svensk Exportkredit-Suedia.
            Guvernul va raporta Parlamentului României in legatura cu aceste amendamente in cadrul Raportului privind datoria publica a României."

           Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 27 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEdinTELE SENATULUI
VALER SUIAN

           Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEdinTELE CAMEREI DEPUTATILOR
MARTIAN DAN

Bucuresti, 12 iulie 1996.

Nr. 81.

PRESEdinTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/1996 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania, in calitate de imprumutat si Banca Nationala a României, in calitate de agent al imprumutatului, pe de o parte, si AB Svensk Exportkredit-Suedia, in calitate de imprumutator, pe de alta parte, garantat de Regatul Suediei, reprezentat prin Riksgaldskontoret, semnat la Bucuresti la 12 ianuarie 1996

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z a:

           Articol unic. - Se promulga Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/1996 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre România, in calitate de imprumutat si Banca Nationala a României, in calitate de agent al imprumutatului, pe de o parte, si AB Svensk Exportkredit-Suedia, in calitate de imprumutator, pe de alta parte, garantat de Regatui Suediei, reprezentat prin Riksgaldskontoret, semnat la Bucuresti la 12 ianuarie 1996, si se dispune publicarea ei in Monitorul Oficial al României.

PRESEdinTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

Bucuresti, 11 iulie 1996.
Nr. 281.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/1994 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 7/1994 privind asigurarea surselor de finantare necesare pentru continuarea participarii României la construirea Combinatulul de produse cu continut de nichel plus cobalt de la Las Camariocas - Republica Cuba si a Termocentralei electrice de 3 x 12 MW de la Cao-Cun-Republica Populara Chineza

           Parlamentul României adopta prezenta lege.

           Articol unic. - Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 45 din 12 august 1994 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 7/1994*) privind asigurarea surselor de finantare necesare pentru continuarea participarii României la construirea Combinatului de produse cu continut de nichel plus cobalt de la Las Camariocas-Republica Cuba si a Termocentralei electrice de 3 x 12 MW de la Cao-Cun - Republica Populara Chineza, emisa in temeiul art. 1 lit. f) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994.

           Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 27 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEdinTELE SENATULUI
VALER SUIAN

           Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 iunie 1996, cu respectarea prevederilor alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEdinTELE CAMEREI DEPUTATILOR
MARTIAN DAN

Bucuresti, 12 iulie 1996.
Nr. 82.*) Ordonanta Guvernului nr. 7/1994 a fost aprobata prin Legea nr. 82/1995.

PRESEdinTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/1994 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 7/1994 privind asigurarea surselor de finantare necesare pentru continuarea participarii României la construirea Combinatului de produse cu continut de nichel plus cobalt de la Las Camariocas - Republica Cuba si a Termocentralei electrice de 3 x 12 MW de la Cao-Cun - Republica Populara Chineza

            In temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z a:

           Articol unic. - Se promulga Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/1994 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 7/1994 privind asigurarea surselor de finantare necesare pentru continuarea participarii Romaniei la construirea Combinatului de produse cu continut de nichel plus cobalt de la Las Camariocas - Republica Cuba si a Termocentralei electrice de 3 x 12 MW de la Cao-Cun - Republica Populara Chineza si se dispune publicarea ei in Monitorul Oficial al României.

PRESEdinTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

Bucuresti, 11 iulie 1996.
Nr. 282.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum si a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii

           Parlamentul României adopta prezenta lege.

           Articol unic. - Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 9 din 23 ianuarie 1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum si a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii, emisa in temeiul art. 1 lit. c) din Legea nr. 130/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 21 din 30 ianuarie 1996, cu urmatoarele modificari si completari:
            a) Titlul ordonantei va avea urmatorul cuprins:
            "Ordonanta privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii, precum si îmbunatatirea salarizarii personalului din institutiile si activitatile cu profil cultural"
            b) Dupa articolul 3 se introduce articolul 31, care va avea urmatorul cuprins:
            "Art. 31. - De salarii de baza mai mari cu 25% beneficiaza si personalul de specialitate prevazut in anexa nr. V/5 la Ordonanta Guvernului nr. 39/1994*), aprobata si modificata prin Legea nr. 134/1994 si republicata, din alte institutii si activitati cu profil cultural. Restul personalului din institutiile de cultura beneficiaza de salarii de baza mai mari cu 15%."

           Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (2) din Constitutia României.

PRESEdinTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ADRIAN NASTASE

           Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 27 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEdinTELE SENATULUI
VALER SUIAN

Bucuresti, 12 iulie 1996.
Nr. 86.*) Ordonanta Guvernului nr. 39/1994, republicata, este modificata prin Legea nr. 85/1996.

PRESEdinTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum si a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii

            In temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z a:

           Articol unic. - Se promulga Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum si a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii, si se dispune publicarea ei in Monitorul Oficial al României.

PRESEdinTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

Bucuresti, 11 iulie 1996.
Nr. 286.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/1996 privind actualizarea taxelor de avizare si atestare, precum si intarirea disciplinei financiare in activitatea jocurilor de noroc

           Parlamentul României adopta prezenta lege.

           Articol unic. - Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 5 din 16 ianuarie 1996 privind actualizarea taxelor de avizare si atestare, precum si intarirea disciplinei financiare in activitatea jocurilor de noroc, emisa in temeiul art. 1 lit. b) din Legea nr. 130/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 26 ianuarie 1996, cu urmatoarea modificare:
            Articolul 3 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
            "Pentru avizarea schimbarii spatiului in care se desfasoara activitatea se vor percepe taxele prevazute la art. 1 din prezenta ordonanta."

           Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 27 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) Constitutia României.

p. PRESEdinTELE SENATULUI
VALER SUIAN

           Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEdinTELE CAMEREI DEPUTATILOR
MARTIAN DAN

Bucuresti, 12 iulie 1996.
Nr. 87.

PRESEdinTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/1996 privind actualizarea taxelor de avizare si atestare, precum si intarirea disciplinei financiare in activitatea jocurilor de noroc

            In temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z a:

           Articol unic. - Se promulga Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/1996 privind actualizarea taxelor de avizare si atestare, precum si intarirea disciplinei financiare in activitatea jocurilor de noroc, si se dispune publicarea ei in Monitorul Oficial al României.

PRESEdinTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

Bucuresti, 11 iulie 1996.
Nr. 287.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru modificarea articolului 129 alineatul 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca

           Parlamentul României adopta prezenta lege.

           Articol unic. - Alineatul 2 al articolului 129 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 13 august 1992, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
            "Numirea de catre Presedintele României a judecatorilor de la judecatorii se va face pâna la data de 30 octombrie 1996."

           Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 27 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

p. PRESEdinTELE SENATULUI
VALER SUIAN

           Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

p. PRESEdinTELE CAMEREI DEPUTATILOR
MARTIAN DAN

Bucuresti, 12 iulie 1996.
Nr. 89.

PRESEdinTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 129 alineatul 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca

            In temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z a:

           Articol unic. - Se promulga Legea pentru modificarea articolului 129 alineatul 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca si se dispune publicarea ei in Monitorul Oficial al României.

PRESEdinTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

Bucuresti, 11 iulie 1996.
Nr. 289.

PRESEdinTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind aprobarea unor gratieri individuale

            In temeiul art. 94 lit. d) si al art. 99 din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z a:

            Art. 1. - Se gratiaza pedeapsa aplicata urmatorilor condamnati:
            - Dragan Jurubita
            - Istrate Traian
            - Teodorescu Ilie
            - Ungurusan Cornel
            - Veciunca Toma-Temofi.
            Art. 2. - Se gratiaza restul ramas neexecutat din pedeapsa aplicata urmatorilor condamnati:
            - Apostol Danut
            - Bohor Stefan
            - Costina Petru Vasile
            - Furis Stefan
            - Georgescu Radu-Stelian
            - Ivascu Stefania
            - Osman Lucian
            - Pantea Doru Danut
            - Rupita Nicolae
            - Rusu Roman
            - Szabo Judita.
            Art. 3. - Se gratiaza cu 1/3 pedeapsa aplicata urmatorului condamnat:
            - Botez Florin.

PRESEdinTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnam
acest decret.
PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU

Bucuresti, 10 iulie 1996.
Nr. 265.

PRESEdinTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind rechemarea si acreditarea unor ambasadori

            In temeiul art. 91 alin. (2) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z a:

            Art. 1. - Domnul Pascale Anton se recheama din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României in Regatul Hasemit al Iordaniei.
            Art. 2. - Domnul Agaficioaia Ioan se acrediteaza in calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României in Regatul Hasemit al lordaniei.

PRESEdinTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnam
acest decret.
PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU

Bucuresti, 10 iulie 1996.
Nr. 266.

PRESEdinTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acreditarea unui ambasador

            In temeiul art. 91 alin. (2) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z a:

            Articol unic. - Domnul Tanasa Dumitru se acrediteaza in calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României in Statul Qatar.

PRESEdinTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnam
acest decret.
PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU

Bucuresti, 10 iulie 1996.
Nr. 267.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARÂRE
privind transmiterea unui imobil, situat in municipiul Bucuresti, in administrarea Regiei Autonome "Posta Româna"

           Guvernul României h o t a r a s t e:

            Art. 1. - Imobilul proprietate publica a statului, compus din constructie si terenul aferent situat in municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 133-135, sectorul 1, identificat potrivit anexei, se transmite din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Regiei Autonome "posta româna".
            Art. 2. - Predarea-preluarea constructiei si a terenului aferent se face pe baza de protocol incheiat intre parti, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, la valoarea actualizata la data predarii-preluarii acestora.
            Art. 3. - Regia Autonoma "posta româna" isi majoreaza patrimoniul cu valoarea imobilului prevazut la art. 1.
            Art. 4. - Anexa face parte integranta din prezenta hotarare.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU

Contrasemneaza:
Ministru de stat ministrul finantelor,
Florin Georgescu
Ministrul comunicatiilor,
Ovidiu loan Muntean
Secretar de stat,
seful Departamentului pentru
Administratie Publica Locala,
Octav Cozmânca

Bucuresti, 10 iulie 1996.
Nr. 550.

ANEXA

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului care se transmite in administrarea Regiei Autonome "Posta Româna"


Adresa
imobilului
Persoana juridica
de la care
se transmite
Persoana juridica
la care
se transmite
Caracteristicile
tehnice
ale imobilului

Municipiul
Bucuresti
Calea Victoriei
nr. 133-135,
sector 1
Consiliul
General al
Municipiului
Bucuresti
Regia
Autonoma
"Posta
Româna"
Cladirea principala S + S1 + P + 8 si
cladirea anexa: S + P + 1
Suprafata construita: 3.433 m2
Suprafata desfasurata: 20.736 m2
Suprafata terenului: 13.083 m2

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL COMERTULUI

ORDIN
pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului comertului nr. 6/1996 privind regimul licentelor de export si de import

            În baza prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 454/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Comertului, modificata prin Hotararea Guvernului nr. 164/1996, si ale Hotararii Guvernului nr. 215/1992 privind regimul licentelor de export si de import al României,
            ministrul comertului emite urmatorul ordin:

           Articol unic. - Ordinul ministrului comertului nr. 6 din 18 ianuarie 1996, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 1 februarie 1996, modificat si completat prin Ordinul nr. 18 din 29 februarie 1996, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 22 martie 1996, se modifica dupa cum urmeaza:
            1. Articolul 10 se completeaza cu trei alineate, care vor avea urmatorul cuprins:
            "Cererile pentru licente de export de marfuri contingentate se primesc si se inregistreaza la registratura Ministerului Comertului, numai in intervalele comunicate prin ordinele de instituire a contingentelor respective.
            Aceste cereri vor fi prezentate in plic inchis format A4, pe care vor fi mentionate urmatoarele:
            - codul SICOMEX si denumirea completa a agentului economic
            - contingentul in cadrul caruia solicita licenta de export;
            - numarul si data cererilor pentru licenta, introduse in plic;
            - destinatarul, Directia licente export-import.
            Cererile pentru modificarea unor licente de export de marfuri contingentate vor fi depuse la Centrul Român de Comert Exterior, in conditiile alin. 1 din acest articol."
            2. Articolul 28 se completeaza cu un nou alineat care va avea urmatorul cuprins:
            "Licentele eliberate pana la data de 30 aprilie 1996 sunt valabile pâna la termenul inscris in ele, indiferent de formularele utilizate pentru cererile de licenta."
            3. Dupa articolul 28 se introduce articolul 281, care va avea urmatorul cuprins:
            "Art. 281. - Întreaga raspundere privind operatiunea de comert exterior, eficienta acesteia, conditiile de realizare, corectitudinea pretului, respectarea reglementarilor nationale, a celor din tarile partenere si de tranzit inclusiv cele referitoare la standarde, reguli fitosanitare, preturi prag etc., revine solicitantului de licenta.
            De asemenea, titularul licentei este raspunzator de utilizarea acesteia in conformitate cu conditiile stabilite la eliberarea acesteia si inscrise in ea."
            4. Anexa nr. 13 se modifica astfel:
            a) in preambul, la alineatul 5 se adauga urmatoarele prevederi: "Pe anexa la cererea pentru licenta se vor mentiona cantitatea si valoarea totala pentru fiecare pozitie tarifara (din 8 cifre), care vor fi inscrise obligatoriu numai o data in anexa respectiva.";
            b) intre rubricile Exportator si Telefon va fi inscrisa rubrica Adresa, care va avea urmatorul cuprins:
            " Adresa - se va mentiona adresa completa a agentului economic solicitant (judetul, localitatea, codul localitatii, strada, numarul si, dupa caz, nr. bloc, scara, apartamentul sectorul), care reprezinta sediul social (adresa la care agentul economic este inregistrat la Registrul comertului)."
            c) rubrica Tara de destinatie se reformuleaza si va avea urmatorul cuprins:
            " Tara de destinatie - se va inscrie tara care reprezinta destinatia finala a marfii exportate. In caseta se va mentiona numarul de cod al tarii respective.
            In cazul marfurilor de bursa, tara de destinatie poate ramane nenominalizata, daca in momentul solicitarii licentei - nu se cunoaste destinatia finala a marfii. In acest caz, in rubrica "alte precizari ale solicitantului" se va face mentiunea <<Marfa de bursa>>.";
            d) rubrica Cod operatiune se reformuleaza si va avea urmatorul cuprins:
            " Cod operatiune - in cele cinci casete ale acestei rubrici se va inscrie codul operatiunii conform codificarii din anexa nr. 16, iar in spatiul liber de pe spatele cererii pentru licenta se va mentiona in clar, detaliat operatiunea respectiva, corespunzatoare codului inscris.";
            e) rubrica Tara de origine - se reformuleaza si va avea urmatorul cuprins:
            " Tara de origine - se va mentiona tara in care s-a fabricat efectiv marfa care face obiectul cererii pentru licenta de import. In caseta se va inscrie numarul de cod al tarii respective. In cazul marfurilor de bursa tara de origine poate ramane nenominalizata, daca la momentul solicitarii licentei nu se cunoaste originea marfii. In acest caz in rubrica <<Alte precizari ale solicitantului>> se va face mentiunea <<Marfa de bursa>>."
            5. Anexa nr. 16 se modifica si se va inlocui cu anexa la prezentul ordin.
            6. Litera B din anexa nr. 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
            "B. In cazul in care operatiunea respectiva nu comporta plati sau incasari de nici un fel, se va mentiona codul 4.100."

p. Ministrul comertului,
Mihai Berinde,
secretar de stat

Bucuresti, 28 iunie 1996.
Nr. 48.

ANEXA

CODIFICAREA
codului operatiunii

            In spatiul rezervat rubricii "denumirea operatiunii" de pe versoul formularului cererii pentru licenta se va inscrie denumirea operatiunii, iar in caseta rezervata rubricii "codul operatiunii" de pe fata formularului cererii pentru licenta, codul acesteia, dupa cum urmeaza:

IMPORT

           Nivelul 1 - litera I - import
           Nivelul 2 - codul este format din doua cifre cu urmatoarea semnificatie:
           40 - import definitiv;
           41 - import in regim de drawback;
           52 - import temporar in regim de perfectionare activa;
           53 - import temporar cu returul marfii in aceeasi stare;
           65 - reimport cu plasare sub perfectionare activa;
           71 - import in regim de antrepozit vamal;
           80 - import definitiv in cadrul unui contingent tarifar;
           82 - import temporar in regim de perfectionare activa, in cadrul unui contingent tarifar.
           Nivelul 3 - codul este format dintr-o cifra cu urmatoarea semnificatie:
           1 - import liberalizat;
           4 - supuse licentierii automate;
           5 - controlate;
           6 - interzise.
           Nivelul 4 - codul este format dintr-o cifra cu urmatoarea semnificatie:
           1 - aport la capitalul social;
           2 - ajutoare;
           3 - donatii;
           4 - recuperare creante externe;
           5 - cliring;
           6 - mostre si material publicitar;
           7 - credite guvernamentale;
           8 - credite comerciale cu rambursare peste un an;
           9 - marfuri in contul realizarii de obiective complexe si lucrari de constructii-montaj in strainatate;
           0 - nespecificat.

EXPORT

           Nivelul 1 - litera E - export.
           Nivelul 2 - codul este format din doua cifre cu urmatoarea semnificatie:
           10 - export definitiv;
           21 - export temporar in regim de perfectionare pasiva;
           22 - export temporar cu returul marfii in aceeasi stare;
           30 - reexport din perfectionare activa;
           31 - reexport prin retur in aceeasi stare a marfurilor importate temporar;
           32 - reexport din import in regim de drawback;
           95 - export prin magazine duty-free;
           96 - export prin aprovizionare nave si aeronave straine.
           Nivelul 3 - codul este format dintr-o cifra cu urmatoarea semnificatie:
           1 - export liberalizat;
           2 - contingentat in cadrul contingentului;
           3 - contingentat in afara contingentului;
           4 - supuse licentierii automate;
           5 - controlate;
           6 - interzise.
           Nivelul 4 - codul este format dintr-o cifra cu urmatoarea semnificatie:
            1 - aport la capitalul social;
           2 - ajutoare;
           3 - donatii;
           4 - livrari de marfuri in contul datoriei externe;
           5 - cliring;
            6 - mostre si material publicitar;
           7 - credite guvernamentale;
           8 - credite comerciale cu rambursare la peste 90 de zile;
           9 - marfuri pentru realizarea de obiective complexe si lucrari de constructii-montaj in strainatate, inclusiv produse cu ciclu lung de fabricatie.
           0 - nespecificat.

OPERATIUNI LEGATE DE IMPORT-EXPORT

           Nivelul 1 - litera L - operatiuni legate.
           Nivelul 2 - codul este format din doua cifre, cu urmatoarea semnificatie:
           40 - import definitiv;
           52 - import temporar in regim de perfectionare activa;
           10 - export definitiv;
           21 - export temporar in regim de perfectionare pasiva;
           30 - reexport din perfectionare activa;
           80 - import definitiv in cadrul unui contingent tarifar;
           82 - import temporar in regim de perfectionare activa, in cadrul unui contingent tarifar.
           Nivelul 3 - codul este format dintr-o cifra cu urmatoarea semnificatie:
            - pentru import - vezi nivelul 3 de la import;
            - pentru export - vezi nivelul 3 de la export.
           Nivelul 4 - codul este format din cifra 0, cu semnificatia "nespecificat", atat la import cat si la export.